Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Kérdések és válaszok: A Bizottság 2018. évi munkaprogramja

Strasbourg, 2017. október 24.

Mi a Bizottság munkaprogramja?

Az Európai Bizottság minden évben munkaprogramot fogad el, amelyben meghatározza az elkövetkező évre tervezett kulcsfontosságú kezdeményezéseit. A Bizottság munkaprogramja a polgároknak, az intézményi partnereinknek és a személyzetünknek nyújt tájékoztatást arról, hogy miként fogjuk megvalósítani és konkrét fellépésekre váltani szakpolitikai prioritásainkat.

A jelenlegi munkaprogram, amely a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság negyedik munkaprogramja, részben a Bizottság ötéves mandátumának végéig végrehajtandó, a Juncker elnök politikai iránymutatásában vázolt 10 prioritás teljesítését biztosító kezdeményezéseket, részben hosszabb távú, az EU jövőjét 2025-ig és azt követően is formáló kezdeményezéseket tartalmaz.

Mik a Bizottság 2018-as prioritásai?

A Bizottság tevékenységeit továbbra is a Juncker elnök által 2014 júliusában kiadott politikai iránymutatás alapján strukturálja. A Bizottság jelenlegi mandátumának végéig előirányzott menetrendje az elnök 2017. szeptember 13-i, az Unió helyzetét értékelő beszédén alapul. Az idei évértékelő beszéd a 2017. március 1-jén közzétett, Európa jövőjéről szóló fehér könyv által kezdeményezett vita tanulságaira épült. Az elkövetkező év tevékenységeinek másik kútfője a 27 tagállam által elfogadott, 2016. szeptemberi pozsonyi nyilatkozat, és a Római Szerződés 60. évfordulója alkalmából 2017. március 25-én aláírt római nyilatkozat. Most minden út a romániai Nagyszebenbe vezet, ahol első csúcstalálkozójukat tartják majd a 27 tagú Európai Unió vezetői; a Juncker vezette Bizottság egyszerre összpontosít majd a gyors eredményekre és Európa jövőjének alakítására.

Az idei évben kitűzött új kezdeményezések mellett ugyanolyan fontos lesz a Bizottság mandátumának első három évében már előterjesztett nagyszabású javaslatokról az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal megkezdett egyeztetések folytatása is. Munkaprogramjában a Bizottság 66 olyan, függőben lévő javaslatot azonosított, amelyek esetében jövőre rendkívül fontos lenne megállapodást elérni. A Bizottság emellett folytatni fogja a hatályos európai jogszabályok megfelelő alkalmazásának és végrehajtásának, valamint az uniós joganyag célszerűségének biztosítására irányuló munkáját is. Ennek körében visszavon a Tanács és a Parlament előtt lévő 15 olyan javaslatot, amelyek időközben okafogyottá váltak, vagy amelyekkel kapcsolatban nem lehet megállapodást elérni, valamint hatályon kívül helyez két már hatályos jogi aktust.

Hogyan zajlik a munkaprogram előkészítése és elfogadása?

A jelenlegi Bizottságot az Európai Parlament többek között az Európai Tanács stratégiai menetrendjén alapuló világos politikai iránymutatás alapján választotta meg. A Bizottság éves tervezésének keretelveként továbbra is az ezen iránymutatásban foglalt 10 prioritás érvényesül.

Az Európai Bizottság elnöke minden év szeptemberében beszédet mond az Unió helyzetéről az Európai Parlament előtt. Ebben és az ugyanaznap az elnök és az első alelnök által az Európai Parlament elnökének és a Tanács elnökségének küldött szándéknyilatkozatban az elkövetkező hónapokra vonatkozó kulcsfontosságú bizottsági prioritásokat vázolják fel.

Az Unió helyzetét értékelő beszéd indítja el a Parlamenttel és a Tanáccsal folytatandó, a következő évi bizottsági munkaprogram elkészítésére irányuló párbeszédet. A párbeszéd célja a követendő prioritások Parlament, tagállamok és Bizottság általi közös értelmezésének biztosítása.

A Bizottság a munkaprogram előkészítése során meghallgatja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának véleményét is.

A munkaprogramot jóvá kell-e hagynia az Európai Parlamentnek és Tanácsnak?

A Bizottság az elkövetkező hetekben az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együttműködve arra törekszik, hogy a három elnök együttes nyilatkozatban állapodjon meg a 2018. évi átfogó célkitűzésekről és prioritásokról, valamint a jogalkotási eljárásban kiemelt kezelésre érdemes javaslatokról. Ez olyan új közös kötelezettségvállalás, amelyet a Bizottság által 2015. május 19-én előterjesztett, és a három intézmény által 2016. április 13-án aláírt, a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás irányoz elő.

Milyen elemekből áll a Bizottság munkaprogramja?

A Bizottság munkaprogramja egy politikai közleményből és öt mellékletből áll.

  • Az I. melléklet azokat az elkövetkező évben előterjesztendő kulcsfontosságú kezdeményezéseket tartalmazza, amelyek a Jean-Claude Juncker által vezetett Európai Bizottság tíz politikai prioritásának végrehajtását szolgáló konkrét fellépésekre összpontosulnak. Itt szerepelnek továbbá azok a távolabbra tekintő fellépések és kezdeményezések, amelyek 2025-ig és azt követően meghatározzák majd a 27 tagú Unió jövőjét.
  • A II. mellékletben további olyan kulcsfontosságú REFIT-kezdeményezések szerepelnek, amelyek esetében az elkövetkező évben a meglévő jogszabályok felülvizsgálatára kerül sor.
  • A III. mellékletben azok a függőben lévő kiemelt jogalkotási dossziék olvashatók, amelyek tekintetében a lehető leggyorsabb fellépést várjuk az Európai Parlamentben és Tanácsban dolgozó társjogalkotóktól, hogy eredményeket biztosíthassunk a polgárok számára.
  • A IV. mellékletben a visszavonásra szánt függőben lévő javaslatok listája szerepel.
  • Az V. melléklet azoknak a jelenleg hatályos jogszabályoknak a listáját tartalmazza, amelyeket a Bizottság hatályon kívül kíván helyezni.

Mi az a REFIT?

A REFIT az Európai Bizottság célravezető és hatásos szabályozás programja. Célja, hogy felülvizsgálja a meglévő uniós joganyagot annak biztosítása érdekében, hogy az továbbra is megfeleljen a célnak és hozza a várt eredményeket. A REFIT célja többek között az, hogy az uniós joganyag karcsúbbá és hatékonyabbá váljon, megszűnjenek a felesleges terhek, és anélkül kerüljön sor a hatályos jogszabályok kiigazítására, hogy ambiciózus szakpolitikai célkitűzéseink veszélybe kerülnének.

A Juncker vezette Bizottság folytatja a hatályos jogszabályok aktualizálását és tökéletesítését, mely elősegíti célkitűzéseinek hatékony és felesleges terhek nélküli megvalósítását. A REFIT-prioritások meghatározásakor a Bizottság figyelembe vette a REFIT-platform által kiadott véleményeket.

Mi a REFIT-platform?

A Bizottság a tagállamok, tanácsadó szervek, a vállalkozói szféra és a civil társadalom részvételével olyan magas szintű szakértői csoportot hozott létre, amely tanácsokat ad azzal kapcsolatban, miképpen lehetne hatékonyabbá és eredményesebbé tenni az uniós szabályozást a költségek és terhek csökkentése mellett és a szakpolitikai célkitűzések aláaknázása nélkül.

A REFIT-platform mostanáig 58 véleményt fogadott el az uniós szabályozás legkülönbözőbb területein, az elektronikus hírközlési adatvédelemtől, a vegyipari termékek szabályozásán, a pénzügyi szolgáltatásokon, az egészségügyön és az élelmiszer-biztonságon, a közös agrárpolitikán és a kohéziós politikán át a hozzáadottérték-adóig.

Hogyan dönti el a Bizottság, hogy mely javaslatokat vonja vissza?

Az európai polgárok és vállalkozások azt akarják, hogy időnket és erőinket a nagy jelentőségű és sürgető kérdésekre összpontosítsuk, és eközben a lehető legtöbb előnnyel járó, egyszerű, tényeken alapuló, kiszámítható és arányos jogszabályok kialakítására törekedjünk.

A Bizottság minden évben körültekintően megvizsgál valamennyi függőben lévő javaslatot annak megítélése érdekében, hogy szükséges-e azok fenntartása, módosítása vagy visszavonása. 15 olyan függőben lévő javaslat visszavonását javasoltuk, amelyek technikai szempontból elavultak vagy már nem szolgálják céljukat, hogy lehetővé tegyük a társjogalkotóknak, hogy a valóban fontos javaslatokra összpontosítsanak.

A munkaprogram lényegében a Bizottság 2018-as tevékenységeinek átfogó és kimerítő listája?

A bizottsági munkaprogram a Bizottság által 2018-ra tervezett új kulcsfontosságú politikai kezdeményezéseket emeli ki. A Bizottságnak emellett meglévő kötelezettségei is vannak. Mindenekelőtt biztosítania kell a meglévő jogszabályok vagy programok megfelelő végrehajtását és konkrét eredményességét. A Bizottság ugyanakkor az év folyamán előállhat nem tervezett kezdeményezésekkel is, amennyiben azonnali, uniós szintű beavatkozást igénylő események következnek be.

Mikor valósítja meg a Bizottság a munkaprogramban bemutatott javaslatokat?

A munkaprogramban a jogalkotás minőségének javításáról szóló új intézményközi megállapodás szerinti kötelezettségvállalásoknak megfelelően a lehetőségekhez mérten szerepel a tervezett menetrend is. A munkaprogramban továbbá indikatív jelleggel szerepelnek a rendelkezésre álló részletes információk a tervezett jogalapra, a jogi aktus típusára és minden egyéb releváns eljárási kérdésre vonatkozóan, beleértve a hatásvizsgálatokat és értékelési munkálatokat is. 

Az egyes intézkedések ütemtervei már megjelentek vagy rövidesen megjelennek, és azokban további részletek találhatók a tervezett kezdeményezésekről, lehetőséget adva arra is, hogy az érdekelt felek és a polgárok visszajelzést adjanak a bizottsági tervekről.

További információk

Sajtóközlemény: A Bizottság 2018. évi munkaprogramja: Ütemterv egy egységesebb, erősebb és demokratikusabb Európa megvalósítására

MEMO/17/4003

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar