Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Kysymyksiä ja vastauksia: Komission työohjelma 2018

Strasbourg 24. lokakuuta 2017

Mikä on komission työohjelma?

Euroopan komissio hyväksyy joka vuosi työohjelman, jossa se esittää seuraavan vuoden keskeiset aloitteensa. Työohjelman avulla esitellään kansalaisille, muille toimielimille ja komission henkilöstölle, millä konkreettisilla toimilla poliittiset tavoitteet aiotaan toteuttaa.

Vuoden 2018 ohjelma on Jean-Claude Junckerin komission neljäs työohjelma. Sen avulla komission on määrä saattaa päätökseen puheenjohtaja Junckerin suuntaviivojen 10 painopisteeseen liittyvä työ ennen viisivuotisen toimikautensa päättymistä. Lisäksi työohjelma sisältää pidemmän aikavälin aloitteita, joilla linjataan EU:n tulevaisuutta vuoteen 2025 ja siitä eteenpäin.

Mitkä ovat komission ensisijaiset tavoitteet vuonna 2018?

Komission työ rakentuu puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin heinäkuussa 2014 määrittelemien poliittisten painopisteiden ympärille. Komission toimikauden viimeisen vuoden asialista esiteltiin Jean-Claude Junckerin 13. syyskuuta 2017 pitämässä unionin tilaa käsittelevässä puheessa. Puhe perustui EU:n tulevaisuutta käsittelevään keskusteluun, jonka käynnisti 1. maaliskuuta 2017 julkaistu komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta. Tulevan vuoden toimille ovat luoneet pohjaa myös Bratislavan julkilausuma 27 jäsenvaltion unionista (syyskuu 2016) ja Rooman sopimusten 60-vuotispäivän kunniaksi annettu Rooman julistus (25.3.2017). Yhtenä etappina mainitaan Sibiussa Romaniassa pidettävä ensimmäinen 27 jäsenvaltion EU-huippukokous. Sitä silmällä pitäen Junckerin komissio pyrkii sekä saavuttamaan tuloksia lyhyellä aikavälillä että linjaamaan EU:n tulevaa kehitystä.

Ensi vuoden uusien aloitteiden rinnalla komissio jatkaa Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa työtä komission aiempien ehdotusten viemiseksi eteenpäin. Työohjelmassa mainitaan 66 ehdotusta, joista sopiminen kuuluu ensi vuoden prioriteetteihin. Komissio jatkaa myös toimia, joilla varmistetaan, että voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä sovelletaan oikein ja että se kokonaisuutena vastaa edelleen tarkoitustaan. Se aikoo muun muassa peruuttaa 15 ehdotusta, jotka ovat vanhentuneet tai joista sopiminen ei ole mahdollista, ja kumota kolme säädöstä.

Miten työohjelmaa valmistellaan ja miten se hyväksytään?

Euroopan parlamentti nimitti nykyisen komission selkeiden poliittisten suuntaviivojen perusteella. Suuntaviivoissa otettiin huomioon myös Eurooppa-neuvoston unionia varten laatima strateginen ohjelma. Suuntaviivoissa määritellyt 10 painopistettä toimivat edelleen kehyksenä komission vuotuiselle suunnittelulle.

Euroopan komission puheenjohtaja pitää vuosittain syyskuussa Euroopan parlamentissa unionin tilaa käsittelevän puheen, jossa esitetään komission tulevien kuukausien keskeiset painopisteet. Puhetta täydentää Junckerin ja ensimmäisen varapuheenjohtajan Timmermansin aiekirje, joka osoitetaan samana päivänä Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston puheenjohtajalle.

Puhe unionin tilasta käynnistää parlamentin ja neuvoston kanssa käytävän vuoropuhelun, jonka avulla komission seuraavan vuoden työohjelma laaditaan. Vuoropuhelun avulla varmistetaan, että parlamentti, jäsenvaltiot ja komissio ovat jo etukäteen yhtä mieltä tulevista painopisteistä.

Komissio ottaa työohjelman valmistelussa huomioon myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean näkemykset.

Onko työohjelmalle saatava Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntä?

Komission ja neuvoston puheenjohtajat ja Euroopan parlamentin puhemies laativat lähiviikkoina yhteisen julistuksen, jossa esitetään laajat tavoitteet ja prioriteetit vuodeksi 2018 ja yksilöidään poliittisesti merkittävimmät, lainsäädäntöprosessissa ensisijaisina käsiteltävät asiat. Tämä yhteinen asiakirja perustuu parempaa lainsäädäntöä koskevaan toimielinten sopimukseen, jota koskevan ehdotuksen komissio antoi 19. toukokuuta 2015 ja jonka EU:n neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio allekirjoittivat 13. huhtikuuta 2016.

Mitä osia komission työohjelmassa on?

Komission työohjelmaan sisältyy poliittinen tiedonanto ja viisi liitettä.

  • Liitteessä I esitellään seuraavan vuoden keskeiset aloitteet. Niihin sisältyy Junckerin komission 10 painopistealueeseen liittyviä konkreettisia toimia ja pidemmän aikavälin aloitteita, joilla linjataan 27 jäsenvaltion unionin tulevaisuutta vuoteen 2025 ja siitä eteenpäin.
  • Liitteessä II esitetään muut keskeiset REFIT-tarkistukset, joiden avulla lainsäädäntöä on määrä tarkistaa tulevan vuoden aikana.
  • Liitteessä III luetellaan ensisijaiset vireillä olevat lainsäädäntöasiat, jotka komissio erityisesti toivoo Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelevän nopeasti.
  • Liite IV sisältää luettelon vireillä olevista ehdotuksista, jotka aiotaan peruuttaa.
  • Liitteessä V on luettelo voimassa olevista säädöksistä, jotka komissio aikoo kumota.

Mikä on REFIT?

REFIT on sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva Euroopan komission ohjelma. Sen tavoitteena on varmistaa, että EU:n voimassa oleva lainsäädäntö vastaa tarkoitustaan ja tuottaa toivottuja tuloksia. Päämääränä on pitää EU:n lainsäädäntö terveenä ja hyväkuntoisena, poistaa turhat rönsyt ja mukauttaa sitä tavoitteista tinkimättä.

Junckerin komissio jatkaa lainsäädännön päivittämistä ja parantamista niin, että se täyttää tavoitteensa tehokkaasti ja ilman tarpeetonta rasitusta. Komissio on ottanut REFIT-painopisteitä asettaessaan huomioon REFIT-foorumin lausunnot.

Mikä on REFIT-foorumi?

REFIT-foorumi on komission perustama korkean tason asiantuntijaryhmä, joka on muodostettu jäsenvaltioiden, neuvoa-antavien elinten, liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan edustajista. Sen tehtävänä on antaa neuvoja siitä, miten EU:n sääntelystä voidaan tehdä tehokkaampaa ja tuloksellisempaa ja miten siitä aiheutuvia kustannuksia ja hallinnollista rasitusta voidaan vähentää toiminnan tavoitteista tinkimättä.

REFIT-foorumi on antanut tähän mennessä 58 lausuntoa, jotka koskevat EU:n lainsäädännön eri aloja, kuten sähköisen viestinnän tietosuojaa, kemikaalilainsäädäntöä, rahoituspalveluja, terveyttä ja elintarviketurvallisuutta, yhteistä maatalouspolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja arvonlisäveroa.

Miten komissio päättää, mitkä ehdotukset peruutetaan?

EU:n kansalaiset ja yritykset haluavat, että komissio keskittyy työssään suuriin ja kiireellistä ratkaisua vaativiin asioihin. Säädösten tulisi olla yksinkertaisia, ennustettavia ja oikeasuhteisia, ja niiden tulisi perustua näyttöön ja tuottaa mahdollisimman hyviä tuloksia.

Komissio tutkii vuosittain kaikki vireillä olevat ehdotukset ja arvioi, onko niitä tarpeen säilyttää, muuttaa tai peruuttaa. Tämänvuotisessa työohjelmassa se ehdottaa, että 15 vireillä olevaa ehdotusta, jotka ovat teknisesti vanhentuneet tai jotka eivät enää vastaa alkuperäistä tarkoitustaan, voitaisiin peruuttaa. Näin lainsäätäjät voivat keskittyä niihin ehdotuksiin, joilla on todellista merkitystä.

Onko tämä työohjelma kattava luettelo kaikesta, mitä komissio aikoo tehdä vuonna 2018?

Komission työohjelmassa esitetään komission vuodelle 2018 suunnittelemat keskeiset uudet poliittiset aloitteet. Komission velvollisuutena on myös varmistaa, että voimassa olevaa lainsäädäntöä tai meneillään olevia ohjelmia pannaan moitteetta täytäntöön ja että niillä saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Komissio voi myös toteuttaa ennakoimattomia aloitteita, jos vuoden mittaan ilmenee tapahtumia, jotka edellyttävät kiireellisiä toimia EU:n tasolla.

Milloin komissio toteuttaa työohjelmaan sisältyvät ehdotukset?

Työohjelmassa esitetään suunniteltujen toimien toteuttamisaikataulu mahdollisuuksien mukaan, kuten parempaa lainsäädäntöä koskeva toimielinten sopimus edellyttää. Mahdollisuuksien mukaan annetaan alustavasti myös tarkempia tietoja, kuten suunniteltu oikeusperusta ja säädöstyppi, ja ilmoitetaan, aiotaanko tehdä vaikutustenarviointi tai muu arviointi. 

Yksittäisten toimien osalta on jo esitetty tai esitetään lähiaikoina etenemissuunnitelmia. Niissä kerrotaan suunnitelluista aloitteista tarkemmin ja annetaan sidosryhmille ja kansalaisille mahdollisuus antaa palautetta komission suunnitelmista.

Lisätietoja

Lehdistötiedote: Komission työohjelma 2018: Yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni

MEMO/17/4003

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar