Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Teabeleht

Küsimused ja vastused: komisjoni 2018. aasta tööprogramm

Strasbourg, 24. oktoober 2017

Mis on komisjoni tööprogramm?

Igal aastal võtab Euroopa Komisjon vastu tööprogrammi, milles on esitatud eelseisva aasta peamised algatused. Tööprogramm annab kodanikele ning meie institutsioonilistele partneritele ja töötajatele teada, kuidas me kavatseme oma poliitilisi prioriteete konkreetsete tegudena ellu viia.

See on president Junckeri juhitud komisjoni neljas tööprogramm ning selles esitatakse algatused, et lõpetada komisjoni viieaastase ametiaja lõpuks töö Junckeri poliitilistes suunistes sätestatud kümne prioriteedi osas ning samuti pikemaajalised algatused, mille eesmärk on kujundada ELi tulevikku alates 2025. aastast.

Millised on komisjoni prioriteedid 2018. aastal?

Komisjon kujundab oma tööd jätkuvalt president Junckeri poolt juulis 2014 esitatud poliitilistest suunistest lähtudes. Komisjoni tegevuskava praeguse ametiaja lõpuni esitati president Junckeri 13. septembril 2017. aastal peetud kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta. Tänavuse aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus oli kantud mõttevahetusest Euroopa tuleviku üle, mille komisjon algatas oma valge raamatuga Euroopa tuleviku kohta, mis avaldati 1. märtsil 2017. Eelseisva aasta tegevuse aluseks on samuti 2016. aasta septembri Bratislava deklaratsioon EL 27 kohta ja Rooma lepingute 60. aastapäevale pühendatud Rooma deklaratsioon, milles riigipead 25. märtsil 2017 kokku leppisid. Kõik teed viivad nüüd Sibiusse Rumeenias, kus peetakse esimene EL 27 tippkohtumine, ja Junckeri komisjon keskendub nii lühiajalistele eesmärkidele kui ka ELi tuleviku kujundamisele.

Sama tähtis kui sel aastal ette nähtud uued algatused on meie jätkuv töö Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et jõuda kokkuleppele ambitsioonikate ettepanekute asjus, mis on komisjoni kolme esimese tööaasta jooksul juba esitatud. Komisjon on tööprogrammis välja toonud 66 menetluses olevat ettepanekut, milles kokkuleppele jõudmine peaks olema järgmisel aastal prioriteet. Ühtlasi jätkab komisjon oma tööd tagamaks, et olemasolevaid Euroopa seadusi kohaldataks ja täidetaks õigesti ja et ELi õigusnormistik oleks endiselt otstarbekohane. See hõlmab 15 menetluses olevat ettepanekut, mis ei ole enam asjakohased või kus kokkuleppe saavutamine on võimatu, ning kolme kehtiva õigusakti kehtetuks tunnistamist.

Kuidas tööprogrammi ette valmistatakse ja kuidas see vastu võetakse?

Praeguse komisjoni valis ametisse Euroopa Parlament, lähtudes selgetest poliitilistest suunistest, milles kajastus ka Euroopa Ülemkogu strateegiline tegevuskava. Nendes suunistes esitatud 10 prioriteeti on endiselt komisjoni iga-aastaste tööplaanide raamistuseks.

Iga aasta septembris peab Euroopa Komisjoni president Euroopa Parlamendis kõne olukorrast Euroopa Liidus. Selles kõnes ja kavatsusavalduses, mille president ja esimene asepresident saadavad samal päeval Euroopa Parlamendi presidendile ja nõukogu eesistujale, visandatakse komisjoni eelseisvate kuude peamised prioriteedid.

Kõnega olukorrast liidus saab alguse parlamendi ja nõukoguga peetav dialoog, mille käigus valmistatakse ette komisjoni järgmise aasta tööprogramm. Selle dialoogiga tagatakse parlamendi, liikmesriikide ja komisjoni ühine arusaam eelseisvatest prioriteetidest.

Samuti kuulab komisjon tööprogrammi ettevalmistamise käigus ära Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee seisukohad.

Kas Euroopa Parlament ja nõukogu peavad tööprogrammi heaks kiitma?

Eelseisvatel nädalatel töötab komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et saavutada nende kolme institutsiooni juhi kokkulepe ühisdeklaratsioonis, milles esitataks 2018. aasta laiemad eesmärgid ja prioriteedid ning nimetataks ettepanekud, mida tuleks õigusloomeprotsessis käsitleda eelisjärjekorras. See on uus ühine kohustus, mis tuleneb institutsioonidevahelisest parema õigusloome kokkuleppest, mille kohta komisjon esitas ettepaneku 19. mail 2015 ja millele kirjutati alla 13. aprillil 2016.

Kuidas on komisjoni tööprogramm üles ehitatud?

Komisjoni tööprogramm koosneb poliitilisest teatisest ja viiest lisast.

  • I lisas on peamised eelseisval aastal esitatavad algatused, milles keskendutakse Junckeri komisjoni kümne poliitilise prioriteedi rakendamiseks võetavatele konkreetsetele meetmetele, ning rohkem tulevikku suunatud meetmed ja algatused EL 27 tuleviku kujundamiseks 2025. aastast alates.
  • II lisa sisaldab ülejäänud peamisi REFIT-algatusi, mille raames me vaatame eelseisval aastal läbi kehtivad õigusaktid.
  • III lisas on nimekiri menetluses olevatest prioriteetsetest seadusandlikest dokumentidest, mille puhul me soovime, et kaasseadusandjad – Euroopa Parlament ja nõukogu – tegutseksid võimalikult kiiresti, et kodanike jaoks tulemusi saavutada.
  • IV lisas on nimekiri menetluses olevatest ettepanekutest, mis kavatsetakse tagasi võtta.
  • V lisas on nimekiri senistest õigusaktidest, mille komisjon kavatseb kehtetuks tunnistada.

Mis on REFIT?

REFIT on Euroopa Komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm. Selle eesmärk on vaadata läbi olemasolevad ELi õigusaktid, et kontrollida, kas need on endiselt otstarbekohased ja annavad soovitud tulemusi. Programmi abil püütakse hoida ELi õigusnormid heas korras, kõrvaldada tarbetu koormus ning kohandada kehtivaid õigusakte, ilma et tehtaks järeleandmisi meie kaugeleulatuvates poliitikaeesmärkides.

Junckeri komisjon jätkab olemasolevate õigusaktide ajakohastamist ja täiustamist, et need täidaksid ka edaspidi oma otstarvet tulemuslikult ja ilma liigset koormust põhjustamata. REFITi prioriteetide kindlakstegemisel on komisjon võtnud arvesse REFITi platvormi arvamusi.

Mida kujutab endast REFITi platvorm?

Komisjon on moodustanud kõrgetasemelise eksperdirühma, kuhu kuuluvad liikmesriigid, nõuandvad kogud, ettevõtted ja kodanikuühiskond, et anda nõu selle kohta, kuidas muuta ELi õigusnormid tõhusamaks ja tulemuslikumaks, vähendada kulusid ja koormust, ilma seejuures poliitilisi eesmärke õõnestamata.

Seni on REFITi platvorm võtnud vastu 58 arvamust väga mitmesugustes ELi õigusvaldkondades, sh e-privaatsuse, kemikaalide reguleerimise, finantsteenuste, tervishoiu ja toiduohutuse, ühise põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika ja käibemaksu valdkonnas.

Kuidas komisjon otsustab, millised ettepanekud tagasi võtta?

Euroopa kodanikud ja ettevõtted tahavad, et meie aeg ja töö oleks pühendatud suurtele ja kiireloomulistele asjadele ning et me samas püüaksime luua lihtsaid, tõenduspõhiseid, prognoositavaid ja proportsionaalseid seadusi, mis toovad maksimaalset kasu.

Komisjon vaatab igal aastal hoolikalt läbi kõik menetluses olevad ettepanekud, et hinnata, kas need tuleks sellisel kujul säilitada, neid tuleks muuta või tuleks need tagasi võtta. Oleme teinud ettepaneku võtta tagasi 15 menetluses olevat ettepanekut, mis on tehniliselt iganenud või ei täida enam oma otstarvet, et kaasseadusandjatel oleks võimalik keskenduda ettepanekutele, mis on päriselt olulised.

Kas praegune tööprogramm on täielik loetelu kõigest, mida komisjon kavatseb 2018. aastal teha?

Tööprogrammis on esile tõstetud komisjoni poolt 2018. aastaks kavandatud peamised uued poliitilised algatused. Samas on komisjonil veel täitmata kohustusi selle tagamisel, et senised õigusaktid või programmid saaksid hästi rakendatud ja annaksid kohapeal konkreetseid tulemusi. Samuti võib komisjon teha erakorralisi algatusi, et reageerida aasta jooksul aset leidvatele sündmustele, mis nõuavad kiireloomulist tegutsemist Euroopa tasandil.

Millal on kavas tööprogrammis esitatud ettepanekud ellu viia?

Vastavalt uue institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe alusel võetud kohustustele on tööprogrammis võimaluste piires esitatud ettenähtav ajakava. Käesoleva aasta osas on tööprogrammis esitatud ka orienteeruvad andmed kavandatava õigusliku aluse ja õigusakti tüübi kohta ning muud asjakohast protseduurilist teavet, niivõrd kui see on kättesaadav, sealhulgas teave mõjuhinnangute ja hindamiste kohta. 

Üksikmeetmete tegevuskavad on kas juba avaldatud või avaldatakse lähimal ajal ja seal on planeeritud algatuste kohta esitatud täpsemat teavet ning antud huvirühmadele ja kodanikele võimalus anda komisjoni plaanide kohta tagasisidet.

Lisateave

Pressiteade: Komisjoni 2018. aasta tööprogramm: tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks

MEMO/17/4003

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar