Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Spørgsmål og svar: Kommissionens arbejdsprogram for 2018

Strasbourg, den 24. oktober 2017

Hvad er Kommissionens arbejdsprogram?

Hvert år vedtager Europa-Kommissionen et arbejdsprogram, der beskriver hovedinitiativerne i det kommende år. Kommissionens arbejdsprogram informerer borgerne, vores institutionelle partnere og Kommissionens ansatte om, hvordan vi vil opfylde vore politiske prioriteter og omsætte dem til konkrete handlinger.

Dette er det fjerde arbejdsprogram, der fremlægges af Juncker-Kommissionen, og det fastsætter de initiativer, der skal fuldføre arbejdet med de 10 prioriteter fra kommissionsformandens politiske retningslinjer inden udgangen af Kommissionens femårige mandat, samt mere langsigtede initiativer med henblik på at forme EU's fremtid frem til 2025 og derefter.

Hvad er Kommissionens prioriteter i 2018?

Kommissionen fortsætter med at bygge sit arbejde op omkring Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer fra juli 2014. The Commission's agenda until the end of the current mandate was set out in President Juncker's State of the Union address of 13 September 2017. Dette års tale om Unionens tilstand tog afsæt i debatten om Europas fremtid, som Kommissionen lancerede med sin hvidbog om Europas fremtid den 1. marts 2017. Indsatsen i det kommende år bygger også på Bratislavaerklæringen fra september 2016 om et EU med 27 medlemsstater og Romerklæringen fra EU's stats- og regeringschefer af 25. marts 2017 i anledning af 60-årsdagen for Romtraktaterne. Alle veje fører nu til Sibiu i Rumænien, hvor EU skal afholde sit første topmøde som en Union af 27 medlemsstater. Juncker-Kommissionen er både fokuseret på arbejdet på kort sigt og på at udforme EU's fremtid.

Vores arbejde med Europa-Parlamentet og Rådet om at nå til enighed om de ambitiøse mål for de forslag, der allerede er lagt frem i Kommissionens første tre års tjeneste, er lige så vigtigt som de nye initiativer, der er lagt frem i år. I arbejdsprogrammet indgår 66 udestående forslag, som det er yderst vigtigt, at vi når til enighed om i det kommende år. Kommissionen vil også fortsætte sit arbejde med at sikre, at den eksisterende lovgivning anvendes korrekt og håndhæves, og at den samlede EU-lovgivning fortsat er formålstjenlig. This will include the withdrawal of 15 pending proposals which are obsolete or where agreement is not possible, and the repeal of three existing pieces of legislation.

Hvordan udarbejdes og vedtages arbejdsprogrammet?

Kommissionen blev valgt af Europa-Parlamentet på grundlag af klare politiske retningslinjer, der også afspejlede Det Europæiske Råds strategiske dagsorden. De 10 prioriteter fastsat i disse retningslinjer udgør fortsat rammerne for Kommissionens årlige planlægning.

Europa-Kommissionens formand holder sin tale om Unionens tilstand i Europa-Parlamentet hvert år i september. Sammen med den hensigtserklæring, som bliver fremsendt samme dag af formanden og førstenæstformanden til formanden for Europa-Parlamentet og formandskabet for Rådet, beskriver den Kommissionens vigtigste prioriteter for de kommende måneder.

Talen om Unionens tilstand kick-starter dialogen med Parlamentet og Rådet om at udarbejde Kommissionens arbejdsprogram for det næste år. Denne dialog sikrer, at Parlamentet, medlemsstaterne og Kommissionen har en fælles forståelse for de kommende prioriteter.

Kommissionen hører også Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets synspunkter under udarbejdelsen af arbejdsprogrammet.

Skal arbejdsprogrammet godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet?

I de kommende uger vil Kommissionen arbejde sammen med Europa-Parlamentet og Rådet for at nå frem til en aftale mellem de tre formænd om en fælles erklæring, der fastsætter de overordnede mål og prioriteter for 2018 og identificerer forslag, som fortjener at blive højt prioriteret i lovgivningsprocessen. Dette er en ny fælles forpligtelse i henhold til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, som Kommissionen fremsatte forslag om den 19. maj 2015, og som de tre institutioner underskrev den 13. april 2016.

Hvordan er Kommissionens arbejdsprogram opbygget?

Kommissionens arbejdsprogram består af en politisk meddelelse og fem bilag.

  • Bilag I omfatter de hovedinitiativer, der skal lægges frem i det kommende år, og som er rettet mod konkrete tiltag, der skal gennemføre Juncker-Kommissionens ti politiske prioriteter, samt tiltag og initiativer, der rækker længere frem i tiden, hvor den nye Union med 27 medlemsstater udformer sin egen fremtid for 2025 og derefter.
  • Bilag II indeholder andre vigtige REFIT-initiativer, hvor vi vil justere den gældende lovgivning i det kommende år
  • Bilag III indeholder en liste over prioriterede verserende lovgivningsinitiativer, som vi ønsker hastebehandlet af medlovgiverne i Europa-Parlamentet og Rådet for at skabe resultater for borgerne
  • Bilag IV indeholder en liste over verserende forslag, der skal trækkes tilbage
  • Bilag V indeholder en liste over eksisterende lovgivning, som Kommissionen agter at ophæve.

Hvad er REFIT?

REFIT er Europa-Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering. Dets formål er at gennemgå den eksisterende EU-lovgivning for at sikre, at den er egnet til formålet og leverer de ønskede resultater. REFIT skal gøre EU-lovgivningen slank og sund, fjerne unødvendige byrder og tilpasse eksisterende lovgivning, uden at det får negative indvirkninger på vores ambitiøse politiske målsætninger.

Juncker-Kommissionen vil fortsat ajourføre og forbedre den eksisterende lovgivning, så den kan opfylde sine mål effektivt og uden unødvendige byrder. Kommissionen har taget hensyn til REFIT-platformens udtalelser under udpegelsen af REFIT-prioriteterne.

Hvad er REFIT-platformen?

Kommissionen har skabt en ekspertgruppe på højt plan, der omfatter medlemsstater, rådgivningsorganer, virksomheder og civilsamfundet for at rådgive om, hvordan man kan gøre EU-lovgivningen mere effektiv og effektivt nedbringe omkostninger og byrder uden at underminere de politiske målsætninger.

REFIT-platformen har vedtaget 58 udtalelser indtil videre inden for en bred vifte af EU-lovgivning, herunder databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation, forordning om kemikalier, finansielle tjenesteydelser, sundhed og fødevaresikkerhed, den fælles landbrugspolitik, samhørighedspolitikken og moms.

Hvordan beslutter Kommissionen, hvilke forslag den vil trække tilbage?

Europæiske borgere og virksomheder ønsker, at vores tid og kræfter koncentreres om vigtige og presserende sager, samtidig med at man tilstræber en enkel, evidensbaseret, forudsigelig og forholdsmæssig lovgivning, der giver de størst mulige fordele.

Hvert år gennemgår Kommissionen nøje alle de verserende forslag for at vurdere, om de skal fastholdes, ændres eller trækkes tilbage. Vi har foreslået at trække 15 verserende forslag tilbage, som teknisk set er forældede eller ikke længere tjener deres formål, så medlovgiverne får mulighed for at fokusere på de forslag, der virkelig betyder noget.

Er dette arbejdsprogram en samlet liste over, hvad Kommissionen vil lave i 2018?

Kommissionens arbejdsprogram fremhæver de nye politiske hovedinitiativer, som Kommissionen planlægger for 2018. Kommissionen har desuden en løbende forpligtelse til at sikre, at eksisterende lovgivning eller programmer gennemføres korrekt og leverer konkrete resultater. Kommissionen kan endvidere i løbet af året fremlægge ikke-planlagte initiativer som reaktion på uforudsete begivenheder, der kræver en hurtig indsats på europæisk plan.

Hvornår vil Kommissionen gennemføre forslagene i arbejdsprogrammet?

I overensstemmelse med forpligtelserne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning angiver arbejdsprogrammet, så vidt det er muligt, den forventede tidsplan. Arbejdsprogrammet indeholder, så vidt det er muligt og på et vejledende grundlag, oplysninger om det forventede juridiske grundlag, typen af retsakt og enhver anden form for relevante proceduremæssige informationer, herunder oplysninger om konsekvensanalyser og evalueringer. 

Køreplanerne for de enkelte foranstaltninger er allerede blevet offentliggjort, eller de vil snart blive offentliggjort. De vil indeholde yderligere oplysninger om de planlagte initiativer og give interessenter og borgere mulighed for at give deres besyv med om Kommissionens planer.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Kommissionens arbejdsprogram 2018: En køreplan for et mere forenet, stærkere og mere demokratisk Europa

MEMO/17/4003

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar