Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Otázky a odpovědi – pracovní program Komise na rok 2018

Štrasburk 24. října 2017

Co je pracovní program Komise?

Evropská komise každý rok přijímá pracovní program, v němž uvádí své klíčové iniciativy na příští rok. V něm informuje občany a své institucionální partnery a zaměstnance o tom, jak bude plnit své politické priority a na jejich základě podnikat konkrétní kroky.

Jedná se o čtvrtý pracovní program Junckerovy Komise. Jsou v něm představeny iniciativy, které mají do konce pětiletého funkčního období této Komise vést k dokončení 10 priorit stanovených v politických směrech předsedy Junckera, jakož i dlouhodobější iniciativy, jež budou formovat budoucnost EU do roku 2025 i v následujícím období.

Jaké jsou priority Komise na rok 2018?

Komise svou práci i nadále organizuje v souladu s politickými směry, které Jean-Claude Juncker formuloval v červenci 2014. Program Komise do konce stávajícího mandátu ohlásil předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie 13. září 2017, který vycházel z diskuse o budoucnosti Evropy. Komise tuto diskusi zahájila vydáním tzv. bílé knihy o budoucnosti Evropy z 1. března 2017. Opatření pro nadcházející rok také vycházejí z Bratislavského prohlášení ze září 2016 o Unii tvořené 27 členskými státy a z Římského prohlášení, na kterém se u příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv dohodli vedoucí představitelé zemí EU dne 25. března 2017. O budoucnosti EU 27 se bude dále jednat na summitu v rumunském Sibiu, prvním summitu v tomto novém složení. Junckerova Komise se tak zaměřuje nejen na krátkodobé cíle, ale i na formování budoucnosti Unie.

Stejnou důležitost jako letos formulované nové iniciativy má naše pokračující spolupráce s Evropským parlamentem a Radou v zájmu schválení ambiciózních návrhů, které Komise přeložila během prvních tří let svého funkčního období. Komise v pracovním programu identifikovala 66 dosud projednávaných návrhů, jejichž schválení by mělo být v příštích 12 měsících prioritní. Komise bude rovněž nadále usilovat o řádné uplatňování a vymáhání stávajících předpisů EU a dohlížet na to, aby evropská legislativa stále plnila svůj účel. V rámci toho stáhne 15 projednávaných návrhů, které jsou zastaralé nebo u kterých nelze dosáhnout dohody, a tři stávající právní předpisy zruší.

Jak vypadá příprava a přijetí pracovního programu?

Tuto Komisi zvolil Evropský parlament na základě jasných politických směrů, které rovněž zohlednily strategickou agendu Evropské rady. Rámcem pro roční plány Komise zůstává i nadále 10 priorit uvedených v těchto politických směrech.

Každý rok v září představuje předseda Evropské komise v Evropském parlamentu zprávu o stavu Unie. Ta spolu s prohlášením o záměru, které předseda a první místopředseda Komise téhož dne zasílají předsedovi Evropského parlamentu a předsednictví Rady, nastiňuje priority Komise pro nadcházející období.

Projev o stavu Unie zahajuje dialog s Parlamentem a Radou o přípravě pracovního programu Komise na následující rok. Tento dialog zajišťuje, aby Parlament, členské státy a Komise dosáhly ohledně nových priorit společného porozumění.

Komise při přípravě pracovního programu rovněž naslouchá názorům Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů.

Musí pracovní program schválit Evropský parlament a Rada?

V nadcházejících týdnech bude Komise s Evropským parlamentem a Radou spolupracovat. Společně budou usilovat o to, aby se všichni tři předsedové těchto institucí dohodli na společném prohlášení, které představí obecné cíle a priority pro rok 2018 a také návrhy, jež si v legislativním procesu zaslouží přednostní zacházení. Tento nový sdílený závazek stanoví interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů, kterou Komise navrhla 19. května 2015 a všechny tři orgány EU ji podepsaly 13. dubna 2016.

Jak je pracovní program Komise strukturován?

Pracovní program Komise tvoří politické sdělení a pět příloh.

  • Příloha I obsahuje hlavní iniciativy, které budou představeny v nadcházejícím roce a které se zaměřují na realizaci deseti priorit Junckerovy Komise, a také dlouhodobější iniciativy, jež budou formovat budoucnost Unie o 27 členech do roku 2025 a dále.
  • Příloha II zahrnuje další klíčové iniciativy REFIT, které příští rok vyústí v revizi stávajících právních předpisů.
  • Příloha III uvádí seznam prioritních legislativních aktů, u nichž Komise požaduje, aby spoluzákonodárci v Evropském parlamentu a Radě co nejrychleji přijali opatření, která přinesou konkrétní výsledky ve prospěch občanů.
  • Příloha IV obsahuje seznam projednávaných návrhů, které mají být staženy.
  • Příloha V obsahuje seznam stávajících právních předpisů, které má Komise v úmyslu zrušit.

Co je program REFIT?

REFIT je zkratka programu Evropské komise pro účelnost a účinnost právních předpisů EU (z angl. „Regulatory Fitness and Performance“). Jeho účelem je přezkoumat stávající legislativu EU a zajistit, aby nepřestávala plnit svůj účel a přinášela zamýšlené výsledky. Zaměřuje se na to, aby soubor právních předpisů EU zbytečně nenarůstal a byl funkční, odstraňuje překážky a přizpůsobuje stávající právní předpisy, aniž by to ohrožovalo naše ambiciózní politické cíle.

Junckerova Komise i nadále stávající právní předpisy aktualizuje a zlepšuje tak, aby plnily svůj účel efektivně a bez zbytečné zátěže pro občany i podniky. Při stanovení priorit programu REFIT Komise vzala v úvahu stanoviska platformy REFIT.

K čemu slouží platforma REFIT?

Komise zřídila odbornou skupinu na vysoké úrovni zahrnující zástupce členských států, poradních orgánů a podnikatelů a občanské společnosti. Jejím účelem je poskytovat doporučení, jak zefektivnit regulaci EU a účinně snížit náklady a zátěž, aniž by tím utrpěly politické cíle.

Platforma REFIT zatím přijala 58 stanovisek týkajících se široké oblasti témat regulovaných na úrovni EU – například soukromí v elektronických komunikacích, regulace chemických látek, finančních služeb, zdraví a bezpečnosti potravin, společné zemědělské politiky, politiky soudržnosti a DPH.

Jak Komise rozhoduje o tom, které návrhy budou staženy?

Evropští občané a podnikatelé si přejí, abychom náš čas a úsilí věnovali důležitým a naléhavým problémům, abychom vytvářeli jednoduché, předvídatelné a přiměřené právní předpisy založené na faktech a přinášející maximální užitek.

Komise každý rok pečlivě zkoumá veškeré dosud neschválené návrhy, aby mohla posoudit, zda by měly být zachovány, pozměněny nebo staženy. Navrhujeme stažení 15 projednávaných návrhů, které jsou technicky zastaralé nebo již neslouží svému účelu, aby se spoluzákonodárci mohli soustředit na návrhy, které jsou opravdu důležité.

Je tento pracovní program vyčerpávajícím seznamem všeho, co chce Komise v roce 2018 uskutečnit?

Pracovní program upozorňuje na nové klíčové politické iniciativy, které Komise plánuje v roce 2018 realizovat. Povinností Komise je také trvale dohlížet na to, aby byly stávající právní předpisy a programy správně prováděny a přinášely konkrétní výsledky v praxi. V reakci na události v průběhu roku, které vyžadují okamžité řešení na úrovni EU, může Komise rovněž předkládat neplánované iniciativy.

Kdy Komise návrhy obsažené v pracovním programu zrealizuje?

V souladu se závazky vycházejícími z nové interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů je v pracovním programu podle možností uveden plánovaný harmonogram. Pracovní program rovněž uvádí informace (orientačně, jsou-li k dispozici) o zamýšleném právním základu, druhu právního aktu a další relevantní procesní informace, včetně údajů o posouzení dopadů a hodnocení. 

Plány jednotlivých opatření již byly zveřejněny, nebo se tak brzy stane. Tyto plány obsahují další podrobnosti o plánovaných iniciativách a umožňují zúčastněným stranám a občanům, aby se k plánům Komise vyjádřili.

Další informace

Tisková zpráva – Pracovní program Komise na rok 2018: Plán na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Unie

MEMO/17/4003

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar