Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Въпроси и отговори: Работната програма на Комисията за 2018 г.

Страсбург, 24 октомври 2017 r.

Какво представлява работната програма на Комисията?

Всяка година Европейската комисия приема работна програма, в която представя своите ключови инициативи за следващата година. Работната програма на Комисията информира гражданите, институционалните ни партньори и служителите ни как ще изпълним политическите си приоритети и ще ги превърнем в конкретни действия.

Това е четвъртата по ред работна програма, която Комисията под председателството на Юнкер представя. В нея се определят инициативи, с които да се завърши работата по десетте приоритета, заложени в политическите насоки на председателя Юнкер, до края на петгодишния мандат на Комисията, както и по-дългосрочни инициативи за формиране на бъдещето на ЕС до 2025 г. и след това.

Какви са приоритетите на Комисията за 2018 г.?

Комисията продължава да структурира работата си около политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. Дневният ред на Комисията до края на този мандат бе изложен в речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, произнесена на 13 септември 2017 г. Тазгодишната реч за състоянието на Съюза бе изградена въз основа на дебата за бъдещето на Европа, стартиран от Комисията с Бялата книга относно бъдещето на Европа, публикувана на 1 март 2017 г. Действията за следващата година се опират и на Декларацията от Братислава от септември 2016 г. относно ЕС с 27 държави членки, както и на Декларацията от Рим, по която лидерите постигнаха съгласие на 25 март 2017 г. по повод на 60-ата годишнина от подписването на Римските договори. Сега всички пътища водят към Сибиу, Румъния, където ще се състои първата среща на върха на ЕС с 27 държави членки; Комисията под председателството на Юнкер съсредоточава усилията си едновременно върху постигането на резултати в краткосрочен план и върху определянето на бъдещето на ЕС.

Също толкова важна, колкото и новите инициативи през тази година, е непрекъснатата ни работа с Европейския парламент и със Съвета за постигане на съгласие по амбициозните предложения, които вече бяха внесени в рамките на първите три години от мандата на настоящата Комисия. Комисията набеляза в работната си програма 66 предложения, по които като приоритет следва да се постигне съгласие през следващата година. Комисията също така ще продължи работата си, за да гарантира, че действащите европейски разпореди се прилагат и изпълняват правилно, както и че цялото законодателство на ЕС продължава да отговаря на поставените цели. Това ще включва оттеглянето на 15 неприети предложения, които са остарели или по които не е възможно да се постигне съгласие, и отмяната на три действащи законодателни акта.

Как се изготвя и приема работната програма?

Тази Комисия бе избрана от Европейския парламент въз основа на ясни политически насоки, които са отражение също така на стратегическия дневен ред на Европейския съвет. Десетте приоритета, посочени в тези насоки, продължават да служат за рамка за годишното планиране на Комисията.

Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася своята реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент. Както и в писмото за намеренията, което председателят и първият заместник-председател изпращат на същия ден до председателя на Европейския парламент и до председателството на Съвета, в нея се очертават ключовите приоритети на Комисията през идните месеци.

С речта за състоянието на Съюза се поставя началото на диалога с Парламента и със Съвета за изготвянето на работната програма на Комисията за следващата година. Целта на диалога е да се гарантира, че Парламентът, държавите членки и Комисията имат общо разбиране за предстоящите приоритети.

При изготвянето на работната програма Комисията изслушва и становищата на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

Трябва ли Европейският парламент и Съветът да одобрят работната програма?

През следващите седмици Комисията ще работи с Европейския парламент и със Съвета за одобряване на съвместна декларация на тримата председатели, в която ще бъдат очертани общите приоритети и цели за 2018 г. и ще бъдат определени предложения, на които трябва да бъде отдадено предимство в законодателния процес. Това е нов общ ангажимент по Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, което бе предложено от Комисията на 19 май 2015 г. и подписано от трите институции на 13 април 2016 г.

Как е структурирана работната програма на Комисията?

Работната програма на Комисията се състои от политическо съобщение и пет приложения.

  • В приложение I са включени ключовите инициативи, които ще бъдат представени през следващата година и които са насочени към конкретни действия за изпълнението на десетте политически приоритета на Комисията под председателството на Юнкер, както и действия и инициативи с по-далечна перспектива, съпровождащи процеса, в който новият Съюз от 27 държави членка формира бъдещето си до 2025 г. и след това;
  • В приложение II се съдържат други ключови инициативи по REFIT, в рамките на които ще преразгледаме действащото законодателство през идната година;
  • В приложение III са изброени приоритетните текущи законодателни досиета, по които искаме съзаконодателите в Европейския парламент и Съвета да предприемат незабавни действия с цел постигане на резултати за гражданите;
  • В приложение IV се съдържа списък с текущи предложения, които възнамеряваме да оттеглим;
  • В приложение V се съдържа списък с действащо законодателство, което Комисията възнамерява да отмени.

Какво представлява REFIT?

REFIT е Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка на Европейската комисия. Нейната цел е да бъде преразгледано съществуващото законодателство на ЕС, за да се гарантира, че то служи на набелязаните цели и води до желаните резултати. Стремежът е да се поддържа рационалността и солидността на правото на ЕС, да бъдат премахвани излишните тежести и да се адаптира съществуващото законодателство, без да се прави компромис по отношение на нашите амбициозни цели на политиката.

Комисията под председателството на Юнкер продължава да актуализира и подобрява действащото законодателство, така че то да може да постига ефективно своите цели без излишна тежест. При определянето на приоритетите по REFIT Комисията взе предвид становището на платформата REFIT.

Какво представлява платформата REFIT?

Комисията създаде експертна група на високо равнище, в която участват държавите членки, консултативни органи и представители на бизнес средите и на гражданското общество. Нейната цел е да предоставя съвети как да бъде подобрена ефикасността и ефективността на законодателството на ЕС, така че да бъдат намалени разходите и тежестта, без това да накърнява целите на политиката.

Досега платформата REFIT прие 58 становища в различни области от законодателството на ЕС, включително правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, законодателството в областта на химикалите, финансовите услуги, здравето и безопасността на храните, общата селскостопанска политика, политиката на сближаване и ДДС.

Как решава Комисията кои предложения да оттегли?

Европейските граждани и предприятия биха искали нашето време и усилия да бъдат съсредоточени върху важни и неотложни въпроси, като същевременно се стремим към опростени, основани на факти, предвидими и пропорционални закони, които да гарантират постигането на максимални ползи.

Всяка година Комисията внимателно анализира всички представени предложения, за да прецени дали те следва да бъдат запазени, изменени или оттеглени. Предложихме да бъдат оттеглени 15 все още неприети предложения, които са технически остарели или вече не изпълняват предназначението си, за да позволим на съзаконодателите да се съсредоточат върху предложенията, които са наистина от значение.

Тази работна програма изчерпва ли всичко, което Комисията ще извърши през 2018 г.?

В работната програма на Комисията се подчертават новите основни политически инициативи, планирани от Комисията за 2018 г. Комисията има също така текущи задължения, за да гарантира, че действащото законодателство или програми се прилагат правилно и дават конкретни резултати на място. Комисията може също да предприеме непредвидени инициативи в отговор на събития, настъпили през годината, изискващи неотложни действия на европейско равнище.

Кога Комисията ще изпълни предложенията, залегнали в работната програма?

В съответствие със задълженията по новото Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество в работната програма, доколкото е възможно, е посочен предвиденият график. В работната програма, като пример и доколкото е възможно, са посочени също така подробности за предвиденото правно основание, вида на законодателния акт и друга целесъобразна процедурна информация, включително във връзка с оценката на въздействието и работата по оценяване. 

Вече бяха публикувани или скоро ще бъдат публикувани пътни карти относно отделните действия, като в тях е включена допълнителна информация относно планираните инициативи и се дава възможност за обратна връзка от заинтересованите страни и от гражданите относно плановете на Комисията.

За повече информация

Съобщение за медиите: Работна програма на Комисията за 2018 г.: Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа

MEMO/17/4003

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar