Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

EU stojí v čele snah o zajištění čistějších a bezpečnějších moří a oceánů

Malta 5. října 2017

EU stojí v čele snah o zajištění čistějších a bezpečnějších moří a oceánů

Na právě probíhající konferenci s názvem Náš oceán, kterou na Maltě ve dnech 5.–6. října 2017 pořádá Evropská unie se zástupci zemí EU zavázali k 36 konkrétním akcím, jimiž se má zajistit čistější, zdravější a bezpečnější moře a oceány. Aktivity v hodnotě přes 550 milionů eur, které se plánují v různých částech světa, potrhují odhodlání EU zlepšit stávající situaci. Vysílají zároveň jasný signál zbytku světa, a to veřejnému i soukromému sektoru, aby zvýšily své úsilí v této oblasti a řešily problémy, s nimiž se moře a oceány potýkají, ať již jde o znečištění plastovým odpadem, ochranu mořských ekosystémů, dopady klimatických změn nebo trestnou činnost na moři.

Uvedených 36 závazků EU je blíže popsáno dále.

Námořní bezpečnost, která je předpokladem globálního obchodu a přispívá k prosperitě ekonomiky, je v současné době ohrožena. Riziko představují přírodní katastrofy, pirátství, nezákonný obchod i ozbrojené konflikty. V zájmu posílení bezpečnosti našich moří a oceánů Unie oznámila, že:

 • se zavázala poskytnout 37,5 milionu eur na zajištění námořní bezpečnosti a boj proti pirátství podél jihovýchodního pobřeží Afriky a v Indickém oceánu. Uvedené prostředky budou spravovat čtyři regionální organizace (IGAD, COMESA, EAC a IOC) ve spolupráci s úřadem UNODC, Interpolem a organizací FAO. Daný program podporuje iniciativy, které se zaměřují na alternativní způsoby obživy v pobřežních oblastech Somálska, v nichž se často vyskytují piráti, dále na posílení vyšetřovacích kapacit na celostátní i regionální úrovni, reformy vězeňství, kapacity státních zastupitelství a soudů, narušování nelegálních finančních toků, boj proti praní peněz a řadu dalších úkolů v námořní oblasti. Podporován je i regionální mechanismus pro koordinaci a výměnu informací z námořní oblasti.
 • bude v roce 2017 investovat 4 miliony eur do svého programu satelitního monitorování (Copernicus), aby podpořila činnost agentur EU a členských států Unie při monitorování znečištění ropou a rozsáhlého komerčního rybolovu (včetně boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu) v severovýchodním Atlantiku, Středozemním moři, Baltském moři, Severním moři, Černém moři, v Tichém oceánu a v okolí Kanárských ostrovů. Program Copernicus také zavede nové služby na podporu prosazování práva a bezpečnosti plavby v oblastech s velkým množstvím ledu.
 • bude nadále podporovat námořní bezpečnost v Guinejském zálivu, a to mimo jiné prostřednictvím meziregionální sítě pro Guinejský záliv a zahájením dvou nových programů: programu na podporu západoafrické integrované námořní bezpečnosti (SWAIMS) v hodnotě 29 milionů eur a programu na zlepšení bezpečnosti přístavů v západní a střední Africe v hodnotě 8,5 milionu eur.
 • v roce 2017 poskytne 1 milion eur na podporu modernizace informačních a komunikačních systémů námořních orgánů EU a usnadnění komunikace mezi nimi. Kromě toho Evropská unie oznámila, že přispěje částkou 80 000 eur na usnadnění spolupráce mezi orgány pobřežní stráže v Evropě.
 • v září roku 2017 zahájí provoz prototypu nástroje dohledu, který lokalizuje lodě, a zjišťuje tak rozsah lidské činnosti na moři. Tento nástroj pro vyhledávání neidentifikovatelných námořních objektů (v angl. „Search for Unidentified Maritime Objects“ neboli „SUMO“) je software, který automaticky analyzuje údaje ze satelitů pro radarové zobrazování a dokáže najít plavidla pouhý jeden metr dlouhá, a to i za oblačnosti nebo za tmy. Nástroj SUMO je otevřený software, což má podporovat jeho využívání ze strany uživatelů a vývojářů a usnadnit mezinárodní spolupráci při mapování tras lodí, sledování intenzity lodní dopravy, identifikaci znečišťujících lodí, monitorování rybolovné činnosti, boji proti pirátství a převaděčství i kontrole námořních hranic.

Znečištění moře představuje obrovský problém – každoročně se do moří a oceánů vyhodí přes 10 milionů tun odpadu. Do roku 2050 by tak v našich oceánech mohlo být více plastu než ryb. V zájmu řešení této problematiky Evropská unie oznámila, že:

 • zahajuje činnost portálu WISE-Marine, který umožňuje přístup k informacím souvisejícím s problematikou využití a kvality vody na evropské úrovni, a to jak široké veřejnosti tak zúčastněným stranám. Cílem je podpora lepší správy oceánů a ekosystémového řízení. V nadcházejících letech bude tato platforma dále rozšiřována a integrována.
 • v roce 2017 věnuje 2 miliony eur na podporu provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí členskými státy a dalších 2,3 milionu eur na podporu regionální a meziregionální spolupráce v této oblasti. V právu EU je stanoven cíl, jímž je dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu mořského prostředí členských států EU a chránit základnu zdrojů, na níž závisejí hospodářské a sociální činnosti spojené s mořem.
 • vyčlení v rámci podpory a doplnění snah o přeshraniční spolupráci mezi zeměmi EU a vybranými zeměmi v těsné blízkosti EU 2,85 milionu eur na projekty v oblasti prevence znečišťování moří a připravenosti a 2,5 milionu eur na činnosti v oblasti prevence znečišťování moří.
 • připraví v rámci chystané strategie týkající se plastů návrh opatření, která mají do konce roku 2017 snížit únik plastů do životního prostředí.
 • navrhne v roce 2017 opatření, jejichž cílem je omezit vypouštění lodního odpadu a zbytků lodního nákladu do moře.

Podle prognóz se mají výsledky trvale udržitelné modré ekonomiky do roku 2030 zdvojnásobit (a to ze 1,3 bilionu eur, který je odhadován dnes). Toto téma Unie přidala do letošního ročníku konference Náš oceán s cílem posílit synergie mezi udržitelnými řešeními v této oblasti a hospodářským růstem a zaměstnaností v pobřežních oblastech na celém světě. Za tímto účelem EU oznámila, že:

 • věnuje v roce 2017 více než 250 milionů eur na financování mořského a námořního výzkumu. Tato částka zahrnuje 40 milionů eur na podporu nízkoemisní a moderní vodní dopravy a přes 30 milionů eur pro účely energie z mořských zdrojů. Dále EU oznámila, že dá k dispozici 12 milionů eur na podporu dvou nových inovačních projektů zahrnujících opatření na odstraňování odpadu a jiných znečišťujících látek z moří. V neposlední řadě Unie informovala, že podpoří částkou 50 milionů eur iniciativu BlueMED, která prosazuje spolupráci v oblasti vědy a výzkumu na podporu zdravého, na zdroje bohatého a odolného Středozemního moře.
 • dále zintenzívní práci na Celoatlantické alianci pro výzkum oceánů tím, že podpoří posílené rámce pro spolupráci, která v oblasti vědy, výzkumu a inovací týkající se moří probíhá na základě Belémského prohlášení s partnery v oblasti Atlantského oceánu, jako je Brazílie a Jižní Afrika, a vyčlení za tímto účelem v období 2018–2019 60 milionů eur. EU bude rovněž nadále plnit Galwayské prohlášení o spolupráci s USA a Kanadou v oblasti výzkumu oceánů. Evropská unie rovněž informovala, že počet výzkumných týmů pracujících v mezinárodních konsorciích na výzvách, s nimiž se potýká Atlantský oceán, přesáhne do roku 2019 hranici 500.
 • zahájí v roce 2017 investiční iniciativu ve výši 14,5 milionu eur na podporu udržitelné modré ekonomiky v Evropské unii. Přibližně 8 milionů EUR z dané částky je určeno na granty pro projekty začínajících podniků s vysokým potenciálem v odvětvích modré ekonomiky v celé EU. V zájmu lepšího monitorování odpadu v mořích obklopujících Evropskou unii a boje proti vzniku tohoto odpadu budou vyhrazeny další 2 miliony eur na podporu inovačních technologií v této oblasti. Kromě toho budou vyčleněny 3 miliony eur na usnadnění projektů partnerství v oblasti Středozemního moře, například mezi instituty pro námořní výcvik a vzdělávání, podniky v rámci modré ekonomiky a místními rybářskými komunitami. V neposlední řadě bude věnováno 1,5 milionu eur na obnovu mořských a pobřežních ekosystémů ve Středomoří.
 • zahájí program PEUMP (partnerství mezi Evropskou unií a Tichomořím pro mořské a námořní otázky) v hodnotě 45 milionů eur. Švédsko oznámilo, že na program přispěje 10 miliony eur. Účelem programu je podporovat udržitelné řízení a rozvoj rybolovu v zájmu zabezpečení hospodářského růstu a dodávek potravin a zároveň řešit otázku odolnosti vůči změně klimatu a zachování biologické rozmanitosti moří.
 • bude spolu s Mezivládní oceánografickou komisí organizace UNESCO (IOC–UNESCO) pracovat na urychlení procesů územního plánování námořních prostor po celém světě, k čemuž se obě organizace zavázaly 24. března 2017. Účelem územního plánování námořních prostor je prostřednictvím přeshraničního působení napříč odvětvími zajistit, aby lidská činnost na moři probíhala efektivně, bezpečně a udržitelně. EU na základě společného plánu poskytne komisi IOC–UNESCO grant ve výši 1,4 milionu eur na vypracování mezinárodních pokynů pro územní plánování námořních prostor. V rámci tohoto úsilí budou začátkem roku 2018 spuštěny dva pilotní projekty v této oblasti: jeden ve Středozemním moři a jeden v jižním Tichomoří. Kromě toho bude vytvořeno mezinárodní fórum pro územní plánování námořních prostor, v němž budou moci probíhat diskuse o tom, jak by tento přístup, včetně meziodvětvových opatření, měl být uplatňován na celosvětové úrovni. První seminář se má konat na jaře roku 2018.
 • bude v letech 2017 a 2018 investovat 23 milionů eur do služby pro monitorování mořského prostředí v rámci svého programu satelitního monitorování (Copernicus). Služba je zaměřena na změnu klimatu, rybolov a ochranu moří. Rovněž bylo oznámeno, že v rámci programu Copernicus budou poprvé vytvořeny ukazatele pro monitorování moří, mimo jiné z hlediska biochemie. Tyto ukazatele, důležité pro vyhodnocování stavu oceánů, budou zveřejněny ve „Zprávě o stavu oceánů“, která bude k dispozici online do konce roku 2018.
 • dále rozvíjet dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s pobřežními státy. Tyto dohody již nyní pomáhají zemím při rozvoji udržitelného rybolovu, při účinném řízení monitorovacích a kontrolních systémů a v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. V nové generaci dohod bude uplatněn integrovanější přístup, včetně prosazování udržitelné modré ekonomiky a navýšení investic do odvětví rybolovu. Tento nový přístup by měl partnerským zemím umožnit udržitelným způsobem získat z ekonomiky oceánů větší hodnotu.
 • vyčlení 8,5 milionu eur na zachování biologické rozmanitosti moří a pobřeží v karibské mořské oblasti ve prospěch komunit, které jsou na těchto ekosystémech závislé. Toto opatření cílí zejména na přírodní oblasti, které ohrožuje nesprávné či nadměrné využívání zdrojů, znečišťování a dopady změny klimatu.
 • vyčlení téměř 6 milionů eur na podporu projektů v zemích EU s cílem navázat přeshraniční spolupráci v oblasti územního plánování námořních prostor. Účelem tohoto oboru je prostřednictvím přeshraničního působení napříč odvětvími zajistit, aby lidská činnost na moři probíhala efektivně, bezpečně a udržitelně.
 • bude v roce 2017 financovat zkušební fázi prvních zařízení na vlnovou a slapovou energii v Evropě, přičemž za tímto účelem vyčlení 1,5 milionu eur na podporu správních orgánů a tvůrců projektů zapojených do monitorování životního prostředí.
 • Evropská unie oznámila svůj záměr vytvořit pilotní projekt „Blue Science Cloud“, který by modernizoval proces vyhodnocování, řízení a využívání údajů o mořích s cílem zlepšit nakládání s velkým množstvím různých údajů z mořské a námořní oblasti za použití cloudových technologií. Kromě toho by projekt „Blue Cloud“ měl dále podpořit spolupráci mezi vědci z EU a jejich mezinárodními partnery. Cloudové technologie mohou zlepšit globální a regionální pozorování oceánů a s tím související prognózy, a to v souladu s cíli iniciativy skupiny G7 nazvané „Budoucnost moří a oceánů“ a v rámci celosvětového úsilí o vytvoření vylepšené globální soustavy systémů pozorování země (GEOSS).
 • přispěje nejméně 1 milionem eur na podporu globálního programu v oblasti rybolovu (PROFISH) Světové banky. Cílem tohoto programu je zlepšit celosvětově environmentální udržitelnost, životní podmínky lidí a hospodářské výsledky v oblasti rybolovu a akvakultury, s důrazem na životní podmínky chudých lidí v komunitách, které se věnují rybolovu a chovu ryb v rozvojových zemích.

Změna klimatu má přímý dopad na oceány – k nejvíce znepokojujícím důsledkům patří stoupání hladin moří a rostoucí acidifikace. Evropská unie proto oznámila, že

 • bude společně s Mezinárodní námořní organizací (IMO) realizovat projekt v hodnotě 10 milionů eur týkající se zmírňování změny klimatu v odvětví námořní dopravy. Cílem projektu je zřídit pět „středisek pro spolupráci v oblasti námořních technologií“, jedno v každém cílovém regionu (v Africe, Asii, Karibiku, Latinské Americe a Tichomoří), která dohromady vytvoří globální síť. Tato síť by měla rozvojovým zemím v daných regionech umožnit nastavit opatření zaměřená na energetickou účinnost v oblasti námořní dopravy.
 • vyčlení 1,5 milionu eur na snížení emisí černého uhlíku v Arktidě. Cílem projektu je posílit mezinárodní spolupráci za účelem ochrany životního prostředí Arktidy.
 • přispěje v průběhu nadcházejících dvou let částkou 600 000 eur na integrovaný arktický projekt týkající se tří prioritních oblastí politiky EU pro Arktidu: změny klimatu a ochrany životního prostředí Arktidy; udržitelného rozvoje v Arktidě a jejím okolí a mezinárodní spolupráce v otázkách Arktidy.

Ochrana mořského prostředí: V současné době je zákonem chráněno méně než 5 % mořských a pobřežních oblastí světa, přičemž prosazování těchto právních prostředků je na ještě nižší úrovni, a to i přesto, že si OSN do roku 2020 v oblasti ochrany mořského prostředí stanovila 10% cíl. Evropská unie proto oznámila, že

 • chce do konce roku 2017 postupně stáhnout veškeré umělohmotné pohárky na jedno použití, které jsou k dispozici v prodejních automatech a přístrojích na distribuci pitné vody ve všech budovách Komise v Bruselu*. Rovněž se zavázala k tomu, že bude během konference Náš oceán v roce 2018 informovat o výsledcích svého úsilí dále omezit používání jiných jednorázových umělohmotných předmětů ve všech budovách Komise a na akcích, které pořádá. Za tímto účelem chce optimalizovat využívání environmentálně šetrných veřejných zakázek, omezit používání jednorázových umělohmotných předmětů v jídelnách a kavárnách Komise, motivovat k používání vody z kohoutku, realizovat pro své zaměstnance širší osvětovou kampaň o snižování odpadu, jeho třídění a recyklaci a v neposlední řadě zajistit ekologičtější kontext akcí pořádaných Komisí.
 • uvolní prostřednictvím programu BIOPAMA II (Program pro řízení biologické rozmanitosti a chráněných oblastí) 20 milionů eur na podporu řízení chráněných mořských oblastí v afrických, karibských a tichomořských zemích.
 • podpoří spolu s Německem zřízení meziodvětvové a přeshraniční mnohostranné platformy pro regionální správu oceánů do roku 2020. Tato platforma bude vytvořena v rámci partnerství pro regionální správu oceánů (PROG), jež bylo zahájeno v roce 2015 Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), Institutem pro pokročilá studia udržitelnosti (Institute for Advanced Sustainability Studies – IASS), Institutem rozvoje a mezinárodních vztahů (Institut du Développement et des relations Internationales – IDDRI) a Expertní skupinou pro udržitelnost (Think Tank for Sustainability – TMG). Vytvoření platformy ohlásilo Německo jakožto dobrovolný závazek u příležitosti konference OSN o oceánech v rámci plnění cíle udržitelného rozvoje č. 14 (5.–9. června 2017). Fórum partnerství PROG poskytne nové poznatky v oblasti integrované správy oceánů na třech různých úrovních: 1) v rámci regionů, 2) mezi regiony a 3) mezi regionální a globální úrovní. V návaznosti na spolupráci s mezinárodními partnery, která se uskuteční v roce 2018, uspořádá EU a Německo v roce 2019 první zasedání.
 • investuje 1,5 milionu eur na analýzu ekosystémů a hospodářské činnosti týkající se Středoatlantského hřbetu a oceánského hřbetu Rio Grande Rise s cílem podpořit vymezení uceleného souboru oblastí se zvláštním významem pro životní prostředí.
 • hodlá podpořit Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři, pokud jde o zřízení oblastí omezeného rybolovu o rozloze minimálně 2700 km² na ochranu populací žijících při dně ve stanovištích, která jsou považována za hlavní oblasti líhnutí a tření mnoha druhů mořských živočichů, mimo teritoriální vody Itálie a Chorvatska v oblasti Jabuka/Pomo Pit v Jaderském moři. O vytvoření oblasti omezeného rybolovu Jabuka/Pomo Pit se bude rozhodovat na výročním zasedání Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) ve dnech 16.–19. října 2017.

Udržitelný rybolov je předpokladem toho, aby se následujícím generacím zajistil nepřetržitý přístup k dostatku výživných potravin z mořských zdrojů. V zájmu zajištění udržitelného rybolovu EU oznámila, že:

 • se zavázala vyčlenit 15 milionů eur z programu PESCAO na zlepšení regionální správy rybolovu v západní Africe s cílem rozvíjet regionální politiku v oblasti rybolovu, zajistit regionální koordinaci proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému (NNN) rybolovu a zlepšit řízení rybích populací na regionální úrovni.
 • věnuje v roce 2017 5,7 milionu eur na podporu činnosti Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) v oblasti zvyšování udržitelnosti rybolovných zdrojů ve Středozemním moři. Toto oznámení navazuje na prohlášení MedFish4Ever podepsané 30. března 2017, které představuje závazek chránit v průběhu 10 let rybí populace ve Středozemním moři, jakož i ekologické a ekonomické bohatství tohoto regionu.
 • přispěje v roce 2017 minimálně částkou 1 milion eur do globálního programu FAO na podporu provádění přelomové Dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Tento program poskytuje politickou, právní a technickou pomoc, jakož i budování kapacit s cílem posílit prosazování uvedené dohody. Kromě toho EU oznámila, že v roce 2020 uspořádá mezinárodní konferenci, na níž bude dohoda o opatřeních přístavních států posouzena a přezkoumána. V neposlední řadě EU oznámila, že v roce 2017 přispěje Organizaci OSN pro výživu a zemědělství částkou 225 000 eur na vytvoření globálního rejstříku pro účely registrace plavidel, chladírenských přepravních plavidel a zásobovacích plavidel po celém světě.
 • Očekává se, že do konce roku 2017 vstoupí v platnost nová pravidla umožňující lepší a udržitelnější řízení vnějšího rybářského loďstva. Díky těmto novým pravidlům bude Evropská unie moci lépe monitorovat a kontrolovat své loďstvo a účinně řešit problémy týkající se výměny vlajky a nájmu plavidel, a zintenzivnit tak úsilí v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.
 • je odhodlána dosáhnout na 11. zasedání Konference ministrů WTO, jež se uskuteční v prosinci roku 2017 v Buenos Aires, mnohostranné dohody o subvencích v odvětví rybolovu. Proto v červenci roku 2017 předložila EU v rámci Světové obchodní organizace revidovaný návrh, jehož cílem je zakázat určité formy subvencí v odvětví rybolovu, které přispívají k nadměrné kapacitě a nadměrnému rybolovu, zrušit subvence, které přispívají k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a upustit od zavedení nových subvencí tohoto druhu. Uvedený návrh je zaměřen na plnění cíle udržitelného rozvoje č. 14.6 a obsahuje rovněž ustanovení týkající se větší transparentnosti a pokynů pro zvláštní a diferenciované zacházení v případě rozvojových a nejméně rozvinutých zemí. Kromě toho EU vyvine maximální úsilí o prosazení této dohody a bude ji podporovat ve všech fázích vyjednávání i provádění.

Další informace

Internetové stránky konference Náš oceán

Sledujte konferenci v přímém přenosu (v angličtině, francouzštině, španělštině, ruštině, arabštině nebo čínštině)

Sledujte streaming z tiskové konference EU na Maltě (v pátek 6.října 2017 od 13:00)

 

*Aktualizace přesného závazku z 6. října 2017 (v 13:00)

MEMO/17/3588

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar