Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

ЕС заема водеща позиция със своите амбициозни действия за по-чисти и по-безопасни морета

Malta, 5 октомври 2017 r.

ЕС заема водеща позиция със своите амбициозни действия за по-чисти и по-безопасни морета

По време на текущата конференция на тема „Нашият океан“ в Малта (5—6 октомври) Европейският съюз пое ангажимент по отношение на 36 конкретни действия за насърчаване на по-здрави, по-чисти, по-безопасни и по-сигурни морета. С обявените действия с бюджет от над 550 млн. евро, включващи дейности в световен мащаб, се подчертава решимостта на ЕС да подобри състоянието на моретата и да отправи положително окуражаващо послание към останалата част от света — както към правителства, така и към организации от частния сектор — с цел преодоляване на нарастващите предизвикателства в океаните — от замърсяването с пластмасови отпадъци и опазването на морската флора и фауна до въздействието на изменението на климата и престъпната дейност в моретата.

36-те ангажимента на ЕС са описани подробно по-долу.

Морската сигурност стои в основата на световната търговия и просперитет, но тя е изложена на заплахи — от природни бедствия до пиратство, нелегален трафик и въоръжени конфликти. За да бъдат нашите океани по-безопасни и по-сигурни Европейският съюз обяви:

 • 37,5 милиона евро за гарантиране на морската сигурност и борба с пиратството по югоизточното африканско крайбрежие и в Индийския океан. Финансирането трябва да се усвои от четири регионални организации (IGAD, COMESA, EAC и IOC) в сътрудничество с СНПООН, Интерпол и ФАО. Програмата подкрепя инициативи за алтернативен поминък в крайбрежните пиратски райони на Сомалия, капацитет за разследване на национално и регионално ниво, реформи на затворите, капацитет, свързан с наказателното преследване и съдебната система, прекъсване на незаконните финансови потоци, борба с прането на пари, както и различни други морски задачи, в допълнение към регионален механизъм за координация и обмен на морска информация.
 • инвестиране през 2017 г. на 4 милиона евро в своята програма за сателитно наблюдение (Коперник), за да подкрепи агенциите и държавите — членки на ЕС, при мониторинга на замърсяването с нефт и широкомащабните риболовни дейности с търговска цел (включително борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов) в Североизточната част на Атлантическия океан, Средиземно море, Балтийско море, Северно море, Черно море, Тихия океан и около Канарските острови. В рамките на програма „Коперник“ ще бъдат въведени и нови услуги за подкрепа на правоприлагането и безопасността на корабоплаването в заледените райони.
 • продължаване на подкрепата за морската сигурност в Гвинейския залив, включително чрез междурегионалната мрежа на Гвинейския залив и стартирането на две нови програми: програмата SWAIMS (Подкрепа за интегрираната морска сигурност на Западна Африка) на стойност 29 милиона евро и програмата за подобряване на пристанищната сигурност в Западна и Централна Африка на стойност 8,5 милиона евро.
 • предоставяне на 1 милион евро през 2017 г. в подкрепа на модернизирането на системите за ИКТ на морските органи на ЕС и за подпомагане на сътрудничеството помежду им. Освен това Европейският съюз обяви, че ще предостави 80 000 евро за подпомагане на сътрудничеството между органите за брегова охрана в Европа.
 • стартирането на прототипен инструмент за наблюдение през септември 2017 г., който открива кораби с цел разкриване на обхвата на човешките дейности в морето. Инструментът за търсене на неидентифицирани морски обекти, наричан накратко SUMO, представлява софтуер, който автоматично анализира данните от спътници с радарно изображение и може да открива плавателни съдове с дължина 1 метър и повече, дори при облачно време или през нощта. Инструментът SUMO е с отворен код с цел насърчаване на използването му от потребители и проектанти и улесняване на международното сътрудничество в областта на картографирането на корабните маршрути, мониторинга на транспортния интензитет, откриването на корабите замърсители, мониторинга на риболовните дейности, противодействието на пиратството и контрабандата, както и контрола на морските граници.

Замърсяването на морската среда е огромен проблем, като всяка година над 10 милиона тона отпадъци попадат в морето. До 2050 г. е възможно в океаните да има повече пластмасови отпадъци, отколкото риба. За преодоляване на предизвикателствата ЕС обяви:

 • началото на WISE-Marine — информационен портал за широката общественост и заинтересованите страни по въпроси, свързани с европейските води, с цел насърчаване на по-добро управление на океаните, основаващо се на екосистемите. Платформата ще бъде разширена и допълнително интегрирана през идните години.http://water.europa.eu/
 • отпускането през 2017 г. на 2 милиона евро в подкрепа на изпълнението от държавите членки на Рамковата директива за морска стратегия и допълнителни 2,3 милиона евро в подкрепа на регионалното и междурегионалното сътрудничество за тази цел. Правото на ЕС се стреми към постигането на добро екологично състояние (GES) на водите на държавите членки до 2020 г. и опазване на ресурсната база, от която зависят икономическите и социалните дейности, свързани с морето.
 • 2,85 милиона евро за проекти за превенция и подготвеност във връзка със замърсяването на морската среда и 2,5 милиона евро за учения за реагиране при замърсяване на морската среда, за да подкрепи и допълни усилията за трансгранично сътрудничество между държавите от ЕС и с определени страни в съседство на Съюза.
 • проектомерки за намаляване на изпускането на пластмаси в околната среда до края на 2017 г., като част от предстоящата стратегия за пластмасите.
 • проектомерки през 2017 г. за намаляване на изхвърлянето в моретата на отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари.

Устойчивата синя икономика се очаква да удвои своята стойност до 2030 г. от около 1,3 трилиона евро днес. Тази тема бе добавена от ЕС на тазгодишното издание на конференцията „Нашият океан“, за да се насърчи по-силното взаимодействие между устойчивите решения за океаните и икономическия растеж и заетостта в крайбрежните общности по света. За целта ЕС обяви:

 • над 250 милиона евро през 2017 г. за финансиране на научните изследвания в областта на морската среда и мореплаването. Тази сума включва 40 милиона евро за подкрепа на ново поколение воден транспорт с ниски емисии и над 30 милиона евро за морската енергия. Освен това ЕС обяви, че ще предостави 12 милиона евро за подкрепа на два нови проекта за иновации по отношение на действия за почистване на морските отпадъци и други замърсители. Накрая, ЕС обяви, че предоставя над 50 милиона евро за подкрепа на инициативата BlueMED за сътрудничество за продуктивно и устойчиво Средиземно море в добро екологично състояние чрез наука и научни изследвания.
 • допълнително активизиране на дейността си във връзка с Алианса за научни изследвания на Атлантическия океан чрез укрепване на рамките за сътрудничество с партньори от Атлантическия регион като Бразилия и Южна Африка в областта на морската наука, научните изследвания и иновациите съгласно Декларацията от Белем и заделяне на над 60 милиона евро за периода 2018—2019 г. за постигането на тази цел. Освен това ЕС ще продължи да прилага безпрецедентната Декларация от Голуей за научноизследователско сътрудничество в областта на океаните със САЩ и Канада. Европейският съюз докладва, че до 2019 г. броят на научноизследователските екипи, работещи в международни консорциуми по предизвикателствата, пред които е изправен Атлантическият океан, ще надхвърли 500.
 • 14,5 милиона евро инвестиции през 2017 г. за инициатива за насърчаване на устойчива синя икономика в Европейския съюз. Около 8 милиона евро от финансирането са за предоставяне на безвъзмездни средства за започване на проекти с висок потенциал в областта на нововъзникващи сектори на синята икономика в целия ЕС. С цел осигуряване на по-добър мониторинг и борба с морските отпадъци допълнителни 2 милиона евро ще бъдат отпуснати за подкрепа на новаторски технологии за мониторинг и/или борба с морските отпадъци във водите около Европейския съюз. Освен това 3 милиона евро ще бъдат заделени за подпомагане на партньорски (туининг) проекти в Средиземноморския басейн, например между институти за обучение и образование в областта на морското дело, предприятия, осъществяващи дейност в областта на синята икономика, и местни рибарски общности. Накрая, 1,5 милиона евро ще бъдат заделени за възстановяване на морските и крайбрежните екосистеми в Средиземно море.
 • стартирането на програмата за партньорство в областта на морското дело между ЕС и Тихоокеанския басейн (PEUMP) на стойност 45 милиона евро. Швеция обяви, че ще предостави 10 милиона евро за програмата. Целта на програмата е да подкрепи устойчивото управление и развитието на рибарството за продоволствена сигурност и икономически растеж и същевременно да се стреми към постигане на устойчивост на изменението на климата и опазване на морското биологично разнообразие.
 • работа за ускоряване на процесите на мореплавателното/морското пространствено планиране в световен мащаб, в сътрудничество с Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО (МОК/ЮНЕСКО), както двете страни се ангажираха на 24 март 2017 г. Морското пространствено планиране действа в трансграничен и междусекторен план, за да осигури ефикасно, безопасно и устойчиво осъществяване на човешките дейности в морето. Като се основава на съвместната пътна карта, ЕС ще предостави безвъзмездна помощ в размер на 1,4 милиона евро на МОК/ЮНЕСКО за разработване на международни насоки за морско пространствено планиране (МПП). Като част от това начинание в началото на 2018 г.ще започне изпълнението на два пилотни проекта за МПП: един в Средиземно море и един в южната част на Тихия океан. Освен това ще бъде създаден Международен форум за МПП, за да се подпомогне обсъждането на въпроса как МПП, включително междусекторните дейности, да се прилагат в световен мащаб. Първият семинар трябва да се проведе през пролетта на 2018 г.
 • 23 милиона евро инвестиции през 2017 и 2018 г. в услугата за мониторинг на морската среда по програмата за сателитно наблюдение (Коперник). Услугата е насочена към изменението на климата, рибарството и опазването на морската среда. Освен това беше обявено, че програмата „Коперник“ за първи път ще определи показатели за наблюдение на океаните, включително относно биохимията. Тези показатели, имащи голямо значение за измерване на екологичното състояние на океаните, ще бъдат публикувани в Доклада за състоянието на океаните, който ще бъде достъпен в интернет преди края на 2018 г.
 • своя ангажимент за допълнителен напредък по споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство с крайбрежни държави. Тези споразумения вече подпомагат държавите да развиват устойчиво рибарство, да осъществяват ефективно управление на системите за мониторинг и контрол и да се борят срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов. Новото поколение споразумения трябва да разполагат с по-интегриран подход, включително да насърчават устойчива синя икономика, както и да стимулират инвестициите в сектора на рибарството. Този нов подход следва да даде възможност на партньорските страни да печелят повече от икономиката на океаните по устойчив начин.
 • 8,5 милиона евро за опазването на морското и крайбрежното биологично разнообразие в Карибския басейн за благото на общностите, които зависят от тези екосистеми. Тази дейност е насочена към конкретни природни зони, застрашени от неправилно използване, свръхексплоатация, замърсяване и от въздействията на изменението на климата.
 • близо 6 милиона евро за подкрепа на проекти в държавите от ЕС за установяване на трансгранично сътрудничество в областта на морското пространствено планиране. Морското пространствено планиране действа в трансграничен и междусекторен план, за да осигури ефикасно, безопасно и устойчиво осъществяване на човешките дейности в морето.
 • финансиране за изпитването на първите съоръжения за енергия от морските вълни и приливите в Европа през 2017 г., като предостави 1,5 милиона евро за подкрепа на администрациите и разработващите проекти в областта на мониторинга на околната среда.
 • намерението си да разработи пилотния проект „синя наука в облак“ (Blue Science Cloud), чрез който да се модернизира процесът на достъп, управление и използване на данните за морската среда с цел подобряване на боравенето с големи количества разнообразни данни за морската среда и мореплаването чрез използване на компютърни технологии в облак. Освен това проектът Blue Cloud е предназначен да стимулира допълнително съвместната работа на учените от ЕС и техните международни партньори. Технологиите в облак могат да подобрят глобалните и регионалните океанологични наблюдения и прогнози, които се стимулират в рамките на инициативата на Г-7 относно бъдещето на моретата и океаните като част от световните усилия за изграждане на усъвършенствана Глобална система от системи за наблюдение на Земята (GEOSS).
 • най-малко 1 милион евро за подкрепа на Глобалната програма на Световната банка в областта на рибарството (PROFISH). Целта на програмата е да подобри устойчивостта на околната среда, благосъстоянието на хората и икономическите постижения в рибарството и аквакултурата в световен мащаб с акцент върху благополучието на бедното население, занимаващо се с рибарство, и общностите, занимаващи се с рибно стопанство, в развиващите се страни.

Изменението на климата оказва пряко въздействие върху океаните, като покачването на морското равнище и повишаването на киселинното съдържание са сред най-тревожните ефекти от него. Поради това Европейският съюз обяви:

 • проект на стойност 10 милиона евро с Международната морска организация (ММО) за смекчаване на последиците от изменението на климата в сектора на морския транспорт. Целта на проекта е да се установят пет центъра за сътрудничество в областта на морските технологии (ЦСМТ), по един във всеки целеви регион — Африка, Азия, Карибския басейн, Латинска Америка и Тихоокеанския басейн, като по този начин се създаде световна мрежа. Задачата на тази мрежа е да даде възможност на развиващите се страни в тези региони да разработят мерки за енергийна ефективност в морския транспорт.
 • 1,5 милиона евро за намаляване на отделянето на сажди в Арктика. Целта на проекта е укрепване на международното сътрудничество с цел опазване на околната среда на Арктика.
 • 600 000 евро през следващите две години за интегриран проект за Арктика, с акцент върху трите приоритетни области на политиката на ЕС за Арктика: изменение на климата и опазване на околната среда на Арктика; устойчиво развитие във и около Арктика; международно сътрудничество по въпросите, свързани с Арктика.

Опазване на морската среда: Понастоящем по-малко от 5 % от морските и крайбрежните зони в света са защитени от закона, като разпоредбите се прилагат дори в още по-малка част от зоните — въпреки целта на ООН за 2020 г. за защита на 10 % от тях. Поради това Европейският съюз обяви:

 • Европейската комисия обяви поетапното спиране до края на 2017 г. на използването на пластмасовите чашки за еднократна употреба за дистрибуторите за вода и кафемашините в своите сгради в Брюксел*. Съюзът също така се ангажира да предостави информация за всички свои усилия за допълнително намаляване на използването на други пластмасови изделия за еднократна употреба в своите сгради и в рамките на прояви по време на конференцията „Нашият океан“ за 2018 г. Мерките за постигането на тази цел ще включват подобряване на неговите екологосъобразни обществени поръчки, намаляване на употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба в столовете и кафенетата, насърчаване на консумацията на чешмяна вода, провеждане на широкомащабна кампания за повишаване на осведомеността на персонала във връзка с намаляването на отпадъците, сортирането и рециклирането и екологизирането на проявите на Комисията.
 • предоставянето на 20 милиона евро в подкрепа на управлението на защитените морски зони в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн по линия на BIOPAMA II (Програма за биологичното разнообразие и управлението на защитените зони).
 • заедно с Германия, подкрепа за създаването до 2020 г. на междусекторна трансгранична платформа с участието на множество заинтересовани страни за регионално управление на океаните. Тази платформа ще бъде разработена в рамките на Партньорството за регионално управление на океаните (PROG), чието начало бе поставено през 2015 г. от Програмата на ООН за околната среда (UNEP), Института за задълбочени проучвания на устойчивостта (IASS), Института по устойчиво развитие и международни отношения (IDDRI) и мозъчния тръст за устойчивостта (TMG). Разработването на платформата беше обявено от Германия като доброволен ангажимент по случай Конференцията на ООН за океаните във връзка с изпълнението на ЦУР 14 (5—9 юни 2017 г.). Форумът PROG ще осигури нови данни за интегрираното управление на океаните на три различни равнища: 1) в рамките на регионите; 2) между отделните региони; и 3) между регионалното равнище и глобалното равнище. Въз основа на сътрудничеството с международните партньори през 2018 г., Европейският съюз и Германия ще организират първата среща през 2019 г.
 • 1,5 милиона евро за анализ на екосистемите и икономическата дейност на средноатлантическия хребет и платото Риу-Гранди, за да допринесе за определянето на съгласуван набор от зони с особено значение за околната среда.
 • намерението си да подкрепи Генералната комисия по рибарство за Средиземно море при създаването на риболовна зона с ограничен достъп (FRA) на площ минимум 2700 km² с цел опазване на дънните запаси в хабитата, признат за основна зона за размножаване и хвърляне на хайвер на множество морски видове извън териториалните води на Италия и Хърватия, в зоната на ямата Jabuka/Pomo на Адриатическо море. Създаването на риболовна зона с ограничен достъп за ямата Jabuka/Pomo ще бъде решено на годишното заседание на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) от 16 до 19 октомври 2017 г.

Устойчивото рибарство е предпоставка за непрекъснат достъп до достатъчно количество питателни морски хранителни продукти за идните поколения. С цел да се гарантират устойчиви риболовни дейности по света ЕС обяви:

 • 15 милиона евро по линия на програмата PESCAO за подобряване на регионалното управление на рибарството в Западна Африка с цел да се разработи регионална политика в областта на рибарството посредством установяването на регионална координация на борбата с незаконния, нерегулиран и недеклариран (ННН) риболов и с оглед на подобряването на управлението на рибните запаси на регионално равнище.
 • 5,7 милиона евро през 2017 г. в подкрепа на работата на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) за подобряване на устойчивостта на риболовните ресурси в Средиземно море.Това е продължение на декларацията MedFish4Ever — 10-годишен ангажимент за опазване на средиземноморските рибни запаси и за защита на екологичното и икономическото богатство на региона, който беше подписан на 30 март 2017 г.
 • минимум 1 милион евро през 2017 г. за глобалната програма на ФАО в подкрепа на основополагащото Споразумение за мерките на пристанищната държава с цел предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Програмата предвижда политика, правна и техническа помощ и изграждане на капацитет за по-ефективно прилагане на Споразумението. Освен това ЕС обяви, че ще бъде домакин на международната конференция за оценка и преразглеждане на Споразумението за мерките на пристанищната държава през 2020 г. В заключение ЕС заяви, че през 2017 г. ще внесе 225 000 евро във ФАО за разработването на глобален регистър, в който да се регистрират риболовните плавателни съдове и плавателните съдове за хладилен транспорт и за доставки в световен мащаб.
 • нови правила за по-добро и по-устойчиво управление на външния риболовен флот, които се очаква да влязат в сила до края на 2017 г. Новите правила ще позволят на Европейския съюз да наблюдава и контролира по-добре своя флот и ефективно да разрешава проблемите със смяна на знамето и чартиране, като по този начин се подкрепят усилията за борба с ННН риболов.
 • своя ангажимент за постигане на многостранно споразумение за субсидиите за рибарство на 11-ата министерска конференция на СТО, която ще се проведе в Буенос Айрес през декември 2017 г. За тази цел през юли 2017 г. ЕС представи на Световната търговска организация преработено предложение за забрана на определени форми на субсидии за рибарството, които допринасят за свръхкапацитета и прекомерния улов, за премахване на субсидии, които допринасят за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, и за въздържане от въвеждане на нови субсидии от този род. Предложението, чиято цел е изпълнение на ЦУР 14.6, съдържа също разпоредби относно прозрачността и насоки за специално и диференцирано третиране за развиващите се и най-слабо развитите страни. Освен това ЕС ще положи максимални усилия за постигане на напредък по това споразумение и ще го подкрепя на всички етапи от договарянето и изпълнението.

Допълнителна информация

Уебсайт на конференцията „Нашият океан“

Гледайте на живо конференцията „Нашият океан“ (достъпна на английски, френски, испански, китайски, руски, арабски)

Гледайте на живо пресконференцията на ЕС от Малта (петък, 6 октомври 13:00 ч. централноевропейско време)

 

*Актуализирано на 06.10.2017 г. в 13:00 ч. с точния ангажимент

MEMO/17/3588

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar