Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Överträdelser i oktober: de viktigaste besluten

Bryssel den 4 oktober 2017

Överträdelser i oktober: de viktigaste besluten

Ärenden efter politikområde

Kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot de medlemsländer som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många sektorer och politikområden och syftar till att se till att EU-rätten tillämpas korrekt, vilket gynnar både enskilda och företag.

Här redogörs för kommissionens viktigaste beslut (29 formella underrättelser, 29 motiverade yttranden, 4 ärenden som överlämnats till EU-domstolen och 9 avslutade ärenden), indelade efter politikområden. Kommissionen avslutar också 133 ärenden där frågorna har lösts med de berörda länderna utan att kommissionen behövt fortsätta förfarandet.

Mer information om EU:s överträdelseförfarande finns i MEMO/12/12. Mer information om samtliga beslut finns i registret över överträdelseförfaranden.

 

1. Den digitala inre marknaden

(Mer information: Nathalie Vandystadt - tfn: +32 2 296 70 83, Inga Höglund – tfn: +32 2 295 06 98)

Formella underrättelser

Elektroniska transaktioner: Kommissionen uppmanar SLOVAKIEN att säkerställa en korrekt tillämpning av förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster

Kommissionen beslutade i dag att sända en formell underrättelse till Slovakien om tillämpningen av förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS – förordning (EU) nr 910/2014). Kommissionen har synpunkter angående det slovakiska tillsynsorganets oberoende. Om ett tillsynsorgan inte är helt oberoende, vilket krävs enligt förordningen, kan det uppstå en situation där olika ekonomiska aktörer har olika möjligheter, och det skulle strida mot principen för EU:s inre marknad. Förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster innebär att privatpersoner, företag och myndigheter kan använda elektronisk identifiering och betrodda tjänster (dvs. elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar, tidsstämpling, elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser och autentisering av webbplatser) för att få åtkomst till nättjänster eller för elektroniska transaktioner. Slovakien har nu två månader på sig att svara på underrättelsen.

Telekommarknaderna: Kommissionen uppmanar sju medlemsstater att i tid genomföra analyser av berörda marknader

Vart tredje år måste nationella myndigheter genomföra analyser av de telekommarknader som omfattas av EU:s regelverk (direktiv 2002/21/EG) och anmäla åtgärden till kommissionen. Belgien, Ungern, Irland, Polen, Rumänien, Slovenien och Spanien har inte informerat kommissionen om sina analyser. Därför har kommissionen i dag beslutat att sända en formell underrättelse och begära att de sju länderna utan dröjsmål genomför sina analyser av de berörda marknaderna och informerar kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i EU-lagstiftningen. I alla sju fall handlar det om förseningar avsevärt längre än fem år. De sju medlemsstaterna har två månader på sig att svara.

 

2. Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

(Mer information: Christian Wigand – tfn: +32 2 296 22 53, Melanie Voin – tfn: +32 2 295 86 59)

 

Ärenden till EU-domstolen

Fri rörlighet för arbetstagare: Kommissionen väcker talan mot TJECKIEN och LUXEMBURG i EU-domstolen för att de underlåtit att anmäla nationella åtgärder för införlivande

Kommissionen väcker talan mot Tjeckien och Luxemburg i EU-domstolen för att de underlåtit att anmäla ett fullständigt införlivande av direktivet om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (direktiv 2014/54/EU) i den nationella lagstiftningen, över ett år efter tidsfristens utgång. Den fria rörligheten är en av de största fördelarna med den inre marknaden. Enligt senaste Eurobarometer stöder fler än åtta av tio européer den fria rörlighet som låter EU-medborgare bo, jobba, studera och driva företag överallt i EU. Men den fria rörligheten måste vara rättvis. Därför vidtar kommissionen åtgärder för att undvika social dumpning och ger nationella myndigheter verktyg att bekämpa missbruk och bedrägerier. Samtidigt måste arbetstagarnas rättigheter skyddas även när de arbetar utomlands. EU-länderna skulle ha införlivat direktivet senast den 21 maj 2016 och genast underrättat kommissionen. Trots att kommissionen i februari 2017 sände en formell underrättelse och ett motiverat yttrande med en uppmaning till Tjeckien och Luxemburg att anmäla fullständigt införlivande av direktivet har Luxemburg endast delvis införlivat direktiv 2014/54/EU i den nationella lagstiftningen och Tjeckien har ännu inte anmält något införlivande alls. Därför kommer kommissionen i enlighet med artikel 260.3 i EUF-fördraget att yrka att EU-domstolen dömer Tjeckien att betala ett dagligt vite på 33 510,40 euro och Luxemburg att betala ett dagligt vite på 6 528 euro ända tills direktivet fullständigt införlivats i nationell lagstiftning. Kommissionen prioriterar att agera mot länder som inte underrättar kommissionen om hur man införlivar direktiv. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

3. Energi

(Mer information: Anna-Kaisa Itkonen – tfn: +32 2 295 61 86, Nicole Bockstaller – tfn: +32 2 295 25 89)

Motiverat yttrande

Strålskydd: Kommissionen kräver att BELGIEN införlivar Euratomdirektivet om dricksvatten fullständigt

I dag skickar kommissionen ett motiverat yttrande till Belgien och kräver att Euratomdirektivet om dricksvatten (rådets direktiv 2013/51/Euratom) införlivas fullständigt. EU-länderna skulle ha införlivat direktivet senast den 28 november 2015. I detta direktiv fastställs krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten. Enligt direktivet ska EU-länderna ha infört regler för kontroll av radioaktivitet i dricksvatten och av strålningsdosen från intag av olika former av dricksvatten samt ha ordnat information till allmänheten. Eftersom Belgien inte anmält några införlivandeåtgärder till kommissionen inom den angivna tidsfristen, sände kommissionen en formell underrättelse i april 2016. De belgiska myndigheterna svarade på underrättelsen och anmälde en införlivandeåtgärd, men kommissionen anser att direktivet fortfarande inte införlivats fullständigt i Belgien. Belgien har nu två månader på sig att fullgöra sina skyldigheter. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Belgien i EU-domstolen.

 

Formell underrättelse

Energieffektivitet: Kommissionen uppmanar Spanien att korrekt genomföra EU-bestämmelserna i direktivet om energieffektivitet

Kommissionen sänder en formell underrättelse till Spanien och begär att EU:s lagstiftning om energieffektivitet (direktivet om energieffektivitet, direktiv 2012/27/EU) genomförs korrekt. Enligt direktivet ska EU-länderna installera individuella mätare eller värmekostnadsfördelare för att mäta energiförbrukningen och fördela kostnaderna för värme, kyla och varmvatten i flerfamiljshus och byggnader med flera användningsområden som försörjs genom en central eller gemensam anläggning. Spanien har nu två månader på sig att svara.

 

4. Miljö

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 2 295 61 72, Iris Petsa – tfn: +32 2 299 33 21)

 

Motiverade yttranden

Plastkassar: Kommissionen uppmanar KROATIEN och RUMÄNIEN att införliva EU:s regler om plastkassar

Kommissionen uppmanar Kroatien och Rumänien att fullständigt införliva EU:s avfallslagstiftning i den nationella lagstiftningen (direktivet om plastkassar, direktiv (EU) 2015/720). För att minska slöseriet med resurser och nedskräpningen skulle EU-länderna i enlighet med direktivet om plastkassar senast den 27 november 2016 införa bestämmelser för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar. Enligt direktivet ska medlemsländerna åstadkomma detta genom att låta konsumenterna betala för tunna plastbärkassar eller genom att införa nationella minskningsmål. För att uppnå de gemensamma målen kan EU-ländernas regeringar kan välja från en lång lista över åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är ekonomiska instrument, såsom prissättning och avgifter. Ett annat alternativ är nationella minskningsmål: Medlemsländerna ska se till att högst 90 kassar per person och år förbrukas senast 2019. I slutet av 2025 ska antalet ha sjunkit till högst 40 kassar per person. Målen kan nås antigen genom obligatoriska regler eller avtal med de berörda branscherna. Det är också möjligt att förbjuda plastkassar under förutsättning att ett sådant förbud inte går längre än direktivet, så att den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad bibehålls. Kommissionen satsar särskilt på att kontrollera om medlemsländerna har fullgjort sin skyldighet att införliva direktivet. I dag sänder kommissionen ett motiverat yttrande till Kroatien och Rumänien eftersom de fortfarande inte anmält sina åtgärder till kommissionen. Dessa medlemsländer har nu två månader på sig att svara på det motiverade yttrandet. Om de inte lämnar något tillfredsställande svar kan kommissionen väcka talan i EU-domstolen.

Luftkvalitet: Kommissionen uppmanar RUMÄNIEN att anmäla åtgärder för att minska utsläppen av bensinångor

Kommissionen sänder ett motiverat yttrande till Rumänien som inte har anmält åtgärder för att minska utsläppen av bensinångor vilket krävs enligt EU:s bestämmelser om luftkvalitet (kommissionens direktiv 2014/99/EU). Direktiv 2014/99/EU är ett viktigt instrument för att skydda människors hälsa och miljön, eftersom det begränsar luftutsläppen av flyktiga organiska föreningar från bensin. EU-länderna skulle ha införlivat en ändring av detta direktiv senast den 13 mars 2016. Rumänien har fortfarande inte anmält någon rättsakt som införlivar bestämmelserna om provning av system för återvinning av bensinångor i nationell rätt. Kommissionen sänder därför ett motiverat yttrande och de rumänska myndigheterna har två månader på sig att svara. Om Rumänien inte lämnar något tillfredsställande svar kan kommissionen väcka talan i EU-domstolen.

Vatten: Kommissionen uppmanar SPANIEN att följa EU:s vattenlagstiftning

Kommissionen kräver att Spanien uppfyller kraven i den andra rundan av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten enligt vattendirektivet (direktiv 2000/60/EG). Förvaltningsplanerna ger en överblick över de viktigaste frågorna för varje avrinningsdistrikt och bör innehålla de särskilda åtgärder som behövs för att uppnå de uppsatta miljömålen. Hittills har Spanien inte antagit, offentliggjort och meddelat kommissionen om översynen och uppdateringen av de första förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten, något som skulle ha gjorts senast den 22 oktober 2015 för alla sju avrinningsdistrikt på Kanarieöarna. Dessutom har man inte informerat allmänheten eller avslutat samråden om förslagen till förvaltningsplaner. En formell underrättelse sändes i april 2017. Eftersom Spanien inte fullgjort sina skyldigheter enligt vattendirektivet sänder kommissionen nu ett motiverat yttrande till Spanien, före en eventuell talan i EU-domstolen. Spanien har två månader på sig att svara.

 

Formella underrättelser och motiverade yttranden

Buller: Kommissionen uppmanar CYPERN, TYSKLAND, RUMÄNIEN och SLOVENIEN att anta bullerkartor och handlingsplaner för omgivningsbuller

Kommissionen uppmanar Cypern, Tyskland, Rumänien och Slovenien att uppfylla kraven i det viktigaste bestämmelserna i bullerdirektivet (direktiv 2002/49/EG). Omgivningsbuller – som orsakas av väg-, järnvägs- och flygtrafik, – är den näst vanligaste orsaken till förtida dödsfall efter luftföroreningar. Enligt direktivet ska EU-länderna utarbeta bullerkartor som visar bullerexponeringen inom större tätbebyggda områden, längs större järnvägslinjer och vid större flygplatser. Dessa kartor ska sedan ligga till grund för åtgärderna i handlingsplanerna för buller. I Tyskland måste fortfarande många handlingsplaner upprättas för tätbebyggelse, större vägar och flygplatser, även om framsteg har gjorts sedan september 2016. I Slovenien har det enligt kommissionen inte gjorts tillräckliga framsteg sedan september 2016. Det saknas fortfarande handlingsplaner för två tätbebyggda områden och för de flesta större vägar och större järnvägslinjer. Vidare har inte den inaktuella handlingsplanen för större vägar och större järnvägslinjer utanför Ljubljana setts över. Kommissionen sänder därför ett motiverade yttrande till Tyskland och Slovenien. Medlemsstaterna har två månader på sig att svara. Cypern och Rumänien har fortfarande inte antagit alla bullerkartor och handlingsplaner för tätbebyggelse och större vägar. När det gäller Rumänien gäller detta även större järnvägslinjer utanför tätbebyggelse. Kommissionen sänder därför en formell underrättelse till Cypern och Rumänien och kräver att de uppfyller de viktigaste kraven i bullerdirektivet inom två månader.

Avloppsvatten: Kommissionen uppmanar FRANKRIKE, MALTA och SPANIEN att se till att avloppsvatten renas ordentligt

Kommissionen har beslutat att sända en formell underrättelse till Frankrike och Spanien och ett motiverat yttrande till Malta, eftersom länderna inte har genomfört direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (rådets direktiv 91/271/EEG) fullständigt. Enligt direktivet måste medlemsländerna se till kommuner och liknande organisationer samlar in och renar avloppsvatten från tätbebyggelse på lämpligt sätt. I den senaste rapporten om genomförande ansåg kommissionen att Frankrike bryter mot bestämmelserna i direktivet, då 373 tätorter inte uppfyller kraven på sekundär rening. I 49 av dessa tätorter borde man även ha infört tertiär rening (känsliga områden). När det gäller Spanien visar bedömningen att ett mycket stort antal tätorter också bryter mot direktivets kärnbestämmelser om insamling, rening och övervakning, utöver de många tätorter som inte uppfyller direktivets krav som omfattas av fyra andra pågående överträdelseförfaranden om avloppsvatten. Kommissionen uppmanar Malta att se till att avloppsvattnet från tre tätbebyggda områden (Gozo-Main, Malta South and Malta North) renas ordentligt. Eftersom problemen med kvaliteten på avloppsutsläppen kvarstår sände kommissionen en formell underrättelse i december 2016. Malta svarade att myndigheterna arbetar med att hitta en lösning men att man inte tror att man kommer att uppfylla kraven inom den närmaste framtiden. Frankrike, Malta och Spanien har nu två månader på sig att svara.

 

Formella underrättelser

Miljöansvar: Kommissionen uppmanar ÖSTERRIKE att följa EU:s bestämmelser

Kommissionen uppmanar Österrike att se till att dess lagstiftning överensstämmer med direktivet om miljöansvar (direktiv 2004/35/EG). I direktivet fastställs verksamhetsutövares ansvar för miljöskador och det ställs krav på att de ska förebygga och avhjälpa skador på den biologiska mångfalden, vatten eller mark, på egen bekostnad. Kommissionen har sett en rad bestämmelser i den österrikiska lagstiftningen som inte uppfyller kraven. Eftersom de här problemen inte har lösts, sänder kommissionen en formell underrättelse till Österrike. De österrikiska myndigheterna har nu två månader på sig att svara.

Den inre marknaden och timmer: Kommissionen kräver att BELGIEN följer EU:s bestämmelser om timmer

Kommissionen anser att man i Belgien, där stora mängder timmer släpps ut på EU-marknaden, inte har genomfört tillräckligt många kontroller sedan EU:s förordning om timmer (förordning (EU) nr 995/2010) trädde i kraft 2013. Enligt förordningen är det förbjudet att släppa ut olagligt avverkat timmer och trävaror som tillverkats av olagligt avverkat timmer på EU-marknaden. Förbudet bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och skogar över hela världen. Det är också viktigt för garantera lika villkor inom EU. Därför måste de som släpper ut timmer på EU:s inre marknad identifiera eventuella risker för olaglig avverkning och vidta åtgärder för att minska riskerna. Kommissionen har beslutat att ta upp frågan med de belgiska myndigheterna genom att sända en formell underrättelse. Belgien har två månader på sig att svara.

Nitrater: Kommissionen uppmanar GREKLAND att följa EU-domstolens dom

Kommissionen uppmanar Grekland att följa EU-domstolens dom (C-149/14) av den 23 april 2015. I domen fastställer domstolen att Grekland brutit mot bestämmelserna i nitratdirektivet (rådets direktiv 91/676/EEG) genom att inte ha identifierat tillräckligt med känsliga områden och åtgärdsprogram för dessa. Även om vissa framsteg har gjorts sedan domen avgavs, har Grekland fortfarande inte fastställt något åtgärdsprogram för nyligen angivna känsliga områden. Då kan de inte uppfylla målen, dvs. skydda vattendrag från nitratföroreningar. Det har gått två år sedan EU-domstolen avgav sin dom. Kommissionen sänder nu en formell underrättelse till Grekland innan målet återförvisas till domstolen för utkrävande av ekonomiska sanktioner. Grekland har nu två månader på sig att svara.

Luft: Kommissionen uppmanar LUXEMBURG och SLOVAKIEN att uppfylla kraven i EU:s lagstiftning om luftkvalitet

Kommissionen sänder en formell underrättelse till Luxemburg och Slovakien om kvävedioxidutsläpp i luften. Enligt EU:s bestämmelser om luftkvalitet (direktiv 2008/50/EG) och renare luft i Europa ska varje medlemsland bedöma luftkvaliteten inom sitt territorium och vidta åtgärder för att begränsa invånarnas exponering för föroreningar. Sedan direktivet trädde i kraft har Luxemburg inte kunnat uppfylla de bindande gränsvärdena för kvävedioxid i Luxemburg stad. Slovakien har inte säkerställt ett tillräckligt antal och provtagningspunkter av olika slag och tillräckliga giltiga data. Därför sänder kommissionen en formell underrättelse till Luxemburg och Slovakien. Båda länderna har två månader på sig att svara.

Naturskydd: Kommissionen uppmanar SLOVENIEN att införliva EU:s naturskyddsbestämmelser

Kommissionen sänder en formell underrättelse till Slovenien eftersom landet inte har införlivat EU:s naturskyddsbestämmelser korrekt. Fågeldirektivet (direktiv 2009/147/EG) och habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG) bidrar till att bevara den biologiska mångfalden, skydda de 500 vilda fåglar som förekommer naturligt i EU och bevara många sällsynta, hotade eller endemiska djur- och växtarter. Slovenien har två månader på sig att svara på den formella underrättelsen.

Avfall: Kommissionen uppmanar SPANIEN att sanera olagliga deponier

Kommissionen uppmanar Spanien att vidta åtgärder för att stänga, försegla och regenerera alla återstående deponier med inert avfall i enlighet med ramdirektivet om avfall (direktiv 2008/98/EG). Deponierna i fråga utgör en fara för människors hälsa och miljön. Spanien har inte fullgjort sina skyldigheter när det gäller granskning, inspektion och efterlevnad på området avfallsdumpning, och inte heller vidtagit åtgärder för att se till att de ursprungliga avfallsproducenterna eller avfallsinnehavarna genomför den behandling som krävs. Det är ett systematiskt brott mot bestämmelserna i artiklarna 13 och 15 i direktivet. Det första brevet skickades till Spanien i december 2015 men följdes inte av några avgörande åtgärder. Det är ett faktum att det fortfarande finns 338 okontrollerade anläggningar som bör stängas eller behandlas. Kommissionen sänder nu ytterligare en formell underrättelse. Spanien har två månader på sig att svara.

 

5. Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

(Mer information: Vanessa Mock – tfn: +32 2 295 61 94, Letizia Lupini - tfn: +32 2 295 19 58)

 

Ärenden till EU-domstolen

Revision: Kommissionen väcker talan mot SLOVENIEN för underlåtenhet att införliva regler om revision

Kommissionen har beslutat att väcka talan i EU-domstolen mot Slovenien som inte anmält åtgärder för att fullständigt genomföra EU:s regler om revision i nationell rätt. Att revisionsdirektivet (direktiv 2014/56/EU) genomförs korrekt i tid är ett viktigt steg för att skärpa EU:s lagstiftning om lagstadgad revision, genom vilken en rad brister som iakttagits på revisionsmarknaden under den senaste krisen åtgärdas. EU-länderna skulle ha införlivat direktivet senast den 17 juni 2016 och genast underrättat kommissionen. Sloveniens bristfälliga införlivande av direktivet innebär att berörda parter, t.ex. investerare och aktieägare, för närvarande inte kan dra nytta av de nya reglerna som på ett betydande sätt förbättrat revisionens kvalitet. Det hindrar också de nationella marknaderna och EU-marknaden att fungera väl. Dessutom finns det vissa farhågor om huruvida Sloveniens nationella regler är tillförlitliga och trovärdiga, eftersom direktivets skärpta krav på oberoende och objektivitet inte har uppfyllts. Mer information finns i pressmeddelandet.

Betalkonton: Kommissionen väcker talan i EU-domstolen mot SPANIEN för underlåtenhet att genomföra bestämmelser om betalkonto

Kommissionen har beslutat att väcka talan i EU-domstolen mot Spanien som inte anmält åtgärder för fullständigt genomförande av EU:s direktiv om betalkonton (direktiv 2014/92/EU). EU:s bestämmelser om betalkonton är mycket viktiga för att konsumenterna ska kunna använda sig av betalkonton med tydliga villkor på en konkurrensutsatt och inkluderande marknad. Direktivet ger alla lagligt bosatta i EU rätt till betalkonto med grundläggande funktioner till rimlig avgift, oavsett var man bor. Genom direktivet förbättras informationen om avgifter och det blir lättare att jämföra och byta konto. EU-länderna skulle ha införlivat direktivet senast den 18 september 2016 och genast underrättat kommissionen. Hittills har Spanien inte införlivat detta direktiv i sin nationella lagstiftning. Därför väcker kommissionen talan mot Spanien i EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

 

Formell underrättelse

Finansiella tjänster: Kommissionen kräver att FRANKRIKE genomför EU:s bestämmelser på försäkringsområdet

Kommissionen har beslutat att sända en formell underrättelse till Frankrike och kräva att landet fullständigt införlivar direktiven Solvens II (direktiv 2009/138/EG) och Omnibus II (direktiv 2014/51/EU). Om Frankrike inte vidtar åtgärder inom två månader kan kommissionen sända ett motiverat yttrande i frågan.

 

6. Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

(Mer information: Lucia Caudet – tfn: +32 2 295 61 82, Maud Noyon – tfn: +32 2 298 03 79)

 

Motiverade yttranden

Ungern: Kommissionen uppmanar UNGERN att lämna ytterligare förtydligande om lagen om högre utbildning

Kommissionen sänder i dag ett kompletterande motiverat yttrande till Ungern angående lagen om högre utbildning. Ett motiverat yttrande sändes redan den 14 juli och en formell underrättelse sändes den 26 april. Kommissionen anförde i sitt motiverade yttrande att den ungerska lagen inte är förenlig med högre utbildningsanstalters frihet att tillhandahålla tjänster och etablera sig var som helst i EU. Kommissionen anser dessutom att den nya lagstiftningen strider mot rätten till akademisk frihet, rätten till utbildning och rätten till näringsfrihet enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Slutligen menar kommissionen att lagstiftningen inte är förenlig med EU:s rättsliga skyldigheter enligt internationell handelsrätt (det allmänna tjänstehandelsavtalet Gats som ingåtts inom ramen för Världshandelsorganisationen WTO). Ungern svarade kommissionen den 14 augusti. Det kompletterande motiverade yttrande som sänds i dag innehåller tilläggsuppgifter om de brister kommissionen påtalat vad gäller lagen om högre utbildning och dess förenlighet med EU:s skyldigheter enligt Gats. Eftersom de ungerska myndigheterna har haft vetskap om kommissionens detaljerade analys av Gatsbestämmelserna sedan det motiverade yttrandet i juli 2017 får Ungern nu två veckor på sig att inkomma med ytterligare förtydliganden. Om Ungerns svar på det motiverade yttrandet inte är tillfredsställande kan kommissionen väcka talan i ärendet i EU-domstolen.

Sena betalningar: Kommissionen uppmanar PORTUGAL att följa EU-bestämmelserna

Kommissionen har beslutat att inleda det andra steget i ett överträdelseförfarande mot Portugal och sända ett motiverat yttrande om efterlevnaden av direktivet om sena betalningar (direktiv 2011/7/EU). Enligt direktivet måste myndigheterna betala för varor och tjänster de upphandlat inom 30 dagar, eller i mycket exceptionella fall inom 60 dagar. Enligt de uppgifter kommissionen har tar det i snitt 90–100 dagar för de portugisiska myndigheterna att betala. Situationen är kritisk i vårdsektorn där betalningsperioderna i snitt överskrider 300 dagar. I april 2017 skickade kommissionen en formell underrättelse till Portugal för bristande efterlevnad av direktiv 2011/7/EU. De portugisiska myndigheterna svarade i juni 2017. Myndigheterna förväntas ta ett särskilt ansvar när det gäller att motverka bruket med sena betalningar och föregå med gott exempel genom att snabbt och öppet betala sina leverantörer. Sena betalningar är ett problem för företag, särskilt små och medelstora företag. Deras likviditet och kassaflöde påverkas, vilket försvårar deras ekonomiska förvaltning och hindrar tillväxt. Direktivet om sena betalningar stärker borgenärernas rättigheter genom att tidsfrister införs för när företag och myndigheter måste betala varor eller tjänster och företagen får rätt till skälig ersättning om betalningsfristerna inte respekteras. Portugal har två månader på sig att åtgärda problemen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot landet i EU-domstolen.

 

Formell underrättelse

Offentlig upphandling: Kommissionen uppmanar LETTLAND att följa EU:s regler om offentlig upphandling

Kommissionen har i dag beslutat att sända en formell underrättelse till Lettland i fråga om upphandlingen av produkter för trafikorganisation, t.ex. trafikljus eller signalanläggningar. Lettland har i upphandlingsdokumenten ställt krav på vissa specifika varumärken, vilket kommissionen anser strider mot principerna om icke-diskriminering och likabehandling i EU:s regler för offentlig upphandling (direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU). Lettland har nu två månader på sig att fullgöra sina skyldigheter. I annat fall kan kommissionen sända ett motiverat yttrande.

 

7. Rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

(Mer information: Christian Wigand – tfn: +32 2 296 22 53, Melanie Voin – tfn: +32 2 295 86 59)

Tim McPhie - tfn: +32 2 295 86 02)

 

Motiverade yttranden

Kommissionen tar nästa steg i överträdelseförfarandet mot UNGERN rörande lagen om icke-statliga organisationer

Kommissionen sänder i dag ett motiverat yttrande – det andra steget i EU:s överträdelseförfarande – till Ungern med anledning av landets lag om icke-statliga organisationer som finansieras med utländska medel. Det motiverade yttrandet om den ungerska lagen om icke-statliga organisationer följer på en formell underrättelse som kommissionen sände den 14 juli. Kommissionen hade beslutat att inleda ett rättsligt förfarande mot Ungern som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt bestämmelserna om fri rörlighet för kapital i fördraget, eftersom vissa bestämmelser i lagen om icke-statliga organisationer innebar indirekt diskriminering och oproportionerlig begränsning av utländska donationer till icke-statliga organisationer. Kommissionen anser vidare att Ungern bryter mot rätten till föreningsfrihet, rätten till respekt för privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna läst tillsammans med bestämmelserna i EU-fördraget. Ungern besvarade kommissionens formella underrättelse den 14 augusti. Kommissionen har noggrant granskat de förklaringar Ungern lämnade men drar slutsatsen att de allvarliga brister den påtalat inte har åtgärdats. Ungern måste inom en månad vidta de åtgärder som krävs för att följa det motiverade yttrandet. Om Ungerns svar på det motiverade yttrandet inte är tillfredsställande kan kommissionen väcka talan i ärendet i EU-domstolen. Mer information finns i pressmeddelandet.

Kommissionen uppmanar IRLAND att genomföra EU-direktivet om brottsoffers rättigheter

Kommissionen uppmanar Irland att genomföra EU-direktivet om miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (direktiv 2012/29/EU). Enligt det direktivet har brottsoffer rätt att få tillgång till information, delta i straffrättsliga förfaranden samt få stöd och skydd i enlighet med sina individuella behov. I direktivet föreskrivs att alla brottsoffer och deras familjemedlemmar ska erkännas och behandlas på ett respektfullt, hänsynsfullt och professionellt sätt. Direktivet säkerställer att särskilt sårbara offer identifieras, såsom offer för våldtäkt, terrorism och hatbrott eller andra offer som riskerar att lida ytterligare skada. I dessa fall införs särskilda åtgärder för att skydda dem under förfarandet och mot eventuella hot från förövaren. Direktivet skyddar i synnerhet barn. EU-bestämmelserna gäller alla brottsoffer i EU, oavsett nationalitet. Direktivet om brottsoffers rättigheter skulle ha införlivats i nationell rätt senast den 16 november 2015. Irland har emellertid fortfarande inte anmält till kommissionen genom vilka nationella bestämmelser EU-rätten genomförs. Därför uppmanar kommissionen Irland att vidta åtgärder och har beslutat att sända ett motiverat yttrande. Om de irländska myndigheterna inte vidtar några åtgärder inom två månader kan kommissionen väcka talan mot landet i EU-domstolen.

 

Formella underrättelser

Kommissionen uppmanar ÖSTERRIKE och DANMARK att korrekt genomföra direktivet om konsumenträttigheter

Kommissionen uppmanar Österrike och Danmark att snabbt vidta åtgärder för att se till att EU-direktivet om konsumenträttigheter (direktiv 2011/83/EU) genomförs korrekt. I och med direktivet omfattas konsumenterna i EU av samma strikta konsumentregler oavsett var de handlar i unionen. Till de stora fördelarna hör bland annat konsumenternas rätt att returnera varor och rätt att få pengarna tillbaka om de ångrar sig inom 14 dagar, förbud mot dolda avgifter och förbud mot på förhand ikryssade rutor vid näthandel. Danmark bör nu bland annat se till att det införs effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för de fall där näringsidkaren bryter mot reglerna om konsumenträttigheter. Det bör göras klart att konsumenterna inte är skyldiga att köpa en vara som sänds till dem utan att de beställt den. De påföljder som Österrike har infört verkar inte vara tillräckligt avskräckande och täcker inte heller alla brott mot direktivet om konsumenträttigheter. Österrike bör också ge konsumenterna rätt att vid försenad leverans annullera en hel beställning om de har beställt flera produkter på en och samma gång. Kommissionen sänder formella underrättelser till Österrike och Danmark och uppmanar dem att ändra sin nationella lagstiftning så att den stämmer överens med EU-direktivet om konsumenträttigheter. Om de två EU-länderna inte vidtar några åtgärder inom de närmaste två månaderna kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande i ärendet.

 

8. Havsfrågor och fiske

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 2 295 61 72, Iris Petsa – tfn: +32 2 299 33 21)

 

Formell underrättelse

Fiske: Kommissionen uppmanar PORTUGAL att vidta åtgärder mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Kommissionen sänder en formell underrättelse till Portugal som inte har vidtagit åtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske som bedrivits av några av landets fartyg i vatten som lyder under Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo). Kommissionen anser att Portugal inte tillämpar EU-reglerna om Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter (rådets förordning (EG) nr 1386/2007) och om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (rådets förordning (EG) nr 1005/2008). Kommissionen anser vidare att Portugal inte följer förordningen om ett kontrollsystem som ska säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (rådets förordning (EG) nr 1224/2009). Om Portugal inte vidtar några åtgärder inom de närmaste två månaderna kan kommissionen besluta att sända en formell underrättelse i ärendet.

 

9. Migration, inrikes frågor och medborgarskap

(Mer information: Tove Ernst – tfn: +32 2 298 67 64, Katarzyna Kolanko - tfn: +32 2 296 34 44, Markus Lammert - tfn: +32 2 298 04 23)

 

Motiverade yttranden

Säkerhet: Kommissionen uppmanar GREKLAND att helt genomföra Prümbesluten

Kommissionen beslutade i dag att sända ett motiverade yttrande till Grekland som inte helt och hållet har genomfört de s.k. Prümbesluten (rådets beslut 2008/615/RIF och 2008/616/RIF). Prümbesluten gör det möjligt för EU-länderna att snabbt utbyta information om DNA och fingeravtryck samt uppgifter ur nationella fordonsregister. De är därmed en viktig del av den europeiska säkerhetsagendan. En formell underrättelse sändes till Grekland i september 2016. Grekland har sedan dess helt genomfört de åtgärder som krävs för utbyte av information om DNA och fingeravtryck. Ett förfarande för utvärdering av utbytet av uppgifter ur nationella fordonsregister har däremot inte slutförts. Kommissionen uppmanar i dag Grekland att snabbt vidta de åtgärder som krävs för att de rättsliga skyldigheterna ska fullgöras. Grekland har två månader på sig att svara. Därefter kan kommissionen besluta att väcka talan mot landet i EU-domstolen.

Säkerhet – Kommissionen uppmanar LUXEMBURG att fullt ut genomföra informations- och underrättelseutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter

Kommissionen sänder i dag ett motiverat yttrande till Luxemburg som inte har anmält de nationella åtgärder som vidtagits för att genomföra det s.k. svenska initiativet (rådets rambeslut 2006/960/RIF). Tack vare initiativet kan de brottsbekämpande myndigheterna i EU-länderna lättare utbyta information och underrättelser i samband med brottsutredningar eller kriminalunderrättelseverksamhet. Initiativet antogs av rådet den 18 december 2006 och skulle ha genomförts av EU-länderna senast den 19 december 2008. En formell underrättelse sändes till Luxemburg i november 2016, men landet har fortfarande inte meddelat kommissionen vilka åtgärder som vidtagits. Luxemburg måste inom två månader anmäla till kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att initiativet genomförs fullt ut. I annat fall kan kommissionen väcka talan mot landet i EU-domstolen.

 

Motiverade yttranden och avslutade ärenden

Laglig migration – Företagsintern överföring av anställda: Kommissionen uppmanar BELGIEN, FINLAND OCH SVERIGE att säkerställa fullständigt genomförande och avslutar fem ärenden

Kommissionen sänder i dag motiverade yttranden till Belgien, Finland och Sverige för att de inte har anmält (Finland) eller endast delvis har anmält (Belgien och Sverige) vilka nationella åtgärder som har vidtagits för att genomföra direktivet som gäller utstationering av personal från länder utanför EU. Direktivet om företagsintern förflyttning av personal (direktiv 2014/66/EU) antogs den 15 maj 2014 och skulle ha genomförts av EU-länderna senast den 29 november 2016. Syftet med direktivet är att göra det lättare för multinationella företag att tillfälligt stationera högkvalificerade anställda (chefer, specialister och praktikanter) vid dotterföretag i EU. Belgien, Finland och Sverige måste inom två månader anmäla till kommissionen alla de åtgärder som vidtagits för att säkerställa ett fullständigt genomförande av direktivet, i annat fall kan kommissionen väcka talan mot dem i EU-domstolen. Kommissionen beslutade i dag även att avsluta överträdelseförfarandena mot Cypern, Frankrike, Lettland, Luxemburg och Slovakien efter att ha granskat de åtgärder dessa länder anmält att de vidtagit för att genomföra direktivet om företagsintern förflyttning.

 

10. Transport och rörlighet

(Mer information: Enrico Brivio – tfn: +32 2 295 61 72, Alexis Perier - tfn: +32 2 296 91 43)

 

Formell underrättelse

Luftfart: Kommissionen uppmanar BELGIEN att respektera principerna för flygledningstjänster

Kommissionen har beslutat att sända en formell underrättelse till Belgien eftersom landet inte har vidtagit korrigerande åtgärder för att bygga upp en gemensam civil-militär cell för luftrumsplanering i enlighet med principerna för flexibel användning av luftrummet. Dessa principer innebär att luftrummet inte längre kan anses vara antingen enbart civilt eller enbart militärt, utan snarare ska anses som en helhet inom vilken samtliga luftrumsanvändares behov ska tillgodoses. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) och den belgiska luftfartsmyndigheten har i samband med standardinspektioner kommit överens om vissa korrigerande åtgärder. Om Belgien inte vidtar några åtgärder inom de närmaste två månaderna kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande i ärendet.

 

Motiverade yttranden

Järnvägstransport: Kommissionen uppmanar BULGARIEN att helt införliva EU-reglerna om järnvägssäkerhet

Kommissionen uppmanar Bulgarien att anpassa sina nationella bestämmelser till EU-lagstiftningen om järnvägssäkerhet (direktiv 2004/49/EG). Enligt direktivet ska EU-länderna inrätta en oberoende säkerhetsmyndighet och ett oberoende ett organ för utredning av olyckor och tillbud. EU-länderna ska även se till att uppgifterna och ansvarsområdena fördelas mellan olika intressenter i järnvägssektorn så att de inte överlappar eller inkräktar på varandra. Bulgarien har dock inte kunnat garantera utredningsorganets oberoende och har inte heller sett till att dess resurser är tillräckliga. Bulgarien har två månader på sig att komma till rätta med situationen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot landet i EU-domstolen.

Luftfartsskydd: Kommissionen uppmanar KROATIEN att uppdatera den nationella lagstiftningen

Kommissionen uppmanar Kroatien att helt genomföra de gemensamma EU-bestämmelserna om luftfartsskydd (förordning (EG) nr 300/2008). I förordningen föreskrivs att EU-länderna regelbundet måste uppdatera sin nationella lagstiftning om luftfartsskydd. Denna lagstiftning ska fastställa organisatoriska strukturer, ansvarsområden och mekanismer för övervakning av verksamheten på nationella flygplatser. Detta gäller flygbolag och andra verksamhetsutövare med ansvar för luftfartsskydd. Kroatien har fortfarande inte formellt gjort en sådan uppdatering. Detta är en administrativ fråga och har inget samband med säkerhetsbrister. Kroatien har nu två månader på sig att vidta de åtgärder som krävs för att åtgärda detta. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot landet i EU-domstolen.

Hållbara transporter: Kommissionen uppmanar nio EU-länder att införliva bestämmelserna om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Kommissionen har uppmanat Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Litauen, Malta, Polen, Rumänien och Sverige att helt införliva EU-bestämmelserna om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (direktiv 2014/94/EU). Huvudsyftet med direktivet är att inrätta en gemensam ram för den storskaliga utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europa. Detta behövs för att minska transportsektorns beroende av olja och lindra miljöeffekterna så att Europa kan fortsätta att ligga i framkant i kampen mot klimatförändringarna. I direktivet fastställs minimikrav för utbyggnaden av en infrastruktur för alternativa bränslen, bland annat laddningsstationer för elfordon och tankstationer för naturgas och väte. Direktivet skulle ha införlivats senast den 18 november 2016. De här nio EU-länderna har dock endast delvis anmält till kommissionen att de vidtagit åtgärder för att införliva direktivet i nationell lagstiftning. De har nu två månader på sig att anmäla sådana åtgärder till kommissionen. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem i EU-domstolen.

 

11. Skatter och tullar

(Mer information: Vanessa Mock – tfn: +32 2 295 61 94, Patrick Mc Cullough – tfn: +32 2 298 71 83)

Motiverat yttrande

Skatter: Kommissionen uppmanar BELGIEN att anpassa de nationella reglerna om skatt på ränteinkomst av obligationer till EU-rätten

Kommissionen sänder idag ett motiverat yttrande till Belgien som inte har följt EU-bestämmelserna om beskattning av ränteinkomster av obligationer (artikel 63 i EUF-fördraget och artikel 40 i EES-avtalet). Belgien har olika regler för ränta på obligationer med fast avkastning beroende på om det handlar om ränta på belgiska obligationer eller ränta på utländska obligationer. I reglerna för obligationer som är registrerade i det belgiska systemet för avyttring och som avyttras i Belgien beaktas innehavstiden för obligationerna i fråga om denna är kortare än ett helt beskattningsår. I de regler som gäller för inkomster av utländska obligationer som registrerats i det belgiska systemet för avyttring, där inkomsten alltså kommer från utlandet, beräknas skatten som om innehavstiden hade varit ett helt beskattningsår. Att dessa ränteinkomster behandlas olika innebär ett hinder för den gränsöverskridande rörligheten för kapital, vilket strider mot artikel 63 i EUF-fördraget och artikel 40 i EES-avtalet.

 

Formella underrättelser

Skatter: Kommissionen uppmanar TYSKLAND att anpassa systemet för återbetalning av moms till EU:s bestämmelser

Kommissionen beslutade idag att sända en formell underrättelse till Tyskland som inte har följt EU:s bestämmelser om återbetalning av moms (rådets direktiv 2006/112 om moms och rådets direktiv 2008/9/EG om återbetalning av moms). De tyska bestämmelserna kan leda till att en beskattningsbar person som är etablerad i Tyskland och som använder en tysk portal för att ansöka om återbetalning av moms från ett annat EU-land kan gå miste om rätten till återbetalning på grund av att Tyskland inte följer upp eventuella felmeddelanden från det land som skulle återbetala momsen. Kommissionen anser också att Tyskland bryter mot bestämmelserna om administrativt samarbete (rådets förordning (EU) nr 904/2010) i de fall där Tyskland inte har informerat en skattskyldig person med hemvist i landet om relevanta bestämmelser och beslut, trots att ett EU-land som ska återbetala moms bett Tyskland göra detta. Om Tyskland inte vidtar några åtgärder inom de närmaste två månaderna kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande i ärendet.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0009

Skatter: Kommissionen uppmanar UNGERN att se till att de nationella momskraven följer EU:s bestämmelser

Kommissionen beslutade idag att sända en formell underrättelse till Ungern som inte har följt EU:s momsbestämmelser (rådets direktiv 2006/112). Enligt det elektroniska kontrollsystemet för handel och transport (Ekaer) måste företagen för momsbeskattningen lämna in detaljerade uppgifter om vissa företagsägda transporter på allmän väg till de ungerska skattemyndigheterna. Detta krav strider mot momsdirektivet eftersom det huvudsakligen gäller gränsöverskridande transaktioner inom EU och inför administrativa formaliteter i samband med en gränspassage. Om Ungern inte vidtar några åtgärder inom de närmaste två månaderna kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande i ärendet.

 

Avslutade ärenden

Skatter: Kommissionen avslutar överträdelseförfaranden om arvsskatt och legat till icke-vinstdrivande organisationer

Kommissionen välkomnar de ändringar gjorts av Tyskland (när det gäller arvsskatteregler om särskilda underhållsbidrag) och Grekland (när det gäller arvsskattebehandling av legat till icke-vinstdrivande organisationer och för fasta bostäder). Kommissionen har därför idag beslutat att avsluta dessa överträdelseförfaranden.

MEMO/17/3494

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar