Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Oktobrski sveženj kršitev: ključne odločitve

Bruselj, 4. oktobra 2017

Oktobrski sveženj kršitev: ključne odločitve

Pregled po področjih

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz zakonodaje EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo zakonodaje EU v dobro državljanov in podjetij.

Ključne odločitve Komisije (ki vključujejo 29 uradnih opominov, 29 obrazloženih mnenj, štiri zadeve, predložene Sodišču Evropske unije, in devet zaključkov zadev) so v nadaljevanju predstavljene po področjih politik. Komisija prav tako zaključuje 133 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo v celotnem sporočilu za medije MEMO/12/12, več informacij o vseh sprejetih odločitvah pa v registru odločitev o kršitvah.

 

1. Enotni digitalni trg

(Več informacij: Nathalie Vandystadt – telefon: +32 22967083, Inga Höglund – telefon: +32 22950698)

Uradni opomini

Elektronske transakcije: Komisija poziva SLOVAŠKO, naj zagotovi ustrezno izvajanje uredbe eIDAS

Komisija se je danes odločila, da bo Slovaški poslala uradni opomin v zvezi z izvajanjem uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (uredba eIDAS, Uredba (EU) št. 910/2014). Komisija ima pomisleke glede neodvisnosti slovaškega nadzornega organa. Če nadzorni organ ni popolnoma neodvisen, kot se zahteva z Uredbo, bi to lahko povzročilo neenake priložnosti za različne gospodarske subjekte ter kršilo načelo notranjega trga EU. Uredba eIDAS omogoča, da državljani, podjetja in javne uprave uporabljajo sredstva elektronske identifikacije in storitve zaupanja (tj. elektronske podpise, elektronske žige, časovne žige, priporočeno elektronsko dostavo in avtentikacijo spletišč) za dostop do spletnih storitev ali vodenje elektronskih transakcij. Slovaška ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na ta uradni opomin.

Telekomunikacijski trgi: Komisija poziva sedem držav članic, naj pravočasno izvedejo analizo upoštevnih telekomunikacijskih trgov

Nacionalni regulativni organi morajo v okviru sedanje pravne ureditve (Direktiva 2002/21/ES) izvesti analizo telekomunikacijskih trgov, ki so lahko predmet urejanja na ravni EU, vsaka tri leta in o ustreznem ukrepu obvestiti Evropsko komisijo. Belgija, Irska, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovenija in Španija niso obvestile Komisije o svoji analizi. Zato se je Komisija danes odločila, da bo navedenim sedmim državah poslala uradni opomin in jih pozvala, naj nemudoma izvedejo analizo upoštevnih telekomunikacijskih trgov in o tem obvestijo Komisijo v roku, določenem v zakonodaji EU. V vseh sedmih primerih so zamude bistveno daljše od petih let. Zadevnih sedem držav članic ima na voljo dva meseca za odgovor.

 

2. Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

(Več informacij: Christian Wigand – telefon: +32 22962253, Melanie Voin – telefon: +32 22958659)

 

Predložitve zadev Sodišču Evropske unije

Prosto gibanje delavcev: Komisija začela postopek pred Sodiščem EU proti ČEŠKI REPUBLIKI in LUKSEMBURGU, ker nista sporočila nacionalnih ukrepov za prenos zakonodaje EU

Evropska komisija je pred Sodiščem EU začela postopek proti Češki republiki in Luksemburgu, ker je nista obvestila o popolnem prenosu direktive o ukrepih za lažje uresničevanje pravic mobilnih delavcev v okviru prostega gibanja (Direktiva 2014/54/EU) v nacionalno zakonodajo več kot eno leto po roku za prenos. Prosto gibanje je ena od največjih ugodnosti enotnega trga. V skladu z najnovejšo raziskavo Eurobarometra je več kot 80 % Evropejcev naklonjenih „prostemu gibanju državljanov EU, ki lahko živijo, delajo, študirajo in poslujejo po vsej EU“. Toda prosto gibanje mora potekati na pravičen način. Zato Komisija sprejema ukrepe za preprečevanje socialnega dampinga, in sicer nacionalnim organom zagotavlja orodja za boj proti zlorabam in goljufijam. Hkrati je treba zaščititi pravice delavcev tudi takrat, ko delajo v tujini. Zakoni in drugi predpisi držav članic, potrebni za uskladitev z Direktivo, bi morali začeti veljati 21. maja 2016 in Komisija bi morala biti o tem nemudoma obveščena. Čeprav je Komisija Luksemburgu in Češki republiki poslala uradni opomin in obrazloženo mnenje, v katerih ju poziva k priglasitvi ukrepov, ki zagotavljajo popolno skladnosti z Direktivo, je Luksemburg sporočil ukrepe, ki le delno prenašajo Direktivo 2014/54/EU v nacionalno zakonodajo, Češka republika pa prenosa Direktive sploh še ni priglasila. Zato bo v skladu s postopkom iz člena 260(3) PDEU Komisija od Sodišča zahtevala, da Češki republiki naloži dnevno denarno kazen v višini 33 510,40 EUR, Luksemburgu pa v višini 6 528 EUR, in sicer do popolnega prenosa Direktive v njuno nacionalno zakonodajo. Komisija države članice, ki ne sporočijo ukrepov za prenos, obravnava prednostno. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

3. Energija

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 22956186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 22952589)

Obrazloženo mnenje

Varstvo pred sevanjem: Komisija poziva BELGIJO, naj v celoti prenese direktivo Euratom o pitni vodi

Evropska komisija se je danes odločila, da bo Belgiji poslala obrazloženo mnenje in jo pozvala, naj v celoti prenese direktivo Euratom o pitni vodi (Direktiva Sveta 2013/51/Euratom). Države članice so morale Direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti do 28. novembra 2015. Ta direktiva določa zahteve za varstvo zdravja širše javnosti pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi. Zagotavlja, da imajo države članice vzpostavljen okvir za nadzor radioaktivnosti v pitni vodi in doz sevanja pri zaužitju različnih oblik pitne vode, pa tudi ureditev za obveščanje javnosti. Ker Belgija Komisiji ni sporočila nobenih ukrepov za prenos v predpisanem roku, je Komisija aprila 2016 izdala uradni opomin. Belgijski organi so na ta opomin odgovorili in priglasili ukrep za prenos, vendar Komisija meni, da je prenos Direktive v Belgiji še vedno nepopoln. Belgija ima na voljo dva meseca, da izpolni to obveznost, sicer se lahko Komisija odloči, da proti Belgiji začne postopek pred Sodiščem EU.

 

Uradni opomin

Energijska učinkovitost: Komisija poziva ŠPANIJO, naj pravilno prenese predpise EU iz direktive o energijski učinkovitosti

Komisija bo Španiji poslala uradni opomin in od nje zahtevala, naj pravilno prenese zakonodajo EU o energijski učinkovitosti (direktiva o energijski učinkovitosti, Direktiva 2012/27/EU). Direktiva od držav članic zahteva, da namestijo individualne števce ali delilnike stroškov ogrevanja za merjenje porabe energije in deljenje stroškov v večstanovanjskih in večnamenskih stavbah, v katerih je napeljava za ogrevanje, hlajenje in/ali toplo vodo centralna oziroma skupna. Španija ima na voljo dva meseca za odgovor.

 

4. Okolje

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Iris Petsa – telefon: +32 22993321)

 

Obrazložena mnenja

Plastične vrečke: Komisija poziva HRVAŠKO in ROMUNIJO, naj preneseta predpise EU o lahkih plastičnih nosilnih vrečkah

Komisija poziva Hrvaško in Romunijo, naj zaključita s prenosom zakonodaje EU o odpadkih v nacionalno zakonodajo (direktiva o plastičnih vrečkah, Direktiva (EU) 2015/720). Da bi preprečili razsipavanje z viri in onesnaževanje, so morale države članice sprejeti ukrepe za zmanjšanje porabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk, kot se zahteva z Direktivo z dne 27. novembra 2016. Direktiva države članice obvezuje, da to dosežejo z zaračunavanjem lahkih plastičnih nosilnih vrečk in/ali uvedbo nacionalnih ciljev za zmanjšanje porabe. Nacionalne vlade lahko izbirajo med številnimi ukrepi za dosego skupno dogovorjenih ciljev. Ti vključujejo ekonomske instrumente, kot so davki ali dajatve. Druga možnost so nacionalni cilji za zmanjšanje porabe: države članice morajo zagotoviti, da do konca leta 2019 poraba teh plastičnih vrečk ne presega 90 vrečk na osebo. Do konca leta 2025 bi se to število moralo znižati na največ 40 vrečk na osebo. Obe možnosti se lahko dosežeta bodisi z zavezujočimi ukrepi bodisi s sporazumi z gospodarskimi sektorji. Možno je tudi prepovedati plastične vrečke, vendar pod pogojem, da prepoved ne presega omejitev, določenih z Direktivo, zato da se ohrani prosti pretok blaga znotraj enotnega evropskega trga. Komisija prednostno preverja, ali so države članice izpolnile obveznost prenosa te direktive. Danes bo poslala obrazloženo mnenje Hrvaški in Romuniji, ker Komisiji večkrat nista sporočili svojih ukrepov. Ti državi članici imata zdaj na voljo dva meseca za odgovor na to obrazloženo mnenje. Če se navedeni državi članici ne bosta zadovoljivo odzvali, se lahko Komisija odloči, da proti njima začne postopek pred Sodiščem EU.

Kakovost zraka: Komisija poziva ROMUNIJO, naj sporoči ukrepe za zmanjšanje emisij bencinskih hlapov

Evropska komisija se je odločila, da bo Romuniji poslala obrazloženo mnenje, ker ni sporočila ukrepov za zmanjšanje emisij bencinskih hlapov v skladu s predpisi EU o kakovosti zraka (Direktiva Komisije 2014/99/EU). Ta direktiva je ključen instrument za zaščito zdravja ljudi in okolja z omejevanjem emisij hlapnih organskih spojin iz bencina v zrak. Države članice so morale spremembo Direktive prenesti do 13. marca 2016. Romunija še vedno ni priglasila pravnih instrumentov za prenos določb o testiranju sistemov za rekuperacijo bencinskih hlapov v nacionalno zakonodajo. Komisija bo zato poslala obrazloženo mnenje in romunski organi bodo imeli na voljo dva meseca za odgovor. Če se Romunija ne bo zadovoljivo odzvala, se lahko Komisija odloči, da proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

Voda: Komisija poziva ŠPANIJO, naj upošteva zakonodajo EU o vodah

Komisija poziva Španijo, naj upošteva drugi krog načrtov upravljanja povodij v okviru okvirne direktive o vodah (Direktiva 2000/60/ES). Ti načrti zagotavljajo celovit pregled glavnih zadev za vsako vodno območje in bi morali vključevati posebne ukrepe, potrebne za dosego zastavljenih okoljskih ciljev kakovosti. Španija do zdaj še ni sprejela in objavila pregleda in posodobitve prvih načrtov upravljanja povodij ter o tem obvestila Komisije, čeprav je bil rok za to 22. oktober 2015 za vseh sedem vodnih območij na Kanarskih otokih. Poleg tega obveščanje javnosti in javna posvetovanja o teh osnutkih še niso bila opravljena. Komisija je Španiji poslala uradni opomin aprila 2017. Ker Španija ni izpolnila obveznosti iz okvirne direktive o vodah, ji bo Komisija zdaj poslala obrazloženo mnenje, preden zadevo predloži Sodišču EU. Španija ima na voljo dva meseca za odgovor.

 

Uradni opomini in obrazložena mnenja

Hrup: Komisija poziva CIPER, NEMČIJO, ROMUNIJO in SLOVENIJO, naj sprejmejo karte hrupa in akcijske načrte o hrupu v okolju

Evropska komisija poziva Ciper, Nemčijo, Romunijo in Slovenijo, naj upoštevajo ključne določbe direktive o hrupu (Direktiva 2002/49/ES). Okoljski hrup, ki ga povzročajo cestni, železniški in letalski promet, je za onesnaženim zrakom drugi najpogostejši vzrok za prezgodnjo smrt. V skladu z direktivo morajo države članice sprejeti karte hrupa, ki bodo kazale izpostavljenost hrupu znotraj večjih strnjenih naselij, ob glavnih železnicah, glavnih cestah in glavnih letališčih. Te karte bodo nato podlaga za opredelitev ukrepov v akcijskih načrtih o hrupu. Nemčija mora še vedno pripraviti veliko akcijskih načrtov za strnjena naselja, glavne ceste in letališča, čeprav je od septembra 2016 dosegla napredek. Za Slovenijo pa Komisija meni, da od septembra 2016 ni dosegla zadostnega napredka. Še vedno ni pripravila akcijskih načrtov za dve strnjeni naselji ter za večino glavnih cest in glavnih železnic, poleg tega ni popravila zastarelega akcijskega načrta za glavne ceste in glavne železnice izven strnjenega naselja Ljubljana. Komisija se je zato odločila, da bo Nemčiji in Sloveniji poslala obrazloženo mnenje. Zdaj imata na voljo dva meseca za odgovor. Poleg tega Ciper in Romunija še vedno nista sprejela vseh kart hrupa in akcijskih načrtov o hrupu za strnjena naselja in glavne ceste. V primeru Romunije to velja tudi za glavne železnice izven strnjenih naselij. Komisija se je zato odločila, da bo Cipru in Romuniji poslala uradni opomin ter ju pozvala, naj v dveh mesecih izpolnita ključne obveznosti iz direktive o hrupu.

Odpadna voda: Komisija poziva FRANCIJO, MALTO in ŠPANIJO, naj zagotovijo ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode

Komisija se je odločila, da bo Franciji in Španiji poslala uradni opomin, Malti pa obrazloženo mnenje, ker niso v celoti prenesle direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva Sveta 91/271/EGS). Z Direktivo se od držav članic zahteva, naj zagotovijo, da aglomeracije (majhna in velika mesta, naselja) ustrezno zbirajo in čistijo komunalno odpadno vodo. Komisija glede na zadnje prejeto poročilo o izvajanju meni, da Francija krši zahteve iz Direktive zaradi neskladnosti z zahtevami za sekundarno čiščenje iz Direktive v 373 aglomeracijah. 49 izmed teh aglomeracij bi moralo vpeljati/izvesti tudi terciarno čiščenje (občutljiva območja). Kar zadeva Španijo, ocena kaže, da poleg številnih aglomeracij, ki kršijo obveznosti iz Direktive v drugih štirih postopkih za ugotavljanje kršitev v zvezi s komunalno odpadno vodo, ki so trenutno v teku, zelo veliko aglomeracij krši tudi temeljne obveznosti iz Direktive v zvezi z zbiranjem, čiščenjem in spremljanjem. Kar zadeva Malto, Komisija poziva malteške organe, naj zagotovijo ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode v treh malteških aglomeracijah (Gozo-center, Malta-jug in Malta-sever). Ker se Malta še vedno srečuje s težavami v zvezi z odvajanjem odpadne vode, ji je Komisija decembra 2016 poslala uradni opomin. Malta je odgovorila, da njeni pristojni organi iščejo rešitev, vendar skladnost z Direktivo predvidoma ne bo dosežena v bližnji prihodnosti. Francija, Malta in Španija imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor.

 

Uradni opomini

Okoljska odgovornost: Komisija poziva AVSTRIJO, naj v celoti upošteva predpise EU

Komisija poziva Avstrijo, naj svojo zakonodajo uskladi z direktivo o okoljski odgovornosti (Direktiva 2004/35/ES). V skladu z Direktivo so izvajalci odgovorni za okoljsko škodo ter morajo nositi stroške preventivnih ali sanacijskih ukrepov take škode za biotsko raznovrstnost, vodo ali tla. Komisija je v avstrijski izvedbeni zakonodaji opredelila več neskladnih določb. Ker to ni bilo razrešeno, se je Komisija odločila, da bo Avstriji poslala uradni opomin. Avstrijski organi imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor.

Enotni trg in les: Komisija poziva BELGIJO, naj upošteva predpise EU o lesu

Komisija je ugotovila, da Belgija, ki na trg EU daje velike količine lesa, ni uspela izvesti številnih preverjanj, odkar je leta 2013 začela veljati uredba EU o lesu (Uredba (EU) št. 995/2010). Z Uredbo je prepovedano dajanje nezakonito pridobljenega lesa in proizvodov iz takega lesa na trg EU, s čimer se prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti in gozdov po svetu. Prav tako je to bistvenega pomena za vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev v EU. V ta namen se z Uredbo zahteva, da subjekti, ki dajejo les na notranji trg EU, opredelijo vsa tveganja za njegovo nezakonito pridobivanje in sprejmejo ukrepe za zmanjšanje takih tveganj. Zato se je Komisija odločila, da bo v zvezi s to zadevo belgijskim organom poslala uradni opomin. Belgija ima na voljo dva meseca za odgovor.

Nitrati: Komisija poziva GRČIJO; naj spoštuje sodbo Sodišča

Komisija poziva Grčijo, naj v celoti spoštuje sodbo Sodišča (C-149/14) z dne 23. aprila 2015. V tej sodbi je Sodišče ugotovilo, da je Grčija kršila svoje obveznosti iz direktive o nitratih (Direktiva Sveta 91/676/EGS), ker ni vzpostavila zadostnega števila ranljivih območij in akcijskih programov za navedena območja. Kljub napredku po sodbi Grčija še vedno ni vzpostavila akcijskih programov za novoimenovana ranljiva območja. Ta območja zato ne morejo izpolniti ciljev, za katere so bila imenovana, tj. zaščititi vodnih teles pred onesnaževanjem z nitrati. Ker sta od sodbe minili dve leti, bo Komisija zdaj poslala uradni opomin Grčiji, preden zadevo vrne Sodišču in zahteva naložitev finančnih sankcij. Grčija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor.

Zrak: Komisija poziva LUKSEMBURG in SLOVAŠKO, naj upoštevata zakonodajo EU o kakovosti zunanjega zraka

Komisija bo Luksemburgu in Slovaški poslala uradni opomin zaradi onesnaženosti zraka z NO2. S predpisi EU o kakovosti zunanjega zraka (Direktiva 2008/50/ES) in čistejšem zraku za Evropo se od držav članic zahteva, da ocenijo kakovost zraka na svojih ozemljih in sprejmejo ukrepe za omejitev človeške izpostavljenosti onesnaževalom. Od začetka veljavnosti Direktive Luksemburg ni mogel zagotoviti skladnosti z zavezujočimi mejnimi vrednostmi za NO2 v mestu Luxembourg. Slovaška pa ni zagotovila ustreznega števila in vrste vzorčevalnih mest ter dovolj veljavnih podatkov. Zato bo Komisija Luksemburgu in Slovaški poslala uradni opomin. Obe državi imata na voljo dva meseca za odgovor.

Varstvo narave: Komisija poziva SLOVENIJO, naj ustrezno prenese predpise EU o naravi

Komisija bo Sloveniji poslala uradni opomin, ker ni pravilno prenesla zakonodaje EU o naravi. Direktiva o pticah (Direktiva 2009/147/ES) in direktiva o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) pomagata vzdrževati biotsko raznovrstnost in varovati 500 vrst prosto živečih ptic, ki so naravno prisotne v EU, ter ohranjati številne redke, ogrožene ali endemične živalske in rastlinske vrste. Slovenija ima na voljo dva meseca za odgovor na uradni opomin.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Odpadki: Komisija poziva ŠPANIJO, naj počisti nezakonita odlagališča

Evropska komisija poziva Španijo, naj sprejme ukrepe za zaprtje, zapečatenje in regeneracijo vseh preostalih odlagališč za inertne odpadke, kot se zahteva z okvirno direktivo o odpadkih (Direktiva 2008/98/ES). Ta odlagališča so nevarna za zdravje ljudi in okolje. Španija ni izpolnila obveznosti nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja v zvezi z odlaganjem odpadkov ter ni sprejela ukrepov za zagotovitev, da prvotni povzročitelji ali imetniki odpadkov izvedejo potrebno obdelavo. To pomeni sistemsko kršitev obveznosti iz členov 13 in 15 Direktive. Prvemu uradnemu opominu, ki ga je Komisija Španiji poslala decembra 2015, niso sledili odločni ukrepi. Obstajajo dokazi, da je še vedno vsaj 338 nenadzorovanih odlagališč, ki čakajo na zaprtje ali obdelavo. Komisija bo zdaj poslala dodaten uradni opomin, Španija pa ima na voljo dva meseca za odgovor nanj.

 

5. Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Letizia Lupini – telefon: +32 22951958)

 

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Revizija: Komisija proti SLOVENIJI začela postopek pred Sodiščem, ker Slovenija ni v celoti prenesla predpisov EU o reviziji

Evropska komisija se je odločila, da bo proti Sloveniji začela postopek pred Sodiščem EU zaradi neobveščanja o ukrepih za popoln prenos predpisov EU o reviziji v nacionalni pravni red. Pravočasen in pravilen prenos direktive o revizijah (Direktiva 2014/56/EU) je pomemben korak za okrepitev zakonodaje EU o obvezni reviziji, saj obravnava številne pomanjkljivosti, ugotovljene na revizijskem trgu med zadnjo krizo. Zakoni in drugi predpisi držav članic, potrebni za uskladitev z Direktivo, bi morali začeti veljati 17. junija 2016 in Komisija bi morala biti o tem nemudoma obveščena. Slovenija s tem, ko ni prenesla Direktive, zainteresiranim stranem, kot so vlagatelji in družbeniki, trenutno onemogoča, da bi koristili ugodnosti, ki izhajajo iz novih predpisov, ki precej izboljšujejo kakovost revizije. Prav tako škodljivo vpliva na pravilno delovanje nacionalnih in evropskih trgov. Poleg tega obstajajo pomisleki o zanesljivosti in verodostojnosti nacionalnega okvira Slovenije glede na to, da povečane zahteve po neodvisnosti in nepristranskosti, ki jih vsebuje Direktiva, niso bile prenesene. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Plačilni računi: Komisija proti ŠPANIJI začela postopek pred Sodiščem, ker ni prenesla predpisov o plačilnih računih

Evropska Komisija se je danes odločila, da bo proti Španiji začela postopek pred Sodiščem EU, ker Španija ni sporočila ukrepov za popoln prenos direktive EU o plačilnih računih (Direktiva 2014/92/EU). Predpisi EU o plačilnih računih so bistveni za zagotavljanje preglednosti plačilnih računov na konkurenčnem in vključujočem trgu za potrošnike. Direktiva daje potrošnikom, ki zakonito prebivajo v EU, pravico do osnovnega plačilnega računa za razumno nadomestilo, ne glede na njihovo prebivališče. Izboljšuje tudi preglednost nadomestil za plačilne račune ter poenostavlja primerjavo in zamenjavo računov. Zakoni in drugi predpisi držav članic, potrebni za uskladitev z Direktivo, bi morali začeti veljati 18. septembra 2016 in Komisija bi morala biti o tem nemudoma obveščena. Španija do danes še ni prenesla te direktive v nacionalno zakonodajo, zato Komisija proti Španiji začenja postopek pred Sodiščem EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Uradni opomin

Finančne storitve: Komisija poziva FRANCIJO, naj prenese predpise EU s področja zavarovanja

Komisija se je odločila, da bo Franciji poslala uradni opomin, s katerim bo od nje zahtevala, da v celoti prenese direktivo Solventnost II (Direktiva 2009/138/ES) in direktivo Omnibus II (Direktiva 2014/51/EU). Če Francija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, ji lahko Komisija pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

 

6. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

(Več informacij: Lucia Caudet – telefon: +32 22956182, Maud Noyon – telefon: +32 22980379)

 

Obrazložena mnenja

Madžarska: Komisija poziva MADŽARSKO, naj predloži dodatna pojasnila glede zakona o visokem šolstvu

Danes je Komisija Madžarski poslala dodatno obrazloženo mnenje v zvezi z madžarskim zakonom o visokem šolstvu, ki sledi obrazloženemu mnenju z dne 14. julija in uradnemu opominu z dne 26. aprila. V obrazloženem mnenju je Komisija zatrjevala, da madžarski zakon ni v skladu s svobodo ustanavljanja in opravljanja storitev kjer koli v EU, ki jo imajo visokošolske ustanove. Poleg tega Komisija meni, da je nova zakonodaja v nasprotju s pravico do akademske svobode, pravico do izobraževanja in svobodo gospodarske pobude, kot so določene v Listini EU o temeljnih pravicah. Nazadnje Komisija meni, da nova zakonodaja ni združljiva s pravnimi zavezami iz mednarodnega trgovinskega prava (Splošni sporazum o trgovini s storitvami (GATS) v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO)). Madžarska je Komisiji odgovorila 14. avgusta. Danes poslano dodatno obrazloženo mnenje vsebuje nadaljnja pojasnila k pomislekom Komisije v zvezi z nezdružljivostjo zakona o visokem šolstvu z obveznostmi EU iz sporazuma GATS. Glede na to, da so madžarski organi seznanjeni s podrobno analizo Komisije v zvezi z določbami GATS, in sicer odkar jim je bilo julija 2017 poslano obrazloženo mnenje, ima Madžarska na voljo dva tedna za predložitev dodatnih pojasnil. Če Madžarska na obrazloženo mnenje ne bo odgovorila zadovoljivo, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Zamude pri plačilih: Komisija poziva PORTUGALSKO, naj upošteva zakonodajo EU

Komisija se je odločila za naslednji korak v postopku za ugotavljanje kršitev, zato bo Portugalski poslala obrazloženo mnenje zvezi s skladnostjo z direktivo o zamudah pri plačilih (Direktiva 2011/7/EU). Direktiva določa, da morajo javni organi blago in storitve, ki jih naročijo, plačati v 30 dneh ali v izjemnih okoliščinah v 60 dneh. Po podatkih Komisije jih portugalski javni organi v povprečju plačajo v 90 do 100 dneh. Stanje je kritično v zdravstvenem sektorju s povprečnimi plačilnimi roki več kot 300 dni. Aprila 2017 je Komisija Portugalski poslala uradni opomin zaradi neustrezne uporabe Direktive 2011/7/EU. Portugalski organi so odgovorili junija 2017. Od javnih uprav se pričakuje, da bodo imele pomembno vlogo pri odvračanju od zamud pri plačilih tako, da bodo s takojšnjim in preglednim plačilom svojim dobaviteljem dajale zgled. Zamujena plačila negativno vplivajo na podjetja, zlasti na mala in srednja podjetja, saj vplivajo na njihovo likvidnost in denarni tok, otežujejo njihovo finančno poslovanje ter jim s tem preprečujejo rast. Direktiva o zamudah pri plačilih upnikom daje več pravic, saj za podjetja in javne organe določa roke za plačilo blaga ali storitev, in če se ti plačilni roki ne upoštevajo, so podjetja upravičena do poštenega nadomestila. Portugalska ima za odgovor na pomisleke, ki jih je izrazila Komisija, na voljo dva meseca, Če se ne bo zadovoljivo odzvala, pa lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

 

Uradni opomin

Javno naročanje: Komisija poziva LATVIJO, naj spoštuje pravila EU o javnih naročilih

Komisija se je danes odločila, da bo Latviji poslala uradni opomin glede javnega naročanja proizvodov za organizacijo prometa, kot so semaforji ali kontrolne naprave. Komisija meni, da je z zahtevo po posebnih blagovnih in drugih znamkah v razpisni dokumentaciji Latvija kršila načeli nediskriminacije in enakega obravnavanja, ki sta določeni v predpisih EU o javnem naročanju (direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU). Latvija ima na voljo dva meseca, da izpolni svoje obveznosti, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

 

7. Pravosodje, potrošniki in enakost spolov

(Več informacij: Christian Wigand – telefon: +32 22962253, Melanie Voin – telefon: +32 22958659,

Tim McPhie - telefon: +32 22958602)

 

Obrazložena mnenja

Evropska komisija nadaljuje s postopkom za ugotavljanje kršitev proti MADŽARSKI v zvezi z madžarskim zakonom o nevladnih organizacijah

Evropska komisija je danes Madžarski poslala obrazloženo mnenje, ki je drugi korak postopka za ugotavljanje kršitev, v zvezi z zakonom o nevladnih organizacij, ki se financirajo iz tujine. Navedeno obrazloženo mnenje Komisije v zvezi z madžarskim zakonom o nevladnih organizacijah sledi uradnemu opominu, ki ga je Komisija poslala 14. julija. Komisija se je odločila, da proti Madžarski začne sodni postopek, ker ni izpolnila obveznosti iz Pogodbe o prostem pretoku kapitala, saj določbe zakona o nevladnih organizacijah posredno diskriminirajo in nesorazmerno omejujejo donacije iz tujine, ki so namenjene organizacijam civilne družbe. Poleg teh pomislekov Komisija tudi meni, da Madžarska krši pravico do svobode združevanja ter pravico do zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, kakor so določene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi z določbami Pogodbe EU. Madžarska je na uradni opomin Komisije odgovorila 14. avgusta. Evropska Komisija je skrbno proučila pojasnila, ki jih je predložila Madžarska, in ugotovila, da njeni resni pomisleki niso bili obravnavani. Madžarska mora zdaj v enem mesecu izvesti potrebne ukrepe za uskladitev s tem obrazloženim mnenjem. Če Madžarska na obrazloženo mnenje ne bo odgovorila zadovoljivo, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Komisija poziva IRSKO k prenosu direktive EU o pravicah žrtev

Komisija poziva Irsko, naj prenese direktivo EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (direktiva o pravicah žrtev, Direktiva 2012/29/EU). Ta direktiva žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja jasne pravice do dostopa do informacij, do udeležbe v kazenskih postopkih ter do podpore in zaščite v skladu z njihovimi individualnimi potrebami. Določa, da se vse žrtve kaznivih dejanj ter njihovi družinski člani spoznajo za žrtve in obravnavajo na spoštljiv, uvideven in strokoven način. Poleg tega ta direktiva zagotavlja, da se opredelijo ranljive žrtve, na primer žrtve posilstva, terorizma, kaznivih dejanj iz sovraštva ali žrtve, ki so bolj ogrožene zaradi tveganja nastanka dodatne škode. V takem primeru se sprejmejo posebni zaščitni ukrepi za njihovo zaščito med postopkom in pred morebitno grožnjo s strani storilca kaznivega dejanja. Posebna pozornost se nameni zaščiti otrok. Pravila EU veljajo za vse žrtve kaznivih dejanj v EU ne glede na njihovo državljanstvo. Direktiva o pravicah žrtev bi morala biti prenesena v nacionalno zakonodajo do 16. novembra 2015. Do danes Irska Evropske komisije še ni uradno obvestila o nacionalnih predpisih o prenosu navedene zakonodaje EU. Zato se je Komisija odločila, da Irski pošlje obrazloženo mnenje, s katerim irske organe poziva k ukrepanju. Če irski organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

 

Uradni opomini

Komisija poziva AVSTRIJO in DANSKO k pravilnemu izvajanju direktive o pravicah potrošnikov

Evropska komisija poziva Avstrijo in Dansko, naj hitro ukrepata, da bi zagotovili pravilen prenos direktive EU o pravicah potrošnikov (Direktiva 2011/83/EU). Ta direktiva evropskim potrošnikom zagotavlja enake stroge predpise o varstvu potrošnikov ne glede na to, kje v EU nakupujejo. Nekatere glavne prednosti vključujejo pravico do vračila blaga, pravico do popolnega vračila plačila, če si potrošnik premisli v 14 dneh, prepoved skritih stroškov ter vnaprej izbrana polja pri spletnih nakupih. Danska bi morala med drugim zagotoviti učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za primere, ko trgovci kršijo predpise o pravicah potrošnikov. Potrošnikom bi morala pojasniti, da neodziv na nenaročeno blago ne pomeni, da soglašajo z nakupom izdelka. Avstrija je uvedla sankcije, ki se ne zdijo dovolj odvračilne in ne zajemajo vseh kršitev direktive o pravicah potrošnikov. Avstrija bi morala tudi omogočiti potrošnikom, da lahko v primeru zamude pri dostavi prekličejo celotno naročilo, če so z enim naročilom kupili več proizvodov hkrati. Komisija je Avstriji in Danski poslala uradni opomin in zahtevala, naj svojo nacionalno zakonodajo uskladita z direktivo EU o pravicah potrošnikov. Če ti državi v naslednjih dveh mesecih ne bosta ukrepali, jima lahko Komisija pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

 

8. Pomorske zadeve in ribištvo

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Iris Petsa – telefon: +32 22993321)

 

Uradni opomin

Ribištvo: Komisija poziva PORTUGALSKO, naj ukrepa proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu

Komisija bo Portugalski poslala uradni opomin zaradi neukrepanja pri preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, pri odvračanju od njega ter pri njegovemu odpravljanju s strani nekaterih njenih plovil v vodah, ki so v pristojnosti Komisije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO). Komisija meni, da Portugalska ne izpolnjuje svojih obveznosti pri izvajanju naslednjih pravil EU: ukrepov Komisije za ribištvo severozahodnega Atlantika za ohranjanje in izvrševanje (Uredba Sveta (ES) št. 1386/2007) ter uredbe o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008). Komisija meni, da Portugalska krši tudi pravila uredbe o nadzoru, katere cilj je zagotoviti skladnost s skupno ribiško politiko (Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009). Če Portugalska v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija portugalskim organom pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

 

9. Migracije, notranje zadeve in državljanstvo

(Več informacij: Tove Ernst – telefon: +32 22986764, Katarzyna Kolanko - telefon: +32 22963444, Markus Lammert – telefon: +32 22980423)

 

Obrazložena mnenja

Varnost: Komisija poziva GRČIJO, naj v celoti izvaja Prümska sklepa

Komisija se je danes odločila, da bo Grčiji poslala obrazloženo mnenje zaradi nepopolnega izvajanja Prümskih sklepov (sklepa Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ). Prümska sklepa državam članicam omogočata hitro izmenjavo podatkov o DNK, prstnih odtisov in podatkov iz nacionalnih registrov vozil ter sta pomemben element evropske agende za varnost. Komisija je grškim organom poslala uradni opomin septembra 2016. Od tedaj je Grčija v celoti izvedla potrebne ukrepe glede izmenjave podatkov o DNK in prstnih odtisih. Vendar ocena postopka za izmenjavo podatkov o registraciji vozila še ni zaključena. Komisija je danes Grčijo pozvala, naj hitro dokonča postopke, da bi v celoti izpolnila svoje pravne obveznosti. Grčija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor, nato pa se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Varnost – Komisija poziva LUKSEMBURG, naj v celoti izvaja izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona

Evropska komisija je danes na Luksemburg naslovila obrazloženo mnenje zaradi nesporočanja nacionalnih ukrepov, sprejetih za izvajanje „švedske pobude“ (Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ). Pobuda omogoča učinkovitejšo izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic pri vodenju preiskav kaznivih dejanj ali operacij zbiranja obveščevalnih podatkov o kaznivih dejanjih. Pobudo je Svet sprejel 18. decembra 2006, države članice pa bi jo morale začeti izvajati do 19. decembra 2008. Luksemburg je novembra 2016 prejel uradni opomin, vendar Komisija do zdaj še ni bila obveščena o nobenih izvedbenih ukrepih. Luksemburg ima zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejel za zagotavljanje popolnega izvajanja pobude, v nasprotnem primeru lahko Komisija proti njemu začne postopek pred Sodiščem EU.

 

Obrazložena mnenja in zaključki zadev

Zakonite migracije – premestitve znotraj podjetja: Komisija poziva BELGIJO, FINSKO in ŠVEDSKO, naj zagotovijo popoln prenos, in zaključuje pet primerov

Komisija je danes poslala obrazložena mnenja Belgiji, Finski in Švedski zaradi nesporočanja (Finska) in delnega sporočanja (Belgija in Švedska) nacionalnih ukrepov, sprejetih za prenos direktive o premestitvah osebja iz držav zunaj EU znotraj podjetja. Direktivo o premestitvah znotraj podjetja (Direktiva 2014/66/EU), ki je bila sprejeta 15. maja 2014, bi morale države članice prenesti do 29. novembra 2016. Namen Direktive je olajšati začasno napotitev visoko usposobljenih delavcev (vodstvenih delavcev, strokovnjakov in zaposlenih na usposabljanju) multinacionalnih podjetij v hčerinska podjetja v EU. Belgija, Finska in Švedska imajo zdaj na voljo dva meseca, da Komisiji sporočijo ukrepe, sprejete za zagotovitev popolnega prenosa Direktive, v nasprotnem primeru lahko Komisija proti njim začne postopek pred Sodiščem EU. Poleg tega se je Komisija danes odločila, da bo po preučitvi uradnih obvestil o prenosu Direktive o premestitvah znotraj podjetja, ki so jih poslali Ciper, Francija, Latvija, Luksemburg in Slovaška, zaključila postopke za ugotavljanje kršitev proti navedenim petim državam.

 

10. Mobilnost in promet

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Alexis Perier – telefon: +32 22969143)

 

Uradni opomin

Letalstvo: Komisija poziva BELGIJO, naj spoštuje načela upravljanja zračnega prometa

Komisija se je odločila, da bo Belgiji poslala uradni opomin, ker ni vzpostavila popravljalnih ukrepov za izgradnjo skupne civilno-vojaške celice za upravljanje zračnega prostora, da bi izpolnila načela prilagodljive uporabe zračnega prostora (FUA). V skladu s temi načeli se zračni prostor ne razume več kot izključno civilni ali izključno vojaški zračni prostor, ampak kot kontinuum, dodeljen glede na potrebe uporabnikov. O popravljalnih ukrepih sta se na standardnih inšpekcijskih pregledih dogovorili Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) in letalski organ Belgije. Če Belgija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija belgijskim organom pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

 

Obrazložena mnenja

Železniški promet: Komisija poziva BOLGARIJO, naj v celoti prenese zakonodajo EU o varnosti v železniškem prometu

Evropska komisija poziva Bolgarijo, naj nacionalne predpise uskladi z zakonodajo EU o varnosti na železnici (Direktiva 2004/49/ES). Ta direktiva določa, da morajo države članice ustanoviti neodvisen varnostni organ ter neodvisen organ za preiskavo nesreč in incidentov. Z Direktivo se zahteva tudi, da se različnim deležnikom v železniškem prometu dodelijo naloge in odgovornosti za varnost, ki pa se ne smejo prekrivati ali ovirati. Vendar Bolgarija do danes še ni zagotovila neodvisnosti preiskovalnega organa in zadostnih virov zanj. Bolgarija ima na voljo dva meseca, da odpravi neskladnosti, sicer se lahko Komisija odloči, da proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

Varovanje v letalstvu: Komisija poziva HRVAŠKO, naj posodobi nacionalno zakonodajo

Komisija je pozvala Hrvaško, naj v celoti izvaja zakonodajo EU o vzpostavitvi skupnih pravil na področju varovanja letalstva (Uredba (ES) št. 300/2008). V skladu s to uredbo morajo države članice redno posodabljati nacionalno zakonodajo o varovanju v letalstvu. Taka zakonodaja določa organizacijske strukture, pristojnosti in mehanizme za spremljanje dejavnosti na nacionalnih letališčih za letalske družbe in subjekte, povezane z varovanjem v letalstvu. Toda Hrvaška tega uradno še ni naredila. Gre za upravno zadevo, ki ni povezana z varnostnimi tveganji. Hrvaški organi imajo zdaj na voljo dva meseca, da odpravijo neskladnosti, sicer se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Trajnostni promet: Komisija poziva devet držav članic, naj prenesejo predpise o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva

Komisija je pozvala Bolgarijo, Dansko, Estonijo, Francijo, Litvo, Malto, Poljsko, Romunijo in Švedsko, naj v celoti prenesejo predpise EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (Direktiva 2014/94/EU). Glavni namen Direktive je oblikovati skupni okvir za obsežno izgradnjo infrastrukture za alternativna goriva v Evropi. To je ključnega pomena za zmanjšanje odvisnosti prometa od nafte in ublažitev njegovega negativnega vpliva na okolje, s čimer se krepi vodilna vloga Evrope v boju proti podnebnim spremembam. Direktiva določa minimalne zahteve za izgradnjo infrastrukture za alternativna goriva, vključno s polnilnimi postajami za električna vozila ter oskrbovalnimi mesti za zemeljski plin in vodik. Direktivo je bilo treba prenesti najpozneje do 18. novembra 2016, vendar so te države članice Komisijo le delno obvestile o ukrepih za prenos Direktive v nacionalno zakonodajo. Teh devet držav članic ima zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o takih ukrepih, v nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

 

11. Obdavčenje in carinska unija

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Patrick McCullough – telefon: +32 22987183)

Obrazloženo mnenje

Obdavčenje: Komisija poziva BELGIJO, naj uskladi nacionalne predpise o obdavčevanju prihodka iz obveznic z zakonodajo EU

Komisija bo danes Belgiji poslala obrazloženo mnenje zaradi kršitve predpisov EU o obdavčevanju prihodka od obresti iz obveznic (člen 63 PDEU in člen 40 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP)). Belgijski predpisi, ki se uporabljajo za obresti na obveznice s stalnim donosom, se razlikujejo glede na to, ali gre za obresti iz belgijskih obveznic ali za obresti iz obveznic tujega porekla. Belgijski nacionalni predpisi o obveznicah, ki so registrirane v belgijskem sistemu za kliring in se unovčijo v Belgiji, upoštevajo obdobje posedovanja takšnih obveznic, če so bile v lasti manj kot celotno proračunsko leto. Nasprotno pa se po predpisih, ki se uporabljajo za prihodek od obveznic tujega porekla, registriranih v belgijskem sistemu za kliring in katerih prihodek se prejema zunaj Belgije, šteje, da so bile obveznice v lasti celotno proračunsko leto. Ta razlika v obravnavanju prihodka od obresti pomeni oviro za čezmejni pretok kapitala ter je v nasprotju s členom 63 PDEU in členom 40 Sporazuma EGP.

 

Uradni opomini

Obdavčenje: Komisija poziva NEMČIJO, naj uskladi svoj sistem vračila DDV s predpisi EU

Komisija se je danes odločila, da bo Nemčiji poslala uradni opomin zaradi kršitev predpisov EU o vračilu davka na dodano vrednost (direktiva o DDV, Direktiva Sveta 2006/112; direktiva o vračilu, Direktiva Sveta 2008/9/ES). V skladu z nacionalnimi predpisi davčni zavezanec s sedežem v Nemčiji, ki zahtevek za vračilo DDV vlaga prek nemškega spletnega portala iz druge države članice, lahko izgubi pravico do vračila. Razlog za to je, da Nemčija ne spremlja obvestil o morebitni napaki, ki jih pošljejo države članice vračila. Komisija meni, da Nemčija prav tako krši predpise o upravnem sodelovanju (Uredba Sveta (EU) št. 904/2010), in sicer v primerih, ko država članica vračila zahteva, da se davčni zavezanci rezidenti obvestijo o zadevnih predpisih in odločitvah, vendar Nemčija tega ne stori. Če Nemčija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija nemškim organom pošlje obrazloženo mnenje.

Obdavčenje: Komisija poziva MADŽARSKO, naj uskladi nacionalne zahteve glede DDV s predpisi EU

Evropska Komisija se je danes odločila, da bo Madžarski poslala uradni opomin zaradi kršitev predpisov EU o DDV (Direktiva Sveta 2006/112. V okviru sistema elektronskega nadzora trgovine in prometa (sistem EKAER) morajo družbe madžarskim davčnim organom za namene DDV predložiti podrobne informacije o prevoznih sredstvih v lasti zasebnih podjetij, ki uporabljajo javne ceste. Ta zahteva krši direktivo o DDV, saj vpliva predvsem na čezmejne transakcije v EU in uvaja upravne formalnosti, povezane s prečkanjem meje. Če Madžarska v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija madžarskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

 

Zaključek zadev

Obdavčenje: Komisija zaključuje postopka za ugotavljanje kršitev o davku na dediščino in volilih za nepridobitne organizacije

Evropska komisija pozdravlja spremembe, ki sta jih uvedli Nemčija (glede predpisov o davku na dediščino v zvezi s posebnimi preživninami) in Grčija (glede obravnave volil za neprofitne organizacije z vidika davka na dediščino in za primarna prebivališča). Zato se je Komisija danes odločila zaključiti ta postopka za ugotavljanje kršitev.

MEMO/17/3494

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar