Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Októbrový súbor prípadov porušenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Brusel 4. október 2017

Októbrový súbor prípadov porušenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia Európska komisia (ďalej len „Komisia“) podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou (vrátane 29 formálnych výziev, 29 odôvodnených stanovísk, štyroch postúpení na Súdny dvor Európskej únie a deviatich prípadov ukončenia konania) sú uvedené ďalej v texte a zoskupené podľa oblastí politiky. Komisia okrem toho zastavuje konanie v 133 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať.

Viac informácií o postupe EÚ v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o porušení povinnosti.

 

1. Jednotný digitálny trh

(Ďalšie informácie poskytne: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 2 296 7083, Inga Höglund – tel.: +32 2 295 0698)

Formálne výzvy

Elektronické transakcie: Komisia vyzýva SLOVENSKO, aby zabezpečilo riadne uplatňovanie nariadenia eIDAS

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Slovensku formálnu výzvu v súvislosti s uplatňovaním nariadenia EÚ o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS; nariadenie (EÚ) č. 910/2014). Komisia má obavy týkajúce sa nezávislosti slovenského dozorného orgánu. Ak dozorný orgán nie je úplne nezávislý, ako sa to vyžaduje v nariadení, mohlo by to spôsobiť nerovnosť príležitostí medzi rôznymi hospodárskymi subjektmi a porušila by sa zásada vnútorného trhu EÚ. Nariadenie eIDAS umožňuje občanom, podnikom a orgánom verejnej správy používať pri prístupe k online službám alebo riadení elektronických transakcií prostriedky elektronickej identifikácie a dôveryhodné služby (t. j. elektronické podpisy, elektronické pečate, časová pečiatka, elektronické doručovanie registrovaných zásielok a autentifikácia webového sídla). Slovensko má teraz dva mesiace, aby na túto výzvu odpovedalo.

Telekomunikačné trhy: Komisia vyzýva 7 členských štátov, aby včas vykonali analýzu relevantných telekomunikačných trhov

Vnútroštátne regulačné orgány musia podľa súčasného právneho rámca (smernica 2002/21/ES) vykonať analýzu telekomunikačných trhov podliehajúcich nariadeniu EÚ každé tri roky a oznámiť príslušné opatrenia Európskej komisii. Belgicko, Maďarsko, Írsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko Komisiu o svojich analýzach neinformovali. Zaslaním formálnej výzvy sa preto Komisia dnes rozhodla požiadať týchto sedem krajín, aby bezodkladne vykonali svoje analýzy príslušných telekomunikačných trhov a informovali Komisiu v lehote stanovenej právnymi predpismi EÚ. Vo všetkých siedmich prípadoch tieto oneskorenia výrazne presahujú päť rokov. Týchto sedem dotknutých členských štátov má dva mesiace na odpoveď.

 

2. Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

(Ďalšie informácie poskytne: Christian Wigand – tel.: +32 2 296 2253, Melanie Voin – tel.: +32 2 295 8659)

 

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Voľný pohyb pracovníkov: Komisia postupuje Súdnemu dvoru prípad ČESKEJ REPUBLIKY a LUXEMBURSKA, ktoré neoznámili transpozíciu právnych predpisov EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov

Európska komisia postupuje Súdnemu dvoru EÚ prípad Českej republiky a Luxemburska z dôvodu neoznámenia úplnej transpozície smernice o opatreniach uľahčujúcich mobilným pracovníkom výkon ich práv v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (smernica 2014/54/EÚ) do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, viac ako rok po uplynutí lehoty na transpozíciu. Voľný pohyb je jednou z najväčších výhod jednotného trhu. Podľa posledného prieskumu Eurobarometer viac ako osem z desiatich Európanov podporuje „voľný pohyb občanov EÚ, ktorí môžu žiť, pracovať, študovať a podnikať kdekoľvek v EÚ“. Voľný pohyb sa však musí realizovať spravodlivým spôsobom. Preto táto Komisia prijíma opatrenia na predchádzanie sociálnemu dampingu tým, že poskytuje vnútroštátnym orgánom nástroje pre boj proti zneužívaniu a podvodom. Zároveň však treba chrániť aj práva pracovníkov, ktorí pracujú v zahraničí. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, potrebné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou, mali nadobudnúť účinnosť do 21. mája 2016 a Komisia o nich mala byť ihneď informovaná. Hoci Komisia zaslala formálnu výzvu a odôvodnené stanovisko, v ktorých žiada Luxembursko a Českú republiku, aby oznámili úplný súlad so smernicou, Luxembursko oznámilo opatrenia transponujúce smernicu 2014/54/EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov iba čiastočne a Česká republika zatiaľ transpozíciu smernice neoznámila vôbec. Preto na základe postupu stanoveného v článku 260 ods. 3 ZFEÚ Komisia požiada Súdny dvor, aby Českej republike uložil penále za každý deň vo výške 33 510, 4 EUR a Luxembursku vo výške 6 528 EUR, pokým smernicu úplne netransponujú do svojej vnútroštátnej legislatívy. Komisia sa zameriava prioritne na tie členské štáty, ktoré svoje transpozičné opatrenia neoznámili. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

3. Energetika

(Ďalšie informácie poskytne: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 2 295 6186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 2 295 2589)

Odôvodnené stanovisko

Ochrana pred žiarením: Komisia žiada BELGICKO, aby plne transponovalo smernicu Euratomu o pitnej vode

Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Belgicku, v ktorom žiada o úplnú transpozíciu smernice Euratomu o pitnej vode (smernica Rady 2013/51/Euratom). Členské štáty mali túto smernicu transponovať do 28. novembra 2015. Touto smernicou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva pred rádioaktívnymi látkami obsiahnutými vo vode určenej na ľudskú spotrebu. Smernicou sa zabezpečuje, aby členské štáty zaviedli rámec pre kontrolu rádioaktivity v pitnej vode a kontrolu dávky žiarenia prijatého zo spotreby rôznych foriem pitnej vody, ako aj opatrenia pre informovanie verejnosti. Keďže Belgicko neoznámilo Komisii v stanovenej lehote žiadne transpozičné opatrenia, v apríli 2016 vydala Komisia formálnu výzvu. Po prijatí odpovede belgických orgánov na tento list a oznámení transpozičných opatrení sa Komisia domnieva, že transpozícia danej smernice v Belgicku je stále neúplná. Belgicko má teraz dva mesiace na to, aby si túto povinnosť splnilo, v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Belgicka Súdnemu dvoru EÚ.

 

Formálna výzva

Energetická efektívnosť: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby správne vykonávalo pravidlá EÚ týkajúce sa smernice o energetickej efektívnosti

Komisia zaslala formálnu výzvu, v ktorej Španielsko žiada, aby zabezpečilo správne vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti energetickej efektívnosti (smernica o energetickej efektívnosti, smernica 2012/27/EÚ). V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby nainštalovali jednotlivé merače alebo pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov na meranie energetickej spotreby a rozdelenie nákladov v bytových domoch a viacúčelových budovách s ústredným/spoločným vykurovaním, klimatizáciou alebo dodávkou teplej vody. Španielsko má teraz dva mesiace na odpoveď.

 

4. Životné prostredie

(Ďalšie informácie poskytne: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

 

Odôvodnené stanoviská

Plastové tašky: Komisia žiada CHORVÁTSKO a RUMUNSKO, aby zaviedli pravidlá EÚ týkajúce sa ľahkých plastových tašiek

Komisia vyzýva Chorvátsko a Rumunsko, aby dokončili transpozíciu právnych predpisov EÚ o odpadoch do svojich vnútroštátnych právnych predpisov [smernica o plastových taškách, smernica (EÚ) 2015/720]. V záujme boja proti plytvaniu so zdrojmi a znečisťovaniu odpadom boli členské štáty povinné do 27. novembra 2016 prijať opatrenia na zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek v súlade so smernicou o plastových taškách. V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby to dosiahli spoplatnením ľahkých plastových tašiek a/alebo zavedením vnútroštátnych cieľov týkajúcich sa zníženia spotreby takýchto tašiek. Vlády členských štátov si môžu na dosiahnutie spoločne dohodnutých cieľov vybrať zo zoznamu opatrení. Medzi tieto opatrenia patria ekonomické nástroje, ako napr. poplatky. Ďalšou možnosťou sú vnútroštátne ciele zníženia spotreby: členské štáty musia zabezpečiť, aby do konca roka 2019 neprekročila spotreba takýchto tašiek 90 na osobu ročne. Do konca roka 2025 by tento počet mal klesnúť na najviac 40 tašiek na osobu. Obe možnosti sa dajú dosiahnuť buď povinnými opatreniami alebo dohodami s hospodárskymi odvetviami. Takisto je možné prijať úplný zákaz plastových tašiek za predpokladu, že taký zákaz nejde nad rámec obmedzení stanovených v smernici, aby sa zachoval voľný pohyb tovaru na európskom jednotnom trhu. Komisia prednostne overuje, či si členské štáty splnili povinnosť transponovať túto smernicu. Komisia zasiela odôvodnené stanovisko Chorvátsku a Rumunsku za to, že doposiaľ neoznámili svoje opatrenia Komisii. Tieto členské štáty majú teraz dva mesiace na odpoveď na toto odôvodnené stanovisko. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže prípady týchto členských štátov postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Kvalita ovzdušia: Komisia vyzýva RUMUNSKO, aby oznámilo opatrenia na zníženie emisií z benzínových pár

Európska komisia sa rozhodla zaslať Rumunsku odôvodnené stanovisko z dôvodu neoznámenia opatrení na zníženie emisií z benzínových pár podľa pravidiel EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia (smernica Komisie 2014/99/EÚ). Táto smernica predstavuje dôležitý nástroj na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia tým, že obmedzuje emisie prchavých organických zlúčenín z benzínu do ovzdušia. Členské štáty mali transponovať zmenu uvedenej smernice do 13. marca 2016. Rumunsko doposiaľ neoznámilo právne nástroje, ktorými transponovalo ustanovenia o testovaní systémov rekuperácie benzínových pár do vnútroštátneho práva. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko a dáva rumunským orgánom dva mesiace na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže prípad Rumunska postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Voda: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ o vode

Komisia žiada Španielsko, aby dodržiavalo druhé kolo plánov manažmentu povodí podľa rámcovej smernice o vode (smernica 2000/60/ES). Tieto plány poskytujú komplexný prehľad hlavných problémov pre každé správne územie povodia, a mali by zahrnúť konkrétne opatrenia potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov v oblasti kvality životného prostredia. Španielsko doteraz neprijalo, neuverejnilo a neoznámilo Komisii preskúmanie a aktualizáciu prvých plánov manažmentu povodia, ktoré sa mali predložiť do 22. októbra 2015 v prípade všetkých siedmich povodí riek na Kanárskych ostrovoch. Okrem toho, informovanie verejnosti a konzultácie o týchto návrhoch plánov ešte neboli uzavreté. Formálna výzva bol zaslaná v apríli 2017. Vzhľadom na to, že Španielsko nesplnilo povinnosti stanovené v rámcovej smernici o vode, Komisia zasiela Španielsku odôvodnené stanovisko predtým, ako tento prípad predloží Súdnemu dvoru EÚ. Španielsko má dva mesiace na odpoveď.

 

Formálne výzvy a odôvodnené stanoviská:

Hluk: Komisia vyzýva CYPRUS, NEMECKO, RUMUNSKO a SLOVINSKO, aby prijali hlukové mapy a akčné plány týkajúce sa environmentálneho hluku

Európska komisia vyzýva Cyprus, Nemecko, Rumunsko a Slovinsko, aby dodržiavali kľúčové ustanovenia smernice o hluku (smernica 2002/49/ES). Environmentálny hluk spôsobený cestnou, železničnou a leteckou dopravou je po znečistení ovzdušia druhou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí. V uvedenej smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali hlukové mapy ukazujúce vystavenie hluku vo väčších aglomeráciách pri hlavných železničných tratiach a cestách a v okolí väčších letísk. Tieto mapy potom slúžia ako základ na vymedzenie opatrení v akčných plánoch týkajúcich sa hluku. Pokiaľ ide o Nemecko, napriek pokroku, ktorý od septembra 2016 dosiahlo, je stále potrebné vypracovať ešte značný počet akčných plánov pre aglomerácie, hlavné cesty a letiská. V prípade situácie Slovinska sa Komisia domnieva, že od septembra 2016 nedosiahlo dostatočný pokrok. V prípade dvoch aglomerácií, ako aj väčšiny hlavných ciest a hlavných železničných tratí akčné plány stále chýbajú, a zastaraný akčný plán pre hlavné cesty a hlavné železničné trate mimo aglomerácie Ľubľana nebol dodnes zrevidovaný. Komisia sa preto rozhodla zaslať Nemecku a Slovinsku odôvodnené stanoviská. Majú teraz dva mesiace na odpoveď. Okrem toho, Cyprus a Rumunsko stále neprijali všetky hlukové mapy a akčné plány v oblasti hluku pre aglomerácie a hlavné cesty, pričom Rumunsko ani pre hlavné železničné trate mimo aglomerácií. Komisia sa preto rozhodla zaslať Cypru a Rumunsku formálnu výzvu, v ktorej ich žiada, aby splnili základné povinnosti smernice o hluku do dvoch mesiacov.

Odpadová voda: Komisia žiada FRANCÚZSKO, MALTU a ŠPANIELSKO, aby zabezpečili náležité čistenie komunálnych odpadových vôd

Komisia sa rozhodla zaslať Francúzsku a Španielsku formálnu výzvu a Malte odôvodnené stanovisko z dôvodu neúplnej transpozície smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (smernica Rady 91/271/EHS). Podľa smernice sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby aglomerácie (obce, mestá, sídla) riadne zachytávali a čistili komunálnu odpadovú vodu. Na základe poslednej prijatej správy o vykonávaní Komisia zastáva názor, že Francúzsko nedodržiava požiadavky smernice z toho dôvodu, že 373 aglomerácií nespĺňa sekundárne požiadavky čistenia. 49 z týchto aglomerácií by tiež malo nainštalovať zariadenia terciárneho čistenia alebo ho vykonávať (citlivé oblasti). Pokiaľ ide o Španielsko, z posúdenia vyplýva, že okrem toho, že veľký počet aglomerácií nespĺňa povinnosti vyplývajúce zo smernice v ďalších štyroch prebiehajúcich postupoch v prípade nesplnenia povinnosti týkajúcich sa komunálnych odpadových vôd, značná časť aglomerácií okrem toho nedodržiava hlavné povinnosti týkajúce sa zberu, čistenia a monitorovania. V prípade Malty Komisia vyzýva maltské orgány, aby zabezpečili primerané čistenie komunálnych odpadových vôd v troch maltských aglomeráciách (Gozo-Main, Malta-juh a Malta-sever). Keďže problémy s kvalitou vypúšťaných odpadových vôd pretrvávajú, Európska komisia jej v decembri zaslala 2016 formálnu výzvu. Podľa odpovede Malty pracujú príslušné orgány na hľadaní riešenia, v blízkej budúcnosti sa však dosiahnutie súladu neočakáva. Francúzsko, Malta a Španielsko majú teraz dva mesiace na odpoveď.

 

Formálne výzvy

Zodpovednosť za životné prostredie: Komisia vyzýva RAKÚSKO, aby v plnej miere zabezpečilo dodržiavanie pravidiel EÚ

Komisia vyzýva Rakúsko, aby uviedlo svoje právne predpisy do súladu so smernicou o environmentálnej zodpovednosti (smernica 2004/35/ES). V smernici sa stanovuje zodpovednosť prevádzkovateľov za škody spôsobené na životnom prostredí, ukladá sa im povinnosť takýmto škodám na biodiverzite, vode alebo pôde zabraňovať a odstraňovať ich na svoje náklady. Komisia našla v rakúskych vykonávacích právnych predpisoch niekoľko ustanovení, ktoré nie sú v súlade. Keďže tieto problémy zostávajú nevyriešené, Komisia sa rozhodla zaslať Rakúsku formálnu výzvu. Rakúske orgány majú teraz dva mesiace na odpoveď.

Jednotný trh a drevo: Komisia žiada BELGICKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa dreva

Komisia zistila, že Belgicko, v ktorom sa na trh EÚ umiestňuje významné množstvo dreva, nevykonalo odvtedy, ako nariadenie EÚ o dreve [nariadenie (EÚ) č. 995/2010] nadobudlo v roku 2013 účinnosť, značný počet overovaní. Nariadením sa zakazuje uvádzať nelegálne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto dreva na trh EÚ, čím sa prispieva k zachovaniu biodiverzity a lesov na celom svete. Má zásadný význam aj pre vytváranie rovnakých podmienok v rámci EÚ. Na tento účel od tých, ktorí uvádzajú drevo na vnútorný trh EÚ, vyžaduje, aby identifikovali akékoľvek riziká nelegálnej ťažby dreva a prijali opatrenia na zmiernenie týchto rizík. Preto sa Komisia rozhodla belgické orgány na tento problém upozorniť prostredníctvom zaslania formálnej výzvy. Belgicko má dva mesiace na odpoveď.

Dusičnany: Komisia žiada GRÉCKO, aby v plnej miere postupovalo v súlade s rozsudkom Súdneho dvora

Komisia vyzýva Grécko, aby v plnej miere postupovalo v súlade s rozsudkom (C-149/14), ktorý vydal Súdny dvor EÚ 23. apríla 2015. V tomto rozsudku Súdny dvor dospel k záveru, že Grécko porušilo svoje povinnosti podľa smernice o dusičnanoch (smernica Rady 91/676/EHS) tým, že nevytvorilo dostatok ohrozených pásiem, a ani akčných programov pre tieto pásma. Napriek určitému pokroku, ktorý sa od daného rozsudku dosiahol, Grécko stále nevypracovalo akčné programy pre novo ustanovené ohrozené pásma. Tie potom nemôžu plniť ciele, na ktoré boli ustanovené, t. j. chrániť vodné útvary pred znečistením dusičnanmi. Keďže od rozsudku uplynuli už viac ako dva roky, Komisia teraz zasiela Grécku formálnu výzvu predtým, ako prípad vráti Súdu a požiada o uloženie finančných sankcií. Grécko má teraz dva mesiace na odpoveď.

Ovzdušie: Komisia žiada LUXEMBURSKO a SLOVENSKO, aby dodržiavali právne predpisy EÚ týkajúce sa kvality okolitého ovzdušia

Komisia zaslala Luxembursku a Slovensku formálnu výzvu z dôvodu znečisťovania ovzdušia NO2. Pravidlá EÚ týkajúce sa kvality okolitého ovzdušia (smernica 2008/50/ES) a čistejšieho ovzdušia v Európe od členských štátov vyžadujú, aby hodnotili kvalitu ovzdušia na celom svojom území a prijímali opatrenia s cieľom obmedziť vystavenie občanov znečisťujúcim látkam. Od nadobudnutia jej účinnosti nebolo Luxembursko schopné zabezpečiť dodržiavanie záväzných limitných hodnôt NO2 v meste Luxemburg. Slovensku sa nepodarilo zaistiť primeraný počet a druh miest odberu vzoriek a poskytnúť dostatok platných údajov. Preto Komisia zasiela Luxembursku a Slovensku formálnu výzvu. Obidve krajiny majú teraz dva mesiace na odpoveď.

Ochrana prírody: Komisia vyzýva SLOVINSKO, aby náležite dodržiavalo právne predpisy EÚ v oblasti ochrany prírody

Komisia zaslala Slovinsku formálnu výzvu z dôvodu nesprávnej transpozície právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody. Smernica o vtákoch (smernica 2009/147/ES) a smernica o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS) pomáhajú zachovať biodiverzitu a chrániť 500 druhov voľne žijúceho vtáctva, ktoré sa prirodzene vyskytujú v EÚ a zachovať širokú škálu vzácnych, ohrozených alebo endemických živočíšnych a rastlinných druhov. Slovinsko má dva mesiace na odpoveď na túto formálnu výzvu.

Odpad: Komisia žiada ŠPANIELSKO, aby odstránilo nezákonné skládky odpadu

Európska komisia vyzýva Španielsko, aby podniklo kroky, ktoré povedú k zatvoreniu, zapečateniu a regenerácii všetkých zostávajúcich skládok inertného odpadu, ako sa vyžaduje v rámcovej smernici o odpade (smernica 2008/98/ES). Tieto skládky odpadu predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Španielsko si nesplnilo povinnosti súvisiace s kontrolami, inšpekciami a presadzovaním právnych predpisov, pokiaľ ide o skladovanie odpadu a neprijalo opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pôvodní pôvodcovia alebo držitelia odpadu vykonali potrebné spracovanie odpadu. Ide o systémové porušenia povinností podľa článkov 13 a 15 smernice. Po prvom liste, ktorý bol odoslaný Španielsku v decembri 2015, však Španielsko neprijalo rozhodné opatrenia. Existujú konkrétne dôkazy o tom, že stále existuje aspoň 338 nekontrolovaných skládok, ktoré by sa mali uzavrieť alebo asanovať. Komisia teraz posiela ďalšiu formálnu výzvu, na ktorú môže Španielsko odpovedať do dvoch mesiacov.

 

5. Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov

(Ďalšie informácie poskytne: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Letizia Lupini – tel.: +32 2 295 1958)

 

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Audit: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad SLOVINSKA z dôvodu neúplného zavedenia pravidiel EÚ týkajúcich sa auditu

Európska komisia sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru EÚ prípad Slovinska z dôvodu neoznámenia opatrení na úplné zavedenie pravidiel EÚ týkajúcich sa auditu do svojho vnútroštátneho právneho poriadku. Včasná a správna implementácia smernice o audite (smernica 2014/56/EÚ) je dôležitým krokom na upevnenie a posilnenie právnych predpisov EÚ o štatutárnom audite, keďže táto smernica rieši mnohé nedostatky, ktoré sa zistili na audítorskom trhu počas poslednej krízy. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov potrebné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou mali nadobudnúť účinnosť do 17. júna 2016 a Komisia o nich mala byť ihneď informovaná. Keďže Slovinsko smernicu neimplementovalo, zainteresované strany, ako sú investori a akcionári, nemôžu mať v súčasnosti prospech z nových pravidiel, ktorými sa výrazne zlepšuje kvalita auditu. To má zároveň nepriaznivý vplyv na správne fungovanie vnútroštátnych trhov a trhov EÚ. Okrem toho skutočnosť, že neboli zavedené sprísnené požiadavky na nezávislosť a objektívnosť stanovené v smernici, vyvoláva obavy o spoľahlivosť a dôveryhodnosť vnútroštátneho rámca Slovinska. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Platobné účty: Komisia postupuje Súdnemu dvoru prípad ŠPANIELSKA, ktoré nezaviedlo pravidlá EÚ týkajúce sa platobných účtov

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru EÚ prípad Španielska z dôvodu neoznámenia opatrení na úplnú implementáciu smernice EÚ o platobných účtoch (smernica 2014/92/EÚ). Pravidlá EÚ týkajúce sa platobných účtov sú nevyhnutné na to, aby spotrebitelia mohli využívať transparentné platobné účty v rámci konkurencieschopného a inkluzívneho trhu. Na základe tejto smernice majú všetci obyvatelia s oprávneným pobytom v EÚ právo na zriadenie a používanie základného platobného účtu za primeraný poplatok, a to bez ohľadu na miesto bydliska. Smernicou sa zároveň zlepšuje transparentnosť poplatkov za platobné účty a zjednodušuje ich porovnávanie a presun účtov. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov potrebné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou mali nadobudnúť účinnosť do 18. septembra 2016 a Komisia o nich mala byť ihneď informovaná. K dnešnému dňu Španielsko netransponovalo túto smernicu do vnútroštátneho práva; preto Komisia postupuje prípad Španielska Súdnemu dvoru EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Formálna výzva

Finančnéslužby: Komisia žiada FRANCÚZSKO, aby zaviedlo pravidlá EÚ v oblasti poisťovníctva

Komisia sa rozhodla zaslať Francúzsku formálnu výzvu, v ktorej ho žiada, aby v plnej miere zaviedlo smernicu Solventnosť II (smernica 2009/138/ES) a smernicu Omnibus II (smernica 2014/51/EÚ). Ak Francúzsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia mu môže v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

 

6. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(Ďalšie informácie poskytne: Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 6182, Maud Noyon – tel.: +32 2 298 0379)

 

Odôvodnené stanoviská

Maďarsko: Komisia vyzýva MAĎARSKO, aby v súvislosti so zákonom o vysokoškolskom vzdelávaní poskytlo dodatočné vysvetlenia

Komisia dnes zaslala Maďarsku doplňujúce odôvodnené stanovisko týkajúce sa maďarského zákona o vysokoškolskom vzdelávaní. Nadväzuje na odôvodnené stanovisko zo 14. júla a na formálnu výzvu z 26. apríla. Vo svojom odôvodnenom stanovisku Komisia uviedla, že uvedený maďarský zákon nie je zlučiteľný so slobodou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania poskytovať služby a usadiť sa kdekoľvek v EÚ. Okrem toho je Komisia presvedčená, že tento nový právny predpis je v rozpore s právom akademickej slobody, právom na vzdelanie a slobodu podnikania, ktoré sú stanovené v Charte základných práv EÚ. Napokon sa Komisia domnieva, že uvedený zákon nie je zlučiteľný s právnymi záväzkami EÚ v rámci medzinárodného obchodného práva [Všeobecná dohoda o obchode so službami, GATS, v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO)]. Maďarsko odpovedalo Komisii 14. augusta. V doplňujúcom odôvodnenom stanovisku, ktoré bolo zaslané dnes, sa uvádzajú dodatočné vysvetlenia obáv Komisie súvisiacich s nezlučiteľnosťou zákona o vysokoškolskom vzdelávaní so záväzkami EÚ v rámci dohody GATS. Keďže maďarské orgány sú s podrobnou analýzou Komisie o ustanoveniach dohody GATS oboznámené už od prijatia odôvodneného stanoviska v júli 2017, Maďarsko má dva týždne na to, aby poskytlo dodatočné vysvetlenia. Ak Maďarsko na toto odôvodnené stanovisko neposkytne uspokojivú odpoveď, môže Komisia tento prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Oneskorené platby: Komisia vyzýva PORTUGALSKO, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ

Komisia sa rozhodla vykonať druhý krok postupu v prípade porušenia povinnosti proti Portugalsku, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu so smernicou o oneskorených platbách (smernica 2011/7/EÚ) a poslala mu odôvodnené stanovisko. V uvedenej smernici sa stanovuje, že orgány verejnej správy musia zaplatiť za tovar a služby, ktoré obstarajú, do 30 dní alebo za veľmi výnimočných okolností do 60 dní. Podľa informácií Komisie platia portugalské orgány verejnej správy v priemere do 90 – 100 dní. Situácia je kritická v sektore zdravotníctva, kde priemerné platobné lehoty prekračujú viac ako 300 dní. V apríli 2017 zaslala Komisia Portugalsku formálnu výzvu týkajúcu sa nesprávneho uplatňovania smernice 2011/7/EÚ. Portugalské orgány odpovedali v júni 2017. Verejná správa zohráva obzvlášť dôležitú úlohu v tom, že má byť príkladom pri včasnom a transparentnom uhrádzaní platieb svojim dodávateľom, a bojovať tak proti platobnej nedisciplinovanosti. Oneskorené platby majú na podniky, najmä na MSP, negatívne účinky z hľadiska vplyvu na ich likviditu a peňažný tok, pričom komplikujú ich finančné hospodárenie a bránia im tak v raste. Smernica o oneskorených platbách posilňuje práva veriteľov tým, že zavádza lehoty splatnosti pre podniky a orgány verejnej správy za tovar alebo služby a v prípade, že sa termíny splatnosti nedodržia, oprávňuje podniky na spravodlivú náhradu. Portugalsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na obavy Komisie. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže sa rozhodnúť postúpiť prípad Portugalska Súdnemu dvoru EÚ.

 

Formálna výzva

Verejné obstarávanie: Komisia vyzýva LOTYŠSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa verejného obstarávania

Komisia dnes rozhodla zaslať Lotyšsku formálnu výzvu, pokiaľ ide o obstarávanie výrobkov pre organizáciu dopravy, ako sú semafory alebo ovládacie zariadenia. Komisia zastáva názor, že Lotyšsko požadovaním osobitných obchodných značiek a značiek výrobkov v súťažných podkladoch porušilo zásady nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, ktoré sú stanovené v pravidlách EÚ o verejnom obstarávaní (smernice 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ). Lotyšsko má teraz dva mesiace na to, aby si túto povinnosť splnilo, v opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

7. Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť

(Ďalšie informácie poskytne: Christian Wigand – tel.: +32 2 296 2253, Melanie Voin – tel.: +32 2 295 8659)

Tim McPhie – tel.: +32 2 295 8602)

 

Odôvodnené stanoviská

Európska komisia prijala proti MAĎARSKU ďalší krok v prípade porušenia povinnosti pre jeho zákon o MVO

Komisia dnes zaslala Maďarsku odôvodnené stanovisko (ktoré predstavuje ďalší krok postupu v prípade porušenia povinnosti) týkajúce sa jeho zákona o MVO financovaných zo zahraničia. Odôvodnené stanovisko Komisie týkajúce sa maďarského zákona o MVO nadväzuje na formálnu výzvu Komisie zaslanú 14. júla. Komisia sa rozhodla začať proti Maďarsku súdne konanie, pretože si nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení Zmluvy týkajúcich sa voľného pohybu kapitálu. Konkrétnym dôvodom sú ustanovenia zákona o MVO, ktoré nepriamo diskriminujú a neprimerane obmedzujú dary zo zahraničia určené organizáciám občianskej spoločnosti. Okrem týchto obáv sa Komisia tiež domnieva, že Maďarsko porušuje právo na slobodu združovania a právo na ochranu súkromného života a osobných údajov zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ktoré sa musia vykladať v spojení s ustanoveniami Zmluvy o EÚ. Maďarsko na formálnu výzvu Komisie odpovedalo 14. augusta. Po dôkladnej analýze vysvetlení predložených Maďarskom dospela Európska komisia k záveru, že jej zásadné obavy neboli vyriešené. Maďarsko má teraz jeden mesiac na prijatie potrebných opatrení, aby splnilo to, čo sa od neho v odôvodnenom stanovisku vyžaduje. Ak Maďarsko na toto odôvodnené stanovisko neposkytne uspokojivú odpoveď, môže Komisia tento prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Komisia vyzýva ÍRSKO, aby začalo vykonávať smernicu EÚ o právach obetí

Komisia vyzýva Írsko, aby začalo vykonávať smernicu EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (smernica o právach obetí, smernica 2012/29/EÚ). Táto smernica poskytuje obetiam trestných činov jasné práva na prístup k informáciám, účasť v trestnom konaní a získanie podpory a pridelenie ochrany v súlade s ich individuálnymi potrebami. Stanovuje sa v nej, že ku všetkým obetiam trestných činov a ich rodinným príslušníkom sa musí pristupovať s uznaním a úctou, a to citlivo a profesionálne. Smernica navyše zaručuje identifikovanie zraniteľných obetí – napríklad obetí znásilnenia, terorizmu, trestného činu z nenávisti, alebo akýchkoľvek obetí, ktoré sú pre riziká ďalšej ujmy zraniteľnejšie. V takých prípadoch sa zavedú osobitné ochranné opatrenia, ktoré ich majú chrániť počas súdneho konania a proti akejkoľvek možnej hrozbe zo strany páchateľa. Osobitná pozornosť sa venuje ochrane detí. Pravidlá EÚ sa uplatňujú na všetky obete trestných činov v EÚ bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Smernica o právach obetí sa mala do vnútroštátnych právnych predpisov transponovať do 16. novembra 2015. Do dnešného dňa Írsko stále neoznámilo Európskej komisii žiadne vnútroštátne predpisy, ktorými sa vykonáva tento právny predpis EÚ. Vzhľadom na tieto skutočnosti Komisia oficiálne vyzýva írske orgány, aby podnikli náležité kroky, a rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska. Ak írske orgány do dvoch mesiacov nebudú konať, môže sa prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

 

Formálne výzvy

Komisia vyzýva RAKÚSKO a DÁNSKO, aby správne vykonávali smernicu o právach spotrebiteľov

Komisia vyzýva Rakúsko a Dánsko, aby urýchlene začali konať s cieľom zabezpečiť, aby sa smernica o právach spotrebiteľov (smernica 2011/83/EÚ) správne vykonávala. Vďaka tejto smernici majú spotrebitelia pri nákupe v celej EÚ rovnaké prísne pravidlá na ochranu spotrebiteľa. Medzi hlavné prínosy patrí právo vrátiť tovar a právo na úplnú náhradu, ak si to spotrebitelia do 14 dní rozmyslia, či zákaz skrytých poplatkov a vopred zaškrtnutých políčok pri internetových nákupoch. Dánsko by teraz malo okrem iného zabezpečiť účinné, primerané a odradzujúce sankcie pre prípady porušenia pravidiel týkajúcich sa práv spotrebiteľov zo strany obchodníkov. Malo by sa ujasniť, že ak spotrebitelia nereagujú potom, čo im bol zaslaný tovar, ktorí si nevyžiadali, neznamená to, že súhlasia s kúpou daného výrobku. Rakúsko zaviedlo sankcie, ktoré nie sú dostatočne odrádzajúce a nepokrývajú všetky porušenia smernice o právach spotrebiteľov. Rakúsko by malo tiež v prípade neskorého doručenia umožniť spotrebiteľom zrušiť celú objednávku v prípade, že kúpili niekoľko výrobkov v rámci jednej objednávky. Komisia zaslala Rakúsku a Dánsku formálnu výzvu, aby zosúladili svoje vnútroštátne právne predpisy so smernicou EÚ o právach spotrebiteľov. Ak tieto dva členské štáty nebudú do dvoch mesiacov konať, Komisia im môže v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanoviská.

 

8. Námorné záležitosti a rybárstvo

(Ďalšie informácie poskytne: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

 

Formálna výzva

Rybárstvo: Komisia žiada PORTUGALSKO, aby prijalo opatrenia proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu

Komisia zaslala Portugalsku formálnu výzvu z dôvodu nedostatočných preventívnych, odrádzajúcich a eliminačných opatrení proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu vykonávanému niektorými jeho plavidlami vo vodách, za ktoré je zodpovedná Komisia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO). Komisia je toho názoru, že Portugalsko neplní svoje záväzky pri presadzovaní pravidiel EÚ, konkrétne pokiaľ ide o: ochranné a vynucovacie opatrenia Komisie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku [nariadenie Rady (ES) č.° 1386/2007] a nariadenie, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie [nariadenie Rady (ES) č.° 1005/2008]. Komisia je toho názoru, že Portugalsko tiež porušuje pravidlá nariadenia o kontrole, ktorého cieľom je zabezpečiť súlad so spoločnou rybárskou politikou [nariadenie Rady (ES) č.° 1224/2009]. Ak Portugalsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže v tejto záležitosti portugalským orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

 

9. Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo

(Ďalšie informácie poskytne: Tove Ernst – tel.: +32 2 298 6764, Katarzyna Kolanko - tel.: +32 2 296 3444, Markus Lammert – tel.: +32 2 298 0423)

 

Odôvodnené stanoviská

Bezpečnosť: Komisia vyzýva GRÉCKO, aby plne vykonávalo prümské rozhodnutia

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Grécku odôvodnené stanovisko z dôvodu neúplného vykonávania prümských rozhodnutí (rozhodnutia Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV). Prümské rozhodnutia umožňujú členským štátom rýchlu výmenu informácií o DNA, odtlačkoch prstov a údajov z vnútroštátnej evidencie vozidiel a sú dôležitým prvkom európskeho programu v oblasti bezpečnosti. Formálna výzva bola gréckym orgánom zaslaná v septembri 2016. Odvtedy Grécko v plnej miere vykonalo potrebné opatrenia, pokiaľ ide o výmenu informácií o DNA a odtlačkoch prstov. Avšak hodnotiaci proces výmeny informácií o evidencii vozidiel ešte nebol dokončený. Komisia dnes požiadala Grécko, aby tento proces rýchlo dokončilo a splnilo si tak svoje zákonné povinnosti. Grécko má teraz dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ.

Bezpečnosť - Komisia žiada LUXEMBURSKO, aby v plnej miere vykonávalo výmenu spravodajských a iných informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní

Európska komisia dnes zaslala Luxembursku odôvodnené stanovisko z dôvodu neoznámenia vnútroštátnych opatrení prijatých s cieľom vykonať „švédsku iniciatívu“ (rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV). Iniciatíva umožňuje oveľa účinnejšiu výmenu spravodajských a iných informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov v okamihu, keď vedú vyšetrovanie trestných činov alebo uskutočňujú spravodajské operácie v trestných veciach. Členské štáty mali iniciatívu, ktorú prijala Rada 18. decembra 2006, vykonať do 19. decembra 2008. Luxembursko dostalo formálnu výzvu v novembri 2016, ale Komisii doposiaľ neoznámilo žiadne vykonávacie opatrenia. Luxembursko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia, ktoré prijalo na zabezpečenie úplného vykonávania uvedenej iniciatívy; v opačnom prípade môže Komisia prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

 

Odôvodnené stanoviská a ukončenia konaní

Legálna migrácia – vnútropodnikový presun: Komisia žiada BELGICKO, FÍNSKO a ŠVÉDSKO, aby zabezpečili úplné vykonávanie a uzatvára 5 prípadov

Komisia dnes zaslala Belgicku, Fínsku a Švédsku odôvodnené stanoviská z dôvodu neoznámenia (Fínsko) alebo len čiastočného oznámenia (Belgicko a Švédsko) vnútroštátnych opatrení prijatých na vykonanie smernice o vnútropodnikovom presune pracovníkov z krajín mimo EÚ. Smernicu o vnútropodnikovom presune (smernica 2014/66/EÚ) prijatú 15. mája 2014 mali členské štáty vykonať do 29. novembra 2016. Jej cieľom je uľahčiť dočasné prideľovanie vysokokvalifikovaných zamestnancov nadnárodných spoločností (manažérov, špecialistov a stážistov) dcérskym spoločnostiam nachádzajúcim sa v EÚ. Belgicko, Fínsko a Švédsko majú teraz dva mesiace na to, aby Komisiu informovali o všetkých opatreniach prijatých na zabezpečenie úplného vykonávania smernice, inak môže Komisia rozhodnúť o postúpení ich prípadov Súdnemu dvoru EÚ. Komisia tiež dnes rozhodla o ukončení postupu v prípade nesplnenia povinnosti proti Cypru, Francúzsku, Lotyšsku, Luxembursku a Slovensku po preskúmaní oznámení o vykonávaní smernice o vnútropodnikovom presune predložených uvedenými piatimi štátmi.

 

10. Mobilita a doprava

(Ďalšie informácie poskytne: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Alexis Perier – tel.: +32 2 296 9143)

 

Formálna výzva

Letectvo: Komisia žiada BELGICKO, aby dodržiavalo zásady riadenia letovej prevádzky

Komisia sa rozhodla zaslať Belgicku formálnu výzvu z dôvodu nevykonania nápravných opatrení s cieľom vybudovať spoločnú civilno-vojenskú bunku riadenia vzdušného priestoru, ktorá by vyhovovala zásadám pružného využívania vzdušného priestoru (FUA). V súlade s týmito zásadami sa vzdušný priestor neoznačuje ako výhradne „civilný“ alebo „vojenský“, ale považuje sa za jeden celok a prideľuje sa podľa požiadaviek používateľov. Nápravné opatrenia sú výsledkom dohody medzi Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) a leteckým úradom Belgicka dosiahnutej počas obvyklých inšpekcií. Ak Belgicko nebude do dvoch mesiacov konať, môže Komisia v tejto záležitosti zaslať belgickým orgánom odôvodnené stanovisko.

 

Odôvodnené stanoviská

Železničná doprava: Komisia vyzýva BULHARSKO, aby úplne transponovalo právne predpisy EÚ týkajúce sa bezpečnosti železníc

Európska komisia požiadala Bulharsko o zosúladenie všetkých jeho vnútroštátnych predpisov s právnymi predpismi EÚ o bezpečnosti železníc (smernica 2004/49/ES). V tejto smernici sa od členských štátov vyžaduje zriadenie nezávislého bezpečnostného orgánu a nezávislého orgánu na vyšetrovanie nehôd a incidentov. Takisto sa v nej vyžaduje rozdelenie úloh a povinností v oblasti bezpečnosti na rôzne zainteresované strany v železničnom odvetví s cieľom zabezpečiť, aby sa neprekrývali alebo sa navzájom nenarúšali. Do dnešného dňa však Bulharsko nedokázalo zabezpečiť nezávislosť vyšetrovacieho orgánu a poskytnúť mu dostatočné zdroje. Bulharsko má dva mesiace na to, aby situáciu napravilo; v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Bulharska Súdnemu dvoru EÚ.

Bezpečnostná ochrana letectva: Komisia vyzýva CHORVÁTSKO, aby aktualizovalo svoje vnútroštátne právne predpisy

Komisia požiadala Chorvátsko, aby v plnej miere vykonávalo právne predpisy EÚ, ktorými sa ustanovujú spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva [nariadenie (ES) č. 300/2008]. Podľa tohto nariadenia musia členské štáty pravidelne aktualizovať svoje vnútroštátne právne predpisy v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva. V týchto právnych predpisoch sa vymedzujú organizačné štruktúry, povinnosti a mechanizmy na monitorovanie činností na vnútroštátnych letiskách, a to pre letecké spoločnosti a subjekty v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva. Chorvátsko však tak ešte formálne neurobilo. Toto je záležitosť administratívnej povahy, ktorá nesúvisí s bezpečnostnými nedostatkami. Chorvátske orgány majú teraz dva mesiace na to, aby situáciu napravili; v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Udržateľná doprava: Komisia vyzýva deväť členských štátov, aby transponovali pravidlá o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá

Komisia požiadala Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Litvu, Maltu, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, aby v plnej miere transponovali pravidlá EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (smernica 2014/94/EÚ). Hlavným cieľom tejto smernice je stanoviť spoločný rámec pre rozsiahle zavádzanie infraštruktúry alternatívnych palív v Európe. Má to zásadný význam pre znižovanie závislosti dopravy od ropy, zmierňovanie jej vplyvu na životné prostredie, čím sa posilňuje vedúce postavenie Európy v boji proti zmene klímy. V smernici sa stanovujú minimálne požiadavky na budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a čerpacích staníc pre zemný plyn a vodík. Vykonávanie smernice sa malo začať najneskôr do 18. novembra 2016. Tieto členské štáty však Komisii oznámili opatrenia na transponovanie uvedenej smernice do vnútroštátnych právnych predpisov len čiastočne. Týchto deväť členských štátov má teraz dva mesiace na to, aby tieto opatrenia oznámili Komisii, v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

 

11. Dane a colná únia

(Ďalšie informácie poskytne: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Patrick McCullough – tel.: +32 2 298 7183)

Odôvodnené stanovisko

Zdaňovanie: Komisia žiada BELGICKO, aby zosúladilo svoje vnútroštátne pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmu z úrokov z dlhopisov s právnymi predpismi EÚ

Komisia dnes zaslala Belgicku odôvodnené stanovisko z dôvodu porušenia pravidiel EÚ týkajúcich sa zdaňovania príjmu z úrokov z dlhopisov (článok 63 ZFEÚ a článok 40 Dohody o Európskom hospodárskom priestore, EHP). Belgické pravidlá, ktoré sa uplatňujú na úroky z dlhopisov s pevným výnosom, sa líšia v závislosti od toho, či úroky pochádzajú z belgických alebo zahraničných dlhopisov. Belgické vnútroštátne predpisy týkajúce sa dlhopisov, ktoré sú zapísané v belgickom systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi a predávané v Belgicku, zohľadňujú obdobie držby takýchto dlhopisov v prípade, že boli vo vlastníctve kratšie ako celý daňový rok. Naopak, pravidlá uplatňované na príjem z dlhopisov zahraničného pôvodu zapísaných v belgickom systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktorých príjem nepochádza z Belgicka, sa vypočíta ako keby boli vo vlastníctve celý daňový rok. Tento rozdiel v zaobchádzaní s príjmom z úrokov predstavuje prekážku cezhraničného pohybu kapitálu, čo je v rozpore s článkom 63 ZFEÚ a článkom 40 Dohody o EHP.

 

Formálne výzvy

Zdaňovanie: Komisia žiada NEMECKO, aby zosúladilo svoj systém vrátenia DPH s pravidlami EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Nemecku formálnu výzvu z dôvodu porušenia pravidiel EÚ týkajúcich sa vrátenia dane z pridanej hodnoty (DPH) (smernica o DPH, smernica Rady 2006/112; a smernica o vrátení DPH – smernica Rady 2008/9/ES). Podľa vnútroštátnych predpisov môže zdaniteľná osoba usadená v Nemecku, ktorá žiada o vrátenie DPH z iného členského štátu cez nemecký webový portál, stratiť nárok na vrátenie DPH; dôvodom je skutočnosť, že Nemecko nesleduje prípadné chybové správy od členského štátu vrátenia dane. Komisia sa domnieva, že Nemecko tiež porušuje pravidlá administratívnej spolupráce [nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010] v prípadoch, keď členský štát vrátenia dane požaduje, aby daňovníkom-rezidentom oznámilo príslušné pravidlá a rozhodnutia, ale Nemecko tak neurobí. Ak nebude Nemecko konať do dvoch mesiacov, Komisia môže nemeckým orgánom poslať odôvodnené stanovisko.

Zdaňovanie: Komisia žiada MAĎARSKO, aby zosúladilo vnútroštátne požiadavky v oblasti DPH s pravidlami EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Maďarsku formálnu výzvu z dôvodu porušenia pravidiel EÚ týkajúcich sa DPH (smernica Rady 2006/112). V rámci systému elektronického obchodu a kontroly prepravy (EKAER) sú spoločnosti povinné poskytovať maďarským daňovým orgánom na účely DPH podrobné informácie o preprave určitého tovaru, ktorú realizujú podniky a pri ktorej sa využívajú verejné cesty. Táto požiadavka je v rozpore so smernicou o DPH, keďže v prvom rade ovplyvňuje cezhraničné transakcie v EÚ a zavádza administratívne formality spojené s prekračovaním hraníc. Ak Maďarsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže maďarským orgánom v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

 

Ukončenia konaní

Zdaňovanie: Komisia ukončuje postupy v prípade nesplnenia povinnosti týkajúce sa dane z dedičstva a majetku odkázaného neziskovým organizáciám

Európska komisia víta zmeny, ktoré vykonalo Nemecko (v oblasti predpisov o dani z dedičstva týkajúcich sa osobitného výživného) a Grécko (v súvislosti s uplatňovaním dane z dedičstva na majetok odkázaný neziskovým organizáciám a v prípade hlavného bydliska). Na základe týchto zmien sa dnes Komisia rozhodla uzavrieť tieto prípady porušenia povinnosti.

MEMO/17/3494

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar