Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Pachetul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din luna octombrie: principalele decizii

Bruxelles, 4 octombrie 2017

Pachetul de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din luna octombrie: principalele decizii

Prezentare de ansamblu pe domenii de politică

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie (cuprinzând 29 scrisori de punere în întârziere, 29 de avize motivate, 4 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și 9 închideri de cazuri) sunt prezentate mai jos, grupate pe domenii de politică. Totodată, Comisia închide 133 cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

1. Piața unică digitală

(Pentru informații suplimentare: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 229 67083, Inga Höglund – tel.: +32 229 50698)

Scrisori de punere în întârziere

Tranzacții electronice: Comisia îndeamnă insistent SLOVACIA să asigure aplicarea corespunzătoare a Regulamentului eIDAS

Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Slovaciei cu privire la aplicarea Regulamentului UE privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă [eIDAS; Regulamentul (UE) nr. 910/2014]. Comisia și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește independența organismului de supraveghere slovac. În cazul în care un organism de supraveghere nu este complet independent conform dispozițiilor regulamentului, aceasta ar putea duce la o inegalitate de șanse între diferiții operatori economici și ar încălca principiul pieței interne a UE. Regulamentul eIDAS permite utilizarea de mijloace de identificare electronică și de servicii de încredere (și anume semnăturile electronice, sigiliile electronice, mărcile temporale, distribuția electronică înregistrată și autentificarea de site-uri web) de către cetățeni, întreprinderi și administrațiile publice pentru a accesa servicii online sau pentru a gestiona tranzacții electronice. Slovacia are la dispoziție două luni pentru a răspunde la această scrisoare.

Piețele de telecomunicații: Comisia solicită unui număr de 7 state membre să efectueze, la timp, analize ale piețelor de telecomunicații relevante

Autoritățile naționale de reglementare trebuie să efectueze, la fiecare trei ani, analize ale piețelor de telecomunicații care fac obiectul reglementării UE, în temeiul actualului cadru juridic (Directiva 2002/21/CE) și să notifice Comisiei Europene măsura corespunzătoare. Belgia, Ungaria, Irlanda, Polonia, România, Slovenia și Spania nu au informat Comisia în legătură cu analizele lor în acest sens. Prin urmare, Comisia a decis, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere, astăzi să solicite acestor șapte țări să efectueze, fără întârziere, analizele necesare ale piețelor de telecomunicații relevante, și să informeze Comisia în intervalul de timp stabilit de dreptul UE. Pentru toate cele șapte cazuri, întârzierile se întind cu mult peste o perioadă de cinci ani. Cele 7 state membre vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde.

 

2. Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

 

Trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

Libera circulație a lucrătorilor: Comisia trimite REPUBLICA CEHĂ și LUXEMBURGUL în fața Curții pentru neîndeplinirea obligației de a comunica măsuri de transpunere la nivel național a legislației UE

Comisia Europeană trimite Republica Cehă și Luxemburgul în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de notificare a transpunerii integrale în legislația națională a Directivei privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor mobili în contextul liberei circulații (Directiva 2014/54/UE), la mai mult de un an după termenul limită de transpunere. Libera circulație reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje ale pieței unice. Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru, mai mult de opt din zece europeni sprijină „libera circulație a cetățenilor UE, care pot trăi, lucra, studia și face afaceri oriunde în UE”. Însă libera circulație trebuie să aibă loc în condiții echitabile. Prin urmare, Comisia ia măsuri pentru a evita dumpingul social, punând la dispoziția autorităților naționale instrumentele necesare combaterii abuzurilor și fraudelor. În același timp, drepturile lucrătorilor trebuie protejate și atunci când aceștia lucrează în străinătate. Actele cu putere de lege și actele administrative necesare statelor membre pentru a se conforma directivei trebuiau să intre în vigoare până la 21 mai 2016, iar Comisia trebuia informată imediat în acest sens. Deși Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere și un aviz motivat prin care solicita Luxemburgului și Republicii Cehe să notifice conformitatea integrală cu directiva, Luxemburgul a notificat doar măsuri de transpunere parțială în legislația națională a Directivei 2014/54/UE, iar Republica Cehă nu a comunicat încă nicio informație privind transpunerea directivei. Prin urmare, pe baza procedurii stabilite la articolul 260 alineatul (3) din TFEU, Comisia va solicita Curții de Justiție să impună plata unei penalități zilnice de 33 510,4 EUR pentru Republica Cehă și de 6 528 EUR pentru Luxemburg, până când directiva este transpusă integral în legislația națională. Statele membre care nu își îndeplinesc obligația de a comunica măsurile de transpunere sunt urmărite de Comisie în mod prioritar. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

3. Energie

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Un aviz motivat

Protecție radiologică: Comisia solicită BELGIEI să transpună integral Directiva Euratom privind apa potabilă

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Belgiei un aviz motivat, prin care solicită transpunerea integrală a Directivei Euratom privind apa potabilă (Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului). Statele membre au avut obligația de a transpune directiva până la 28 noiembrie 2015. Această directivă stabilește cerințe de protecție a sănătății populației împotriva substanțelor radioactive din apa destinată consumului uman. Directiva asigură faptul că statele membre dispun de un cadru pentru controlul radioactivității în apa potabilă și al dozei de radiații primite în urma consumului diferitelor forme de apă potabilă, precum și modalitățile de informare a publicului. Având în vedere că Belgia nu a notificat Comisiei nicio măsură de transpunere în termenul stabilit, Comisia a emis o scrisoare de punere în întârziere în aprilie 2016. În urma răspunsului autorităților belgiene la această scrisoare și a notificării unei măsuri de transpunere, Comisia consideră că transpunerea directivei în Belgia este încă incompletă. Belgia are la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini această obligație; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a UE.

 

O scrisoare de punere în întârziere

Eficiența energetică: Comisia solicită SPANIEI să pună în aplicare în mod corect normele UE referitoare la Directiva privind eficiența energetică

Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere prin care solicită Spaniei să asigure punerea corectă în aplicare a legislației UE privind eficiența energetică (Directiva privind eficiența energetică, Directiva 2012/27/UE). Directiva prevede obligația statelor membre de a instala contoare individuale sau repartitoare de costuri pentru energia termică pentru măsurarea consumului de energie și alocarea costurilor în clădirile cu mai multe apartamente și în clădirile polivalente unde încălzirea, răcirea și/sau apa caldă sunt furnizate de o instalație centrală sau colectivă. Spania are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

 

4. Mediu

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Avize motivate

Pungi din plastic: Comisia solicită CROAȚIEI și ROMÂNIEI să transpună normele UE privind pungile de transport din plastic subțiri

Comisia solicită Croației și României să finalizeze transpunerea legislației UE în materie de deșeuri în legislația lor națională [Directiva privind pungile din plastic, Directiva (UE) 2015/720]. În vederea soluționării problemelor legate de risipirea resurselor și abandonarea deșeurilor, statele membre trebuiau să adopte, până la 27 noiembrie 2016, măsuri pentru a reduce consumul de pungi de transport din plastic subțiri, conform dispozițiilor Directivei privind pungile de plastic. Directiva impune statelor membre obligația de a realiza acest lucru prin stabilirea unui preț pentru pungile de transport din plastic subțiri și/sau prin introducerea unor obiective naționale de reducere. Guvernele naționale au la dispoziție o serie de măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite de comun acord. Printre acestea se numără instrumente economice, cum ar fi taxele sau redevențele. O altă opțiune este introducerea unor obiective naționale de reducere: statele membre trebuie să se asigure că nu se consumă mai mult de 90 de pungi pe cap de locuitor pe an până la sfârșitul anului 2019. Până la sfârșitul anului 2025, acest număr trebuie redus până la maximum 40 de pungi de persoană. Ambele obiective pot fi atinse fie prin măsuri obligatorii, fie prin acorduri cu sectoarele economice. Este, de asemenea, posibil să se interzică pungile din plastic, cu condiția ca aceste interdicții să nu depășească limitele stabilite de directivă pentru a menține libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței unice europene. Comisia verifică cu prioritate dacă statele membre și-au îndeplinit obligația de a transpune această directivă. Comisia trimite astăzi un aviz motivat Croației și României pentru neîndeplinirea obligației de a notifica Comisiei măsurile luate. Statele membre respective au la dispoziție două luni pentru a răspunde la avizul motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite statele membre respective în fața Curții de Justiție a UE.

Calitatea aerului: Comisia solicită ROMÂNIEI să comunice măsurile de reducere a emisiilor de vapori de benzină

Comisia Europeană a decis să trimită României un aviz motivat pentru neîndeplinirea obligației de a comunica măsurile de reducere a emisiilor de vapori de benzină în conformitate cu normele UE privind calitatea aerului (Directiva 2014/99/UE a Comisiei). Această directivă reprezintă un instrument esențial pentru protejarea sănătății umane și a mediului prin limitarea emisiilor de compuși organici volatili din benzină în atmosferă. Statele membre trebuiau să transpună o modificare a directivei respective până la 13 martie 2016. România nu a notificat până în prezent instrumentele juridice care transpun în legislația națională dispozițiile privind testarea sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat, iar autoritățile române au la dispoziție două luni pentru a răspunde. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite România în fața Curții de Justiție a UE.

Apă: Comisia îndeamnă insistent SPANIA să respecte legislația UE în domeniul apei

Comisia solicită Spaniei să respecte cea de a doua rundă de planuri de management al bazinelor hidrografice (RBMP) în temeiul Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE). Aceste planuri oferă o viziune de ansamblu asupra principalelor probleme cu care se confruntă fiecare district hidrografic și ar trebui să cuprindă măsurile specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de calitate a mediului stabilite. Până în prezent, Spania nu a adoptat, nu a publicat și nu a comunicat Comisiei reexaminarea și actualizarea primele planuri de gestionare a bazinelor hidrografice, care trebuiau prezentate până la 22 octombrie 2015 pentru toate cele șapte districte hidrografice din Insulele Canare. Mai mult, campaniile de informare a publicului și consultările cu privire la aceste proiecte de planuri nu s-au încheiat încă. Spaniei i-a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere în aprilie 2017. Dat fiind faptul că Spania nu a respectat obligațiile prevăzute în Directiva-cadru privind apa, Comisia trimite un aviz motivat Spaniei, înainte de a trimite cazul, în cele din urmă, în fața Curții de Justiție a UE. Spania are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

 

Scrisori de punere în întârziere și avize motivate

Zgomot: Comisia îndeamnă insistent CIPRUL, GERMANIA, ROMÂNIA și SLOVENIA să adopte hărți acustice și planuri de acțiune privind zgomotul ambiental

Comisia Europeană solicită Ciprului, Germaniei, României și Sloveniei să respecte dispozițiile esențiale ale Directivei privind zgomotul (Directiva 2002/49/CE). Zgomotul ambiental provocat de traficul rutier, feroviar și aeroportuar este a doua cauză de deces prematur, după poluarea atmosferică. Directiva prevede obligația statelor membre de a adopta hărți acustice care să prezinte expunerea la zgomot în aglomerații mai mari, precum și de-a lungul căilor ferate principale, al drumurilor principale și în preajma aeroporturilor mari. Aceste hărți servesc ulterior ca bază pentru definirea măsurilor din planurile de acțiune privind zgomotul. În ceea ce privește Germania, mai trebuie elaborate multe planuri de acțiune pentru aglomerări, drumuri și aeroporturi principale, în pofida progreselor realizate începând din septembrie 2016. În ceea ce privește Slovenia, Comisia consideră că nu s-au înregistrat suficiente progrese începând cu septembrie 2016. Nu au fost încă elaborate planuri de acțiune pentru două aglomerări, și nici pentru drumurile și căile ferate principale, iar planul de acțiune învechit privind drumurile și căile ferate principale situate în afara aglomerării Ljubljana nu a fost revizuit. Prin urmare, Comisia a decis să trimită un aviz motivat Germaniei și Sloveniei. Aceste țări au la dispoziție două luni pentru a răspunde. Mai mult, Cipru și România nu au adoptat încă toate hărțile acustice și planurile de acțiune în materie de zgomot pentru aglomerări și pentru drumurile principale, iar în cazul României, această deficiență vizează și principalele căi ferate situate în afara aglomerărilor. Prin urmare, Comisia a decis să trimită Ciprului și României o scrisoare de punere în întârziere, solicitându-le să îndeplinească, în termen de două luni, obligațiile principale prevăzute de Directiva privind zgomotul.

Ape reziduale: Comisia solicită FRANȚEI, MALTEI și SPANIEI să asigure tratarea corespunzătoare a apelor urbane reziduale

Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Franței și Spaniei și un aviz motivat Maltei, pentru nepunerea în aplicare integrală a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE a Consiliului). Directiva prevede obligația statelor membre de a se asigura că aglomerările (orașe, localități, așezări) colectează și tratează în mod corespunzător apele urbane reziduale. În urma ultimului raport de punere în aplicare primit, Comisia consideră că Franța încalcă cerințele directivei din cauza nerespectării de către 373 de aglomerări a cerințelor de tratare secundară din directivă. Un număr de 49 dintre aceste aglomerări ar trebui, de asemenea, să aibă instalat un sistem de tratare terțiară sau să efectueze o astfel de tratare (zone sensibile). În cazul Spaniei, evaluarea arată că, pe lângă numărul mare de aglomerări care nu îndeplinesc obligațiile prevăzute de directivă, un număr important de aglomerări, care fac obiectul a patru proceduri în curs de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind apele reziduale urbane, încalcă și obligațiile esențiale prevăzute de directivă privind colectarea, tratarea și monitorizarea. În ceea ce privește Malta, Comisia solicită autorităților din această țară să asigure tratarea corespunzătoare a apelor urbane reziduale în trei aglomerări malteze (Insula Gozo, Malta de Sud și Malta de Nord). Întrucât persistă unele probleme în ceea ce privește calitatea evacuărilor de ape reziduale, Comisia Europeană a trimis o scrisoare de punere în întârziere în decembrie 2016. Conform răspunsului primit din partea Maltei, autoritățile depun eforturi pentru a găsi soluții, dar nu se așteaptă ca obligațiile în acest sens să fie respectate în viitorul apropiat. Franța, Malta și Spania au la dispoziție două luni pentru a răspunde.

 

Scrisori de punere în întârziere

Răspunderea pentru mediul înconjurător: Comisia solicită AUSTRIEI să respecte integral normele UE

Comisia solicită Austriei să își alinieze legislația națională la Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (Directiva 2004/35/CE). Directiva stabilește răspunderea operatorilor pentru daunele cauzate mediului și le solicită acestora să prevină și să repare daunele aduse biodiversității, apei sau solului, pe cheltuială proprie. Comisia a identificat o serie de dispoziții neconforme în legislația austriacă de punere în aplicare. Întrucât aceste chestiuni nu au fost soluționate, Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Austriei. Autoritățile austriece au la dispoziție două luni pentru a răspunde.

Piața unică și lemnul: Comisia solicită BELGIEI să respecte normele UE privind lemnul

Comisia a constatat că Belgia nu a reușit, de la intrarea în vigoare în 2013 a Regulamentului UE privind lemnul [Regulamentul (UE) nr. 995/2010], să efectueze un număr semnificativ de verificări în ceea ce privește introducerea de cantități importante de lemn pe piața UE. Regulamentul interzice introducerea pe piața UE a lemnului recoltat în mod ilegal și a produselor din lemn derivate din acesta și, prin urmare, contribuie la conservarea biodiversității și a pădurilor din întreaga lume. El este, de asemenea, esențial pentru stabilirea unor condiții de concurență echitabile pe teritoriul UE. În acest scop, regulamentul prevede faptul că cei care introduc lemn pe piața internă a UE trebuie să identifice orice riscuri de recoltare ilegală și să ia măsuri pentru atenuarea acestor riscuri. Prin urmare, Comisia a decis să abordeze această chestiune cu autoritățile belgiene, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere. Belgia are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

Nitrați: Comisia îndeamnă insistent GRECIA să respecte hotărârea Curții de Justiție

Comisia solicită Greciei să respecte integral hotărârea (C-149/14) a Curții de Justiție a UE din 23 aprilie 2015. În această hotărâre, Curtea a constatat că Grecia și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind nitrații (Directiva 91/676/CEE a Consiliului) prin faptul că nu a stabilit suficiente zone vulnerabile și nici nu a elaborat programe de acțiune pentru zonele respective. În pofida realizării unor progrese în timpul scurs de la adoptarea hotărârii, Grecia încă nu a elaborat programe de acțiune pentru zonele recent desemnate ca vulnerabile. Ca atare, nu pot fi îndeplinite obiectivele pentru care au fost desemnate, și anume de a proteja corpurile de apă împotriva poluării cu nitrați. Deoarece au trecut doi ani de la adoptarea hotărârii, Comisia trimite Greciei o scrisoare de punere în întârziere înainte de a trimite cauza spre rejudecare și de a solicita Curții impunerea de sancțiuni financiare. Grecia are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

Aer: Comisia solicită LUXEMBURGULUI și SLOVACIEI să respecte legislația UE în ceea ce privește calitatea aerului înconjurător

Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere Luxemburgului și Slovaciei în ceea ce privește poluarea aerului cu NO2. Normele UE privind calitatea aerului înconjurător(Directiva 2008/50/CE) și un aer mai curat pentru Europa prevede obligația statelor membre de a evalua calitatea aerului pe întreg teritoriul lor și de a lua măsuri pentru a limita expunerea cetățenilor la poluanți. De la intrarea în vigoare a acestei directive, Luxemburgul nu a reușit să asigure conformitatea cu valorile-limită obligatorii pentru NO2 în orașul Luxemburg. Slovacia nu a reușit să asigure un număr și un tip adecvat de puncte de prelevare și nici să furnizeze suficiente date valide. Prin urmare, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere Luxemburgului și Slovaciei. Ambele țări au la dispoziție două luni pentru a răspunde.

Protecția naturii: Comisia solicită SLOVENIEI să adopte în mod corespunzător normele UE privind protecția naturii

Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere Sloveniei pentru netranspunerea corectă a legislației UE privind natura. Directiva „Păsări” (Directiva 2009/147/CE) și Directiva „Habitate” (Directiva 92/43/CEE a Consiliului) vor contribui la conservarea biodiversității și la protejarea a 500 de specii de păsări sălbatice prezente în mod natural în UE, precum și la conservarea unei mari varietăți de specii de animale și de plante rare, amenințate sau endemice. Slovenia are la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere.

Deșeuri: Comisia solicită SPANIEI să-și curețe depozitele ilegale de deșeuri

Comisia Europeană îndeamnă insistent Spania să ia măsurile necesare pentru închiderea, sigilarea și regenerarea tuturor depozitelor de deșeuri inerte aflate încă în exploatare, astfel cum se prevede în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE). Aceste depozite de deșeuri prezintă un pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu. Spania nu și-a îndeplinit obligațiile de control, inspecție și asigurare a respectării normelor privind depozitarea deșeurilor și nu a adoptat măsuri pentru a se asigura că producătorii inițiali sau deținătorii de deșeuri efectuează tratarea necesară. Aceasta constituie o încălcare sistematică a obligațiilor care decurg din articolele 13 și 15 din directivă. Prima scrisoare, care a fost trimisă Spaniei în decembrie 2015, nu a fost urmată de măsuri decisive. Există dovezi concrete conform cărora mai există încă cel puțin 338 de situri necontrolate, care așteaptă să fie închise sau tratate. În prezent, Comisia trimite o scrisoare suplimentară de punere în întârziere la care Spania are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

 

5. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

 

Trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

Audit: Comisia trimite SLOVENIA în fața Curții de Justiție pentru netranspunerea integrală a normelor UE privind auditul

Comisia Europeană a decis să trimită Slovenia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile de punere integrală în aplicare a normelor UE privind auditul în sistemul său juridic național. O punere în aplicare corectă și la timp a Directivei privind auditul (Directiva 2014/56/UE) reprezintă un pas important în direcția consolidării legislației UE privind auditul statutar, deoarece directiva abordează o serie de deficiențe observate pe piața de audit în timpul ultimei crize. Actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre necesare pentru a se conforma directivei trebuiau să intre în vigoare până la 17 iunie 2016, iar Comisia trebuia informată imediat în acest sens. În prezent, din cauza nerespectării de către Slovenia a obligației de a transpune directiva, părțile interesate, cum ar fi investitorii și acționarii, nu pot beneficia de noile norme care îmbunătățesc în mod considerabil calitatea auditului. Acest lucru are un efect negativ și asupra funcționării ordonate a piețelor la nivel național și la nivelul UE. Mai mult, există preocupări legate de fiabilitatea și de credibilitatea cadrului național al Sloveniei, întrucât cerințele suplimentare în materie de independență și obiectivitate prevăzute în directivă nu au fost puse în aplicare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Conturile de plăți: Comisia trimite SPANIA în fața Curții de Justiție pentru neîndeplinirea obligației de a pune în aplicare normele privind conturile de plăți

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile de punere integrală în aplicare a normelor UE privind conturile de plăți (Directiva 2014/92/UE). Normele UE privind conturile de plăți sunt esențiale pentru a garanta accesul consumatorilor la conturi de plăți transparente în cadrul unei piețe competitive și incluzive. Directiva conferă tuturor rezidenților legali din UE dreptul de a deține un cont de plăți de bază la un tarif rezonabil, indiferent de locul de reședință. De asemenea, ea îmbunătățește transparența comisioanelor aferente conturilor de plăți și facilitează compararea și schimbarea acestora. Actele cu putere de lege și actele administrative necesare statelor membre pentru a se conforma directivei trebuiau să intre în vigoare până la 18 septembrie 2016, iar Comisia trebuia informată imediat în acest sens. Până în prezent, Spania nu a transpus această directivă în legislația națională; prin urmare, Comisia trimite Spania în fața Curții de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

O scrisoare de punere în întârziere

Servicii financiare: Comisia solicită FRANȚEI să pună în aplicare normele UE în materie de asigurări

Comisia a decis să trimită Franței o scrisoare de punere în întârziere prin care îi solicită acestei țări să transpună integral Directiva Solvabilitate II (Directiva 2009/138/CE) și Directiva Omnibus II (Directiva 2014/51/UE). În cazul în care Franța nu acționează în următoarele două luni, Comisia îi poate trimite un aviz motivat cu privire la această chestiune.

 

6. Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

(Pentru informații suplimentare: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

 

Avize motivate

Ungaria: Comisia solicită UNGARIEI să aducă clarificări suplimentare cu privire la legea privind învățământul superior.

Comisia a trimis astăzi Ungariei un aviz motivat complementar referitor la legea privind învățământul superior. Acesta urmează avizului motivat din 14 iulie și scrisorii de punere în întârziere din 26 aprilie. În avizul său motivat, Comisia a argumentat că legea maghiară nu este compatibilă cu libertatea instituțiilor de învățământ superior de a presta servicii și de a se stabili oriunde pe teritoriul UE. Comisia consideră, de asemenea, că noua lege contravine dreptului la libertate academică, dreptului la educație și libertății de a desfășura activități comerciale, astfel cum prevede Carta drepturilor fundamentale a UE. În fine, Comisia este de părere că legea în cauză nu este compatibilă cu obligațiile juridice ale UE care decurg din dreptul comercial internațional (Acordul General privind Comerțul cu Servicii, GATS, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, OMC). Ungaria a răspuns Comisiei la 14 august. Avizul complementar trimis astăzi aduce clarificări suplimentare privind preocupările Comisiei referitoare la incompatibilitatea legii privind învățământul superior cu obligațiile UE în cadrul GATS. Dat fiind că autoritățile maghiare au fost la curent cu analiza detaliată a Comisiei privind dispozițiile GATS încă de la emiterea avizului motivat în iulie 2017, Ungaria are la dispoziție două săptămâni pentru a aduce clarificări suplimentare cu privire la legea privind învățământul superior. Dacă Ungaria nu răspunde în mod satisfăcător la avizul motivat, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE.

Întârzieri în efectuarea plăților: Comisia îndeamnă insistent PORTUGALIA să respecte normele UE

Prin trimiterea unui aviz motivat, Comisia a decis să treacă la a doua etapă de măsuri în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Portugaliei cu privire la conformitatea acesteia cu Directiva privind întârzierea în efectuarea plăților (Directiva 2011/7/UE). Directiva stabilește că autoritățile publice trebuie să plătească pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează, în termen de 30 de zile sau, în circumstanțe excepționale, în termen de 60 de zile. Conform informațiilor de care dispune Comisia, autoritățile publice portugheze efectuează aceste plăți, în medie, în termen de 90-100 zile. Situația este critică în sectorul sănătății, perioadele medii de plată ajungând la peste 300 de zile. În aprilie 2017, Comisia a trimis Portugaliei o scrisoare de punere în întârziere pentru aplicarea necorespunzătoare a Directivei 2011/7/UE. Autoritățile portugheze au răspuns în iunie 2017. Se așteaptă ca administrațiile publice să joace un rol deosebit de important în descurajarea unei culturi a plăților întârziate, stabilind un exemplu prin efectuarea de plăți către furnizori în mod prompt și transparent. Întârzierile în efectuarea plăților au un impact negativ asupra întreprinderilor, în special asupra IMM-urilor, afectându-le lichiditățile și fluxul de numerar, complicându-le gestiunea financiară și împiedicând creșterea economică. Directiva privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților le oferă creditorilor drepturi consolidate, prin stabilirea unor termene de plată de către întreprinderi și autorități publice pentru bunuri sau servicii, iar în caz de nerespectare a acestor termene de plată, directiva conferă întreprinderilor dreptul la compensații echitabile. Portugalia are la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor formulate de Comisie. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită Portugalia în fața Curții de Justiție a UE.

 

O scrisoare de punere în întârziere

Achiziții publice: Comisia solicită LETONIEI să respecte normele UE în materie de achiziții publice

Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Letoniei în ceea ce privește achizițiile de produse de organizare a traficului, cum ar fi semafoarele sau dispozitivele de control. Comisia este de părere că, prin solicitarea anumitor mărci și branduri de produse în documentația de licitație, Letonia a încălcat principiile nediscriminării și egalității de tratament prevăzute de normele UE în materie de achiziții publice (Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE). Letonia are la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini această obligație; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

7. Justiție, consumatori și egalitatea de gen

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659,

Tim McPhie - tel.: +32 229 58602)

 

Avize motivate

Comisia Europeană accelerează procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva UNGARIEI în ceea ce privește Legea privind ONG-urile

Comisia a emis astăzi un aviz motivat - a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor - Ungariei pentru legea sa privind ONG-urile finanțate din străinătate. Avizul motivat al Comisiei privind această lege vine după scrisoarea de punere în întârziere trimisă de Comisie la 14 iulie. Comisia a decis să introducă o procedură judiciară împotriva Ungariei pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul dispozițiilor tratatului cu privire la libera circulație a capitalurilor, deoarece legea privind ONG-urile prevede o serie de dispoziții care discriminează în mod indirect și care restricționează în mod disproporționat donațiile din străinătate în favoarea organizațiilor societății civile. În plus față de aceste preocupări, Comisia este de asemenea de părere că Ungaria încalcă dreptul la libertatea de asociere și dreptul la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, drepturi înscrise în Carta drepturilor fundamentale a UE, coroborate cu dispozițiile din Tratatul UE. Ungaria a răspuns scrisorii de punere în întârziere a Comisiei la 14 august. După analizarea atentă a explicațiilor furnizate de Ungaria, Comisia Europeană a concluzionat că această țară nu a dat curs preocupărilor sale grave. Ungaria are la dispoziție o lună pentru a lua măsurile necesare de conformare la avizul motivat. Dacă Ungaria nu răspunde în mod satisfăcător la avizul motivat, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Comisia solicită IRLANDEI să pună în aplicare Directiva UE privind drepturile victimelor

Comisia îndeamnă insistent Irlanda să pună în aplicare Directiva UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității („Directiva privind drepturile victimelor”, Directiva 2012/29/UE). Această directivă oferă victimelor criminalității drepturi clare de a accesa informații, de a participa în proceduri penale și de a beneficia de sprijin și protecție în conformitate cu nevoile lor individuale. Directiva prevede că toate victimele criminalității și membrii familiilor acestora trebuie să fie recunoscuți și tratați cu respect, atenție și profesionalism. Mai mult, directiva garantează identificarea victimelor vulnerabile, cum ar fi victimele violului, ale terorismului, ale infracțiunilor inspirate de ură, sau orice victime care sunt mai vulnerabile din cauza riscurilor de prejudicii suplimentare. Sunt stabilite măsuri speciale de protecție, după caz, pentru a asigura protecția victimelor pe durata derulării procedurilor, precum și protecția împotriva oricăror posibile amenințări din partea autorului infracțiunii. Se acordă o atenție specială protejării copiilor. Normele UE se aplică tuturor victimelor criminalității în UE, indiferent de naționalitatea acestora. Directiva privind drepturile victimelor trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 16 noiembrie 2015. Până în prezent, Irlanda nu a notificat Comisiei Europene eventuale norme naționale de punere în aplicare a acestui text legislativ al UE. Prin urmare, Comisia invită autoritățile irlandeze să ia măsurile necesare și a decis să trimită un aviz motivat în acest sens. Dacă autoritățile irlandeze nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

 

Scrisori de punere în întârziere

Comisia îndeamnă insistent AUSTRIA și DANEMARCA să pună în aplicare în mod corect Directiva privind drepturile consumatorilor

Comisia îndeamnă insistent Austria și Danemarca să acționeze rapid pentru a garanta punerea în aplicare în mod corect a Directivei UE privind drepturile consumatorilor (Directiva 2011/83/UE). Datorită acestei directive, consumatorii din UE au beneficiat de aceleași norme solide în materie de protecție a consumatorilor, indiferent de locul în care cumpără produse în UE. Unele dintre beneficiile majore includ dreptul de a returna un bun și dreptul la o rambursare integrală în cazul în care consumatorii își schimbă părerea în termen de 14 zile, precum și o interdicție referitoare la costurile ascunse și la opțiunile bifate în prealabil în cazul achizițiilor efectuate pe internet. Printre altele, Danemarca ar trebui în prezent să se asigure că dispune de sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru cazurile în care comercianții încalcă normele privind drepturile consumatorilor. Acestea ar trebui să clarifice faptul că, atunci când consumatorilor le sunt trimise bunuri nesolicitate, iar aceștia nu reacționează, nu înseamnă că ei consimt să cumpere produsul. Austria a introdus sancțiuni care nu par a fi suficient de descurajatoare și nu acoperă toate încălcările Directivei privind drepturile consumatorilor. Austria ar trebui, de asemenea, să permită consumatorilor ca, în cazul livrărilor cu întârziere, să anuleze întreaga comandă, dacă au cumpărat mai multe produse în cadrul aceleiași comenzi. Comisia trimite Austriei și Danemarcei o scrisoare de punere în întârziere, pentru ca aceste țări să își alinieze legislația națională la Directiva UE privind drepturile consumatorilor. În cazul în care cele două state membre nu acționează în următoarele două luni, Comisia le poate trimite un aviz motivat cu privire la această chestiune.

 

8. Afaceri maritime și pescuit

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

O scrisoare de punere în întârziere

Pescuit: Comisia solicită PORTUGALIEI să ia măsuri împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere Portugaliei, ca urmare a lipsei de acțiune în ceea ce privește prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat efectuat de unele dintre navele sale în apele aflate sub responsabilitatea Comisiei pentru Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO). Comisia consideră că Portugalia nu își îndeplinește obligațiile de executare a normelor UE: privind măsurile de conservare și executare prevăzute de Comisia pentru Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest [Regulamentul (CE) nr.° 1386/2007 al Consiliului], de Regulamentul de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat [Regulamentul (CE) nr.° 1005/2008 al Consiliului]. Comisia este de părere că Portugalia încalcă, de asemenea, normele din Regulamentul privind controlul, menite să asigure respectarea politicii comune în domeniul pescuitului [Regulamentul (CE) nr°. 1224/2009 al Consiliului]. În cazul în care Portugalia nu acționează în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților portugheze un aviz motivat cu privire la această chestiune.

 

9. Migrație, afaceri interne și cetățenie

(Pentru informații suplimentare: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko - tel.: +32 229 63444, Markus Lammert - telefon: +32 229 80423)

 

Avize motivate

Securitate: Comisia îndeamnă insistent GRECIA să pună integral în aplicare Deciziile Prüm

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Greciei, pentru nepunerea integrală în aplicare a Deciziilor Prüm (Deciziile 2008/615/JHA și 2008/616/JHA ale Consiliului). Deciziile Prüm permit statelor membre să facă schimb rapid de informații privind ADN-ul, amprentele digitale și datele privind înmatricularea vehiculelor la nivel național și reprezintă un element important al Agendei europene privind securitatea. Autorităților grecești le-a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere în septembrie 2016. De atunci, Grecia a pus integral în aplicare măsurile necesare referitoare la schimbul de informații privind ADN-ul și amprentele digitale. Cu toate acestea, nu a fost încă finalizată o procedură de evaluare a schimbului de informații privind înmatricularea vehiculelor. Comisia a solicitat astăzi Greciei să finalizeze rapid procesul de respectare integrală a obligațiilor sale juridice. Grecia are la dispoziție două luni pentru a răspunde, după care Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

Securitate – Comisia solicită LUXEMBURGULUI să pună integral în aplicare schimbul de informații și de date operative între autoritățile de aplicare a legii

Comisia Europeană a adresat astăzi un aviz motivat Luxemburgului pentru necomunicarea măsurilor naționale luate în vederea punerii în aplicare a „Inițiativei suedeze” (Decizia-cadru 2006/960/JHA a Consiliului). Inițiativa permite un schimb de informații și de date operative mai eficace între autoritățile de aplicare a legii din statele membre atunci când acestea desfășoară cercetări penale sau operațiuni de colectare a datelor operative în materie penală. Adoptată de Consiliu la 18 decembrie 2006, inițiativa ar fi trebuit să fie pusă în aplicare de statele membre până la 19 decembrie 2008. Luxemburgul a primit o scrisoare de punere în întârziere în noiembrie 2016, dar încă nu a informat Comisia cu privire la eventualele măsuri de punere în aplicare. Luxemburgul are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a asigura punerea în aplicare integrală a inițiativei; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

 

Avize motivate și închideri de cazuri

Migrația legală - transferuri în cadrul aceleiași companii: Comisia solicită BELGIEI, FINLANDEI și SUEDIEI să asigure punerea integrală în aplicare și închide cinci cazuri

Comisia a adresat astăzi avize motivate Belgiei, Finlandei și Suediei pentru necomunicarea (Finlanda) și pentru comunicarea parțială (Belgia și Suedia) a măsurilor luate la nivel național pentru punerea în aplicare a directivei privind transferurile de personal din afara UE în cadrul aceleiași companii. Directiva privind transferurile în cadrul aceleiași companii (Directiva 2014/66/UE), adoptată la 15 mai 2014, ar fi trebuit să fie pusă în aplicare de statele membre până la 29 noiembrie 2016. Ea vizează să faciliteze detașarea temporară a lucrătorilor cu înaltă calificare (manageri, specialiști și stagiari) ai companiilor multinaționale către filiale situate în UE. Belgia, Finlanda și Suedia au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei toate măsurile luate pentru a asigura punerea integrală în aplicare a directivei; în caz contrar, Comisia poate trimite aceste cazuri în fața Curții de Justiție a UE. De asemenea, Comisia a decis astăzi să închidă procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise împotriva Ciprului, Franței, Letoniei, Luxemburgului și Slovaciei, după examinarea notificărilor privind punerea în aplicare a Directivei privind transferul în cadrul aceleiași companii de către aceste cinci state membre.

 

10. Mobilitate și transporturi

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

 

O scrisoare de punere în întârziere

Aviație: Comisia solicită BELGIEI să respecte principiile de gestionare a traficului aerian

Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Belgiei, ca urmare a lipsei de măsuri corective menite să construiască o celulă de gestionare a spațiului aerian civil-militar comun pentru a respecta principiile de utilizare flexibilă a spațiului aerian (FUA). În conformitate cu aceste principii, spațiul aerian nu mai este desemnat ca fiind un spațiu aerian strict „militar” sau „civil”, ci este considerat ca fiind un continuum alocat în conformitate cu cerințele utilizatorilor. Acțiunile corective sunt convenite între Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA) și autoritatea aeronautică din Belgia în timpul inspecțiilor standard. În cazul în care Belgia nu acționează în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților belgiene un aviz motivat cu privire la această chestiune.

 

Avize motivate

Transport feroviar: Comisia solicită BULGARIEI să transpună integral legislația UE privind siguranța feroviară

Comisia Europeană a solicitat Bulgariei să își alinieze toate normele naționale la legislația UE privind siguranța feroviară (Directiva 2004/49/CE). Directiva respectivă prevede obligația statelor membre de a stabili o autoritate independentă de siguranță și un organism independent de anchetare a accidentelor și a incidentelor. Ea prevede, de asemenea, obligația de alocare a sarcinilor și a responsabilităților privind siguranța feroviară unor părți interesate diferite, cu scopul de a garanta că acestea nu se suprapun și nu interferează unele cu altele. Cu toate acestea, până în prezent, Bulgaria nu a reușit să asigure independența organismului de anchetă și nici să pună resurse suficiente la dispoziția acestuia. Bulgaria are la dispoziție două luni pentru a remedia situația; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Bulgaria în fața Curții de Justiție a UE.

Securitatea aviației: Comisia solicită CROAȚIEI să actualizeze legislația națională

Comisia a solicitat Croației să pună integral în aplicare legislația UE de stabilire a unor norme comune în materie de securitate a aviației [Regulamentul (CE) nr. 300/2008]. Conform acestui regulament, statele membre trebuie să își actualizeze periodic legislația națională în domeniul securității aviației. O astfel de legislație definește structurile organizatorice, responsabilitățile și mecanismele de monitorizare a activităților desfășurate pe aeroporturile naționale de companiile aeriene și de entitățile din domeniul securității aviației. Cu toate acestea, Croația nu a luat încă măsuri oficiale în acest sens. Acest lucru se datorează unor aspecte administrative, care nu au legătură cu existența unor lacune în materie de securitate. Autoritățile croate au la dispoziție două luni pentru a remedia situația; în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

Transporturi sustenabile: Comisia îndeamnă insistent 9 state membre să transpună normele privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

Comisia a solicitat Bulgariei, Danemarcei, Estoniei, Franței, Lituaniei, Maltei, Poloniei, României și Suediei să transpună integral normele UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (Directiva 2014/94/UE). Principalul obiectiv al directivei este de a stabili un cadru comun pentru instalarea la scară largă a infrastructurii pentru combustibili alternativi în Europa. Acest lucru este esențial pentru a reduce dependența de petrol a transporturilor, pentru a atenua impactul lor asupra mediului și, prin urmare, pentru a consolida poziția de lider a Europei în combaterea schimbărilor climatice. Directiva stabilește cerințe minime privind construirea de infrastructuri pentru combustibilii alternativi, inclusiv de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice și de puncte de realimentare cu gaze naturale și hidrogen. Directiva trebuia să fie pusă în aplicare până la 18 noiembrie 2016, cel târziu. Cu toate acestea, statele membre în cauză au comunicat doar parțial Comisiei măsurile de transpunere a directivei în legislația lor națională. Cele 9 state membre au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile respective; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE.

 

11. Impozitare și uniune vamală

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Un aviz motivat

Impozitare: Comisia solicită BELGIEI să alinieze normele naționale de impozitare a veniturilor din obligațiuni la legislația UE

Comisia trimite astăzi un aviz motivat Belgiei pentru neîndeplinirea normelor UE privind impozitarea veniturilor din dobânzi pe obligațiuni (articolul 63 din TFUE și articolul 40 din Acordul privind Spațiul Economic European, SEE). Normele belgiene aplicate dobânzilor pe obligațiunile cu venit fix sunt diferite, ele făcând distincție între cazul în care dobânda provine din obligațiuni belgiene și cel în care ea provine din obligațiuni de origine străină. Normele naționale belgiene privind obligațiunile care sunt înregistrate în sistemul belgian de lichidare și vândute în Belgia iau în considerare perioada de deținere a obligațiunilor respective, dacă ele au fost deținute timp de mai puțin de un exercițiu financiar complet. În schimb, normele aplicate veniturilor provenite din obligațiuni de origine străină înregistrate în sistemul belgian de lichidare, al căror venit este primit în afara Belgiei, sunt calculate ca și cum ele ar fi fost deținute timp de un exercițiu financiar complet. Această diferență de tratament între veniturile din dobânzi constituie un obstacol în calea circulației transfrontaliere a capitalurilor, ea contravenind articolului 63 din TFUE și articolului 40 din Acordul privind SEE.

 

Scrisori de punere în întârziere

Impozitare: Comisia solicită GERMANIEI să își alinieze sistemul de rambursare a TVA la normele UE

Comisia a decis astăzi să trimită Germaniei o scrisoare de punere în întârziere pentru încălcarea normelor UE privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) (Directiva privind TVA, Directiva 2006/112 a Consiliului; și Directiva privind rambursarea - Directiva 2008/9/CE a Consiliului). În temeiul normelor naționale, o persoană impozabilă stabilită în Germania, care solicită o rambursare a TVA de către un alt stat membru, prin intermediul unui portal web german, își poate pierde dreptul la rambursare; aceasta este consecința faptului că Germania nu dă curs eventualelor mesaje de eroare venite din partea statului membru de rambursare. Comisia consideră, de asemenea, că Germania încalcă normele în materie de cooperare administrativă [Regulamentul (UE) nr. 904/2010] atunci când statul membru de rambursare solicită notificarea tuturor contribuabililor rezidenți în legătură cu normele și deciziile relevante, însă Germania nu face acest lucru. În cazul în care Germania nu acționează în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților germane un aviz motivat.

Impozitare: Comisia solicită UNGARIEI să alinieze cerințele naționale privind TVA la normele UE

Comisia a decis astăzi să trimită Ungariei o scrisoare de punere în întârziere pentru neîndeplinirea normelor UE privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată (Directiva 2006/112 a Consiliului). În temeiul sistemului de control electronic al activităților de comerț și transport (EKAER), companiile sunt obligate să furnizeze autorităților fiscale maghiare, în scopuri de TVA, informații detaliate privind anumite transporturi efectuate de companii private care utilizează drumurile publice. Această cerință încalcă Directiva privind TVA, deoarece ea afectează, în primul rând, tranzacțiile transfrontaliere din cadrul UE și introduce formalități administrative legate de trecerea frontierei. În cazul în care Ungaria nu acționează în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților maghiare un aviz motivat.

 

Închideri de cazuri

Impozitare: Comisia închide procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind impozitul pe succesiune și moștenirile în favoarea organizațiilor fără scop lucrativ

Comisia Europeană salută modificările aduse de Germania (cu privire la normele privind impozitul pe succesiune aplicat alocațiilor speciale de întreținere) și de Grecia (în ceea ce privește tratamentul fiscal al moștenirilor în favoarea organizațiilor fără scop lucrativ și pentru reședințele principale). Prin urmare, Comisia a decis astăzi să închidă aceste cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

MEMO/17/3494

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar