Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w październiku

Bruksela, 4 października 2017 r.

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w październiku

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym 29 wezwań do usunięcia uchybienia, 29 uzasadnionych opinii, 4 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 9 decyzji o zamknięciu sprawy), pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 133 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Jednolity rynek cyfrowy

(Informacji udzielają: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 229 67083, Inga Höglund – tel.: +32 229 50698)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Transakcje elektroniczne: Komisja wzywa SŁOWACJĘ do zapewnienia właściwego stosowania rozporządzenia eIDAS

Komisja postanowiła dziś skierować do Słowacji wezwanie do usunięcia uchybienia w stosowaniu unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS; rozporządzenie (UE) nr 910/2014). Komisja ma wątpliwości dotyczące niezależności słowackiego organu nadzoru. Brak wymaganej w rozporządzeniu całkowitej niezależności organu nadzoru mógłby spowodować nierówność szans pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi i naruszałby zasadę rynku wewnętrznego UE. Rozporządzenie eIDAS umożliwia stosowanie środków identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (tj. podpisów i pieczęci elektronicznych, znaczników czasu, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego i uwierzytelniania witryn internetowych) przez obywateli, przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej w celu uzyskania dostępu do usług online lub transakcji elektronicznych. Słowacja ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na to pismo.

Rynki telekomunikacyjne Komisja wzywa 7 państw członkowskich do przeprowadzenia w terminie analizy właściwych rynków telekomunikacyjnych

Na mocy obowiązujących przepisów (dyrektywa 2002/21/WE) krajowe organy regulacyjne powinny przeprowadzać analizę rynków telekomunikacyjnych objętych regulacją UE co trzy lata i powiadamiać Komisję Europejską o podjęciu odpowiedniego środka. Belgia, Hiszpania, Irlandia, Polska, Rumunia, Słowenia i Węgry nie przekazały Komisji informacji o przeprowadzonych przez nie analizach. W związku z tym Komisja wysłała do tych siedmiu państw wezwanie do usunięcia uchybienia i tym samym wezwała je by niezwłocznie przeprowadziły analizę odnośnych rynków telekomunikacyjnych i poinformowały o tym Komisję w terminie określonym przez prawo UE. We wszystkich siedmiu przypadkach opóźnienia wynoszą znacznie ponad pięć lat. Siedem przedmiotowych państw członkowskich ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

 

2. Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

(Informacji udzielają: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

 

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Swobodny przepływ pracowników: Komisja pozywa REPUBLIKĘ CZESKĄ i LUKSEMBURG do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia o środkach transponujących przepisy UE na poziomie krajowym

Komisja Europejska pozywa Republikę Czeską i Luksemburg do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z brakiem powiadomienia o pełnej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (dyrektywa 2014/54/UE) ponad rok po terminie jej transpozycji. Swobodny przepływ jest jedną z największych korzyści płynących z jednolitego rynku. Jak wynika z najnowszego badania Eurobarometr więcej niż ośmiu Europejczyków na dziesięciu popiera „swobodny przepływ obywateli UE, którzy mogą mieszkać, pracować, uczyć się i prowadzić działalność gospodarczą w każdym państwie UE”. Swobodny przepływ musi jednak odbywać się na sprawiedliwych zasadach. Z tego względu obecna Komisja podejmuje działania mające na celu niedopuszczenie do dumpingu socjalnego, dając władzom krajowym narzędzia umożliwiające zwalczanie nadużyć i oszustw. Jednocześnie zapewnia ochronę praw pracowników również wówczas, gdy pracują oni zagranicą. Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich konieczne do zapewnienia zgodności z dyrektywą miały wejść w życie najpóźniej dnia 21 maja 2016 r. i należało niezwłocznie o tym powiadomić Komisję. Pomimo tego, że Komisja skierowała wezwanie do usunięcia uchybienia i uzasadnioną opinię, wzywając Republikę Czeską i Luksemburg do zgłoszenia pełnej zgodności z dyrektywą, Luksemburg zgłosił środki transponujące dyrektywę 2014/54/UE do prawa krajowego tylko częściowo a Republika Czeska do tej pory w ogóle nie powiadomiła o transpozycji dyrektywy. W związku z tym, na podstawie procedury określonej w art. 260 ust. 3 TFUE, Komisja zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 33 510,4 EUR na Republikę Czeską i 6 528 EUR na Luksemburg aż do momentu pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Państwa członkowskie, które nie dopełniają obowiązku zgłoszenia swoich środków transpozycji, są ścigane przez Komisję w trybie priorytetowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

3. Energia

(Informacji udzielają: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Uzasadniona opinia

Ochrona radiologiczna: Komisja wzywa BELGIĘ do pełnej transpozycji dyrektywy Euratom w sprawie wody pitnej

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Belgii wzywając ją do pełnej transpozycji dyrektywy Euratom w sprawie wody pitnej (dyrektywa Rady 2013/51/Euratom). Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy do dnia 28 listopada 2015 r. Przedmiotowa dyrektywa określa wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Gwarantuje ona wprowadzenie przez państwa członkowskie przepisów dotyczących kontroli promieniotwórczości w wodzie pitnej i dawki promieniowania wchłanianej w wyniku spożycia różnych rodzajów wody pitnej, oraz uzgodnień dotyczących informacji publicznej. Belgia nie zgłosiła Komisji żadnych środków transpozycji w wyznaczonym terminie, zatem Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia w kwietniu 2016 r. W następstwie odpowiedzi władz belgijskich na to pismo i powiadomienie o środku transpozycji, Komisja uważa, że transpozycja dyrektywy w Belgii jest wciąż niepełna. Belgia ma obecnie dwa miesiące na wypełnienie swoich zobowiązań, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Efektywność energetyczna: Komisja wzywa HISZPANIĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów UE dotyczących dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Komisja kieruje do Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym zwraca się o zapewnienie prawidłowego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej (dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, dyrektywa 2012/27/UE). Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek instalowania indywidualnych liczników lub podzielników kosztów ciepła w celu pomiaru zużycia energii i podziału kosztów w budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych, w których ogrzewanie, chłodzenie oraz dostawa ciepłej wody zapewniane są przez systemy ciepłownicze lub wspólne systemy centralnego ogrzewania. Hiszpania ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

 

4. Środowisko

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Uzasadnione opinie

Torby plastikowe: Komisja zwraca się do CHORWACJI i RUMUNII o wprowadzenie w życie przepisów UE dotyczących lekkich plastikowych toreb na zakupy

Komisja wzywa Chorwację i Rumunię do pełnego wprowadzenia do prawa krajowego przepisów UE dotyczących odpadów (dyrektywa w sprawie plastikowych toreb, dyrektywa (UE) 2015/720). Aby zaradzić problemowi marnowania zasobów i zaśmiecania, państwa członkowskie były zobowiązane do przyjęcia środków w celu zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie plastikowych toreb do dnia 27 listopada 2016 r. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do realizacji tego celu poprzez wprowadzenie płatnych lekkich plastikowych toreb na zakupy lub wyznaczenie krajowych celów dotyczących zmniejszenia ich zużycia. Władze krajowe mogą dokonać wyboru z wykazu środków w celu osiągnięcia wspólnie uzgodnionych celów. Wśród tych środków są instrumenty ekonomiczne, takie jak opłaty lub podatki. Inną możliwością jest wyznaczenie krajowych celów w zakresie zmniejszania zużycia. Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby z końcem 2019 r. zużycie tych toreb nie przekraczało 90 sztuk na osobę rocznie. Do końca 2025 r. liczbę tę należy obniżyć do nie więcej niż 40 toreb na osobę. Obydwa cele można osiągnąć dzięki wprowadzeniu środków obowiązkowych albo porozumień z sektorami gospodarki. Możliwe jest również wprowadzenie zakazu stosowania toreb plastikowych, pod warunkiem że zakaz taki nie przekracza granic ustanowionych przez dyrektywę, co zapewni zachowanie swobodnego przepływu towarów na jednolitym rynku europejskim. Komisja sprawdza w pierwszej kolejności, czy państwa członkowskie wypełniły obowiązek transpozycji tej dyrektywy. Komisja przesłała dziś wezwanie do usunięcia uchybienia Chorwacji i Rumunii w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji do Komisji. Państwa te mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na tę uzasadnioną opinię. Jeżeli wymienione państwa członkowskie nie udzielą zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jakość powietrza: Komisja zwraca się do RUMUNII w związku z brakiem zgłoszenia środków mających na celu redukcję emisji z oparów paliwa

Komisja Europejska postanowiła skierować do Rumunii uzasadnioną opinię w związku z niedopełnieniem przez nią obowiązku zgłoszenia środków ukierunkowanych na ograniczenie emisji oparów benzyny zgodnie z przepisami UE dotyczącymi jakości powietrza (dyrektywa Komisji 2014/99/UE). Dyrektywa ta spełnia istotną rolę w zakresie ochrony zdrowia ludzi i środowiska, ogranicza bowiem emisję lotnych związków organicznych z paliwa do powietrza. Państwa członkowskie miały obowiązek dokonać transpozycji zmiany tej dyrektywy do dnia 13 marca 2016 r. Rumunia nadal nie zgłosiła instrumentów prawnych wprowadzających do prawa krajowego przepisy dotyczące testowania systemów odzyskiwania oparów paliwa. W związku z tym Komisja kieruje do rumuńskich władz uzasadnioną opinię i daje im dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli Rumunia nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Woda: Komisja wzywa HISZPANIĘ do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących wody

Komisja zwraca się do Hiszpanii o przestrzeganie ustaleń drugiej serii planów gospodarowania wodami w dorzeczu na podstawie ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE). Plany te zawierają wyczerpujący przegląd istotnych kwestii dotyczących każdego dorzecza i powinny zawierać konkretne środki konieczne do osiągnięcia ustanowionych celów w zakresie jakości środowiska. Jak dotąd Hiszpania nie przyjęła, nie opublikowała i nie zgłosiła Komisji przeglądu i aktualizacji pierwszych planów gospodarowania wodami w dorzeczu w odniesieniu do wszystkich siedmiu obszarów dorzeczy na Wyspach Kanaryjskich. Termin upłynął w dniu 22 października 2015 r. Co więcej, nie zakończono konsultacji publicznych w sprawie projektów tych planów ani nie przekazano informacji społeczeństwu. W kwietniu 2017 r. wysłano wezwanie do usunięcia uchybienia. Z uwagi na fakt, że Hiszpania nie wywiązała się z obowiązków określonych w ramowej dyrektywie wodnej Komisja kieruje obecnie do niej uzasadnioną opinię, zanim ewentualnie wniesie sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Hiszpania ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia i uzasadnione opinie:

Hałas: Komisja wzywa CYPR, NIEMCY, RUMUNIĘ i SŁOWENIĘ do przyjęcia map hałasu i planów działania dotyczących poziomu hałasu w środowisku

Komisja Europejska wzywa Cypr, Niemcy, Rumunię i Słowenię do wypełnienia najważniejszych wymogów zapisanych w dyrektywie dotyczącej hałasu (dyrektywa 2002/49/WE). Hałas w środowisku, powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, jest drugą – po zanieczyszczeniu powietrza – główną przyczyną przedwczesnych zgonów. Dyrektywa dotycząca hałasu wymaga, aby państwa członkowskie opracowały mapy hałasu przedstawiające narażenie na hałas w dużych aglomeracjach, wzdłuż głównych linii kolejowych, głównych dróg i dużych lotnisk. Mapy te mają posłużyć jako podstawa do określenia środków w planach działania dotyczących hałasu. W przypadku Niemiec należy jeszcze sporządzić wiele planów działania dla aglomeracji, głównych dróg i portów lotniczych, pomimo postępów osiągniętych od września 2016 r. W Słowenii, zdaniem Komisji, nie poczyniono od września 2016 r. wystarczających postępów. W dalszym ciągu brak planów działania dla dwóch aglomeracji oraz dla większości głównych dróg i głównych linii kolejowych, a przestarzały plan działania odnoszący się do głównych dróg i głównych linii kolejowych poza aglomeracją Lublany nie został zmieniony. Komisja podjęła zatem decyzję o skierowaniu do Niemiec i Słowenii uzasadnionej opinii. Państwa te mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się. Cypr i Rumunia natomiast wciąż nie przyjęły wszystkich map hałasu i planów działania dotyczących hałasu dla aglomeracji i głównych dróg. W przypadku Rumunii dotyczy to również dla głównych linii kolejowych poza aglomeracjami. Z tego względu Komisja skierowała do Cypru i Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia, wzywając je do wywiązania się z podstawowych zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie hałasu w ciągu dwóch miesięcy.

Ścieki: Komisja wzywa FRANCJĘ, HISZPANIĘ i MALTĘ do zapewnienia odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Francji i Hiszpanii wezwania do usunięcia uchybienia oraz uzasadnionej opinii do Malty w związku z niedopełnieniem przez te kraje obowiązku pełnego wdrożenia dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa Rady 91/271/EWG). Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że aglomeracje (miasta, miasteczka, osiedla) właściwie odprowadzają i oczyszczają ścieki komunalne. W następstwie ostatniego sprawozdania z realizacji działań, Komisja uważa, że Francja narusza wymogi dyrektywy, ponieważ 373 aglomeracje na jej terenie nie spełniają wymogów dyrektywy dotyczących wtórnego oczyszczania. 49 z tych aglomeracji powinno również wprowadzić trzeci stopień oczyszczania (obszary wrażliwe). W przypadku Hiszpanii, z oceny wynika, że oprócz dużej liczby aglomeracji, które nie wywiązują się z zobowiązań określonych w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – co jest przedmiotem czterech innych toczących się postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – znacząca liczba aglomeracji narusza ponadto podstawowe wymogi przewidziane w dyrektywie dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz monitorowania. Komisja wzywa Maltę do zapewnienia odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych w trzech aglomeracjach: Gozo-Main, Malta Północ i Malta Południe. Nadal utrzymują się problemy związane z jakością odprowadzanych ścieków, dlatego Komisja Europejska wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia w grudniu 2016 r. W swojej odpowiedzi władze Malty wyjaśniły, że pracują nad znalezieniem rozwiązania, jednak nie przewidują by osiągnięcie tego celu było możliwe w niedalekiej przyszłości. Francja, Hiszpania i Malta mają obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Odpowiedzialność za środowisko Komisja wzywa AUSTRIĘ do przestrzegania w pełni przepisów UE

Komisja wzywa Austrię do dostosowania swojego prawodawstwa do wymogów dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko (dyrektywa 2004/35/WE). Dyrektywa ustanawia odpowiedzialność podmiotów gospodarczych za szkody wyrządzone środowisku oraz wymaga, aby na własny koszt zapobiegały one i zaradzały szkodom wyrządzonym w wodach, na powierzchni ziemi i w odniesieniu do różnorodności biologicznej. Komisja stwierdziła, że szereg austriackich przepisów wykonawczych jest niezgodnych z przepisami UE. Kwestie te nie zostały rozwiązane, Komisja postanowiła zatem skierować do Austrii wezwanie do usunięcia uchybienia. Władze Austrii mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się.

Jednolity rynek i drewno: Komisja wzywa BELGIĘ do przestrzegania przepisów UE w odniesieniu do drewna

Komisja stwierdziła, że w Belgii, w której wprowadza się znaczne ilości drewna na rynek UE, nie udało się przeprowadzić wielu kontroli od momentu gdy w 2013 r. weszło w życie rozporządzenie UE w sprawie drewna (rozporządzenie (UE) nr 995/2010). W rozporządzeniu zakazano wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących z takiego drewna na rynek UE, a tym samym przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej i lasów na całym świecie. Ma ono również kluczowe znaczenie dla stworzenia równych warunków działania na terenie UE. W tym celu w rozporządzeniu zobowiązano wprowadzających drewno na rynek wewnętrzny UE do określania ryzyka nielegalnego pozyskiwania drewna i do wprowadzenia środków celem ograniczenia go. W związku z tym Komisja postanowiła zwrócić uwagę władz Belgii na tę kwestię i skierowała do nich wezwanie do usunięcia uchybienia. Belgia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Azotany: Komisja wzywa GRECJĘ do wypełnienia zobowiązań wynikających z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości

Komisja wzywa Grecję do zapewnienia pełnej zgodności z orzeczeniem wydanym w trybie prejudycjalnym (C-149/14) przez Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 23 kwietnia 2015 r. W wyroku tym Trybunał orzekł, że Grecja naruszyła swoje obowiązki wynikające z dyrektywy azotanowej (dyrektywa Rady 91/676/EWG) nie ustanawiając wystarczającej liczby stref zagrożenia i nie opracowując programów działań dla tych stref. Pomimo pewnych postępów poczynionych od czasu wyroku Grecja nadal nie opracowała żadnych programów działania w odniesieniu do nowo wyznaczonych stref zagrożenia. W związku z tym w strefach tych nie można realizować celów, dla których zostały one wyznaczone, tj. celu ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Jako że minęły dwa lata od wydania orzeczenia, Komisja kieruje do Grecji wezwanie do usunięcia uchybienia zanim ponownie skieruje sprawę do Trybunału z wnioskiem o nałożenie sankcji finansowych. Grecja ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Powietrze: Komisja wzywa LUKSEMBURG i SŁOWACJĘ do przestrzegania prawodawstwa UE w sprawie jakości powietrza

Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia do Luksemburga i Słowacji z powodu zanieczyszczania powietrza NO2. Przepisy unijne dotyczące jakości powietrza (dyrektywa 2008/50/WE) i czystszego powietrza dla Europy nakładają na państwa członkowskie wymóg oceny jakości powietrza na ich terytoriach oraz wprowadzania środków celem ograniczania narażenia obywateli na działanie zanieczyszczeń. Od momentu wejścia w życie tych przepisów Luksemburg nie był w stanie zapewnić zgodności z obowiązującymi wartościami dopuszczalnymi dla NO2 na terenie miasta Luksemburga. Słowacja nie zapewnia odpowiedniej liczby i rodzaju punktów poboru próbek i nie przedstawiła odpowiedniej liczby ważnych danych. Z tego względu Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia do Luksemburga i Słowacji. Obydwa państwa mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Ochrona przyrody: Komisja wzywa SŁOWENIĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów UE w zakresie ochrony przyrody

Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia do Słowenii w związku z brakiem prawidłowej transpozycji przepisów UE w zakresie ochrony przyrody. Dyrektywa ptasia (dyrektywa 2009/147/WE) i dyrektywa siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG) przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej i ochrony 500 gatunków dzikiego ptactwa naturalnie występujących w UE oraz do zachowania licznych rzadkich, zagrożonych lub endemicznych gatunków zwierząt i roślin. Słowenia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia.

Odpady: Komisja wzywa HISZPANIĘ do uprzątnięcia nielegalnych składowisk

Komisja Europejska ponagla Hiszpanię, aby podjęła ona działania, które doprowadzą do zamknięcia, zabezpieczenia i regeneracji wszystkich pozostałych składowisk odpadów obojętnych, zgodnie z wymogami dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE). Składowiska te stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Hiszpania nie wywiązała się ze zobowiązań w zakresie kontroli, inspekcji i egzekwowania przepisów dotyczących składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych ani nie przyjęła środków gwarantujących, że wytwórcy lub posiadacze odpadów dokonują ich niezbędnego przetworzenia. Jest to przykład systemowego naruszania obowiązków wynikających z artykułów 13 i 15 dyrektywy. Pierwsze wezwanie skierowano do Hiszpanii w grudniu 2015 r., jednak nie nastąpiły po nim zdecydowane działania. Przedstawiono dowody, że nadal istnieje co najmniej 338 niekontrolowanych składowisk oczekujących na zamknięcie lub przetworzenie zgromadzonych tam odpadów. Komisja przesyła obecnie dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, na które Hiszpania powinna udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy.

 

5. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

 

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Audyt: Komisja pozywa SŁOWENIĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku wprowadzenia w życie przepisów UE dotyczących badania sprawozdań finansowych

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Słowenii do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków umożliwiających pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących badania sprawozdań finansowych do krajowego systemu prawnego. Terminowe i prawidłowe wdrażanie dyrektywy w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dyrektywa 2014/56/UE) stanowi ważny krok na drodze do zwiększenia i wzmocnienia przepisów UE dotyczących badania ustawowego, ponieważ odnosi się ona do licznych niedociągnięć stwierdzonych na rynku audytu w czasie ostatniego kryzysu. Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich konieczne do zapewnienia zgodności z dyrektywą miały wejść w życie najpóźniej dnia 17 czerwca 2016 r. i należało niezwłocznie o tym powiadomić Komisję. Niedopełnienie przez Słowenię obowiązku wdrożenia dyrektywy oznacza, że zainteresowane podmioty, takie jak inwestorzy i akcjonariusze, nie mogą korzystać z nowych przepisów, które w znacznym stopniu podnoszą jakość audytu. Wywiera ono również niekorzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynków krajowych i unijnych. Ponadto istnieją obawy co do wiarygodności i solidności krajowych ram prawnych w Słowenii, bowiem zwiększone wymogi dotyczące niezależności i obiektywizmu zawarte w dyrektywie nie zostały wdrożone. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Rachunki płatnicze: Komisja pozywa HISZPANIĘ do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku wdrożenia przepisów dotyczących rachunków płatniczych

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Hiszpanii w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków służących pełnemu wdrożeniu dyrektywy UE o rachunkach płatniczych (dyrektywa 2014/92/UE). Unijne przepisy dotyczące rachunków płatniczych są niezbędne do zapewnienia konsumentom przejrzystych rachunków płatniczych na konkurencyjnym i sprzyjającym włączeniu społecznemu rynku. Dyrektywa przyznaje wszystkim legalnym rezydentom UE prawo do posiadania podstawowego rachunku płatniczego za rozsądną opłatą, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zwiększa ona również przejrzystość opłat za prowadzenie rachunku płatniczego i ułatwia porównywanie i zmianę podmiotów świadczących przedmiotowe usługi. Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich konieczne do zapewnienia zgodności z dyrektywą miały wejść w życie najpóźniej dnia 18 września 2016 r. i należało niezwłocznie o tym powiadomić Komisję. Do chwili obecnej Hiszpania nie dokonała transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego. W związku z tym Komisja kieruje sprawę przeciwko Hiszpanii do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Usługi finansowe: Komisja wzywa FRANCJĘ do wdrożenia przepisów unijnych w dziedzinie ubezpieczeń

Komisja postanowiła skierować do Francji wezwanie do usunięcia uchybienia, wzywając ją do pełnego wprowadzenia przepisów dyrektywy Wypłacalność II (dyrektywa 2009/138/WE) i dyrektywy Omnibus II (dyrektywa 2014/51/UE). Jeżeli Francja nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać jej uzasadnioną opinię w tej sprawie.

 

6. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Informacji udzielają: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

 

Uzasadnione opinie

Węgry: Komisja wzywa WĘGRY do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w sprawia ustawy o szkolnictwie wyższym

Komisja przesłała dziś Węgrom uzupełniającą uzasadnioną opinię w odniesieniu do węgierskiej ustawy o szkolnictwie wyższym. Wcześniej 14 lipca przesłano uzasadnioną opinię a 26 kwietnia wezwanie do usunięcia uchybienia. W uzasadnionej opinii Komisja wskazała, że węgierska ustawa jest niezgodna z zasadą swobody świadczenia usług oraz prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym miejscu w UE przez instytucje szkolnictwa wyższego. Komisja jest również zdania, że nowe ustawodawstwo jest sprzeczne z prawem do wolności nauki, prawem do nauki oraz swobodą prowadzenia działalności gospodarczej, zapisanymi w Karcie praw podstawowych UE. Komisja uważa ponadto, że stoi ono w sprzeczności do zobowiązań prawnych Unii wynikających z międzynarodowego prawa handlowego (Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, GATS, w ramach Światowej Organizacji Handlu, WTO). Węgry odpowiedziały Komisji w dniu 14 sierpnia. Przesłana dziś uzupełniająca uzasadniona opinia zawiera dalsze wyjaśnienia dotyczące obaw Komisji co do niezgodności ustawy o szkolnictwie wyższym ze zobowiązaniami UE w ramach GATS. Władze węgierskie miały czas na zapoznanie się ze szczegółową analizą Komisji na temat przepisów GATS, ponieważ przesłała ona uzasadnioną opinię w tej sprawie w lipcu 2017 r. Węgry mają teraz dwa tygodnie na przedstawienie dodatkowych wyjaśnień na temat ustawy o szkolnictwie wyższym. Jeżeli władze Węgier nie odpowiedzą zadowalająco na tę uzasadnioną opinię, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Opóźnienia w płatnościach: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do przestrzegania przepisów UE

Komisja postanowiła rozpocząć drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Portugalii w sprawie przestrzegania przepisów dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach (dyrektywa 2011/7/UE) i skierowała do niej uzasadnioną opinię. Dyrektywa stanowi, że organy publiczne muszą płacić za zamówione towary i usługi w ciągu 30 dni lub, w wyjątkowych okolicznościach, w ciągu 60 dni. Zgodnie z informacjami, jakimi dysponuje Komisja, portugalskie organy publiczne płacą średnio w ciągu 90–100 dni. Sytuacja jest alarmująca w sektorze opieki zdrowotnej, w którym średni okres płatności wynosi ponad 300 dni. W kwietniu 2017 r. Komisja wysłała wezwanie do usunięcia uchybienia do Portugalii za nieprawidłowe stosowanie dyrektywy 2011/7/UE. Władze portugalskie udzieliły odpowiedzi w czerwcu 2017 r. Oczekuje się, że organy administracji publicznej odegrają szczególnie ważną rolę w zmianie zwyczaju opóźniania płatności, dając dobry przykład i płacąc swoim dostawcom szybko i w przejrzysty sposób. Opóźnienia w płatnościach mają negatywny wpływ na przedsiębiorstwa, wpływając na ich płynność i przepływy pieniężne, komplikując zarządzanie finansami i uniemożliwiając im wzrost. Dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach daje wierzycielom większe prawa, wprowadzając terminy płatności za towary lub usługi zamawiane przez przedsiębiorstwa i organy publiczne, a jeśli te terminy nie są przestrzegane dając przedsiębiorstwom prawo do godziwej rekompensaty. Portugalia ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję. W razie braku zadowalającej reakcji Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Zamówienia publiczne: Komisja wzywa ŁOTWĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących zamówień publicznych

Komisja Europejska postanowiła dziś wystosować do Łotwy wezwanie do usunięcia uchybienia w odniesieniu do zamówień na produkty służące organizacji ruchu, takie jak sygnalizacja świetlna lub urządzenia sterujące. Komisja jest zdania, że domagając się w dokumentacji przetargowej szczególnych znaków towarowych i nazw handlowych, Łotwa naruszyła zasady niedyskryminacji i równego traktowania, o których mowa w przepisach UE dotyczących zamówień publicznych (dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE). Łotwa ma obecnie dwa miesiące na wypełnienie swoich zobowiązań, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

 

7. Sprawiedliwość, konsumenci i równouprawnienie płci

(Informacji udzielają: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659,

Tim McPhie - tel.: +32 229 58602)

 

Uzasadnione opinie

Komisja Europejska zwiększa nacisk na WĘ‏GRY w związku z ich ustawą o organizacjach pozarządowych

Komisja Europejska skierowała dziś do Węgier uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego) w związku z ich ustawą o organizacjach pozarządowych finansowanych z zagranicy. Uzasadniona opinia Komisji w odniesieniu do węgierskiej ustawy o NGO jest kolejnym krokiem podjętym przez Komisję – pierwszym było przesłanie przez nią 14 lipca wezwania do usunięcia uchybienia. Komisja postanowiła wszcząć postępowanie prawne przeciwko Węgrom w związku z niedopełnieniem przez nie obowiązków wynikających z postanowień Traktatu dotyczących swobodnego przepływu kapitału. Przepisy ustawy o NGO pośrednio dyskryminują i w sposób nieproporcjonalny ograniczają darowizny z zagranicy na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Oprócz powyższych obaw, Komisja jest również zdania, że na Węgrzech narusza się prawo do wolności zrzeszania się i prawo do ochrony życia prywatnego i danych osobowych zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej w związku z postanowieniami Traktatu UE. 14 sierpnia Węgry odpowiedziały na przesłane przez Komisję wezwanie do usunięcia uchybienia. Komisja uważnie przeanalizowała przedstawione przez Węgry wyjaśnienia, jej zasadnicze wątpliwości nie zostały jednak rozwiane. Węgry mają teraz miesiąc na podjęcie niezbędnych środków w celu zastosowania się do tej uzasadnionej opinii. Jeżeli władze Węgier nie odpowiedzą zadowalająco na tę uzasadnioną opinię, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Komisja wzywa IRLANDIĘ do wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej praw ofiar

Komisja wzywa Irlandię do wdrożenia unijnej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (dyrektywa w sprawie praw ofiar, dyrektywa 2012/29/UE). Dyrektywa przyznaje ofiarom przestępstw wyraźne prawa dostępu do informacji, udziału w postępowaniu karnym oraz do otrzymywania wsparcia i ochrony, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Stanowi ona, że wszystkie ofiary przestępstw i rodziny ofiar mają być uznawane i traktowane z szacunkiem, w sposób taktowny i profesjonalny. Dyrektywa zapewnia również identyfikowanie ofiar najbardziej narażonych, takich jak ofiary gwałtów, terroryzmu, przestępstw z nienawiści, lub inne ofiary, które są bardziej podatne na zagrożenia z uwagi na ryzyko dalszych szkód. W odniesieniu do ofiar zidentyfikowanych jako narażone stosuje się specjalne środki ochrony, aby chronić je podczas postępowania sądowego oraz przed wszelkimi zagrożeniami ze strony sprawcy. Szczególną uwagę zwraca się na ochronę dzieci. Przepisy UE mają zastosowanie do wszystkich ofiar przestępstw w UE, bez względu na ich narodowość. Transpozycji dyrektywy w sprawie praw ofiar do prawa krajowego należało dokonać najpóźniej dnia 16 listopada 2015 r. Do chwili obecnej Irlandia nie zgłosiła Komisji Europejskiej żadnych przepisów krajowych wdrażających te przepisy UE. W związku z tym Komisja zwraca się do władz Irlandii o podjęcie działań i postanowiła przesłać uzasadnioną opinię. Jeżeli władze Irlandii nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Komisja wzywa AUSTRIĘ i DANIĘ do prawidłowego wdrożenia dyrektywy w sprawie praw konsumentów

Komisja wzywa Austrię i Danię do szybkiego podjęcia działań aby zapewnić poprawne wdrożenie dyrektywy UE w sprawie praw konsumentów (dyrektywa 2011/83/UE). Dzięki tej dyrektywie, konsumenci w UE korzystają z tej samej silnej ochrony konsumentów bez względu na miejsce dokonania zakupu w Unii Europejskiej. Niektóre główne korzyści obejmują prawo do zwrotu towaru oraz prawo do pełnego zwrotu kosztów, jeżeli konsumenci zmienią zdanie w ciągu 14 dni, zakaz stosowania ukrytych opłat i z góry zaznaczonych pól wyboru przy zakupach internetowych. Dania powinna zapewnić m.in. skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary w przypadkach, gdy podmioty gospodarcze naruszają przepisy dotyczące praw konsumentów. W przepisach należy wyjaśnić, że w przypadku gdy niezamówione towary są wysyłane do konsumenta, fakt, że konsument nie reaguje, nie oznacza że wyraża on zgodę na zakup danego produktu. Austria wprowadziła sankcje, które nie wydają się być wystarczająco odstraszające i nie obejmują wszystkich naruszeń dyrektywy w sprawie praw konsumentów. Powinna ona również zapewnić konsumentom w przypadku opóźnień w dostawie prawo do odwołania zamówienia w całości, jeżeli zakupili wiele produktów w ramach jednego zamówienia. Komisja skierowała do Austrii i Danii wezwanie do usunięcia uchybienia, wzywając je do dostosowania ustawodawstw krajowych do przepisów dyrektywy UE w sprawie praw konsumentów. Jeżeli te dwa państwa członkowskie nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może przesłać obydwóm uzasadnione opinie w tej sprawie.

 

8. Gospodarka morska i rybołówstwo

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Rybołówstwo: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do podjęcia działań celem zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Komisja przesłała Portugalii wezwanie do usunięcia uchybienia na skutek niepodejmowania działań mających na celu powstrzymywanie i eliminowanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów i zapobieganie im przez niektóre z jej statków na wodach podlegających kompetencji Komisji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO). Komisja uważa, że Portugalia nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie egzekwowania przepisów unijnych w odniesieniu do środków dotyczących ochrony zasobów i ich egzekwowania uzgodnionych w ramach Komisji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (rozporządzenie Rady (WE) nr° 1386/2007) oraz wynikających z rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (rozporządzenie Rady (WE) nr° 1005/2008). Komisja jest również zdania, że Portugalia narusza przepisy rozporządzenia ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (rozporządzenie Rady (WE) nr° 1224/2009). Jeżeli Portugalia nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać jej uzasadnioną opinię w tej sprawie.

 

9. Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

(Informacji udzielają: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko - tel.: +32 229 63444, Markus Lammert - tel.: +32 229 80423)

 

Uzasadnione opinie

Bezpieczeństwo: Komisja wzywa GRECJĘ do pełnego wdrożenia decyzji w sprawie konwencji z Prüm

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Grecji uzasadnionej opinii w związku z niepełnym wdrożeniem decyzji w sprawie konwencji z Prüm (decyzje Rady 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW). Decyzje w sprawie konwencji z Prüm umożliwiają państwom członkowskim szybką wymianę informacji na temat DNA, odcisków palców i krajowych danych rejestracyjnych pojazdów i są ważnym elementem Europejskiej agendy bezpieczeństwa. Wezwanie do usunięcia uchybienia przesłano Grecji we wrześniu 2016 r. Od tego czasu Grecja w pełni wdrożyła konieczne środki w odniesieniu do wymiany informacji na temat DNA i odcisków palców. Nie zakończono jednak procedury oceny wymiany informacji dotyczących krajowych danych rejestracyjnych pojazdów. Komisja wezwała dziś Grecję do szybkiego zakończenia prac niezbędnych do wywiązania się z jej zobowiązań prawnych. Grecja ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, po czym Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Bezpieczeństwo: Komisja zwraca się do LUKSEMBURGA o pełne wdrożenie wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania

Komisja Europejska przesłała dziś do Luksemburga uzasadnioną opinię w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłaszania środków krajowych podjętych w celu wykonania tzw. inicjatywy szwedzkiej (decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW). Inicjatywa ta umożliwi bardziej skuteczną wymianę informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich podczas prowadzenia dochodzeń karnych lub operacji wywiadowczych w sprawach karnych. Przyjęta przez Radę w dniu 18 grudnia 2006 r. inicjatywa miała zostać wdrożona przez państwa członkowskie do dnia 19 grudnia 2008 r. Luksemburg otrzymał wezwanie do usunięcia uchybienia w listopadzie 2016 r., ale nie zgłosił jeszcze Komisji żadnych środków wykonawczych. Luksemburg ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji Europejskiej o wszelkich środkach wprowadzonych w celu zapewnienia odpowiedniego wdrożenia wspomnianej inicjatywy. W przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Uzasadnione opinie i zamknięcie spraw

Legalna migracja: przenoszenie pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa Komisja wzywa BELGIĘ, FINLANDIĘ i SZWECJĘ do pełnego wdrożenia przepisów oraz zamyka pięć spraw

Komisja skierowała dziś do Belgii, Finlandii i Szwecji uzasadnioną opinię w związku z niedopełnieniem obowiązku (Finlandia) lub częściowym dopełnieniem obowiązku (Belgia i Szwecja) zgłaszania krajowych środków przyjętych w celu wdrożenia dyrektywy w sprawie przenoszenia wewnątrz przedsiębiorstwa pracowników spoza UE. Przyjęta przez Radę w dniu 15 maja 2014 r. dyrektywa w sprawie przenoszenia wewnątrz przedsiębiorstwa (dyrektywa 2014/66/UE) miała zostać wdrożona przez państwa członkowskie do dnia 29 listopada 2016 r. Ma ona na celu ułatwienie tymczasowego przydzielania przez wielonarodowe korporacje wysoko wykwalifikowanych pracowników (kadra kierownicza, specjaliści i stażyści) do spółek zależnych mających siedzibę na terenie UE. Belgia, Finlandia i Szwecja mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji wszelkich środków przyjętych w celu zapewnienia pełnego wdrożenia wspomnianej dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto Komisja podjęła decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Cypru, Francji, Luksemburga, Łotwy i Słowacji po zbadaniu zgłoszonych przez tych pięć państw środków transponujących przepisy dyrektywy w sprawie przenoszenia wewnątrz przedsiębiorstwa.

 

10. Mobilność i transport

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia

Lotnictwo: Komisja wzywa BELGIĘ do przestrzegania zasad zarządzania ruchem lotniczym

Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia do Belgii na skutek braku działań naprawczych mających na celu stworzenie wspólnej cywilno-wojskowej komórki zarządzania przestrzenią powietrzną w celu spełnienia zasady elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej (FUA). Zgodnie z tą zasadą, przestrzeń powietrzna nie jest już uznawana za „cywilną” czy „wojskową” przestrzeń powietrzną, lecz uznaje się ją za kontinuum i przydziela zgodnie z potrzebami użytkownika. Działania naprawcze zostały uzgodnione między Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i władzami lotniczymi Belgii podczas standardowych kontroli. Jeżeli Belgia nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać jej uzasadnioną opinię w tej sprawie.

 

Uzasadnione opinie

Transport kolejowy: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa kolei

Komisja Europejska wezwała Bułgarię do zapewnienia zgodności jej krajowych przepisów z przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa kolei (dyrektywa 2004/49/WE). Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia niezależnego organu bezpieczeństwa i niezależnego organu dochodzeniowego badającego wypadki i incydenty. Zawiera ona także wymóg przydzielenia zadań i określenia zakresu odpowiedzialności różnych podmiotów kolejowych w celu zagwarantowania, że nie kolidują one ani nie pokrywają się ze sobą. Jednakże do tej pory Bułgaria nie zdołała zagwarantować niezależności organu dochodzeniowego ani zapewnić mu odpowiednich zasobów. Bułgaria ma dwa miesiące na zmianę tej sytuacji, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ochrona lotnictwa: Komisja wzywa CHORWACJĘ do aktualizacji przepisów krajowych

Komisja zwróciła się do Chorwacji, by w pełni wdrożyła przepisy UE ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (rozporządzenie (WE) nr 300/2008). Zgodnie z tym rozporządzeniem, państwa członkowskie są zobowiązane do regularnego aktualizowania krajowych przepisów dotyczących ochrony lotnictwa. Takie przepisy określają strukturę organizacyjną, zakres odpowiedzialności i mechanizmy w zakresie monitorowania działań w krajowych portach lotniczych, w stosunku do przedsiębiorstw lotniczych oraz podmiotów powiązanych z ochroną lotnictwa. Jednak Chorwacja formalnie jeszcze tego nie zrobiła. Jest to kwestia przepisów administracyjnych, która nie ma nic wspólnego z brakami w dziedzinie ochrony lotnictwa. Władze Chorwacji mają obecnie dwa miesiące na przyjęcie środków potrzebnych do zaradzenia tej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zrównoważony transport: Komisja wzywa 9 państw członkowskich do transpozycji przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Komisja zwróciła się do Bułgarii, Danii, Estonii, Francji, Litwy, Malty, Polski, Rumunii i Szwecji o dokonanie pełnej transpozycji przepisów UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE). Głównym celem dyrektywy jest ustanowienie wspólnych ram szeroko zakrojonej rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych w Europie. Ma to zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia uzależnienia od transportu ropy naftowej, ograniczenia jego wpływu na środowisko, a tym samym wzmocnienia wiodącej roli Europy w walce ze zmianą klimatu. W dyrektywie określono minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru. Miała ona zostać wdrożona najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r. Jednak wymienione państwa członkowskie zgłosiły Komisji jedynie część środków zapewniających transpozycję dyrektywy do prawa krajowego. Wspomniane 9 państw członkowskich ma teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji tej dyrektywy, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

11. Podatki i unia celna

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Uzasadniona opinia

Podatki: Komisja wzywa BELGIĘ do dostosowania krajowych przepisów podatkowych dotyczących dochodów z odsetek od obligacji do przepisów UE

Komisja przesyła dziś Belgii uzasadnioną opinię w sprawie naruszenia przepisów UE dotyczących opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek od obligacji (art. 63 TFUE oraz art. 40 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, EOG). Belgijskie przepisy stosowane do odsetek od obligacji o stałym oprocentowaniu, różnią się w zależności od tego, czy odsetki te pochodzą z obligacji belgijskich czy z obligacji pochodzenia zagranicznego. Belgijskie przepisy krajowe dotyczące obligacji zarejestrowanych w belgijskim systemie likwidacji i sprzedawanych w Belgii uwzględniają okres utrzymywania takich obligacji, jeżeli należały one do posiadacza przez okres krótszy od pełnego roku podatkowego. Natomiast przepisy mające zastosowanie do dochodów z obligacji pochodzenia zagranicznego zarejestrowanych w belgijskim systemie likwidacji, od których dochody są uzyskiwane poza Belgią, prowadzą do obliczania ich tak, jakby obligacje należały do posiadacza przez pełny rok podatkowy. Ta różnica w traktowaniu dochodów z tytułu odsetek stanowi przeszkodę w transgranicznym przepływie kapitału i jest niezgodna z art. 63 TFUE i art. 40 Porozumienia EOG.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Podatki: Komisja wzywa NIEMCY do dostosowania systemu zwrotu podatku VAT do przepisów UE

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Niemiec wezwanie do usunięcia uchybienia z powodu naruszenia przepisów UE dotyczących zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) (dyrektywa VAT, dyrektywa Rady 2006/112 i dyrektywa w sprawie zwrotu – dyrektywa Rady 2008/9/WE). Na mocy przepisów krajowych, jeśli podatnik prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech ubiega się o zwrot VAT od innego państwa członkowskiego za pośrednictwem niemieckiego portalu internetowego może utracić prawo do zwrotu, gdyż Niemcy nie podejmują działań w przypadku komunikatów o możliwym błędzie od państwa członkowskiego zwrotu. Zdaniem Komisji Niemcy naruszają również zasady współpracy administracyjnej (rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010) w przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu zwraca się z wnioskiem o powiadomienie podatników będących rezydentami o istotnych zasadach i decyzjach, a Niemcy tego nie robią. Jeżeli Niemcy nie podejmą działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać władzom niemieckim uzasadnioną opinię w tej sprawie.

Podatki: Komisja wzywa WĘGRY do dostosowania wymogów krajowych dotyczących VAT do przepisów UE

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Węgier wezwanie do usunięcia uchybienia z powodu naruszenia przepisów UE dotyczących podatku VAT (dyrektywa Rady 2006/112) W ramach elektronicznego systemu kontroli handlu i transportu (EKAER), przedsiębiorstwa są zobowiązane do dostarczania węgierskim organom podatkowym szczegółowych informacji na temat niektórych należących do przedsiębiorstw środków transportu poruszających się po drogach publicznych do celów podatku VAT. Wymóg ten narusza dyrektywę VAT ponieważ wpływa na transakcje transgraniczne i wprowadza administracyjne formalności przy przekraczaniu granic. Jeżeli Węgry nie podejmą działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać im uzasadnioną opinię w tej sprawie.

 

Decyzje o zamknięciu spraw

Podatki: Komisja zamyka postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące podatku od spadków i zapisów na rzecz organizacji nienastawionych na zysk

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje poprawki wprowadzone przez Niemcy (w zakresie przepisów dotyczących podatku od spadków na specjalne świadczenia alimentacyjne) i Grecję (w odniesieniu do traktowania pod względem podatku od spadków zapisów na rzecz organizacji nienastawionych na zysk oraz głównego miejsca zamieszkania). W związku z tym Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu odnośnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

MEMO/17/3494

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar