Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Informatieblad

Inbreukenpakket voor oktober: voornaamste beslissingen

Brussel, 4 oktober 2017

Inbreukenpakket voor oktober: voornaamste beslissingen

Overzicht per beleidsterrein

Het maandelijkse pakket inbreukbeslissingen betreft de gerechtelijke stappen van de Europese Commissie ("de Commissie") tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen. De beslissingen betreffen diverse sectoren en beleidsterreinen van de EU en moeten ervoor zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij.

De voornaamste beslissingen van de Commissie (waaronder 29 aanmaningsbrieven, 29 met redenen omklede adviezen, 4 verwijzingen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie en 9 sluitingen) worden hieronder weergegeven, gegroepeerd per beleidsterrein. Ook sluit de Commissie 133 procedures waarin de problemen met de betrokken lidstaten zijn opgelost, zodat de Commissie de procedure niet hoeft voort te zetten.

Zie voor nadere informatie over de EU-inbreukprocedure MEMO/12/12. Zie voor meer details over alle beslissingen het register van inbreukbeslissingen.

 

1. Digitale eengemaakte markt

(meer informatie: Nathalie Vandystadt - tel. +32 229-67083, Inga Höglund – tel. +32 229-50698)

Aanmaningsbrieven

Elektronische transacties: Commissie verzoekt SLOWAKIJE eIDAS-verordening correct toe te passen

De Commissie heeft vandaag besloten Slowakije een aanmaningsbrief te sturen over de toepassing van de EU-verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (eIDAS; Verordening (EU) nr. 910/2014). De Commissie is bezorgd over de onafhankelijkheid van het Slowaakse toezichthoudende orgaan. Als een toezichthoudend orgaan niet volstrekt onafhankelijk is, zoals de verordening vereist, kan dat leiden tot ongelijke kansen voor de onderscheiden marktdeelnemers, en zou het inbreuk maken op het beginsel van de interne markt van de EU. De eIDAS-verordening voorziet in het gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten (dat wil zeggen elektronische handtekeningen, elektronische zegels, tijdstempels, elektronisch aangetekende bezorging en authenticatie van websites) door burgers, bedrijven en overheidsdiensten om toegang te krijgen tot onlinediensten of elektronische transacties te beheren. Slowakije heeft nu twee maanden de tijd om op deze brief te antwoorden.

Telecommarkten: Commissie verzoekt 7 lidstaten om tijdige analyse van hun telecommarkten

Volgens het huidige rechtskader (Richtlijn 2002/21/EG) moeten de nationale regelgevende instanties om de drie jaar de onder de Europese regelgeving vallende telecommarkten analyseren en de daaruit voortvloeiende maatregelen aan de Europese Commissie meedelen. België, Hongarije, Ierland, Polen, Roemenië, Slovenië en Spanje hebben de Commissie niet in kennis gesteld van hun analyse. Derhalve heeft de Commissie deze zeven landen vandaag bij aanmaningsbrieven verzocht hun telecommarkten onverwijld te analyseren en de Commissie binnen de door het EU-recht gestelde termijnen dienaangaande te informeren. In alle zeven gevallen bedraagt de vertraging aanzienlijk meer dan vijf jaar. De 7 betrokken lidstaten hebben twee maanden de tijd om te antwoorden.

 

2. Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

(meer informatie: Christian Wigand – tel. +32 229-62253, Melanie Voin – tel. +32 229-58659)

 

Verwijzingen naar Hof van Justitie van de Europese Unie

Vrij verkeer van werknemers: Commissie daagt TSJECHIË en LUXEMBURG voor Hof wegens niet-mededeling van nationale maatregelen tot omzetting van EU-recht

De Europese Commissie daagt Tsjechië en Luxemburg voor het Hof van Justitie van de EU omdat zij geen kennis hebben gegeven van de volledige omzetting van de richtlijn betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken (Richtlijn 2014/54/EU) in hun nationale recht, hoewel de termijn voor omzetting al meer dan een jaar verstreken is. Het vrije verkeer is een van de grootste voordelen van de eengemaakte markt. Volgens de recentste Eurobarometer zijn meer dan acht op de tien Europeanen voorstander van het "vrije verkeer van EU-burgers, die daardoor overal in de EU kunnen wonen, werken, studeren en zakendoen". Maar het vrije verkeer moet eerlijk zijn. Daarom neemt de Commissie maatregelen om sociale dumping te voorkomen en geeft zij de nationale autoriteiten de instrumenten om misbruik en fraude te bestrijden. Tegelijkertijd moeten de rechten van werknemers worden beschermd, ook als zij in het buitenland gaan werken. De lidstaten moesten uiterlijk op 21 mei 2016 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om aan de richtlijn te voldoen, en de Commissie daarvan onverwijld in kennis stellen. Hoewel de Commissie Luxemburg en Tsjechië bij een aanmaningsbrief en een met redenen omkleed advies heeft verzocht kennisgeving te doen van de volledige naleving van de richtlijn, heeft Luxemburg slechts maatregelen meegedeeld die Richtlijn 2014/54/EU maar ten dele in nationaal recht omzetten, en heeft Tsjechië nog steeds niet meegedeeld dat de richtlijn is omgezet. Op basis van artikel 260, lid 3, VWEU verzoekt de Commissie het Hof van Justitie dan ook om, totdat de richtlijn volledig is omgezet in nationale wetgeving, Tsjechië een dwangsom van 33 510,40 euro per dag op te leggen en Luxemburg een dwangsom van 6 528 euro per dag. Lidstaten die hun omzettingsmaatregelen niet meedelen, worden met prioriteit door de Commissie vervolgd. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

 

3. Energie

(meer informatie: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229-56186, Nicole Bockstaller – tel. +32 229-52589)

Met redenen omkleed advies

Stralingsbescherming: Commissie verzoekt BELGIË volledig aan Euratom-drinkwaterrichtlijn te voldoen

Vandaag heeft de Europese Commissie besloten België een met redenen omkleed advies te sturen met het verzoek de Euratom-drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 2013/51/Euratom van de Raad) volledig om te zetten. De lidstaten moesten deze richtlijn uiterlijk op 28 november 2015 hebben omgezet. De richtlijn bevat voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. Zij zorgt ervoor dat de lidstaten beschikken over een kader voor de controle van radioactiviteit in drinkwater en van de stralingsdosis via het verbruik van verschillende vormen van drinkwater, alsmede regelingen voor de informatie van het publiek. Aangezien België de Commissie niet binnen de gestelde termijn in kennis had gesteld van enige omzettingsmaatregelen, heeft de Commissie in april 2016 een aanmaningsbrief gezonden. Na het antwoord van de Belgische autoriteiten op die brief en na de kennisgeving van een omzettingsmaatregel, meent de Commissie dat België de richtlijn nog steeds niet volledig heeft omgezet. België heeft nu twee maanden de tijd om aan deze verplichting te voldoen; anders kan de Commissie besluiten deze zaak aan het Hof van Justitie van de EU voor te leggen.

 

Aanmaningsbrief

Energie-efficiëntie: Commissie verzoekt SPANJE om EU-regels betreffende energie-efficiëntie correct toe te passen

De Commissie stuurt Spanje een aanmaningsbrief met het verzoek de EU-wetgeving betreffende energie-efficiëntie (energie-efficiëntierichtlijn, Richtlijn 2012/27/EU) juist om te zetten. De richtlijn verplicht de lidstaten tot het installeren van individuele meters of warmtekostenverdelers voor het meten van het energieverbruik en de toewijzing van kosten in appartementsgebouwen en multifunctionele gebouwen waarin verwarming, koeling en/of warm water wordt geleverd via een centrale/collectieve installatie. Spanje heeft nu twee maanden de tijd om te reageren.

 

4. Milieu

(meer informatie: Enrico Brivio – tel. +32 229-56172, Iris Petsa – tel. +32 229-93321)

 

Met redenen omklede adviezen

Plastic tassen: Commissie verzoekt KROATIË en ROEMENIË EU-voorschriften inzake lichte plastic draagtassen om te zetten

De Commissie dringt er bij Kroatië en Roemenië op aan de omzetting van de afvalwetgeving van de EU in hun nationaal recht te voltooien (richtlijn plastic tassen, Richtlijn (EU) 2015/720). Teneinde de verspilling van hulpbronnen alsook zwerfafval aan te pakken, moesten de lidstaten uiterlijk op 27 november 2016 maatregelen hebben vastgesteld om het verbruik van lichte plastic draagtassen te verminderen, zoals vereist uit hoofde van de richtlijn plastic tassen. Die vermindering moeten de lidstaten overeenkomstig de richtlijn realiseren door een prijs te stellen op lichte plastic draagtassen en/of nationale reductiestreefcijfers in te voeren. Nationale overheden kunnen kiezen uit een lijst van maatregelen ter verwezenlijking van de gezamenlijk overeengekomen doelstellingen. Deze omvatten economische instrumenten, zoals toeslagen of heffingen. Een andere mogelijkheid zijn nationale reductiestreefcijfers: de lidstaten moeten ervoor zorgen dat tegen het einde van 2019 jaarlijks ten hoogste 90 dergelijke tassen per persoon worden verbruikt. Eind 2025 moet dat aantal verder zijn gedaald tot ten hoogste 40 tassen per persoon. Beide mogelijkheden kunnen door middel van hetzij verplichte maatregelen, hetzij overeenkomsten met de bedrijfssectoren worden bereikt. Het is ook mogelijk om plastic tassen te verbieden, mits dergelijke verbodsbepalingen niet buiten de grenzen vallen die in de richtlijn zijn vastgesteld teneinde het vrije verkeer van goederen binnen de Europese eengemaakte markt te vrijwaren. De Commissie controleert bij voorrang of de lidstaten de verplichting om deze richtlijn om te zetten, zijn nagekomen. De Commissie stuurt Kroatië en Roemenië vandaag een met redenen omkleed advies omdat zij de Commissie nog altijd niet in kennis hebben gesteld van hun maatregelen. Deze lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om op dit met redenen omkleed advies te antwoorden. Als er geen bevredigend antwoord komt, kan de Commissie de lidstaten voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

Luchtkwaliteit: Commissie verzoekt ROEMENIË maatregelen ter vermindering van benzinedampemissies mee te delen

De Europese Commissie heeft Roemenië een met redenen omkleed advies gezonden omdat het geen maatregelen ter vermindering van benzinedampemissies overeenkomstig de EU-voorschriften inzake luchtkwaliteit (Richtlijn 2014/99/EU van de Commissie) heeft meegedeeld. Deze richtlijn is een essentieel instrument voor de bescherming van volksgezondheid en milieu, door de emissies van van benzine afkomstige vluchtige organische stoffen in de lucht te beperken. De lidstaten moesten een wijziging van de richtlijn vóór 13 maart 2016 omzetten. Roemenië heeft nog altijd geen kennis gegeven van de rechtsinstrumenten waarmee de bepalingen inzake het testen van benzinedampterugwinningssystemen in nationaal recht worden omgezet. De Commissie stuurt daarom een met redenen omkleed advies en geeft de Roemeense autoriteiten twee maanden de tijd om te antwoorden. Als er geen bevredigend antwoord komt, kan de Commissie Roemenië voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

Water: Commissie dringt er bij SPANJE op aan EU-waterwetgeving na te leven

De Commissie verzoekt Spanje om te voldoen aan de tweede ronde van de stroomgebiedbeheerplannen uit hoofde van de kaderrichtlijn water (Richtlijn 2000/60/EG). Die plannen geven een volledig overzicht van de belangrijkste problemen voor elk stroomgebiedsdistrict en moeten de specifieke maatregelen vermelden die nodig zijn om de opgelegde milieukwaliteitsdoelstellingen te halen. Tot dusver heeft Spanje de toetsing en bijstelling van de eerste stroomgebiedbeheerplannen, die vóór 22 oktober 2015 had moeten plaatsvinden voor alle zeven stroomgebiedsdistricten in de Canarische eilanden, nog niet aangenomen, bekendgemaakt en aan de Commissie meegedeeld. Bovendien is de voorlichting en raadpleging van het publiek over die ontwerpplannen nog niet afgesloten. In april 2017 is een aanmaningsbrief gezonden. Aangezien Spanje de in de kaderrichtlijn water neergelegde verplichtingen niet is nagekomen, stuurt de Commissie Spanje nu een met redenen omkleed advies; uiteindelijk kan zij de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU. Spanje heeft twee maanden de tijd om te reageren.

 

Aanmaningsbrieven en met redenen omklede adviezen

Lawaai: Commissie verzoekt CYPRUS, DUITSLAND, ROEMENIË en SLOVENIË geluidsbelastingkaarten en actieplannen inzake omgevingslawaai goed te keuren

De Europese Commissie roept Cyprus, Duitsland, Roemenië en Slovenië op de kernbepalingen van de richtlijn omgevingslawaai (Richtlijn 2002/49/EG) te eerbiedigen. Omgevingslawaai – veroorzaakt door het weg-, spoorweg- en luchtverkeer – is na luchtverontreiniging de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte. Op grond van de richtlijn moeten de lidstaten geluidsbelastingkaarten aannemen waaruit de blootstelling aan lawaai in de grotere agglomeraties, langs belangrijke spoorwegen en wegen alsook op belangrijke luchthavens blijkt. Die kaarten worden vervolgens gebruikt als basis voor het vaststellen van maatregelen in het kader van geluidsactieplannen. In Duitsland moeten, ondanks de vooruitgang die sinds september 2016 is geboekt, nog veel actieplannen worden opgesteld voor agglomeraties, belangrijke wegen en luchthavens. In Slovenië is volgens de Commissie sinds september 2016 niet voldoende vooruitgang geboekt. Er ontbreken nog steeds actieplannen voor twee agglomeraties en voor de meeste belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen, en het verouderde actieplan voor belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen buiten de agglomeratie Ljubljana is niet herzien. De Commissie heeft daarom besloten Duitsland en Slovenië een met redenen omkleed advies te sturen. Zij hebben nu twee maanden de tijd om te reageren. Voorts hebben Cyprus en Roemenië nog niet alle geluidsbelastingkaarten en geluidsactieplannen voor agglomeraties en belangrijke wegen vastgesteld. Roemenië heeft dat evenmin gedaan voor belangrijke spoorwegen buiten agglomeraties. De Commissie heeft daarom besloten om Cyprus en Roemenië een aanmaningsbrief te zenden met het verzoek om binnen twee maanden te voldoen aan de belangrijkste eisen van de richtlijn omgevingslawaai.

Afvalwater: Commissie verzoekt FRANKRIJK, MALTA en SPANJE te zorgen voor adequate behandeling van stedelijk afvalwater

De Commissie heeft besloten een aanmaningsbrief te sturen aan Frankrijk en Spanje en een met redenen omkleed advies aan Malta omdat zij de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (Richtlijn 91/271/EEG van de Raad) niet volledig toepassen. De richtlijn verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat agglomeraties (steden en gemeenten) hun stedelijk afvalwater naar behoren opvangen en behandelen. Na ontvangst van het laatste uitvoeringsverslag meent de Commissie dat Frankrijk de voorschriften van de richtlijn schendt nu 373 agglomeraties niet voldoen aan de voorschriften van de richtlijn inzake secundaire behandeling. 49 van die agglomeraties hadden ook moeten zorgen voor een tertiaire behandeling (kwetsbare gebieden). Voor Spanje blijkt uit de beoordeling dat naast het grote aantal agglomeraties waarvan in vier andere lopende inbreukprocedures een niet-nakoming van de verplichtingen van de afvalwaterrichtlijn wordt gesteld, een zeer groot aantal agglomeraties bovendien de kernverplichtingen van de richtlijn inzake de inzameling, behandeling en monitoring niet nakomen. Wat Malta betreft, roept de Commissie de Maltese autoriteiten op om te zorgen voor een passende behandeling van stedelijk afvalwater in drie agglomeraties (Gozo-Main, Malta South en Malta North). Aangezien er nog steeds problemen waren met de kwaliteit van het geloosde afvalwater, heeft de Europese Commissie in december 2016 een aanmaningsbrief gezonden. Malta antwoordde dat de autoriteiten aan een oplossing werken, maar dat die waarschijnlijk niet voor binnenkort zal zijn. Frankrijk, Malta en Spanje hebben nu twee maanden de tijd om te antwoorden.

 

Aanmaningsbrieven

Milieuaansprakelijkheid: Commissie verzoekt OOSTENRIJK om volledig aan EU-regels te voldoen

De Commissie verzoekt Oostenrijk om zijn wetgeving in overeenstemming te brengen met de richtlijn milieuaansprakelijkheid (Richtlijn 2004/35/EG). De richtlijn regelt de aansprakelijkheid van exploitanten voor schade aan het milieu en verplicht hen dergelijke schade aan de biodiversiteit, het water of de bodem op hun kosten te voorkomen en te herstellen. De Commissie heeft in de Oostenrijkse omzettingswetgeving een aantal niet-conforme bepalingen gevonden. Aangezien daarvoor geen oplossing is gevonden, zendt de Commissie Oostenrijk een aanmaningsbrief. De Oostenrijkse autoriteiten hebben nu twee maanden de tijd om te reageren.

Interne Markt en hout: Commissie verzoekt BELGIË EU-voorschriften inzake hout na te leven

De Commissie heeft geconstateerd dat België, waar grote hoeveelheden hout op de EU-markt worden gebracht, er sinds de inwerkingtreding van de houtverordening van de EU (Verordening (EU) nr. 995/2010) in 2013 niet in geslaagd is om een aanzienlijk aantal controles te verrichten. De verordening verbiedt het in de EU in de handel brengen van illegaal gekapt hout en producten daarvan, en draagt aldus bij tot de instandhouding van de biodiversiteit en de bossen in de wereld. Zij is ook van essentieel belang voor de totstandbrenging van een gelijk speelveld in de EU. Daartoe vereist zij dat wie hout op de interne markt van de EU brengt, eventuele risico's van illegale kap moet onderkennen en maatregelen moet nemen om die risico's te beperken. Daarom heeft de Commissie besloten de kwestie met de Belgische autoriteiten op te nemen door ze een aanmaningsbrief te sturen. België heeft twee maanden de tijd om te reageren.

Nitraten: Commissie verzoekt GRIEKENLAND om te voldoen aan arrest van Hof van Justitie

De Commissie verzoekt Griekenland om het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 23 april 2015 (C-149/14) volledig uit te voeren. In dat arrest heeft het Hof vastgesteld dat Griekenland zijn verplichtingen op grond van de nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG van de Raad) niet was nagekomen door niet voldoende kwetsbare zones aan te wijzen en geen actieprogramma's voor die zones op te stellen. Hoewel sinds het arrest enige vooruitgang is geboekt, heeft Griekenland voor de nieuw aangewezen kwetsbare zones nog steeds geen actieprogramma's opgesteld. Als zodanig kunnen zij niet het doel bereiken waarvoor zij zijn aangewezen, namelijk de bescherming van wateren tegen verontreiniging door nitraten. Nu er sinds het arrest twee jaar zijn verstreken, stuurt de Commissie Griekenland thans een aanmaningsbrief, alvorens zij de zaak weer voor het Hof brengt en om financiële sancties verzoekt. Griekenland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren.

Lucht: Commissie verzoekt LUXEMBURG en SLOWAKIJE EU-wetgeving betreffende luchtkwaliteit te eerbiedigen

De Commissie stuurt Luxemburg en Slowakije een aanmaningsbrief betreffende luchtverontreiniging door NO2. Uit hoofde van de EU-regels betreffende de luchtkwaliteit (Richtlijn 2008/50/EG) en schonere lucht voor Europa moeten de lidstaten de luchtkwaliteit op hun gehele grondgebied beoordelen en maatregelen nemen om de blootstelling van de bevolking aan verontreinigende stoffen te beperken. Sinds de inwerkingtreding daarvan heeft Luxemburg de bindende grenswaarden voor NO2 in de stad Luxemburg niet kunnen naleven. Slowakije heeft verzuimd een passend aantal en een passende soort bemonsteringspunten in te richten en voldoende geldige gegevens te verstrekken. Daarom stuurt de Commissie Luxemburg en Slowakije een aanmaningsbrief. Beide landen hebben nu twee maanden de tijd om te reageren.

Natuurbescherming: Commissie dringt bij SLOVENIË aan op juiste omzetting van EU-natuurwetgeving

De Commissie stuurt Slovenië een aanmaningsbrief omdat de natuurwetgeving van de EU niet correct is omgezet. De vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG) en de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad) dragen bij aan de instandhouding van de biodiversiteit, beschermen de 500 in het wild levende vogelsoorten in de EU en zorgen voor de instandhouding van een breed scala van zeldzame, bedreigde of inheemse dier- en plantensoorten. Slovenië heeft twee maanden de tijd om op de aanmaningsbrief te antwoorden.

Afval: Commissie verzoekt SPANJE illegale stortplaatsen te saneren

De Europese Commissie verzoekt Spanje om maatregelen te nemen tot sluiting, verzegeling en sanering van alle resterende stortplaatsen voor inerte afvalstoffen, zoals de kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG) vereist. Die stortplaatsen vormen een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu. Spanje heeft zijn taken inzake toezicht, inspectie en handhaving met betrekking tot het storten van afval verzuimd en heeft geen maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de producenten of de houders van afvalstoffen de noodzakelijke behandeling uitvoeren. Dit vormt een systematische schending van de verplichtingen krachtens de artikelen 13 en 15 van de richtlijn. Een eerste brief, die in december 2015 aan Spanje is gezonden, heeft niet tot krachtige maatregelen geleid. Er zijn duidelijke bewijzen dat er nog minstens 338 ongecontroleerde stortplaatsen zijn die moeten worden gesloten of gesaneerd. De Commissie verstuurt nu een aanvullende aanmaningsbrief, waarop Spanje binnen twee maanden moet antwoorden.

 

5. Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie

(meer informatie: Vanessa Mock – tel. +32 229-56194, Letizia Lupini – tel. +32 229-51958)

 

Verwijzingen naar Hof van Justitie van de Europese Unie

Audit: Commissie daagt SLOVENIË voor Hof van Justitie wegens onvolledige omzetting van EU-voorschriften inzake audits

De Commissie heeft besloten Slovenië voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat het geen kennis heeft gegeven van de maatregelen om de EU-voorschriften inzake audits volledig in zijn nationale rechts om te zetten. Een tijdige en correcte omzetting van de auditrichtlijn (Richtlijn 2014/56/EU) is een belangrijke stap in de richting van een versterking van de EU-wetgeving inzake wettelijke controles, omdat daarmee een aantal tekortkomingen die tijdens de recentste crisis op de auditmarkt werden vastgesteld, wordt weggewerkt. De lidstaten moesten uiterlijk op 17 juni 2016 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om aan de richtlijn te voldoen, en de Commissie daarvan onverwijld in kennis stellen. Doordat Slovenië de richtlijn niet heeft omgezet, kunnen belanghebbenden, bijvoorbeeld investeerders en aandeelhouders, momenteel niet profiteren van de nieuwe voorschriften, die de kwaliteit van audits aanzienlijk verbeteren. Dit is ook nadelig voor de goede werking van de nationale markten en de EU-markt. Daarnaast bestaat er bezorgdheid over de betrouwbaarheid van het nationale kader van Slovenië, omdat het land de in de richtlijn opgenomen strengere eisen inzake onafhankelijkheid en objectiviteit nog niet heeft omgezet. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

Betaalrekeningen: Commissie daagt SPANJE voor Hof wegens niet-omzetting van regels inzake betaalrekeningen

De Commissie heeft vandaag besloten Spanje voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat het geen kennis heeft gegeven van de maatregelen om de betaalrekeningenrichtlijn (Richtlijn 2014/92/EU) volledig in zijn nationale recht om te zetten. De EU-regels inzake betaalrekeningen zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de consumenten beschikken over transparante betaalrekeningen in een concurrerende en inclusieve markt. Uit hoofde van die richtlijn hebben alle legale EU-inwoners recht op een elementaire betaalrekening tegen een redelijke vergoeding, ongeacht hun woonplaats. De richtlijn vergroot ook de transparantie van de voor betaalrekeningen aangerekende vergoedingen en maakt het gemakkelijker om te vergelijken en over te stappen. De lidstaten moesten uiterlijk op 18 september 2016 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om aan de richtlijn te voldoen, en de Commissie daarvan onverwijld in kennis stellen. Spanje heeft de richtlijn tot dusver niet omgezet in nationaal recht; daarom daagt de Commissie Spanje voor het Hof van Justitie van de EU. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

 

Aanmaningsbrief

Financiële diensten: Commissie verzoekt FRANKRIJK uitvoering te geven aan EU-voorschriften op gebied van verzekeringen

De Commissie heeft besloten Frankrijk een aanmaningsbrief te sturen met het verzoek om volledige omzetting van de Solvabiliteit II-richtlijn (Richtlijn 2009/138/EG) en de Omnibus II-richtlijn (Richtlijn 2014/51/EU). Als Frankrijk zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie deze lidstaat een met redenen omkleed advies toezenden over dit onderwerp.

 

6. Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf

(meer informatie: Lucia Caudet — tel. +32 229-56182, Maud Noyon – tel. +32 229-80379)

 

Met redenen omklede adviezen

Hongarije: Commissie vraagt HONGARIJE om aanvullende verduidelijkingen over hogeronderwijswet

Vandaag heeft de Commissie Hongarije een aanvullend met redenen omkleed advies betreffende de Hongaarse wet op het hoger onderwijs gestuurd.Dit is een vervolg op het met redenen omklede advies van 14 juli en de aanmaningsbrief van 26 april. In haar met redenen omklede advies betoogde de Commissie dat de Hongaarse wet onverenigbaar is met de vrijheid voor hogeronderwijsinstellingen om overal in de EU diensten te verlenen en zich te vestigen. Ook acht de Commissie de nieuwe wet in strijd met het recht van academische vrijheid, het recht op onderwijs en de vrijheid van ondernemerschap die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de EU. Tot slot is de wet volgens de Commissie niet verenigbaar met de wettelijke verplichtingen die voor de EU voortvloeien uit het internationale handelsrecht (de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, GATS, in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, WTO). Hongarije heeft de Commissie geantwoord op 14 augustus. Het aanvullende met redenen omklede advies van vandaag bevat een nadere toelichting bij de bedenkingen van de Commissie in verband met de onverenigbaarheid van de wet op het hoger onderwijs met de verplichtingen van de EU die voortvloeien uit de GATS-bepalingen. Aangezien de Hongaarse autoriteiten sinds het met redenen omklede advies van juli 2017 op de hoogte zijn van de gedetailleerde analyse van de Commissie over de GATS-bepalingen, heeft Hongarije twee weken de tijd om aanvullende verduidelijkingen te verschaffen. Indien Hongarije op het met redenen omklede advies geen bevredigend antwoord geeft, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

Te late betalingen: Commissie dringt bij PORTUGAL aan op naleving van EU-wetgeving

De Commissie heeft besloten in de inbreukprocedure tegen Portugal betreffende de naleving van de richtlijn betalingsachterstand (Richtlijn 2011/7/EU) een tweede stap te zetten door een met redenen omkleed advies te sturen. De richtlijn bepaalt dat overheidsinstanties moeten betalen voor goederen en diensten binnen 30 dagen of, in zeer uitzonderlijke gevallen, binnen 60 dagen. Volgens de informatie van de Commissie betalen de Portugese autoriteiten gemiddeld binnen 90 à 100 dagen. De situatie is kritiek in de gezondheidssector, met een gemiddelde betalingstermijn van meer dan 300 dagen. In april 2017 heeft de Commissie Portugal een aanmaningsbrief gestuurd wegens onjuiste toepassing van Richtlijn 2011/7/EU. De Portugese autoriteiten hebben in juni 2017 geantwoord. Van overheden wordt verwacht dat zij een bijzonder belangrijke rol spelen bij de bestrijding van een cultuur van te late betalingen door het goede voorbeeld te geven en hun leveranciers stipt en op een transparante manier te betalen. Betalingsachterstanden hebben een negatieve weerslag op ondernemingen, en vooral op kmo's, doordat hun liquiditeit en kasstromen worden aangetast, waardoor hun financieel beheer wordt bemoeilijkt en de groei wordt belemmerd. De richtlijn betalingsachterstanden geeft schuldeisers een sterkere rechtspositie door voor ondernemingen en overheden termijnen voor de betaling van goederen en diensten in te voeren, en bedrijven bij niet-nakoming van deze termijnen recht te geven op een billijke schadevergoeding. Portugal heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de door de Commissie opgeworpen bezwaren. Als er geen bevredigend antwoord komt, kan de Commissie Portugal voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

 

Aanmaningsbrief

Overheidsopdrachten: Commissie dringt bij LETLAND aan op nakoming van EU-voorschriften inzake overheidsopdrachten

De Commissie heeft vandaag besloten Letland een schriftelijke aanmaning te sturen in verband met de aanbesteding van verkeersveiligheidsproducten, zoals verkeerslichten of controlevoorzieningen. De Commissie is van mening dat Letland, door in aanbestedingsdossiers producten van specifieke handelsmerken te eisen, in strijd heeft gehandeld met de beginselen van non-discriminatie en gelijke behandeling die zijn opgenomen in de EU-voorschriften inzake overheidsopdrachten (Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU). Letland heeft nu twee maanden de tijd om aan deze verplichting te voldoen; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

 

7. Justitie, consumentenzaken en gendergelijkheid

(meer informatie: Christian Wigand — tel. +32 229-62253, Melanie Voin – tel. +32 229-58659)

Tim McPhie - tel. +32 229-58602)

 

Met redenen omklede adviezen

Europese Commissie zet nieuwe stap in inbreukprocedure tegen HONGARIJE in verband met ngo-wet

Vandaag heeft de Commissie Hongarije een met redenen omkleed advies gestuurd – de tweede stap in de inbreukprocedure – in verband met de wet op met buitenlands kapitaal gefinancierde ngo's. Het met redenen omklede advies van de Commissie over de Hongaarse ngo-wet is een vervolg op de aanmaningsbrief die de Commissie op 14 juli heeft verstuurd. De Commissie had besloten een procedure tegen Hongarije te starten wegens niet-nakoming van de Verdragsbepalingen over het vrije verkeer van kapitaal, in verband met bepalingen in de ngo-wet die een discriminatie en een onevenredige beperking van buitenlandse giften aan niet-gouvernementele organisaties inhouden. Bovendien handelt Hongarije volgens de Commissie in strijd met het recht op vrijheid van vereniging en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat moet worden gelezen in samenhang met de bepalingen van het EU-Verdrag. Hongarije heeft de aanmaningsbrief van de Commissie beantwoord op 14 augustus. Nadat de Commissie de door Hongarije ingediende toelichting zorgvuldig heeft bestudeerd, is zij tot de conclusie gekomen dat haar ernstige bedenkingen niet zijn weggenomen. Hongarije heeft nu een maand de tijd om de maatregelen te nemen die nodig zijn om aan het met redenen omklede advies te voldoen. Indien Hongarije op het met redenen omklede advies geen bevredigend antwoord geeft, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

Commissie verzoekt IERLAND om omzetting van EU-richtlijn slachtofferrechten

De Commissie dringt bij Ierland aan op omzetting van de EU-richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Richtlijn slachtofferrechten, Richtlijn 2012/29/EU). Die richtlijn geeft slachtoffers van misdrijven duidelijke rechten op toegang tot informatie, op deelname aan de strafprocedure en op steun en bescherming in overeenstemming met hun individuele behoeften. De richtlijn bepaalt dat alle slachtoffers van misdrijven en hun familieleden worden erkend en op een respectvolle, tactvolle en professionele manier worden behandeld. Voorts zorgt de richtlijn ervoor dat kwetsbare slachtoffers worden geïdentificeerd — zoals slachtoffers van verkrachting, terrorisme, haatmisdrijven, en alle slachtoffers die kwetsbaarder zijn wegens een risico van verdere schade. Indien daarvan sprake is, moeten bijzondere maatregelen worden genomen om het slachtoffer tijdens de strafprocedure en tegen mogelijke bedreiging door de dader te beschermen. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de bescherming van kinderen. De EU-regels gelden voor alle slachtoffers van misdrijven in de EU, ongeacht hun land van herkomst. De richtlijn slachtofferrechten had uiterlijk op 16 november 2015 in nationaal recht moeten zijn omgezet. Tot dusverre heeft Ierland de Commissie nog niet in kennis gesteld van nationale regels ter uitvoering van deze EU-regelgeving. De Commissie dringt er dan ook op aan dat de Ierse autoriteiten actie ondernemen en heeft besloten een met redenen omkleed advies te sturen. Als de Ierse autoriteiten hun verplichtingen niet binnen twee maanden nakomen, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

 

Aanmaningsbrieven

Commissie verzoekt OOSTENRIJK en DENEMARKEN om correcte uitvoering van richtlijn consumentenrechten

De Commissie spoort Oostenrijk en Denemarken aan om snel actie te ondernemen om de EU-richtlijn consumentenrechten (Richtlijn 2011/83/EU) correct ten uitvoer te leggen. Met deze richtlijn profiteren de consumenten in de EU van dezelfde strenge consumentenvoorschriften, ongeacht waar in de EU ze een aankoop doen. Enkele belangrijke voordelen zijn het recht om een goed terug te sturen en het recht op volledige terugbetaling wanneer de consument zich binnen 14 dagen bedenkt, een verbod op verborgen kosten en een verbod op reeds aangevinkte vakjes bij internetaankopen. Denemarken moet onder meer zorgen voor doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties voor gevallen waarin marktdeelnemers de regels inzake consumentenrechten overtreden. Zij moeten duidelijk maken dat wanneer consumenten ongevraagd goederen krijgen toegestuurd, het uitblijven van een reactie niet betekent dat zij het product willen kopen. Oostenrijk heeft sancties ingevoerd die onvoldoende afschrikkend zijn en die niet op alle schendingen van de richtlijn consumentenrechten van toepassing zijn. Oostenrijk moet consumenten ook de mogelijkheid bieden om in geval van te late levering hun hele bestelling te annuleren indien zij meerdere producten hebben gekocht in één bestelling. De Commissie stuurt Oostenrijk en Denemarken een aanmaningsbrief om hun nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de EU-richtlijn consumentenrechten. Als deze twee lidstaten hun verplichtingen niet binnen twee maanden nakomen, kan de Commissie hun een met redenen omkleed advies toezenden over deze kwestie.

 

8. Maritieme zaken en visserij

(meer informatie: Enrico Brivio – tel. +32 229-56172, Iris Petsa – tel. +32 229-93321)

 

Aanmaningsbrief

Visserij: Commissie verzoekt PORTUGAL om maatregelen tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

De Commissie stuurt Portugal een aanmaningsbrief omdat het geen actie onderneemt voor het voorkomen, tegengaan en beëindigen van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij door sommige van haar vaartuigen in de wateren die onder de verantwoordelijkheid van de Internationale Commissie voor de visserij in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (ICNAF) vallen. De Commissie is van mening dat Portugal niet voldoet aan zijn verplichtingen ter handhaving van EU-voorschriften: over instandhoudings- en handhavingsmaatregelen van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (Verordening (EG)°nr. 1386/2007 van de Raad), de verordening houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (Verordening (EG)°nr. 1005/2008 van de Raad). De Commissie is ook van mening dat Portugal inbreuk maakt op de voorschriften van de verordening om de naleving van de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid te garanderen (Verordening (EG)°nr. 1224/2009 van de Raad). Als Portugal zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de Portugese autoriteiten een met redenen omkleed advies toezenden over dit onderwerp.

 

9. Migratie, binnenlandse zaken en burgerschap

(meer informatie: Tove Ernst – tel. +32 229-86764, Katarzyna Kolanko - tel. +32 229-63444, Markus Lammert - tel. +32 229-80423)

 

Met redenen omklede adviezen

Veiligheid: Commissie dringt bij GRIEKENLAND aan op volledige uitvoering van Prüm-besluiten

Vandaag heeft de Commissie besloten Griekenland een met redenen omkleed advies te sturen omdat het niet voldoet aan de Prüm-besluiten (Besluiten 2008/615/JHA en 2008/616/JHA van de Raad). De Prüm-besluiten stellen lidstaten in staat om snel informatie over DNA en vingerafdrukken en gegevens uit nationale kentekenregisters uit te wisselen, en vormen een belangrijk onderdeel van de Europese veiligheidsagenda. In september 2016 is aan de Griekse autoriteiten een schriftelijke aanmaning toegestuurd. Sindsdien heeft Griekenland de noodzakelijke maatregelen voor de uitwisseling van informatie over DNA en vingerafdrukken volledig ingevoerd. Een evaluatieprocedure over de uitwisseling van informatie over voertuigregistratie is echter nog niet voltooid. De Commissie heeft Griekenland vandaag verzocht snel de procedure af te ronden om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Griekenland heeft nu twee maanden de tijd om te antwoorden; daarna kan de Commissie deze lidstaat voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

Veiligheid — Commissie verzoekt LUXEMBURG om volledige toepassing van uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen rechtshandhavingsautoriteiten

De Europese Commissie heeft vandaag een met redenen omkleed advies aan Luxemburg gestuurd wegens niet-mededeling van de nationale maatregelen ter uitvoering van het "Zweedse initiatief" (Kaderbesluit 2006/960/JHA van de Raad). Dit initiatief zorgt voor een effectievere uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten bij strafrechtelijke onderzoeken of criminele-inlichtingenoperaties. Het initiatief is vastgesteld door de Raad op 18 december 2006 en moest uiterlijk op 19 december 2008 door de lidstaten ten uitvoer zijn gelegd. Luxemburg heeft een aanmaningsbrief ontvangen in november 2016, maar heeft de Commissie nog niet in kennis gesteld van uitvoeringsmaatregelen. Luxemburg heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen die het heeft genomen om te zorgen voor de volledige uitvoering van het initiatief; anders kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

 

Met redenen omklede adviezen en sluitingen

Legale migratie – Overplaatsingen binnen een onderneming: Commissie verzoekt BELGIË, FINLAND en ZWEDEN om volledige toepassing en sluit vijf zaken

Vandaag heeft de Commissie België, Finland en Zweden een met redenen omkleed advies toegestuurd wegens niet-mededeling (Finland) en gedeeltelijke mededeling (België en Zweden) van nationale maatregelen tot uitvoering van de Richtlijn inzake terbeschikkingstelling van werknemers van buiten de EU. De Richtlijn overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66/EU) is goedgekeurd op 15 mei 2014 en moest door de lidstaten uiterlijk op 29 november 2016 ten uitvoer zijn gelegd. De richtlijn moet de tijdelijke tewerkstelling van hooggeschoolde werknemers (leidinggevenden, specialisten en stagiairs) van multinationale ondernemingen in dochterondernemingen in de EU vergemakkelijken. België, Finland en Zweden hebben nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van alle maatregelen die zij hebben genomen om de richtlijn volledig ten uitvoer te leggen; als zij dat niet doen, kan de Commissie deze zaken voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU. De Commissie heeft vandaag ook besloten de inbreukprocedures tegen Cyprus, Frankrijk, Letland, Luxemburg en Slowakije te beëindigen nadat zij de kennisgevingen van de tenuitvoerlegging van de Richtlijn inzake terbeschikkingstelling van werknemers van deze vijf lidstaten heeft onderzocht.

 

10. Mobiliteit en vervoer

(meer informatie: Enrico Brivio – tel. +32 229-56172, Alexis Perier - tel. +32 229-69143)

 

Aanmaningsbrief

Luchtvaart: Commissie verzoekt BELGIË beginselen van luchtverkeersbeheer na te leven

De Commissie heeft besloten België een schriftelijke aanmaning te zenden in verband met het ontbreken van corrigerende maatregelen om een gezamenlijke civiel-militaire luchtruimbeheerscel te bouwen om aan de beginselen van een flexibel gebruik van het luchtruim (FUA) te voldoen. Volgens deze beginselen wordt luchtruim niet langer aangeduid als zuiver "civiel" of "militair" luchtruim, maar wordt het beschouwd als één continuüm en toegewezen volgens de behoeften van de gebruikers. Corrigerende maatregelen worden overeengekomen tussen het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) en de luchtvaartautoriteit van België tijdens standaardinspecties. Als België zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de Belgische autoriteiten een met redenen omkleed advies toezenden over deze kwestie.

 

Met redenen omklede adviezen

Spoorwegvervoer: Commissie verzoekt BULGARIJE EU-wetgeving inzake veiligheid van het spoorverkeer volledig om te zetten

De Europese Commissie heeft Bulgarije verzocht om al zijn nationale voorschriften in overeenstemming te brengen met de EU-wetgeving inzake veiligheid van het spoorverkeer (Richtlijn 2004/49/EG). Deze richtlijn verplicht de lidstaten een onafhankelijke veiligheidsinstantie en een onafhankelijk orgaan voor ongevallen- en incidentenonderzoek op te richten. Ook verplicht de richtlijn tot toewijzing van taken en verantwoordelijkheden voor de veiligheid aan de verschillende belanghebbenden uit de spoorwegsector om ervoor te zorgen dat zij elkaar niet overlappen of doorkruisen. Tot dusverre is Bulgarije er niet in geslaagd de onafhankelijkheid van het onderzoeksorgaan te garanderen en het voldoende middelen te verschaffen. Bulgarije heeft twee maanden de tijd om deze toestand te verhelpen; anders kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

Luchtvaartbeveiliging: Commissie verzoekt KROATIË nationale wetgeving aan te passen

De Commissie heeft Kroatië verzocht om volledige uitvoering te geven aan de EU-wetgeving inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (Verordening (EG) nr. 300/2008). Op grond van die verordening moeten de lidstaten hun nationale wetgeving inzake luchtvaartbeveiliging regelmatig aanpassen. Deze wetgeving omvat bepalingen voor organisatiestructuren, verantwoordelijkheden en mechanismen om toezicht te houden op de activiteiten van de nationale luchthavens ten aanzien van luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartbeveiligingsentiteiten. Kroatië heeft dit echter formeel nog niet gedaan. Dit is een kwestie van administratieve aard die geen verband houdt met tekortkomingen op veiligheidsgebied. De Kroatische autoriteiten hebben nu twee maanden de tijd om deze toestand te verhelpen; anders kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

Duurzaam vervoer: Commissie verzoekt negen lidstaten om omzetting van voorschriften betreffende uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

De Commissie verzoekt Bulgarije, Denemarken, Estland, Frankrijk, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië en Zweden om de EU-voorschriften betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (Richtlijn 2014/94/EU) volledig om te zetten. Het hoofddoel van de richtlijn is een gemeenschappelijk kader vast te stellen voor de grootschalige uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in Europa. Dit is van essentieel belang om de afhankelijkheid van olie voor het vervoer te verminderen, de milieueffecten ervan te reduceren en aldus de leiderschapspositie van Europa in de strijd tegen de klimaatverandering te versterken. De richtlijn bevat de minimumvoorschriften voor de opbouw van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, met inbegrip van oplaadpunten voor elektrische voertuigen en tankpunten voor aardgas en waterstof. Deze had uiterlijk op 18 november 2016 moeten zijn omgezet. Toch hebben deze lidstaten de Commissie slechts gedeeltelijk in kennis gesteld van maatregelen tot omzetting van de richtlijn in nationaal recht. De negen lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om de Commissie van deze maatregelen in kennis te stellen; anders kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

 

11. Belastingen en douane-unie

(meer informatie: Vanessa Mock – tel. +32 229-56194, Patrick Mc Cullough – tel. +32 229-87183)

Met redenen omkleed advies

Belastingen: Commissie verzoekt BELGIË nationale belastingregels over rentebaten uit obligaties in overeenstemming te brengen met EU-wetgeving

De Commissie stuurt België vandaag een met redenen omkleed advies wegens inbreuk op de EU-regels over de belasting over rentebaten uit obligaties (artikel 63 VWEU en artikel 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte – EER). De Belgische voorschriften die worden toegepast op de rente op vastrentende obligaties, verschillen naargelang de rente afkomstig is van Belgische obligaties of van obligaties van buitenlandse oorsprong. De Belgische nationale voorschriften voor obligaties die zijn geregistreerd in het Belgische liquidatiesysteem en die in België worden verkocht, houden rekening met de periode waarin de obligaties worden gehouden, wanneer zij minder dan een volledig belastingjaar in eigendom waren. Daarentegen worden op grond van de voorschriften baten uit obligaties van buitenlandse oorsprong die in het Belgische liquidatiesysteem zijn geregistreerd maar waarvan de inkomsten buiten België zijn ontvangen, berekend alsof zij een volledig belastingjaar in eigendom waren. Dit verschil in behandeling van rentebaten vormt een beperking van het grensoverschrijdende verkeer van kapitaal en is daarmee in strijd met artikel 63 VWEU en artikel 40 van de EER-Overeenkomst.

 

Aanmaningsbrieven

Belastingen: Commissie verzoekt DUITSLAND teruggaafregeling voor btw aan te passen aan EU-voorschriften

De Commissie heeft vandaag besloten Duitsland een aanmaningsbrief te sturen wegens schending van de EU-regels inzake de teruggaaf van belasting over de toegevoegde waarde (btw), nl. de btw-richtlijn (Richtlijn 2006/112 van de Raad) en de teruggaafrichtlijn (Richtlijn 2008/9/EG van de Raad). Op grond van de nationale voorschriften kan een in Duitsland gevestigde belastingplichtige die teruggaaf van btw van een andere lidstaat via een Duits webportaal verzoekt, het recht op terugbetaling verliezen; dit komt doordat Duitsland geen maatregelen neemt bij potentiële foutmeldingen van de lidstaat van teruggaaf. Volgens de Commissie schendt Duitsland ook de administratieve samenwerkingsvoorschriften (Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad) in gevallen waarin door een lidstaat van teruggaaf wordt gevraagd de daar gevestigde belastingplichtigen in kennis te stellen van de relevante regels en besluiten, maar Duitsland dit nalaat. Als Duitsland zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de Duitse autoriteiten een met redenen omkleed advies toesturen.

Belastingen: Commissie verzoekt HONGARIJE om nationale btw-voorschriften aan te passen aan EU-voorschriften

De Commissie heeft vandaag besloten Hongarije een aanmaningsbrief te sturen wegens schending van de btw-voorschriften van de EU (Richtlijn 2006/112 van de Raad). In het kader van het EKAER-systeem (elektronisch handels- en vervoerscontrolesysteem) zijn bedrijven verplicht om de Hongaarse fiscale autoriteiten gedetailleerde informatie voor btw-doeleinden te verschaffen over bepaalde bedrijfsvoertuigen die gebruik maken van de openbare weg. Dit voorschrift is in strijd met de btw-richtlijn omdat het voornamelijk een weerslag heeft op grensoverschrijdende transacties binnen de EU en leidt tot administratieve formaliteiten in verband met het overschrijden van grenzen. Als Hongarije zijn verplichtingen niet binnen twee maanden nakomt, kan de Commissie de Hongaarse autoriteiten een met redenen omkleed advies toesturen.

 

Sluitingen

Belastingen: Commissie sluit inbreukprocedures inzake successierechten en legaten aan non-profitorganisaties

De Europese Commissie is ingenomen met wijzigingen door Duitsland (van de voorschriften inzake successiebelasting over speciale onderhoudsuitkeringen) en door Griekenland (over de successiebelasting op het gebied van legaten aan non-profitorganisaties en hoofdverblijven). De Commissie heeft vandaag besloten de desbetreffende inbreukprocedures af te sluiten.

MEMO/17/3494

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar