Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Pienākumu neizpildes pakete oktobrī. Galvenie lēmumi

Briselē, 2017. gada 4. oktobrī

Pienākumu neizpildes pakete oktobrī. Galvenie lēmumi

Pārskats pa politikas jomām

Arī šomēnes pienākumu neizpildes lēmumu paketes ietvaros Eiropas Komisija (“Komisija”) tiesiski ir vērsusies pret dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas pienākumus, ko tām uzliek ES tiesību akti. Šie lēmumi attiecas uz dažādām nozarēm un ES politikas jomām, un to mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu iedzīvotāju un uzņēmumu labā.

Tālāk izklāstīti svarīgākie Komisijas lēmumi (to vidū 29 oficiāla paziņojuma vēstules, 29 argumentēti atzinumi, 4 lietu nodošana izskatīšanai ES Tiesā un 9 lietu izbeigšana), grupējot tos pa politikas jomām. Komisija arī slēdz 133 lietas, kurās problēmas attiecīgajās dalībvalstīs ir atrisinātas un Komisijai nav iemesla procedūru turpināt.

Plašāku informāciju par pienākumu neizpildes procedūru sk. MEMO/12/12 pilnajā tekstā. Sīkākas ziņas par visiem pieņemtajiem lēmumiem sk. ar pienākumu neizpildes procedūru saistīto lēmumu reģistrā.

 

1. Digitālais vienotais tirgus

(Sīkāka informācija: Nathalie Vandystadt – tālr. +32 229 67083, Inga Höglund – tālr. + 32 229 50698)

Oficiāla paziņojuma vēstules

Elektroniskie darījumi – Komisija mudina SLOVĀKIJU nodrošināt pareizu eIDAS regulas piemērošanu

Komisija šodien nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Slovākijai par to, kā tiek piemērota ES Regula par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (saīsināti – eIDAS, Regula (ES) Nr. 910/2014). Komisija pauž bažas par Slovākijas uzraudzības iestādes neatkarību. Ja uzraudzības iestāde nav pilnīgi neatkarīga, kā paredzēts regulā, tas var pavērt ceļu situācijai, kad dažādiem ekonomikas dalībniekiem netiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas, un tas būtu ES iekšējā tirgus principa pārkāpums. Regula par eIDAS ļauj iedzīvotājiem, uzņēmumiem un publiskās pārvaldes iestādēm izmantot elektroniskās identifikācijas līdzekļus un uzticamības pakalpojumus (t. i., elektronisko parakstu, elektronisko zīmogu, laika zīmogu, reģistrētu elektronisko piegādi un tīmekļa vietņu autentifikāciju), lai tie varētu piekļūt pakalpojumiem tiešsaistē vai pārvaldīt elektroniskos darījumus. Slovākijai tagad divu mēnešu laikā jāatbild uz šo vēstuli.

Telesakaru tirgi – Komisija aicina 7 dalībvalstis laikus veikt telesakaru tirgu analīzi

Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu (Direktīva 2002/21/EK) valstu regulatoriem reizi trijos gados jāveic analīze par telesakaru tirgiem, uz kuriem attiecas ES regula, un par to jāpaziņo Eiropas Komisijai. Beļģija, Īrija, Polija, Rumānija, Slovēnija, Spānija un Ungārija nav informējušas Komisiju par šajā jomā veikto analīzi. Tāpēc Komisija, nosūtīdama oficiālu paziņojuma vēstuli, šodien nolēma pieprasīt, lai minētās septiņas valstis nekavējoties veic attiecīgo telesakaru tirgu analīzi un par to informē Komisiju, ievērojot ES tiesību aktos noteikto termiņu. Visos septiņos gadījumos kavēšanās ir ievērojami pārsniegusi piecus gadus. Attiecīgo 7 dalībvalstu rīcībā ir divi mēneši laika, lai sniegtu atbildi.

 

2. Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

(Sīkāka informācija: Christian Wigand – tālr. +32 229 62253, Melanie Voin – tālr. + 32 229 58659)

 

Lietu nosūtīšana Eiropas Savienības Tiesai

Darba ņēmēju brīva pārvietošanās – Komisija vēršas ES Tiesā pret ČEHIJU un LUKSEMBURGU, jo tās nav paziņojušas pasākumus, ar kuriem ES tiesību akti tiek transponēti valsts līmenī

Eiropas Komisija vēršas ES Tiesā pret Čehiju un Luksemburgu, jo šīs valstis ilgāk nekā gadu pēc transponēšanas termiņa nav paziņojušas, ka ir savos tiesību aktos pilnībā transponējušas Direktīvu par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā (Direktīva 2014/54/ES). Pārvietošanās brīvība ir viena no lielākajām vienotā tirgus priekšrocībām. Saskaņā ar jaunāko Eirobarometra aptauju vairāk nekā četras piektdaļas eiropiešu atbalsta ES iedzīvotāju brīvu pārvietošanos ar tiesībām dzīvot, strādāt, mācīties un veikt uzņēmējdarbību jebkurā Eiropas Savienības vietā. Taču pārvietošanās brīvība jāizmanto godīgā veidā. Tādēļ Komisija veic pasākumus, lai izvairītos no sociālā dempinga, – tā nodrošina valstu iestādēm instrumentus, kas ļauj apkarot pārkāpumus un krāpšanu. Tajā pašā laikā darba ņēmēju tiesības ir jāaizsargā arī tad, kad viņi strādā ārzemēs. Līdz 2016. gada 21. maijam bija jāstājas spēkā dalībvalstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuriem vajadzēja nodrošināt atbilstību šai direktīvai, un Komisijai par tiem bija nekavējoties jāsaņem informācija. Lai gan Komisija nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli un argumentētu atzinumu, aicinot Luksemburgu un Čehiju paziņot par visu direktīvas prasību izpildi, Luksemburgas paziņotie tiesību akti liecina tikai par daļēju Direktīvas 2014/54/ES transponēšanu un Čehija Komisijai vēl neko nav paziņojusi par direktīvas transponēšanu. Tāpēc, ievērojot LESD 260. panta 3. punktā noteikto procedūru, Komisija lūdz ES Tiesu piemērot Čehijai naudassodu 33 510,40 € dienā un Luksemburgai 6528 € dienā līdz brīdim, kad direktīva būs pilnībā transponēta valsts tiesību aktos. Pret dalībvalstīm, kas nepaziņo savus transponēšanas pasākumus, Komisija tiesvedību uzsāk prioritārā kārtībā. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

3. Enerģētika

(Sīkāka informācija: Anna-Kaisa Itkonen – tālr. +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tālr. + 32 229 52589)

Argumentēts atzinums

Aizsardzība pret radiāciju – Komisija aicina BEĻĢIJU pilnībā transponēt Euratom Dzeramā ūdens direktīvu

Eiropas Komisija šodien nolēma nosūtīt argumentētu atzinumu Beļģijai, pieprasot līdz galam transponēt Euratom Dzeramā ūdens direktīvu (Padomes Direktīva 2013/51/Euratom). Dalībvalstīm šī direktīva bija pilnībā jātransponē līdz 2015. gada 28. novembrim. Direktīvā ir noteiktas iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī. Tā gādā, lai dalībvalstīs darbotos sistēma, kā kontrolēt dzeramā ūdens radioaktivitāti un radiācijas dozas, kas dažādos veidos uzņemtas no dzeramā ūdens, kā arī paredz noteikumus par sabiedrības informēšanu. Tā kā Beļģija noteiktajā termiņā nebija paziņojusi Komisijai nevienu transponēšanas pasākumu, Komisija 2016. gada aprīlī nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli. Izvērtējusi Beļģijas iestāžu atbildi uz šo vēstuli un paziņojumu par transponēšanas pasākumu, Komisija uzskata, ka direktīva Beļģijā joprojām nav transponēta līdz galam. Beļģijai tagad divu mēnešu laikā jāizpilda šis pienākums; ja tas netiks izdarīts, Komisija var nolemt vērsties pret Beļģiju ES Tiesā.

 

Oficiāla paziņojuma vēstule

Energoefektivitāte – Komisija aicina SPĀNIJU pareizi īstenot ES Energoefektivitātes direktīvas noteikumus

Komisija nosūta Spānijai oficiāla paziņojuma vēstuli, kurā šo valsti aicina pareizi īstenot ES tiesību aktus par energoefektivitāti (Energoefektivitātes direktīva 2012/27/ES). Direktīvā dalībvalstīm ir noteikta prasība uzstādīt individuālus skaitītājus vai siltummaksas sadalītājus, kas uzskaitītu enerģijas patēriņu un izmaksas daudzdzīvokļu ēkās un daudzfunkcionālās ēkās, kurās ir centralizēta siltumapgāde, dzesēšana vai karstā ūdens padeve. Divu mēnešu laikā Spānijai jāsniedz atbilde.

 

4. Vide

(Sīkāka informācija: Enrico Brivio – tālr. +32 229 56172, Iris Petsa – tālr. + 32 229 93321)

 

Argumentēti atzinumi

Plastmasas maisiņi – Komisija aicina HORVĀTIJU un RUMĀNIJU īstenot ES noteikumus par vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem

Komisija mudina Horvātiju un Rumāniju savos valsts tiesību aktos pilnībā iestrādāt ES tiesību aktus atkritumu jomā (Direktīva (ES) 2015/720 par plastmasas maisiņiem). Lai novērstu resursu izšķērdēšanu un vides piedrazošanu, dalībvalstīm līdz 2016. gada 27. novembrim bija jāievieš pasākumi, kas samazinātu vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu, kā prasīts direktīvā par plastmasas maisiņiem. Direktīva uzliek dalībvalstīm pienākumu to izdarīt, nosakot cenu par vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu vai arī valsts līmenī ieviešot plastmasas maisiņu patēriņa samazināšanas mērķvērtības. Valdībām ir piedāvāts pasākumu saraksts, no kura tās var izvēlēties vispiemērotākos, kas ļaus sasniegt kopā pieņemtos mērķus. To vidū ir ekonomiski instrumenti, kā nodokļi vai nodevas. Vēl viens risinājums ir valsts līmenī noteikt plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanas mērķvērtības: dalībvalstīm līdz 2019. gada beigām jānodrošina, lai gada laikā viens cilvēks nepatērētu vairāk kā 90 vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu. Līdz 2025. gada beigām šis skaitlis jāsamazina līdz ne vairāk kā 40 maisiņiem uz cilvēku. Abus risinājumus var īstenot, vai nu ieviešot obligātus pasākumus, vai vienojoties ar ekonomikas nozarēm. Iespējams arī plastmasas maisiņus aizliegt pavisam, ja vien šāds aizliegums nepārsniedz ierobežojumus, kas ar minēto direktīvu noteikti, gādājot par brīvas preču aprites saglabāšanu Eiropas vienotajā tirgū. Komisija prioritārā kārtībā pārliecinās, vai dalībvalstis ir izpildījušas pienākumu transponēt šo direktīvu. Šodien Komisija nosūta argumentētu atzinumu Horvātijai un Rumānijai, jo tās joprojām nav paziņojušas Komisijai savus ieviestos pasākumus. Abām dalībvalstīm nu ir atvēlēti divi mēneši, lai sniegtu atbildi uz šo argumentēto atzinumu. Ja netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var nolemt vērsties ES Tiesā pret šīm valstīm.

Gaisa kvalitāte – Komisija aicina RUMĀNIJU paziņot pasākumus, kā šī valsts grasās samazināt benzīna tvaiku radītās emisijas

Eiropas Komisija nolēma nosūtīt Rumānijai argumentētu atzinumu, jo tā nav paziņojusi pasākumus, ar kuru palīdzību tiktu samazinātas benzīna tvaiku radītās emisijas, kā to paredz ES noteikumi par gaisa kvalitāti (Komisijas Direktīva 2014/99/ES). Šī direktīva ir svarīgs juridisks instruments, kas aizsargā vidi un sabiedrības veselību, ierobežojot benzīna izdalīto gaistošo organisko savienojumu emisijas gaisā. Dalībvalstīm līdz 2016. gada 13. martam bija jātransponē direktīvas grozījumi. Rumānija vēl nav paziņojusi juridiskos instrumentus, ar kuriem valsts tiesību aktos būtu iestrādāti noteikumi par benzīna tvaiku uztveršanas sistēmu testēšanu. Tāpēc Komisija nosūta argumentētu atzinumu, un Rumānijas iestādēm divu mēnešu laikā jāsniedz atbilde. Ja netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var pret Rumāniju vērsties ES Tiesā.

Ūdens – Komisija mudina SPĀNIJU ievērot ES tiesību aktus par ūdeni

Komisija pieprasa, lai Spānija ievēro Ūdens pamatdirektīvas (Direktīva 2000/60/EK) upju baseinu apsaimniekošanas plānu otrās kārtas noteikumus. Šajos plānos tiek sniegts visaptverošs pārskats par galvenajiem problēmjautājumiem katrā upju baseinu apgabalā, un tajos vajadzētu iekļaut konkrētus pasākumus, ar kuru palīdzību tiks sasniegti noteiktie vides kvalitātes mērķi. Līdz šim Spānija nav ne pieņēmusi, ne publicējusi, ne paziņojusi Komisijai pirmo upju baseinu apsaimniekošanas plānu pārskatīto un atjaunināto redakciju, kas bija jāiesniedz līdz 2015. gada 22. oktobrim attiecībā uz visiem septiņiem Kanāriju salu upju baseinu apgabaliem. Turklāt nav notikusi sabiedrības informēšana un apspriešanās par šiem plānu projektiem. 2017. gada aprīlī tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule. Tā kā Spānija nav izpildījusi Ūdens pamatdirektīvā noteiktos pienākumus, Komisija tagad Spānijai nosūta argumentētu atzinumu, kas ir pēdējais solis pirms lietas nodošanas izskatīšanai ES Tiesā. Spānijai divu mēnešu laikā jāsniedz atbilde.

 

Oficiāla paziņojuma vēstules un argumentēti atzinumi

Troksnis – Komisija mudina KIPRU, VĀCIJU, RUMĀNIJU un SLOVĒNIJU pieņemt trokšņa kartes un rīcības plānus vides trokšņa mazināšanai

Eiropas Komisija aicina Kipru, Vāciju, Rumāniju un Slovēniju izpildīt Trokšņa direktīvas (Direktīva 2002/49/EK) pamatprasības. Vides troksnis, ko rada autoceļu un dzelzceļa satiksme un aviopārvadājumi, ir otrais lielākais priekšlaicīgas mirstības cēlonis pēc gaisa piesārņojuma. Direktīvā paredzēts, ka dalībvalstīm jāpieņem trokšņa kartes, kurās attēlota trokšņa iedarbība lielākajās aglomerācijās, pie galvenajiem ceļiem, dzelzceļiem un nozīmīgākajām lidostām. Balstoties uz šīm kartēm, tiek noteikti pasākumi trokšņa pārvaldības rīcības plānos. Vācijai vēl jāizstrādā vairāki rīcības plāni aglomerācijām, galvenajiem autoceļiem un lidostām, lai gan jāatzīst, ka kopš 2016. gada septembra ir gūti zināmi panākumi. Taču attiecībā uz Slovēniju Komisija uzskata, ka šai valstij kopš 2016. gada septembra nav bijis vērojams pietiekams progress. Vēl nav rīcības plānu divām aglomerācijām, kā arī lielākajai daļai galveno autoceļu un galveno dzelzceļa līniju, turklāt nav pārskatīts novecojušais rīcības plāns par galvenajiem autoceļiem un galvenajām dzelzceļa līnijām ārpus Ļubļanas aglomerācijas. Tāpēc Komisija ir nolēmusi nosūtīt argumentētu atzinumu Vācijai un Slovēnijai. Šīm valstīm ir divi mēneši laika, lai atbildētu. Savukārt Kipra un Rumānija vēl nav pieņēmušas visas trokšņa kartes un trokšņa pārvaldības rīcības plānus aglomerācijām un galvenajiem ceļiem. Rumānijas gadījumā tas attiecas arī uz galvenajām dzelzceļa līnijām ārpus aglomerācijām. Tāpēc Komisija ir nolēmusi nosūtīt Kiprai un Rumānijai oficiāla paziņojuma vēstuli, pieprasot divu mēnešu laikā izpildīt Trokšņa direktīvā noteiktās pamatprasības.

Notekūdeņi – Komisija aicina FRANCIJU, MALTU un SPĀNIJU nodrošināt komunālo notekūdeņu pienācīgu attīrīšanu

Komisija ir pieņēmusi lēmumu nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Francijai un Spānijai, kā arī argumentētu atzinumu Maltai, jo šīs valstis nav pilnībā īstenojušas Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvu (Padomes Direktīva 91/271/EEK). Tā pieprasa, lai dalībvalstis aglomerācijās (lielās un mazākās pilsētās un ciematos) nodrošinātu komunālo notekūdeņu pienācīgu savākšanu un attīrīšanu. Saņēmusi pēdējo īstenošanas ziņojumu, Komisija uzskata, ka Francija ir pārkāpusi direktīvas prasības, jo 373 aglomerācijās netiek izpildītas direktīvas prasības par otrējo attīrīšanu. 49 no šīm aglomerācijām būtu vajadzējis ierīkot un veikt vēl trešējo attīrīšanu (jutīgās zonās). Attiecībā uz Spāniju novērtējumā minēts, ka vairākās aglomerācijās nav izpildītas direktīvas prasības, un par to sāktas vēl četras komunālo notekūdeņu direktīvas pārkāpuma procedūras, turklāt ļoti daudz aglomerāciju pārkāpj direktīvas pamatnoteikumus par notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un pārraudzību. Turklāt Komisija aicina Maltu nodrošināt komunālo notekūdeņu pienācīgu attīrīšanu trijās aglomerācijās (Goco un centrālajā daļā, Dienvidmaltā un Ziemeļmaltā). Tā kā notekūdeņu novadīšanas jomā joprojām pastāv problēmas, Eiropas Komisija 2016. gada decembrī Maltai nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli. Maltas atbildē bija teikts, ka iestādes meklējot risinājumu, bet atbilstība tuvākajā nākotnē nav gaidāma. Francijai, Maltai un Spānijai tagad ir divi mēneši laika, lai sniegtu atbildi.

 

Oficiāla paziņojuma vēstules

Atbildība vides jomā – Komisija aicina AUSTRIJU pilnībā ievērot ES noteikumus

Komisija aicina Austriju panākt šīs valsts tiesību aktu atbilstību Direktīvai par atbildību vides jomā (Direktīva 2004/35/EK). Direktīvā ir noteikts, ka uzņēmumi atbild par videi nodarīto kaitējumu, un pieprasīts, lai tie uz sava rēķina novērstu bioloģiskajai daudzveidībai, ūdenim vai zemei nodarīto kaitējumu un izlabotu stāvokli. Komisija ir konstatējusi, ka Austrijas īstenojošajos tiesību aktos vairāki noteikumi neatbilst direktīvas prasībām. Tā kā šie jautājumi nav atrisināti, Komisija ir nolēmusi Austrijai nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli. Austrijas iestādēm ir divi mēneši laika, lai uz to atbildētu.

Vienotais tirgus un kokmateriāli – Komisija aicina BEĻĢIJU ievērot ES noteikumus par kokmateriāliem

Komisija ir konstatējusi, ka Beļģija, kas ES tirgū laiž ievērojamu kokmateriālu daudzumu, nav veikusi daudzas pārbaudes kopš 2013. gada, kad spēkā stājās ES Kokmateriālu regula (Regula (ES) Nr. 995/2010). Regulā aizliegts laist ES tirgū nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un no tiem ražotus koka izstrādājumus. Tas palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību un mežus visā pasaulē. Regulai ir arī liela nozīme, lai Eiropas Savienībā šajā nozarē visiem būtu vienādi noteikumi. Tālab ir paredzēts, ka uzņēmumiem, kas ES iekšējā tirgū tirgo kokmateriālus, jāapzina nelegālas mežizstrādes riski un jāveic pasākumi, lai tos mazinātu. Tādēļ Komisija nolēma vērsties ar šo lietu Beļģijas iestādēs, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli. Beļģijai divu mēnešu laikā jāsniedz atbilde.

Nitrāti – Komisija mudina GRIEĶIJU ievērot ES Tiesas spriedumu

Komisija aicina Grieķiju pilnībā ievērot 2015. gada 23. aprīlī pieņemto ES Tiesas spriedumu (C-149/14). Tajā Tiesa atzina, ka Grieķija ir pārkāpusi savus Nitrātu direktīvā (Padomes Direktīva 91/676/EEK) minētos pienākumus, jo nav noteikusi pienācīgas nitrātjutīgās zonas un nav pieņēmusi rīcības programmas attiecībā uz tām. Lai gan kopš sprieduma pieņemšanas ir gūti zināmi panākumi, Grieķija joprojām nav pieņēmusi rīcības programmas attiecībā uz nule noteiktajām nitrātjutīgajām zonām. Līdz ar to šīs zonas gan ir noteiktas, tomēr nepilda savu uzdevumu – aizsargāt ūdensobjektus no nitrātu piesārņojuma. Kopš sprieduma pasludināšanas ir pagājuši divi gadi, un Komisija tagad Grieķijai nosūta oficiāla paziņojuma vēstuli, kas ir pēdējais solis pirms lietas nodošanas atpakaļ Tiesā un finansiālu sankciju pieprasīšanas. Grieķijai divu mēnešu laikā jāsniedz atbilde.

Gaisa kvalitāte – Komisija aicina LUKSEMBURGU un SLOVĀKIJU ievērot ES tiesību aktus par gaisa kvalitāti

Komisija ir nosūtījusi oficiāla paziņojuma vēstuli Luksemburgai un Slovākijai par slāpekļa dioksīda (NO2) piesārņojumu gaisā. ES noteikumos par gaisa kvalitāti (Direktīva 2008/50/EK) un tīrāku gaisu Eiropai ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jānovērtē gaisa kvalitāte visā valsts teritorijā un jāveic pasākumi, lai samazinātu piesārņojošo vielu iedarbību uz iedzīvotājiem. Kopš direktīvas stāšanās spēkā Luksemburga nav spējusi nodrošināt atbilstību saistošajām NO2 robežvērtībām galvaspilsētas Luksemburgas teritorijā. Slovākija nav izveidojusi gana daudz pietiekoši daudzveidīgu paraugu ņemšanas vietu un nespēj nodrošināt pietiekami ticamus datus. Komisija par to ir nosūtījusi oficiāla paziņojuma vēstuli Luksemburgai un Slovākijai. Abām valstīm divu mēnešu laikā jāsniedz atbilde.

Dabas aizsardzība – Komisija mudina SLOVĒNIJU pienācīgi īstenot ES dabas aizsardzības noteikumus

Komisija ir nosūtījusi oficiālu paziņojuma vēstuli Slovēnijai par to, ka šī valsts nav pareizi transponējusi ES tiesību aktus dabas aizsardzības jomā. Putnu direktīva (Direktīva 2009/147/EK) un Dzīvotņu direktīva (Padomes Direktīva 92/43/EEK) palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību, aizsargā 500 savvaļas putnu sugu, kas sastopamas dabā ES teritorijā, un rūpējas par daudzu retu, apdraudētu vai endēmisku dzīvnieku un augu sugu saglabāšanu. Slovēnijai ir divi mēneši laika, lai atbildētu uz šo oficiāla paziņojuma vēstuli.

Atkritumi – Komisija aicina SPĀNIJU sakopt nelikumīgos atkritumu poligonus

Eiropas Komisija mudina Spāniju parūpēties par visu atlikušo inerto atkritumu poligonu apsaimniekošanas izbeigšanu, slēgšanu un šo teritoriju sanāciju, kā prasīts Atkritumu pamatdirektīvā (Direktīva 2008/98/EK). Šie poligoni apdraud cilvēka un vides veselību. Spānija nav izpildījusi pienākumu veikt kontroles un inspekcijas un nav īstenojusi noteikumus, kas attiecas uz atkritumu izgāšanu, turklāt tā nav arīdzan pieņēmusi pasākumus, kas nodrošinātu, ka sākotnējie atkritumu ražotāji vai īpašnieki veic nepieciešamo apstrādi. Tas nozīmē, ka runa ir par sistēmisku direktīvas 13. un 15. panta prasību neizpildi. Pēc pirmās vēstules, kas Spānijai tika nosūtīta 2015. gada decembrī, netika veikti vērā ņemami pasākumi. Ir pierādījumi par vēl vismaz 338 nekontrolētiem atkritumu poligoniem, kas joprojām nav slēgti un sanēti. Komisija tagad nosūta vēl vienu oficiāla paziņojuma vēstuli, uz kuru Spānijai jāatbild divu mēnešu laikā.

 

5. Finansiālā stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība

(Sīkāka informācija: Vanessa Mock – tālr. +32 229 56194, Letizia Lupini – tālr. + 32 229 51958)

 

Lietu nosūtīšana Eiropas Savienības Tiesai

Revīzija – Komisija vēršas ES Tiesā pret SLOVĒNIJU, jo šī valsts nav pilnībā īstenojusi ES noteikumus revīzijas jomā

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā pret Slovēniju, jo šī valsts nav paziņojusi par pasākumiem, kas liecinātu par ES revīzijas noteikumu pilnīgu iestrādāšanu savā valsts tiesību sistēmā. Revīzijas direktīvas (Direktīva 2014/56/ES) pareiza un laikus veikta īstenošana ir svarīgs solis, lai pastiprinātu un nostiprinātu ES tiesību aktus par obligāto revīziju, jo tā palīdz labot daudzus trūkumus, kas revīzijas tirgū tika konstatēti pēdējās krīzes laikā. Līdz 2016. gada 17. jūnijam bija jāstājas spēkā dalībvalstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuriem vajadzēja nodrošināt atbilstību šai direktīvai, un par to nekavējoties bija jāinformē Komisija. Slovēnijas nespēja īstenot šo direktīvu patlaban liedz ieinteresētajām personām (kā investoriem un akcionāriem) iespēju gūt labumu no jaunajiem noteikumiem, kuri būtiski uzlabo revīzijas kvalitāti. Šī situācija arī nelabvēlīgi ietekmē valsts un ES tirgu pienācīgu darbību. Turklāt pastāv bažas par Slovēnijas valsts līmeņa tiesiskā regulējuma drošību un uzticamību, jo nav īstenotas direktīvas padziļinātās prasības par neatkarību un objektivitāti. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

Maksājumu konti – Komisija vēršas ES Tiesā pret SPĀNIJU, jo šī valsts nav īstenojusi noteikumus par maksājumu kontiem

Eiropas Komisija šodien nolēma vērsties ES Tiesā pret Spāniju, jo šī valsts nav paziņojusi pasākumus, kas liecinātu par ES maksājumu kontu direktīvas (Direktīva 2014/92/ES) pilnīgu īstenošanu. ES noteikumi par maksājumu kontiem ir būtiski, lai patērētāji varētu gūt labumu no pārredzamiem maksājumu kontiem konkurējošā un iekļaujošā tirgū. Direktīvā ir noteikts, ka visiem likumīgajiem ES iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas ir tiesības uz pamata maksājumu kontu par samērīgu maksu. Tā arī uzlabo maksājumu kontu tarifu pārredzamību un ļauj vieglāk salīdzināt un mainīt banku pakalpojumus. Līdz 2016. gada 18. septembrim bija jāstājas spēkā dalībvalstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuriem vajadzēja nodrošināt atbilstību šai direktīvai, un par tiem nekavējoties bija jāinformē Komisija. Spānija līdz šim nav transponējusi šo direktīvu savos valsts tiesību aktos, tāpēc Komisija pret Spāniju vēršas ES Tiesā. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

 

Oficiāla paziņojuma vēstule

Finanšu pakalpojumi – Komisija aicina FRANCIJU īstenot ES noteikumus apdrošināšanas jomā

Komisija ir nolēmusi nosūtīt Francijai oficiāla paziņojuma vēstuli, kurā aicina šo valsti pilnībā īstenot Maksātspējas II direktīvu (Direktīva 2009/138/EK) un Kopoto direktīvu II (Direktīva 2014/51/ES). Ja no Francijas puses nākamo divu mēnešu laikā nesekos rīcība, Komisija tai var nosūtīt argumentētu atzinumu par šo jautājumu.

 

6. Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

(Sīkāka informācija: Lucia Caudet – tālr. +32 229 56182, Maud Noyon – tālr. +32 229 80379)

 

Argumentēti atzinumi

Ungārija – Komisija aicina UNGĀRIJU sniegt papildu skaidrojumus par Augstākās izglītības likumu

Šodien Komisija nosūtīja argumentētu papildu atzinumu Ungārijai par šīs valsts pieņemto Augstākās izglītības likumu. Komisija jau 26. aprīlī bija nosūtījusi oficiāla paziņojuma vēstuli un 14. jūlijā argumentētu atzinumu par šo tematu. Komisija argumentētajā atzinumā norādīja, ka Ungārijas likums nav saderīgs ar augstākās izglītības iestāžu tiesībām brīvi sniegt pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību visā Eiropas Savienībā. Turklāt Komisija uzskata, ka jaunais tiesību akts ir pretrunā tiesībām uz akadēmisko brīvību, izglītību un darījumdarbības brīvību, kas paredzētas ES Pamattiesību hartā. Visbeidzot, Komisija uzskata, ka tas neatbilst ES juridiskajām saistībām, ko nosaka starptautiskās tirdzniecības tiesības (t. i., Pasaules Tirdzniecības organizācijā noslēgtā Vispārējā vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (GATS)). Ungārija Komisijai atbildēja 14. augustā. Šodien nosūtītajā argumentētajā papildu atzinumā ir sīkāk iztirzātas Komisijas bažas par Augstākās izglītības likuma nesaderību ar ES saistībām, kas paredzētas GATS. Tā kā Ungārijas iestādes jau ir iepazinušās ar Komisijas sīki izstrādāto analīzi par GATS noteikumiem, jo tā bija ietverta 2017. gada jūlija argumentētajā atzinumā, Ungārijai ir dotas divas nedēļas, lai sniegtu papildu skaidrojumus. Ja Ungārija nesniegs apmierinošu atbildi uz argumentēto atzinumu, Komisija lietu var nodot izskatīšanai ES Tiesā.

Maksājumu kavējumi – Komisija mudina PORTUGĀLI ievērot ES tiesību aktus

Komisija, nosūtot argumentētu atzinumu, ir nolēmusi sākt otro posmu pārkāpuma procedūrā pret Portugāli par Maksājumu kavējumu direktīvas (Direktīva 2011/7/ES) neizpildi. Direktīvā ir noteikts, ka publiskā sektora iestādēm par iepirktajām precēm un pakalpojumiem jānorēķinās 30 dienu vai (ārkārtas gadījumos) 60 dienu laikā. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Portugāles iestādes norēķinās vidēji 90–100 dienu laikā. Veselības nozarē stāvoklis ir īpaši smags, jo tajā samaksas periods pārsniedz pat 300 dienu. 2017. gada aprīlī Komisija nosūtīja Portugālei oficiāla paziņojuma vēstuli par Direktīvas 2011/7/ES nepareizu piemērošanu. Atbilde no Portugāles iestādēm pienāca 2017. gada jūnijā. Veidojot maksājumu kultūru, kurā tiek ievēroti termiņi, valsts pārvaldes iestādēm ir īpaši svarīga nozīme, jo tās rāda piemēru pārējiem, pārredzamā veidā tūlīt norēķinoties ar piegādātājiem. Maksājumu aizkavēšanās negatīvi ietekmē uzņēmumus, īpaši mazos un vidējos, – tiek iedragāta uzņēmumu likviditāte un naudas plūsma, apgrūtināta finanšu pārvaldība un līdz ar to kavēta visa attīstība. Maksājumu kavējumu direktīva nostiprina kreditoru tiesības, jo tajā ir noteikts, kādā termiņā uzņēmumiem un publiskā sektora iestādēm jāapmaksā iegādātās preces un pakalpojumi, un uzņēmumiem ir piešķirtas tiesības uz taisnīgu kompensāciju gadījumos, kad maksājuma termiņš nav ievērots. Portugāles rīcībā ir divi mēneši, lai atbildētu uz Komisijas paustajām bažām. Ja tas netiks izdarīts, Komisija var nolemt vērsties pret Portugāli ES Tiesā.

 

Oficiāla paziņojuma vēstule

Publiskais iepirkums – Komisija mudina LATVIJU ievērot ES noteikumus par publisko iepirkumu

Komisija šodien nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Latvijai par tādu satiksmes organizēšanai domātu ražojumu kā luksoforu vai vadības ierīču iepirkumu. Komisija uzskata, ka Latvija, iekļaudama konkursa dokumentācijā atsauces uz konkrētām prečzīmēm un zīmoliem, ir pārkāpusi diskriminācijas aizlieguma un vienlīdzīgas attieksmes principus, kas paredzēti ES publiskā iepirkuma noteikumos (Direktīvas 2014/24/ES un 2014/25/ES). Latvijai tagad divu mēnešu laikā jānovērš šīs nepilnības, citādi Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu.

 

7. Tiesiskums, patērētāji un dzimumu līdztiesība

(Sīkāka informācija: Christian Wigand – tālr. +32 229 62253, Melanie Voin – tālr. + 32 229 58659)

Tim McPhie – tālr. + 32 229 58602)

 

Argumentēti atzinumi

Eiropas Komisija turpina pārkāpuma procedūru pret UNGĀRIJU par NVO likumu

Šodien Eiropas Komisija nosūtīja argumentētu atzinumu (otrais posms pārkāpuma procedūrā) Ungārijai par tās likumu par ārvalstu finansētām NVO. Komisijas argumentētais atzinums par Ungārijas NVO likumu seko tajā pašā jautājumā sagatavotai oficiāla paziņojuma vēstulei, ko Komisija nosūtīja 14. jūlijā. Komisija nolēma sākt juridisko procedūru pret Ungāriju, jo šī valsts nav izpildījusi pienākumus, ko tai uzliek Līguma noteikumi par kapitāla brīvu apriti, tāpēc ka NVO likuma noteikumi ir netieši diskriminējoši un nesamērīgi ierobežo ziedojumus, ko pilsoniskās sabiedrības organizācijas saņem no ārzemēm. Papildus šīm bažām Komisija arī uzskata, ka Ungārija pārkāpj tiesības uz biedrošanās brīvību un tiesības uz privātās dzīves un personas datu aizsardzību, kas nostiprinātas ES Pamattiesību hartā, kura papildina ES Līguma noteikumus. Ungārija uz Komisijas oficiālā paziņojuma vēstuli atbildēja 14. augustā. Rūpīgi izanalizējusi Ungārijas paskaidrojumus, Komisija secina, ka uz tās nopietnajām bažām nav sniegta apmierinoša atbilde. Ungārijai tagad viena mēneša laikā ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību argumentētajam atzinumam. Ja Ungārija nesniegs apmierinošu atbildi uz argumentēto atzinumu, Komisija lietu var nodot izskatīšanai ES Tiesā. Plašāku informāciju sk. pilnajā paziņojumā presei.

Komisija aicina ĪRIJU īstenot ES direktīvu par cietušo tiesībām

Komisija aicina Īriju īstenot ES direktīvu, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus (Direktīva 2012/29/ES par cietušo personu tiesībām). Šī direktīva piešķir noziegumos cietušajiem tiesības piekļūt informācijai, piedalīties kriminālprocesā un saņemt atbalstu un aizsardzību atkarībā no viņu individuālajām vajadzībām. Tajā paredzēts, ka visi noziegumos cietušie un viņu ģimenes locekļi ir par tādiem jāatzīst un ka pret viņiem jāizturas ar cieņu, iejūtīgi un profesionāli. Turklāt direktīvā noteikts, ka jāidentificē neaizsargāti cietušie – piemēram, izvarošanas, terorisma, naida noziegumu upuri vai citas personas, kuras ir neaizsargātākas, jo viņu gadījumā pastāv turpmāka kaitējuma risks. Tādā gadījumā jānodrošina īpaši pasākumi, lai cietušos aizsargātu tiesvedības laikā un pret jebkuru iespējamo apdraudējumu no nodarītāja puses. Īpaša uzmanība ir pievērsta bērnu aizsardzībai. ES noteikumi attiecas uz visiem noziedzīgos nodarījumos cietušajiem Eiropas Savienībā neatkarīgi no valstspiederības. Direktīva par cietušo tiesībām bija jāiestrādā valsts tiesību aktos līdz 2015. gada 16. novembrim. Īrija līdz pat šai dienai nav paziņojusi Eiropas Komisijai, ar kādiem valsts noteikumiem ir īstenotas minētās ES tiesību normas. Tāpēc Komisija aicina Īrijas iestādes rīkoties un nosūta argumentētu atzinumu. Ja Īrijas iestādes divu mēnešu laikā nerīkosies, lieta var tikt nodota izskatīšanai ES Tiesā.

 

Oficiāla paziņojuma vēstules

Komisija mudina AUSTRIJU un DĀNIJU pareizi īstenot Patērētāju tiesību direktīvu

Komisija mudina Austriju un Dāniju drīzumā rīkoties, lai nodrošinātu ES Patērētāju tiesību direktīvas (Direktīva 2011/83/ES) pareizu īstenošanu. Šajā direktīvā ES patērētājiem ir nodrošināta vienlīdz stipra aizsardzība neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā viņi ir iepirkušies. Daži no būtiskākajiem ieguvumiem attiecībā uz pirkumiem internetā ir tiesības atdot preci atpakaļ un tiesības uz pilnu kompensāciju, ja patērētājs pārdomā 14 dienu laikā, kā arī slēptu izmaksu un iepriekš atzīmētu izvēles rūtiņu aizliegums. Dānijai tagad cita starpā jāievieš efektīvu, samērīgu un atturošu sankciju sistēma gadījumiem, kad tirgotāji pārkāpuši patērētāju aizsardzības noteikumus. Būtu jāprecizē, ka situācijās, kad patērētājiem tiek nosūtītas viņu nepasūtītas preces un viņi nereaģē, tas nav uzskatāms par piekrišanu nopirkt attiecīgo preci. Austrija ir ieviesusi sankcijas, kas nešķiet pietiekami atturošas un neaptver visus Patērētāju tiesību direktīvas pārkāpumu veidus. Austrijai arī būtu jādod patērētājiem iespēja atcelt visu pasūtījumu, ja piegāde aizkavējas un viņi vienā pasūtījumā ir iegādājušies vairākas preces. Komisija nosūta Austrijai un Dānijai oficiāla paziņojuma vēstuli, lai abas valstis savus tiesību aktus pieskaņotu ES Patērētāju tiesību direktīvai. Ja tās nākamo divu mēnešu laikā nerīkosies, Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu par šo jautājumu.

 

8. Jūrlietas un zivsaimniecība

(Sīkāka informācija: Enrico Brivio – tālr. +32 229 56172, Iris Petsa – tālr. + 32 229 93321)

 

Oficiāla paziņojuma vēstule

Zivsaimniecība – Komisija aicina PORTUGĀLI rīkoties pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

Komisija nosūta oficiāla brīdinājuma vēstuli Portugālei, jo šī valsts nav rīkojusies, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, ar ko daži tās kuģi nodarbojas ūdeņos, kuri ir Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) pārvaldībā. Komisija uzskata, ka Portugāle nav izpildījusi pienākumu īstenot ES noteikumus par saglabāšanas un izpildes pasākumiem, ko pieņēmusi Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija (Padomes Regula (EK) Nr. 1386/2007), un regulu, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008). Komisija uzskata, ka Portugāle pārkāpj arī kontroles regulu, kuras mērķis ir nodrošināt atbilstību kopējai zivsaimniecības politikai (Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009). Ja Portugāle nākamo divu mēnešu laikā nerīkosies, Komisija tai var nosūtīt argumentētu atzinumu par šo jautājumu.

 

9. Migrācija, iekšlietas un pilsonība

(Sīkāka informācija: Tove Ernst – tālr. +32 229 86764, Katarzyna Kolanko – tālr. +32 229 63444, Markus Lammert – tālr. + 32 229 80423)

 

Argumentēti atzinumi

Drošība – Komisija aicina GRIEĶIJU pilnībā īstenot Prīmes lēmumus

Šodien Komisija nolēma sūtīt argumentētu atzinumu Grieķijai par to, ka šī valsts nav pilnībā īstenojusi Prīmes lēmumus (Padomes Lēmumi 2008/615/TI un 2008/616/TI). Prīmes lēmumi ļauj dalībvalstīm ātri apmainīties ar informāciju par DNS, pirkstu nospiedumiem un valstu transportlīdzekļu reģistrācijas datiem un ir būtisks Eiropas Drošības programmas elements. 2016. gada septembrī Grieķijas iestādēm tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule. Kopš tā laika Grieķija ir pilnībā īstenojusi vajadzīgos pasākumus, kas attiecas uz informācijas apmaiņu par DNS un pirkstu nospiedumiem. Tomēr vēl nav pabeigta izvērtēšanas procedūra par informācijas apmaiņu ar transportlīdzekļu reģistrācijas datiem. Šodien Komisija pieprasīja Grieķijai ātri pabeigt procesu, pēc kura tā spēs pilnā mērā pildīt savas juridiskās saistības. Tagad Grieķijai ir divi mēneši, lai sniegtu atbildi, un pēc tam Komisija var nolemt nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

Drošība – Komisija aicina LUKSEMBURGU līdz galam ieviest sistēmu, kurā notiek informācijas un izlūkdatu apmaiņa starp tiesībaizsardzības iestādēm

Eiropas Komisija šodien nosūtīja Luksemburgai argumentētu atzinumu par to, ka šī valsts nav paziņojusi pasākumus, kas veikti, lai īstenotu t.s. Zviedrijas iniciatīvu (Padomes Pamatlēmums 2006/960/TI). Iniciatīva paredz efektīvāku informācijas un izlūkdatu apmaiņu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, kad tiek izmeklēti noziedzīgi nodarījumi vai vākti izlūkdati. Padome šo iniciatīvu pieņēma 2006. gada 18. decembrī, un dalībvalstīm to vajadzēja īstenot līdz 2008. gada 19. decembrim. Luksemburga 2016. gada novembrī par šo jautājumu saņēma oficiāla paziņojuma vēstuli, bet līdz šim vēl nav informējusi Komisiju par īstenošanas pasākumiem. Luksemburgas rīcībā tagad ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai pasākumus, kas veikti, lai līdz galam īstenotu iniciatīvu, pretējā gadījumā Komisija var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

 

Argumentēti atzinumi un lietu slēgšana

Legāla migrācija, uzņēmuma ietvaros pārcelti darbinieki – Komisija aicina BEĻĢIJU, SOMIJU un ZVIEDRIJU pabeigt direktīvas īstenošanu un slēdz piecas lietas

Šodien Komisija nosūtīja argumentētus atzinumus Beļģijai, Somijai un Zviedrijai par to, ka šīs valstis vispār (Somija) vai daļēji (Beļģija un Zviedrija) nav paziņojušas valsts pasākumus, ar kuriem to tiesībās tiek transponēta direktīva par trešo valstu valstspiederīgo norīkošanu darbā (Direktīva 2014/66/ES). To pieņēma 2014. gada 15. maijā, un dalībvalstīm to vajadzēja īstenot līdz 2016. gada 29. novembrim. Tās mērķis ir atvieglot starptautiskos uzņēmumos strādājošu augsti kvalificētu darba ņēmēju (vadītāju, speciālistu un praktikantu) norīkošanu uz laiku darbā ES filiālēs. Beļģijai, Somijai un Zviedrijai tagad divu mēnešu laikā jāinformē Komisija par visiem pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu pilnīgu direktīvas īstenošanu, citādi Komisija var nolemt nodot šīs lietas izskatīšanai ES Tiesā. Komisija šodien nolēma izbeigt pārkāpuma procedūru pret Kipru, Franciju, Latviju, Luksemburgu un Slovākiju, kad bija iepazinusies ar šo piecu dalībvalstu paziņojumiem par to, kā īstenota direktīva par trešo valstu valstspiederīgo norīkošanu darbā.

 

10. Mobilitāte un transports

(Sīkāka informācija: Enrico Brivio – tālr. +32 229 56172, Alexis Perier – tālr. + 32 229 69143)

 

Oficiāla paziņojuma vēstule

Aviācija – Komisija pieprasa, lai BEĻĢIJA ievērotu gaisa satiksmes pārvaldības principus

Komisija nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Beļģijai, jo šī valsts nav veikusi koriģējošus pasākumus, lai izveidotu civilās un militārās gaisa telpas kopīgas pārvaldības struktūrvienību, kas atbilstu gaisa telpas elastīgas izmantošanas principiem. Saskaņā ar šiem principiem gaisa telpa vairs netiek uzskatīta tikai un vienīgi par civilu vai militāru, bet gan par vienu veselu, un atļaujas tās izmantošanai tiek piešķirtas atkarībā no lietotāja vajadzībām. Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA), veicot standartpārbaudes, vienojās ar Beļģijas aviācijas iestādi par koriģējošiem pasākumiem. Ja Beļģija nākamo divu mēnešu laikā nerīkosies, Komisija Beļģijas iestādēm var nosūtīt argumentētu atzinumu par šo jautājumu.

 

Argumentēti atzinumi

Dzelzceļš – Komisija aicina BULGĀRIJU pilnībā transponēt ES tiesību aktus par dzelzceļa drošību

Eiropas Komisija ir pieprasījusi Bulgārijai panākt visu valsts tiesību normu atbilstību ES tiesību aktiem par dzelzceļa drošību (Direktīva 2004/49/EK). Šī direktīva uzliek dalībvalstīm pienākumu izveidot neatkarīgu drošības uzraudzības iestādi un neatkarīgu nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas struktūru. Tajā arī noteikts, ka, sadalot uzdevumus un ar drošību saistītos pienākumus starp dažādām dzelzceļa jomā ieinteresētajām personām, jāraugās, lai tie nepārklātos un nebūtu pretrunā cits citam. Tomēr līdz šim Bulgārija nav nodrošinājusi izmeklēšanas struktūras neatkarību un nav tai piešķīrusi pietiekamus resursus. Bulgārijai ir divi mēneši laika, lai labotu šo situāciju, citādi Komisija var nolemt vērsties pret Bulgāriju ES Tiesā.

Aviācijas drošība – Komisija mudina HORVĀTIJU atjaunināt valsts tiesību aktus

Komisija ir aicinājusi Horvātiju pilnībā īstenot ES tiesību aktus, ar ko izveido kopējus noteikumus civilās aviācijas drošības jomā (Regula (EK) Nr. 300/2008). Saskaņā ar šo regulu dalībvalstīm regulāri jāatjaunina savi valsts tiesību akti aviācijas drošības jomā. Tajos tiek noteikta organizatoriskā struktūra, pienākumi un mehānismi saistībā ar lidostu darbības uzraudzību, attiecībā uz aviosabiedrībām un aviācijas drošības iestādēm. Tomēr Horvātija oficiāli to vēl nav izdarījusi. Tas gan drīzāk ir administratīvs pienākums, kas nav saistīts ar reāliem trūkumiem drošības ziņā. Horvātijas iestāžu rīcībā ir divi mēneši, lai šo situāciju vērstu par labu, pretējā gadījumā Komisija var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

Ilgtspējīgs transports – Komisija mudina 9 dalībvalstis transponēt noteikumus par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu

Eiropas Komisija ir pieprasījusi, lai Bulgārija, Dānija, Francija, Igaunija, Lietuva, Malta, Polija, Rumānija un Zviedrija pilnībā transponētu ES noteikumus par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu (Direktīva 2014/94/ES). Direktīvas galvenais mērķis ir izveidot satvaru alternatīvo degvielu infrastruktūras plaša mēroga ieviešanai Eiropā. Tas ir svarīgi, lai transporta nozarē samazinātu atkarību no naftas resursiem, mazinātu tās ietekmi uz vidi un tādējādi nostiprinātu Eiropas vadošo lomu cīņā pret klimata pārmaiņām. Direktīvā ir noteiktas minimālās prasības alternatīvo degvielu infrastruktūras izbūvei, ieskaitot elektromobiļu uzlādes punktus un dabasgāzes un ūdeņraža uzpildes punktus. Direktīva bija jāīsteno līdz 2016. gada 18. novembrim. Tomēr minētās dalībvalstis Komisijai vēl nav paziņojušas visus pasākumus, kas būtu vajadzīgi, lai direktīvu transponētu valsts tiesību aktos. Šīm 9 dalībvalstīm tagad ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par attiecīgajiem pasākumiem, pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

 

11. Nodokļu politika un muitas savienība

(Sīkāka informācija: Vanessa Mock – tālr. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tālr. + 32 229 87183)

Argumentēts atzinums

Nodokļu politika – Komisija pieprasa, lai BEĻĢIJA savus valsts noteikumus par nodokļu uzlikšanu obligāciju procentu ienākumiem pieskaņotu ES tiesību aktiem

Komisija šodien nosūta argumentētu atzinumu Beļģijai, jo šī valsts pārkāpj ES noteikumus par nodokļu uzlikšanu obligāciju procentu ienākumiem (LESD 63. pants un Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) 40. pants). Beļģijas noteikumos par procentiem no fiksēta ienākuma obligācijām ir paredzēta atšķirīga pieeja atkarībā no tā, vai procentus ir ienesušas Beļģijas vai ārzemju izcelsmes obligācijas. Noteikumos par obligācijām, kas ir reģistrētas Beļģijas vērtspapīru norēķinu sistēmā un pārdotas Beļģijā, šādu obligāciju turēšanas periods ir ņemts vērā tad, ja tās bijušas īpašumā mazāk nekā pilnu finanšu gadu. Turpretim noteikumos, kas attiecas uz ienākumiem no ārvalstu obligācijām, kuras reģistrētas Beļģijas vērtspapīru norēķinu sistēmā un par kurām ienākumi tiek gūti ārpus Beļģijas, aprēķinu veic tā, it kā obligācijas būtu bijušas īpašumā pilnu finanšu gadu. Šī atšķirīgā attieksme pret procentu ienākumiem ir šķērslis, kas kavē pārrobežu kapitāla apriti un ir pretrunā LESD 63. pantam un EEZ līguma 40. pantam.

 

Oficiāla paziņojuma vēstules

Nodokļu politika – Komisija prasa, lai VĀCIJA savu PVN atmaksas sistēmu pieskaņotu ES noteikumiem

Komisija šodien nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Vācijai, jo šī valsts pārkāpj ES noteikumus par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksāšanu (Padomes Direktīva 2006/112/EK par PVN un Padomes Direktīva 2008/9/EK par PVN atmaksāšanu). Vācijas noteikumi rada situāciju, kurā šajā valstī reģistrēts nodokļu maksātājs, kas Vācijas interneta portālā pieprasa PVN atmaksu no citas dalībvalsts, var zaudēt tiesības uz apmaksu, jo Vācija neseko līdzi tam, vai no atmaksas dalībvalsts ir pienācis paziņojums par kļūdu. Komisija uzskata, ka Vācija arī pārkāpj noteikumus par administratīvo sadarbību (Padomes Regula (ES) Nr. 904/2010) gadījumos, kad dalībvalsts, kas veic atmaksu, lūdz paziņot nodokļu maksātājiem rezidentiem attiecīgos noteikumus un lēmumus, bet tas netiek izdarīts. Ja Vācija turpmāko divu mēnešu laikā attiecīgi nerīkosies, Komisija var nosūtīt argumentētu atzinumu Vācijas iestādēm.

Nodokļu politika – Komisija pieprasa, lai UNGĀRIJA savus noteikumus par PVN pieskaņotu ES noteikumiem

Komisija šodien nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Ungārijai, jo šī valsts pārkāpj ES noteikumus par PVN (Padomes Direktīva 2006/112/EK). Elektroniskās tirdzniecības un transporta kontroles sistēmā (EKAER) uzņēmumiem PVN nolūkos ir jāsniedz Ungārijas nodokļu iestādēm sīka informācija par dažiem uzņēmumu īpašumā esošiem transportlīdzekļiem, kas izmanto koplietošanas ceļus. Šī prasība pārkāpj PVN direktīvas noteikumus, jo tā galvenokārt attiecas uz ES pārrobežu darījumiem un ievieš administratīvas formalitātes, kas saistītas ar robežu šķērsošanu. Ja Ungārija nākamo divu mēnešu laikā nerīkosies, Komisija var Ungārijas iestādēm nosūtīt argumentētu atzinumu par šo jautājumu.

 

Lietu slēgšana

Nodokļu politika – Komisija izbeidz pārkāpuma procedūras par mantojuma nodokli un novēlējumiem bezpeļņas organizācijām

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē grozījumus, ko Vācija ieviesusi mantojuma nodokļu tiesību normās par īpašiem uzturlīdzekļu maksājumiem un Grieķija iestrādājusi mantojuma nodokļu režīmā attiecībā uz novēlējumiem bezpeļņas organizācijām un galvenās dzīvesvietas principu. Tāpēc Komisija šodien nolēma izbeigt attiecīgās pārkāpuma lietas.

MEMO/17/3494

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar