Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Spalio mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Svarbiausi sprendimai

Briuselis, 2017 m. spalio 4 d.

Spalio mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Svarbiausi sprendimai

Apžvalga pagal politikos sritis

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiami sprendimai dėl pažeidimų, kuriais Europos Komisija (toliau – Komisija) imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams ir ES politikos sritis apimančiais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudos tiek piliečiams, tiek įmonėms.

Toliau pateikiami svarbiausi Komisijos priimti sprendimai (įskaitant 29 oficialius pranešimus, 29 pagrįstas nuomones, 4 sprendimus perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir 9 sprendimus užbaigti bylą), suskirstyti pagal politikos sritis. Komisija taip pat užbaigia 133 bylas – atitinkamos valstybės narės problemas išsprendė ir Komisijai procedūros tęsti nebereikia.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą – pranešime MEMO/12/12. Daugiau informacijos apie visus sprendimus rasite Sprendimų dėl pažeidimų registre.

 

1. Bendroji skaitmeninė rinka

(Daugiau informacijos: Nathalie Vandystadt,tel. +32 229 67083, Inga Höglund, tel. +32 229 50698)

Oficialūs pranešimai

Elektroninės operacijos. Komisija prašo SLOVAKIJOS užtikrinti tinkamą eIDAS reglamento taikymą

Komisija šiandien nusprendė išsiųsti Slovakijai oficialų pranešimą dėl ES Reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (eIDAS, Reglamentas (EB) Nr. 910/2014) taikymo. Komisijai kyla klausimų dėl Slovakijos priežiūros įstaigos nepriklausomumo. Jei priežiūros įstaigą nėra visiškai nepriklausoma, kaip reikalaujama šiame reglamente, įvairiems ekonominės veiklos vykdytojams gali būti sudaromos nevienodos galimybės, o taip pažeidžiamas ES vidaus rinkos principą. eIDAS reglamentu piliečiams, įmonėms ir viešojo administravimo įstaigoms suteikiama galimybė naudotis internetu teikiamomis paslaugomis arba valdyti elektronines operacijas naudojant elektroninės atpažinties priemones ir naudojantis patikimumo užtikrinimo paslaugomis (t. y. elektroninių parašų, elektroninių spaudų, laiko žymų, registruoto elektroninio pristatymo ir interneto svetainių tapatumo nustatymo paslaugomis). Slovakija turi atsakyti per du mėnesius.

Telekomunikacijų rinkos. Komisija prašo 7 valstybių narių laiku atlikti atitinkamų telekomunikacijų rinkų analizę

Pagal dabar galiojančius reikalavimus (Direktyva 2002/21/EB) nacionalinės reguliavimo institucijos turi kas trejus metus atlikti telekomunikacijų rinkų, kurioms taikytinas ES reglamentas, analizę ir pranešti apie atitinkamą priemonę Europos Komisijai. Airija, Belgija, Ispanija, Lenkija, Rumunija, Slovėnija ir Vengrija nepranešė Komisijai, kad tokia analizė atlikta. Todėl šiandien Komisija nusprendė oficialiu pranešimu paprašyti šių septynių valstybių narių nedelsiant atlikti atitinkamų telekomunikacijų rinkų analizę ir per ES teisėje nustatytą laikotarpį pranešti apie tai Komisijai. Visai septyniais atvejais tai padaryti vėluojama daugiau kaip penkerius metus. Šios septynios valstybės narės turi atsakyti per du mėnesius.

 

2. Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

(Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Melanie Voin, tel. +32 229 58659)

 

Sprendimai perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Laisvas darbuotojų judėjimas. Komisija perduoda Europos Sąjungos Teisingumo Teismui bylas dėl ČEKIJOS ir LIUKSEMBURGO, nepranešusių apie nacionalines ES teisės perkėlimo priemones

Europos Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui bylas dėl Čekijos ir Liuksemburgo, nepranešusių apie priemones, kuriomis į nacionalinę teisę visiškai perkeliama Direktyva dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (Direktyva 2014/54/ES), nors perkėlimo terminas baigėsi daugiau kaip prieš metus. Laisvas judėjimas – vienas didžiausių bendrosios rinkos teikiamų privalumų. Naujausios „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, daugiau kaip aštuoni iš dešimties europiečių palankiai vertina „laisvą ES piliečių judėjimą ir galimybę gyventi, dirbti, studijuoti ir užsiimti verslu bet kurioje ES šalyje“. Tačiau laisvas judėjimas turi vykti sąžiningomis sąlygomis. Todėl Komisija siekia išvengti socialinio dempingo ir šiuo tikslu suteikia nacionalinės valdžios institucijoms priemonių kovai su piktnaudžiavimu ir sukčiavimu. Be to, darbuotojų teisės turi būti ginamos ir jiems dirbant užsienyje. Valstybės narės turėjo užtikrinti, kad Direktyvai įgyvendinti reikiami įstatymai ir kiti teisės aktai įsigaliotų ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 21 d. Apie tai jos nedelsdamos turėjo pranešti Komisijai. Nors Komisija išsiuntė oficialų pranešimą ir pagrįstą nuomonę, ragindama Čekiją ir Liuksemburgą užtikrinti visišką atitiktį Direktyvai, Liuksemburgas pranešė apie priemones, kuriomis Direktyva 2014/54/ES į nacionalinę teisę perkeliama tik iš dalies, o Čekija iš viso nepranešė apie Direktyvos perkėlimą. Todėl, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 260 straipsnio 3 dalyje nustatyta procedūra, Komisija prašys ES Teisingumo Teismo už kiekvieną pavėluotą dieną skirti Čekijai 33 510,40 EUR, o Liuksemburgui – 6 528 EUR baudą, kol Direktyva bus visiškai perkelta į nacionalinę teisę. Valstybėms narėms nepranešus apie perkėlimo priemones, Komisija klausimą nagrinėja prioriteto tvarka. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

3. Energetika

(Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen, tel. +32 229 56186, Nicole Bockstaller, tel. +32 229 52589)

Pagrįsta nuomonė

Radiacinė sauga. Komisija prašo BELGIJOS iki galo perkelti į nacionalinę teisę Euratomo geriamojo vandens direktyvą

Šiandien Europos Komisija nusprendė pateikti Belgijai pagrįstą nuomonę, prašydama iki galo perkelti į nacionalinę teisę Euratomo geriamojo vandens direktyvą (Tarybos direktyva 2013/51/Euratom). Direktyvą į nacionalinę teisę valstybės narės turėjo perkelti iki 2015 m. lapkričio 28 d. Šioje direktyvoje nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis. Ja užtikrinama, kad valstybėse narėse būtų nustatyta teisinė sistema, pagal kurią būtų kontroliuojamas radioaktyvumo lygis geriamame vandenyje ir iš įvairių rūšių geriamojo vandens gaunama spinduliuotės dozė, taip pat nustatyta visuomenės informavimo tvarka. Belgijai per nustatytą laiką nepranešus apie perkėlimo priemones, 2016 m. balandžio mėn. Komisija pateikė jai oficialų pranešimą. Išnagrinėjusi Belgijos valdžios institucijų atsakymą ir priemones, apie kurias jos pranešė, Komisija nusprendė, kad Direktyva dar nėra visiškai perkelta į Belgijos teisę. Belgija turi per du mėnesius įgyvendinti šį įsipareigojimą. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti Belgijos bylą ES Teisingumo Teismui.

 

Oficialus pranešimas

Efektyvus energijos vartojimas. Komisija ragina ISPANIJĄ tinkamai įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl energijos vartojimo efektyvumo

Komisija siunčia Ispanijai oficialų pranešimą, prašydama užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinami ES teisės aktai dėl efektyvaus energijos vartojimo (Energijos vartojimo efektyvumo direktyva, Direktyva 2012/27/ES). Pagal šią direktyvą valstybės narės privalo įrengti energijos suvartojimui matuoti skirtus individualius skaitiklius arba šilumos daliklius ir paskirstyti sąnaudas daugiabučiuose ir daugeliui paskirčių naudojamuose pastatuose, į kuriuos šiluma, vėsuma arba karštas vanduo tiekiami iš centrinio ar kolektyvinio įrenginio. Ispanija turi atsakyti per du mėnesius.

 

4. Aplinka

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Iris Petsa, tel. +32 229 93321)

 

Pagrįstos nuomonės

Plastikiniai maišeliai. Komisija prašo KROATIJOS ir RUMUNIJOS įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl lengvųjų plastikinių maišelių

Komisija ragina Kroatiją ir Rumuniją iki galo perkelti į nacionalinę teisę ES teisės aktus dėl atliekų (Plastikinių maišelių direktyvą, Direktyva (ES) 2015/720). Siekiant kovoti su išteklių eikvojimu ir šiukšlinimu, valstybės narės turėjo iki 2016 m. lapkričio 27 d. priimti priemones, kuriomis mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių naudojimas, kaip nustatyta plastikinių maišelių direktyvoje. Direktyva valstybės narės įpareigotos šį tikslą pasiekti nustačius lengvųjų plastikinių maišelių kainą ir (arba) nacionalinius naudojimo mažinimo tikslus. Siekdamos sutartų tikslų, nacionalinės vyriausybės gali pasirinkti iš priemonių sąrašo. Pavyzdžiui, tai gali būti ekonominės priemonės, kaip antai įmokos ir rinkliavos. Kita galimybė yra siekti nacionalinių naudojimo mažinimo tikslų – valstybės narės turi užtikrinti, kad iki 2019 m. pabaigos vienas asmuo per metus sunaudotų ne daugiau kaip 90 tokių maišelių. Iki 2025 m. pabaigos šis rodiklis turėtų būti sumažintas iki 40 maišelių vienam asmeniui. Abiem atvejais tikslo galima siekti nustatant privalomąsias priemones arba sudarant susitarimus su ekonomikos sektoriais. Taip pat galima plastikinius maišelius uždrausti, tačiau toks draudimas turi neviršyti Direktyvoje nustatytų ribų, kad nebūtų trikdomas laisvas prekių judėjimas Europos bendrojoje rinkoje. Komisija prioriteto tvarka tikrina, ar valstybės narės įgyvendino įsipareigojimą perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę. Šiandien Komisija siunčia pagrįstą nuomonę Kroatijai ir Rumunijai, kurios vis dar nepranešė Komisijai apie priimtas priemones. Šios valstybės narės į pagrįstą nuomonę turi atsakyti per du mėnesius. Negavusi tinkamo atsakymo Komisija gali nuspręsti perduoti šių valstybių narių bylas ES Teisingumo Teismui.

Oro kokybė. Komisija prašo RUMUNIJOS pranešti apie priemones, kuriomis mažinamas išmetamų žalingų benzino garų kiekis

Europos Komisija nusprendė pateikti pagrįstą nuomonę Rumunijai, nes ji nepranešė apie priemones išmetamų žalingų benzino garų kiekiui mažinti, kurias reikia nustatyti pagal ES taisykles dėl oro kokybės (Komisijos direktyva 2014/99/ES). Ši direktyva yra svarbiausias teisės aktas, kuriuo užtikrinama žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga apribojant leidžiamą į orą išmetamų lakiųjų organinių junginių iš benzino kiekį. Direktyvos pakeitimus į nacionalinę teisę valstybės narės turėjo perkelti iki 2016 m. kovo 13 d. Rumunija dar nepranešė apie teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos nuostatos dėl benzino garų grąžinimo sistemų bandymo. Todėl Komisija siunčia pagrįstą nuomonę, į kurią Rumunija turi atsakyti per du mėnesius. Negavusi tinkamo atsakymo Komisija gali nuspręsti perduoti Rumunijos bylą ES Teisingumo Teismui.

Vanduo. Komisija prašo ISPANIJOS laikytis ES teisės aktų dėl vandens

Komisija prašo Ispanijos laikytis 2-ojo etapo upių baseinų valdymo planų pagal Vandens pagrindų direktyvą (Direktyva 2000/60/EB). Šiuose planuose išsamiai apžvelgiamos svarbiausios kiekvieno upių baseino rajono problemos; juose turėtų būti numatyta konkrečių priemonių, kuriomis siekiama nustatytų aplinkos kokybės tikslų. Kol kas Ispanija nepriėmė, nepaskelbė ir Komisijai nepateikė priemonių, kuriomis peržiūrimi ir atnaujinami pirmojo etapo upių baseinų valdymo planai dėl visų septynių Kanarų salų upių baseinų rajonų, nors tai turėjo būti padaryta iki 2015 m. spalio 22 d. Be to, neužbaigtas visuomenės informavimo ir konsultacijų dėl šių planų procesas. 2017 m. balandžio mėn. buvo išsiųstas oficialus pranešimas. Kadangi Ispanija nevykdo įsipareigojimų pagal Vandens pagrindų direktyvą, Komisija siunčia jai pagrįstą nuomonę, o padėties neištaisius jos byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui. Ispanija turi atsakyti per du mėnesius.

 

Oficialūs pranešimai ir pagrįstos nuomonės

Triukšmas. Komisija prašo KIPRO, RUMUNIJOS, SLOVĖNIJOS ir VOKIETIJOS priimti triukšmo žemėlapius ir aplinkos triukšmo veiksmų planus

Europos Komisija prašo Kipro, Rumunijos, Slovėnijos ir Vokietijos laikytis pagrindinių Aplinkos triukšmo direktyvos (Direktyva 2002/49/EB) nuostatų. Aplinkos triukšmas, kurį kelia kelių, geležinkelių ir oro transportas, yra antra pagal dažnumą, po oro taršos, ankstyvos mirties priežastis. Pagal šią direktyvą valstybės narės privalo priimti triukšmo žemėlapius, kuriuose būtų nurodytas triukšmo poveikis didesnėse aglomeracijose, taip pat ties pagrindiniais geležinkeliais, keliais ir oro uostais. Remiantis šiais žemėlapiais sprendžiama, kokias priemones įtraukti į aplinkos triukšmo veiksmų planus. Nors nuo 2016 m. rugsėjo mėn. Vokietijoje padaryta tam tikra pažanga, dar reikia parengti daug veiksmų planų aglomeracijoms, pagrindiniams geležinkeliams ir oro uostams. Komisijos nuomone, Slovėnijos nuo 2016 m. rugsėjo mėn. padaryta pažanga nepakankama. Vis dar nepateikti dviejų aglomeracijų veiksmų planai, taip pat veiksmų planai dėl daugelio pagrindinių šalies kelių ir geležinkelių, taip pat neatnaujintas pasenęs veiksmų planas dėl pagrindinių šalies kelių ir geležinkelių už Liublianos aglomeracijos ribų. Todėl Komisija nusprendė pateikti Vokietijai ir Slovėnijai pagrįstą nuomonę. Valstybės narės turi atsakyti per du mėnesius. Be to, Kipras ir Rumunija iš viso nėra priėmę triukšmo žemėlapių ir aplinkos triukšmo veiksmų planų aglomeracijoms ir pagrindiniams keliams. Rumunijos atveju jie neparengti ir pagrindiniams geležinkeliams už aglomeracijų ribų. Todėl Komisija nusprendė išsiųsti Kiprui ir Rumunijai oficialų pranešimą, kuriame jų prašoma per du mėnesius įvykdyti pagrindinius įsipareigojimus pagal Aplinkos triukšmo direktyvą.

Nuotekos. Komisija prašo ISPANIJOS, MALTOS ir PRANCŪZIJOS užtikrinti tinkamą miestų nuotekų valymą

Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Prancūzijai ir Ispanijai ir pagrįstą nuomonę Maltai, nes jos iki galo neįgyvendino Miesto nuotekų valymo direktyvos (Tarybos direktyva 91/271/EEB). Pagal ją valstybės narės privalo užtikrinti, kad aglomeracijose (miesteliuose, miestuose, gyvenvietėse) būtų tinkamai surenkamos ir valomos miestų nuotekos. Išnagrinėjusi naujausią pateiktą įgyvendinimo pranešimą, Komisija padarė išvadą, kad Prancūzija nesilaiko Direktyvos reikalavimų, nes 373 jos aglomeracijos neatitinka Direktyvoje nustatytų antrinio valymo reikalavimų. Be to, 49 iš šių aglomeracijų (jautriose zonose) turėjo būti numatytas ir vykdomas tretinis valymas. Įvertinus Ispanijos duomenis, nustatyta, kad, be didelio skaičiaus Direktyvoje numatytų įsipareigojimų nevykdančių aglomeracijų, dėl kurių yra vykdomos kitos keturios Miesto nuotekų valymo direktyvos pažeidimo nagrinėjimo procedūros, yra dar nemažai aglomeracijų, kuriose pažeidžiami pagrindiniai Direktyvoje nustatyti surinkimo, valymo ir priežiūros įsipareigojimai. Maltos valdžios institucijų Komisija prašo užtikrinti tinkamą miesto nuotekų valymą trijose Maltos aglomeracijose (pagrindinėje Goco, Pietų Maltos ir Šiaurės Maltos). Kadangi išleidžiamų nuotekų kokybė ir toliau yra netinkama, 2016 m. gruodžio mėn. Europos Komisija išsiuntė oficialų pranešimą. Atsakydama Malta nurodė, kad jos valdžios institucijos ieško sprendimo, tačiau artimiausiu metu atitiktis nebus užtikrinta. Ispanija, malta ir Prancūzija turi atsakyti per du mėnesius.

 

Oficialūs pranešimai

Atsakomybė už aplinkos apsaugą. Komisija ragina AUSTRIJĄ visapusiškai laikytis ES nuostatų

Komisija prašo Austrijos suderinti savo teisės aktus su Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva (Direktyva 2004/35/EB). Direktyvoje nustatyta subjektų atsakomybė už žalą aplinkai ir jie įpareigojami išvengti tokios žalos biologinei įvairovei, vandeniui ar žemei ir ją savo lėšomis ištaisyti (atlyginti). Komisija nustatė, kad Direktyvos įgyvendinimo teisės aktuose yra jos neatitinkančių nuostatų. Šios problemos nebuvo išspręstos, todėl Komisija nusprendė išsiųsti Austrijai oficialų pranešimą. Austrija turi atsakyti per du mėnesius.

Bendroji rinka ir mediena Komisija prašo BELGIJOS laikytis ES teisės nuostatų dėl medienos

Komisija mano, kad Belgija, kurioje ES rinkai pateikiami dideli kiekiai medienos, nuo 2013 m., kai įsigaliojo ES medienos reglamentas (Reglamentas (ES) Nr. 995/2010), neatliko daug įvairių patikrinimų. Reglamentu draudžiama ES rinkai pateikti neteisėtai paruoštą medieną ar iš tokios medienos pagamintus produktus ir taip padedama apsaugoti pasaulio biologinę įvairovę ir miškus. Jis taip pat labai svarbus sudarant vienodas sąlygas ES. Todėl jame reikalaujama, kad ES rinkai medieną pateikiantys subjektai įvertintų galimą neteisėto medienos paruošimo pavojų ir imtųsi priemonių jam sumažinti. Todėl Komisija nusprendė iškelti šį klausimą ir siunčia Belgijos valdžios institucijoms oficialų pranešimą. Belgija turi atsakyti per du mėnesius.

Nitratai. Komisija ragina GRAIKIJĄ laikytis Teisingumo Teismo sprendimo

Komisija prašo Graikijos visapusiškai laikytis 2015 m. balandžio 23 d. ES Teisingumo Teismo sprendimo (C-149/14). Šiame sprendime Teisingumo Teismas nustatė, kad Graikija pažeidė savo įsipareigojimus pagal Nitratų direktyvą (Tarybos direktyva 91/676/EEB), nes nenustatė pakankamo skaičiaus jautrių zonų ir joms skirtų veiksmų programų. Nors nuo sprendimo priėmimo padaryta tam tikra pažanga, Graikija dar nenustatė veiksmų programų, skirtų naujoms jautrioms zonoms. Todėl šios zonos neatlieka tikslo, dėl kurio jos buvo nustatytos, t. y. saugoti vandens telkinius nuo taršos nitratais. Kadangi nuo sprendimo priėmimo praėjo jau dveji metai, Komisija siunčia Graikijai oficialų pranešimą, o jai nesiėmus reikiamų priemonių vėl perduos bylą Teisingumo Teismui, prašydama skirti finansines sankcijas. Graikija turi atsakyti per du mėnesius.

Oras. Komisija prašo LIUKSEMBURGO IR SLOVAKIJOS laikytis ES teisės aktų dėl aplinkos oro kokybės

Komisija siunčia Liuksemburgui ir Slovakijai oficialų pranešimą dėl oro taršos azoto dioksidu (NO2). Pagal ES taisykles dėl aplinkos oro kokybės (Direktyva 2008/50/EB) ir švaresnio oro Europoje valstybės narės privalo įvertinti oro kokybę visoje šalies teritorijoje ir imtis priemonių, kad būtų mažinamas piliečiams daromas teršalų poveikis. Nuo jų įsigaliojimo Liuksemburgas neužtikrino, kad Liuksemburgo mieste būtų laikomasi privalomųjų ribinių NO2 verčių. Slovakija nenustatė pakankamo skaičiaus ir tipų mėginių ėmimo vietų ir nepateikė pakankamai galiojančių duomenų. Todėl Komisija siunčia Liuksemburgui ir Slovakijai oficialų pranešimą. Šios valstybės narės turi atsakyti per du mėnesius.

Gamtos apsauga. Komisija ragina SLOVĖNIJĄ tinkamai įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl gamtos

Komisija siunčia oficialų pranešimą Slovėnijai, kuri tinkamai neperkėlė į nacionalinę teisę ES teisės aktų dėl gamtos. Paukščių direktyva (Direktyva 2009/147/EB) ir Buveinių direktyva (Tarybos direktyva 92/43/EEB) siekiama išsaugoti biologinę įvairovę ir apsaugoti 500 rūšių laukinių paukščių, natūraliai paplitusių ES, taip pat kuo didesnę retų, endeminių rūšių bei nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių įvairovę. Slovėnija turi per du mėnesius atsakyti į oficialų pranešimą.

Atliekos. Komisija prašo ISPANIJOS išvalyti neteisėtus sąvartynus

Europos Komisija ragina Ispaniją imtis veiksmų, kad būtų uždaryti, užsandarinti ar regeneruoti visi likę inertinių atliekų sąvartynai, kaip reikalaujama pagal Atliekų pagrindų direktyvą (Direktyva 2008/98/EB). Šie sąvartynai kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Ispanija neįvykdė savo tikrinimo, patikrinimų ir įgyvendinimo prievolių atliekų išmetimo srityje ir nepriėmė priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad pirminiai atliekų gamintojai ir turėtojai atliktų reikiamą apdorojimą. Tai reiškia, kad jau ilgą laiką pažeidžiami įsipareigojimai pagal Direktyvos 13 ir 15 straipsnius. Po pirmojo 2015 m. gruodžio mėn. Ispanijai išsiųsto pranešimo nebuvo imtasi jokių ryžtingų priemonių. Turima faktinių įrodymų, kad yra dar mažiausiai 338 nekontroliuojami sąvartynai, kuriuos reikia uždaryti ar sanuoti. Komisija siunčia papildomą oficialų pranešimą, į kurį Ispanija turi atsakyti per du mėnesius.

 

5. Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga

(Daugiau informacijos: Vanessa Mock, tel., +32 229 56194, Letizia Lupini, tel. +32 229 51958)

 

Sprendimai perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Auditas. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl SLOVĖNIJOS, kuri nevisiškai įgyvendina ES teisės nuostatas dėl audito

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Slovėnijos, nepranešusios apie priemones, kuriomis visapusiškai įgyvenamos ES teisės nuostatos dėl audito. Savalaikis ir tinkamas Audito direktyvos (Direktyva 2014/56/ES) įgyvendinimas yra svarbus žingsnis tobulinant ir stiprinant ES teisės nuostatas dėl teisės aktų nustatyto audito, nes ja siekiama spręsti įvairias problemas, per pastarąją krizę kilusias audito rinkoje. Valstybės narės turėjo užtikrinti, kad Direktyvai įgyvendinti reikiami įstatymai ir kiti teisės aktai įsigaliotų ne vėliau kaip 2016 m. birželio 17 d. Apie tai jos nedelsdamos turėjo pranešti Komisijai. Tai, kad Slovėnija neįgyvendino Direktyvos, trukdo suinteresuotiesiems subjektams, kaip antai investuotojams ir akcininkams, pasinaudoti naujųjų taisyklių, labai pagerinusių audito kokybę, teikiamais privalumais. Taip pat tai neigiamai atsiliepia nacionalinių ir ES rinkų veikimui. Be to, kadangi nėra įgyvendinti sugriežtinti Direktyvos reikalavimai dėl nepriklausomumo ir objektyvumo, kyla abejonių dėl Slovėnijos nacionalinės sistemos patikimumo ir sąžiningumo. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

Mokėjimo sąskaitos. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl ISPANIJOS, neįgyvendinusios taisyklių dėl mokėjimo sąskaitų

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Ispanijos, nepranešusios apie priemones, kuriomis visapusiškai įgyvenama ES Mokėjimo sąskaitų direktyva (Direktyva 2014/92/ES). ES teisės nuostatos dėl mokėjimo sąskaitų yra labai svarbios užtikrinant, kad vartotojai galėtų pasinaudoti skaidrių mokėjimo sąskaitų privalumais konkurencingoje ir įtraukioje rinkoje. Direktyva visiems teisėtiems ES gyventojams suteikiama teisė turėti pagrindinę mokėjimo sąskaitą už pagrįstą mokestį, nesvarbu, kur jų gyvenamoji vieta. Taip pat ja užtikrinti skaidresni mokesčiai už mokėjimo sąskaitą ir sudarytos geresnės galimybės palyginti pasiūlymus ir pakeisti sąskaitos teikėją. Valstybės narės turėjo užtikrinti, kad Direktyvai įgyvendinti reikiami įstatymai ir kiti teisės aktai įsigaliotų ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 18 d. Apie tai jos nedelsdamos turėjo pranešti Komisijai. Kol kas Ispanija neperkėlė Direktyvos į nacionalinę teisę. Todėl Komisija perduoda Ispanijos bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Oficialus pranešimas

Finansinės paslaugos. Komisija ragina PRANCŪZIJĄ įgyvendinti ES draudimo srities taisykles

Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Prancūzijai, prašydama jos iki galo perkelti Direktyvą „Mokumas II“ (Direktyva 2009/138/EB) ir Direktyvą „Omnibus II“ (Direktyva 2014/51/ES). Prancūzijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali šiuo klausimu pateikti jai pagrįstą nuomonę.

 

6. Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ

(Daugiau informacijos: Lucia Caudet, tel. +32 229 56182, Maud Noyon, tel. +32 229 80379)

 

Pagrįstos nuomonės

Vengrija. Komisija prašo VENGRIJOS pateikti papildomų Aukštojo mokslo įstatymo paaiškinimų

Šiandien Komisija pateikė Vengrijai papildomą pagrįstą nuomonę dėl jos Aukštojo mokslo įstatymo. Ji teikiama po liepos 14 d. pagrįstos nuomonės ir balandžio 26 d. oficialaus pranešimo. Pagrįstoje nuomonėje Komisija teigė, kad Vengrijos įstatymas nesuderinamas su aukštųjų mokyklų laisve teikti paslaugas ir įsisteigti bet kurioje ES vietoje. Komisija taip pat mano, kad naujais įstatymas varžo akademinę laisvę, teisę į mokslą ir laisvę užsiimti verslu, įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Galiausiai, Komisijos manymu, jis nesuderinamas su ES teisiniais įsipareigojimais pagal tarptautinės prekybos teisę (Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis, GATS, sudarytą Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sistemoje). Vengrija atsakė Komisijai rugpjūčio 14 d. Šiandien pateiktoje papildomoje pagrįstoje nuomonėje Komisija dar patikslina jai susirūpinimą keliančius klausimus dėl Aukštojo mokslo įstatymo atitikties GATS nuostatoms. Kadangi išsamią GATS nuostatų analizę Vengrijos valdžios institucijoms Komisija pateikė dar 2017 m. liepos mėn. pagrįstoje nuomonėje, Vengrijai suteikiamas dviejų savaičių terminas, per kurį ji turi pateikti išsamesnį paaiškinimą. Vengrijai tinkamai neatsakius į šią pagrįstą nuomonę, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Pavėluoti mokėjimai Komisija ragina PORTUGALIJĄ laikytis ES teisės nuostatų

Vykdydama pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Portugalijos, kurioje neužtikrinta atitiktis Pavėluotų mokėjimų direktyvai (Direktyva 2011/7/ES), Komisija nusprendė pereiti prie antrojo etapo ir siunčia jai pagrįstą nuomonę. Direktyvoje nustatyta, kad valdžios institucijos už įsigytas prekes ir paslaugas turi sumokėti per 30 dienų arba, itin išskirtinėmis aplinkybėmis, per 60 dienų. Pagal Komisijos turimą informaciją Portugalijos valdžios institucijos mokėjimą vidutiniškai atlieka per 90–100 dienų. Ypač prasta padėtis sveikatos sektoriuje – čia vidutinis mokėjimo laikotarpis siekia daugiau kaip 300 dienų. 2017 m. balandžio mėn. Komisija išsiuntė Portugalijai oficialų pranešimą dėl netinkamo Direktyvos 2111/7/ES taikymo. Portugalijos valdžios institucijos atsakė 2017 m. birželio mėn. Siekiant užkirsti kelią pavėluotų mokėjimų praktikai itin svarbu, kad valdžios institucijos rodytų gerą pavyzdį greitai ir skaidriai atsiskaitydamos su savo tiekėjais. Pavėluoti mokėjimai kenkia įmonėms, ypač MVĮ, nes neigiamai veikia jų likvidumą ir grynųjų pinigų srautus, apsunkina jų finansų valdymą ir taip stabdo jų plėtrą. Pavėluotų mokėjimų direktyva kreditoriams suteikta daugiau teisių nustatant įmonėms ir viešosioms institucijoms taikytinus mokėjimo už prekes ir paslaugas terminus. Portugalija turi per du mėnesius imtis priemonių Komisijos nurodytoms problemoms spręsti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui.

 

Oficialus pranešimas

Viešieji pirkimai. Komisija prašo LATVIJOS laikytis ES viešųjų pirkimų taisyklių

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Latvijai oficialų pranešimą dėl eismo organizavimo produktų, kaip antai šviesoforų ir kontrolės prietaisų, viešųjų pirkimų. Komisijos nuomone, pirkimo dokumentuose nurodydama konkrečius prekių ženklus ir produktų pavadinimus, Latvija pažeidžia ES viešųjų pirkimų taisyklėse (direktyvos 2014/24/ES ir 2014/25/ES) įtvirtintus vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principus. Latvija turi per du mėnesius įgyvendinti šį įsipareigojimą. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

7. Teisingumas, vartotojai ir lyčių lygybė

(Daugiau informacijos: Christian Wigand, tel. +32 229 62253, Melanie Voin, tel. +32 229 58659,

Tim McPhie, tel. +32 229 58602)

 

Pagrįstos nuomonės

Europos Komisija tęsia pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl VENGRIJOS NVO įstatymo

Šiandien Europos Komisija pateikė Vengrijai pagrįstą nuomonę dėl jos Iš užsienio finansuojamų NVO įstatymo – tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas. Komisijos pagrįsta nuomonė dėl Vengrijos NVO įstatymo teikiama po liepos 14 d. Komisijos oficialaus pranešimo. Komisija pradėjo teisinę procedūrą, nes Vengrija nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutarties nuostatas dėl laisvo kapitalo judėjimo – jos NVP įstatymo nuostatomis netiesiogiai diskriminuojamos ir neproporcingai apribojamos pilietinėms visuomenės organizacijoms iš užsienio skiriamos lėšos. Be to, Komisija mano, kad Vengrija pažeidžia asociacijų laisvę ir teisę į privatumo į asmens duomenų apsaugą, įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri turi būti skaitoma kartu su ES sutarties nuostatomis. Į Komisijos oficialų pranešimą Vengrija atsakė rugpjūčio 14 d. Atidžiai išnagrinėjusi Vengrijos pateiktus paaiškinimus, Europos Komisija padarė išvadą, kad jai didelį susirūpinimą keliantys klausimai nebuvo išspręsti. Vengrija turi per vieną mėnesį imtis reikiamų veiksmų, kad būtų išspręsti pagrįstoje nuomonėje nurodyti klausimai. Vengrijai tinkamai neatsakius į šią pagrįstą nuomonę, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

Komisija prašo AIRIJOS įgyvendinti ES Nusikaltimų aukų teisių direktyvą

Komisija ragina Airiją įgyvendinti ES direktyvą, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (Nusikaltimų aukų teisių direktyva, Direktyva 2012/29/ES). Šia direktyva nusikaltimų aukoms suteikiamos aiškios teisės būti informuotiems, dalyvauti baudžiamajame procese ir gauti jų individualius poreikius atitinkančią paramą ir pagalbą. Joje nustatyta, kad visos nusikaltimų aukos ir jų šeimos nariai turi būti pripažįstami aukomis ir su jais turi būti elgiamasi pagarbiai, jautriai ir profesionaliai. Be to, Direktyva užtikrinama, kad būtų nustatomos pažeidžiamos nusikaltimų aukos, kaip antai išžaginimo, terorizmo, neapykantos nusikaltimų aukos ar bet kokių kitų nusikaltimų aukos, kurios yra labiau pažeidžiamos dėl tolesnės žalos pavojaus. Nustačius tokį pažeidžiamumą, turi būti imtasi specialių apsaugos priemonių, per procesą saugančių šiuos asmenis nuo bet kokios nusikaltėlio keliamos grėsmės. Ypač daug dėmesio teikiama vaikų apsaugai. ES taisyklės taikomos visoms nusikaltimų aukoms ES, nesvarbu, kokia jų pilietybė. Nusikaltimų aukų teisių direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2015 m. lapkričio 16 d. Airija dar nepranešė Europos Komisijai apie nacionalinės teisės priemones, kuriomis įgyvendinamos šios ES teisės nuostatos. Todėl Komisija nusprendė pateikti pagrįstą nuomonę, prašydama Airijos valdžios institucijų imtis veiksmų. Airijos valdžios institucijoms per du mėnesius nesiėmus veiksmų byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

 

Oficialūs pranešimai

Komisija prašo AUSTRIJOS ir DANIJOS tinkamai įgyvendinti Vartotojų teisių direktyvą

Komisija ragina Austriją ir Daniją nedelsiant imtis priemonių, kuriomis užtikrinamas tinkamas ES Vartotojų teisių direktyvos (Direktyva 2011/83/ES) įgyvendinimas. Šia direktyva užtikrinama, kad visoje ES vartotojams būtų taikomos tokios pat patikimos jų teisių apsaugos taisyklės, kad ir kur ES jie apsipirktų. Vieni pagrindinių privalumų – teisė grąžinti prekę ir atgauti visus pinigus, vartotojui persigalvojus per 14 dienų, paslėptų mokesčių ar iš anksto pažymėtų langelių draudimas. Danija, be kita ko, turi nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikytinas vartotojų apsaugos taisykles pažeidžiantiems prekiautojams. Ji privalo aiškiai įvardyti, kad jei vartotojui išsiunčiama neužsakyta prekė, o jis nesureaguoja, tai nereiškia jo sutikimo pirkti produktą. Austrijos nustatytos sankcijos, Komisijos nuomone, nepakankamai atgrasomos ir taikomos ne visais Vartotojų teisių direktyvos pažeidimų atvejais. Be to, Austrija turėtų suteikti vartotojams teisę atšaukti visą užsakymą, jei pristatymas vėluoja, nesvarbu, kad tuo užsakymu įsigyta keletas produktų. Komisija siunčia Austrijai ir Danijai oficialų pranešimą, prašydama jų suderinti nacionalinės teisės aktus su ES Vartotojų teisių direktyva. Šioms dviem valstybėms narėms per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali šiuo klausimu pateikti joms pagrįstą nuomonę.

 

8. Jūrų reikalai ir žuvininkystė

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Iris Petsa, tel. +32 229 93321)

 

Oficialus pranešimas

Žuvininkystė. Komisija prašo PORTUGALIJOS kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba

Komisija siunčia Portugalijai oficialių pranešimą, nes ji nesiėmė priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, kai kurie jos laivų vykdomai Žvejybos šiaurės vakarų Atlante komisijos (NAFO) kontroliuojamuose vandenyse, atgrasytų nuo jos ir ją panaikintų. Komisijos nuomone, Portugalija nesilaiko savo pareigos įgyvendinti šias ES teisės nuostatas: Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) apsaugos ir vykdymo užtikrinimo priemones (Tarybos reglamentas (EB) Nr.° 1386/2007), Reglamentą, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (Tarybos reglamentas (EB) Nr.° 1005/2008). Komisija mano, kad Portugalija taip pat pažeidžia Kontrolės reglamento, kuriuo siekiama užtikrinti atitiktį bendrai žuvininkystės politikai (Tarybos reglamentas (EB) Nr.° 1224/2009), nuostatas. Portugalijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali šiuo klausimu pateikti jai pagrįstą nuomonę.

 

9. Migracija, vidaus reikalai ir pilietybė

(Daugiau informacijos: Tove Ernst, tel. +32 229 86764, Katarzyna Kolanko, tel. +32 229 63444, Markus Lammert, tel. +32 229 80423)

 

Pagrįstos nuomonės

Saugumas. Komisija prašo GRAIKIJOS iki galo įgyvendinti Priumo sprendimus

Šiandien Komisija nusprendė pateikti pagrįstą nuomonę Graikijai, nes ji iki galo neįgyvendino Priumo sprendimų (Tarybos sprendimai 2008/615/TVR ir 2008/616/TVR). Priumo sprendimais valstybėms narėms sudaryta galimybė operatyviai keistis informacija apie DNR, pirštų atspaudus ir transporto priemonių registracijos duomenis – tai svarbus Europos saugumo darbotvarkės elementas. 2016 m. rugsėjo mėn. Graikijos valdžios institucijoms buvo išsiųstas oficialus pranešimas. Nuo tada Graikija visiškai įgyvendino reikiamas priemones keitimosi informacija apie DNR ir pirštų atspaudus srityje. Tačiau vis dar nebaigta keitimosi informacija apie transporto priemonių registraciją vertinimo procedūra. Šiandien Komisija paprašė Graikijos kuo greičiau užbaigti šį procesą, kad būtų įgyvendinti visi jos teisiniai įsipareigojimai. Graikija turi per du mėnesius pateikti atsakymą. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Saugumas. Komisija prašo LIUKSEMBURGO iki galo įgyvendinti nuostatas dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp teisėsaugos institucijų

Šiandien Europos Komisija pateikė Liuksemburgui pagrįstą nuomonę dėl nepranešimo apie nacionalines priemones, kuriomis įgyvendinama vadinamoji Švedijos iniciatyva (Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR). Ši iniciatyva leidžia valstybių narių teisėsaugos institucijoms veiksmingiau keistis informacija ir žvalgybos informacija vykdant baudžiamuosius tyrimus ar kriminalinės žvalgybos operacijas. 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos priimta iniciatyva valstybėse narėse turėjo būti įgyvendinta iki 2008 m. gruodžio 19 d. 2016 m. lapkričio mėn. Liuksemburgui buvo išsiųstas oficialus pranešimas, tačiau Komisijai per tą laiką nepranešta apie jokias įgyvendinimo priemones. Liuksemburgas turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi visapusiškam šios iniciatyvos įgyvendinimui užtikrinti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

 

Pagrįstos nuomonės ir užbaigtos bylos

Teisėta migracija. Bendrovės viduje perkeliami asmenys Komisija prašo BELGIJOS, SUOMIJOS IR ŠVEDIJOS užtikrinti visapusišką įgyvendinimą ir nutraukia penkias bylas

Šiandien Komisija pateikė Belgijai, Suomijai ir Švedijai pagrįstas nuomones dėl nepranešimo (Suomija) arba nepakankamo pranešimo (Belgija ir Švedija) apie nacionalines priemones, kuriomis įgyvendinama Direktyva dėl darbuotojų iš trečiųjų šalių komandiravimo. 2014 m. gegužės 15 d. priimta Bendrovės viduje perkeliamų asmenų direktyva (Direktyva 2014/66/ES) valstybėse narėse turėjo būti įgyvendinta iki 2016 m. lapkričio 29 d. Ja siekiama palengvinti aukštos kvalifikacijos tarptautinių bendrovių darbuotojų (vadovų, specialistų arba stažuotojų) laikiną komandiravimą į kitus ES veikiančius padalinius. Belgija, Suomija ir Švedija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie visas priemones, kurių imtasi visiškam Direktyvos įgyvendinimui, o priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui. Be to, išnagrinėjusi Kipro, Latvijos, Liuksemburgo, Prancūzijos ir Slovakijos pateiktus Bendrovės viduje perkeliamų asmenų direktyvos įgyvendinimo pranešimus, šiandien Komisija nusprendė užbaigti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl šių penkių valstybių narių.

 

10. Judumas ir transportas

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio, tel. +32 229 56172, Alexis Perier , tel. +32 229 69143)

 

Oficialus pranešimas

Aviacija. Komisija prašo BELGIJOS laikytis oro eismo valdymo principų

Komisija nusprendė išsiųsti Belgijai oficialų pranešimą, nes ji nesiėmė taisomųjų veiksmų, kad būtų sukurtas bendras civilinis ir karinis oro erdvės valdymo vienetas, atitinkantis lankstaus oro erdvės naudojimo principus (LOEN). Pagal šiuos principus oro erdvė nebėra apibrėžiama kaip tik civilinė ar tik karinė oro erdvė, o yra laikoma viena visuma, kuri paskirstoma atsižvelgiant į naudotojų poreikius. Per eilinius patikrinimus Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) ir Belgijos aviacijos institucija susitarė dėl taisomųjų veiksmų. Belgijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali šiuo klausimu pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

 

Pagrįstos nuomonės

Geležinkelių transportas. Komisija prašo BULGARIJOS iki galo perkelti į nacionalinę teisę ES teisės aktus dėl geležinkelių saugos

Europos Komisija prašo Bulgarijos iki galo suderinti nacionalinės teisės aktus su ES teisės nuostatoms dėl geležinkelių saugos (Direktyva 2004/49/EB). Šioje direktyvoje nustatyta, kad valstybės narės privalo įsteigti saugos instituciją bei nepriklausomą avarijų ir riktų tyrimo įstaigą. Taip pat joje reikalaujama nustatyti įvairių geležinkelių subjektų uždavinius ir saugos įsipareigojimus, kartu užtikrinant, kad jie nesidubliuotų ir vienas kitam netrukdytų. Tačiau kol kas Bulgarija neužtikrino tyrimo įstaigos nepriklausomumo ir nesuteikė jai pakankamai išteklių. Bulgarija turi per du mėnesius ištaisyti padėtį. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti Bulgarijos bylą ES Teisingumo Teismui.

Aviacijos saugumas. Komisija ragina KROATIJĄ atnaujinti nacionalinius teisės aktus

Komisija prašo Kroatijos iki galo įgyvendinti ES teisės aktus, kuriais nustatomos bendros aviacijos saugumo taisyklės (Reglamentas (EB) Nr. 300/2008). Pagal šį reglamentą valstybės narės turi reguliariai atnaujinti nacionalinius aviacijos saugumo teisės aktus. Tokiais teisės aktais nustatoma nacionaliniuose oro uostuose vykdomos veiklos priežiūros organizacinė struktūra, atsakomybės sritys ir mechanizmai, susiję su oro transporto bendrovėmis ir aviacijos saugumą užtikrinančiais subjektais. Tačiau Kroatija oficialiai to dar nepadarė. Šis klausimas yra administracinio pobūdžio ir nėra keliamas dėl saugumo trūkumų. Kroatijos valdžios institucijos turi per du mėnesius imtis priemonių padėčiai ištaisyti. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui.

Tvarus transportas. Komisija prašo 9 valstybių narių į nacionalinę teisę perkelti nuostatas dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo

Komisija paprašė Bulgarijos, Danijos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Maltos, Prancūzijos, Rumunijos ir Švedijos į nacionalinę teisę visiškai perkelti ES alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo taisykles (Direktyva 2014/94/ES). Pagrindinis šios direktyvos tikslas – nustatyti bendrą sistemą, pagal kurią Europoje bus plačiu mastu diegiama alternatyviųjų degalų infrastruktūra. Tai labai svarbu siekiant mažinti transporto priklausomybę nuo naftos, švelninti poveikį aplinkai ir taip stiprinti Europos vadovaujamą vaidmenį kovos su klimato kaita srityje. Direktyvoje nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros, įskaitant elektromobilių įkrovimo prieigas ir gamtinių dujų bei vandenilio degalų papildymo punktus, kūrimo. Ji turėjo būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2016 m. lapkričio 18 d. Tačiau priemonėmis, apie kurias pranešė šios valstybės narės, Direktyva į jų nacionalinę teisę perkelta tik iš dalies. Šios devynios valstybės narės turi per du mėnesius pranešti Komisijai, kokių priemonių imtasi. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

11. Mokesčiai ir muitų sąjunga

(Daugiau informacijos: Vanessa Mock, tel. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough, tel. +32 229 87183)

Pagrįsta nuomonė

Mokesčiai. Komisija prašo BELGIJOS suderinti su ES teise savo mokesčių teisės nuostatas dėl pajamų iš palūkanų už obligacijas

Šiandien Komisija teikia pagrįstą nuomonę Belgijai, nes ji pažeidžia ES teisės nuostatas dėl pajamų iš palūkanų už obligacijas apmokestinimo (SESV 63 straipsnis ir Europos ekonominės erdvės susitarimo (EEE susitarimo) 40 straipsnis). Belgijoje palūkanoms už fiksuotųjų pajamų obligacijas taikomos skirtingos taisyklės, atsižvelgiant į tai, ar palūkanos gaunamos už Belgijos, ar už užsienio kilmės obligacijas. Jei obligacijos yra registruotos Belgijos realizavimo sistemoje ir parduodamos Belgijoje, pagal Belgijos nacionalines taisykles atsižvelgiama į jų turėjimo laikotarpį, kai jis trumpesnis nei vieni fiskaliniai metai. Tačiau jei pajamos už užsienio kilmės Belgijos realizavimo sistemoje registruotas obligacijas gaunamos ne Belgijoje, taikomos taisyklės, pagal kurias visada laikoma, kad jos turėtos visus fiskalinius metus. Taip skirtingai traktuojant pajamas iš palūkanų trukdoma tarpvalstybiniam kapitalo judėjimui ir todėl pažeidžiamas SESV 63 straipsnis ir EEE susitarimo 40 straipsnis.

 

Oficialūs pranešimai

Mokesčiai. Komisija prašo VOKIETIJOS suderinti PVM grąžinimo sistemą su ES teise

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vokietijai oficialų pranešimą dėl ES PVM grąžinimo taisyklių (PVM direktyva, Tarybos direktyva 2006/112) ir PVM grąžinimo direktyva, Tarybos direktyva 2008/9/EB) pažeidimo. Taikant nacionalines taisykles, Vokietijoje įsisteigęs apmokestinamasis asmuo, per Vokietijos interneto portalą prašantis kitos valstybės narės grąžinti PVM, gali prarasti teisę į grąžinamąją išmoką, nes Vokietijoje neatsižvelgiama į galimus pranešimus apie klaidas, gaunamus iš PVM grąžinančios valstybės narės. Komisijos nuomone, Vokietija taip pat pažeidžia administracinio bendradarbiavimo taisykles (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010) tais atvejais, kai PVM grąžinančios valstybės narės prašo jos informuoti mokesčių mokėtojus apie taikytinas taisykles ir sprendimus, o ji to nedaro. Vokietijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali šiuo klausimu pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija prašo VENGRIJOS suderinti nacionalinius reikalavimus dėl PVM su ES teisės nuostatomis

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vengrijai oficialų pranešimą dėl ES PVM taisyklių (Tarybos direktyva 2006/112) pažeidimo. Pagal Elektroninę prekybos ir transporto kontrolės sistemą (EKAER) įmonės privalo PVM nustatymo tikslais teikti Vengrijos mokesčių institucijoms išsamią informaciją apie tam tikras jiems priklausančias transporto priemones, naudojamas viešuosiuose keliuose. Šiuo reikalavimu pažeidžiama PVM direktyva, nes jis daro tiesioginį poveikį tarpvalstybiniams ES sandoriams ir dėl jo kertant sieną taikomi administraciniai formalumai. Vengrijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

 

Užbaigtos bylos

Mokesčiai. Komisija užbaigia pažeidimo nagrinėjimo procedūras dėl paveldėjimo mokesčių ir turto palikimo ne pelno organizacijoms

Europos Komisija teigiamai įvertino pakeitimus, padarytus Vokietijos (dėl paveldėjimo apmokestinimo nuostatų, taikytinų specialiosioms išlaikymo išmokoms) ir Graikijos (dėl paveldėjimo mokesčių, kai turtas paliekamas ne pelno organizacijoms ir dėl pagrindinės gyvenamosios vietos. Todėl šiandien Komisija nusprendė užbaigti šias dvi pažeidimo nagrinėjimo procedūras.

MEMO/17/3494

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar