Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Októberi kötelezettségszegési eljárási csomag: a legfontosabb döntések

Brüsszel, 2017. október 4.

Októberi kötelezettségszegési eljárási csomag: a legfontosabb döntések

Áttekintés szakpolitikai területek szerint

A kötelezettségszegésekkel kapcsolatos e havi határozatait tartalmazó csomag keretében az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) jogi lépéseket tesz azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tettek eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeknek. Ezek a különböző ágazatokat és uniós szakpolitikai területeket érintő határozatok arra irányulnak, hogy a polgárok és a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását.

A Bizottság által hozott legfontosabb határozatokat (melyek között 29 felszólító levél, 29 indokolással ellátott vélemény, az Európai Unió Bíróságán indított 4 kereset és 9 ügylezárás van) az alábbiakban ismertetjük szakpolitikai területek szerinti bontásban. A Bizottság emellett lezár 133 olyan ügyet, amelyre sikerült az érintett tagállamokkal együtt megoldást találni. Így ezekben már nem kell folytatnia az eljárást.

Az uniós kötelezettségszegési eljárásról további információk olvashatók a MEMO/12/12 tájékoztatóban. Az összes határozatról a kötelezettségszegési eljárással kapcsolatos határozatok tárából lehet tájékozódni.

 

1. Digitális egységes piac

(További információk: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Inga Höglund – tel.: +32 229 50698)

Felszólító levelek

Elektronikus tranzakciók: A Bizottság nyomatékosan arra kéri SZLOVÁKIÁT, hogy gondoskodjon az eIDAS-rendelet megfelelő alkalmazásáról

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Szlovákiának a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló (eIDAS) uniós rendelet (910/2014/EU rendelet) alkalmazásának ügyében. A Bizottságnak aggályai vannak a szlovák felügyeleti szerv függetlenségével kapcsolatban. Ha a felügyeleti szerv nem teljesen független, ahogyan azt a rendelet előírja, ez a különböző gazdasági szereplők között egyenlőtlenséget okozhat, és hátráltathatja a belső piac működését. Az elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet elősegíti, hogy a polgárok, vállalkozások és közigazgatási szervek az online szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve az elektronikus tranzakciók kezelése során éljenek az elektronikus azonosítási eszközökkel és bizalmi szolgáltatásokkal (pl. elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző, időbélyegzés, elektronikus könyvelt küldemények és weboldal-hitelesítés). Szlovákiának innentől kezdve két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon erre a levélre.

Távközlési piacok: A Bizottság felszólít hét tagállamot, hogy időben végezzék el az érintett távközlési piacok elemzését

A nemzeti szabályozó hatóságoknak a jelenlegi jogi keret (2002/21/EK irányelv) értelmében háromévente el kell végezniük az érintett távközlési piacok elemzését, és erről értesíteniük kell az Európai Bizottságot. Belgium, Írország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Spanyolország és Szlovénia nem tájékoztatta a Bizottságot erről a piacelemzésről. Ezért a Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy felszólító levél küldésével felkéri a hét országot, hogy végezze el az érintett távközlési piacok haladéktalan elemzését, és az uniós jog által meghatározott időkereten belül annak eredményéről tájékoztassa a Bizottságot. Mind a hét esetben a késedelem jelentősen meghaladja az öt évet. A hét tagállamnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon.

 

2. Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

(További információk: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

 

Keresetindítás az Európai Unió Bíróságán

A munkavállalók szabad mozgása: A Bizottság az Európai Bíróság elé idézi a CSEH KÖZTÁRSASÁGOT ÉS LUXEMBURGOT, mert e két ország nem tájékoztatta a Bizottságot arról, milyen nemzeti szintű intézkedéseket hozott az uniós jog átültetésére

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi a Cseh Köztársaságot és Luxemburgot, mert e két ország nem értesítette a Bizottságot arról, hogy maradéktalanul átültette nemzeti jogrendjébe a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló irányelvet (2014/54/EU irányelv), márpedig az átültetés határideje több mint egy éve lejárt. A szabad mozgás az egységes piac egyik legfontosabb vívmánya. A legutóbbi Eurobarométer felmérés szerint az európaiak több mint 80%-a helyesli, hogy „az uniós polgárok szabadon mozoghatnak, azaz szabadon letelepedhetnek, dolgozhatnak, tanulhatnak vagy üzleti tevékenységet folytathatnak az EU-n belül”. De a szabad mozgás nem sértheti a méltányosság elvét. A Bizottság ezért intézkedéseket hoz, hogy gátat szabjon a szociális dömpingnek: olyan eszközöket ad a tagállami hatóságok kezébe, amelyekkel felléphetnek a visszaélésekkel és a csalással szemben. Ezzel egyidejűleg gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalói jogok külföldi munkavállalás esetén is maradéktalanul érvényesüljenek. A tagállamoknak 2016. május 21-ig kellett hatályba léptetniük azokat a törvényeiket, rendeleteiket és közigazgatási intézkedéseiket, amelyek az irányelvnek való megfeleléshez szükségesek, és erről késedelem nélkül tájékoztatniuk kellett a Bizottságot. Bár a Bizottság felszólító levelet és indokolással ellátott véleményt küldött Luxemburgnak és a Cseh Köztársaságnak annak érdekében, hogy e két ország értesítést küldjön az irányelvnek való teljes körű megfelelésről, Luxemburg olyan intézkedésekről küldött értesítést, amelyek csak részben ültetik át a 2014/54/EU irányelvet a nemzeti jogba, a Cseh Köztársaság pedig ez idáig egyáltalán nem tájékoztatta a Bizottságot az irányelv átültetéséről. Ezért az EUMSZ 260. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárás alapján a Bizottság fel fogja kérni az Európai Unió Bíróságát, hogy az irányelv nemzeti jogba való teljes átültetéséig szabjon ki napi bírságot a Cseh Köztársaságra 33 510,40 EUR összegben, Luxemburgra pedig 6 528 EUR összegben. A Bizottság kiemelt feladatának tekinti, hogy fellépjen azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek elmulasztják átültetési intézkedéseik közlését. További információkért tekintse meg a teljes sajtóközleményt.

 

3. Energia

(További információk: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Indokolással ellátott vélemény

Sugárvédelem: A Bizottság felszólítja BELGIUMOT, hogy teljes mértékben ültesse át az ivóvízről szóló Euratom-irányelvet

Az európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Belgiumnak, amelyben felkéri a tagállamot az ivóvízről szóló Euratom-irányelv (2013/51/Euratom tanácsi irányelv) teljes körű átültetésére. Az irányelvet a tagállamoknak 2015. november 28-ig kellett átültetniük a nemzeti jogrendjükbe. Ez az irányelv meghatározza a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelményeket. Biztosítja, hogy a tagállamok rendelkezzenek az ivóvíz radioaktivitásából és az ivóvíz különböző formáinak fogyasztásából származó sugárdózis ellenőrzésére szolgáló keretrendszerrel, valamint a nyilvánosság tájékoztatását célzó mechanizmusokkal. Mivel Belgium nem értesítette a Bizottságot az átültetési intézkedésekről az előírt határidőn belül, a Bizottság 2016 áprilisában felszólító levelet küldött a tagállamnak. A belga hatóságoknak a levélre adott válaszát és az átültető intézkedésről szóló értesítését követően a Bizottság úgy véli, hogy az irányelv átültetése Belgiumban még mindig hiányos. Belgiumnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy eleget tegyen ennek a kötelezettségének. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság határozhat úgy, hogy az Európai Unió Bíróságán keresetet indít Belgium ellen.

 

Felszólító levél

Energiahatékonyság: A Bizottság felszólítja SPANYOLORSZÁGOT, hogy megfelelően hajtsa végre az energiahatékonysági irányelvre vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság felszólító levelet küld Spanyolországnak, hogy gondoskodjon az energiahatékonyságra vonatkozó uniós jogszabályok helyes végrehajtásáról (energiahatékonysági irányelv, 2012/27/EU irányelv). Az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy az energiafogyasztás mérése és a költségek elosztása céljából szereljenek fel egyedi fogyasztásmérőket vagy fűtési költségelosztókat olyan többlakásos és több célra használt épületekben, amelyekben a fűtést/hűtést központi fűtéssel vagy távfűtési hálózatról vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják. Spanyolországnak innentől kezdve két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon.

 

4. Környezetvédelem

(További információk: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Indokolással ellátott vélemények

Műanyag zacskók: A Bizottság felszólítja HORVÁTORSZÁGOT és ROMÁNIÁT, hogy léptessék hatályba a könnyű műanyag hordtasakokra vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság nyomatékosan felkéri Horvátországot és Romániát, hogy fejezzék be a hulladékokra vonatkozó uniós jogszabályok (a műanyag zacskókról szóló (EU) 2015/720 irányelv) nemzeti jogrendjükbe való átültetését. Az erőforrások pazarlása és a szemetelés elleni küzdelem jegyében a tagállamoknak 2016. november 27-ig intézkedéseket kellett hozniuk a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentésére, amint azt a műanyag zacskókról szóló irányelv előírja. Az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy ezt a könnyű műanyag hordtasakok fizetőssé tételével és/vagy nemzeti csökkentési célértékek bevezetésével érjék el. A nemzeti kormányok a közösen megállapított célkitűzések elérése érdekében több intézkedés közül választhatnak: élhetnek olyan gazdasági eszközökkel is, mint díjak vagy illetékek kiszabása. A másik lehetőség, hogy nemzeti csökkentési célértékeket vezetnek be: A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 2019 végére évente személyenként legfeljebb 90 ilyen tasak kerüljön felhasználásra. 2025 végére ez a szám nem haladhatja meg személyenként a 40 tasakot. Mindkét célkitűzést el lehet érni akár kötelező intézkedések, akár gazdasági ágazatokkal kötött megállapodások révén. Lehetőség van a műanyag hordtasakok betiltására is, feltéve, hogy az ilyen tilalmak nem lépik túl az irányelv által az áruk európai egységes piacon belüli szabad mozgásának megőrzése érdekében meghatározott korlátokat. A Bizottság kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy ellenőrizze, a tagállamok teljesítették-e a szóban forgó irányelv átültetésére vonatkozó kötelezettségüket. A Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küld Horvátországnak és Romániának, amiért e két tagállam továbbra sem jelentette be intézkedéseit a Bizottságnak. E tagállamoknak két hónap áll rendelkezésükre az indokolással ellátott vélemény megválaszolására. Amennyiben nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat az említett tagállamok ügyében.

Levegőminőség: A Bizottság felszólítja ROMÁNIÁT, hogy számoljon be a benzingőzből eredő káros kibocsátások csökkentésére irányuló intézkedéseiről

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Romániának, amiért a tagállam elmulasztotta közölni, hogy a levegő minőségére vonatkozó uniós szabályok (a Bizottság 2014/99/EU irányelve) alapján milyen intézkedéseket hoz a benzingőzből eredő káros kibocsátások csökkentésére. Ez az irányelv olyan alapvető eszköz, amely a benzinből származó illékony szerves vegyületek légkörbe történő kibocsátásának korlátozása révén védi az emberi egészséget és a környezetet. A tagállamoknak 2016. március 13-ig kellett átültetniük az irányelv módosítását. Románia még mindig nem értesítette a Bizottságot a benzingőz-visszanyerő rendszerek tesztelésére vonatkozó rendelkezéseket a nemzeti jogba átültető jogszabályairól. A Bizottság ezért indokolással ellátott véleményt küld, és két hónapot biztosít a román hatóságoknak a válaszadásra. Amennyiben a román hatóságoktól két hónapon belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti Románia ügyét.

Víz: A Bizottság nyomatékosan felkéri SPANYOLORSZÁGOT, hogy tegyen eleget a vízre vonatkozó uniós jogszabályoknak

A Bizottság felkéri Spanyolországot, hogy a vízügyi irányelv (2000/60/EK irányelv) alapján tegyen eleget a felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terveknek. Ezek a tervek átfogó képet adnak a főbb kérdésekről mindegyik vízgyűjtő kerület vonatkozásában, és magukban foglalják a meghatározott környezetminőségi célkitűzések eléréséhez szükséges konkrét intézkedéseket. Spanyolország mindeddig nem fogadta el, nem tette közzé és nem közölte a Bizottsággal az első vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgált és aktualizált változatát – amit 2015. október 22-ig kellett volna megtennie – a Kanári-szigetek összes, szám szerint hét vízgyűjtő kerületére vonatkozóan. Ezen túlmenően az e tervekkel kapcsolatos tájékoztatás és társadalmi konzultáció még nem fejeződött be. 2017 áprilisában a Bizottság felszólító levelet küldött Spanyolországnak. Mivel Spanyolország nem teljesítette a vízről szóló keretirányelvben foglalt kötelezettségeket, a Bizottság most indokolással ellátott véleményt küld Spanyolországnak, majd pedig – ha szükségessé válik – az Európai Unió Bírósága elé fogja terjeszteni az ügyet. Spanyolországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon.

 

Felszólító levelek és indokolással ellátott vélemények

Zaj: A Bizottság nyomatékosan felkéri CIPRUST, NÉMETORSZÁGOT, ROMÁNIÁT és SZLOVÉNIÁT, hogy fogadjanak el zajtérképeket és a környezeti zajra vonatkozó cselekvési terveket

Az Európai Bizottság felszólítja Ciprust, Németországot, Romániát és Szlovéniát, hogy tartsák be a zajról szóló irányelv (2002/49/EK irányelv) kulcsfontosságú rendelkezéseit. A közúti, vasúti és repülőtéri forgalomnak betudható környezeti zaj a légszennyezés után a korai halálozás második leggyakoribb oka. Az irányelv előírja a tagállamoknak, hogy a nagyobb agglomerációkról, a fő vasútvonalak és főutak mentén található területekről, valamint a fontosabb repülőterekről készítsenek zajtérképet, amely ábrázolja az adott terület zajnak való kitettségét. Ezek a térképek a zajvédelmi cselekvési tervekben szereplő intézkedések meghatározásának alapjául szolgálnak. Németország tekintetében még számos cselekvési tervet kell kidolgozni az agglomerációkra, valamint a fontosabb közutakra és repülőterekre vonatkozóan annak ellenére, hogy 2016 szeptembere óta történtek előrelépések. Szlovénia esetében a Bizottság úgy véli, hogy nem történt kellő mértékű előrehaladás 2016 szeptembere óta. Két agglomeráció, valamint a fontosabb közutak és vasútvonalak esetében még mindig nem állnak rendelkezésre cselekvési tervek, és a ljubljanai agglomeráción kívüli fő közutakra és vasútvonalakra vonatkozó elavult cselekvési tervet nem vizsgálták felül. A Bizottság ezért úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Németországnak és Szlovéniának. A tagállamoknak két hónap áll a rendelkezésükre, hogy választ adjanak. Ezenkívül Ciprus és Románia még mindig nem fogadta el az agglomerációkra és fontosabb közutakra vonatkozó összes zajtérképet és cselekvési tervet. Románia esetében ugyanez vonatkozik az agglomerációkon kívüli nagyobb vasútvonalakra is. A Bizottság ezért úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Ciprusnak és Romániának, amelyben felkéri a két tagállamot, hogy két hónapon belül tegyenek eleget a zajkibocsátási irányelv alapvető követelményeinek.

Szennyvíz: A Bizottság felszólítja FRANCIAORSZÁGOT, MÁLTÁT és SPANYOLORSZÁGOT, hogy gondoskodjanak a települési szennyvíz megfelelő kezeléséről

A Bizottság úgy határozott, hogy Franciaországnak és Spanyolországnak felszólító levelet, Máltának pedig indokolással ellátott véleményt küld a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv (a 91/271/EGK tanácsi irányelv) teljes körű végrehajtásának elmulasztása miatt. A tagállamoknak az irányelv értelmében biztosítaniuk kell, hogy az agglomerációk (városok, községek, települések) a települési szennyvizet megfelelően gyűjtsék és kezeljék. A legutóbbi végrehajtási jelentés alapján a Bizottság úgy véli, hogy Franciaország sérti az irányelvet, mivel 373 agglomeráció nem felel meg az irányelv másodlagos kezelésre vonatkozó követelményeinek. A szóban forgó agglomerációk közül 49-nek továbbá harmadlagos kezelést is kellett volna végeznie (érzékeny területek). Spanyolország tekintetében az értékelés azt mutatja, hogy az irányelvből eredő kötelezettségeket nem teljesítő agglomerációk nagy számán túl az agglomerációk nagyon jelentős része megsérti az irányelv összegyűjtésre, kezelésre és ellenőrzésre vonatkozó alapvető követelményeit is. Ami Máltát illeti, a Bizottság felszólítja a máltai hatóságokat, hogy az ország három régiójában (Gozo, Dél-Málta és Észak-Málta) biztosítsák a települési szennyvíz megfelelő kezelését. Mivel a kibocsátott szennyvizek minősége továbbra is problémát jelent, az Európai Bizottság 2016 decemberében felszólító levelet küldött Máltának. Válaszában Málta közölte, hogy a hatóságok dolgoznak a hiányosságok megszüntetésén, de nem várható, hogy Málta a közeljövőben meg fog felelni a vonatkozó uniós jognak. Franciaországnak, Máltának és Spanyolországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon.

 

Felszólító levelek

Környezeti felelősség: A Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT, hogy teljes mértékben feleljen meg az uniós szabályoknak

A Bizottság nyomatékosan felkéri Ausztriát, hogy jogszabályait hozza összhangba a környezeti felelősségről szóló irányelvvel (2004/35/EK irányelv). Az irányelv leszögezi, hogy a gazdasági szereplők felelősséggel tartoznak az általuk – a biológiai sokféleségben, a vízkészletekben vagy a talajban – okozott környezeti károkért, és előírja nekik, hogy saját költségükre meg kell előzniük, illetve orvosolniuk kell ezeket. A Bizottság megállapította, hogy az osztrák végrehajtási jogszabályok számos olyan rendelkezést tartalmaznak, amelyek nem felelnek meg az uniós jognak. Mivel a felvetett problémákat nem sikerült megoldani, a Bizottság úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Ausztriának. Az osztrák hatóságoknak két hónap áll a rendelkezésükre arra, hogy válaszoljanak.

Egységes piac és faforgalmazás: A Bizottság felszólítja BELGIUMOT, hogy tegyen eleget az uniós faforgalmazási szabályoknak

A Bizottság megállapította, hogy Belgiumban, ahol nagy mennyiségű fát hoznak forgalomba az EU piacán, jelentős számú ellenőrzést nem sikerült végrehajtani a fáról és a fatermékekről szóló uniós rendelet (995/2010/EU rendelet) 2013. évi hatálybalépése óta. A rendelet tiltja az illegális fakitermelésből származó fa és az ilyen fából készített termékek uniós piacon történő forgalomba hozatalát, és ezáltal hozzájárul a biológiai sokféleség és az erdők megőrzéséhez az egész világon. Az is döntő fontosságú, hogy az EU-ban egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek. Ezért a rendelet előírja, hogy az EU belső piacán fát forgalmazó gazdasági szereplőknek azonosítaniuk kell az illegális kitermelés kockázatait, és intézkedéseket kell hozniuk e kockázatok enyhítésére. A Bizottság ezért úgy határozott, hogy felveti az ügyet a belga hatóságoknál, vagyis felszólító levelet küld. Belgiumnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon.

Nitrátok: A Bizottság nyomatékosan felkéri GÖRÖGORSZÁGOT, hogy tegyen eleget a Bíróság ítéletének

A Bizottság felszólítja Görögországot, hogy teljes mértékben tegyen eleget az Európai Unió Bírósága által 2015. április 23-án hozott ítéletnek (C-149/14). Ebben az ítéletben a Bíróság megállapította, hogy Görögország megszegte a nitrátokról szóló irányelv (91/676/EGK tanácsi irányelv) szerinti kötelezettségeit, mert nem azonosította kellő számban azokat az övezeteket, ahol fokozottan fennáll a nitrátszennyezés veszélye, és mindeddig nem fogadott el kellő számban olyan cselekvési programokat, amelyek segítségével hatékonyan meg lehet akadályozni a nitrátszennyezést ezeken a területeken. Az ítélet óta elért némi előrelépés ellenére Görögország még mindig nem hozott létre cselekvési programot az újonnan kijelölt veszélyeztetett területekre vonatkozóan. Így ezeken a területeken nem lehet teljesíteni azokat a célkitűzéseket, amelyekre kijelölték őket, azaz nem lehet védelmezni a vízkészleteket a nitrátok által okozott szennyezéssel szemben. Mivel az ítélet óta két év telt el, a Bizottság felszólító levelet küld Görögországnak, majd – ha szükségessé válik – az ügyet a Bíróság elé fogja utalni és pénzügyi szankciók kiszabását fogja kérni. Görögországnak innentől kezdve két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon.

Levegő: A Bizottság felszólítja LUXEMBURGOT és SZLOVÁKIÁT, hogy tartsák be a környezeti levegő minőségéről szóló uniós szabályokat

A Bizottság felszólító levelet küld Luxemburgnak és Szlovákiának az NO2 általi légszennyezés ügyében. A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább Levegőt Európának programról szóló uniós jogszabály (a 2008/50/EK irányelv) előírja a tagállamoknak, hogy értékeljék területükön a levegő minőségét, és hozzanak intézkedéseket azért, hogy a lakosság kevésbé legyen kitéve a szennyező anyagoknak. Az irányelv hatálybalépése óta Luxemburg nem tudta biztosítani Luxembourg városában az NO2-ra vonatkozó kötelező határértékeknek való megfelelést. Szlovákia nem gondoskodott arról, hogy elegendő számú és megfelelő típusú mintavételi pont működjön az ország területén, és nem szolgált elegendő érvényes adattal. A Bizottság ezért felszólító levelet küld Luxemburgnak és Szlovákiának. A két országnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon.

Természetvédelem: A Bizottság nyomatékosan felkéri SZLOVÉNIÁT, hogy megfelelően hajtsa végre az uniós természetvédelmi szabályokat

A Bizottság felszólító levelet küld Szlovéniának, mert a tagállam nem ültette át megfelelően az uniós természetvédelmi jogszabályokat. A vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv és a természetes élőhelyek védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv segít megóvni a biológiai sokféleséget. Az EU területén természetesen előforduló 500 vadon élő madárfajra és a ritka, fenyegetett vagy endemikus állat- és növényfajok széles körére kiterjed a két jogszabály. Szlovéniának két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon a felszólító levélre.

Hulladék: A Bizottság felszólítja SPANYOLORSZÁGOT illegális hulladéklerakóinak felszámolására

Az Európai Bizottság nyomatékosan felkéri Spanyolországot, hogy intézkedjen az összes meglévő inerthulladék-lerakó bezárásáról, szigeteléséről és rehabilitációjáról a hulladékokról szóló keretirányelvben (2008/98/EK irányelv) foglaltakkal összhangban. Ezek a hulladéklerakók veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre. Spanyolország nem teljesítette a hulladékokra vonatkozó vizsgálati, ellenőrzési és végrehajtási feladatokat, és nem hozott intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hulladéktermelők, illetve -birtokosok elvégezzék a szükséges kezelést. Ez az irányelv 13. és 15. cikke szerinti kötelezettségek rendszerszintű megsértésének minősül. A Spanyolországnak 2015 decemberében küldött első levelet nem követték határozott intézkedések. Tényszerű bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy még mindig legalább 338 ellenőrizetlen telephely vár bezárásra vagy kezelésre. A Bizottság most újabb felszólító levelet küld, amelyre Spanyolországnak két hónapon belül válaszolnia kell.

 

5. Pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci unió

(További információk: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

 

Keresetindítás az Európai Unió Bíróságán

Könyvvizsgálat: A Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordul SZLOVÉNIÁVAL szemben, mert az nem ültette át teljes mértékben a könyvvizsgálatra vonatkozó uniós szabályokat

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul Szlovéniával szemben, mert a tagállam nem értesítette a Bizottságot azokról az intézkedéseiről, melyek teljes mértékben átültetik a nemzeti jogrendszerébe a könyvvizsgálatra vonatkozó uniós szabályokat. A könyvvizsgálatról szóló irányelv (2014/56/EU irányelv) időben történő helyes végrehajtása fontos lépés a kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó uniós jogszabályok megerősítése felé, mivel megoldást kínál számos, a könyvvizsgálat piacán a legutóbbi válság során feltárt hiányosságra. A tagállamoknak 2016. június 17-ig kellett hatályba léptetniük azokat a törvényeiket, rendeleteiket és közigazgatási intézkedéseiket, amelyek az irányelvnek való megfeleléshez szükségesek, és erről késedelem nélkül tájékoztatniuk kellett a Bizottságot. Szlovénia azáltal, hogy elmulasztotta az irányelv végrehajtását, megfosztja az érdekelt feleket, például a befektetőket és a részvényeseket a lehetőségtől, hogy részesüljenek a könyvvizsgálat minőségét jelentősen javító új szabályok előnyeiből. Ez egyúttal a nemzeti és az uniós piacok szabályos működésére nézve is hátrányos. Emellett aggályok merültek fel Szlovénia nemzeti keretének függetlenségével és megbízhatóságával kapcsolatban, mivel a tagállam nem hajtotta végre a függetlenség és az objektivitás fokozásával kapcsolatban az irányelvben előírt követelményeket. További információkért tekintse meg a teljes sajtóközleményt.

Fizetési számlák: A Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordul SPANYOLORSZÁGGAL szemben, mert az nem hajtotta végre a fizetési számlákra vonatkozó szabályokat

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Spanyolországot a fizetési számlákról szóló irányelv (2014/92/EU irányelv) teljes körű végrehajtására vonatkozó intézkedések bejelentésének elmulasztása miatt. Az EU a fizetési számlákról szóló uniós szabályokkal olyan inkluzív és versenyképes piacot biztosít a fogyasztók számára, amelyen belül a fizetési számlák után felszámított díjak átláthatók. Az irányelv észszerű díj ellenében és tartózkodási helytől függetlenül az Unió minden lakosának biztosítja az alapszintű fizetési számlához való jogot. Javítja továbbá a fizetési számlák díjainak átláthatóságát és egyszerűbbé teszi az összehasonlítást és a számlaváltást. A tagállamoknak 2016. szeptember 18-ig kellett hatályba léptetniük azokat a törvényeiket, rendeleteiket és közigazgatási intézkedéseiket, amelyek az irányelvnek való megfeleléshez szükségesek, és erről késedelem nélkül tájékoztatniuk kellett a Bizottságot. Spanyolország az irányelvet eddig még nem ültette át nemzeti jogába. A Bizottság ezért az Európai Unió Bírósága elé terjeszti Spanyolország ügyét. További információkért tekintse meg a teljes sajtóközleményt.

 

Felszólító levél

Pénzügyi szolgáltatások: A Bizottság felszólítja FRANCIAORSZÁGOT, hogy hajtsa végre a biztosításokra vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Franciaországnak, amelyben nyomatékosan arra kéri, hogy teljes körűen hajtsa végre a Szolvencia II. irányelvet (2009/138/EK irányelv) és a II. salátairányelvet (2014/51/EU irányelv). Amennyiben Franciaország két hónapon belül nem hoz megfelelő intézkedéseket, a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldhet az ügyben.

 

6. Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika

(További információk: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

 

Indokolással ellátott vélemények

Magyarország: A Bizottság felszólítja MAGYARORSZÁGOT, hogy nyújtson be további pontosításokat a felsőoktatási törvényre vonatkozóan

A Bizottság a mai napon kiegészítő indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak a magyar felsőoktatási törvény ügyében.Ezt megelőzően április 26-án felszólító levelet, július 14-én pedig indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak. Indokolással ellátott véleményében a Bizottság úgy érvelt, hogy a magyar törvény nem egyeztethető össze a felsőoktatási intézmények szolgáltatásnyújtási szabadságával és azon szabadságával, hogy az Unió területén bárhol letelepedjenek. Ezenfelül a Bizottság szerint az új szabályozás ellentétes a tudományos szabadsághoz való joggal, az oktatáshoz való joggal és a vállalkozás szabadságával, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartája biztosít. Végezetül a Bizottság úgy véli, hogy az említett szabályozás összeegyeztethetetlen az Unió nemzetközi kereskedelmi jog szerinti jogi kötelezettségeivel (a Kereskedelmi Világszervezet, a WTO keretén belüli, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény [GATS]). Magyarország augusztus 14-én válaszolt a Bizottságnak. A mai napon elküldött kiegészítő indokolással ellátott véleményében a Bizottság részletesebben kifejti, hogy miért tartja a magyar felsőoktatási törvényt összeegyeztethetetlennek a GATS egyezményből eredő uniós kötelezettségekkel. Mivel a magyar hatóságok a 2017. júliusi indokolással ellátott vélemény kibocsátása óta ismerik a Bizottságnak a GATS rendelkezéseire vonatkozó részletes elemzését, Magyarországnak két hét áll a rendelkezésre, hogy további pontosításokat nyújtson be. Ha Magyarország nem ad kielégítő választ az indokolással ellátott véleményre, a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé terjesztheti.

Késedelmes fizetések: A Bizottság felszólítja PORTUGÁLIÁT, hogy tartsa be az uniós jogszabályokat

A Bizottság úgy döntött, hogy a késedelmes fizetésről szóló irányelv (2011/7/EU irányelv) helytelen alkalmazása miatt indított kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként indokolással ellátott véleményt küld Portugáliának. Az irányelv kimondja, hogy a hatóságoknak az általuk megvásárolt áruk és szolgáltatások vételárát 30 napon belül (kivételes esetekben 60 napon belül) ki kell egyenlíteniük. A Bizottság információi szerint a portugál hatóságok átlagban 90–100 napon belül fizetnek. A helyzet az egészségügyi szektorban a legrosszabb, ahol az átlagos fizetési határidő meghaladja a 300 napot. A Bizottság 2017 áprilisában felszólító levelet küldött Portugáliának a 2011/7/EU irányelv helytelen alkalmazása miatt. A portugál hatóságok a levélre 2017 júniusában válaszoltak. Az késedelmes fizetés általános gyakorlatának visszaszorításában a hatóságoknak jó példával kellene elöl járniuk, ezért fontos, hogy késedelem nélkül és átlátható módon fizessék ki beszállítóikat. A késedelmes fizetés hátrányosan érinti a vállalkozásokat, különösen a kkv-kat, mivel befolyásolja likviditásukat és pénzforgalmukat, bonyolultabbá teszi pénzügyi gazdálkodásukat, és akadályozza növekedésüket. A késedelmes fizetésről szóló irányelv megerősíti a hitelezők jogait azáltal, hogy rögzíti azokat a határidőket, ameddig a vállalkozásoknak és a hatóságoknak az áruk vagy szolgáltatások beszerzése esetén ki kell egyenlíteniük azok ellenértékét. A határidők túllépése esetén a vállalkozásokat méltányos kártérítés illeti meg. Portugáliának két hónapja van arra, hogy válaszoljon a Bizottság által felvetett aggályokra. Kielégítő válasz hiányában a Bizottság határozhat úgy, hogy az Európai Unió Bíróságán keresetet indít Portugália ellen.

 

Felszólító levél

Közbeszerzések: A Bizottság az uniós közbeszerzési jogszabályok betartására szólítja fel LETTORSZÁGOT

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Lettországnak a forgalomszervezési termékek (pl. forgalmi jelzőlámpák, vezérlő berendezések) közbeszerzésével kapcsolatban. A Bizottság úgy véli, hogy mivel Lettország a pályázati dokumentációban meghatározta a beszerezni kívánt termékek konkrét márkáját, megsértette a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elvét, amelyeket az uniós közbeszerzési jogszabályok (2014/24/EU és 2014/25/EU irányelv) is rögzítenek. Lettországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy eleget tegyen ennek a kötelezettségének, különben a Bizottság indokolással ellátott vélemény küldéséről határozhat.

 

7. Jogérvényesülés, fogyasztópolitika és a nemek közötti esélyegyenlőség

(További információk: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659,

Tim McPhie – tel.: +32 229 58602)

 

Indokolással ellátott vélemények

Az Európai Bizottság folytatja a MAGYARORSZÁGGAL szemben indított kötelezettségszegési eljárást a civil szervezetekről szóló törvény ügyében

Az Európai Bizottság – a külföldről támogatott civil szervezetekről szóló törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárás második lépéseként – ma indokolással ellátott véleményt bocsátott ki Magyarországnak. A civil szervezetekről szóló magyarországi törvény tárgyában a Bizottság ezt megelőzően július 14-én felszólító levelet küldött Magyarországnak. A Bizottság akkor úgy döntött, hogy jogi eljárást indít Magyarországgal szemben, mivel az ország nem teljesítette a Szerződésnek a tőke szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit, tekintettel a civil szervezetekről szóló törvény azon előírásaira, amelyek közvetett diszkriminációt valósítanak meg és aránytalanul korlátozzák a civil szervezeteknek juttatott külföldi támogatásokat. Ezen aggályokon túlmenően a Bizottság véleménye szerint Magyarország megsérti az egyesülési szabadsághoz, a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jogot is, amelyeket belefoglaltak az EU Szerződés rendelkezéseivel együtt értelmezett Európai Unió Alapjogi Chartájába. Magyarország augusztus 14-én válaszolt a Bizottság felszólító levelére. A Magyarország által előterjesztett érvelés gondos elemzését követően az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy súlyos aggályai megválaszolatlanul maradtak. Magyarországnak mostantól számítva egy hónap áll a rendelkezésére, hogy megtegye az indokolással ellátott véleménynek való megfelelést célzó intézkedéseket. Ha Magyarország nem ad kielégítő választ az indokolással ellátott véleményre, a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé terjesztheti. További információkért tekintse meg a teljes sajtóközleményt.

A Bizottság felszólítja ÍRORSZÁGOT, hogy hajtsa végre az áldozatok jogairól szóló uniós irányelvet

A Bizottság felszólítja Írországot, hogy hajtsa végre a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló uniós irányelvet (az áldozatok jogairól szóló 2012/29/EU irányelvet). Az irányelv előírja, hogy a bűncselekmények áldozatainak joguk van tájékoztatást, támogatást és egyéni szükségleteiknek megfelelővédelmet kapni, valamint a büntetőeljárásban részt venni. Rendelkezik arról, hogy a bűncselekmények áldozatait és azok családtagjait el kell ismerni ebbéli minőségükben, valamint tisztelettel, tapintattal és szakértelemmel kell velük bánni. Az irányelv értelmében továbbá be kell azonosítani a veszélyeztetett sértetteket, mint pl. a nemi erőszak, a terrorizmus, a gyűlölet-bűncselekmények áldozatait, illetve minden olyan személyt, aki ismét áldozattá válhat. Az ilyen áldozatokat különleges védelemben kell részesíteni az eljárás során, valamint védeni kell őket az elkövető miatti esetleges fenyegetettséggel szemben. Különleges figyelmet kell szentelni a gyermekek védelmének. Ezek az uniós szabályok állampolgárságtól függetlenül minden olyan személyre vonatkoznak, akik az Unióban valamilyen bűncselekmény áldozatává váltak. Az áldozatok jogairól szóló irányelvet 2015. november 16-ig kellett átültetni a nemzeti jogba. Írország a mai napig nem jelentette be az Európai Bizottságnak a szóban forgó uniós jogszabályt végrehajtó nemzeti szabályait. A Bizottság ezért indokolással ellátott véleményben szólítja fel az ír hatóságokat, hogy tegyenek intézkedéseket. Amennyiben az ír hatóságok két hónapon belül nem teszik meg a szükséges lépéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

 

Felszólító levelek

A Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT és DÁNIÁT, hogy megfelelően hajtsa végre a fogyasztói jogokról szóló irányelvet

A Bizottság felszólítja Ausztriát és Dániát, hogy mihamarabb intézkedjen a fogyasztói jogokról szóló irányelv (2011/83/EU irányelv) megfelelő végrehajtásáról. Az irányelvnek köszönhetően a fogyasztókat EU-szerte mindenhol ugyanazok a fogyasztói jogok illetik meg, függetlenül attól, hogy az Unión belül hol vásároltak. Jogukban áll többek között, hogy 14 napon belül meggondolják magukat és az árut visszavigyék. Ilyenkor a kereskedőnek a vételár teljes összegét vissza kell fizetnie. Az irányelv továbbá megtiltja a kereskedőknek, hogy rejtett költségeket számoljanak föl, illetve hogy az internetes vásárlásoknál a webes felületeken bizonyos választónégyzeteket előre bejelöljenek. Dániának többek között arról kell rendelkeznie, hogy a fogyasztói jogokról szóló irányelvet megsértő kereskedők hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyenek sújthatók. Egyértelművé kell tennie, hogy a kéretlenül leszállított termékek kézhez vétele még nem jelenti azt, hogy a fogyasztó a termékek megvásárlásához hozzá is járult. Ausztria bevezetett ugyan szankciókat, de ezek visszatartó ereje nem elégséges és nem fedik le fogyasztói jogokról szóló irányelv megsértésének valamennyi esetét. Ausztriának azt is lehetővé kell tennie, hogy késedelmes szállítás esetén a fogyasztók az egész rendelést törölhessék, még akkor is, ha egyszerre több terméket vásároltak. A Bizottság levélben szólítja fel Ausztriát és Dániát arra, hogy nemzeti jogukat hozzák összhangba a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel. Amennyiben a két tagállam a következő két hónapon belül nem hoz megfelelő intézkedéseket, a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldhet az ügyben.

 

8. Tengerügyek és halászat

(További információk: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Felszólító levél

Halászat: A Bizottság felszólítja PORTUGÁLIÁT, hogy lépjen fel a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat ellen

A Bizottság felszólító levelet küld Portugáliának, amiért nem tesz semmit annak megelőzésére, megakadályozására és felszámolására, hogy egyes halászhajói ne végezzenek jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászati tevékenységet az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) felelősségi körébe tartozó vizeken. A Bizottság úgy véli, hogy Portugália nem teljesíti a következő uniós jogszabályok érvényre juttatására vonatkozó kötelezettségeit: az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló rendelet (1386/2007/EK tanácsi rendelet), és a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló rendelet (1005/2008/EK tanácsi rendelet). A Bizottság úgy véli, hogy Portugália a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító ellenőrző rendelet (1224/2009/EK tanácsi rendelet) szabályait is megsérti. Amennyiben Portugália két hónapon belül nem hoz megfelelő intézkedéseket, a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldhet az ügyben.

 

9. Migrációs ügyek, uniós belügyek és uniós polgárság

(További információk: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko – tel.: +32 229 63444, Markus Lammert – tel.: +32 229 80423)

 

Indokolással ellátott vélemények

Biztonság: A Bizottság felszólítja GÖRÖGORSZÁGOT, hogy teljes körűen hajtsa végre a prümi határozatokat

A Bizottság a mai napon úgy döntött, hogy indokolással ellátott véleményt juttat el Görögországhoz a prümi határozatok (a 2008/615/IB és a 2008/616/IB tanácsi határozat) átültetésének hiányosságai miatt. Az európai biztonsági stratégia fontos részét képező prümi határozatok lehetővé teszik, hogy a tagállamok gyorsan információt cseréljenek egymással a DNS-minták, az ujjlenyomatok és a nemzeti gépjármű-nyilvántartás vonatkozásában. 2016 szeptemberében a Bizottság felszólító levelet küldött Görögországnak. Görögország azóta teljes körűen végrehajtotta azokat az intézkedéseket, amelyek a DNS-minták és az ujjlenyomatok cseréjéhez szükségesek. Az ország azonban még nem dolgozta ki azt az eljárást, amely a gépjármű-nyilvántartással kapcsolatos információcserét hivatott értékelni. A Bizottság a mai napon felszólította Görögországot, hogy mihamarabb fejezze be az erre irányuló munkát, hogy jogi kötelezettségeinek teljes körűen eleget tudjon tenni. Görögországnak mostantól két hónap áll rendelkezésére a válaszadásra, ezt követően az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

Biztonság – A Bizottság felszólítja LUXEMBURGOT, hogy teljes körűen hajtsa végre a bűnüldöző hatóságok közötti információcserére és a bűnüldözési operatív információk cseréjére vonatkozó rendelkezéseket

A mai napon az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Luxemburgnak a „svéd kezdeményezés” (2006/960/IB tanácsi kerethatározat) végrehajtása érdekében hozott nemzeti intézkedések bejelentésének elmulasztása miatt. A kezdeményezés célja, hogy a tagállami bűnüldöző hatóságok nyomozás vagy bűnüldözési operatív művelet közben hatékonyabban tudjanak egymással információkat és értesüléseket megosztani. A Tanács 2006. december 18-án fogadta el a kezdeményezést, amit a tagállamoknak 2008.december 19-ig kellett végrehajtaniuk. Luxemburg 2016 novemberében felszólító levelet kapott, de azóta sem tájékoztatta a Bizottságot az esetleges végrehajtási intézkedésekről. Luxemburgnak mostantól két hónap áll rendelkezésére, hogy értesítse a Bizottságot minden olyan intézkedésről, amelyet a kezdeményezés teljes körű végrehajtásáért hozott. Ha erre nem kerül sor, a Bizottság az Európai Unió Bíróságán keresetet indíthat az ügyben.

 

Indokolással ellátott vélemények és ügylezárások

Legális migráció – Vállalaton belül áthelyezett személyek: A Bizottság teljes körű végrehajtásra szólítja fel BELGIUMOT, FINNORSZÁGOT és SVÉDORSZÁGOT, és öt folyamatban lévő ügyet lezár

A mai napon a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Belgiumnak, Finnországnak és Svédországnak a nem uniós állampolgárságú munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv végrehajtása érdekében hozott nemzeti intézkedéseik bejelentésének elmulasztása (Finnország) és részleges bejelentése (Belgium és Svédország) miatt. A vállalaton belüli áthelyezésről szóló, 2014. május 15-én elfogadott irányelvet (2014/66/EU irányelv) a tagállamoknak 2016. november 29-ig kellett végrehajtaniuk. Az irányelv rendelkezései megkönnyítik a multinacionális vállalatoknak, hogy magasan képzett munkavállalóikat (vezetők, szakértők, gyakornokok) ideiglenesen áthelyezhessék az Unió területén található leányvállalataikba. Belgiumnak, Finnországnak és Svédországnak mostantól két hónap áll rendelkezésére, hogy értesítse a Bizottságot minden olyan intézkedésről, amelyet az irányelv teljes körű végrehajtásáért hozott. Ha erre nem kerül sor, a Bizottság az Európai Unió Bíróságán keresetet indíthat ezekben az ügyekben. Miután megvizsgálta a Ciprus, Franciaország, Lettország, Luxemburg és Szlovákia által a vállalaton belüli áthelyezésről szóló irányelv végrehajtásával kapcsolatosan küldött értesítéseket, a Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy lezárja az említett öt ország ellen folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokat.

 

10. Mobilitáspolitika és közlekedés

(További információk: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

 

Felszólító levél

Légi közlekedés: A Bizottság felszólítja BELGIUMOT, hogy tartsa tiszteletben a légiforgalmi szolgáltatás elveit

A Bizottság úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Belgiumnak, mert az ország nem hozott közös polgári-katonai légtérgazdálkodási cella kiépítésére irányuló korrekciós intézkedéseket, így nem tartja be a rugalmas légtérfelhasználás elveit. Az elvek értelmében a légtér nem választható szét kizárólagos „polgári” vagy „katonai” légtérre, hanem olyan egybefüggő egységként kezelendő, amelyet a felhasználói követelmények szerint kell felosztani. A korrekciós intézkedésekről az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) és a belga légi közlekedési hatóság rendes vizsgálat keretében állapodik meg. Amennyiben Belgium két hónapon belül nem hoz megfelelő intézkedéseket, a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldhet az ügyben.

 

Indokolással ellátott vélemények

Vasúti közlekedés: A Bizottság felszólítja BULGÁRIÁT a vasutak biztonságáról szóló uniós jogszabály teljes körű átültetésére

Az Európai Bizottság felszólította Bulgáriát, hogy nemzeti jogszabályait hangolja össze a vasutak biztonságára vonatkozó uniós jogszabállyal (2004/49/EK irányelv). Az irányelv előírja a tagállamoknak, hogy állítsanak föl egy független biztonsági hatóságot, valamint hozzanak létre egy testületet a balesetek és a váratlan események vizsgálatára. Előírja továbbá azt is, hogy a feladatokat és a biztonsággal kapcsolatos felelősségi köröket úgy kell elosztani a különböző vasúti érdekeltek között, hogy azok ne zavarják egymást munkáját, de ne is végezzék el ugyanazt kétszer. Bulgária a mai napig nem biztosította a vizsgáló testület függetlenségét, és nem nyújtott számára elegendő forrásokat. Bulgáriának mostantól két hónap áll rendelkezésére, hogy a helyzetet orvosolja; ezt követően az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

A légi közlekedés védelme: A Bizottság felszólítja HORVÁTORSZÁGOT, hogy tegye naprakésszé nemzeti jogszabályait

A Bizottság felszólította Horvátországot, hogy teljes körűen hajtsa végre a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló uniós jogszabályt (300/2008/EK rendelet). A rendelet értelmében a tagállamoknak rendszeresen frissíteniük kell a légi közlekedés védelmével kapcsolatos jogszabályaikat. Ezek a jogszabályok határozzák meg a szervezeti felépítést, a felelősségi köröket és azokat a mechanizmusokat, amelyekkel nyomon követhetők azok a tevékenységek, amelyeket a légitársaságok és a légiközlekedési védelemmel foglalkozó testületek a repülőtereken végeznek. Horvátországnak azonban a frissítést még hivatalosan meg kell tennie. A mulasztás azonban adminisztratív jellegű, nem védelmi hiányosságokról van szó. Horvátországnak mostantól két hónap áll rendelkezésére, hogy a helyzetet orvosolja; ezt követően az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

Fenntartható közlekedés: A Bizottság felszólít kilenc tagállamot az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló szabályok átültetésére

A Bizottság felszólította Bulgáriát, Dániát, Észtországot, Franciaországot, Lengyelországot, Litvániát, Máltát, Romániát és Svédországot, hogy teljes körűen ültesse át az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésére vonatkozó uniós szabályokat (2014/94/EU irányelv). Az irányelv fő célja, hogy közös keretet hozzon létre az alternatív üzemanyagok európai infrastruktúrájának széles körű bevezetéséhez. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy csökkenjen a közlekedés olajtól való függősége, hogy enyhüljenek a káros környezeti hatások, és hogy Európa továbbra is az élharcosa legyen az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek. Az irányelv meghatározza az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának, többek között az elektromos járművek, valamint a földgáz- és a hidrogénüzemű járművek töltőállomásainak kiépítésére vonatkozó minimumkövetelményeket. Az irányelv rendelkezéseit legkésőbb 2016. november 18-ig kellett végrehajtani. A fenti tagállamok azonban még csak részben tájékoztatták a Bizottságot az irányelv nemzeti jogba történő átültetésével kapcsolatos intézkedéseikről. Ennek a kilenc tagállamnak mostantól két hónap áll rendelkezésére, hogy értesítse a Bizottságot az irányelv hiánytalan átültetéséről. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Bíróság elé terjeszti az ügyet.

 

11. Adóügyek és vámunió

(További információk: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Indokolással ellátott vélemény

Adózás: A Bizottság felkéri BELGIUMOT, hogy a kötvénykamatokból származó jövedelmekre vonatkozó nemzeti szintű adózási szabályait hozza összhangba az uniós joggal

A Bizottság ma indokolással ellátott véleményt küld Belgiumnak, mert a tagállam sérti a kötvények kamataiból származó jövedelmek adóztatására vonatkozó uniós előírásokat (az EUMSZ 63. cikke és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 40. cikke). A fix hozamú kötvények kamatjára Belgium különböző szabályokat alkalmaz attól függően, hogy a kamat belgiumi vagy külföldi kötvényekből származik-e. A belga rendszerben regisztrált és a Belgiumban jóváírt kötvényekre vonatkozó szabályok figyelembe veszik a kötvények birtokban tartási időszakát, amennyiben ez az időszak rövidebb egy teljes pénzügyi évnél. Ezzel ellentétben a belga rendszerben regisztrált, de külföldi eredetű kötvényekből külföldön kapott jövedelmeket úgy számítják, mintha a szóban forgó kötvények birtokban tartási időszaka egy teljes pénzügyi év lett volna. Mivel Belgium különbözőképpen kezeli a két kamatjövedelem-típust, ez akadályt jelent az EUMSZ 63. cikkében és az EGT-megállapodás 40. cikkében említett, határokon átnyúló tőkemozgásokra nézve.

 

Felszólító levelek

Adózás: A Bizottság felszólítja NÉMETORSZÁGOT, hogy hangolja össze héa-visszatérítési rendszerét az uniós szabályokkal

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Németországnak, mert az megsértette a közös hozzáadottérték-adó visszatérítésére vonatkozó uniós szabályokat (a héairányelv: 2006/112/EK tanácsi irányelv és a visszatérítési irányelv: 2008/9/EK tanácsi irányelv). A német szabályok értelmében ha egy Németországban élő adóalany egy német portálon keresztül egy másik tagállamtól héa-visszatérítést igényel, előfordulhat, hogy a visszatérítéshez való jogát elveszíti, mivel Németország nem követi nyomon az adott tagállamból érkező esetleges hibaüzeneteket. A Bizottság úgy véli, hogy Németország a közigazgatási együttműködés szabályait (904/2010/EU tanácsi rendelet) is megsérti, amikor nem értesíti a németországi adóügyi illetőséggel rendelkező adózókat a megfelelő szabályokról és határozatokról, noha arra az adott tagállam felkéri. Amennyiben Németország két hónapon belül nem hoz megfelelő intézkedéseket, a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldhet az ügyben a német hatóságoknak.

Adózás: A Bizottság felszólítja MAGYARORSZÁGOT, hogy hangolja össze nemzeti héaelőírásait az uniós szabályokkal

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Magyarországnak, amiért az ország megsértette az uniós héaszabályokat (2006/112/EK tanácsi irányelv). Az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszerben (EKÁER) a vállalkozásoknak héafizetési célból részletes jelentést kell tenniük a magyar adóhatóságok részére bizonyos közúti fuvarozási tevékenységeikről. Ez a követelmény megsérti a héairányelvet, mert elsősorban a határokon átnyúló uniós tranzakciókat érinti, és határátlépéshez kapcsolódó adminisztratív formaságokat vezet be. Amennyiben Magyarország két hónapon belül nem hoz megfelelő intézkedéseket, a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldhet az ügyben a magyar hatóságoknak.

 

Ügylezárások

Adózás: A Bizottság lezárja az öröklési adóval és a nonprofit szervezetekre hagyományozott javakkal kapcsolatban indított kötelezettségszegési eljárásokat

A Bizottság üdvözli a Németország és a Görögország által bevezetett módosításokat. Németország az örökösödési adóval kapcsolatos különleges tartásdíj, míg Görögország a nonprofit szervezetekre hagyományozott javak örökösödési adója és az elsődleges lakóhely vonatkozásában hozott intézkedéseket. A Bizottság a fentieket figyelembe véve úgy határozott, hogy lezárja a vonatkozó kötelezettségszegési eljárásokat.

MEMO/17/3494

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar