Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Listopadski paket o povredama: ključne odluke

Bruxelles, 4. listopada 2017.

Listopadski paket o povredama: ključne odluke

Pregled prema područjima politika

U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama Europska komisija (Komisija) pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući 29 službenih opomena, 29 obrazloženih mišljenja, 4 upućivanja predmeta Sudu Europske unije i 9 zaključenja) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 133 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za njezinim dodatnim postupanjem.

Dodatne informacije o postupku zbog povrede prava EU-a: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredama prava.

 

1. Jedinstveno digitalno tržište

(Dodatne informacije: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Inga Höglund – tel.: +32 229 50698)

Službene opomene

Elektroničke transakcije: Komisija poziva SLOVAČKU da osigura pravilnu primjenu Uredbe o elektroničkoj identifikaciji

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Slovačkoj zbog nepravilne primjene Uredbe EU-a o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu ( Uredba (EU) br. 910/2014, „Uredba eIDAS”). Komisija je zabrinuta u pogledu neovisnosti slovačkog nadzornog tijela. Ako nadzorno tijelo nije potpuno neovisno, kako je propisano Uredbom, neki bi gospodarski subjekti mogli dobiti povoljnije prilike od drugih te bi se moglo prekršiti načelo unutarnjeg tržišta EU-a. Uredbom eIDAS omogućuje se upotreba sredstava elektroničke identifikacije i usluga povjerenja (tj. elektroničkih potpisa, elektroničkih pečata, elektroničkih vremenskih žigova, elektroničke preporučene dostave i autentikacije mrežnih stranica) kako bi građani, poduzeća i javne uprave mogli pristupati uslugama na internetu ili upravljati elektroničkim transakcijama. Slovačka mora odgovoriti na službenu opomenu u roku od dva mjeseca.

Telekomunikacijska tržišta: Komisija poziva sedam država članica da pravodobno provedu analizu mjerodavnih telekomunikacijskih tržišta

Nacionalna regulatorna tijela moraju svake tri godine provesti analizu telekomunikacijskih tržišta podložnih regulaciji EU-a na temelju postojećeg pravnog okvira (Direktiva 2002/21/EZ) i obavijestiti Europsku komisiju o odgovarajućim mjerama. Belgija, Mađarska, Irska, Poljska, Rumunjska, Slovenija i Španjolska nisu obavijestile Komisiju o svojim analizama. Stoga je Komisija danas odlučila uputiti im službenu opomenu i od njih zahtijevati da bez odgode provedu analizu mjerodavnih telekomunikacijskih tržišta te je o tome obavijeste u roku koji je utvrđen zakonodavstvom EU-a. U svih sedam predmeta od prošle je analize proteklo znatno više od pet godina. Tih sedam država članica mora odgovoriti u roku od dva mjeseca.

 

2. Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

(Dodatne informacije: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

 

Upućivanja predmeta Sudu Europske unije

Slobodno kretanje radnika: Komisija upućuje predmete protiv ČEŠKE i LUKSEMBURGA Sudu Europske unije zbog neobavještavanja o nacionalnim mjerama za prenošenje zakonodavstva EU-a

Europska komisija upućuje Sudu Europske unije predmete protiv Češke i Luksemburga zbog neobavještavanja o potpunom prenošenju u nacionalno zakonodavstvo Direktive o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (Direktiva 2014/54/EU) više od godinu dana nakon isteka roka za njezino prenošenje. Sloboda kretanja jedna je od najvećih prednosti jedinstvenog tržišta. Prema najnovijem istraživanju Eurobarometra više od 80 % Europljana podržava „slobodno kretanje građana EU-a koji mogu živjeti, raditi, studirati i poslovati bilo gdje unutar EU-a”. Međutim, sloboda kretanja mora se provoditi pravedno. Stoga Komisija poduzima mjere kako bi se izbjegao socijalni damping i osigurava nacionalnim tijelima instrumente za borbu protiv zlouporabe i prijevare. Istodobno, prava radnika koji rade u inozemstvu trebaju se zaštititi. Države članice morale su donijeti zakone, propise i administrativne odredbe potrebne za usklađivanje s Direktivom do 21. svibnja 2016. i o tome odmah obavijestiti Komisiju. Iako je Komisija poslala službenu opomenu i obrazloženo mišljenje u kojima je zatražila od Luksemburga i Češke da je obavijeste o potpunoj usklađenosti s Direktivom, Luksemburg je obavijestio Komisiju o mjerama kojima se Direktiva 2014/54/EU prenosi u nacionalno zakonodavstvo tek djelomično, a Češka uopće nije obavijestila o prenošenju Direktive. Stoga Komisija na temelju postupka utvrđenog člankom 260. stavkom 3. UFEU-a zahtijeva od Suda da odredi plaćanje dnevne novčane kazne od 33 510,40 eura Češkoj i od 6 528 eura Luksemburgu dok se Direktiva u potpunosti ne prenese u nacionalno zakonodavstvo. Djelovanje u pogledu država članica koje je ne obavijeste o svojim mjerama za prenošenje Komisijin je prioritet. Dodatne informacije potražite u cjelovitom priopćenju za tisak.

 

3. Energetika

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Obrazloženo mišljenje

Zaštita od zračenja: Komisija zahtijeva od BELGIJE da u potpunosti prenese Direktivu (Euratom) o vodi za piće

Europska komisija danas je odlučila poslati Belgiji obrazloženo mišljenje u kojem zahtijeva potpuno prenošenje Direktive (Euratom) o vodi za piće (Direktiva Vijeća 2013/51/Euratom). Države članice bile su obvezne prenijeti Direktivu do 28. studenoga 2015. Tom Direktivom utvrđuju se zahtjevi za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Njome se osigurava da je u državama članicama na snazi okvir za nadzor radioaktivnih tvari u vodi za piće i količine zračenja koje se unosi potrošnjom vode za piće u različitim oblicima te da postoje aranžmani za informiranje javnosti. Budući da Belgija nije obavijestila Komisiju ni o kakvim mjerama prenošenja u zadanom roku, Komisija je u travnju 2016. Belgiji uputila službenu opomenu. Na temelju odgovora belgijskih tijela na tu opomenu i obavijesti o mjeri prenošenja Komisija smatra da Belgija i dalje nije u potpunosti prenijela Direktivu. Belgija ima rok od dva mjeseca za ispunjenje svojih obveza. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Belgije Sudu Europske unije.

 

Službena opomena

Energetska učinkovitost: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da pravilno provede pravila EU-a iz Direktive o energetskoj učinkovitosti

Komisija Španjolskoj šalje službenu opomenu u kojoj od nje zahtijeva da osigura ispravnu provedbu zakonodavstva EU-a o energetskoj učinkovitosti (Direktiva o energetskoj učinkovitosti – Direktiva 2012/27/EU). U skladu s tom Direktivom od država članica se zahtijeva postavljanje pojedinačnih brojila ili razdjelnika troškova grijanja radi mjerenja potrošnje energije i raspodjele troškova u zgradama s više stanova ili višenamjenskim zgradama koje se opskrbljuju grijanjem, hlađenjem i/ili toplom vodom iz centralnog/kolektivnog izvora. Španjolska sada ima dva mjeseca za odgovor;

 

4. Okoliš

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Obrazložena mišljenja

Plastične vrećice: Komisija od HRVATSKE i RUMUNJSKE zahtijeva provedbu pravila EU-a o laganim plastičnim vrećicama

Komisija poziva Hrvatsku i Rumunjsku da dovrše postupak prenošenja zakonodavstva EU-a o otpadu u svoje nacionalno zakonodavstvo (Direktiva o plastičnim vrećicama – Direktiva (EU) 2015/720). U cilju suzbijanja rasipanja resursa i bacanja otpada u okoliš države članice morale su do 27. studenoga 2016. donijeti mjere za smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica kao što je propisano Direktivom o plastičnim vrećicama. Direktivom se države članice obvezuju na ostvarivanje tog cilja određivanjem cijene plastičnih vrećica i/ili uvođenjem nacionalnih ciljeva za smanjenje njihove uporabe. Kako bi ostvarile zajednički dogovorene ciljeve, nacionalne vlade mogu odabrati neku od mjera s popisa. Mjere obuhvaćaju gospodarske instrumente, kao što su naknade ili pristojbe. Druga su opcija nacionalni ciljevi smanjenja uporabe: države članice moraju osigurati da se do kraja 2019. godišnja potrošnja smanji na najviše 90 takvih vrećica po osobi. Do kraja 2025. taj bi se broj trebao smanjiti na najviše 40 vrećica po osobi. Obje se opcije mogu ostvariti obveznim mjerama ili sporazumima s gospodarskim sektorima. Moguće je i zabraniti plastične vrećice ako takve zabrane ne prelaze ograničenja utvrđena Direktivom kako bi se očuvalo slobodno kretanje robe na europskom jedinstvenom tržištu. Komisija u prvom redu utvrđuje jesu li države članice ispunile obvezu prenošenja te direktive. Komisija danas šalje obrazloženo mišljenje Hrvatskoj i Rumunjskoj jer još nisu obavijestile Komisiju o svojim mjerama. Države članice moraju odgovoriti na to obrazloženo mišljenje u roku od dva mjeseca. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može Sudu Europske unije uputiti predmete protiv tih država članica.

Kvaliteta zraka: Komisija upozorava RUMUNJSKU zbog neobavještavanja o mjerama za smanjenje emisija iz benzinskih para

Europska komisija odlučila je poslati obrazloženo mišljenje Rumunjskoj zbog neobavještavanja o mjerama za smanjenje emisija iz benzinskih para u skladu s pravilima EU-a o kvaliteti zraka (Direktiva Komisije 2014/99/EU)). Ta je Direktiva osnovni instrument za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša kojim se ograničava emitiranje hlapljivih organskih spojeva iz benzina u zrak. Države članice morale su prenijeti izmjenu te Direktive do 13. ožujka 2016. Rumunjska još nije obavijestila o pravnim instrumentima kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenose odredbe o ispitivanju sustava rekuperacije benzinskih para. Stoga Komisija upućuje obrazloženo mišljenje na koje rumunjska tijela moraju odgovoriti u roku od dva mjeseca. Ako Rumunjska ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može uputiti predmet protiv nje Sudu Europske unije.

Vode: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da se uskladi sa zakonodavstvom EU-a o vodama

Komisija zahtijeva od Španjolske da se uskladi s drugim krugom planova upravljanja riječnim slivovima na temelju Okvirne direktive o vodama (Direktiva 2000/60/EZ). Ti planovi omogućuju sveobuhvatan pregled glavnih pitanja za svako vodno područje i trebali bi uključivati posebne mjere potrebne za postizanje utvrđenih ciljeva zaštite okoliša. Španjolska dosad nije donijela niti objavila preispitane i ažurirane prve planove upravljanja riječnim slivovima niti je o njima obavijestila Komisiju, a to je bila obvezna učiniti do 22. listopada 2015. za svih sedam vodnih područja Kanarskih otoka. Osim toga, nisu provedeni ni informiranje javnosti ni savjetovanje s javnosti o nacrtima tih planova. Službena opomena poslana je u travnju 2017. Budući da Španjolska nije ispunila obveze utvrđene u Okvirnoj direktivi o vodama, Komisija sada Španjolskoj šalje obrazloženo mišljenje, nakon čega može uputiti taj predmet Sudu Europske unije. Španjolska ima dva mjeseca za odgovor.

 

Službene opomene i obrazložena mišljenja

Buka: Komisija poziva CIPAR, NJEMAČKU, RUMUNJSKU i SLOVENIJU da donesu karte buke i akcijske planove za upravljanje bukom iz okoliša

Europska komisija poziva Cipar, Njemačku, Rumunjsku i Sloveniju da se usklade s ključnim odredbama Direktive o buci (Direktiva 2002/49/EZ). Buka iz okoliša uzrokovana cestovnim, željezničkim i zračnim prometom drugi je glavni uzročnik prerane smrti nakon onečišćenja zraka. Direktivom se od država članica traži donošenje karata buke iz kojih je vidljiva izloženost buci u većim aglomeracijama, uz glavne željezničke pravce, glavne ceste i veće zračne luke. Te karte potom služe kao temelj za utvrđivanje mjera u akcijskim planovima za upravljanje bukom. Kad je riječ o Njemačkoj, iako je od rujna 2016. postignut napredak, još je potrebno izraditi brojne akcijske planove za aglomeracije, glavne ceste i veće zračne luke. Kad je riječ o Sloveniji, Komisija smatra da od rujna 2016. nije postignut dovoljan napredak. Akcijski planovi još su potrebni za dvije aglomeracije te većinu glavnih cesta i glavnih željezničkih pravaca. Usto, zastarjeli akcijski plan za glavne ceste i glavne željezničke pravce izvan aglomeracije Ljubljane još nije revidiran. Komisija je stoga Njemačkoj i Sloveniji odlučila uputiti obrazloženo mišljenje. Te države članice sada imaju dva mjeseca za odgovor. Nadalje, ni Cipar ni Rumunjska još nisu donijeli sve karte buke ni akcijske planove za upravljanje bukom u aglomeracijama i uz glavne ceste. Rumunjska to nije učinila ni za glavne željezničke pravce izvan aglomeracija. Komisija je stoga odlučila Cipru i Rumunjskoj poslati službenu opomenu te od njih zatražiti da u roku od dva mjeseca ispune ključne obveze iz Direktive o buci.

Otpadne vode: Komisija poziva FRANCUSKU, MALTU i ŠPANJOLSKU da osiguraju primjereno pročišćavanje komunalnih otpadnih voda

Komisija je odlučila poslati službenu opomenu Francuskoj i Španjolskoj te obrazloženo mišljenje Malti jer nisu u potpunosti provele Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ). Njome se od država članica traži da osiguraju da se u aglomeracijama (gradovi, naselja) komunalne otpadne vode sabiru i pročišćavaju na primjeren način. S obzirom na posljednje zaprimljeno izvješće o provedbi Komisija smatra da je Francuska prekršila zahtjeve iz Direktive jer 373 aglomeracije nisu ispunile njome propisane zahtjeve sekundarnog pročišćavanja. Od toga je 49 aglomeracija trebalo provoditi i tercijarno pročišćavanje (osjetljiva područja). Kad je riječ o Španjolskoj, pokazalo se da, osim velikog broja aglomeracija koje ne ispunjavaju obveze iz Direktive zbog kojih se vode druga četiri postupka zbog povrede prava o pročišćavanju komunalnih voda, znatan broj aglomeracija usto krši temeljne obveze iz Direktive u pogledu sabiranja, pročišćavanja i praćenja. Kad je riječ o Malti, Komisija poziva njezina tijela da osiguraju primjereno pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u trima malteškim aglomeracijama (Gozo-Main, Malta South i Malta North). Budući da problemi u vezi s kvalitetom ispuštenih otpadnih voda još nisu riješeni, Europska komisija poslala je službenu opomenu u prosincu 2016. Malta je odgovorila da njezina tijela rade na rješenju, ali i da se ne očekuje da će se sukladnost s obvezama postići u bliskoj budućnosti. Francuska, Malta i Španjolska sada imaju dva mjeseca za odgovor.

 

Službene opomene

Odgovornost za okoliš: Komisija poziva AUSTRIJU da se u potpunosti uskladi s pravilima EU-a

Komisija poziva Austriju da nacionalno zakonodavstvo uskladi s Direktivom o odgovornosti za okoliš (Direktiva 2004/35/EZ). Tom se Direktivom utvrđuje odgovornost operatera za štetu u okolišu i od njih zahtijeva da o svojem trošku spriječe i otklone štetu načinjenu biološkoj raznolikosti, vodi ili tlu. Komisija je utvrdila da austrijsko provedbeno zakonodavstvo sadržava više odredaba koje nisu usklađene s Direktivom. Budući da neusklađenost još nije uklonjena, Komisija je odlučila poslati službenu opomenu Austriji. Austrijska tijela sada imaju dva mjeseca za odgovor.

Jedinstveno tržište i drvo: Komisija traži od BELGIJE da se uskladi s pravilima EU-a o drvu

Komisija je utvrdila da Belgija, u kojoj se na tržište EU-a stavlja znatna količina drva, nije provela znatan broj verifikacija od stupanja na snagu Uredbe EU-a o drvu 2013. (Uredba (EU) br. 995/2010). Uredbom je zabranjeno stavljanje nezakonito posječenog drva i proizvoda dobivenih iz takvog drva na tržište EU-a, čime se pridonosi očuvanju biološke raznolikosti i šuma u svijetu, a ključna je i za uspostavljanje ravnopravnih uvjeta u EU-u. Zato se od subjekata koji na unutarnje tržište EU-a stavljaju drvo zahtijeva da utvrde sve rizike nezakonite sječe i poduzmu mjere kako bi ih ublažili. Komisija je stoga na predmetno pitanje odlučila dodatno ukazati te je belgijskim tijelima poslala službenu opomenu. Belgija ima dva mjeseca za odgovor.

Nitrati: Komisija poziva GRČKU da se uskladi s presudom Suda EU-a

Komisija poziva Grčku da se u potpunosti uskladi s presudom (C-149/14) Suda EU-a od 23. travnja 2015. Sud je utvrdio da je Grčka prekršila obveze iz Direktive o nitratima (Direktiva Vijeća 91/676/EEZ) jer nije odredila dovoljne ranjive zone ni programe djelovanja za njih. Iako je od presude ostvaren određen napredak, Grčka još nije utvrdila nijedan program djelovanja za novoproglašene ranjive zone. Stoga se cilj zbog kojeg su proglašene, zaštititi vodna tijela od onečišćenja nitratima, ne može ostvariti. Budući da su od presude protekle dvije godine, Komisija Grčkoj sada šalje službenu opomenu prije nego što predmet ponovno uputi Sudu i zatraži izricanje financijskih sankcija. Grčka ima dva mjeseca za odgovor.

Zrak: Komisija poziva LUKSEMBURG i SLOVAČKU da se usklade sa zakonodavstvom EU-a o kvaliteti zraka

Komisija šalje službenu opomenu Luksemburgu i Slovačkoj zbog onečišćenja zraka dušikovim dioksidom (NO2). Zakonodavstvom EU-a o kvaliteti zraka (Direktiva 2008/50/EZ) i čišćem zraku za Europu od država članica traži se da ocjenjuju kvalitetu zraka na svojem državnom području i poduzmu mjere za ograničavanje izloženosti građana onečišćujućim tvarima. Luksemburg od stupanja Direktive na snagu nije postigao sukladnost s obvezujućim graničnim vrijednostima NO2 u glavnom gradu. Slovačka nije osigurala ni primjeren broj ni vrste točaka uzorkovanja niti je dostavila dovoljno valjanih podataka. Komisija stoga šalje službenu opomenu Luksemburgu i Slovačkoj. Obje zemlje imaju dva mjeseca za odgovor.

Zaštita prirode: Komisija poziva SLOVENIJU da ispravno provede pravila EU-a o zaštiti prirode

Komisija šalje službenu opomenu Sloveniji jer nije ispravno prenijela zakonodavstvo EU-a o zaštiti prirode. Direktive o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) i staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) pridonose očuvanju biološke raznolikosti i zaštiti 500 vrsta divljih ptica koje prirodno obitavaju u EU-u te štite veliki broj rijetkih, ugroženih odnosno endemskih biljnih i životinjskih vrsta. Slovenija ima dva mjeseca za odgovor na službenu opomenu.

Otpad: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da ukloni nezakonita odlagališta

Europska komisija poziva Španjolsku da poduzme mjere u cilju zatvaranja i sanacije svih preostalih odlagališta inertnog otpada kako je propisano Okvirnom direktivom o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ). Ta su odlagališta prijetnja zdravlju ljudi i okolišu. Španjolska nije ispunila dužnosti povezane s kontrolom i inspekcijom te osiguranjem provedbe propisa kad je riječ o odlaganju otpada. Nije donijela ni mjere kojima bi se osiguralo da početni proizvođači odnosno posjednici otpada provode njegovu nužnu obradu. Riječ je o sustavnom kršenju obveza iz članaka 13. i 15. Direktive. Nakon što je Španjolskoj u prosincu 2015. poslana prva opomena, nisu poduzete odlučne mjere. Postoje činjenični dokazi da još najmanje 338 divljih odlagališta treba zatvoriti ili sanirati. Komisija sada šalje dodatnu opomenu, a Španjolska ima dva mjeseca za odgovor.

 

5. Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

 

Upućivanja Sudu Europske unije

Revizija: Komisija upućuje Sudu predmet protiv SLOVENIJE jer nije u potpunosti provela pravila EU-a o reviziji

Europska komisija odlučila je uputiti Sloveniju Sudu EU-a jer nije obavijestila o tome da je poduzela mjere za potpunu provedbu pravila EU-a o reviziji u svojem zakonodavstvu. Pravodobna i ispravna provedba Direktive o reviziji (Direktiva 2014/56/EU) važan je korak prema jačanju zakonodavstva EU-a o zakonskim revizijama jer se time uklanja više nedostataka koji su tijekom posljednje krize uočeni na revizorskom tržištu. Zakoni, propisi i administrativne odredbe država članica nužni za usklađivanje s Direktivom morali su stupiti na snagu do 17. lipnja 2016. i o njima se odmah morala obavijestiti Komisija. Budući da Slovenija nije provela Direktivu, dionici, primjerice ulagači i dioničari, trenutačno se ne mogu osloniti na nova pravila, koja znatno podižu kvalitetu revizije. Osim toga, narušava se i ispravno funkcioniranje nacionalnog tržišta i tržišta EU-a. S obzirom na to da pojačani zahtjevi Direktive koji se odnose na neovisnost i objektivnost nisu provedeni, dvojbeno je i koliko je slovenski nacionalni okvir pouzdan i vjerodostojan. Više o tome možete doznati u izvješću za tisak.

Računi za plaćanje: Komisija upućuje Sudu predmet protiv ŠPANJOLSKE jer nije provela pravila o računima za plaćanje

Europska komisija danas je odlučila uputiti Španjolsku Sudu EU-a jer nije obavijestila o tome da je poduzela mjere za potpunu provedbu Direktive o računima za plaćanje (Direktiva 2014/92/EU). Pravila EU-a o računima za plaćanje nužna su kako bi korisnici imali pogodnosti od transparentnih računa za plaćanje na konkurentnom i uključivom tržištu. Direktiva svima koji borave u EU-u daje pravo na osnovni račun za plaćanje po razumnoj naknadi, neovisno o mjestu boravišta. Usto povećava transparentnost naknada za račune za plaćanje te olakšava njihovu usporedbu i prebacivanje. Zakoni, propisi i administrativne odredbe država članica nužni za usklađivanje s Direktivom morali su stupiti na snagu do 18. rujna 2016. i o njima se odmah morala obavijestiti Komisija. Španjolska Direktivu još nije prenijela u nacionalno pravo te je stoga Komisija upućuje Sudu EU-a. Više o tome možete doznati u izvješću za tisak.

 

Službena opomena

Financijske usluge: Komisija traži od FRANCUSKE da provede pravila EU-a u području osiguranja

Komisija je odlučila poslati službenu opomenu Francuskoj te je od nje zatražila da u potpunosti provede direktive Solventnost II (Direktiva 2009/138/EZ) i Omnibus II (Direktiva 2014/51/EU). Ako Francuska u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može poslati obrazloženo mišljenje.

 

6. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mali i srednji poduzetnici

(Dodatne informacije: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

 

Obrazložena mišljenja

Mađarska: Komisija poziva MAĐARSKU da dodatno pojasni zakon o visokom obrazovanju

Komisija je danas Mađarskoj uputila dopunsko obrazloženo mišljenje o zakonu o visokom obrazovanju, koje se nastavlja na obrazloženo mišljenje od 14. srpnja i službenu opomenu poslanu 26. travnja. Komisija je navela da je mađarski zakon protivan slobodi ustanova visokog obrazovanja da pružaju usluge i imaju nastan bilo gdje u EU-u. Usto, Komisija smatra da je novi zakon protivan i pravu na akademsku slobodu, pravu na obrazovanje te slobodi poduzetništva, koji su utvrđeni u Povelji EU-a o temeljnim pravima. Konačno, Komisija je stajališta da zakon nije u skladu s pravnim obvezama koje EU ima prema međunarodnom trgovinskom pravu (Opći sporazum o trgovini uslugama (GATS), utvrđen pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije). Mađarska je Komisiji odgovorila 14. kolovoza. U danas poslanom dopunskom obrazloženom mišljenju Komisija je dodatno pojasnila svoju zabrinutost zbog neusklađenosti zakona o visokom obrazovanju s obvezama EU-a na temelju GATS-a. Budući da je Komisija izvijestila mađarska tijela o detaljnoj analizi odredaba GATS-a u obrazloženom mišljenju u srpnju 2017., mađarska tijela imaju dva tjedna za dodatna pojašnjenja. Ako Mađarska ne dostavi zadovoljavajući odgovor na obrazloženo mišljenje, Komisija može uputiti predmet Sudu EU-a.

Zakašnjela plaćanja: Komisija poziva PORTUGAL da se uskladi s pravilima EU-a

Komisija je odlučila poduzeti drugi korak u postupku zbog povrede i uputiti obrazloženo mišljenje Portugalu zbog neusklađenosti s Direktivom o kašnjenju u plaćanju (Direktiva 2011/7/EU). Direktivom se utvrđuje da javna tijela moraju platiti nabavljenu robu i usluge u roku od 30 dana ili, u vrlo iznimnim situacijama, u roku od 60 dana. Prema informacijama Komisije portugalska javna tijela u prosjeku plaćaju u roku od 90 do 100 dana. Stanje je kritično u sektoru zdravstva, u kojem je prosječno vrijeme isplate dulje od 300 dana. U travnju 2017. Komisija je Portugalu poslala službenu opomenu zbog nepravilne primjene Direktive 2011/7/EU, na što su portugalska tijela odgovorila u lipnju 2017. Očekuje se da javne uprave imaju osobito važnu ulogu u odvraćanju od kulture zakašnjelih plaćanja te da pružaju primjer brzim i transparentnim plaćanjem svojih dobavljača. Zakašnjela plaćanja negativno utječu na likvidnost i novčane tokove poduzeća, osobito MSP-ova, otežavaju im upravljanje financijama i tako ometaju njihov rast. Direktivom o kašnjenjima u plaćanju vjerovnicima se daju veća prava: utvrđeni su rokovi plaćanja za poduzeća i javna tijela pri nabavi robe ili usluga, a u slučaju probijanja rokova plaćanja, poduzeća imaju pravo na pravednu naknadu. Portugal ima rok od dva mjeseca da odgovori na problem na koji je upozorila Komisija. Ne primi li zadovoljavajući odgovor, Komisija može uputiti predmet protiv Portugala Sudu Europske unije.

 

Službena opomena

Javna nabava: Komisija poziva LATVIJU da poštuje propise EU-a o javnoj nabavi

Komisija je danas odlučila Latviji uputiti službenu opomenu u pogledu nabave proizvoda za organizaciju prometa, primjerice semafora ili kontrolnih uređaja. Komisija smatra da je zahtjevom za konkretne zaštićene žigove i trgovačke marke u natječajnoj dokumentaciji Latvija prekršila načela nediskriminacije i jednakog postupanja utvrđena u propisima EU-a o javnoj nabavi (direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU). Latvija ima rok od dva mjeseca za ispunjenje svoje obveze. U protivnom, Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

7. Pravosuđe, zaštita potrošača i ravnopravnost spolova

(Dodatne informacije: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659,

Tim McPhie – tel.: +32 229 58602)

 

Obrazložena mišljenja

Europska komisija poduzima sljedeći korak u postupku zbog povrede protiv MAĐARSKE povezanom s njezinim zakonom o nevladinim organizacijama

Europska komisija danas je poduzela drugi korak u postupku zbog povrede i Mađarskoj uputila obrazloženo mišljenje zbog njezina zakona o inozemno financiranim nevladinim organizacijama. Obrazloženo mišljenje Komisije o mađarskom zakonu o nevladinim organizacijama nastavlja se na službenu opomenu koju je Komisija poslala 14. srpnja. Komisija je odlučila započeti pravni postupak protiv Mađarske jer nije ispunila obveze iz odredaba Ugovora koje se odnose na slobodno kretanje kapitala. Naime, zakon o nevladinim organizacijama sadržava odredbe kojima se neizravno diskriminirajuće postupa s inozemnim donacijama organizacijama civilnog društva i nerazmjerno ih se ograničava. Nadalje, Komisija smatra i da Mađarska krši prava na slobodno udruživanje i na zaštitu privatnog života i osobnih podataka ugrađena u Povelju EU-a o temeljnim pravima, koja se moraju čitati zajedno s odredbama Ugovora. Mađarska je 14. kolovoza Komisiji odgovorila na službenu opomenu. Komisija je pomno analizirala objašnjenja Mađarske te zaključila da su i dalje prisutni ozbiljni problemi. Mađarska u roku od mjesec dana treba poduzeti potrebne mjere kako bi postupila u skladu s obrazloženim mišljenjem. Ako Mađarska ne dostavi zadovoljavajući odgovor na obrazloženo mišljenje, Komisija može uputiti predmet Sudu EU-a. Više o tome možete doznati u izvješću za tisak.

Komisija poziva IRSKU da provede Direktivu EU-a o pravima žrtava

Komisija poziva Irsku da provede Direktivu EU-a o pravima žrtava kojom se utvrđuju minimalni standardi povezani s pravima i zaštitom žrtava kaznenih djela te s potporom takvim žrtvama (Direktiva 2012/29/EUo pravima žrtava). Direktivom se predviđa da žrtve kaznenih djela imaju jasna prava na pristup informacijama, sudjelovanje u kaznenim postupcima te na primanje potpore i zaštite u skladu s individualnim potrebama. Svim je žrtvama kaznenih djela i njihovim članovima obitelji potrebno priznati status i prema njima postupati na obziran, osjećajan i profesionalan način. Nadalje, Direktivom se osigurava prepoznavanje ranjivih žrtava, npr. žrtava silovanja, terorizma i zločina iz mržnje, ali i svih žrtava koje su ranjivije jer su pod rizikom od daljnje štete. Ako ta opasnost postoji, uvode se posebne mjere njihove zaštite tijekom sudskog postupka te protiv svake moguće prijetnje počinitelja. Posebna se pozornost posvećuje zaštiti djece. Pravila EU-a primjenjuju se na sve žrtve kaznenih djela u EU-u bez obzira na njihovo državljanstvo. Direktivu o pravima žrtava trebalo je prenijeti u nacionalno pravo do 16. studenoga 2015. Međutim, Irska još uvijek nije obavijestila Europsku komisiju o nacionalnim propisima kojima se provodi ovo pravo EU-a. Komisija stoga poziva irska tijela da poduzmu mjere te upućuje obrazloženo mišljenje. Ako irska tijela ništa ne poduzmu u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

 

Službene opomene

Komisija poziva AUSTRIJU i DANSKU na pravilnu provedbu Direktive o zaštiti potrošača

Komisija poziva Austriju i Dansku na brzo djelovanje radi osiguravanja pravilne provedbe Direktive EU-a o pravima potrošača (Direktiva 2011/83/EU). Direktivom se osigurava da se potrošači u EU-u mogu osloniti na iste stroge propise o zaštiti potrošača pri kupnji bilo gdje u EU-u. Neke od većih prednosti uključuju pravo potrošača na povrat robe i pravo na puni povrat novca ako se predomisle u roku od 14 dana te zabranu skrivenih naknada i unaprijed označenih polja pri internetskoj kupnji. Danska bi, među ostalim, trebala osigurati uspostavu djelotvornih, razmjernih i odvraćajućih kazni u slučajevima kad trgovci krše propise o pravima potrošača. Potrebno je pojasniti da izostanak reakcije potrošača na primitak nezatražene robe ne znači da oni pristaju na kupnju proizvoda. Austrija je uvela kazne koje se ne čine dovoljno odvraćajućima niti obuhvaćaju sve povrede Direktive o pravima potrošača. Usto, Austrija bi potrošačima trebala omogućiti da u slučaju zakašnjele isporuke otkažu cijelu narudžbu ako su u okviru jedne narudžbe kupili nekoliko proizvoda. Komisija upućuje Austriji i Danskoj službene opomene da usklade nacionalno zakonodavstvo s Direktivom EU-a o pravima potrošača. Ako te dvije države članice ne djeluju u roku od dva mjeseca, Komisija im može poslati obrazloženo mišljenje.

 

8. Pomorstvo i ribarstvo

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Službena opomena

Ribarstvo: Komisija zahtijeva da PORTUGAL poduzme mjere protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

Komisija Portugalu upućuje službenu opomenu jer se nije djelovalo kako bi se spriječio, suzbio i zaustavio nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov koji vrše neka njegova plovila u vodama pod nadležnošću Komisije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO). Komisija smatra da Portugal ne ispunjava svoje obveze u pogledu provedbe propisa EU-a o očuvanju i mjerama provedbe u nadležnosti Komisije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (Uredba Vijeća (EZ) br. 1386/2007) te provedbe Uredbe o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008). Komisija smatra da Portugal krši i pravila Uredbe o kontroli kojom se nastoji osigurati usklađenost sa zajedničkom ribarstvenom politikom (Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009). Ako Portugal ne djeluje u roku od dva mjeseca, Komisija portugalskim tijelima može poslati obrazloženo mišljenje.

 

9. Migracije, unutarnji poslovi i građanstvo

(Dodatne informacije: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko – tel.: +32 229 63444, Markus Lammert – tel.: +32 229 80423)

 

Obrazložena mišljenja

Sigurnost: Komisija poziva GRČKU da u potpunosti provede prümske odluke

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Grčkoj zato što nije u potpunosti provela prümske odluke (odluke Vijeća 2008/615/PUP i 2008/616/PUP). Prümske odluke, koje su važan element Europskog programa sigurnosti, državama članicama omogućuju brzu razmjenu podataka o DNK-u i otiscima prstiju te nacionalnih podataka o registraciji vozila. Službena opomena grčkim je tijelima upućena u rujnu 2016. Grčka je otad u potpunosti provela potrebne mjere u pogledu razmjene podataka o DNK-u i otiscima prstiju. Međutim, još nije dovršen postupak evaluacije koji se odnosi na razmjenu podataka o registraciji vozila. Komisija je danas zatražila da Grčka brzo dovrši taj postupak i tako u potpunosti ispuni svoje pravne obveze. Grčka ima rok od dva mjeseca za odgovor, nakon čega Komisija može predmet uputiti Sudu Europske unije.

Sigurnost – Komisija je od LUKSEMBURGA zatražila da njegova tijela zadužena za izvršavanje zakona u potpunosti razmjenjuju informacije i obavještajne podatke

Europska komisija danas je Luksemburgu uputila obrazloženo mišljenje zato što nije izvijestio o nacionalnim mjerama za provedbu „švedske inicijative” (Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP). Inicijativom se predviđa da tijela država članica zadužena za izvršavanje zakona učinkovitije razmjenjuju informacije i obavještajne podatke pri provedbi kriminalističkih istraga ili operacija prikupljanja obavještajnih podataka o kaznenim djelima. Vijeće je inicijativu donijelo 18. prosinca 2006., a države članice trebale su je provesti do 19. prosinca 2008. Luksemburg je u studenome 2016. primio službenu opomenu, ali Komisiju još nije izvijestio ni o kakvim provedbenim mjerama. Luksemburg ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o mjerama koje je poduzeo za potpunu provedbu Inicijative. U protivnom, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

 

Obrazložena mišljenja i zaključenja

Zakonita migracija – osobe premještene unutar društva: Komisija zahtijeva od BELGIJE, FINSKE i ŠVEDSKE da osiguraju potpunu provedbu i zaključuje pet predmeta

Komisija je danas uputila obrazložena mišljenja Belgiji, Finskoj i Švedskoj zbog neobavješćivanja (Finska) i djelomičnog obavješćivanja (Belgija i Švedska) o nacionalnim mjerama koje su poduzete za provedbu Direktive o upućivanju osoblja iz zemalja izvan EU-a. Direktiva o premještaju unutar društva (Direktiva 2014/66/EU) donesena je 15. svibnja 2014., a države članice trebale su je provesti do 29. studenoga 2016. Cilj je Direktive olakšati privremeni angažman visokokvalificiranih zaposlenika (rukovodećih osoba, stručnjaka i vježbenika) multinacionalnih poduzeća u društvima kćerima koja se nalaze u EU-u. Belgija, Finska i Švedska sada imaju rok od dva mjeseca da obavijeste Komisiju o svim mjerama koje su poduzele za potpunu provedbu Direktive. U protivnom, Komisija može uputiti te predmete Sudu Europske unije. Osim toga, Komisija je danas odlučila zaključiti postupke zbog povrede prava protiv Cipra, Francuske, Latvije, Luksemburga i Slovačke nakon što je razmotrila obavijesti o provedbi Direktive o premještaju unutar društva koje je primila od tih pet država.

 

10. Mobilnost i promet

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

 

Službena opomena

Zrakoplovstvo: Komisija zahtijeva od BELGIJE da poštuje načela upravljanja zračnim prometom

Komisija je odlučila poslati službenu opomenu Belgiji jer nisu poduzete korektivne mjere za izgradnju zajedničke civilno-vojne jedinice za upravljanje zračnim prostorom, što je trebalo učiniti kako bi se poštovala načela fleksibilnog korištenja zračnim prostorom (FUA). U skladu s tim načelima zračni se prostor ne označava više kao isključivo civilni ili vojni, već se smatra kontinuumom i dodjeljuje u skladu sa zahtjevima korisnika. Tijekom uobičajenih inspekcijskih pregleda Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) i belgijsko tijelo nadležno za zrakoplovstvo dogovorili su se o korektivnim mjerama. Ako Belgija ne djeluje u roku od dva mjeseca, Komisija može belgijskim tijelima poslati obrazloženo mišljenje.

 

Obrazložena mišljenja

Željeznički prijevoz: Komisija poziva BUGARSKU da u potpunosti prenese zakonodavstvo EU-a o sigurnosti željezničkog prometa

Europska komisija zahtijeva od Bugarske da uskladi svoje nacionalne propise s pravom EU-a o sigurnosti željeznica (Direktiva 2004/49/EZ). Direktivom se od država članica zahtijeva da uspostave neovisno tijelo nadležno za sigurnost i neovisno tijelo za istraživanje nesreća i poremećaja. Njome se zahtijeva i dodjela zadataka i odgovornosti u pogledu sigurnosti različitim dionicima u željezničkom prometu kako bi se osiguralo da se njihove aktivnosti ne preklapaju ili da se međusobno ne ometaju. Međutim, Bugarska dosad nije osigurala neovisnost istražnog tijela niti mu je stavila na raspolaganje dovoljno sredstava. Bugarskoj je dan rok od dva mjeseca da riješi to pitanje. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Bugarske Sudu Europske unije.

Zaštita zračnog prometa: Komisija poziva HRVATSKU da ažurira nacionalno zakonodavstvo

Komisija zahtijeva od Hrvatske da u potpunosti provede zakonodavstvo EU-a o zajedničkim pravilima u području zaštite zračnog prometa (Uredba (EZ) br. 300/2008). Prema toj Uredbi države članice moraju redovito ažurirati nacionalno zakonodavstvo u području zaštite zračnog prometa. U tom su zakonodavstvu definirane organizacijske strukture, odgovornosti i mehanizmi za nadzor aktivnosti u nacionalnim zračnim lukama u odnosu na zračne prijevoznike i subjekte povezane sa zaštitom zračnog prometa. Međutim, Hrvatska to formalno još nije učinila. Riječ je o administrativnom pitanju koje nije povezano sa sigurnosnim nedostacima. Hrvatska tijela imaju rok od dva mjeseca da riješe to pitanje; u protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

Održivi promet: Komisija poziva devet država članica da prenesu pravila o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

Komisija je zatražila od Bugarske, Danske, Estonije, Francuske, Litve, Malte, Poljske, Rumunjske i Švedske da u potpunosti prenesu propise EU-a o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Direktiva 2014/94/EU). Glavni je cilj Direktive uspostaviti zajednički okvir za sveobuhvatno uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europi. To je ključno za smanjivanje ovisnosti prometa o nafti i ublažavanje njegova utjecaja na okoliš, čime se jača vodeći položaj Europe u borbi protiv klimatskih promjena. Direktivom se utvrđuju minimalni zahtjevi za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva, uključujući mjesta za punjenje električnih vozila te mjesta za opskrbu prirodnim plinom i vodikom. Direktivu je trebalo provesti najkasnije do 18. studenoga 2016. Međutim, navedene države članice samo su djelomično obavijestile Komisiju o mjerama prenošenja Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Tih devet država članica sada ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o takvim mjerama. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

 

11. Oporezivanje i carinska unija

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Obrazloženo mišljenje

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od BELGIJE da uskladi nacionalne propise o oporezivanju kamatnih prihoda od obveznica s pravom EU-a

Komisija danas šalje obrazloženo mišljenje Belgiji zbog povrede pravila EU-a o oporezivanju kamatnih prihoda od obveznica (članak 63. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 40. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru). Belgijska pravila koja se primjenjuju na kamate na obveznice s fiksnim prinosom razlikuju se ovisno o tome ostvaruju li se kamate od belgijskih obveznica ili od obveznica stranog porijekla. Belgijskim nacionalnim pravilima za obveznice registrirane u belgijskom sustavu za likvidaciju, a prodane u Belgiji, uzima se u obzir razdoblje držanja tih obveznica ako su u vlasništvu bile kraće od pune fiskalne godine. S druge strane, pri izračunu prinosa od obveznica stranog porijekla registriranih u belgijskom sustavu za likvidaciju čiji se prinos prima izvan Belgije uzima se da su obveznice u vlasništvu bile punu fiskalnu godinu. Razlika u tretmanu kamatnih prihoda prepreka je prekograničnom kretanju kapitala i u suprotnosti je s člankom 63. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 40. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

 

Službene opomene

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od NJEMAČKE da uskladi svoj sustav povrata PDV-a s pravilima EU-a

Komisija je danas odlučila poslati službenu opomenu Njemačkoj zbog kršenja pravila EU-a o povratu poreza na dodanu vrijednost (PDV) (Direktiva Vijeća 2006/112 o PDV-u i Direktiva Vijeća 2008/9/EZ o povratu). Na temelju nacionalnih propisa porezni obveznik s poslovnim nastanom u Njemačkoj koji se iz druge države članice putem njemačkog internetskog portala prijavljuje za povrat PDV-a može izgubiti pravo na povrat jer Njemačka ne prati eventualne poruke o pogreškama iz države članice povrata. Komisija smatra da Njemačka krši i pravila o administrativnoj suradnji (Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010) u slučajevima kada se od države članice povrata zahtijeva da obavijesti porezne obveznike rezidente o relevantnim propisima i odlukama, a ona to ne učini. Ako Njemačka ne djeluje u roku od dva mjeseca, Komisija može njemačkim tijelima poslati obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od MAĐARSKE da uskladi nacionalne zahtjeve u pogledu PDV-a s pravilima EU-a

Europska komisija danas je odlučila poslati službenu opomenu Mađarskoj zbog kršenja pravila EU-a o PDV-u (Direktiva Vijeća 2006/112). Prema mađarskom Elektroničkom nadzornom sustavu cestovnog robnog prometa (EKAER) poduzeća su u svrhu prijave PDV-a dužna dostaviti mađarskim poreznim tijelima detaljne informacije o određenim prijevozima gospodarskih subjekata koji se koriste javnim cestama. Tim se zahtjevom krši Direktiva o PDV-u jer ponajprije utječe na prekogranične transakcije u EU-u i jer se njime uvode administrativne formalnosti povezane s prelaskom granica. Ako Mađarska ne djeluje u roku od dva mjeseca, Komisija može mađarskim tijelima poslati obrazloženo mišljenje.

 

Zaključenja

Oporezivanje: Komisija zaključuje postupke zbog povrede prava o porezu na nasljedstvo i ostavine neprofitnim organizacijama

Europska komisija pozdravlja izmjene koje su uvele Njemačka (o propisima o porezu na nasljedstvo u pogledu posebnih davanja za uzdržavanje) i Grčka (o tretiranju ostavine neprofitnim organizacijama i primarnog boravišta u pogledu poreza na nasljedstvo). Stoga je Komisija danas odlučila zaključiti te postupke.

MEMO/17/3494

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar