Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Lokakuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

Bryssel 4. lokakuuta 2017

Lokakuun kooste rikkomuspäätöksistä: tärkeimmät päätökset

Yleiskatsaus toimintalohkoittain

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Nämä päätökset kattavat monia aloja ja EU:n toimintalohkoja, ja niiden avulla pyritään varmistamaan EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Seuraavassa esitetään tärkeimmät komission tekemät päätökset (29 virallista ilmoitusta, 29 perusteltua lausuntoa, 4 kannetta Euroopan unionin tuomioistuimessa ja 9 menettelyn lopettamista) ryhmiteltyinä toimintalohkoittain. Lisäksi komissio lopettaa 133 sellaisen tapauksen käsittelyn, joissa ongelmat jäsenvaltioiden kanssa on ratkaistu ilman, että komission tarvitsee jatkaa menettelyä pidemmälle.

Tarkempia tietoja EU:n rikkomusmenettelystä on asiakirjassa MEMO/12/12. Lisätietoja kaikista komission päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

 

1. Digitaaliset sisämarkkinat

(Lisätietoja: Nathalie Vandystadt – puhelin: (+32-2) 296 70 83, Inga Höglund – Puhelin: (+32-2) 295 06 98)

Viralliset ilmoitukset

Sähköiset maksut: komissio kehottaa SLOVAKIAA varmistamaan eIDAS-asetuksen asianmukaisen soveltamisen

Komissio päätti tänään lähettää Slovakialle virallisen ilmoituksen, joka koskee sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun asetuksen (eIDAS; asetus (EU) N:o 910/2014) soveltamista. Komissio on huolissaan Slovakian valvontaelimen riippumattomuudesta. Jos valvontaelin ei ole täysin riippumaton, kuten asetuksessa edellytetään, talouden eri toimijat voivat joutua toimintaedellytyksiltään eriarvoisiin tilanteisiin, mikä rikkoo EU:n sisämarkkinoiden periaatetta. eIDAS-asetus antaa kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille mahdollisuuden käyttää sähköisen tunnistamisen menetelmiä ja luottamuspalveluja (eli sähköisiä allekirjoituksia, sähköisiä leimoja, sähköisiä aikaleimoja, sähköisiä rekisteröityjä jakelupalveluja ja verkkosivustojen todentamista), jotta nämä voivat päästä verkkopalveluihin tai hallinnoida sähköisiä transaktioita. Slovakialla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata tähän ilmoitukseen.

Televiestintämarkkinat: komissio kehottaa seitsemää jäsenvaltiota laatimaan merkityksellisiä televiestintämarkkinoita koskevan analyysin ajoissa

Kansallisen sääntelyviranomaisen on tehtävä nykyisen sääntelykehyksen (direktiivi 2002/21/EY) mukaan kolmen vuoden välein analyysi EU:n sääntelyyn kuuluvista televiestintämarkkinoista ja ilmoitettava Euroopan komissiolle siihen liittyvistä toimenpiteistä. Belgia, Espanja, Irlanti, Puola, Romania, Slovenia ja Unkari eivät ole tiedottaneet komissiolle analyysistään. Tämän vuoksi komissio lähetti näille seitsemälle maalle tänään virallisen ilmoituksen ja kehotti niitä tekemään merkityksellisistä televiestintämarkkinoistaan analyysin viipymättä sekä ilmoittamaan niistä komissiolle EU:n lainsäädännössä asetetussa määräajassa. Kaikissa seitsemässä tapauksessa viiveet ovat merkittävästi yli viisi vuotta. Kyseisillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata.

 

2. Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

(Lisätietoja: Christian Wigand – puhelin: (+32-2) 296 22 53, Melanie Voin - Puhelin: (+32-2) 295 86 59)

 

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostetut kanteet

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus: komissio haastaa LUXEMBURGIN ja TŠEKIN tuomioistuimeen EU:n lainsäädännön edellyttämien kansallisten toimenpiteiden ilmoittamatta jättämisen vuoksi

Komissio haastaa Luxemburgin ja Tšekin EU:n tuomioistuimeen, koska ne eivät ole ilmoittaneet työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä annetun direktiivin (direktiivi 2014/54/EU) saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka tätä koskevasta määräajasta on jo yli vuosi. Vapaa liikkuvuus on yksi sisämarkkinoiden parhaita etuja. Viimeisimmän Eurobarometri-selvityksen mukaan useampi kuin kahdeksan kymmenestä eurooppalaisesta kannattaa EU:n kansalaisten oikeutta asua, tehdä työtä, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa kaikkialla EU:ssa. Vapaan liikkuvuuden on kuitenkin toteuduttava oikeudenmukaisella tavalla. Tämän vuoksi komissio pyrkii estämään sosiaalista polkumyyntiä tarjoamalla kansallisille viranomaisille keinoja torjua väärinkäytöksiä ja petoksia. Työntekijöiden oikeudet on turvattava myös ulkomailla työskentelyn aikana. Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 21. toukokuuta 2016. Lisäksi niiden olisi pitänyt ilmoittaa kyseisistä toimenpiteistä viipymättä komissiolle. Komissio on lähettänyt Luxemburgille ja Tšekille virallisen ilmoituksen ja perustellun lausunnon, joissa niitä kehotetaan ilmoittamaan direktiivin täysimääräisestä noudattamisesta. Luxemburg on kuitenkin ilmoittanut toimenpiteistä, joilla direktiivi 2014/54/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä vain osittain, eikä Tšekki ole ilmoittanut lainkaan direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän vuoksi komissio pyytää SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan nojalla unionin tuomioistuinta määräämään Tšekille 33 510,40 euron päiväkohtaisen uhkasakon ja Luxemburgille 6 528 euron päiväkohtaisen uhkasakon siihen asti, että direktiivi on saatettu kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio kohdistaa toimenpiteensä ensisijaisesti niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole ilmoittaneet sille täytäntöönpanotoimenpiteistä. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

3. Energia

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin: (+32-2) 295 61 86, Nicole Bockstaller – Puhelin: (+32-2) 295 25 89)

Perusteltu lausunto

Säteilysuojelu: Komissio kehottaa BELGIAA saattamaan Euratomin juomavesidirektiivin kaikilta osin osaksi lainsäädäntöään

Euroopan komissio päätti tänään lähettää Belgialle perustellun lausunnon, jossa sitä kehotetaan panemaan Euratomin juomavesidirektiivi (neuvoston direktiivi 2013/51/Euratom) kaikilta osin osaksi lainsäädäntöään. Jäsenvaltioiden piti saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 28. marraskuuta 2015. Direktiivissä vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat väestön terveyden suojelemista ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta. Siinä varmistetaan, että jäsenvaltioilla on käytössä kehys, jolla valvotaan radioaktiivisuutta juomavedessä, eri juomavesilaatujen nauttimisesta saatavaa säteilyannosta sekä yleisötiedotuksen järjestelyjä. Koska Belgia ei ollut ilmoittanut komissiolle täytäntöönpanotoimenpiteistä asetetussa määräajassa, komissio lähetti sille virallisen ilmoituksen huhtikuussa 2016. Belgian viranomaiset vastasivat ilmoitukseen ja ilmoittivat täytäntöönpanotoimenpiteistä, mutta komissio katsoo, että Belgia on edelleen saattanut direktiivin puutteellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Belgialla on nyt kaksi kuukautta aikaa täyttää velvoite. Muussa tapauksessa komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

 

Virallinen ilmoitus

Energiatehokkuus: komissio kehottaa ESPANJAA panemaan energiatehokkuusdirektiivin täytäntöön asianmukaisesti

Komissio lähettää Espanjalle virallisen ilmoituksen, jossa se kehottaa tätä varmistamaan energiatehokkuutta koskevan EU:n lainsäädännön (energiatehokkuusdirektiivi, direktiivi 2012/27/EU) asianmukaisen täytäntöönpanon. Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltioissa asennetaan käyttäjäkohtaiset mittarit tai lämmityskustannusten jakolaitteet energiankulutuksen mittaamiseksi ja kustannusten jakamiseksi moniasuntoisissa tai moneen eri tarkoitukseen käytettävissä rakennuksissa, joihin toimitetaan lämpöä tai -jäähdytystä ja/tai kuumaa vettä yhteisestä laitoksesta. Espanjan on vastattava kahden kuukauden kuluessa.

 

4. Ympäristö

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin: (+32-2) 295 61 72, Iris Petsa – Puhelin: (+32-2) 299 33 21)

 

Perustellut lausunnot

Muovikassit: komissio kehottaa KROATIAA ja ROMANIAA panemaan täytäntöön kevyitä muovisia kantokasseja koskevat EU:n säännöt

Komissio kehottaa Kroatiaa ja Romaniaa viemään päätökseen toimenpiteet jätteitä koskevan EU:n lainsäädännön (muovikassidirektiivi, direktiivi (EU) 2015/720) saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Resurssihävikin ja roskaamisen vähentämiseksi jäsenvaltioiden olisi pitänyt muovikassidirektiivin mukaisesti hyväksyä viimeistään 27. marraskuuta 2016 toimenpiteitä kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi. Direktiivillä velvoitetaan jäsenvaltiot tekemään kevyistä muovisista kantokasseista maksullisia ja/tai asettamaan niiden käytön vähentämistä koskevia kansallisia tavoitteita. Jäsenvaltioiden hallitukset voivat valita toimenpideluettelosta haluamansa keinot pyrkiä saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Keinovalikoimaan sisältyy muun muassa taloudellisia välineitä, kuten erilaisia maksuja. Toisen vaihtoehdon muodostavat kansalliset vähennystavoitteet: jäsenvaltioiden on varmistettava, että vuoden 2019 loppuun mennessä käytetään vuosittain enintään 90 muovikassia henkeä kohti. Vuoden 2025 loppuun mennessä määrä saisi olla enintään 40 muovikassia henkeä kohti. Kumpikin vaihtoehto voidaan toteuttaa joko pakollisin toimenpitein tai taloudellisten toimijoiden kanssa tehtävien sopimusten avulla. Muovikassit voidaan myös kieltää, jos noudatetaan direktiivissä määriteltyjä rajoituksia, joiden tarkoituksena on turvata tavaroiden vapaa liikkuvuus EU:n sisämarkkinoilla. Komissio tarkistaa ensisijaisesti sen, että jäsenvaltiot ovat täyttäneet velvoitteen saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio lähettää nyt Kroatialle ja Romanialle perustellun lausunnon, koska ne ovat edelleen laiminlyöneet velvollisuutensa ilmoittaa komissiolle kansallisista toimenpiteistä. Näillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata tähän perusteltuun lausuntoon. Jos tyydyttävää vastausta ei saada, komissio voi nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen näitä jäsenvaltioita vastaan.

Ilmanlaatu: komissio kehottaa ROMANIAA ilmoittamaan toimenpiteistä bensiinihöyrypäästöjen vähentämiseksi

Komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Romanialle, joka ei ole ilmoittanut toimenpiteistä bensiinihöyrypäästöjen vähentämiseksi EU:n ilmanlaatusääntöjen (komission direktiivi 2014/99/EU) mukaisesti. Kyseinen direktiivi on keskeinen ympäristön ja ihmisten terveyden suojelun kannalta, koska siinä rajoitetaan bensiinistä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä ilmaan. Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa direktiivin muutos osaksi kansallista lainsäädäntöään 13. maaliskuuta 2016 mennessä. Romania ei ole vielä ilmoittanut säännöksistä, joilla bensiinihöyryn talteenottojärjestelmien testausta koskevat säännökset saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän vuoksi komissio lähettää perustellun lausunnon ja antaa Romanian viranomaisille kaksi kuukautta aikaa vastata siihen. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada, komissio voi nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Romaniaa vastaan.

Vesi: Komissio kehottaa ESPANJAA noudattamaan EU:n vesilainsäädäntöä

Komissio kehottaa Espanjaa toteuttamaan vesipiirin hoitosuunnitelman toisen kierroksen vesipuitedirektiivin (direktiivi 2000/60/EY) mukaisesti. Näissä suunnitelmissa annetaan kattava kokonaiskuva kunkin vesipiirin tärkeimmistä kysymyksistä, ja niiden olisi sisällettävä ne erityistoimenpiteet, jotka tarvitaan asetettujen ympäristön laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Espanja ei ole tähän mennessä hyväksynyt, julkaissut ja toimittanut komissiolle uudelleen tarkasteltuja ja ajantasaistettuja ensimmäisiä vesipiirin hoitosuunnitelmia, vaikka tämä piti tehdä kaikkien Kanariansaarten seitsemän vesipiirin osalta viimeistään 22. lokakuuta 2015. Myöskään vesipiirin hoitosuunnitelmaehdotukseen liittyvää kansalaisille tiedottamista ja kansalaisten kuulemista ei ole saatettu loppuun. Espanjalle lähetettiin huhtikuussa 2017 virallinen ilmoitus. Koska se ei ole noudattanut vesipuitedirektiivissä vahvistettuja velvoitteita, komissio lähettää sille nyt perustellun lausunnon ennen asian mahdollista viemistä EU:n tuomioistuimeen. Espanjan on vastattava kahden kuukauden kuluessa.

 

Viralliset huomautukset ja perustellut lausunnot

Melu: komissio kehottaa KYPROSTA, ROMANIAA, SAKSAA ja SLOVENIAA laatimaan ympäristömelua koskevat melukartat ja toimintasuunnitelmat

Komissio kehottaa Kyprosta, Romaniaa, Saksaa ja Sloveniaa noudattamaan meludirektiivin (direktiivi 2002/49/EY) tärkeimpiä säännöksiä. Tie-, raide- ja lentoliikenteen aiheuttama ympäristömelu on ilmansaasteiden jälkeen toiseksi yleisin ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja. Meludirektiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot laativat melukarttoja, joista käy ilmi melualtistus suurissa taajamissa sekä raide- ja tieliikenteen pääväylien ja suurten lentokenttien läheisyydessä. Näiden karttojen perusteella määritellään meluntorjunnan toimintasuunnitelmiin sisältyvät toimenpiteet. Saksassa on edelleen laatimatta monia toimintasuunnitelmia taajamia, tieliikenteen pääväyliä ja suuria lentokenttiä varten, vaikka edistystä syyskuun 2016 jälkeen onkin tapahtunut. Komissio katsoo, että Slovenia ei ole edistynyt riittävästi syyskuun 2016 jälkeen. Kahdesta taajamasta ja suurimmasta osasta tieliikenteen pääväyliä ja suuria lentokenttiä ei ole toimitettu toimintasuunnitelmia, eikä Ljubljanan ulkopuolella sijaitsevia tieliikenteen pääväyliä ja suuria lentokenttiä koskevaa vanhentunutta toimintasuunnitelmaa ole päivitetty. Tämän vuoksi komissio päätti lähettää perustellun lausunnon Saksalle ja Slovenialle. Niillä on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata. Lisäksi Kypros ja Romania eivät ole vieläkään hyväksyneet kaikkia melukarttoja ja melua koskevia toimintasuunnitelmia taajamia ja tieliikenteen pääväyliä varten. Romanian kohdalla tämä koskee myös raideliikenteen pääväyliä taajamien ulkopuolella. Tämän vuoksi komissio on päättänyt lähettää Kyprokselle ja Romanialle virallisen ilmoituksen ja kehottaa niitä noudattamaan meludirektiivin tärkeimpiä velvoitteita kahden kuukauden määräajassa.

Jätevedet: komissio kehottaa ESPANJAA, MALTAA ja RANSKAA varmistamaan, että yhdyskuntajätevedet käsitellään asianmukaisesti

Komissio on päättänyt lähettää Espanjalle ja Ranskalle virallisen ilmoituksen sekä Maltalle perustellun lausunnon, koska ne eivät ole panneet kaikilta osin täytäntöön yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettua direktiiviä (neuvoston direktiivi 91/271/ETY). Siinä edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että taajamat (kaupungit ja muut asutusalueet) keräävät ja käsittelevät yhdyskuntajätevetensä asianmukaisesti. Komissio katsoo viimeksi saamansa täytäntöönpanokertomuksen perusteella, että Ranska rikkoo direktiivissä asetettuja vaatimuksia, sillä direktiivissä olevia yhdyskuntajätevesien biologista käsittelyä koskevia vaatimuksia ei ole noudatettu 373 taajaman kohdalla. Näistä taajamista 49:ssä olisi myös pitänyt vahvistaa/toteuttaa jälkikäsittely (haavoittumiselle alttiit alueet). Espanjan osalta arviointi osoittaa, että useat taajamat ovat jättäneet direktiivin velvoitteet toteuttamatta neljässä muussa yhdyskuntajätevesiin liittyvässä rikkomusmenettelyssä, ja lisäksi erittäin merkittävä määrä taajamia rikkoo keräilyä, käsittelyä ja tarkkailua koskevia direktiivin perusvelvoitteita. Komissio kehottaa Maltan viranomaisia varmistamaan riittävän jäteveden käsittelyn kolmella taajama-alueella (Gozo-Main, Malta South ja Malta North). Koska jätevesipäästöjen laadussa on edelleen ongelmia, Euroopan komissio lähetti asiasta joulukuussa 2016 virallisen ilmoituksen. Maltan vastauksen mukaan viranomaiset tekevät työtä ratkaisun löytämiseksi, mutta direktiivin täysimittainen noudattaminen ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Espanjalla, Maltalla ja Ranskalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata.

 

Viralliset ilmoitukset

Ympäristövahinkovastuu: komissio kehottaa ITÄVALTAA noudattamaan EU:n sääntöjä täysimääräisesti

Komissio kehottaa Itävaltaa saattamaan lainsäädäntönsä EU:n ympäristövastuudirektiivin (direktiivi 2004/35/EY) mukaiseksi. Direktiivissä asetetaan toimijoille vastuu ympäristölle aiheutuneista vahingoista ja edellytetään, että ne ehkäisevät ja korjaavat luonnon monimuotoisuudelle, vesille ja maaperälle aiheutuneet vahingot omalla kustannuksellaan. Komissio on havainnut Itävallan täytäntöönpanolainsäädännössä useita säännöksiä, jotka eivät ole direktiivin mukaisia. Komissio on päättänyt lähettää Itävallalle virallisen ilmoituksen, sillä näitä ongelmia ei ole korjattu. Itävallan viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata.

Sisämarkkinat ja puutavara: komissio kehottaa BELGIAA noudattamaan puutavaraa koskevia EU:n sääntöjä

Komissio on todennut, että Belgia, josta tulee suuria määriä puutavaraa EU:n markkinoille, on jättänyt merkittävän määrän tarkastuksia tekemättä EU:n puutavara-asetuksen (asetus (EU) N:o 995/2010) voimaantulon (vuonna 2013) jälkeen. Asetuksessa kielletään laittomasti korjatun puun ja tällaisesta puutavarasta valmistettujen puutuotteiden saattaminen EU:n markkinoille. Näin edistetään biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä ja metsien säilyttämistä kaikkialla maailmassa. On myös keskeisen tärkeää, että EU:ssa tarjotaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Tämän vuoksi asetuksessa edellytetään, että puutavaraa EU:n sisämarkkinoille saattavien toimijoiden on todettava laittoman puunkorjuun riskit ja toteutettava toimenpiteitä näiden riskien torjumiseksi. Tämän vuoksi komissio päätti ottaa asian esille Belgian viranomaisten kanssa lähettämällä virallisen ilmoituksen. Belgian on vastattava kahden kuukauden kuluessa.

Nitraatit: komissio kehottaa KREIKKAA noudattamaan unionin tuomioistuimen tuomiota

Komissio kehottaa Kreikkaa noudattamaan kaikilta osin unionin tuomioistuimen 23. huhtikuuta 2015 antamaa tuomiota (C-149/14). Tuomioistuin totesi tässä tuomiossa, että Kreikka on rikkonut nitraattidirektiivin (neuvoston direktiivi 91/676/ETY) mukaisia velvoitteitaan, kun se ei ole määritellyt pilaantumisalttiita vyöhykkeitä eikä niitä koskevia riittäviä toimintaohjelmia. Vaikka Kreikka on edistynyt asiassa jonkin verran tuomion antamisen jälkeen, se ei ole vieläkään vahvistanut lainkaan toimintaohjelmia vasta määritellyille pilaantumisalttiille vyöhykkeille. Näin ei voida täyttää tavoitteita, joita varten vyöhykkeet on määritelty, eli suojata vesistöjä nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta. Tuomion antamisesta on nyt kaksi vuotta. Komissio lähettää Kreikalle virallisen ilmoituksen ennen kuin se vie asian takaisin unionin tuomioistuimeen ja pyytää taloudellisten seuraamusten asettamista. Kreikan on vastattava kahden kuukauden kuluessa.

Ilmanlaatu: Komissio kehottaa LUXEMBURGIA ja SLOVAKIAA noudattamaan ilmanlaatua koskevaa EU:n lainsäädäntöä

Komissio lähettää Luxemburgille ja Slovakialle virallisen ilmoituksen typpidioksidista johtuvan ilman saastumisen vuoksi. Ilmanlaatua ja sen parantamista koskevissa EU:n säännöissä (direktiivi 2008/50/EY) edellytetään, että jäsenvaltiot arvioivat ilmanlaatua koko alueellaan ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, joilla voidaan rajoittaa väestön altistumista saastuttajille. Luxemburg ei ole pystynyt varmistamaan typpidioksidia koskevien sitovien päästörajojen noudattamista direktiivin voimaantulon jälkeen. Slovakialla ei ole ollut riittävästi eikä oikeantyyppisiä mittauspisteitä, eikä se ole toimittanut tarpeeksi vahvistettua aineistoa. Tämän vuoksi komissio lähettää Luxemburgille ja Slovakialle virallisen ilmoituksen. Niiden on vastattava kahden kuukauden kuluessa.

Luonnonsuojelu: Komissio kehottaa SLOVENIAA panemaan luontoa koskevat EU:n säännöt asianmukaisesti täytäntöön

Komissio lähettää Slovenialle virallisen ilmoituksen, koska se ei ole saattanut EU:n luonnonsuojelusääntelyä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Lintudirektiivillä (direktiivi 2009/147/EY) ja luontotyyppidirektiivillä (neuvoston direktiivi 92/43/ETY) edistetään luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä, Euroopan unionin alueella elävien 500 luonnonvaraisen lintulajin suojelua sekä monien harvinaisten, uhanalaisten ja paikallisten lajien säilyttämistä. Slovenialla on kaksi kuukautta aikaa vastata viralliseen ilmoitukseen.

Jätteet: Komissio kehottaa ESPANJAA poistamaan laittomat kaatopaikat

Komissio kehottaa Espanjaa toteuttamaan toimenpiteet, joilla pyritään kaikkien pysyvän jätteen kaatopaikkojen käytöstä poistamiseen, eristämiseen ja uudistamiseen jätepuitedirektiivin (direktiivi 2008/98/EY) mukaisesti. Nämä kaatopaikat aiheuttavat vakavan riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Espanja ei ole täyttänyt jätteen valvomatonta sijoittamista koskevia valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanovelvoitteitaan, eikä se ole hyväksynyt toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että jätteen alkuperäiset tuottajat tai haltijat huolehtisivat tarvittavasta jätehuollosta. Se rikkoo näin järjestelmällisesti direktiivin 13 ja 15 artiklan velvoitteita. Espanjalle lähetettiin joulukuussa 2015 ensimmäinen ilmoitus, joka ei johtanut määrätietoisiin toimiin. Tosiasioihin perustuva näyttö osoittaa, että Espanjassa on edelleen vähintään 338 valvomatonta kaatopaikkaa, joita ei ole poistettu käytöstä tai käsitelty asianmukaisesti. Komissio lähettää Espanjalle nyt uuden virallisen ilmoituksen, johon sen on vastattava kahdessa kuukaudessa.

 

5. Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni

(Lisätietoja: Vanessa Mock – Puhelin: (+32-2) 295 61 94, Letizia Lupini – Puhelin: (+32-2) 295 19 58)

 

Euroopan unionin tuomioistuimessa nostetut kanteet

Tilintarkastus: Komissio nostaa SLOVENIAA vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska se ei ole pannut täysimääräisesti täytäntöön tilintarkastusta koskevia EU:n sääntöjä

Komissio on päättänyt haastaa Slovenian EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole ilmoittanut toimenpiteistä tilintarkastusta koskevien EU:n sääntöjen ottamisesta kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tilintarkastusdirektiivin (direktiivi 2014/56/EU) täytäntöönpano asetetun määräajan puitteissa ja asianmukaisesti on tärkeä vaihe lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun EU:n lainsäädännön lujittamisessa ja tukemisessa, sillä direktiivin avulla korjataan eräitä tilintarkastusmarkkinoilla viime kriisin aikana havaittuja puutteita. Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17. kesäkuuta 2016. Lisäksi niiden olisi pitänyt ilmoittaa kyseisistä toimenpiteistä viipymättä komissiolle. Koska Slovenia on laiminlyönyt direktiivin täytäntöönpanon, eri sidosryhmät, kuten sijoittajat ja osakkeenomistajat, eivät voi tällä hetkellä hyötyä uusista säännöistä, jotka parantavat tilintarkastuksen laatua merkittävästi. Tästä aiheutuu haittaa myös kansallisten ja EU:n markkinoiden toiminnalle. Lisäksi huolenaiheena on Slovenian kansallisen kehyksen luotettavuus, sillä direktiiviin sisältyviä entistä tiukempia riippumattomuutta ja objektiivisuutta koskevia vaatimuksia ei ole pantu täytäntöön. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Maksutilit: Komissio haastaa ESPANJAN EU:n tuomioistuimeen maksutilejä koskevien sääntöjen täytäntöönpanon laiminlyömisen vuoksi

Komissio on tänään päättänyt nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Espanjaa vastaan, koska se ei ole ilmoittanut komissiolle toimenpiteistä EU:n maksutilidirektiivin (direktiivi 2014/92/EU) saattamiseksi täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Maksutilejä koskevat EU:n säännöt ovat erittäin tärkeitä, koska niiden tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajat hyötyvät läpinäkyvistä maksutileistä kilpailukykyisillä ja osallistavilla markkinoilla. Direktiivissä annetaan kaikille EU:ssa laillisesti oleskeleville henkilöille oikeus tavanomaisen maksutilin avaamiseen kohtuullista maksua vastaan riippumatta asuinpaikasta. Sillä myös parannetaan maksutileihin liittyvien maksujen läpinäkyvyyttä ja helpotetaan maksutilien vertailua ja siirtämistä. Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18. syyskuuta 2016. Lisäksi niiden olisi pitänyt ilmoittaa kyseisistä toimenpiteistä viipymättä komissiolle. Espanja ei ole toistaiseksi saattanut tätä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä, joten komissio nostaa Espanjaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

 

Virallinen ilmoitus

Rahoituspalvelut: Komissio kehottaa RANSKAA panemaan täytäntöön vakuutuksia koskevat EU:n säännöt

Komissio on päättänyt lähettää Ranskalle virallisen ilmoituksen, jossa se kehottaa sitä panemaan Solvenssi II -direktiivin (direktiivi 2009/138/EY) ja Omnibus II -direktiivin (direktiivi 2014/51/EU) täysimääräisesti täytäntöön. Jos Ranska ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää sille asiasta perustellun lausunnon.

 

6. Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset

(Lisätietoja: Lucia Caudet – Puhelin: (+32-2) 295 61 82, Maud Noyon – Puhelin:(+32-2) 298 03 79)

 

Perustellut lausunnot

Unkari: Komissio vaatii UNKARILTA lisäselvityksiä korkeakoulutuslaista

Komissio on tänään lähettänyt Unkarille täydentävän perustellun lausunnon, joka koskee maan korkeakoulutuslakia. Asiassa on aiemmin esitetty virallinen ilmoitus 26. huhtikuuta ja perusteltu lausunto 14. heinäkuuta. Perustellussa lausunnossaan komissio katsoi, että kyseisessä Unkarin laissa ei noudateta korkeakoulujen vapautta tarjota palveluja ja sijoittautua minne tahansa EU:n alueella. Komissio katsoo myös, että uusi laki on ristiriidassa akateemista vapautta ja koulutusta sekä elinkeinovapautta koskevien oikeuksien kanssa sellaisina kuin ne on vahvistettu EU:n perusoikeuskirjassa. Lisäksi komissio katsoo, että laki on ristiriidassa kansainväliseen kauppaoikeuteen (Maailman kauppajärjestön WTO:n yhteydessä tehty palvelukaupan yleissopimus GATS) perustuvien EU:n oikeudellisten velvoitteiden kanssa. Unkari vastasi komissiolle 14. elokuuta. Tänään lähetetyssä täydentävässä perustellussa lausunnossa täsmennetään, miksi komissio on huolissaan korkeakoulutuslain yhteensopivuudesta GATS-sopimukseen perustuvien EU:n velvoitteiden kanssa. Koska Unkarin viranomaiset saivat komission yksityiskohtaisen analyysin GATS-sopimuksen määräyksistä jo heinäkuussa 2017 annetun perustellun lausunnon yhteydessä, niillä on nyt kaksi viikkoa aikaa toimittaa tarvittavat lisäselvitykset. Jos Unkari ei toimita tyydyttävää vastausta tähän perusteltuun lausuntoon, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Maksuviivästykset: Komissio kehottaa PORTUGALIA noudattamaan EU:n lainsäädäntöä

Komissio on päättänyt edetä toiseen vaiheeseen Portugalia vastaan aloitetussa rikkomusmenettelyssä, joka koskee maksuviivästysdirektiivin (direktiivi 2011/7/EU) noudattamista, lähettämällä sille perustellun lausunnon. Direktiivin mukaan viranomaisten on maksettava hankkimansa tavarat ja palvelut 30 päivän kuluessa tai (erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa) 60 päivän kuluessa. Komission saamien tietojen mukaan Portugalin viranomaiset suorittavat maksunsa keskimäärin 90–100 päivän kuluessa. Tilanne on kriittinen etenkin terveydenhuollon alalla, missä keskimääräinen maksuaika on yli 300 päivää. Komissio lähetti huhtikuussa 2017 Portugalille virallisen ilmoituksen direktiivin 2011/7/EU puutteellisen soveltamisen vuoksi. Portugalin viranomaiset vastasivat kesäkuussa 2017. Julkishallintojen odotetaan toimivan erityisen näkyvästi maksuviivästysten yleistymisen hillitsemisessä, sillä ne voivat toimia esimerkkinä maksamalla toimittajilleen viipymättä ja avoimesti. Maksuviivästykset vaikuttavat haitallisesti yritysten ja etenkin pienten ja keskisuurten yritysten maksuvalmiuteen ja kassavirtaan, ja ne vaikeuttavat yritysten taloushallintoa ja estävät näin talouskasvua. Maksuviivästysdirektiivillä parannetaan velkojien oikeuksia ottamalla käyttöön määräajat, joiden puitteissa yritysten ja viranomaisten on maksettava tavaroista tai palveluista. Jos näitä määräaikoja ei noudateta, yrityksillä on direktiivin nojalla oikeus saada kohtuullinen korvaus. Portugalilla on kaksi kuukautta aikaa puuttua komission esittämiin ongelmiin. Muussa tapauksessa komissio voi haastaa Portugalin EU:n tuomioistuimeen.

 

Virallinen ilmoitus

Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa LATVIAA noudattamaan julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä

Komissio on tänään päättänyt lähettää Latvialle virallisen ilmoituksen, joka koskee liikenteenohjaustuotteiden, kuten liikennevalojen ja valvontalaitteiden, hankintoja. Komissio katsoo, että vaatiessaan tarjouskilpailuissa käytettäväksi tiettyjä tavara- ja tuotemerkkejä Latvia on rikkonut julkisia hankintoja koskevissa EU:n säännöissä (direktiivit 2014/24/EU ja 2014/25/EU) vahvistettuja syrjintäkiellon ja tasavertaisen kohtelun periaatteita. Latvialla on nyt kaksi kuukautta aikaa täyttää tämä velvoite. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää sille perustellun lausunnon.

 

7. Oikeusasiat, kuluttaja-asiat ja sukupuolten tasa-arvo

(Lisätietoja: Christian Wigand – Puhelin: (+32-2) 296 22 53, Melanie Voin - Puhelin: (+32-2) 295 86 59,

Tim McPhie – Puhelin: (+32-2) 295 58 602)

 

Perustellut lausunnot

Komissio jatkaa rikkomusmenettelyä UNKARIA vastaan kansalaisjärjestöä koskevan lain vuoksi

Komissio on tänään antanut Unkarille perustellun lausunnon sen ulkomailta rahoitettuja kansalaisjärjestöjä koskevan lain vuoksi. Kyseessä on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Kansalaisjärjestöjä koskevaan Unkarin lakiin liittyvä komission perusteltu lausunto on jatkoa komission 14. heinäkuuta lähettämälle viralliselle ilmoitukselle. Komissio päätti aloittaa oikeudellisen menettelyn Unkaria vastaan, koska se ei ollut noudattanut perussopimuksiin perustuvia velvoitteitaan pääoman vapaan liikkuvuuden alalla. Kansalaisjärjestöjä koskevan lain säännökset nimittäin johtavat kansalaisjärjestöjen välilliseen syrjintään ja rajoittavat kohtuuttomasti niille osoitettuja ulkomaisia lahjoituksia. Näiden ongelmien lisäksi komissio katsoo myös, että Unkari loukkaa yhdistymisvapautta ja oikeutta yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan. Nämä oikeudet on kirjattu EU:n perusoikeuskirjaan, jota on luettava yhdessä EU:n perussopimusten määräysten kanssa. Unkari vastasi komission viralliseen ilmoitukseen 14. elokuuta. Tutkittuaan huolellisesti Unkarin selvityksen komissio katsoo, että sen vakaviin huolenaiheisiin ei ole vastattu. Unkarilla on nyt kuukausi aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet perustellun lausunnon noudattamiseksi. Jos Unkari ei toimita tyydyttävää vastausta tähän perusteltuun lausuntoon, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Lisätietoja: ks. asiaa koskeva lehdistötiedote.

Komissio kehottaa IRLANTIA saattamaan uhrien oikeuksia koskevan EU:n direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio kehottaa Irlantia panemaan täytäntöön rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin (uhrien oikeuksia koskeva direktiivi 2012/29/EU). Direktiivissä annetaan rikoksen uhreille selkeät oikeudet saada tietoa, osallistua rikosoikeudellisiin menettelyihin ja saada tukea ja suojelua yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Direktiivissä säädetään, että kaikki rikoksen uhrit ja heidän perheenjäsenensä on tunnustettava uhreiksi ja että heitä on kohdeltava kunnioittavasti, hienotunteisesti ja ammattitaitoisesti. Direktiivillä myös varmistetaan, että haavoittuvassa asemassa olevat uhrit, kuten raiskauksen, terrorismin tai viharikosten uhrit tai uhrit, jotka ovat muita haavoittuvammassa asemassa siksi, että heillä on vaara joutua kärsimään lisävahinkoja, tunnistetaan. Jos tällainen vaara on olemassa, uhrin suojelemiseksi on toteutettava erityisiä suojatoimia menettelyn aikana. Uhria on suojattava myös rikoksentekijän mahdollisesti aiheuttamalta uhalta. Lasten suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näitä EU:n sääntöjä sovelletaan kaikkiin uhreihin EU:ssa heidän kansalaisuudestaan riippumatta. Uhrien oikeuksia koskeva direktiivi piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 16. marraskuuta 2015. Irlanti ei kuitenkaan ole vielä ilmoittanut komissiolle mistään tämän EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevista kansallisista säännöistä. Tämän vuoksi komissio kehottaa Irlannin viranomaisia toteuttamaan toimia ja on päättänyt lähettää perustellun lausunnon. Jos Irlannin viranomaiset eivät toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

 

Viralliset ilmoitukset

Komissio kehottaa ITÄVALTAA ja TANSKAA saattamaan kuluttajanoikeusdirektiivin asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio kehottaa Itävaltaa ja Tanskaa toteuttamaan ripeästi toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että EU:n kuluttajanoikeusdirektiivi (direktiivi 2011/83/EU) saatetaan asianmukaisesti osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin ansiosta EU:n kuluttajat voivat vedota samoihin vahvoihin kuluttajasääntöihin riippumatta siitä, missä EU:n alueella he ovat tehneet ostoksia. Tärkeimpiä direktiiviin liittyviä etuja ovat kuluttajan oikeus palauttaa tavara ja saada rahansa kokonaan takaisin siinä tapauksessa, että hän muuttaa mielensä 14 päivän kuluessa, sekä piilokulujen ja valmiiksi rastittujen ruutujen kielto verkko-ostosten yhteydessä. Tanskan olisi nyt muun muassa varmistettava, että sillä on käytössä tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset siinä tapauksessa, että kauppiaat rikkovat kuluttajan oikeuksia koskevia sääntöjä. Säännöissä olisi selvennettävä, että jos kuluttajille toimitetaan tavaroita pyytämättä eivätkä nämä reagoi siihen, se ei tarkoita, että he olisivat suostuneet ostamaan tuotteet. Itävalta on ottanut käyttöön seuraamuksia, jotka eivät vaikuta riittävän varoittavilta eivätkä myöskään kata kaikkia kuluttajanoikeusdirektiivin rikkomisia. Itävallan olisi myös annettava kuluttajille mahdollisuus perua useita tuotteita sisältävä tilaus kokonaan, jos sen toimitus myöhästyy. Komissio lähettää Itävallalle ja Tanskalle viralliset ilmoitukset, jotta ne yhdenmukaistaisivat kansallisen lainsäädäntönsä EU:n kuluttajanoikeusdirektiivin kanssa. Jos nämä kaksi jäsenvaltiota eivät toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää niille perustellut lausunnot.

 

8. Meri- ja kalastusasiat

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin: (+32-2) 295 61 72, Iris Petsa – Puhelin: (+32-2) 299 33 21)

 

Virallinen ilmoitus

Kalastus: Komissio kehottaa PORTUGALIA toteuttamaan toimenpiteitä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi

Komissio lähettää Portugalille virallisen ilmoituksen, koska se ei ole toteuttanut toimenpiteitä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, vastustamiseksi ja poistamiseksi aluksillaan, jotka liikkuvat Luoteis-Atlantin kalastuskomission (NAFO) valvonnassa olevilla vesillä. Komissio katsoo, että Portugali ei täytä EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä velvoitteitaan, jotka perustuvat NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteisiin (neuvoston asetus (EY) N:o° 1386/2007) ja laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annettuun asetukseen (neuvoston asetus (EY) N:o° 1005/2008). Komissio on sitä mieltä, että Portugali rikkoo myös valvonta-asetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o° 1224/2009) sääntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan noudattaminen. Jos Portugali ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää maan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

 

9. Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat

(Lisätietoja: Tove Ernst – Puhelin: (+32-2) 298 67 64, Katarzyna Kolanko – Puhelin: (+32-2) 298 67 64, Markus Lammert – Puhelin: (+32-2) 298 04 23)

 

Perustellut lausunnot

Turvallisuus: Komissio kehottaa KREIKKAA panemaan Prüm-päätökset täysimääräisesti täytäntöön

Komissio on tänään päättänyt lähettää Kreikalle perustellun lausunnon, koska se ei ole pannut kaikilta osin täytäntöön Prüm-päätöksiä (neuvoston päätökset 2008/615/YOS ja 2008/616/YOS). Prüm-päätösten ansiosta jäsenvaltiot voivat nopeasti vaihtaa keskenään DNA-tietoja, sormenjälkitietoja ja kansallisia ajoneuvorekisteritietoja. Ne ovat olennainen osa Euroopan turvallisuusagendaa. Kreikalle lähetettiin asiasta virallinen ilmoitus syyskuussa 2016. Sen jälkeen Kreikka on toteuttanut täysimääräisesti toimenpiteet, jotka koskevat DNA- ja sormenjälkitietojen vaihtoa. Sen sijaan ajoneuvorekisteritietojen vaihtoa koskeva arviointiprosessi on vielä kesken. Komissio kehotti tänään Kreikkaa saattamaan prosessin nopeasti päätökseen oikeudellisten velvoitteidensa noudattamiseksi. Kreikalla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata, minkä jälkeen komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Turvallisuus – Komissio kehottaa LUXEMBURGIA panemaan täysimääräisesti täytäntöön tarvittavat toimenpiteet lainvalvontaviranomaisten välistä tietojen ja tiedustelutietojen vaihtoa varten

Komissio lähetti tänään Luxemburgille perustellun lausunnon, koska se ei ole ilmoittanut ns. Ruotsin aloitteen (neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS) täytäntöönpanoa koskevista kansallisista toimenpiteistä. Aloitteen perusteella jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä sallitaan tehokkaampi tietojen ja tiedustelutietojen vaihto rikostutkinnan tai rikostiedusteluoperaatioiden toteuttamista varten. Neuvosto hyväksyi aloitteen 18. joulukuuta 2006, ja jäsenvaltioiden olisi pitänyt panna se täytäntöön viimeistään 19. joulukuuta 2008. Luxemburgille lähetettiin asiasta virallinen ilmoitus marraskuussa 2016, mutta se ei ole vielä ilmoittanut komissiolle mitään täytäntöönpanotoimia. Luxemburgilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle kaikista toimenpiteistä aloitteen panemiseksi täytäntöön. Muussa tapauksessa komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

 

Perustellut lausunnot ja menettelyn lopettaminen

Laillinen maahanmuutto - Yrityksen sisäiset siirrot: Komissio kehottaa BELGIAA, RUOTSIA ja SUOMEA varmistamaan direktiivin täysimääräisen täytäntöönpanon ja lopettaa viisi menettelyä

Komissio on tänään lähettänyt perustellut lausunnot Belgialle, Ruotsille ja Suomelle, koska ne eivät ole ilmoittaneet lainkaan (Suomi) tai ovat ilmoittaneet vain osittain (Belgia ja Ruotsi) toimenpiteistä, jotka liittyvät yrityksen sisäisen siirron saaneita EU:n ulkopuolisia työntekijöitä koskevan direktiivin saattamiseen osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Yrityksen sisäisiä siirtoja koskeva direktiivi (direktiivi 2014/66/EU) hyväksyttiin 15. toukokuuta 2014, ja se olisi pitänyt panna täytäntöön jäsenvaltioissa viimeistään 29. marraskuuta 2016. Sen tarkoituksena on helpottaa monikansallisten yritysten korkeasti koulutettujen työntekijöiden (johtajien, asiantuntijoiden ja harjoittelijoiden) sisäisiä siirtoja EU:n alueella sijaitseviin tytäryrityksiin. Belgialla, Ruotsilla ja Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle kaikista toimenpiteistä, joilla varmistetaan direktiivin täysimääräinen täytäntöönpano. Muussa tapauksessa komissio voi nostaa niitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa. Komissio päätti tänään myös lopettaa rikkomusmenettelyt Kyprosta, Latviaa, Luxemburgia, Ranskaa ja Slovakiaa vastaan tutkittuaan näiden viiden jäsenvaltion ilmoitukset sisäisen siirron saaneita työntekijöitä koskevan direktiivin saattamisesta osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.

 

10. Liikenne ja liikkuminen

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin: (+32-2) 295 61 72, Alexis Perier – Puhelin: (+32-2) 296 91 43)

 

Virallinen ilmoitus

Ilmailu: Komissio kehottaa BELGIAA noudattamaan ilmaliikenteen hallintaa koskevia sääntöjä

Komissio on päättänyt lähettää Belgialle virallisen ilmoituksen, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia korjaustoimia siviili- ja sotilasalan ilmatilan yhteisen hallintayksikön perustamiseksi, kuten ilmatilan joustavaa käyttöä koskevissa periaatteissa (FUA) edellytetään. Kyseisten periaatteiden mukaan ilmatilaa ei tulisi määritellä puhtaasti siviili- tai sotilasilmatilaksi, vaan sitä olisi pidettävä jatkumona, jonka käytöstä päätetään käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Korjaustoimista päättävät Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) ja Belgian ilmailuviranomainen tavanomaisten tarkastusten puitteissa. Jos Belgia ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää maan viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

 

Perustellut lausunnot

Rautatieliikenne: Komissio kehottaa BULGARIAA saattamaan rautateiden turvallisuutta koskevan EU:n lainsäädännön kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on kehottanut Bulgariaa saattamaan kaikki kansalliset sääntönsä rautateiden turvallisuutta koskevan EU:n lainsäädännön (direktiivi 2004/49/EY) mukaisiksi. Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot perustavat riippumattoman turvallisuusviranomaisen ja riippumattoman elimen onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa varten. Lisäksi siinä edellytetään, että turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja vastuut jaetaan rautatiesektorin eri sidosryhmien kesken, jotta voidaan varmistaa, etteivät ne ole päällekkäisiä tai häiritse toisiaan. Bulgaria ei kuitenkaan ole toistaiseksi varmistanut tutkintaelimen riippumattomuutta eikä osoittanut sille riittäviä resursseja. Bulgarialla on kaksi kuukautta aikaa korjata tilanne. Muussa tapauksessa komissio voi haastaa sen EU:n tuomioistuimeen.

Ilmailun turvaaminen: Komissio kehottaa KROATIAA päivittämään kansallista lainsäädäntöään

Komissio kehottaa Kroatiaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön EU:n lainsäädännön, jossa vahvistetaan ilmailun turvaamista koskevat yhteiset säännöt (asetus (EY) N:o 300/2008). Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on säännöllisesti päivitettävä ilmailun turvaamista koskevaa kansallista lainsäädäntöään. Lainsäädännössä määritellään ne organisaatiorakenteet, vastuualueet ja mekanismit, joiden avulla kansallisten lentoasemien toimintaa valvotaan lentoyhtiöiden ja ilmailun turvaamisesta vastaavien tahojen suhteen. Kroatia ei kuitenkaan ole vielä virallisesti tehnyt tätä. Puutteet liittyvät kuitenkin hallinnollisiin kysymyksiin eivätkä varsinaisiin turvallisuusongelmiin. Kroatian viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Kestävä liikenne: Komissio kehottaa yhdeksää jäsenvaltiota panemaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevat säännöt täytäntöön

Komissio kehottaa Bulgariaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Ranskaa, Romaniaa, Ruotsia, Tanskaa ja Viroa saattamaan täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään EU:n säännöt, jotka koskevat vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa (direktiivi 2014/94/EU). Direktiivin pääasiallisena tavoitteena on luoda yhteiset puitteet vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin laajamittaiselle käyttöönotolle Euroopassa. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan vähentää liikenteen öljyriippuvuutta ja lieventää sen ympäristövaikutuksia ja siten vahvistaa Euroopan johtavaa asemaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Direktiivissä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittämistä, muun muassa sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä sekä maakaasun ja vedyn tankkauspisteitä. Sen täytäntöönpanon määräaika oli 18. marraskuuta 2016. Mainitut jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole vielä ilmoittaneet komissiolle kaikista direktiivin kansallisista täytäntöönpanotoimista. Näillä yhdeksällä jäsenvaltiolla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle tällaisten toimenpiteiden toteuttamisesta. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

 

11. Verotus ja tulliliitto

(Lisätietoja: Vanessa Mock – Puhelin: (+32-2) 295 61 94, Patrick Mc Cullough – Puhelin: (+32-2) 298 71 83)

Perusteltu lausunto

Verotus: Komissio kehottaa BELGIAA yhdenmukaistamaan joukkovelkakirjoista saatavien korkotulojen verotusta koskevat kansalliset sääntönsä EU:n lainsäädännön kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Belgialle perustellun lausunnon joukkovelkakirjoista saatavien korkotulojen verotusta koskevien EU:n sääntöjen rikkomisen vuoksi (SEUT-sopimuksen 63 artikla ja Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen 40 artikla). Kiinteätuottoisista joukkovelkakirjoista saataviin korkotuloihin sovelletaan Belgiassa eri sääntöjä sen mukaan, ovatko korkotulot peräisin belgialaisista vai ulkomaisista joukkovelkakirjoista. Belgian säännöissä otetaan huomioon Belgian selvitysjärjestelmään kirjattujen ja Belgiassa myytyjen joukkovelkakirjojen hallussapitoaika, jos omistus on kestänyt vähemmän kuin kokonaisen verovuoden ajan. Sen sijaan kun kyseessä ovat Belgian selvitysjärjestelmään kirjatut ulkomaiset joukkovelkakirjat, joihin perustuvat tulot ovat peräisin Belgian ulkopuolelta, omistusajaksi katsotaan kokonainen verovuosi. Ero korkotulojen kohtelussa muodostaa SEUT-sopimuksen 63 artiklassa ja ETA-sopimuksen 40 artiklassa tarkoitetun pääoman liikkuvuutta haittaavan esteen.

 

Viralliset ilmoitukset

Verotus: Komissio kehottaa SAKSAA saattamaan arvonlisäveron palautusjärjestelmänsä EU:n sääntöjen mukaiseksi

Komissio on tänään päättänyt lähettää Saksalle virallisen ilmoituksen, koska se ei ole noudattanut arvonlisäverojen palautusta koskevia EU:n sääntöjä (alv-direktiivi, neuvoston direktiivi 2006/112) ja arvonlisäveron palauttamista koskevaa direktiiviä, neuvoston direktiivi 2008/9/EY). Kansallisten sääntöjen mukaan Saksaan sijoittautunut verovelvollinen, joka hakee arvonlisäveron palautusta toisesta jäsenvaltiosta Saksan verkkoportaalin kautta, voi menettää oikeuden palautukseen. Tämä johtuu siitä, että Saksa ei seuraa palautusjäsenvaltiosta mahdollisesti tulevia virheviestejä. Komissio katsoo, että Saksa rikkoo myös hallinnollista yhteistyötä koskevia sääntöjä (neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010) silloin kun se ei noudata palautusjäsenvaltion pyyntöjä ilmoittaa asiaa koskevista säännöistä ja päätöksistä unionissa verotuksellista kotipaikkaansa pitäville verovelvollisille.

Verotus: Komissio kehottaa UNKARIA yhdenmukaistamaan arvonlisäveroa koskevat kansalliset sääntönsä EU:n lainsäädännön kanssa

Komissio on tänään päättänyt lähettää Unkarille virallisen ilmoituksen EU:n arvonlisäverolainsäädännön (neuvoston direktiivi 2006/112) rikkomisen vuoksi. Yritysten on toimitettava kauppaa ja kuljetuksia koskevan sähköisen valvontajärjestelmän (EKAER) mukaisesti Unkarin veroviranomaisille arvonlisäverotusta varten yksityiskohtaiset tiedot tietyistä yritysten omistamista kulkuneuvoista, joita käytetään yleisillä teillä. Vaatimus on alv-direktiivin vastainen, koska se vaikuttaa ensisijaisesti EU:n sisäisiin rajatylittäviin liiketoimiin ja koska sillä otetaan käyttöön rajojen ylittämiseen liittyviä hallinnollisia muodollisuuksia. Jos Unkari ei toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden kuluessa, komissio voi lähettää Unkarin viranomaisille asiasta perustellun lausunnon.

 

Menettelyn lopettaminen

Verotus: Komissio lopettaa rikkomusmenettelyt, jotka koskevat perintöveroa ja testamenttilahjoituksia voittoa tavoittelemattomille järjestöille

Komissio pitää myönteisinä muutoksia, joita Saksa on tehnyt erityistä elatusapua koskeviin perintöverosääntöihin ja Kreikka voittoa tavoittelemattomille järjestöille tehtyjen testamenttilahjoitusten ja pääasiallisten asuntojen perintöverokohteluun. Tämän seurauksena komissio on tänään päättänyt lopettaa kyseiset rikkomusmenettelyt.

MEMO/17/3494

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar