Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2017

Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή (εκ των οποίων 29 προειδοποιητικές επιστολές, 29 αιτιολογημένες γνώμες, 4 παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 9 περατώσεις υποθέσεων) παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 133 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο υποθέσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Ψηφιακή ενιαία αγορά

(Για περισσότερες πληροφορίες: Nathalie Vandystadt — Τηλ.: +32 229 67083, Inga Höglund — Τηλ.: +32 229 50698)

Προειδοποιητικές επιστολές

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του κανονισμού eIDAS

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει στη Σλοβακία προειδοποιητική επιστολή για την εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (eIDAS) [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014]. Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ως προς την ανεξαρτησία του σλοβακικού εποπτικού φορέα. Εάν ο εποπτικός φορέας δεν είναι πλήρως ανεξάρτητος, όπως απαιτείται από τον κανονισμό, θα μπορούσε να προκληθεί ανισότητα των ευκαιριών μεταξύ των διαφόρων οικονομικών φορέων και θα παραβιαζόταν η αρχή της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Ο κανονισμός eIDAS καθιστά δυνατή τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και υπηρεσιών εμπιστοσύνης (δηλ. τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, την ηλεκτρονική χρονοσφράγιση, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής παράδοσης δεδομένων και την πιστοποίηση ιστοτόπων) από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις για την πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες ή τη διαχείριση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η Σλοβακία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην εν λόγω επιστολή.

Αγορές τηλεπικοινωνιών: Η Επιτροπή καλεί 7 κράτη μέλη να προβούν εγκαίρως σε ανάλυση των σχετικών αγορών τους

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (οδηγία 2002/21/ΕΚ) να διεξάγουν, ανά τριετία, ανάλυση των αγορών τηλεπικοινωνιών που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία και να κοινοποιούν το αντίστοιχο μέτρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Ισπανία η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβενία δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την ανάλυσή τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, με την οποία καλεί τις επτά αυτές χώρες να πραγματοποιήσουν, χωρίς καθυστέρηση, την ανάλυση των σχετικών αγορών τηλεπικοινωνιών τους και να ενημερώσουν την Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία. Οι καθυστερήσεις και στις επτά περιπτώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τα πέντε έτη. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν.

 

2. Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Melanie Voin— Τηλ.: +32 229 58659)

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: Η Επιτροπή παραπέμπει το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και την ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στο Δικαστήριο λόγω της μη κοινοποίησης μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει το Λουξεμβούργο και την Τσεχική Δημοκρατία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (οδηγία 2014/54/ΕΕ) στην εθνική τους νομοθεσία, περισσότερο από ένα έτος μετά τη σχετική προθεσμία. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς. Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους στηρίζουν την «ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα οπουδήποτε στην ΕΕ». Όμως, η ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να γίνεται με δίκαιο τρόπο. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ, παρέχοντας στις εθνικές αρχές τα εργαλεία για την καταπολέμηση των καταχρήσεων και της απάτης. Ταυτόχρονα, τα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να προστατεύονται ακόμη και όταν αυτοί εργάζονται στο εξωτερικό. Οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που ήταν αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία έπρεπε να είχαν τεθεί σε εφαρμογή έως τις 21 Μαΐου 2016, και η Επιτροπή έπρεπε να είχε ενημερωθεί αμέσως. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη, καλώντας το Λουξεμβούργο και την Τσεχική Δημοκρατία να κοινοποιήσουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με την εν λόγω οδηγία, το Λουξεμβούργο κοινοποίησε μόνο μέτρα μερικής μεταφοράς της οδηγίας 2014/54/ΕΕ στο εθνικό του δίκαιο, και η Τσεχική Δημοκρατία δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει κανένα μέτρο μεταφοράς της οδηγίας. Ως εκ τούτου, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 33 510,4 ευρώ στην Τσεχική Δημοκρατία και 6 528 ευρώ στο Λουξεμβούργο, έως ότου η οδηγία μεταφερθεί πλήρως στην εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών. Η δίωξη των κρατών μελών που δεν ανακοινώνουν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο συνιστά προτεραιότητα για την Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

3. Ενέργεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen — Τηλ.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — Τηλ.: +32 229 52589)

Αιτιολογημένη γνώμη

Ακτινοπροστασία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό του δίκαιο την οδηγία Ευρατόμ για το πόσιμο νερό

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, ζητώντας την πλήρη μεταφορά της οδηγίας Ευρατόμ για το πόσιμο νερό (οδηγία 2013/51/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο έως τις 28 Νοεμβρίου 2015. Η οδηγία καθορίζει απαιτήσεις για την προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη, αφενός, θεσπίζουν πλαίσιο για τον έλεγχο τόσο της ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό όσο και της δόσης ακτινοβολίας από την κατανάλωση των διαφόρων μορφών του πόσιμου νερού και, αφετέρου, προβλέπουν τρόπους για την ενημέρωση του κοινού. Τον Απρίλιο του 2016 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, επειδή το εν λόγω κράτος μέλος δεν της είχε κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Σύμφωνα με την απάντηση των βελγικών αρχών στην επιστολή, και μετά την κοινοποίηση του μέτρου μεταφοράς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεταφορά της οδηγίας στο βελγικό δίκαιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το Βέλγιο έχει προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με τη συγκεκριμένη υποχρέωσή του. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Προειδοποιητική επιστολή

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Η Επιτροπή αποστέλλει στην Ισπανία προειδοποιητική επιστολή, με την οποία την καλεί να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία για την ενεργειακή απόδοση — οδηγία 2012/27/ΕΕ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη την εγκατάσταση ατομικών μετρητών ή κατανεμητών δαπανών θέρμανσης για τη μέτρηση της ατομικής κατανάλωσης θέρμανσης και την κατανομή του κόστους σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων, όπου η θέρμανση, η ψύξη και/ή το ζεστό νερό παρέχονται από κεντρική/συλλογική εγκατάσταση. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει.

 

4. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Ίρις Πέτσα — Τηλ.: +32 229 93321)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Πλαστικές σακούλες: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσουν τους ενωσιακούς κανόνες για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς

Η Επιτροπή καλεί την Κροατία και τη Ρουμανία να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα στο εθνικό τους δίκαιο [οδηγία για τις πλαστικές σακούλες — οδηγία (ΕΕ) 2015/720]. Τα κράτη μέλη, για να καταπολεμήσουν τη σπατάλη πόρων και τη ρίψη απορριμμάτων, όφειλαν να θεσπίσουν, έως τις 27 Νοεμβρίου 2016, μέτρα για να μειώσουν την κατανάλωση των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλαστικές σακούλες. Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επιτύχουν αυτή τη μείωση μέσα από τον καθορισμό τιμής για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς και/ή τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης. Οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να επιλέξουν από έναν κατάλογο μέτρων, ώστε να επιτύχουν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί από κοινού. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται οικονομικά μέσα, όπως η επιβολή φόρων ή τελών. Μια άλλη επιλογή είναι ο καθορισμός εθνικών στόχων μείωσης: τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, έως το τέλος του 2019, η ετήσια κατανάλωση ανά άτομο δεν θα ξεπερνά τις 90 σακούλες. Έως το τέλος του 2025 ο αριθμός αυτός θα πρέπει να μειωθεί στις 40 σακούλες ανά άτομο. Και οι δύο αυτές επιλογές μπορούν να υλοποιηθούν είτε με υποχρεωτικά μέτρα είτε μέσω συμφωνιών με τους αντίστοιχους κλάδους της οικονομίας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να απαγορευτούν οι πλαστικές σακούλες, με την προϋπόθεση ότι η απαγόρευση αυτή δεν υπερβαίνει τα όρια που θεσπίζει η οδηγία, ώστε να διαφυλαχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Η Επιτροπή εξετάζει κατά προτεραιότητα αν τα κράτη μέλη έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση να μεταφέρουν αυτή την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Σήμερα η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία και τη Ρουμανία, καθώς εξακολουθούν να μην έχουν κοινοποιήσει τα μέτρα τους στην Επιτροπή. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να παραπέμψει τα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να κοινοποιήσει τα μέτρα που έλαβε για να μειώσει τις εκπομπές από ατμούς βενζίνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, επειδή δεν της κοινοποίησε τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από ατμούς βενζίνης σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες για την ποιότητα του αέρα (οδηγία 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής). Η οδηγία αυτή αποτελεί ουσιώδες μέσο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς περιορίζει τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων που προέρχονται από τη βενζίνη στην ατμόσφαιρα. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να μεταφέρουν τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας έως τις 13 Μαρτίου 2016. Η Ρουμανία δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει τις νομικές πράξεις που μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη δοκιμή των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη και δίνει στις ρουμανικές αρχές προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να παραπέμψει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία για το νερό

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να συμμορφωθεί με τα δεύτερα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ) βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ). Τα σχέδια αυτά παρέχουν πλήρη εικόνα των βασικών ζητημάτων για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού και πρέπει να περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των καθοριζόμενων στόχων όσον αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα, η Ισπανία δεν έχει εγκρίνει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση των πρώτων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, τα οποία έπρεπε να είχαν υποβληθεί έως τις 22 Οκτωβρίου 2015 και για τις επτά περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού στις Καναρίους Νήσους. Επιπλέον, η ενημέρωση του κοινού και οι διαβουλεύσεις για τα εν λόγω προσχέδια δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τον Απρίλιο του 2017 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή. Εφόσον η Ισπανία δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη, προτού, ενδεχομένως, παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει.

 

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες

Θόρυβος: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εγκρίνουν χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για τον περιβαλλοντικό θόρυβο

Η Επιτροπή καλεί τη Γερμανία, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία να συμμορφωθούν με τις βασικές διατάξεις της οδηγίας για τον θόρυβο (οδηγία 2002/49/ΕΚ). Ο περιβαλλοντικός θόρυβος —όπως αυτός που προκαλείται από την οδική, τη σιδηροδρομική και την εναέρια κυκλοφορία— αποτελεί την υπ' αριθμό δύο περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν χάρτες θορύβου που να παρουσιάζουν την έκθεση στον θόρυβο εντός των μεγαλύτερων οικισμών, κατά μήκος των βασικών σιδηροδρομικών και οδικών αξόνων και γύρω από τα κύρια αεροδρόμια. Οι χάρτες αυτοί θα αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό μέτρων στα σχέδια δράσης για τον θόρυβο. Όσον αφορά τη Γερμανία, δεν έχουν καταρτιστεί ακόμα πολλά σχέδια δράσης για πολεοδομικά συγκροτήματα, μεγάλους οδικούς άξονες και μεγάλα αεροδρόμια, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τον Σεπτέμβριο του 2016. Ως προς τη Σλοβενία, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει συντελεστεί αρκετή πρόοδος από τον Σεπτέμβριο του 2016. Εξακολουθούν να μην έχουν καταρτιστεί σχέδια δράσης για δύο πολεοδομικά συγκροτήματα, καθώς και για τους περισσότερους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες. Επιπλέον, το παρωχημένο σχέδιο δράσης για τους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες εκτός της περιφέρειας της Λιουμπλιάνας δεν έχει αναθεωρηθεί. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία και στη Σλοβενία. Αυτά τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Επιπλέον, η Κύπρος και η Ρουμανία εξακολουθούν να μην έχουν εγκρίνει όλους τους χάρτες θορύβου και όλα τα σχέδια δράσης για τον θόρυβο όσον αφορά τα πολεοδομικά συγκροτήματα και τους μεγάλους οδικούς άξονες. Στην περίπτωση της Ρουμανίας αυτό ισχύει και για τους μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες εκτός των πολεοδομικών συγκροτημάτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στην Κύπρο και στη Ρουμανία προειδοποιητική επιστολή, καλώντας τες να συμμορφωθούν με τις βασικές υποχρεώσεις της οδηγίας για το θόρυβο εντός δύο μηνών.

Λύματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να εξασφαλίσουν την επαρκή επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία και στην Ισπανία και αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι οικισμοί (κωμοπόλεις, πόλεις, συγκρότημα κατοικιών) να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα αστικά τους λύματα. Η Επιτροπή, μετά την τελευταία έκθεση εφαρμογής που έλαβε, θεωρεί ότι η Γαλλία παραβιάζει τις απαιτήσεις της οδηγίας, αφού 373 οικισμοί δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη δευτεροβάθμια επεξεργασία. Οι 49 από τους οικισμούς αυτούς θα έπρεπε επίσης να είχαν εγκαταστήσει/διενεργήσει τριτοβάθμια επεξεργασία (ευαίσθητες ζώνες). Όσον αφορά την Ισπανία, η αξιολόγηση δείχνει ότι, εκτός από τον μεγάλο αριθμό οικισμών που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της οδηγίας και οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο άλλων τεσσάρων εν εξελίξει διαδικασιών επί παραβάσει για τα αστικά λύματα, ένας πολύ σημαντικός αριθμός οικισμών παραβιάζει εξάλλου τις βασικές υποχρεώσεις της οδηγίας για τη συλλογή, την επεξεργασία και την παρακολούθηση. Όσον αφορά τη Μάλτα, η Επιτροπή καλεί τις μαλτεζικές αρχές να εξασφαλίσουν την κατάλληλη επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε τρεις οικισμούς της (Gozo-Main, Malta South και Malta North). Επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα των απορρίψεων λυμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2016. Σύμφωνα με την απάντηση της Μάλτας, οι αρχές της προσπαθούν να βρουν λύση, αλλά δεν αναμένεται να έχει επιτευχθεί συμμόρφωση στο εγγύς μέλλον. Η Γαλλία, η Ισπανία και η Μάλτα έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Περιβαλλοντική ευθύνη: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να συμμορφωθεί πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ). Η οδηγία θεσπίζει την ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης για τις ζημίες που προκαλούν στο περιβάλλον και απαιτεί από αυτούς να προλαμβάνουν και να αποκαθιστούν, με δικά τους έξοδα, τις ζημίες που προκαλούν στη βιοποικιλότητα, το νερό ή το έδαφος. Η Επιτροπή εντόπισε σειρά μη συμβατών διατάξεων στην αυστριακή νομοθεσία μεταφοράς. Καθώς τα ζητήματα αυτά δεν έχουν διευθετηθεί, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Αυστρία προειδοποιητική επιστολή. Οι αυστριακές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν.

Ενιαία αγορά και ξυλεία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ξυλεία

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το Βέλγιο, όπου σημαντικές ποσότητες ξυλείας διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, δεν έχει καταφέρει να διενεργήσει σημαντικό αριθμό επαληθεύσεων από το 2013, όταν τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010]. Ο κανονισμός απαγορεύει τη διάθεση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας στην αγορά της ΕΕ και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των δασών ανά τον κόσμο. Έχει επίσης καθοριστική σημασία για την καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός απαιτεί από εκείνους που διαθέτουν ξυλεία στην εσωτερική αγορά της ΕΕ να εντοπίζουν τυχόν περιπτώσεις παράνομης υλοτόμησης και να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό αυτών των περιπτώσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να συζητήσει το θέμα με τις βελγικές αρχές, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει.

Νιτρικά: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση (C-149/14) που εκδόθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ στις 23 Απριλίου 2015. Στην εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τη νιτρορύπανση (οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου), επειδή δεν καθόρισε επαρκείς ευπρόσβλητες ζώνες, ούτε κατάρτισε προγράμματα δράσης για τις εν λόγω ζώνες. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την έκδοση της απόφασης, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει καταρτίσει κανένα πρόγραμμα δράσης για τις πρόσφατα χαρακτηρισμένες ευπρόσβλητες ζώνες. Ως εκ τούτου, αυτές οι ζώνες δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τους στόχους για τους οποίους έχουν καθοριστεί, δηλ. να προστατεύουν τα ύδατα από τη νιτρορύπανση. Δεδομένου ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από την έκδοση της απόφασης, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, προτού παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο και ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει.

Αέρας: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στο Λουξεμβούργο και στη Σλοβακία λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από NO2. Η ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ) και για καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη απαιτεί από τα κράτη μέλη να αξιολογούν την ποιότητα του αέρα σ' ολόκληρο το έδαφός τους και να λαμβάνουν μέτρα για να περιορίζουν την έκθεση των πολιτών σε ρύπους. Από την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης νομοθεσίας, το Λουξεμβούργο δεν έχει εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με τις δεσμευτικές οριακές τιμές για το ΝΟ2 στην πόλη του Λουξεμβούργου. Η Σλοβακία δεν εξασφάλισε επαρκή αριθμό και κατάλληλο τύπο σημείων δειγματοληψίας, ούτε προσκόμισε επαρκή έγκυρα στοιχεία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει στο Λουξεμβούργο και στη Σλοβακία προειδοποιητική επιστολή. Αμφότερα τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν.

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεταφέρει ορθά τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία της φύσης

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία, επειδή δεν μετέφερε ορθά την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση. Η οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ) και η οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου) συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασία των 500 ειδών άγριων πτηνών που απαντούν στη φύση της ΕΕ, καθώς και στη διαφύλαξη ευρέος φάσματος σπάνιων, απειλούμενων ή ενδημικών ειδών ζώων και φυτών. Η Σλοβενία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εξυγιάνει τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ισπανία να λάβει μέτρα που να οδηγήσουν στο κλείσιμο, τη σφράγιση και την αποκατάσταση όλων των εναπομενόντων χώρων υγειονομικής ταφής αδρανών αποβλήτων, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Αυτοί οι χώροι υγειονομικής ταφής αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Ισπανία δεν επιτέλεσε τα καθήκοντα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής όσον αφορά την απόρριψη αποβλήτων και δεν έλαβε μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι αρχικοί παραγωγοί ή κάτοχοι των αποβλήτων διενεργούν την αναγκαία επεξεργασία. Αυτό συνιστά συστημική παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 13 και 15 της οδηγίας. Η πρώτη επιστολή, η οποία απεστάλη στην Ισπανία τον Δεκέμβριο του 2015, δεν είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη αποφασιστικών μέτρων. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τουλάχιστον 338 μη ελεγχόμενοι χώροι που αναμένουν κλείσιμο ή επεξεργασία. Η Επιτροπή απευθύνει πλέον συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, στην οποία οι ισπανικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν.

 

5. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Letizia Lupini — Τηλ.: +32 229 51958)

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έλεγχος: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ στο Δικαστήριο λόγω πλημμελούς μεταφοράς των κανόνων της ΕΕ για τους ελέγχους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Σλοβενία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα για την πλήρη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων για τους ελέγχους στο εθνικό της νομικό σύστημα. Η έγκαιρη και ορθή μεταφορά της οδηγίας για τους ελέγχους (οδηγία 2014/56/ΕΕ) συνιστά σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και την ενδυνάμωση της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τους επίσημους ελέγχους, καθώς διορθώνει μια σειρά από ανεπάρκειες που είχαν διαπιστωθεί στην αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών κατά την πρόσφατη κρίση. Οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που ήταν αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία έπρεπε να είχαν τεθεί σε εφαρμογή έως τις 17 Ιουνίου 2016, και η Επιτροπή έπρεπε να είχε ενημερωθεί αμέσως. Το γεγονός ότι η Σλοβενία δεν μετέφερε την οδηγία εμποδίζει αυτή τη στιγμή τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τους επενδυτές και τους μετόχους, να επωφεληθούν από τους νέους κανόνες, οι οποίοι βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα των ελέγχων. Επίσης, έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία των εθνικών και ενωσιακών αγορών. Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του εθνικού πλαισίου της Σλοβενίας, καθώς οι αυξημένες απαιτήσεις ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας που περιλαμβάνονται στην οδηγία δεν έχουν μεταφερθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Λογαριασμοί πληρωμών: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο λόγω μη εφαρμογής των κανόνων για τους λογαριασμούς πληρωμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν της κοινοποίησε μέτρα για την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών (οδηγία 2014/92/ΕΕ). Οι ενωσιακοί κανόνες για τους λογαριασμούς πληρωμών είναι ουσιώδεις για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν διαφανείς λογαριασμοί πληρωμών που θα λειτουργούν προς όφελος των καταναλωτών σε μια ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς αγορά. Η οδηγία παρέχει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της ΕΕ το δικαίωμα να έχουν έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών έναντι εύλογου τέλους, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Επιπλέον, η οδηγία βελτιώνει τη διαφάνεια των τελών των λογαριασμών πληρωμών και διευκολύνει τη σύγκριση και την αλλαγή. Οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που ήταν αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία έπρεπε να είχαν τεθεί σε εφαρμογή έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016, και η Επιτροπή έπρεπε να είχε ενημερωθεί αμέσως. Μέχρι σήμερα η Ισπανία δεν έχει μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό της δίκαιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Προειδοποιητική επιστολή

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να μεταφέρει τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των ασφαλίσεων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στη Γαλλία προειδοποιητική επιστολή, με την οποία την καλεί να μεταφέρει πλήρως την οδηγία «Φερεγγυότητα II» (οδηγία 2009/138/ΕΚ) και την οδηγία «Omnibus II» (οδηγία 2014/51/ΕΕ). Εάν η Γαλλία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να της αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

 

6. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet — Τηλ.: +32 229 56182, Maud Noyon – τηλ: +32 229 80379)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ουγγαρία: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σήμερα, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία σχετικά με τον ουγγρικό νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εν λόγω γνώμη αποστέλλεται μετά την αιτιολογημένη γνώμη της 14ης Ιουλίου και την προειδοποιητική επιστολή της 26ης Απριλίου. Η Επιτροπή, στην αιτιολογημένη γνώμη της, ισχυρίστηκε ότι ο ουγγρικός νόμος δεν είναι συμβατός με την ελευθερία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να παρέχουν υπηρεσίες και να εγκαθίστανται οπουδήποτε εντός της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή πιστεύει ότι η νέα νομοθεσία αντιβαίνει στο δικαίωμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας, στο δικαίωμα εκπαίδευσης και στην επιχειρηματική ελευθερία, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τέλος, η Επιτροπή εκτιμά ότι η εν λόγω νομοθεσία δεν είναι συμβατή με τις νομικές υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορικού δικαίου [της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS), στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)]. Η Ουγγαρία απάντησε στην Επιτροπή στις 14 Αυγούστου. Η συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη που απεστάλη σήμερα διευκρινίζει περαιτέρω τις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά τη μη συμβατότητα του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της GATS. Δεδομένου ότι, ήδη από την αιτιολογημένη γνώμη του Ιουλίου του 2017, οι ουγγρικές αρχές γνώριζαν τη λεπτομερή ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με διατάξεις της GATS, η Ουγγαρία έχει προθεσμία δυο εβδομάδων για να παράσχει πρόσθετες διευκρινίσεις. Εάν η Ουγγαρία δεν απαντήσει ικανοποιητικά στην αιτιολογημένη γνώμη, τότε η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει το δεύτερο βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας της επί παραβάσει κατά της Πορτογαλίας, στην οποία απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση του εν λόγω κράτους μέλους με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ). Η οδηγία ορίζει ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται εντός 30 ημερών ή, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός 60 ημερών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι πορτογαλικές δημόσιες αρχές πραγματοποιούν τις πληρωμές τους, κατά μέσο όρο, εντός 90-100 ημερών. Η κατάσταση είναι κρίσιμη στον τομέα της υγείας, όπου οι μέσες προθεσμίες πληρωμών ξεπερνούν τις 300 ημέρες. Τον Απρίλιο του 2017 η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία για πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ. Οι πορτογαλικές αρχές απάντησαν τον Ιούνιο του 2017. Οι δημόσιες διοικήσεις καλούνται να διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ώστε να ατονήσει η πρακτική των καθυστερήσεων πληρωμών, δίνοντας οι ίδιες το παράδειγμα και πληρώνοντας τους προμηθευτές τους εγκαίρως και με διαφανή τρόπο. Οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις —ιδίως τις ΜΜΕ—, καθώς πλήττουν τη ρευστότητα και τις ταμειακές ροές τους, περιπλέκουν την οικονομική διαχείρισή τους και θέτουν εμπόδια στη μεγέθυνσή τους. Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών ενισχύει τα δικαιώματα των πιστωτών, καθορίζοντας προθεσμίες πληρωμής τις οποίες πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές όταν προμηθεύονται αγαθά ή υπηρεσίες, ενώ, σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών πληρωμής, παρέχει στις επιχειρήσεις το δικαίωμα εύλογης αποζημίωσης. Η Πορτογαλία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Προειδοποιητική επιστολή

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να τηρήσει τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Λετονία σχετικά με την προμήθεια προϊόντων για την οργάνωση της κυκλοφορίας, όπως φωτεινών σηματοδοτών και διατάξεων ελέγχου. Η Επιτροπή φρονεί ότι η Λετονία, ζητώντας στα τεύχη δημοπράτησης συγκεκριμένα εμπορικά σήματα και επωνυμίες προϊόντων, παραβίασε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων που προβλέπονται στους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις (οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Η Λετονία έχει προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με τη συγκεκριμένη υποχρέωσή της. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

 

7. Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Melanie Voin— Τηλ.: +32 229 58659,

Tim McPhie -—Τηλ.: +32 229 58602)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ σχετικά με τον νόμο της για τις ΜΚΟ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ουγγαρία αιτιολογημένη γνώμη —το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει— λόγω του ουγγρικού νόμου για τις ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από ξένα κεφάλαια. Η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τον ουγγρικό νόμο για τις ΜΚΟ αποστέλλεται μετά την προειδοποιητική επιστολή που είχε στείλει η Επιτροπή στις 14 Ιουλίου. Η Επιτροπή είχε αποφασίσει να κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της Ουγγαρίας, επειδή η εν λόγω χώρα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των διατάξεων της Συνθήκης οι οποίες αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, αφού στον νόμο για τις ΜΚΟ θέσπισε διατάξεις οι οποίες έμμεσα εισάγουν διακρίσεις και περιορίζουν δυσανάλογα τις δωρεές από το εξωτερικό σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Πέραν αυτών των ανησυχιών, η Επιτροπή φρονεί ότι η Ουγγαρία παραβιάζει το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΕ. Η Ουγγαρία απάντησε στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής στις 14 Αυγούστου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού εξέτασε προσεκτικά τις εξηγήσεις που έδωσε η Ουγγαρία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σοβαρές ανησυχίες της δεν απαντήθηκαν. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία ενός μηνός για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Ουγγαρία δεν απαντήσει ικανοποιητικά στην αιτιολογημένη γνώμη, τότε η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρει την οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων

Η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία να μεταφέρει την οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων — οδηγία 2012/29/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία παρέχει στα θύματα εγκληματικών πράξεων σαφή δικαιώματα, ώστε να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες και να λαμβάνουν βοήθεια και προστασία, σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες. Ορίζει ότι όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων και τα μέλη των οικογενειών τους πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ευαισθησία και επαγγελματικό τρόπο. Επιπλέον, η οδηγία εξασφαλίζει ότι θα εντοπίζονται τα ευάλωτα θύματα —όπως τα θύματα βιασμού, τρομοκρατικής ενέργειας ή εγκλήματος μίσους, και τα θύματα που είναι πιο ευάλωτα λόγω του κινδύνου πρόκλησης άλλης βλάβης. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα προστασίας τους κατά τη διάρκεια της δίκης και έναντι οποιασδήποτε απειλής από τον δράστη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προστασία των παιδιών. Οι ενωσιακοί κανόνες εφαρμόζονται σε όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους. Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 16 Νοεμβρίου 2015. Μέχρι σήμερα, η Ιρλανδία δεν έχει ακόμα κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανέναν εθνικό κανόνα για τη μεταφορά της συγκεκριμένης ενωσιακής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τις ιρλανδικές αρχές να αναλάβουν δράση και αποφάσισε να απευθύνει στην Ιρλανδία αιτιολογημένη γνώμη. Εάν οι ιρλανδικές αρχές δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ και τη ΔΑΝΙΑ να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία και τη Δανία να λάβουν μέτρα άμεσα, ώστε να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών (οδηγία 2011/83/ΕΕ). Με την εν λόγω οδηγία, οι καταναλωτές στην ΕΕ επωφελούνται από την εφαρμογή ενιαίων ισχυρών κανόνων για την προστασία τους κάθε φορά που πραγματοποιούν αγορές στην ΕΕ. Ορισμένα από τα σημαντικά οφέλη είναι το δικαίωμα επιστροφής αγαθών και το δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης σε περίπτωση που οι καταναλωτές αλλάξουν γνώμη εντός 14 ημερών, η απαγόρευση κρυφών χρεώσεων και τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια για αγορές μέσω του διαδικτύου. Η Δανία θα πρέπει πλέον, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίσει ότι προβλέπει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, όταν οι έμποροι παραβιάζουν τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα πρέπει να διευκρινίζει ότι, αν οι καταναλωτές δεν αντιδράσουν σε περίπτωση αποστολής μη ζητηθέντων αγαθών σ' αυτούς, δεν σήμαινε ότι συγκατατίθενται στην αγορά των προϊόντων. Η Αυστρία έχει προβλέψει κυρώσεις οι οποίες δεν φαίνεται να είναι αρκετά αποτρεπτικές και δεν καλύπτουν όλες τις παραβιάσεις της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η Αυστρία θα πρέπει επίσης να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ακυρώνουν ολόκληρη την παραγγελία τους, εάν έχουν αγοράσει περισσότερα του ενός προϊόντα στο πλαίσιο μίας παραγγελίας, σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσής της. Η Επιτροπή αποστέλλει στην Αυστρία και στη Δανία προειδοποιητική επιστολή, καλώντας τες να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Εάν αυτά τα κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σχετικά μ' αυτό το ζήτημα.

 

8. Θαλάσσια πολιτική και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Ίρις Πέτσα — Τηλ.: +32 229 93321)

 

Προειδοποιητική επιστολή

Αλιεία: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να αναλάβει δράση κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, επειδή δεν έλαβε μέτρα για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας από ορισμένα σκάφη της στα ύδατα που τελούν υπό την ευθύνη της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πορτογαλία δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της για την επιβολή των ενωσιακών κανόνων: όσον αφορά τα μέτρα διατήρησης και εφαρμογής της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1386/2007 του Συμβουλίου] και τον κανονισμό περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου). Η Επιτροπή φρονεί ότι η Πορτογαλία παραβιάζει επίσης τους κανόνες του κανονισμού ελέγχου που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την κοινή αλιευτική πολιτική [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου]. Εάν η Πορτογαλία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να της αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

 

9. Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tove Ernst — Τηλ.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444, Markus Lammert -—Τηλ.: +32 229 80423)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις Prüm

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή δεν μετέφερε πλήρως τις αποφάσεις Prüm (αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Οι αποφάσεις Prüm δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν γρήγορα πληροφορίες σχετικά με το DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα εθνικά στοιχεία ταξινόμησης οχημάτων, και αποτελούν σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια. Τον Σεπτέμβριο του 2016 απεστάλη στις ελληνικές αρχές προειδοποιητική επιστολή. Έκτοτε, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει πλήρως τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για το DNA και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία αξιολόγησης όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων. Η Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα να ολοκληρώσει γρήγορα τη διαδικασία για την πλήρη συμμόρφωσή της με τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχει. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ασφάλεια — Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να εφαρμόσει πλήρως την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στο Λουξεμβούργο, επειδή δεν κοινοποίησε τα εθνικά μέτρα που έλαβε για τη μεταφορά της «σουηδικής πρωτοβουλίας» (απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών κατά τη διερεύνηση εγκλήματος ή τη διεξαγωγή επιχειρήσεων συλλογής στοιχείων σχετικά με έγκλημα. Η πρωτοβουλία, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2006, έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη έως τις 19 Δεκεμβρίου 2008. Το Λουξεμβούργο έλαβε προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2016, αλλά δεν έχει ακόμα ενημερώσει την Επιτροπή για τυχόν μέτρα μεταφοράς. Το Λουξεμβούργο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για να εξασφαλίσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αιτιολογημένες γνώμες και περατώσεις

Νόμιμη μετανάστευση — Ενδοεταιρικές μεταθέσεις: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΣΟΥΗΔΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά, και περατώνει πέντε υποθέσεις

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, στη Σουηδία και στη Φινλανδία, λόγω της μη κοινοποίησης (Φινλανδία) και της μερικής κοινοποίησης (Βέλγιο και Σουηδία) των εθνικών μέτρων που έλαβαν για την εφαρμογή της οδηγίας για τις ενδοεταιρικές μεταθέσεις προσωπικού από χώρες εκτός ΕΕ. Η οδηγία για τις ενδοεταιρικές μεταθέσεις (οδηγία 2014/66/ΕΕ), η οποία εκδόθηκε στις 15 Μαΐου 2014, έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη έως τις 29 Νοεμβρίου 2016. Στόχος της οδηγίας είναι να διευκολυνθούν η προσωρινή τοποθέτηση των εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες (διοικητικών στελεχών, ειδημόνων και ασκούμενων) των πολυεθνικών εταιρειών σε θυγατρικές εντός της ΕΕ. Το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που έλαβαν για να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις εν λόγω υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ. Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γαλλίας, Κύπρου, της Λετονίας, του Λουξεμβούργου και της Σλοβακίας, αφού εξέτασε τα μέτρα μεταφοράς που της κοινοποιήθηκαν από αυτά τα πέντε κράτη μέλη σχετικά με την οδηγία για τις ενδοεταιρικές μεταθέσεις.

 

10. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Alexis Perier —Τηλ.: +32 229 69143)

 

Προειδοποιητική επιστολή

Αερομεταφορές: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να τηρήσει τις αρχές διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, επειδή δεν έλαβε διορθωτικά μέτρα για τη δημιουργία κοινής πολιτικοστρατιωτικής μονάδας διαχείρισης του εναέριου χώρου, ανταποκρινόμενο στις αρχές της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου (ΕΧΕΧ). Σύμφωνα με τις εν λόγω αρχές, ο εναέριος χώρος δεν χαρακτηρίζεται πλέον ως αμιγώς «πολιτικός» ή «στρατιωτικός» εναέριος χώρος, αλλά θεωρείται ως σύνολο και κατανέμεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Διορθωτικά μέτρα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και της αρχής πολιτικής αεροπορίας του Βελγίου κατά τη διάρκεια τυπικών επιθεωρήσεων. Εάν το Βέλγιο δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στις βελγικές αρχές αιτιολογημένη γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να μεταφέρει πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία να ευθυγραμμίσει όλους τους εθνικούς της κανόνες με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (οδηγία 2004/49/ΕΚ). Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να συστήσουν ανεξάρτητη αρχή για την ασφάλεια και ανεξάρτητο φορέα διερεύνησης ατυχημάτων και συμβάντων. Απαιτεί επίσης την ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων για την ασφάλεια σε διάφορους ενδιαφερομένους στον τομέα των σιδηροδρόμων, με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι δεν αλληλεπικαλύπτονται ούτε παρεμβαίνει ο ένας στο έργο του άλλου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Βουλγαρία δεν έχει εξασφαλίσει την ανεξαρτησία του φορέα διερεύνησης ούτε τη χρηματοδότησή του με επαρκείς πόρους. Η Βουλγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να επικαιροποιήσει την εθνική της νομοθεσία

Η Επιτροπή κάλεσε την Κροατία να μεταφέρει πλήρως τη νομοθεσία της ΕΕ για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της αεροπορίας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008]. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιούν τακτικά την εθνική τους νομοθεσία για την ασφάλεια της αεροπορίας. Η νομοθεσία αυτή καθορίζει τις οργανωτικές δομές, τις αρμοδιότητες και τους μηχανισμούς παρακολούθησης των δραστηριοτήτων σε εθνικούς αερολιμένες, έναντι των αεροπορικών εταιρειών και των φορέων που είναι σχετικοί με την ασφάλεια της αεροπορίας. Ωστόσο, η Κροατία δεν έχει επισήμως εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση. Πρόκειται για ζήτημα διοικητικού χαρακτήρα, το οποίο δεν συνδέεται με αδυναμίες στον τομέα της ασφάλειας. Οι κροατικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Βιώσιμες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 9 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους κανόνες σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Η Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (οδηγία 2014/94/ΕΕ). Ο κύριος στόχος της οδηγίας είναι η θέσπιση κοινού πλαισίου για τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρώπη. Αυτό έχει ουσιώδη σημασία για τη μείωση της εξάρτησης των μεταφορών από το πετρέλαιο, τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτής της εξάρτησης στο περιβάλλον και, ως εκ τούτου, για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η οδηγία θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα και των σημείων ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο και υδρογόνο. Η οδηγία έπρεπε να έχει τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο έως τις 18 Νοεμβρίου 2016. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή μόνο μέτρα μερικής μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Τα 9 κράτη μέλη έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή αυτά τα μέτρα· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

11. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — Τηλ.: +32 229 87183)

Αιτιολογημένη γνώμη

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να εναρμονίσει με το ενωσιακό δίκαιο τους εθνικούς κανόνες για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από τόκους ομολογιών

Η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, επειδή η εν λόγω χώρα παραβίασε τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τη φορολόγηση των εισοδημάτων από τόκους ομολογιών [άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)]. Οι βελγικοί κανόνες που εφαρμόζονται στους τόκους ομολογιών σταθερής απόδοσης διαφέρουν ανάλογα με το αν οι τόκοι προέρχονται από βελγικές ομολογίες ή αλλοδαπές ομολογίες. Οι βελγικοί εθνικοί κανόνες σχετικά με τις ομολογίες που είναι εγγεγραμμένες στο βελγικό σύστημα εκκαθάρισης και εξαργυρώνονται στο Βέλγιο λαμβάνουν υπόψη την περίοδο διακράτησης των εν λόγω ομολογιών, αν διακρατούνται για διάστημα μικρότερο από ένα πλήρες φορολογικό έτος. Αντιθέτως, οι κανόνες που ισχύουν για εισοδήματα που προέρχονται από αλλοδαπές ομολογίες εγγεγραμμένες στο βελγικό σύστημα εκκαθάρισης και τα οποία εισπράττονται εκτός Βελγίου υπολογίζονται σαν να είχαν διακρατηθεί για ένα πλήρες φορολογικό έτος. Αυτή η διαφορά ως προς τη μεταχείριση των εισοδημάτων από τόκους συνιστά εμπόδιο στη διασυνοριακή κυκλοφορία των κεφαλαίων και παραβιάζει το άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 40 της Συμφωνίας ΕΟΧ.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να ευθυγραμμίσει το σύστημα επιστροφής ΦΠΑ με τους κανόνες της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, επειδή η χώρα αυτή παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (οδηγία ΦΠΑ — οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου· και οδηγία περί επιστροφής ΦΠΑ — οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου). Σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού δικαίου, ο υποκείμενος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος στη Γερμανία και ζητεί την επιστροφή ΦΠΑ από άλλο κράτος μέλος μέσω γερμανικής διαδικτυακής πύλης μπορεί να χάσει το δικαίωμα επιστροφής· αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Γερμανία δεν δίνει συνέχεια σε δυνητικά μηνύματα σφάλματος από το κράτος μέλος επιστροφής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Γερμανία παραβιάζει επίσης τους κανόνες περί διοικητικής συνεργασίας [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου], όταν, ενώ ζητείται από ένα κράτος μέλος επιστροφής να ενημερώσει τους φορολογουμένους μόνιμους κατοίκους για τους σχετικούς κανόνες και αποφάσεις, η Γερμανία δεν το πράττει. Εάν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις γερμανικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να ευθυγραμμίσει τις εθνικές απαιτήσεις για τον ΦΠΑ με τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, επειδή η χώρα αυτή παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ (οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου του ηλεκτρονικού εμπορίου και μεταφορών (EKAER), οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν στις ουγγρικές φορολογικές αρχές λεπτομερείς πληροφορίες για τους σκοπούς του ΦΠΑ όσον αφορά ορισμένες μεταφορές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας το δημόσιο οδικό δίκτυο. Η απαίτηση αυτή παραβιάζει την οδηγία για τον ΦΠΑ, καθώς επηρεάζει πρωτίστως τις διασυνοριακές ενωσιακές συναλλαγές και καθιερώνει διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με τη διέλευση συνόρων. Εάν η Ουγγαρία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ουγγρικές αρχές.

 

Περατώσεις υποθέσεων

Φορολογία: Η Επιτροπή περατώνει τις διαδικασίες επί παραβάσει σχετικά με τον φόρο κληρονομιάς και τη φορολογική μεταχείριση των κληροδοσιών προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις τροποποιήσεις τις οποίες εισήγαγαν η Γερμανία (στους κανόνες σχετικά με τον φόρο κληρονομιάς για ειδικά επιδόματα συντήρησης) και η Ελλάδα (σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των κληροδοσιών προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και της πρώτης κατοικίας). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τις εν λόγω υποθέσεις παράβασης.

MEMO/17/3494

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar