Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet – oktober

Bruxelles, den 4. oktober 2017

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet – oktober

Oversigt efter politikområde

Kommissionen er med sin månedlige pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet gået videre i sager mod medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. De afgørelser, som den har truffet, og som omfatter mange sektorer og politikområder, har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgerne og erhvervslivet.

De vigtigste afgørelser, Kommissionen har truffet (29 åbningsskrivelser, 29 begrundede udtalelser, 4 sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol og 9 henlæggelser) gennemgås nedenfor grupperet efter de forskellige politikområder. Kommissionen har også henlagt 133 sager, hvori problemerne med de berørte medlemsstater er blevet løst, uden at Kommissionen behøvede at gå videre med sagen.

Yderligere oplysninger om EU's traktatbrudsprocedure findes i MEMO/12/12. Nærmere oplysninger om alle de afgørelser, der er truffet i dag, findes i registret over afgørelser i traktatbrudssager.

 

1. Det digitale indre marked

(Yderligere oplysninger: Nathalie Vandystadt - tlf.: +32 229 67083, Inga Höglund – tlf.: +32 229 50698)

Åbningsskrivelser

Elektroniske transaktioner: Kommissionen opfordrer SLOVAKIET til at sikre korrekt gennemførelse af eIDAS-forordningen

Kommissionen besluttede i dag at fremsende en åbningsskrivelse til Slovakiet vedrørende gennemførelsen af EU-forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (eIDAS; forordning (EU) nr. 910/2014). Kommissionen er bekymret for det slovakiske tilsynsorgans uafhængighed. Hvis et tilsynsorgan ikke er fuldstændig uafhængigt, som det kræves i forordningen, kan det resultere i ulige muligheder for forskellige økonomiske aktører og dermed bryde med princippet om EU's indre marked. eIDAS-forordningen gør det muligt for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder at anvende elektroniske identifikationsmidler og tillidstjenester (dvs. elektroniske signaturer, elektroniske segl, tidsstempler, rekommanderet elektronisk levering og webstedsautentifikation), skaffe sig adgang til onlinetjenester eller forvalte elektroniske transaktioner. Slovakiet har nu to måneder til at svare på skrivelsen.

Telekommunikationsmarkederne: Kommissionen opfordrer syv medlemsstater til rettidigt at analysere de relevante telekommunikationsmarkeder

De nationale kontrolmyndigheder skal i henhold til den gældende retlige ramme (direktiv 2002/21/EC) hvert tredje år analysere de telekommunikationsmarkeder, der er undergivet EU-regulering, og underrette Europa-Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet. Belgien, Irland, Polen, Rumænien, Slovenien, Spanien og Ungarn har ikke underrettet Kommissionen om deres analyser. Derfor besluttede Kommissionen i dag at anmode disse syv lande om hurtigst muligt at analysere de relevante telekommunikationsmarkeder og underrette Kommissionen inden for den tidsramme, der er fastsat i EU-retten. Forsinkelsen er i alle syv tilfælde betydeligt over fem år. De syv berørte medlemsstater har to måneder til at svare.

 

2. Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

(Yderligere oplysninger: Christian Wigand - tlf.: +32 229 62253, Melanie Voin - tlf.: +32 229 58659)

 

Sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol

Arbejdskraftens frie bevægelighed: Kommissionen indbringer LUXEMBOURG og TJEKKIET for EU-Domstolen for ikke at have fremsendt oplysninger om foranstaltninger på nationalt plan til gennemførelse af EU-retten

Europa-Kommissionen lægger sag an mod Luxembourg og Tjekkiet ved EU-Domstolen for manglende underretning om fuld gennemførelse i deres nationale lovgivning af direktivet om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (direktiv 2014/54/EU) mere end et år efter fristen. Den frie bevægelighed er en af det indre markeds største fordele. Ifølge den seneste Eurobarometer-undersøgelse støtter mere end otte ud af ti europæere "fri bevægelighed for EU-borgere, som kan bo, arbejde, studere og drive forretning overalt i EU". Men den frie bevægelighed skal foregå på et rimeligt grundlag. Derfor træffer denne Kommission foranstaltninger med henblik på at undgå social dumping ved at give de nationale myndigheder redskaberne til at bekæmpe misbrug og svindel. Samtidig er det også nødvendigt at beskytte arbejdstagernes rettigheder, når de arbejder i udlandet. De love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for medlemsstaternes overholdelse af direktivet, skulle være trådt i kraft senest den 21. maj 2016, og Kommissionen skulle have været underrettet med det samme. Selv om Kommissionen sendte en åbningsskrivelse og en begrundet udtalelse, hvori Luxembourg og Tjekkiet blev opfordret til at meddele fuld overholdelse af direktivet, har Luxembourg givet meddelelse om foranstaltninger, der kun delvist gennemfører direktiv 2014/54/EU i national lovgivning, og Tjekkiet har endnu ikke fremsendt oplysninger om nogen form for gennemførelse af direktivet. På grundlag af proceduren fastsat i artikel 260, stk. 3, i TEUF vil Kommissionen derfor anmode Domstolen om at pålægge Tjekkiet og Luxembourg en daglig tvangsbøde på henholdsvis 33 510,4 EUR og 6 528 EUR, indtil direktivet er helt gennemført i landenes nationale lovgivning. Kommissionen anser det for en prioritet at følge op på tilfælde, hvor medlemsstater ikke fremsender oplysninger om gennemførelsesforanstaltninger. For yderligere oplysninger henvises til pressemeddelelsen om sagen.

 

3. Energi

(Yderligere oplysninger: Anna-Kaisa Itkonen - tlf.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tlf.: +32 229 52589)

Begrundet udtalelse

Strålingsbeskyttelse: Kommissionen anmoder BELGIEN om at gennemføre Euratomdirektivet om drikkevand fuldt ud

Kommissionen har i dag besluttet at fremsende en begrundet udtalelse til Belgien med en opfordring til at gennemføre Euratomdirektivet om drikkevand (Rådets direktiv 2013/51/Euratom). Medlemsstaterne skulle gennemføre direktivet inden den 28. november 2015. Dette direktiv fastlægger krav om beskyttelse af befolkningens sundhed mod radioaktive stoffer i drikkevand. Direktivet sikrer medlemsstaternes indførelse af en ramme, som både har til formål at kontrollere radioaktiviteten i drikkevand og den strålingsdosis, som personer udsættes for ved at indtage forskellige typer drikkevand, og at sørge for oplysning af offentligheden. Siden Belgien ikke har underrettet Kommissionen om nogen gennemførelsesforanstaltninger inden for den fastsatte frist, fremsendte Kommissionen en åbningsskrivelse i april 2016. Efter at have modtaget de belgiske myndigheders svar på denne skrivelse og en meddelelse om en gennemførelsesforanstaltning, anser Kommissionen stadig gennemførelsen af direktivet i Belgien for at være ufuldstændig. Belgien har to måneder til at opfylde sine forpligtelser, i modsat fald kan Kommissionen beslutte at lægge sag an mod Belgien ved EU-Domstolen.

 

Åbningsskrivelse

Energieffektivitet: Kommissionen opfordrer SPANIEN til at gennemføre EU's regler om energieffektivitet korrekt

Kommissionen fremsender en åbningsskrivelse til Spanien med en formel opfordring til at sikre korrekt gennemførelse af EU's lovgivning om energieffektivitet (direktiv 2012/27/EU). Direktivet forpligter medlemsstaterne til at installere individuelle målere eller varmefordelingsmålere med henblik på at måle energiforbruget og fordele omkostningerne i bygninger med flere lejligheder og bygninger, der anvendes til flere formål, hvor opvarmning, nedkøling og/eller varmt vand leveres fra en central/fælles installation. Spanien har nu en svarfrist på to måneder.

 

4. Miljø

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio – tlf.: +32 229 56172, Iris Petsa – tlf.: +32 229 93321)

 

Begrundede udtalelser

Plastposer: Kommissionen opfordrer KROATIEN og RUMÆNIEN til at gennemføre EU-reglerne om letvægtsplastbæreposer

Kommissionen opfordrer Kroatien og Rumænien til at gennemføre EU's affaldslovgivning i national ret (direktivet om plastposer, direktiv (EU) 2015/720). Med henblik på at bekæmpe ressourcespild og henkastning af affald skulle medlemsstaterne senest den 27. november 2016 gennemføre foranstaltninger til at reducere forbruget af letvægtsplastbæreposer i overensstemmelse med direktivet om plastposer. Direktivet pålægger medlemsstaterne at sikre dette ved at opkræve betaling for letvægtsplastbæreposer og/eller vedtage nationale reduktionsmål. De nationale regeringer kan vælge mellem en række foranstaltninger til at opfylde de aftalte mål. Disse omfatter bl.a. økonomiske instrumenter såsom gebyrer eller afgifter. En anden mulighed er at vedtage nationale reduktionsmål: Medlemsstaterne skal sikre, at det årlige forbrug ikke overstiger 90 letvægtsplastbæreposer pr. person inden udgangen af 2019. Ved udgangen af 2025 bør dette antal være nede på højst 40 plastposer pr. person. Begge muligheder kan forfølges enten ved hjælp af tvungne foranstaltninger eller aftaler med de forskellige erhvervssektorer. Der kan også indføres forbud mod plastposer, forudsat at disse ikke går videre end de grænser, der er fastlagt i direktivet for at opretholde varernes frie bevægelighed i det europæiske indre marked. Kommissionen kontrollerer først og fremmest, om medlemsstaterne har opfyldt forpligtelsen til at gennemføre direktivet. Kommissionen sender i dag en begrundet udtalelse til Kroatien og Rumænien vedrørende fortsat manglende underretning om vedtagne foranstaltninger. Disse medlemsstater har nu to måneder til at besvare den begrundede udtalelse. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den lægge sag an mod de pågældende medlemsstater ved EU-Domstolen.

Luftkvalitet: Kommissionen opfordrer RUMÆNIEN til at fremsende oplysninger om foranstaltninger til at nedbringe emissionerne fra benzindampe

Europa-Kommissionen besluttede at fremsende en begrundet udtalelse til Rumænien for ikke at have fremsendt oplysninger om foranstaltninger til at nedbringe emissionerne fra benzindampe i henhold til EU's regler om luftkvalitet (Kommissionens direktiv 2014/99/EU). Direktivet er et centralt instrument til at beskytte menneskers sundhed og miljøet, idet det begrænser emissioner af flygtige organiske forbindelser fra benzin til luften. Medlemsstaterne skulle gennemføre en ændring af direktivet senest den 13. marts 2016. Rumænien har endnu ikke meddelt Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter til gennemførelse af bestemmelserne om kontrol af benzindampgenvindingssystemer i national lov. Kommissionen har derfor fremsendt en begrundet udtalelse til de rumænske myndigheder med en frist på to måneder til at besvare udtalelsen. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den lægge sag an mod Rumænien ved EU-Domstolen.

Vand: Kommissionen opfordrer SPANIEN til at overholde EU's vandlovgivning

Kommissionen anmoder Spanien om at overholde anden runde af vandområdeplanerne under vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF). Disse planer giver et samlet overblik over de vigtigste kendetegn ved hvert vandområdedistrikt og skal indeholde de specifikke foranstaltninger, der kræves for at nå miljøkvalitetsmålene. Spanien har indtil videre ikke vedtaget, offentliggjort og fremsendt oplysninger til Kommissionen om evalueringen og ajourføringen af den første vandområdeplan, hvilket for alle syv vandområdedistrikter på De Kanariske Øer skulle have været gjort senest den 22. oktober 2015. Derudover er offentlig information og høringer vedrørende disse udkast til planer endnu ikke afsluttet. Der blev sendt en åbningsskrivelse i april 2017. Da Spanien ikke har overholdt forpligtelserne i vandrammedirektivet fremsender Kommissionen nu en begrundet udtalelse til Spanien, hvorefter sagen eventuelt vil blive indbragt for EU-Domstolen. Spanien har en svarfrist på to måneder.

 

Åbningsskrivelser og begrundede udtalelser

Støj: Kommissionen opfordrer CYPERN, RUMÆNIEN, SLOVENIEN og TYSKLAND til at udarbejde støjkort og handlingsplaner vedrørende ekstern støj

Europa-Kommissionen opfordrer Cypern, Rumænien, Slovenien og Tyskland til at overholde de centrale bestemmelser i støjdirektivet (direktiv 2002/49/EF). Ekstern støj – forårsaget af vej-, jernbane- og flytrafik – er næstefter luftforurening den vigtigste årsag til for tidlig død. Ifølge direktivet skal medlemsstaterne udarbejde støjkort over eksponeringen for støj i de større byområder samt langs større veje, jernbaner og lufthavne. Disse støjkort skal danne udgangspunktet for foranstaltningerne i handlingsplanerne for bekæmpelse af støj. For så vidt angår Tyskland er der på trods af de fremskridt, der er opnået siden september 2016, stadig behov for at udarbejde handlingsplaner for byområder, større veje og lufthavne. I Sloveniens tilfælde finder Kommissionen ikke, at der er gjort tilstrækkelige fremskridt siden september 2016. Der mangler stadig handlingsplaner for to byområder samt for de fleste større veje og jernbaner, og den forældede handlingsplan for de større veje og jernbaner uden for byområdet Ljubljana er ikke blevet revideret. Kommissionen har derfor besluttet at fremsende en begrundet udtalelse til Slovenien og Tyskland. De har nu to måneder til at svare. Derudover har Cypern og Rumænien stadig ikke udarbejdet alle støjkort og handlingsplaner for byområder og større veje. I Rumæniens tilfælde gælder dette også for større jernbaner uden for byområderne. Kommissionen har derfor besluttet at fremsende en åbningsskrivelse til Cypern og Rumænien, hvori de opfordres til at opfylde de vigtigste forpligtelser i støjdirektivet inden for to måneder.

Spildevand: Kommissionen opfordrer FRANKRIG, MALTA og SPANIEN til at sikre, at spildevand fra byområder renses på passende vis

Kommissionen har besluttet at fremsende en åbningsskrivelse til Frankrig og Spanien og en begrundet udtalelse til Malta vedrørende manglende gennemførelse af direktivet om rensning af byspildevand (Rådets direktiv 91/271/EØF). Direktivet forpligter medlemsstaterne til at sikre, at byområder (større og mindre byer og bymæssige bebyggelser) indsamler og renser deres byspildevand på passende vis. Efter at have modtaget den seneste gennemførelsesrapport er det Kommissionens holdning, at Frankrig overtræder direktivets bestemmelser, fordi 373 byområder ikke opfylder direktivets krav vedrørende sekundær rensning. 49 af disse byområder burde også have installeret/udført en tertiær rensning (følsomme områder). For så vidt angår Spanien, så viser gennemgangen, at et betydeligt antal byområder ikke overholder de centrale forpligtelser i direktivet vedrørende indsamling, rensning og overvågning, hvilket skal føjes til yderligere fire igangværende traktatbrudsprocedurer vedrørende byspildevand, som omhandler et stort antal byområder, der ikke opfylder forpligtelserne i direktivet. For så vidt angår Malta opfordrer Kommissionen de maltesiske myndigheder til at sikre passende rensning af byspildevand i tre maltesiske byområder (Gozo-Main, Malta South og Malta North). Da der fortsat er problemer med kvaliteten af spildevandsudledningerne, fremsendte Kommissionen i december 2016 en åbningsskrivelse. Ifølge svaret fra de maltesiske myndigheder arbejdes der på at finde en løsning, men man forventer ikke at være i stand til at opfylde kravene i den nærmeste fremtid. Frankrig, Malta og Spanien har nu to måneder til at svare.

 

Åbningsskrivelser

Miljøansvar: Kommissionen opfordrer ØSTRIG til overholde EU-reglerne fuldt ud

Kommissionen opfordrer Østrig til at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med miljøansvarsdirektivet (direktiv 2004/35/EF). Direktivet fastsætter operatørers ansvar for skader på miljøet og forpligter dem til at forebygge og afhjælpe sådanne skader på biodiversitet, vand eller land for egen regning. Kommissionen konstaterede en række bestemmelser i Østrigs gennemførelseslovgivning, der ikke overholder kravene. Da disse problemer ikke er blevet løst, har Kommissionen besluttet at fremsende en åbningsskrivelse til Østrig. De østrigske myndigheder har nu to måneder til at svare.

Indre marked og træ: Kommissionen opfordrer BELGIEN til at overholde EU's regler for træ

Kommissionen finder ikke, at Belgien, hvor store mængder træ bringes i omsætning på EU-markedet, har formået at foretage et større antal kontroller siden EU's træforordning (forordning (EU) nr. 995/2010) trådte i kraft i 2013. Forordningen forbyder omsætning på EU-markedet af ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf og bidrager på denne måde til at bevare biodiversitet og skove rundt om i verden. Den er også afgørende for etableringen af lige konkurrencevilkår i EU. For at opnå dette kræver forordningen, at de, som bringer træ i omsætning på EU's indre marked, skal undersøge enhver risiko for ulovlig fældning og træffe foranstaltninger, der mindsker sådanne risici. Kommissionen har derfor besluttet at tage sagen op med de belgiske myndigheder ved at fremsende en åbningsskrivelse. Belgien har en svarfrist på to måneder.

Nitrater: Kommissionen opfordrer GRÆKENLAND til at efterkomme Domstolens afgørelse

Kommissionen opfordrer Grækenland til at efterkomme EU-Domstolens afgørelse af 23. april 2015 (C-149/14) fuldt ud. I denne afgørelse vurderede EU-domstolen, at Grækenland havde tilsidesat sine forpligtelser under nitratdirektivet (Rådets direktiv 91/676/EØF), fordi landet ikke har oprettet et tilstrækkeligt antal sårbare zoner samt handlingsprogrammer for disse zoner. På trods af enkelte fremskridt siden Domstolens afgørelse har Grækenland stadig ikke oprettet nogen handlingsprogrammer for de nyudpegede sårbare zoner. Zonerne kan derfor ikke opfylde de mål, som de er udpeget med henblik på, dvs. at beskytte vandområder fra forurening forårsaget af nitrater. Da der er gået to år siden afgørelsen fremsender Kommissionen nu en åbningsskrivelse til Grækenland, inden sagen igen indbringes for Domstolen med anmodning om, at der pålægges finansielle sanktioner. Grækenland har nu to måneder til at svare.

Luft: Kommissionen opfordrer LUXEMBOURG og SLOVAKIET til at overholde EU's lovgivning om luftkvalitet

Kommissionen fremsender på grundlag af luftforurening med NO2 en åbningsskrivelse til Luxembourg og Slovakiet. Ifølge EU-lovgivningen om luftkvalitet (direktiv 2008/50/EF) og renere luft i Europa skal medlemsstaterne vurdere luftkvaliteten i deres område og træffe foranstaltninger til at begrænse borgernes eksponering for forurenende stoffer. Luxembourg har siden direktivet trådte i kraft ikke formået at sikre overholdelse af de bindende grænseværdier for NO2 i Luxembourg-City. Slovakiet har ikke formået at sikre et passende antal prøveudtagningssteder af den rette type eller at tilvejebringe gyldige data i tilstrækkeligt omfang. Kommissionen fremsender derfor en åbningsskrivelse til Luxembourg og Slovakiet. De to lande har nu to måneder til at svare.

Naturbeskyttelse: Kommissionen opfordrer SLOVENIEN til at gennemføre EU's regler på naturområdet korrekt

Kommissionen fremsender en åbningsskrivelse til Slovenien, fordi landet ikke har gennemført EU's lovgivning på naturområdet korrekt. Fugledirektivet (direktiv 2009/147/EF) og direktivet om naturtyper (Rådets direktiv 92/43/EØF) bidrager til at opretholde biodiversiteten og beskytte de 500 vilde fuglearter, der forekommer naturligt i EU, og bevare en lang række sjældne, truede eller endemiske dyre- og plantearter. Slovenien har nu to måneder til at svare.

Affald: Kommissionen opfordrer SPANIEN til at rydde op i sine ulovlige deponeringsanlæg

Europa-Kommissionen opfordrer Spanien til at træffe foranstaltninger med henblik på at lukke, forsegle og regenerere alle tilbageværende, inaktive affaldsdeponeringsanlæg som krævet i henhold til rammedirektivet om affald (direktiv 2008/98/EF). Disse deponeringsanlæg udgør en fare for menneskers sundhed og miljøet. Spanien har ikke formået at opfylde kontrol-, inspektions- og håndhævelsesopgaverne i forbindelse med dumpning af affald og har ikke indført foranstaltninger for at sikre, at de oprindelige producenter eller indehavere af affald udfører den nødvendige behandling. Dette udgør en systematisk misligholdelse af forpligtelserne i henhold til artikel 13 og 15 i direktivet. Den første skrivelse, som blev sendt til Spanien i december 2015, blev ikke fulgt op af afgørende foranstaltninger. Der er dokumentation for, at der stadig findes mindst 338 ukontrollerede lokaliteter, der afventer lukning eller behandling. Kommissionen fremsender nu endnu en åbningsskrivelse, som Spanien har to måneder til at besvare.

 

5. Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunion

(Yderligere oplysninger: Vanessa Mock – tlf.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tlf.: +32 229 51958)

 

Sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol

Revision: Kommissionen indbringer SLOVENIEN for EU-Domstolen for manglende gennemførelse af EU-reglerne om revision

Kommissionen har besluttet at indbringe Slovenien for EU-Domstolen for ikke at have underrettet om foranstaltninger til gennemførelse af EU-reglerne om revision i sit nationale retssystem. Det er vigtigt at gennemføre direktivet om revision (direktiv 2014/56/EU) korrekt og inden for fristen, da det udgør et vigtigt element i styrkelsen og underbygningen af EU-lovgivningen om lovpligtig revision og retter op på flere af de mangler, der blev konstateret på markedet for revisionstjenester under den seneste krise. De love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for medlemsstaternes overholdelse af direktivet, skulle være trådt i kraft senest den 17. juni 2016, og Kommissionen skulle have været underrettet med det samme. Sloveniens manglende gennemførelse af direktivet forhindrer i dag interessenter såsom investorer og aktionærer i at få gavn af fordelene ved de nye regler, som indebærer væsentlige forbedringer af revisionskvaliteten. Det er også til skade for velfungerende EU-markeder og nationale markeder. Samtidig sås der tvivl om pålideligheden og troværdigheden af Sloveniens nationale rammer, eftersom de skærpede krav til uafhængighed og objektivitet, der indføres med direktivet, endnu ikke er gennemført. For yderligere oplysninger henvises til pressemeddelelsen om sagen.

Betalingskonti: Kommissionen lægger sag an mod SPANIEN ved Domstolen for manglende gennemførelse af reglerne for betalingskonti

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at lægge sag an mod Spanien ved EU-Domstolen for manglende underretning om foranstaltninger med henblik på fuld gennemførelse af EU's direktiv om betalingskonti (direktiv 2014/92/EU). EU-reglerne om betalingskonti er afgørende for at sikre, at forbrugerne har gavn af gennemsigtige betalingskonti på et konkurrenceorienteret og inklusivt marked. Direktivet giver alle med lovligt ophold i EU ret til en basal betalingskonto mod et rimeligt gebyr, uanset bopæl. Det skaber også mere gennemsigtighed ved gebyrer i forbindelse med betalingskonti og gør det lettere at sammenligne og flytte betalingskonti. De love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for medlemsstaternes overholdelse af direktivet, skulle være trådt i kraft senest den 18. september 2016, og Kommissionen skulle have været underrettet med det samme. Indtil dags dato har Spanien ikke gennemført dette direktiv i national lovgivning; derfor indbringer Kommissionen Spanien for EU-Domstolen. For yderligere oplysninger henvises til pressemeddelelsen om sagen.

 

Åbningsskrivelse

Finansielle tjenester: Kommissionen opfordrer FRANKRIG til at gennemføre EU-reglerne på forsikringsområdet

Kommissionen har i dag besluttet at fremsende en åbningsskrivelse til Frankrig med opfordring til fuldt ud at gennemføre Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF) og Omnibus II-direktivet (direktiv 2014/51/EU). Hvis Frankrig ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse i sagen.

 

6. Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

(Yderligere oplysninger: Lucia Caudet – tlf.: +32 229 56182, Maud Noyon – tlf.:+32 229 80379)

 

Begrundede udtalelser

Ungarn: Kommissionen anmoder UNGARN om yderligere oplysninger vedrørende loven om videregående uddannelse

Kommissionen har i dag fremsendt en supplerende begrundet udtalelse til Ungarn vedrørende den ungarske lov om videregående uddannelse. Udtalelsen følger den begrundede udtalelse af 14. juli og åbningsskrivelsen fremsendt den 26. april. I sin begrundede udtalelse argumenterede Kommissionen for, at den ungarske lov ikke er forenelig med højere uddannelsesinstitutioners frihed til at yde tjenester og etablere sig hvor som helst i EU. Derudover er det Kommissionens holdning, at den nye lovgivning er i strid med den akademiske frihed, retten til uddannelse og friheden til at oprette og drive egen virksomhed, der er indeholdt i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Endelig er det Kommissionens holdning, at lovgivningen ikke er forenelig med EU's retlige forpligtelser i henhold til international handelsret (den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, GATS, inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen, WTO). Ungarn svarede Kommissionen den 14. august. Den supplerende begrundede udtalelse, som er fremsendt i dag, indeholder yderligere præciseringer af Kommissionens bekymringer vedrørende loven om videregående uddannelses uforenelighed med EU's forpligtelser i henhold til GATS. Da de ungarske myndigheder har haft kendskab til Kommissionens detaljerede analyse af bestemmelserne i GATS siden den begrundede udtalelse i juli 2017 har Ungarn nu to uger til at forelægge de supplerende oplysninger. Hvis Ungarn ikke svarer tilfredsstillende på den begrundede udtalelse, så kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

Forsinkede betalinger Kommissionen opfordrer PORTUGAL til at overholde EU-reglerne

Kommissionen har besluttet at gå videre med andet trin i traktatbrudssagen mod Portugal vedrørende landets overholdelse af direktivet om forsinket betaling (direktiv 2011/7/EU) ved at sende en begrundet udtalelse. Direktivet fastsætter, at offentlige myndigheder skal betale for de varer og tjenesteydelser, som de indkøber, inden for 30 dage eller, i ganske særlige tilfælde, inden for 60 dage. Ifølge Kommissionens oplysninger betaler de offentlige myndigheder i Portugal i gennemsnit inden for 90-100 dage. Situationen er kritisk i sundhedssektoren, hvor betalingerne i gennemsnit først falder, når der er gået over 300 dage. I april 2017 sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Portugal vedrørende ukorrekt anvendelse af direktiv 2011/7/EU. De portugisiske myndigheder svarede i juni 2017. Offentlige administrationer forventes at spille en særlig vigtig rolle med hensyn til at modvirke en kultur med forsinkede betalinger. De skal foregå med et godt eksempel ved at betale deres leverandører på en hurtig og gennemsigtig måde. Forsinkede betalinger har en negativ indvirkning på virksomheder, og især på SMV'er, ved at påvirke deres likviditet og cash flow, hvilket komplicerer deres finansielle forvaltning og dermed virker hæmmende på væksten. Direktivet om forsinket betaling styrker kreditorernes rettigheder ved at fastlægge tidsfrister for virksomheders og offentlige myndigheders betalinger for varer og tjenesteydelser. Direktivet giver virksomhederne ret til rimelig kompensation, hvis disse betalingsfrister ikke overholdes. Portugal har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst. i modsat fald kan Kommissionen beslutte at indbringe Belgien for EU-Domstolen.

 

En åbningsskrivelse

Offentlige udbud: Kommissionen opfordrer LETLAND til at overholde EU's regler om offentlige indkøb

Kommissionen har besluttet at sende en åbningsskrivelse til Letland vedrørende indkøb af trafikstyringsudstyr som f.eks. trafiklys og kontrolenheder. Kommissionen er af den opfattelse, at Letland ved at efterspørge specifikke vare- og produktmærker i udbudsmaterialet har tilsidesat principperne om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling, således som de er fastlagt i EU's regler for offentlige indkøb (direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU). Letland har to måneder til at opfylde sine forpligtelser, i modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at fremsende en begrundet udtalelse.

 

7. Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

(Yderligere oplysninger: Christian Wigand – tlf.: +32 229 62253, Melanie Voin - tlf.: +32 229 58659,

Tim McPhie - tel.: +32 229 58602)

 

Begrundede udtalelser

Europa-Kommissionen skruer op for traktatbrudsproceduren mod UNGARN vedrørende dets lov om NGO'er

Kommissionen fremsendte i dag en begrundet udtalelse - hvilket udgør andet skridt i traktatbrudsproceduren - til Ungarn for dets lov om udenlandsk finansierede NGO'er. Kommissionens begrundede udtalelse vedrørende den ungarske lov om NGO'er følger den åbningsskrivelse, som Kommissionen fremsendte den 14. juli. Kommissionen besluttede at indlede retlige procedurer mod Ungarn for ikke at have opfyldt sine forpligtelser i henhold til traktatens bestemmelser om den frie bevægelighed for kapital på grundlag af bestemmelser i loven om NGO'er, der indirekte diskriminerer og uforholdsmæssigt begrænser donationer fra udlandet til civilsamfundsorganisationer. Ud over disse bekymringer er det også Kommissionens holdning, at Ungarn krænker retten til foreningsfrihed, retten til beskyttelse af privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger i EU's charter om grundlæggende rettigheder, der skal læses sammen med EU-traktatens bestemmelser. Ungarn svarede på Kommissionens åbningsskrivelse den 14. august. Efter nøje at have analyseret de forklaringer, som Ungarn fremlagde, konkluderer Kommissionen, at der ikke er gjort noget ved dens alvorlige bekymringer. Ungarn har nu en måned til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme den begrundede udtalelse. Hvis Ungarn ikke svarer tilfredsstillende på den begrundede udtalelse, så kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen. For yderligere oplysninger henvises til pressemeddelelsen om sagen.

Kommissionen opfordrer IRLAND til at gennemføre EU's direktiv om ofres rettigheder

Kommissionen opfordrer Irland til at gennemføre EU's direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (direktivet om ofres rettigheder, direktiv 2012/29/EU). Dette direktiv giver ofre for kriminalitet klare rettigheder med hensyn til adgang til information, deltagelse i straffesager og støtte og beskyttelse i overensstemmelse med deres individuelle behov. I direktivet fastsættes, at alle ofre for kriminalitet og deres familiemedlemmer skal anerkendes og behandles på en respektfuld, forstående og professionel måde. Derudover sikrer direktivet, at sårbare ofre identificeres – f.eks. ofre for voldtægt, terrorisme, hadforbrydelser, eller ofre, der er mere sårbare på grund af risikoen for, at de lider yderligere skade. I sådanne tilfælde træffes der særlige beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dem under straffesagen og for at værne dem mod enhver fare fra gerningsmandens side. Der tages særligt hensyn til beskyttelse af børn. EU's regler gælder for alle ofre for kriminalitet i EU, uanset deres nationalitet. Direktivet om ofres rettigheder skulle have været omsat til national lovgivning senest den 16. november 2015. Irland har dags dato endnu ikke givet Europa-Kommissionen nogen meddelelse om nationale regler, der gennemfører denne EU-lovgivning. Følgelig opfordrer Kommissionen de irske myndigheder til at træffe foranstaltninger, og den har besluttet at sende en begrundet udtalelse. Hvis de irske myndigheder ikke handler inden for to måneder, kan sagen indbringes for EU-Domstolen.

 

Åbningsskrivelser

Kommissionen opfordrer ØSTRIG og DANMARK til at gennemføre direktivet om forbrugerrettigheder korrekt

Kommissionen opfordrer Østrig og Danmark til hurtigt at træffe foranstaltninger til at sikre gennemførelsen af EU's direktiv om forbrugerrettigheder (Direktiv 2011/83/EU). Med dette direktiv har forbrugerne i EU fået de samme stærke forbrugerregler, uanset hvor i EU de foretager et køb. Blandt de største fordele er retten til at returnere en vare og retten til fuld refusion, hvis forbrugeren skifter mening inden for 14 dage, samt forbuddet mod skjulte gebyrer og forudafkrydsede felter i forbindelse med køb via internettet. Danmark bør nu bl.a. sikre, at der er fastsat forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for erhvervsdrivendes tilsidesættelse af disse forbrugerrettigheder. Reglerne bør præcisere, at der ved forbrugerens manglende reaktion på at få leveret varer uden forudgående bestilling ikke er tale om, at denne indvilliger i at købe produktet. Østrig har indført sanktioner, som ikke ser ud til at være tilstrækkeligt afskrækkende og ikke omfatter alle overtrædelser af direktivet om forbrugerrettigheder. Østrig bør også gøre det muligt for forbrugerne at annullere den samlede ordre ved forsinket levering, hvis de har købt flere produkter i en ordre. Kommissionen sender Østrig og Danmark en åbningsskrivelse om, at de skal bringe deres nationale lovgivning i overensstemmelse med EU's direktiv om forbrugerrettigheder. Hvis de to medlemsstater ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende begrundede udtalelser i sagen.

 

8. Maritime anliggender og fiskeri

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio – tlf.: +32 229 56172, Iris Petsa – tlf.: +32 229 93321)

 

En åbningsskrivelse

Fiskeri: Kommissionen anmoder PORTUGAL om at træffe foranstaltninger mod ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

Kommissionen sender en åbningsskrivelse til Portugal vedrørende manglende foranstaltninger til at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, der foretages af nogle af landets fartøjer i farvande under Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhavs (NAFO's) ansvar. Kommissionen mener, at Portugal ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til håndhævelsen af EU's regler om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger under Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (Rådets forordning (EF) nr. 1386/2007) og forordningen om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008). Kommissionen er af den opfattelse, at Portugal også tilsidesætter reglerne i kontrolforordningen, der har til formål at sikre overholdelsen af reglerne i den fælles fiskeripolitik (Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009). Hvis Portugal ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de portugisiske myndigheder i sagen.

 

9. Migration, indre anliggender og medborgerskab

(Yderligere oplysninger: Tove Ernst – tlf.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko -–tlf.: +32 229 63444, Markus Lammert - tlf.: +32 229 80423)

 

Begrundede udtalelser

Sikkerhed: Kommissionen opfordrer GRÆKENLAND til fuldt ud at gennemføre Prüm-afgørelserne

Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Grækenland vedrørende ufuldstændig gennemførelse af Prüm-afgørelserne (Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 2008/616/RIA). Prüm-afgørelserne giver medlemsstaterne mulighed for hurtigt at udveksle oplysninger om DNA, fingeraftryk og nationale køretøjsregisteroplysninger og er et vigtigt element i den europæiske dagsorden om sikkerhed. Der blev sendt en åbningsskrivelse til de græske myndigheder i september 2016, Siden da har Grækenland fuldt ud gennemført de nødvendige foranstaltninger for så vidt angår udveksling af oplysninger om DNA og fingeraftryk. Der er imidlertid endnu ikke foretaget en evaluering af udvekslingen af oplysninger fra køretøjsregistret. Kommissionen anmodede i dag Grækenland om hurtigt at afslutte proceduren med henblik på opfyldelse af landets retlige forpligtelser. Grækenland har nu to måneder til at svare, hvorefter Kommissionen vil kunne beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Sikkerhed – Kommissionen anmoder LUXEMBOURG om fuldt ud at gennemføre reglerne om udveksling af oplysninger og efterretninger mellem retshåndhævende myndigheder

Europa-Kommissionen har i dag rettet en begrundet udtalelse til Luxembourg for manglende meddelelse af nationale foranstaltninger med henblik på at gennemføre det "svenske initiativ" (Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA). Initiativet muliggør mere effektiv udveksling af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder ved gennemførelse af kriminalefterforskninger eller kriminalefterretningsoperationer. Initiativet blev vedtaget af Rådet den 18. december 2006 og skulle have været gennemført af medlemsstaterne den 19. december 2008. Luxembourg modtog en åbningsskrivelse i november 2016, men har endnu ikke informeret Kommissionen om nogen gennemførelsesforanstaltninger. Luxembourg har nu to måneder til at give Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre fuld gennemførelse af initiativet, i modsat fald kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen.

 

Begrundede udtalelser og henlæggelser

Lovlig migration – virksomhedsinternt udstationerede: Kommissionen opfordrer BELGIEN, FINLAND og SVERIGE til at sørge for fuld gennemførelse og henlægger fem sager

Kommissionen har i dag rettet begrundede udtalelser til Belgien, Finland og Sverige for manglende meddelelse (Finland) og delvis meddelelse (Belgien og Sverige) af de nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktivet om virksomhedsinternt udstationerede medarbejdere fra lande uden for EU. Direktivet om virksomhedsinternt udstationerede (Direktiv 2014/66/EU), der blev vedtaget den 15. maj 2014, skulle have været gennemført af medlemsstaterne senest den 29. november 2016. Det sigter mod at lette midlertidig ansættelse af højt kvalificerede medarbejdere (ledere, specialister og praktikanter) i multinationale selskabers datterselskaber i EU. Belgien, Finland og Sverige har nu to måneder til at meddele Kommissionen alle de foranstaltninger, der er truffet for sikre fuld gennemførelse af direktivet, ellers kan Kommissionen indbringe sagerne for EU-Domstolen. Kommissionen har i dag besluttet at henlægge traktatbrudssagerne mod Cypern, Frankrig, Letland, Luxembourg og Slovakiet efter at have gennemgået meddelelserne om gennemførelsen af direktivet om virksomhedsinternt udstationerede fra disse fem medlemsstater.

 

10. Mobilitet og transport

(Yderligere oplysninger: Enrico Brivio – tlf.: +32 229 56172, Alexis Perier – tlf.: +32 229 69143)

 

En åbningsskrivelse

Luftfart: Kommissionen anmoder BELGIEN om at respektere principperne om Lufttrafikstyring

Kommissionen besluttede at sende en åbningsskrivelse til Belgien på grundlag af manglende korrigerende foranstaltninger til at oprette en fælles civil-militær luftrumsstyringscelle med henblik på overholdelse af principperne om fleksibel udnyttelse af luftrummet. I henhold til disse principper bør luftrummet ikke længere udlægges til et rent civilt eller et rent militært luftrum, men derimod betragtes som en helhed, hvorfra tildeling sker i overensstemmelse med brugernes behov. Korrigerende foranstaltninger aftales mellem Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og luftfartsmyndighederne i Belgien under standardkontrolbesøg. Hvis Belgien ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen sende en begrundet udtalelse til de belgiske myndigheder i sagen.

 

Begrundede udtalelser

Jernbanetransport: Kommissionen opfordrer BULGARIEN til fuldt ud at gennemføre EU-lovgivning om jernbanesikkerhed

Europa-Kommissionen har anmodet Bulgarien om at bringe alle landets regler i overensstemmelse med EU's lovgivning om jernbanesikkerhed (Direktiv 2004/49/EF). I henhold til dette direktiv skal medlemsstaterne oprette en uafhængig sikkerhedsmyndighed og et uafhængigt organ til undersøgelse af ulykker og hændelser. Deri kræves også, at opgaver og sikkerhedsmæssigt ansvar tildeles til forskellige interessenter i jernbanesektoren med henblik på at sikre, at de ikke overlapper eller griber ind i hinanden. Bulgarien har dog indtil videre ikke formået at sikre undersøgelsesorganets uafhængighed og give det tilstrækkelige ressourcer. Bulgarien har fået to måneder til at rette op på situationen, i modsat fald kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Luftfartssikkerhed: Kommissionen opfordrer KROATIEN til at ajourføre den nationale lovgivning

Kommissionen har anmodet Kroatien om fuldt ud at gennemføre EU's lovgivning om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (forordning (EF) nr. 300/2008). I henhold til denne forordning skal medlemsstaterne regelmæssigt ajourføre deres nationale lovgivning om luftfartssikkerhed. En sådan lovgivning fastlægger organisationsstruktur, ansvarsområder og mekanismer med henblik på overvågning af aktiviteter i nationale lufthavne i forhold til luftfartsselskaber og luftfartssikkerhedsrelaterede enheder. Kroatien mangler imidlertid stadig formelt at gøre dette. Dette er et spørgsmål af administrativ karakter, der ikke er knyttet til sikkerhedsrisici. De kroatiske myndigheder har nu to måneder til at rette op på situationen, i modsat fald vil Kommissionen kunne beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Bæredygtig transport: Kommissionen opfordrer ni medlemsstater til at gennemføre bestemmelser om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Kommissionen har anmodet Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrig, Litauen, Malta, Polen, Rumænien og Sverige om fuldt ud at gennemføre EU's regler om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (direktiv 2014/94/EU). Hovedformålet med direktivet er at indføre en fælles ramme for den omfattende udrulning af infrastruktur for alternative brændstoffer i Europa. Dette er vigtigt for at mindske transportsektorens afhængighed af olie, afbøde dens indvirkning på miljøet og derigennem styrke EU's førerrolle i kampen mod klimaforandringer. Direktivet fastsætter minimumskrav til opbygning af infrastruktur for alternative brændstoffer, herunder ladestandere til elektriske køretøjer og tankstationer til naturgas og brint. Direktivet skulle have været gennemført senest den 18. november 2016. Disse medlemsstater har imidlertid kun delvist meddelt Kommissionen foranstaltninger til gennemførelse af direktivet i national lovgivning. De ni medlemsstater har nu to måneder til at meddele Kommissionen disse foranstaltninger, hvorefter Kommissionen i modsat fald vil kunne beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

 

11. Beskatning og toldunion

(Yderligere oplysninger: Vanessa Mock – tlf.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tlf.: +32 229 87183)

En begrundet udtalelse

Beskatning: Kommissionen anmoder BELGIEN om at tilpasse de nationale skatteregler vedrørende renteindtægt fra obligationer med EU-retten

Kommissionen fremsender i dag en begrundet udtalelse til Belgien for overtrædelse af EU's regler om beskatning af renteindtægt fra obligationer (artikel 63 i TEUF og artikel 40 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØF). De regler, som Belgien anvender på renter på fastforrentede obligationer, varierer alt efter om renterne kommer fra belgiske obligationer eller udenlandske obligationer. Belgiens nationale regler for obligationer, der er registreret i det belgiske afviklingssystem og sælges i Belgien, tager hensyn til sådanne obligationers holdeperiode, hvis de var ejet i mindre end et helt regnskabsår. I modsætning hertil kalkulerer de regler, der anvendes på indtægter fra udenlandske obligationer, som er registreret i det belgiske afviklingssystem, og hvor indtægten modtages uden for Belgien, med at de var ejet i et helt regnskabsår. Denne forskel i behandlingen af renteindtægter udgør en hindring for den grænseoverskridende bevægelighed for kapital i strid med artikel 63 i TEUF og EØS-aftalens artikel 40.

 

Åbningsskrivelser

Beskatning: Kommissionen anmoder TYSKLAND om at bringe sin momsrefusionsordning i overensstemmelse med EU's regler

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Tyskland vedrørende overtrædelse af EU's regler om merværdiafgift (moms) (momsdirektivet, Rådets direktiv 2006/112 og tilbagebetalingsdirektivet – Rådets direktiv 2008/9/EF). Efter de nationale regler kan en afgiftspligtig person, der er etableret i Tyskland og ansøger om momsrefusion fra en anden medlemsstat via en tysk webportal, miste retten til restitution. Dette skyldes, at Tyskland ikke følger op på potentielle fejlmeddelelser fra tilbagebetalingsmedlemsstaten. Det er Kommissionens opfattelse, at Tyskland ligeledes overtræder reglerne om administrativt samarbejde (Rådets forordning (EU) nr. 904/2010) i tilfælde, hvor landet af en tilbagebetalingsmedlemsstat bliver bedt om at oplyse hjemmehørende skattesubjekter om de relevante regler og afgørelser, men undlader at gøre dette. Hvis Tyskland ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de tyske myndigheder.

Beskatning: Kommissionen anmoder UNGARN om at bringe nationale bestemmelser om moms i overensstemmelse med EU's regler

Kommissionen har i dag besluttet at sende en åbningsskrivelse til Ungarn vedrørende overtrædelse af EU's momsregler (Rådets direktiv 2006/112). I henhold til reglerne i det elektroniske handels- og trafikkontrolsystem (EKAER) er selskaberne forpligtet til at give de ungarske skattemyndigheder nærmere oplysninger med henblik på moms på visse virksomhedsejede transportmidler, der benytter offentlige veje. Dette krav strider imod momsdirektivet, fordi det primært er rettet mod grænseoverskridende EU-transaktioner og indfører administrative formaliteter i forbindelse med grænsepassage. Hvis Ungarn ikke træffer foranstaltninger inden for de næste to måneder, kan Kommissionen fremsende en begrundet udtalelse til de ungarske myndigheder.

 

Henlæggelser

Beskatning: Kommissionen henlægger traktatbrudssager om arveafgift og arv til nonprofitorganisationer

Kommissionen glæder sig over de ændringer, som er foretaget af Tyskland (af arveafgiftsreglerne vedrørende særlige underholdsydelser) og Grækenland (med hensyn til arveafgiften i forbindelse arv til nonprofitorganisationer og primær bopæl). Som følge heraf besluttede Kommissionen i dag at henlægge de respektive overtrædelsessager.

MEMO/17/3494

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar