Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Říjnové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí

Brusel 4. října 2017

Říjnové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí

Přehled podle oblastí politiky

Evropská komise (dále jen „Komise“) ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí se týkají různých odvětví a politik EU a usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Hlavní rozhodnutí přijatá Komisí (včetně 29 výzev, 29 odůvodněných stanovisek, čtyř případů předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie a devíti uzavřených případů) jsou uvedena níže podle jednotlivých oblastí politiky. Komise rovněž uzavírá 133 případů, kde byly záležitosti s dotčenými členskými státy vyřešeny, aniž by Komise musela pokračovat v řízení.

Další informace o řízení EU o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12. Podrobnější informace o všech rozhodnutích o nesplnění povinnosti naleznete zde.

 

1. Jednotný digitální trh

(Další informace: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Inga Höglund – tel.: +32 229 50698)

Výzvy

Elektronické transakce: Komise vyzývá SLOVENSKO, aby zajistilo řádné uplatňování nařízení eIDAS

Komise se dnes rozhodla zaslat Slovensku výzvu ohledně uplatňování unijního nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS; nařízení (EU) č. 910/2014). Komise má výhrady k nezávislosti slovenského orgánu dohledu. Pokud není orgán dohledu zcela nezávislý, jak požaduje nařízení, mohlo by to způsobit nerovnost příležitostí mezi různými hospodářskými subjekty a porušit zásadu vnitřního trhu EU. Nařízení eIDAS umožňuje občanům, podnikům a orgánům veřejné správy využívat za účelem přístupu k online službám nebo správy elektronických transakcí prostředky pro elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru (tj. elektronické podpisy, elektronické pečetě, časová razítka, elektronické doporučené doručování a autentizaci internetových stránek). Slovensko má nyní dva měsíce na to, aby na tuto výzvu odpovědělo.

Telekomunikační trhy: Komise vyzývá sedm členských států, aby včas provedly analýzu příslušných telekomunikačních trhů

Vnitrostátní regulační orgány musí podle stávajícího rámce každé tři roky (směrnice 2002/21/ES) provést analýzu telekomunikačních trhů podléhajících regulaci na úrovni EU a oznámit odpovídající opatření Evropské komisi. Belgie, Maďarsko, Irsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Španělsko Komisi o své analýze neinformovaly. Komise se proto dnes rozhodla zasláním výzvy požádat těchto sedm zemí, aby bez odkladu provedly svou analýzu příslušných telekomunikačních trhů a uvědomily o tom Komisi ve lhůtě stanovené právem EU. Ve všech sedmi případech zpoždění výrazně překračuje pět let. Sedm dotčených členských států má dva měsíce na odpověď.

 

2. Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

(Další informace: Christian Wigand -–tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

 

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Volný pohyb pracovníků: Komise žaluje ČESKOU REPUBLIKU a LUCEMBURSKO u Soudního dvora, jelikož neoznámily opatření provádějící právo EU ve vnitrostátním právu

Evropská komise podává k Soudnímu dvoru EU žalobu na Českou republiku a Lucembursko, jelikož neoznámily úplné provedení směrnice o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (směrnice 2014/54/EU) ve svém vnitrostátním právu, a to více než rok po uplynutí lhůty pro její provedení. Volný pohyb je jednou z největších výhod jednotného trhu. Podle posledního průzkumu Eurobarometr více než osm z deseti Evropanů podporuje „volný pohyb občanů EU, kteří mohou žít, pracovat, studovat a podnikat kdekoliv v EU“. Avšak volný pohyb musí fungovat na spravedlivém základě. Současná Komise proto přijímá opatření s cílem zabránit sociálnímu dumpingu tím, že poskytuje vnitrostátním orgánům nástroje pro boj proti zneužívání a podvodům. Zároveň musí být chráněna práva pracovníků i v případě, že pracují v zahraničí. Své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí měly členské státy uvést v účinnost do 21. května 2016 a měly o tom bez prodlení uvědomit Komisi. Ačkoli Komise zaslala výzvu a odůvodněné stanovisko, v nichž Lucembursko a Českou republiku žádala, aby oznámily úplné provedení směrnice, Lucembursko oznámilo opatření, která směrnici 2014/54/EU provádějí ve vnitrostátním právu jen částečně, a Česká republika úplné provedení směrnice neoznámila vůbec. Na základě postupu stanoveného v čl. 260 odst. 3 SFEU Komise proto požádá Soudní dvůr EU, aby uložil denní penále ve výši 33 510,4 eur České republice a ve výši 6 528 eur Lucembursku, dokud směrnice nebude v jejich vnitrostátním právu plně provedena. Na členské státy, které neoznámily prováděcí opatření, se Komise zaměřuje přednostně. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

3. Energie

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Odůvodněné stanovisko

Radiační ochrana: Komise žádá BELGII, aby v plném rozsahu provedla směrnici Euratomu o pitné vodě

Evropská komise se dnes rozhodla zaslat Belgii odůvodněné stanovisko, v němž žádá úplné provedení směrnice Euratomu o pitné vodě (směrnice Rady 2013/51/Euratom). Členské státy měly tuto směrnici provést do 28. listopadu 2015. Tato směrnice stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě. Zajišťuje, aby členské státy měly zavedený rámec pro kontrolu radioaktivity v pitné vodě a dávky ozáření ze spotřeby různých forem pitné vody, jakož i podmínky poskytování informací veřejnosti. Jelikož Belgie neoznámila Komisi v předepsané lhůtě žádná prováděcí opatření, Komise v dubnu 2016 vydala výzvu. Belgické orgány na tuto výzvu odpověděly a oznámily prováděcí opatření, Komise však má za to, že provedení směrnice v Belgii stále není úplné. Belgie má dva měsíce na to, aby splnila tuto povinnost. Pokud tak neučiní, Komise se může rozhodnout, že věc Belgie předloží Soudnímu dvoru EU.

 

Výzva

Energetická účinnost: Komise vyzývá ŠPANĚLSKO, aby správně uplatňovalo pravidla EU obsažená ve směrnici o energetické účinnosti

Komise zasílá výzvu, v níž Španělsko žádá, aby zajistilo správné provádění právního předpisu EU o energetické účinnosti (směrnice o energetické účinnosti, směrnice 2012/27/EU). Směrnice od členských států vyžaduje, aby v budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách, kde jsou vytápění, chlazení anebo teplá voda dodávány z centrálního/společného zařízení, instalovaly individuální měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů k měření spotřeby energie a rozdělování nákladů. Španělsko nyní musí reagovat do dvou měsíců.

 

4. Životní prostředí

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Odůvodněná stanoviska

Plastové tašky: Komise žádá CHORVATSKO a RUMUNSKO, aby provedly předpis EU o lehkých plastových nákupních taškách

Komise vyzývá Chorvatsko a Rumunsko, aby dokončily provedení předpisu EU o odpadech ve svém právním řádu (směrnice o plastových taškách, směrnice (EU) 2015/720). Členské státy v zájmu boje proti plýtvání zdroji a vzniku odpadů měly přijmout opatření pro snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, jak požaduje směrnice o plastových taškách ze dne 27. listopadu 2016. Podle směrnice jsou členské státy povinny dosáhnout tohoto cíle tím, že lehké plastové nákupní tašky zpoplatní a/nebo zavedou vnitrostátní cíle pro snížení spotřeby. Vlády členských států si mohou vybrat z řady opatření ta, jejichž pomocí dosáhnou společně dohodnutých cílů. Patří mezi ně ekonomické nástroje, jako jsou poplatky či daně. Další možností jsou vnitrostátní cíle pro snížení spotřeby: členské státy musí zajistit, že do konce roku 2019 nebude spotřeba těchto tašek vyšší než 90 na osobu ročně. Do konce roku 2025 by se měl tento počet snížit na maximálně 40 tašek na osobu. Obou možností lze dosáhnout buď prostřednictvím povinných opatření, nebo dohod s hospodářskými odvětvími. Je rovněž možné plastové tašky zakázat, pokud takový zákaz nepřekročí hranice, jež směrnice stanoví v zájmu zachování volného pohybu zboží na jednotném evropském trhu. Pro Komisi je ověření, zda členské státy povinnost provést tuto směrnici splnily, prioritou. Dnes Komise zasílá odůvodněné stanovisko Chorvatsku a Rumunsku, které Komisi stále ještě svá opatření neoznámily. Tyto členské státy nyní mají dvouměsíční lhůtu, aby na toto odůvodněné stanovisko reagovaly. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může věc dotčených členských států předložit Soudnímu dvoru EU.

Kvalita ovzduší: Komise vyzývá RUMUNSKO, aby oznámilo opatření ke snížení emisí benzinových par

Evropská komise se rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Rumunsku, jelikož neoznámilo opatření ke snížení emisí benzinových par podle pravidel EU o kvalitě ovzduší (směrnice Komise 2014/99/EU). Tato směrnice je zásadním nástrojem k ochraně lidského zdraví a životního prostředí, neboť snižuje emise těkavých organických sloučenin z benzínu do ovzduší. Členské státy měly provést změnu směrnice do 13. března 2016. Rumunsko dosud neoznámilo právní nástroje, jež provádějí ustanovení o zkoušení systémů rekuperace benzinových par do vnitrostátního práva. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko a dává rumunským orgánům dvouměsíční lhůtu na reakci. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může věc Rumunska předložit Soudnímu dvoru EU.

Voda: Komise vyzývá ŠPANĚLSKO, aby dodržovalo předpisy EU v oblasti vody

Komise žádá Španělsko, aby splnilo požadavky druhého kola plánů povodí podle rámcové směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES). Tyto plány poskytují ucelený přehled hlavních otázek pro každou oblast povodí a měly by obsahovat specifická opatření potřebná k dosažení stanovených cílů environmentální kvality. Španělsko dosud nepřijalo, nezveřejnilo a neoznámilo Komisi přezkum a aktualizaci prvního plánu povodí, což mělo pro všech sedm oblastí povodí na Kanárských ostrovech provést do 22. října 2015. Navíc nebyly uzavřeny veřejné informace a konzultace k těmto návrhům plánů. V dubnu 2017 byla Španělsku zaslána výzva. Jelikož Španělsko povinnosti stanovené v rámcové směrnici o vodě nesplnilo, Komise nyní Španělsku, dříve než případně předloží věc Soudnímu dvoru EU, zasílá odůvodněné stanovisko. Španělsko má dva měsíce na to, aby odpovědělo.

 

Výzvy a odůvodněná stanoviska

Hluk: Komise vyzývá KYPR, NĚMECKO, RUMUNSKO a SLOVINSKO, aby přijaly hlukové mapy a akční plány o hluku ve venkovním prostředí

Evropská komise vyzývá Kypr, Německo, Rumunsko a Slovinsko, aby splnily klíčová ustanovení směrnice o hluku (směrnice 2002/49/ES). Hluk ve venkovním prostředí způsobený silniční, železniční a leteckou dopravou je hned po znečištění ovzduší druhou hlavní příčinou předčasných úmrtí. Směrnice požaduje, aby členské státy přijaly hlukové mapy, jež znázorňují zatížení hlukem ve větších aglomeracích, podél hlavních železničních tratí a hlavních silnic a na hlavních letištích. Tyto mapy poté poslouží jako základ ke stanovení opatření v akčních plánech pro regulaci hluku. Pokud jde o Německo, tam i přes pokrok, k němuž došlo od loňského září, zbývá dokončit mnoho akčních plánů pro aglomerace, hlavní silnice a letiště. U Slovinska se Komise domnívá, že od září 2016 nedošlo k dostatečnému pokroku. Chybí plány pro dvě aglomerace a pro většinu silnic a hlavních železničních tratí a dosud nebyl revidován zastaralý akční plán pro hlavní silnice a hlavní železniční tratě mimo lublaňskou aglomeraci. Komise se proto rozhodla Německu a Slovinsku zaslat odůvodněné stanovisko. Členské státy nyní mají dva měsíce na odpověď. Kypr a Rumunsko pak dosud nepřijaly všechny hlukové mapy a hlukové akční plány pro aglomerace a hlavní silnice. V případě Rumunska jde navíc také o hlavní železniční tratě mimo aglomerace. Komise se proto rozhodla zaslat Kypru a Rumunsku výzvu, v níž je žádá, aby do dvou měsíců splnily klíčové povinnosti směrnice o hluku.

Odpadní vody: Komise vyzývá FRANCII, MALTU a ŠPANĚLSKO, aby zajistily adekvátní čištění městských odpadních vod

Komise se rozhodla zaslat Francii a Španělsku výzvu a Maltě odůvodněné stanovisko kvůli neúplnému provedení směrnice o čištění městských odpadních vod (směrnice Rady 91/271/EHS), která po členských státech požaduje, aby zajistily, že aglomerace (města a sídla) budou řádně odvádět a čistit svoje městské odpadní vody. V návaznosti na poslední zprávu o provádění má Komise za to, že Francie je v rozporu s požadavky směrnice, neboť 373 aglomerací neplní požadavky směrnice na sekundární čištění a 49 z nich mělo navíc instalovat nebo provádět i terciární čištění (v citlivých oblastech). Pokud jde o Španělsko, z hodnocení plyne, že vedle velkého počtu aglomerací neplnících povinnosti plynoucí ze směrnice o městských odpadních vodách, jimiž se zabývají čtyři další probíhající řízení o nesplnění povinností stanovených v uvedené směrnici, je zde významný počet aglomerací, jež navíc porušují hlavní povinnosti směrnice týkající se odvádění, zpracování a monitoringu vod. Pokud jde o Maltu, Komise maltské orgány vyzývá, aby zajistily adekvátní čištění městských odpadních vod ve třech maltských aglomeracích (Gozo-Main, Malta South a Malta North). Jelikož přetrvávají problémy s kvalitou vypouštěných odpadních vod, zaslala Evropská komise v prosinci 2016 výzvu. Podle odpovědi Malty se orgány snaží najít řešení, avšak neočekává se, že by v blízké budoucnosti bylo dosaženo souladu s uvedenou směrnicí. Francie, Malta a Španělsko mají nyní dva měsíce na odpověď.

 

Výzvy

Odpovědnost za životní prostředí: Komise vyzývá RAKOUSKO, aby v plném rozsahu plnilo předpisy EU

Komise vyzvala Rakousko, aby sladilo svoje právní předpisy se směrnicí o odpovědnosti za životní prostředí (směrnice 2004/35/ES). Tato směrnice zavádí odpovědnost hospodářských subjektů za škody na životním prostředí a ukládá jim, aby takovým škodám na biologické rozmanitosti, vodách a půdě na vlastní náklady předcházely a napravovaly je. Komise v rakouském prováděcím předpise našla několik nevyhovujících ustanovení. Jelikož uvedené problémy nebyly vyřešeny, rozhodla se Komise Rakousku zaslat výzvu. Rakouské orgány mají nyní dva měsíce na odpověď.

Jednotný trh a dřevo: Komise žádá BELGII, aby se přizpůsobila předpisům EU o dřevě

Komise zjistila, že Belgie, kde je na trh EU uváděn významný objem dřeva, neprovedla od doby, kdy v roce 2013 vstoupilo v platnost nařízení o dřevě (nařízení (EU) č. 995/2010), podstatný počet ověření. Nařízení zakazuje na trh EU uvádět nelegálně těžené dřevo a výrobky z takového dřeva, čímž přispívá k zachování biologické rozmanitosti a záchraně lesů na celém světě. Je zásadní také pro vytváření rovných podmínek v rámci EU. V tomto smyslu po subjektech, které uvádí dřevo na trh EU, požaduje, aby identifikovaly rizika nelegální těžby dřeva a aby přijímaly opatření ke zmírnění těchto rizik. Proto se Komise rozhodla belgické orgány na tento problém upozornit a zaslala jim výzvu. Belgie má na odpověď dva měsíce.

Dusičnany: Komise žádá ŘECKO, aby vyhovělo rozhodnutí Soudního dvora

Komise vyzývá Řecko, aby v plném rozsahu vyhovělo rozhodnutí (C-149/14) Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. dubna 2015. V tomto rozhodnutí Soudní dvůr konstatoval, že Řecko porušilo povinnosti podle směrnice o dusičnanech (směrnice Rady 91/676/EHS), neboť nevymezilo dostatečné ohrožené oblasti ani nepřipravilo akční programy pro tyto oblasti. Přestože Řecko od doby rozhodnutí učinilo v tomto směru jistý pokrok, nepřipravilo dosud akční programy pro nově vymezené ohrožené oblasti. Tyto oblasti tak nemohou plnit cíle, pro které byly vymezeny, totiž chránit vodní útvary před znečištěním dusičnany. Jelikož od rozhodnutí uplynuly dva roky, Komise nyní před tím, než věc vrátí Soudnímu dvoru a než požádá o uložení finančních sankcí, zasílá Řecku výzvu. Řecko má na odpověď dva měsíce.

Ovzduší: Komise vyzývá LUCEMBURSKO A SLOVENSKO, aby vyhověly právním předpisům EU o kvalitě vnějšího ovzduší

Komise zasílá Lucembursku a Slovensku výzvu v souvislosti se znečišťováním ovzduší NO2. Podle právních předpisů EU o kvalitě vnějšího ovzduší (směrnice 2008/50/ES) a čistším ovzduší pro Evropu musí členské státy posuzovat kvalitu ovzduší na celém svém území a přijmout opatření k omezení expozice obyvatel znečišťujícím látkám. Od vstupu směrnice v platnost nebylo Lucembursko schopno zajistit vyhovění závazným mezním hodnotám NO2 ve městě Lucemburk. Slovensko pak nezajistilo příslušný počet a typ míst odběru vzorků a neposkytlo dostatečný objem platných údajů. Z těchto důvodu zasílá Komise Lucembursku a Slovensku výzvu. Obě země mají na odpověď dva měsíce.

Ochrana přírody: Komise vyzývá SLOVINSKO, aby správně provedlo předpisy EU o ochraně přírody

Komise zasílá Slovinsku výzvu kvůli nesprávnému provedení právních předpisů EU o ochraně přírody ve vnitrostátním právu. Směrnice o ochraně ptáků (směrnice 2009/147/ES) a směrnice o ochraně přírodních stanovišť (směrnice Rady 92/43/EHS) napomáhají k zachování biologické rozmanitosti a ochraně 500 druhů volně žijících ptáků přirozeně se vyskytujících v EU a mnoha vzácných, ohrožených nebo endemických druhů živočichů a rostlin. Slovinsko má dva měsíce na to, aby na výzvu odpovědělo.

Odpady: Komise vyzývá ŠPANĚLSKO, aby vyčistilo nelegální skládky

Evropská komise vyzývá Španělsko, aby přijalo opatření vedoucí k ukončení provozu, uzavření a regeneraci všech zbývajících inertních skládek odpadů, jak požaduje rámcová směrnice o odpadech (směrnice 2008/98/ES). Tyto skládky totiž představují nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí. Španělsko nesplnilo kontrolní, inspekční a vymáhací povinnosti v souvislosti s nepovoleným ukládáním odpadu a nepřijalo opatření k zajištění toho, aby původci a držitelé odpadu prováděli nezbytné zpracování. To představuje systémové porušení povinností podle článků 13 a 15 směrnice. Po prvním dopise, který byl Španělsku zaslán v prosinci 2015, nenásledovala rozhodná opatření. Existují totiž konkrétní důkazy o existenci alespoň 338 nekontrolovaných míst, která čekají na uzavření nebo zpracování. Komise proto nyní zasílá doplňující výzvu, na kterou Španělsko musí odpovědět do dvou měsíců.

 

5. Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

 

Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie

Audit: Komise předkládá Soudnímu dvoru věc SLOVINSKA týkající se neúplného provedení předpisů EU o auditu

Evropská komise se rozhodla Soudnímu dvoru EU předložit věc Slovinska, které neoznámilo opatření k plnému provedení předpisů EU o auditu do vnitrostátního práva. Včasné a správné provedení směrnice o auditu (směrnice 2014/56/EU) je důležitým krokem k posílení práva EU v oblasti povinného auditu, protože řeší řadu nedostatků, jež se během poslední krize projevily na auditorském trhu. Své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí měly členské státy uvést v účinnost do 17. června 2016 a měly o tom ihned uvědomit Komisi. To, že Slovinsko směrnici neprovedlo, nyní znemožňuje zúčastněným stranám, jako jsou investoři a akcionáři, využívat nových předpisů, jež výrazně zvyšují kvalitu auditu. Má to rovněž negativní dopad na řádné fungování národních trhů a trhu EU. Krom toho panují obavy, zda je vnitrostátní právní rámec Slovinska dostatečně spolehlivý a důvěryhodný, neboť Slovinsko neprovedlo zpřísněné požadavky na nezávislost a objektivitu stanovené ve směrnici. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

Platební účty: Komise předkládá Soudnímu dvoru věc ŠPANĚLSKA týkající se neprovedení předpisů o platebních účtech

Evropská komise se dnes rozhodla předložit Soudnímu dvoru věc Španělska, které neoznámilo opatření k plnému provedení směrnice o platebních účtech (směrnice 2014/92/EU). Předpisy EU týkající se platebních účtů jsou nezbytné, aby spotřebitelé mohli na konkurenčním a inkluzivním trhu využívat platební účty za transparentních podmínek. Tato směrnice poskytuje všem osobám oprávněně pobývajícím v EU právo na základní platební účet za přiměřený poplatek bez ohledu na místo jejich pobytu. Zlepšuje rovněž transparentnost poplatků za platební účty a zjednodušuje porovnání a změnu. Své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí měly členské státy uvést v účinnost do 18. září 2016 a měly o tom ihned uvědomit Komisi. Španělsko dosud tuto směrnici ve vnitrostátním právu neprovedlo, a proto Komise tuto věc předává Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Výzva

Finanční služby: Komise vyzývá FRANCII, aby provedla předpisy EU v oblasti pojištění

Komise se rozhodla zaslat Francii výzvu, ve které ji žádá, aby do vnitrostátních právních předpisů v úplnosti provedla směrnici Solventnost II (směrnice 2009/138/ES) a Omnibus II (směrnice 2014/51/EU). Pokud Francie nezareaguje do dvou měsíců, může jí Komise v této věci zaslat odůvodněné stanovisko.

 

6. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

(Další informace: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

 

Odůvodněná stanoviska

Maďarsko: Komise žádá MAĎARSKO o doplňující vysvětlení k zákonu o vysokoškolském vzdělávání

Komise dnes zaslala Maďarsku doplňující odůvodněné stanovisko týkající se maďarského zákona o vysokoškolském vzdělávání. Tomuto kroku předcházelo zaslání odůvodněného stanoviska dne 14. července a výzvy dne 26. dubna. Ve svém odůvodněném stanovisku Komise argumentovala, že maďarský zákon není slučitelný se svobodou vysokoškolských institucí poskytovat služby a být usazen kdekoli v EU. Vedle toho se Komise domnívá, že tento nový právní akt je v rozporu s právem na akademickou svobodu, právem na vzdělávání a svobodou podnikání, jak jsou stanoveny v Listině základních práv EU. V neposlední řadě není zákon podle Komise v souladu s právními závazky EU podle mezinárodního obchodního práva (Všeobecná dohoda o obchodu službami, GATS, v rámci Světové obchodní organizace, WTO). Maďarsko odpovědělo Komisi 14. srpna. Dnes zaslané doplňující stanovisko podrobněji vysvětluje obavy Komise ohledně neslučitelnosti zákona o vysokoškolském vzdělávání se závazky EU podle GATS. Vzhledem k tomu, že maďarské úřady byly seznámeny s podrobnou analýzou Komise týkající se ustanovení GATS již v odůvodněném stanovisku z července 2017, má Maďarsko dva týdny na to, aby poskytlo doplňující vysvětlení. Nezašle-li Maďarsko na toto odůvodněné stanovisko uspokojivou odpověď, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

Opožděné platby: Komise vyzývá PORTUGALSKO, aby dodržovalo pravidla EU

Zasláním odůvodněného stanoviska se Komise rozhodla učinit druhý krok ve svém řízení o nesplnění povinnosti proti Portugalsku, jež se týká dodržení požadavků stanovených ve směrnici o opožděných platbách (směrnice 2011/7/EU) ze strany této země. Směrnice stanoví, že orgány veřejné moci musí za poskytnuté zboží a služby zaplatit do 30 dní, nebo za velmi výjimečných okolností do 60 dní. Portugalské orgány veřejné moci platí podle informací Komise v průměru do 90–100 dní. Situace je kritická ve zdravotnictví, kde průměrné lhůty pro platby přesahují 300 dní. V dubnu 2017 Komise zaslala Portugalsku kvůli nesprávnému uplatňování směrnice 2011/7/EU výzvu. Portugalské orgány odpověděly v červnu 2017. Orgány veřejné správy by měly hrát obzvláště významnou úlohu při odrazování od opožděných plateb tím, že půjdou příkladem a svým dodavatelům budou rychle a transparentně platit. Opožděné platby mají negativní dopad na podniky, zejména na malé a střední podniky, neboť ovlivňují jejich likviditu a peněžní tok a komplikují jejich finanční řízení, čímž zabraňují jejich růstu. Směrnice o opožděných platbách posiluje práva věřitelů tím, že při nákupech zboží nebo služeb zavádí lhůty pro platby ze strany podniků a orgánů veřejné moci; pokud tyto lhůty nejsou dodrženy, mají podniky nárok na spravedlivou náhradu. Portugalsko má nyní dva měsíce na to, aby reagovalo na obavy vyjádřené Komisí. Pokud neposkytne uspokojivou odpověď, může se Komise rozhodnout, že předloží věc Portugalska Soudnímu dvoru EU.

 

Výzva:

Zadávání veřejných zakázek: Komise vyzývá LOTYŠSKO, aby dodržovalo pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek

Komise se dnes rozhodla zaslat výzvu Lotyšsku, pokud jde o zakázky na výrobky sloužící k organizaci dopravy, jako jsou světelná signalizační nebo kontrolní zařízení. Komise je toho názoru, že tím, že Lotyšsko v dokumentaci k zadávacímu řízení požadovalo zvláštní ochranné známky a obchodní značky, porušilo zásadu zákazu diskriminace a zásadu rovného zacházení stanovené v pravidlech EU pro zadávání veřejných zakázek (směrnice 2014/24/EU a 2014/25/EU). Lotyšsko má nyní dva měsíce na to, aby splnilo své povinnosti; v opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

 

7. Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů

(Další informace: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659,

Tim McPhie – tel.: +32 229 58602)

 

Odůvodněná stanoviska

Evropská komise postupuje do další fáze řízení o nesplnění povinnosti vůči MAĎARSKU kvůli zákonu o nevládních organizacích

Evropská komise dnes vydala odůvodněné stanovisko Maďarsku kvůli zákonu o nevládních organizacích financovaných ze zahraničí. Jedná se o druhou fázi řízení o nesplnění povinnosti. Tomuto odůvodněnému stanovisku předcházela výzva, kterou Komise zaslala 14. července. Komise se rozhodla zahájit proti Maďarsku právní řízení kvůli nesplnění povinností plynoucích z ustanovení Smlouvy o volném pohybu kapitálu. Důvodem jsou ustanovení zmíněného zákona, jež nepřímo diskriminují a nepřiměřeně omezují dary ze zahraničí určené organizacím občanské společnosti. Vedle těchto výhrad je Komise dále toho názoru, že Maďarsko porušuje právo na svobodu sdružování a právo na ochranu soukromého života a osobních údajů zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, jež musí být vykládány ve spojení s ustanoveními Smlouvy o EU. Maďarsko odpovědělo na výzvu Komise 14. srpna. Po pečlivé analýze vysvětlení předloženého Maďarskem dospěla Evropská komise k závěru, že její závažné výhrady nebyly vyřešeny. Maďarsko má nyní jeden měsíc na to, aby přijalo nezbytná opatření k dosažení souladu s odůvodněným stanoviskem. Nezašle-li Maďarsko na toto odůvodněné stanovisko uspokojivou odpověď, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

Komise žádá IRSKO, aby provedlo směrnici EU o právech obětí

Komise vyzývá Irsko, aby provedlo směrnici EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (směrnice o právech obětí, směrnice 2012/29/EU). Tato směrnice poskytuje obětem trestného činu jasná práva na přístup k informacím, na účast v trestních řízeních a získání podpory a ochrany v souladu s jejich individuálními potřebami. Stanoví, že všechny oběti trestného činu a jejich rodinní příslušníci musí být uznáni a musí se s nimi zacházet s respektem, citlivě a profesionálně. Směrnice dále zajišťuje identifikaci zranitelných obětí – jako například obětí znásilnění, terorismu, trestného činu z nenávisti, nebo jakýchkoli obětí, které jsou zranitelnější, neboť jim hrozí další újmy. V takových případech se přijímají zvláštní ochranná opatření, kterými se zajistí ochrana obětí během řízení i před jakoukoli možnou hrozbou ze strany pachatele. Obzvláštní pozornost je věnována ochraně dětí. Pravidla EU se vztahují na všechny oběti trestné činnosti v EU bez ohledu na jejich státní příslušnost. Směrnice o právech obětí měla být provedena ve vnitrostátním právu do 16. listopadu 2015. K dnešnímu dni Irsko Evropské komisi stále neoznámilo žádná vnitrostátní pravidla, kterými se tento právní předpis EU provádí. V důsledku této skutečnosti Komise irské orgány vyzývá k přijetí opatření a zasílá odůvodněné stanovisko. Jestliže irské orgány nezareagují do dvou měsíců, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

 

Výzvy

Komise vyzývá RAKOUSKO a DÁNSKO, aby správně provedly směrnici o právech spotřebitelů

Komise vyzývá Rakousko a Dánsko, aby urychleně jednaly v zájmu zajištění řádného provedení směrnice EU o právech spotřebitelů (směrnice 2011/83/EU). Díky této směrnici využívají spotřebitelé v EU týchž přísných pravidel pro ochranu spotřebitelů, ať nakupují kdekoli v EU. K významným přínosům patří například právo vrátit zboží a právo na proplacení v plné výši, pokud si spotřebitelé svůj nákup rozmyslí do 14 dní, dále zákaz skrytých poplatků a předem zaškrtnutých políček u internetových nákupů. Dánsko by nyní mělo mimo jiné zajistit zavedení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v případech, kdy obchodníci poruší pravidla týkající se práv spotřebitele. Mělo by být upřesněno toto: pokud spotřebitelé nereagují na nevyžádané zboží, které jim bylo zasláno, neznamená to, že s koupí daného produktu souhlasí. Rakousko zavedlo sankce, které se nezdají být dostatečně odrazující a nepokrývají všechny případy porušení směrnice o právech spotřebitelů. Rakousko by rovněž mělo spotřebitelům umožnit, aby v případě zpožděného dodání zboží zrušili celou objednávku, pokud si koupili více produktů v rámci jedné objednávky. Komise zasílá Rakousku a Dánsku výzvu, aby své vnitrostátní právní předpisy uvedly do souladu se směrnicí EU o právech spotřebitelů. Jestliže tyto dva členské státy nezareagují do následujících dvou měsíců, může jim Komise ohledně této věci zaslat odůvodněné stanovisko.

 

8. Námořní záležitosti a rybolov

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Výzva

Rybolov: Komise žádá PORTUGALSKO, aby podniklo kroky proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Komise zaslala výzvu Portugalsku ohledně nepřijetí dostatečných opatření pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu prováděného některým z jeho plavidel pohybujících se ve vodách, za něž je odpovědná Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO). Komise se domnívá, že Portugalsko neplní své povinnosti při prosazování pravidel EU, konkrétně ochranných a donucovacích opatření v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (nařízení Rady (ES) č. 1386/2007) a nařízení, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (nařízení Rady (ES) č. 1005/2008). Komise se domnívá, že Portugalsko také porušuje pravidla nařízení o kontrolním režimu, jejichž cílem je zajištění souladu se společnou rybářskou politikou (nařízení Rady (ES) č. 1224/2009). Jestliže Portugalsko nezareaguje do dvou měsíců, může Komise portugalským orgánům ohledně této věci zaslat odůvodněné stanovisko.

 

9. Migrace, vnitřní věci a občanství

(Další informace: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko – tel.: +32 229 63444, Markus Lammert - tel.: +32 229 80423)

 

Odůvodněná stanoviska

Bezpečnost: Komise naléhavě žádá ŘECKO, aby v plném rozsahu provedlo prümská rozhodnutí

Komise se dnes rozhodla zaslat Řecku odůvodněné stanovisko z toho důvodu, že v plném rozsahu neprovedlo prümská rozhodnutí (rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV). Prümská rozhodnutí členským státům umožňují rychlou výměnu informací o DNA, otiscích prstů a vnitrostátních údajích o registraci vozidel a jsou důležitým prvkem Evropského programu pro bezpečnost. V září 2016 byla řeckým orgánům zaslána výzva. Od té doby Řecko v plném rozsahu provedlo nutná opatření týkající se výměny informací o DNA a otiscích prstů. Postup hodnocení výměny údajů o registraci vozidel nicméně ještě nebyl dokončen. Komise dnes požádala Řecko, aby postup rychle dokončilo, a plně tak dostálo svým právním závazkům. Řecko má nyní dva měsíce na to, aby zareagovalo. Po jejich uplynutí se Komise může obrátit na Soudní dvůr EU.

Bezpečnost – Komise vyzývá Lucembursko, aby v plném rozsahu provedlo výměnu operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány

Evropská Komise dnes zaslala odůvodněné stanovisko Lucembursku z důvodu nesdělení vnitrostátních opatření přijatých k provedení „švédské iniciativy“ (rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV). Tato iniciativa umožňuje účinnější sdílení operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států v okamžiku, kdy vedou vyšetřování trestné činnosti nebo provádějí operativně pátrací činnosti. Iniciativu Rada přijala dne 18. prosince 2006 a členské státy ji měly provést do 19. prosince 2008. Lucembursko výzvu obdrželo v listopadu 2016, avšak Komisi dosud neinformovalo o žádných prováděcích opatřeních. Lucembursko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi informovalo o opatřeních, která přijalo k zajištění plného provedení této iniciativy; pokud tak neučiní, Komise může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

 

Odůvodněná stanoviska a ukončení řízení

Legální migrace – převedení v rámci společnosti: Komise žádá BELGII, FINSKO a ŠVÉDSKO, aby zajistily plné provedení předpisu, a uzavírá pět řízení

Komise dnes zaslala odůvodněná stanoviska Belgii, Finsku a Švédsku z důvodu neoznámení (Finsko) a částečného oznámení (Belgie a Švédsko) vnitrostátních opatření přijatých k provedení směrnice o převedení pracovníků ze zemí mimo EU v rámci společnosti. Směrnice o převedení v rámci společnosti (směrnice 2014/66/EU), přijatá dne 15. května 2014, měla být členskými státy provedena do 29. listopadu 2016. Jejím cílem je usnadnit dočasné přidělování vysoce kvalifikovaných zaměstnanců (manažerů, specialistů a stážistů) nadnárodních společností do dceřiných společností, které se nacházejí v EU. Belgie, Finsko a Švédsko nyní mají dva měsíce na to, aby Evropskou komisi informovaly o všech opatřeních, která k zajištění úplného provedení směrnice přijaly; pokud tak neučiní, Komise může tyto věci předložit Soudnímu dvoru EU. Poté, co posoudila oznámení, která se týkají provedení směrnice o převedení v rámci společnosti a která předložily Kypr, Francie, Lotyšsko, LucemburskoSlovensko, se Komise dnes rovněž rozhodla, že proti těmto pěti členským státům řízení o nesplnění povinnosti uzavře.

 

10. Mobilita a doprava

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

 

Výzva

Letecká doprava: Komise žádá BELGII, aby dodržovala zásady uspořádání letového provozu

Komise se rozhodla zaslat Belgii výzvu s ohledem na neprovedení nápravných opatření s cílem vybudovat společné civilně-vojenské stanoviště uspořádání vzdušného prostoru, které by vyhovovalo zásadám pružného užívání vzdušného prostoru (FUA). V souladu s těmito zásadami se vzdušný prostor již nevymezuje jako čistě „civilní“ nebo „vojenský“, nýbrž se považuje za jeden celek a přiděluje se podle požadavků uživatelů. Na nápravných opatřeních se dohodne Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) a letecký úřad Belgie během standardních inspekcí. Jestliže Belgie nezareaguje do dvou měsíců, může jí Komise ohledně této záležitosti zaslat odůvodněné stanovisko.

 

Odůvodněná stanoviska

Železniční doprava: Komise vyzývá BULHARSKO, aby ve svém právu plně provedlo právní předpis EU o bezpečnosti železnic

Evropská komise požádala Bulharsko, aby veškerá svá vnitrostátní pravidla uvedlo do souladu s právním předpisem EU o bezpečnosti železnic (směrnice 2004/49/ES). Tato směrnice vyžaduje, aby členské státy vytvořily nezávislé bezpečnostní orgány a nezávislé orgány pro vyšetřování nehod a mimořádných událostí. Vyžaduje také, aby byly různým zúčastněným železničním subjektům přiděleny úkolů a povinnosti s cílem zajistit, aby se ve své činnosti nepřekrývaly nebo aby si ji vzájemně nenarušovaly. Bulharsko však dosud nezajistilo nezávislost inspekčního orgánu a neposkytlo mu dostatečné zdroje. Bulharsko má dva měsíce na to, aby tuto situaci napravilo. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že předloží věc Bulharska Soudnímu dvoru EU.

Ochrana letectví před protiprávními činy: Komise vyzývá CHORVATSKO, aby aktualizovalo vnitrostátní právní předpisy

Komise požádala Chorvatsko, aby plně provedlo právní předpisy EU, které stanoví společná pravidla v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy (nařízení (ES) č. 300/2008). Podle tohoto nařízení musí členské státy pravidelně aktualizovat své vnitrostátní právní předpisy pro ochranu letectví před protiprávními činy. Tyto právní předpisy stanoví organizační struktury, povinnosti a mechanismy ke sledování činností na vnitrostátních letištích, a to pro letecké společnosti a subjekty v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy. Chorvatsko tak ale dosud neučinilo. Jde o záležitost správní povahy, která nesouvisí s bezpečnostními nedostatky. Chorvatské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby zjednaly nápravu. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Udržitelná doprava: Komise vyzývá devět členských států, aby plně provedly pravidla o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Komise požádala Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francii, Litvu, Maltu, Polsko, RumunskoŠvédsko, aby plně provedly pravidla EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (směrnice 2014/94/EU). Hlavním účelem této směrnice je vytvořit společný rámec pro rozsáhlé zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropě. To má zásadní význam pro omezení závislosti dopravy na ropě, zmírnění jejího dopadů na životní prostředí, a tím na posílení vedoucího postavení Evropy v boji proti změně klimatu. Směrnice stanoví minimální požadavky na vytvoření infrastruktury pro alternativní paliva, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a plnicích stanic se zemním plynem a vodíkem. Směrnice měla být provedena nejpozději do 18. listopadu 2016. Uvedené členské státy však oznámily Komisi opatření k provedení směrnice ve vnitrostátním právu pouze částečně. Uvedených devět členských států má nyní dva měsíce na to, aby Komisi tato opatření oznámily. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

 

11. Daně a celní unie

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Odůvodněné stanovisko

Daně: Komise žádá BELGII, aby sladila vnitrostátní předpisy týkající se zdanění úrokových výnosů z dluhopisů s právem EU

Komise dnes zasílá Belgii odůvodněné stanovisko v souvislosti s porušením pravidel EU pro zdanění úrokových výnosů z dluhopisů (článek 63 SFEU a článek 40 Dohody o Evropském hospodářském prostoru, EHP). Belgická pravidla uplatňovaná na úroky z dluhopisů s pevným výnosem se liší v závislosti na tom, zda jde o úroky z belgických dluhopisů nebo dluhopisů zahraničního původu. Belgická vnitrostátní pravidla pro dluhopisy, které jsou registrovány v belgickém systému vypořádání a vyplaceny v Belgii, zohledňují dobu držení těchto dluhopisů, pokud byly vlastněny po dobu kratší, než je celé účetní období. Naproti tomu podle pravidel platných pro úrokové výnosy z dluhopisů zahraničního původu, které jsou registrovány v belgickém systému vypořádání a z nichž jsou výnosy získávány mimo Belgii, se výnosy vypočítávají, jako by byly vlastněny celé účetní období. Tento rozdíl v zacházení s úrokovými výnosy představuje překážku přeshraničního pohybu kapitálu v rozporu s článkem 63 SFEU a článkem 40 Dohody o EHP.

 

Výzvy

Daně: Komise žádá NĚMECKO, aby sladilo svůj systém vracení DPH s pravidly EU

Komise se dnes rozhodla zaslat Německu výzvu v souvislosti s porušováním pravidel EU pro vracení daně z přidané hodnoty (DPH) (směrnice o DPH, směrnice Rady 2006/112 a směrnice o vracení daně – směrnice Rady 2008/9/ES). Podle vnitrostátních předpisů může osoba povinná k dani usazená v Německu, která žádá o vrácení DPH z jiného členského státu prostřednictvím německého internetového portálu, ztratit nárok na vrácení. Je tomu tak proto, že Německo nesleduje potenciální chybové zprávy od členského státu vrácení daně. Komise má za to, že Německo také porušuje pravidla pro správní spolupráci (nařízení Rady (EU) č. 904/2010) v případech, kdy jej členský stát vrácení požádá, aby oznámilo daňovým rezidentům příslušná pravidla a rozhodnutí, ale Německo tak neučiní. Jestliže Německo nezareaguje do dvou měsíců, může mu Komise zaslat odůvodněné stanovisko.

Daně: Komise žádá MAĎARSKO, aby uvedlo vnitrostátní požadavky týkající se DPH do souladu s pravidly EU

Komise se dnes rozhodla zaslat Maďarsku výzvu v souvislosti s porušováním pravidel EU pro DPH (směrnice Rady 2006/112). V rámci Systému elektronického obchodu a kontroly přepravy (EKAER) jsou společnosti povinny poskytovat maďarským daňovým orgánům pro účely DPH podrobné informace o přepravě určitého zboží, kterou provádějí podniky a při níž jsou využívány veřejné silnice. Tento požadavek je v rozporu se směrnicí o DPH, protože je zaměřen především na přeshraniční transakce v EU a zavádí administrativní formality spojené s překračováním hranic. Jestliže Maďarsko nezareaguje do dvou měsíců, může Komise ohledně této záležitosti zaslat maďarským orgánům odůvodněné stanovisko.

 

Uzavřená řízení

Daně: Komise uzavírá řízení o porušení Smlouvy ohledně dědické daně a majetku odkázaného neziskovým organizacím

Evropská komise vítá změny provedené Německem (pokud jde o předpisy o dědické dani s ohledem na zvláštní výživné) a Řeckem (pokud jde o uplatňování dědické daně na majetek odkázaný neziskovým organizacím a v případě hlavního bydliště). V důsledku toho se dnes Komise rozhodla příslušné věci uzavřít.

MEMO/17/3494

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar