Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Производства от месец октомври за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

Брюксел, 4 октомври 2017 r.

Производства от месец октомври за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията (в това число 29 официални уведомителни писма, 29 мотивирани становища, 4 случая на сезиране на Съда на Европейския съюз и 9 приключени случая), са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Комисията приключва също така 133 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава процедурата.

За повече информация относно процедурата на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията за установяване на нарушение.

 

1. Цифров единен пазар

(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: +32 229 67083, Inga Höglund – тел.: +32 229 50698)

Официални уведомителни писма

Електронни трансакции: Комисията изисква от СЛОВАКИЯ да осигури правилното прилагане на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Словакия във връзка с прилагането на регламента на ЕС относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (eIDAS; Регламент (ЕС) № 910/2014). Комисията има опасения по отношение на независимостта на надзорния орган на Словакия. Ако даден надзорен орган не е напълно независим, както се изисква от Регламента, това може да доведе до неравенство на възможностите между различните икономически оператори, което би нарушило принципа на вътрешния пазар на ЕС. Регламентът eIDAS позволява използването на средства за електронна идентификация и удостоверителни услуги (т.е. електронни подписи, електронни печати, електронни времеви печати, електронни доставки и удостоверяване на автентичността на уебсайтове) от гражданите, предприятията и публичните администрации, за да имат достъп до онлайн услуги или да управляват електронни трансакции. Словакия разполага със срок от два месеца, за да отговори на това писмо.

Пазари на далекосъобщения: Комисията призовава 7 държави членки да извършат навреме анализ на съответните пазари на далекосъобщения

Националните регулаторни органи трябва да извършват анализ на пазарите на далекосъобщения, попадащи в обхвата на правото на ЕС, на всеки три години по силата на сега действащата правна рамка (Директива 2002/21/ЕО) и да уведомяват Европейската комисия за съответната мярка. Белгия, Ирландия, Испания, Полша, Румъния, Словения и Унгария не са информирали Комисията за своя анализ. Поради това Комисията, като изпрати официално уведомително писмо, реши днес да изиска от тези седем държави да извършат незабавно своя анализ на съответните пазари на далекосъобщения и да информират Комисията в рамките на сроковете, определени от правото на ЕС. За всички седем случая закъсненията са значително над пет години. Седемте държави членки разполагат със срок от два месеца за отговор.

 

2. Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Melanie Voin — тел.: +32 229 58659)

 

Предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз

Свободно движение на работници: Комисията предявява иск срещу ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА и ЛЮКСЕМБУРГ пред Съда на ЕС за несъобщаване на мерките за транспониране на национално равнище на правото на ЕС

Европейската комисия предявява иск срещу Чешката република и Люксембург пред Съда на ЕС за несъобщаване за пълното транспониране на Директивата относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (Директива 2014/54/ЕС) в националното си законодателство повече от една година след изтичането на срока за транспонирането ѝ. Свободното движение е едно от основните предимства на единния пазар. Според последното проучване на Евробарометър повече от осем от всеки десет европейци подкрепят „свободното движение на граждани на ЕС, които могат да живеят, работят, учат и извършват стопанска дейност навсякъде в ЕС“. Но свободното движение трябва да бъде справедливо. Ето защо Европейската комисия предприема мерки за избягване на социалния дъмпинг, като предоставя на националните органи инструментите за борба със злоупотребите и измамите. В същото време правата на работниците трябва да бъдат защитавани и когато те работят в чужбина. Законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, необходими за спазването на директивата, трябваше да влязат в сила до 21 май 2016 г., а Комисията трябваше да бъде незабавно уведомена. Въпреки че Комисията изпрати официално уведомително писмо и мотивирано становище, в които искаше от Чешката република и Люксембург да я уведомят за пълното транспониране на директивата, Люксембург е уведомил за мерки, които само частично транспонират Директива 2014/54/ЕС в националното му законодателство, а Чешката република все още не е уведомила за приемането на каквито и да било мерки за транспониране на директивата. Следователно въз основа на процедурата, установена в член 260, параграф 3 от ДФЕС, Комисията ще поиска от Съда на ЕС да наложи дневна парична санкция в размер на 6 528 EUR за Люксембург и 33 510, 4 EUR за Чешката република, докато директивата бъде изцяло транспонирана в националното им законодателство. Държавите членки, които не съобщят своите мерки за транспониране, се преследват съдебно от Комисията, като това е приоритетен въпрос. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

3. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: +32 229 52589)

Мотивирано становище

Радиационна защита: Комисията иска от БЕЛГИЯ да транспонира изцяло Директивата на Евратом за питейната вода

Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище до Белгия с искане за пълното транспониране на Директивата на Евратом за питейната вода (Директива 2013/51/Евратом на Съвета). Държавите членки трябваше да транспонират директивата най-късно до 28 ноември 2015 г. В тази директива се определят изискванията за защита на здравето на населението срещу радиоактивните вещества във водата, предназначена за консумация от човека. С нея се гарантира, че държавите членки разполагат с действаща нормативна рамка за контрол на радиоактивността на питейната вода и радиационната доза, получена от потреблението на различните форми на питейна вода, както и с договорености за информиране на обществеността. Тъй като Белгия не е уведомила Комисията за никакви мерки за транспониране в определения срок, Комисията изпрати официално уведомително писмо през април 2016 г. След като белгийските органи отговориха на писмото и уведомиха за мярка за транспониране, Комисията счита, че транспонирането на директивата в Белгия все още е непълно. Белгия разполага с два месеца, за да изпълни това задължение. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу нея.

 

Официално уведомително писмо

Енергийна ефективност: Комисията призовава ИСПАНИЯ да приложи правилно правилата на ЕС, предвидени в Директивата за енергийната ефективност

Комисията изпраща официално уведомително писмо, в което иска от Испания да осигури правилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на енергийната ефективност (Директивата за енергийната ефективност, Директива 2012/27/ЕС). Директивата изисква от държавите членки да монтират индивидуални измервателни уреди или топлинни разпределители за измерване на потреблението на енергия и разпределението на разходите в многофамилни и многофункционални сгради, когато топлинната енергия, енергията за охлаждане и/или топлата вода се подават от централна/колективна инсталация. Испания разполага със срок от два месеца, за да представи отговор.

 

4. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

 

Мотивирани становища

Пластмасови торбички: Комисията иска от ХЪРВАТИЯ и РУМЪНИЯ да транспонират правилата на ЕС за тънките пластмасови торбички за пазаруване

Комисията призовава Хърватия и Румъния да завършат въвеждането в националните си законодателства на правната уредба на ЕС в областта на отпадъците (Директива относно пластмасовите торбички, Директива (ЕС) 2015/720). С оглед на справянето с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и ефективното използване на ресурсите, в директивата се въвежда изискване до 27 ноември 2016 г. държавите членки да приемат мерки за намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване, както се изисква от директивата. Директивата задължава държавите членки да постигнат това, като определят цена за тънките пластмасови торбички за пазаруване и/или като въведат национални цели за намаляване на потреблението на тези торбички. Националните правителства могат да избират от списък с мерки за постигане на съвместно договорените цели. В мерките са включени икономически инструменти, например данъци или налози. Друга възможност е да бъдат определени национални цели за намаляване на потреблението на тези торбички. Държавите членки трябва да гарантират, че нивото на годишното потребление не превишава съответно 90 тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек до 31 декември 2019 г. До края на 2025 г. броят на употребяваните през годината от един човек торбички следва да бъде ограничен до 40 торбички. И двете възможности могат да бъдат осъществени чрез задължителни мерки или чрез споразумения с икономическите сектори. Възможно е също да се наложи забрана на торбичките, при условие че въпросната забрана не надвишава границите, установени в директивата с цел запазване на свободното движение на стоки в рамките на европейския вътрешен пазар. Комисията проверява приоритетно дали държавите членки са изпълнили задължението си за транспониране на тази директива. Днес Комисията изпраща мотивирано становище до Хърватия и Румъния поради продължаващото неуведомяване за мерките, предприети за транспониране на директивата. Тези държави членки сега разполагат с два месеца, за да отговорят на мотивираното становище. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

Качество на въздуха: Комисията призовава РУМЪНИЯ да съобщи какви мерки е предприела за намаляване на емисиите от бензинови пари

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище до Румъния за неуведомяване за мерки за намаляване на емисиите от бензинови пари съгласно правилата на ЕС относно качеството на въздуха (Директива 2014/99/ЕС на Комисията). Тази директива е основен инструмент за опазване на здравето на човека и околната среда чрез ограничаване на емисиите на летливи органични съединения от петрола във въздуха. Държавите членки трябваше да транспонират изменение на директивата до 13 март 2016 г. Румъния все още не е уведомила за правните инструменти, въвеждащи в националното ѝ право разпоредбите относно изпитването на системи за улавяне на бензиновите пари. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище и дава на румънските органи два месеца за отговор. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Румъния.

Води: Комисията поиска от ИСПАНИЯ да спази законодателството на ЕС в областта на водите

Комисията отправя искане до Испания да се съобрази с втория кръг от плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) по реда на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО). В тези планове се дава цялостна представа за основните проблеми на всеки район на речен басейн и следва да включват конкретни мерки, необходими за постигане на поставените цели за качество на околната среда. До момента Испания не е приела, публикувала и съобщила на Комисията прегледа и актуализирането на първите планове за управление на речните басейни, които трябваше да бъдат извършени до 22 октомври 2015 г. за всички седем речни басейна на Канарските острови. Освен това все още не са проведени консултации по тези проектопланове и не е била изнесена информация за обществеността. През април 2017 г. на Испания беше изпратено официално уведомително писмо. Тъй като Испания не е изпълнила задълженията, посочени в Рамковата директива за водите, Комисията сега ѝ изпраща мотивирано становище, преди евентуално да отнесе случая до Съда на ЕС. Испания разполага със срок от два месеца, за да представи отговор.

 

Официални уведомителни писма и мотивирани становища:

Шум: Комисията изисква от ГЕРМАНИЯ, КИПЪР, РУМЪНИЯ и СЛОВЕНИЯ да приемат карти на шума и планове за действие за шума в околната среда

Европейската комисия призовава Германия, Кипър, Румъния и Словения да се съобразят с ключовите разпоредби от Директивата за шума (Директива 2002/49/EО). Шумът в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния и летищния трафик, е втората основна причина за преждевременна смърт след замърсяването на въздуха. Директивата изисква от държавите членки да приемат стратегически карти на шума, които показват експозицията на шум в рамките на по-големите агломерации, както и по главните железопътни линии, главните пътища и на основните летища. Тези карти ще служат като основа за определянето на мерки в плановете за действие по отношение на шума. Що се отнася до Германия, все още предстои изготвянето на множество планове за действие за агломерациите, главните пътища и летища, въпреки напредъка, постигнат от месец септември 2016 г. насам. За Словения Комисията счита, че няма достатъчен напредък от септември 2016 г. насам. Все още липсват планове за действие за две агломерации, както и за повечето главни пътища и главни железопътни линии, а остарелият план за действие за главните пътища и железопътни линии извън агломерацията на Любляна не е бил обновен. По тази причина Комисията реши да изпрати мотивирано становище до Германия и Словения. Те разполагат със срок от два месеца за отговор. Освен това, Кипър и Румъния все още не са приели всички необходими карти на шума и планове за действие за агломерациите и главните пътища. В случая на Румъния липсват картите и плановете също за главните железопътни линии извън агломерациите. Затова Комисията реши да изпрати на Кипър и Румъния официално уведомително писмо, с което от тях се иска да спазят основните си задължения по Директивата за шума в срок от два месеца.

Отпадъчни води: Комисията призовава ФРАНЦИЯ, МАЛТА и ИСПАНИЯ да осигурят достатъчно пречистване на градските отпадъчни води

Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Франция и Испания, както и мотивирано становище до Малта за непълно транспониране на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО). Комисията изисква от държавите членки да гарантират, че агломерациите събират и пречистват градските отпадъчни води по установения ред. След като получи последния доклад по прилагането, Комисията счита, че Франция нарушава изискванията на директивата, тъй като 373 агломерации не спазват изискванията на директивата за вторично пречистване. Четиридесет и девет от тези агломерации е трябвало да са инсталирали/извършили и третично пречистване (чувствителни зони). Оценката за Испания показва, че освен големия брой агломерации в нарушение на наложените от директивата задължения в четири други производства за установяване на нарушения в областта на градските отпадъчни води, които текат в момента, много висок брой агломерации освен това нарушават централните за директивата задължения за събиране, пречистване и мониторинг. По отношение на Малта Комисията призовава властите да осигурят достатъчно пречистване на градските отпадъчни води в три агломерации (Гозо — централен, Малта юг и Малта север). Тъй като все още съществуват проблеми с качеството на заустваните отпадъчни води, Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо през декември 2016 г. Според отговора на Малта, органите работят по намирането на решение, но в близко бъдеще не се очаква изискванията на директивата да бъдат спазени. Франция, Малта и Испания разполагат със срок от два месеца за отговор.

 

Официални уведомителни писма

Екологична отговорност: Комисията призовава АВСТРИЯ да се съобрази изцяло с правилата на ЕС

Комисията изисква от Австрия да приведе законодателството си в съответствие с Директивата за екологичната отговорност (Директива 2004/35/ЕО). С директивата се установява отговорността на операторите за нанесени щети върху околната среда и се изисква от тях да предотвратяват и отстраняват щетите върху биологичното разнообразие, водите или земята за своя сметка. Комисията установи известен брой разпоредби на австрийското законодателство по прилагането, които не съответстват на директивата. Тъй като тези въпроси не бяха разрешени, Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Австрия. Австрийските органи разполагат със срок от два месеца за отговор.

Единен пазар и дървен материал: Комисията иска от БЕЛГИЯ да спазва правилата на ЕС в областта на дървения материал

Комисията констатира, че Белгия, където на пазара на ЕС се пускат значителни количества дървен материал, не е извършила значителен брой проверки след влизането в сила на Регламента на ЕС относно дървения материал (Регламент (ЕС) № 995/2010) през 2013 г. Регламентът забранява пускането на незаконно добит дървен материал и на изделия от такъв дървен материал на пазара на ЕС, като по този начин допринася за запазването на биоразнообразието и на горите по света. Това изискване е и от решаващо значение за създаването на условия на равнопоставеност в рамките на ЕС. За тази цел в Регламента се изисква операторите, които пускат дървен материал на вътрешния пазар на ЕС, да установят евентуалните рискове от незаконна сеч и да предприемат мерки за ограничаване на тези рискове. Поради това Комисията реши да повдигне въпроса пред белгийските власти чрез изпращане на официално уведомително писмо. Белгия разполага със срок от два месеца, за да представи отговор.

Нитрати: Комисията изисква от ГЪРЦИЯ да се съобрази с решението на Съда на ЕС

Комисията призоваваГърция да се съобрази изцяло с решението (C-149/14), постановено от Съда на ЕС на 23 април 2015 г. В това решение Съдът установи, че Гърция е нарушила задълженията си съгласно Директивата за нитратите (Директива 91/676/ЕИО на Съвета), като не е установила наличието на достатъчно уязвими зони, както и програми за действие за тези зони. Въпреки известния напредък след решението, Гърция все още не е създала програми за действие за новопосочените уязвими зони. По този начин те не могат да изпълнят целите, за които са били определени, т.е. опазване на водоемите от замърсяване с нитрати. Тъй като изминаха две години от решението, Комисията изпраща официално уведомително писмо до Гърция преди връщането на делото на Съда с искането за налагане на финансови санкции. Гърция разполага със срок от два месеца, за да представи отговор.

Въздух: Комисията призовава ЛЮКСЕМБУРГ и СЛОВАКИЯ да се съобразят със законодателството на ЕС относно качеството на атмосферния въздух

Комисията изпраща официално уведомително писмо до Люксембург и Словакия върху замърсяването на въздуха с NO2. Правилата на ЕС относно качеството на атмосферния въздух (Директива 2008/50/ЕО) и за по-чист въздух за Европа изискват от държавите членки да оценяват качеството на атмосферния въздух на своя територия и да предприемат мерки, за да ограничат излагането на гражданите на замърсители. От влизането в сила на правилата Люксембург не е бил в състояние да гарантира спазването на задължителните пределно допустими стойности за NO2 в Люксембург-град. Словакия не е успяла да осигури подходящия брой и вид пунктове за вземане на проби, както и да предостави достатъчно валидни данни. Ето защо Комисията изпраща официално уведомително писмо до Люксембург и Словакия. Двете държави разполагат със срок от два месеца, за да представят отговор.

Опазване на природата: Комисията изисква от СЛОВЕНИЯ да транспонира правилно правилата на ЕС за опазване на природата

Комисията изпраща официално уведомително писмо на Словения поради това, че не е транспонирала правилно законодателството на ЕС в областта на опазването на природата. Директивата за птиците (Директива 2009/147/ЕО) и Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета) спомагат за запазването на биологичното разнообразие и защитата на 500 видове диви птици, срещащи се в ЕС, и за опазването на редица редки, застрашени или ендемични животински и растителни видове. Словения разполага със срок от два месеца, за да отговори на официалното уведомително писмо.

Отпадъци: Комисията изисква от ИСПАНИЯ да изчисти своите незаконни депа за отпадъци

Европейската комисия изисква от Испания да предприеме действия, които ще доведат до закриването, запечатването и регенерирането на всички останали депа за инертни отпадъци, както се изисква съгласно Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО). Тези депа за отпадъци представляват опасност за здравето на човека и околната среда. Испания е нарушила задълженията си за контрол, инспекции и привеждане в изпълнение на разпоредбите относно депонирането на отпадъци и не е приела мерки, задължаващи първоначалните причинители или притежатели на отпадъците да осъществяват необходимото третиране на отпадъците. Това представлява системно нарушение на задълженията, произтичащи от членове 13 и 15 от Директивата. Първото писмо, изпратено на Испания през декември 2015 г., не беше последвано от решителни мерки. Има фактически доказателства, че все още съществуват най-малко 338 неконтролирани площадки, очакващи закриване или третиране. Сега Комисията изпраща допълнително официално уведомително писмо, за отговора на което Испания разполага с два месеца.

 

5. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958)

 

Предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз

Одит: Комисията предявява пред Съда иск срещу СЛОВЕНИЯ за нетранспониране на правилата на ЕС в областта на одита

Комисията реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Словения за неуведомяване за мерките за цялостно транспониране на правилата на ЕС в областта на одита в националното ѝ законодателство. Навременното и правилно прилагане на Директивата за одитите (Директива 2014/56/ЕС) е важна стъпка за укрепване на законодателството на ЕС за задължителния одит, тъй като с нея се отстраняват редица недостатъци, установени на пазара на одиторски услуги по време на последната криза. Законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, необходими за спазването на директивата, трябваше да влязат в сила до 17 юни 2016 г., а Комисията трябваше да бъде незабавно уведомена. Неизпълнението на директивата от страна на Словения понастоящем не позволява на заинтересованите страни, като например инвеститори и акционери, да се възползват от новите правила, които подобряват значително качеството на одита. Това има вредно въздействие и върху правилното функциониране на националните пазари и на пазара на ЕС. Освен това има опасения за надеждността на националната рамка на Словения, тъй като не са били въведени повишените изисквания за независимост и обективност, съдържащи се в директивата. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Платежни сметки: Комисията предявява иск срещу ИСПАНИЯ пред Съда на ЕС за неприлагане на правилата за платежните сметки

Днес Европейската комисия реши да предяви иск срещу Испания пред Съда на ЕС за неуведомяване за мерките за цялостно прилагане на Директивата на ЕС относно платежните сметки (Директива 2014/92/ЕС). Правилата на ЕС относно платежните сметки са от съществено значение, за да се гарантира, че потребителите се ползват от прозрачни платежни сметки в един конкурентен и приобщаващ пазар. Директивата предоставя на всички законно пребиваващи в ЕС лица правото на основна платежна сметка срещу разумна такса, независимо от мястото на пребиваване. Тя също така подобрява прозрачността по отношение на таксите по платежните сметки и улеснява сравняването и преместването от една банка в друга. Законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, необходими за спазването на директивата, трябваше да влязат в сила до 18 септември 2016 г., а Комисията трябваше да бъде незабавно уведомена. До момента Испания не е транспонирала тази директива в националното право. Поради това Комисията предявява иск срещу Испания пред Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Официално уведомително писмо

Финансови услуги: Комисията иска от ФРАНЦИЯ да приложи правилата на ЕС в областта на застраховането

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Франция, за да поиска от държавата да въведе изцяло разпоредбите на Директивата „Платежоспособност ІІ“ (Директива 2009/138/ЕО) и Директивата „Омнибус II“ (Директива 2014/51/ЕС). Ако Франция не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да ѝ изпрати мотивирано становище по този въпрос.

 

6. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Maud Noyon –тел.: +32 229 80379)

 

Мотивирани становища

Унгария: Комисията призовава УНГАРИЯ да предостави допълнителни разяснения относно Закона за висшето образование

Днес Комисията изпрати на Унгария допълнително мотивирано становище относно Закона за висшето образование. То следва мотивираното становище от 14 юли и официалното уведомително писмо, изпратено на 26 април. В своето мотивирано становище Комисията твърди, че унгарският закон не е съвместим със свободата за висшите учебни заведения да предоставят услуги и да се установяват навсякъде в ЕС. Освен това Комисията счита, че новото законодателство е в противоречие с правото на академична свобода, правото на образование и свободата на стопанска инициатива, посочени в Хартата на основните права на ЕС. На последно място, Комисията счита, че законодателството не е съвместимо с правните задължения на ЕС съгласно международното търговско право (Общото споразумение за търговия с услуги, ГАТС, в рамките на Световната търговска организация, СТО). Унгария отговори на Комисията на 14 август. Допълнителното мотивирано становище, изпратено днес, предоставя допълнителни разяснения относно опасенията на Комисията във връзка с несъвместимостта на Закона за висшето образование със задълженията на ЕС в рамките на ГАТС. Тъй като унгарските органи са били запознати с подробния анализ на Комисията относно разпоредбите на ГАТС в мотивираното становище от юли 2017 г., Унгария разполага с две седмици, за да предостави допълнителни разяснения относно закона. Ако Унгария не отговори по задоволителен начин на мотивираното становище, Комисията може да отнесе единия пред Съда на ЕС.

Забавени плащания: Комисията изисква от ПОРТУГАЛИЯ да се съобрази с правилата на ЕС

Комисията реши да предприеме втора стъпка в процедурата за нарушение срещу Португалия във връзка със спазването на Директивата за забавените плащания (Директива 2011/7/ЕС), като изпрати мотивирано становище. Директивата постановява, че публичните органи трябва да извършват плащане за получени стоки и услуги в срок от 30 дни или при извънредни обстоятелства — в срок от 60 дни. Според информацията, с която разполага Комисията, португалските публични органи плащат средно в рамките на 90—100 дни. Ситуацията е особено критична в здравния сектор, където средните срокове за плащане надхвърлят 300 дни. През април 2017 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на Португалия за лошо прилагане на Директива 2011/7/ЕС. Португалските органи отговориха през юни 2017 г. Публичните администрации се очаква да играят особено важна роля за демотивиране на културата на забавените плащания, като дават пример за навременно и прозрачно плащане на своите доставчици. Забавените плащания оказват отрицателно въздействие върху предприятията, особено МСП, като засягат тяхната ликвидност и парични потоци, усложняват финансовото им управление и по този начин потискат растежа. Директивата за забавените плащания засилва правата на кредиторите, като въвежда срокове за плащане за стоки или услуги от предприятията и публичните органи и когато тези крайни срокове за плащане не се спазват, предприятията имат право на справедливо обезщетение. Португалия разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, повдигнати от Комисията. Ако не получи задоволителен отговор, Комисията може да реши да предяви иск срещу Португалия пред Съда на ЕС.

 

Официално уведомително писмо

Обществени поръчки: Комисията изисква от ЛАТВИЯ да се съобрази с правилата на ЕС за обществените поръчки

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Латвия във връзка с възлагането на поръчки за продукти за организация на трафика, като например светофари или контролни устройства. Комисията е на мнение, че като поставя изискване в тръжната документация за конкретни търговски и продуктови марки, Латвия е нарушила принципите на недискриминация и равно третиране, залегнали в правилата на ЕС за обществените поръчки (Директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС). Латвия разполага с два месеца, за да изпълни това задължение. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

7. Правосъдие, потребители и равенство между половете

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Melanie Voin — тел.: +32 229 58659,

Tim McPhie — тел.: +32 229 58602)

 

Мотивирани становища

Европейската комисия засилва процедурата за нарушение срещу УНГАРИЯ за Закона за НПО

Днес Европейската комисия изпрати на Унгария мотивирано становище — втория етап от процедурата за нарушение — относно нейния закон за НПО с чуждестранно финансиране. Мотивираното становище на Комисията във връзка с унгарския Закон за НПО следва официалното уведомително писмо, изпратено от Комисията на 14 юли. Комисията беше решила да започне съдебно производство срещу Унгария поради неизпълнение на нейните задължения съгласно разпоредбите на Договора относно свободното движение на капитал, тъй като в Закон за НПО има разпоредби, които водят до непряка дискриминация и непропорционално ограничаване на даренията от чужбина за организациите на гражданското общество. В допълнение към тези опасения, Комисията също така е на мнение, че Унгария нарушава правото на свободно сдружаване и правото на защита на личния живот и на личните данни, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, тълкувани във връзка с разпоредбите на Договора за ЕС. Унгария отговори на официалното уведомително писмо на Комисията на 14 август. След като анализира внимателно представените обяснения от Унгария, Комисията заключи, че нейните сериозни опасения не са взети под внимание. Унгария разполага със срок от един месец, за да предприеме необходимите мерки за съобразяване с мотивираното становище. Ако Унгария не отговори по задоволителен начин на мотивираното становище, Комисията може да отнесе единия пред Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Комисията призовава ИРЛАНДИЯ да приложи Директивата на ЕС за правата на жертвите

Европейската комисия изисква от Ирландия да транспонира Директивата на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директива за правата на жертвите, Директива 2012/29/ЕС). Тази директива предоставя на жертвите на престъпления ясно определени права на достъп до информация, на участие в наказателното производство и на подкрепа и закрила в съответствие с индивидуалните им потребности. В нея се посочва, че всички жертви на престъпления и членовете на техните семейства се признават като такива и се третират с уважение, тактичност и професионализъм. Освен това директивата гарантира определянето на уязвимите категории жертви — например жертви на изнасилване, тероризъм, престъпления от омраза или жертви, които са по-уязвими поради риск от нанасяне на друго увреждане. Ако случаят е такъв, трябва да бъдат осигурени допълнителни мерки за закрила на жертвите по време на производството и срещу възможни заплахи от извършителя на престъплението. Особено внимание се обръща на закрилата на децата. Правилата на ЕС се прилагат за всички жертви на престъпления в ЕС, независимо от тяхното гражданство. Директивата за правата на жертвите трябваше да бъде транспонирана в националното право до 16 ноември 2015 г. До сега Ирландия не е уведомила Европейската комисия за национални правила, с които този акт на ЕС се транспонира. В резултат на това Комисията призовава ирландските органи да предприемат действия и реши да изпрати мотивирано становище. Ако ирландските органи не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

Официални уведомителни писма

Комисията изисква от АВСТРИЯ и ДАНИЯ да приложат правилно Директивата относно правата на потребителите

Комисията изисква от Австрия и Дания да предприемат бързи действия за осигуряване на правилното прилагане на Директивата на ЕС за правата на потребителите (Директива 2011/83/ЕС). Чрез тази директива потребителите в ЕС се ползват от едни и същи стриктни правила за защита на потребителите, независимо в коя държава от ЕС направят покупка. Някои от основните ползи включват правото да върнат стоката и правото на пълно възстановяване на платената сума, ако потребителите променят решението си в рамките на 14 дни, забрана на скрити такси и предварително отбелязани полета при покупките по интернет. Дания сега следва, наред с останалото, да гарантира, че разполага с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за случаите, в които търговците нарушават правилата за правата на потребителите. В тях трябва да се пояснява, че когато на потребителите се изпращат нежелани стоки, за които те не реагират по никакъв начин, това не означава, че потребителите са съгласни да купят стоките. В Австрия са въведени санкции, които обаче не са достатъчно възпиращи и не обхващат всички нарушения на Директивата за правата на потребителите. Австрия следва също така да позволи на потребителите, в случай на забавяне на доставката, да отменят цялата си поръчка, ако са закупили множество продукти едновременно. Комисията изпраща на Австрия и Дания официално уведомително писмо, с което изисква от тях да приведат националното си законодателство в съответствие с Директивата на ЕС за правата на потребителите. Ако двете държави членки не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да им изпрати мотивирано становище по този въпрос.

 

8. Морско дело и рибарство

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

 

Официално уведомително писмо

Рибарство: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да предприеме действия срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

Комисията изпраща официално уведомително писмо на Португалия във връзка с липсата на действия за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов от страна на някои нейни плавателни съдове във водите под отговорността на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO). Комисията счита, че Португалия не изпълнява своите задължения по прилагането на правилата на ЕС: относно мерките за опазване и изпълнение съгласно Комисията по риболов за Северозападния Атлантически океан (Регламент (ЕО) №° 1386/2007 на Съвета), Регламент за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (Регламент (ЕО) №° 1005/2008). Комисията е на мнение, че Португалия нарушава и правилата на Регламента за контрол, чиято цел е да се осигури спазването на общата политика в областта на рибарството (Регламент на Съвета (ЕО) №° 1224/2009). Ако Португалия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да изпрати на португалските органи мотивирано становище по този въпрос.

 

9. Миграция, вътрешни работи и гражданство

(За повече информация: Tove Ernst — тел.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko - тел.: +32 229 63444, Markus Lammert — тел.: +32 229 80423)

 

Мотивирани становища

Сигурност: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да приложат изцяло решенията „Прюм“

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище до Гърция във връзка с непълното прилагане на решенията „Прюм“ (Решения 2008/615/ПВР и 2008/616/ПВР на Съвета). Решенията „Прюм“ дават възможност на държавите членки да обменят бързо информация за ДНК, пръстови отпечатъци и национални данни за регистрацията на превозни средства и са важен елемент от Европейската програма за сигурност. През септември 2016 г. на гръцките органи беше изпратено официално уведомително писмо. Оттогава насам Гърция изцяло е приложила необходимите мерки във връзка с обмена на информация за ДНК и пръстови отпечатъци. Все още обаче не е приключила процедурата за оценка на обмена на информация за регистрацията на превозни средства. Днес Комисията поиска от Гърция бързо да приключи процеса, за да спази в пълна степен правните си задължения. Гърция разполага със срок от два месеца, за да отговори, след което Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Сигурност — Комисията иска от ЛЮКСЕМБУРГ да прилага изцяло обмена на информация и разузнавателни данни между правоприлагащите органи

Европейската комисия отправи днес мотивирано становище до Люксембург за непредоставяне на информация относно националните мерки, предприети за прилагане на т.нар. „шведска инициатива“ (Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета). Инициативата дава възможност за по-ефективно споделяне на информация и разузнавателни данни между правоприлагащите органи на държавите членки при провеждането на разследвания на престъпления или на криминални разузнавателни операции. Приета от Съвета на 18 декември 2006 г., инициативата трябваше да бъде изпълнена от държавите членки до 19 декември 2008 г. Люксембург получи официално уведомително писмо през ноември 2016 г., но все още не е уведомил Комисията за мерки за изпълнение. В срок от два месеца Люксембург трябва уведоми Комисията за мерките, предприети за гарантиране на пълното прилагане на инициативата. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

 

Мотивирани становища и приключени случаи

Законна миграция — Вътрешнокорпоративни трансфери: Комисията иска от БЕЛГИЯ, ФИНЛАНДИЯ и ШВЕЦИЯ да гарантират пълно прилагане и приключва пет случая

Днес Комисията изпрати мотивирани становища до Белгия, Финландия и Швеция за неуведомяване (Финландия) и частично уведомяване (Белгия и Швеция) на националните мерки, предприети за прилагане на Директивата относно вътрешнокорпоративните трансфери на служители от страни извън ЕС. Директивата за вътрешнокорпоративните трансфери (Директива 2014/66/ЕС), приета на 15 май 2014 г., трябваше да бъде приложена от държавите членки до 29 ноември 2016 г. Тя има за цел да улесни временното назначаване на висококвалифицирани служители (мениджъри, специалисти и стажанти) на мултинационалните компании в дъщерни дружества, разположени в ЕС. В срок от два месеца Белгия, Финландия и Швеция трябва да уведомят Комисията за всички мерки, предприети за пълното транспониране на директивата. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС. Освен това Комисията реши да приключи производствата за установяване на нарушение срещу Кипър, Франция, Латвия, Люксембург и Словакия, след като разгледа уведомленията за прилагане на Директивата за вътрешнокорпоративните трансфери от тези пет държави членки.

 

10. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Alexis Perier — тел.: +32 229 69143)

 

Официално уведомително писмо

Авиация: Комисията иска от БЕЛГИЯ да спазва принципите на управление на въздушното движение

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Белгия поради липсата на корективни действия за изграждане на съвместна гражданско-военна клетка за управление на въздушното пространство с цел спазване на принципите на гъвкаво използване на въздушното пространство (FUA). В съответствие с тези принципи въздушното пространство вече не се определя единствено като „гражданско“ или „военно“ въздушно пространство, а се разглежда като една цялост и се разпределя съгласно изисквания на потребителите. Корективните действия са съгласувани между Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) и администрацията по въздухоплаване на Белгия по време на стандартни проверки. Ако Белгия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да изпрати на белгийските органи мотивирано становище по този въпрос.

 

Мотивирани становища

Железопътен транспорт: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да транспонира изцяло законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт

Европейската комисия поиска от България да приведе всички свои национални разпоредби в съответствие с правото на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт (Директива 2004/49/ЕО). Тази директива изисква от държавите членки да създадат независим орган по безопасността и независим разследващ орган на произшествия и инциденти. Тя също така изисква разпределяне на задачите и отговорностите за безопасността между различните заинтересовани страни от железопътния транспорт с цел да се гарантира, че те не се припокриват и не си противоречат помежду си. До момента обаче България не е успяла да осигури независимостта на разследващия орган и да му предостави достатъчно ресурси. България разполага с два месеца, за да коригира ситуацията. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу нея.

Авиационна сигурност: Комисията изисква от ХЪРВАТИЯ да актуализира националното си законодателство

Комисията поиска от Хърватия да приложи изцяло законодателството на ЕС относно създаването на общи правила в областта на авиационната сигурност (Регламент (ЕО) № 300/2008). Съгласно този регламент държавите членки следва редовно да актуализират своето национално законодателство за авиационната сигурност. Това законодателство определя организационните структури, отговорностите и механизмите за наблюдение на дейностите на националните летища, спрямо авиокомпаниите и субектите, свързани с авиационната сигурност. Хърватия обаче все още официално не е изпълнила това задължение. Това е въпрос от административен характер, който не е свързан със слабости от гледна точка на сигурността. Хърватските органи разполагат с два месеца, за да коригират ситуацията. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Устойчив транспорт: Комисията изисква от 9 държави членки да транспонират правилата за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

Комисията поиска от България, Дания, Естония, Франция, Литва, Малта, Полша, Румъния и Швеция да транспонират изцяло правилата на ЕС относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (Директива 2014/94/ЕС). Основната цел на директивата е да установи обща рамка за широкомащабно разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива в Европа. Това е от съществено значение, за да се намали зависимостта на транспорта от петрола, да се смекчи въздействието му върху околната среда и по този начин да се укрепи водещата роля на Европа в борбата срещу изменението на климата. Директивата определя минимални изисквания за изграждането на инфраструктура за алтернативните горива, включващи зарядни точки за електрически превозни средства и точки за зареждане с природен газ и водород. Решението трябваше да бъде приложено до 18 ноември 2016 г. най-късно. Въпреки това тези държави членки само частично са уведомили Комисията за мерки за транспониране на директивата в националното право. В срок от два месеца 9-те държави членки трябва да уведомят Комисията за тези мерки. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.

 

11. Данъчно облагане и митнически съюз

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — тел.: +32 229 87183)

Мотивирано становище

Данъчно облагане: Комисията иска от БЕЛГИЯ да приведе в съответствие с правото на ЕС националните си правила за облагане на доходите от лихви от облигации

Днес Комисията изпраща мотивирано становище до Белгия за нарушаване на правилата на ЕС относно данъчното облагане на доходите от облигации (член 63 от ДФЕС и член 40 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Белгийските разпоредби, прилагани за лихвите от облигации с фиксиран доход, се различават в зависимост от това дали лихвата е получена по белгийски облигации или по облигации с чуждестранен произход. Съгласно белгийските национални правила за облигациите, регистрирани в белгийската ликвидационна система и продадени в Белгия, се взема предвид периодът на държане на тези облигации, ако са били държани по-малко от една фискална година. От друга страна, доходите от облигации с чуждестранен произход, регистрирани в белгийската ликвидационна система, чийто доход е получен извън Белгия, се изчисляват, като че са били държани една пълна фискална година. Тази разлика в третирането на доходите от лихви представлява пречка за трансграничното движение на капитали в нарушение на член 63 от ДФЕС и на член 40 от Споразумението за ЕИП.

 

Официални уведомителни писма

Данъчно облагане: Комисията иска от ГЕРМАНИЯ да приведе своята система за възстановяване на ДДС с правилата на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Германия за нарушаване на правилата на ЕС за възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС) (Директива за ДДС, Директива 2006/112 на Съвета; и Директива за възстановяването, Директива 2008/9/ЕО на Съвета). Съгласно националните правила данъчнозадължено лице, установено в Германия, която подава заявление за възстановяване на ДДС от друга държава членка чрез германски уеб портал, може да загуби правото на възстановяване. Това е така, защото Германия не предприеме последващи действия относно евентуалните съобщения за грешка от държавата членка на възстановяването. Комисията счита, че Германия също така нарушава правилата за административното сътрудничество (Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета) в случаите, когато от една държава членка на възстановяване се изисква да уведоми местните данъчнозадължени лица за съответните разпоредби и решения, но тя не го прави. Ако Германия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на германските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от УНГАРИЯ да приведе национални изисквания относно ДДС в съответствие с правилата на ЕС

Днес Европейската комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Унгария за нарушаване на правилата на ЕС за ДДС (Директива 2006/112 на Съвета). В рамките на системата за електронна търговия и контрол на транспорта (EKAER) дружествата са длъжни да предоставят на унгарските данъчни органи подробна информация за целите на ДДС относно определен служебен транспорт, използващ обществената пътна мрежа. Това изискване е в нарушение на Директивата за ДДС, защото засяга главно трансграничните операции в ЕС и въвежда административни формалности, свързани с преминаването на границите. Ако Унгария не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на унгарските органи.

 

Приключени случаи

Данъчно облагане: Комисията приключва производствата за установяване на нарушение относно данъка върху наследството и завещанията в полза на организации с нестопанска цел

Европейската комисия приветства измененията, направени от Германия (в разпоредбите за данъка върху наследството относно специалната помощ за издръжка), и от Гърция (относно данъчното третиране на завещанията в полза на организации с нестопанска цел и на основните жилища). В резултат на това днес Комисията реши да приключи тези съответни случаи на нарушения.

MEMO/17/3494

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar