Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017

Γιατί χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο;

Ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να είναι η επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Το επενδυτικό κλίμα και το γενικό πολιτικό περιβάλλον στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και στην Αφρική δεν είναι πάντα ευνοϊκά για τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις ευάλωτες χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και βιαιότητες, ορισμένες από τις οποίες είναι σημαντικές χώρες προέλευσης παράνομων μεταναστών.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) και οι διάφορες άλλες ιδιωτικές χρηματοδοτικές ροές σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μειωθεί μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Το 2012, μόνο το 6 % (34,6 δισ. EUR) του συνόλου των παγκόσμιων ΑΞΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες έφθασε σε χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ευάλωτων κρατών. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μέση επένδυση 27 EUR ανά κάτοικο, ενώ σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες η επένδυση αυτή ανέρχεται σε 128 EUR κατά μέσο όρο ανά κάτοικο. Μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ευάλωτων κρατών, την πλειονότητα των ΑΞΕ προσελκύουν οι πλούσιες σε πόρους χώρες. Το 2012 δέκα χώρες συγκέντρωσαν το 72 %. Το στοιχείο αυτό αποτελεί σαφή απόδειξη του χάσματος όσον αφορά τις επενδύσεις και της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να έχει μια στοχοθετημένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια είναι τα νέα στοιχεία το Ευρωπαϊκού Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου (ΕΕΣ);

Το ΕΕΣ δεν περιορίζεται στην κλασική αναπτυξιακή βοήθεια για τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων με ολοκληρωμένο τρόπο. Η καινοτόμος και ολιστική προσέγγισή του συμπληρώνει την εργαλειοθήκη της αναπτυξιακής μας συνεργασίας και αυξάνει τον αντίκτυπο που έχει επιτόπου. Το ΕΕΣ θα προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, όταν βιώσιμες επιχειρηματικές προτάσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες βιώσιμης ανάπτυξης και όταν περιορισμένοι δημόσιοι πόροι μπορούν να προσελκύσουν ιδιωτικούς πόρους. Θα συνδέσει τη συνδυασμένη χρηματοδότηση, την τεχνική βοήθεια, την άσκηση στρατηγικής πολιτικής και τον πολιτικό διάλογο με σκοπό να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον, για να μπορούν οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση στα νέα προϊόντα, η γραμματεία του ΕΕΣ δημιουργεί μια διαδικτυακή πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης.

Πώς λειτουργεί;

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του ΕΕΣ θα λειτουργεί συνδυάζοντας τρεις πυλώνες:

Πυλώνας 1: Το ΕΕΣ θα χρησιμοποιεί μια νέα γενιά χρηματοδοτικών μέσων, όπως οι εγγυήσεις, τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου και ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και δανείων για έργα βιώσιμης ανάπτυξης. Το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) θα συμβάλει στην προσέλκυση πρόσθετης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα. Προσφέροντας μια καινοτόμο νέα εγγύηση ΕΤΒΑ, θα ενθαρρύνουμε τους επενδυτές να δραστηριοποιηθούν στην Αφρική και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ, στις περιοχές στις οποίες δεν πραγματοποιούν συνήθως επενδύσεις, λόγω του ότι, για παράδειγμα, οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι απʼ ό,τι αλλού. Οι επενδύσεις θα στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής και των υπηρεσιών εγγύτητας, καθώς και στην παροχή στήριξης σε ΜΜΕ, στη μικροχρηματοδότηση και σε έργα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πυλώνας 2: Μέσω της παροχής σημαντικής τεχνικής βοήθειας, η ΕΕ θα στηρίξει τις τοπικές αρχές, καθώς και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή τους συνεταιρισμούς στον καθορισμό καλύτερων και βιώσιμων έργων. Η ενίσχυση της τεχνικής βοήθειας σε συνδυασμό με συγκεκριμένα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και έργα θα οδηγήσει σε πιο επιτυχημένα έργα, που θα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη.

Πυλώνας 3: Η ΕΕ θα εντείνει τον διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο και τον διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα με τις χώρες εταίρους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η ΕΕ αποτελεί μοναδικό παράγοντα ανάπτυξης στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, με περισσότερες από 50 αντιπροσωπείες της επιτόπου στην Αφρική και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Η ΕΕ ήδη διεξάγει διάλογο με τις χώρες εταίρους για την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων, όπως μεταξύ άλλων τα ανθρώπινα δικαιώματα και η χρηστή διακυβέρνηση. Με το ΕΕΣ, θα αντιμετωπίσουμε πιο συστηματικά τους περιορισμούς που τίθενται στις επενδύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμες επιχειρήσεις. Αυτό θα συμβάλει επίσης στη διασφάλιση συνοχής με τις άλλες εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ.

Στις χώρες γειτονίας της ΕΕ, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τις υφιστάμενες δομές του διαλόγου πολιτικής που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο συμφωνιών σύνδεσης ή παρόμοιων διμερών συμφωνιών για να συζητήσει το επενδυτικό κλίμα με τις εθνικές αρχές. Οι συζητήσεις αυτές θα έχουν ως στόχο την προώθηση πολιτικών μεταρρυθμίσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για τους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές. Παράλληλα, η ΕΕ θα προωθήσει επίσης τη στενότερη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα ενισχύσει τους τοπικούς μηχανισμούς συντονισμού.

Από πού θα προέλθουν τα χρήματα; Ποια είναι η χρηματοδότηση για το ΕΕΣ;

Το ΕΕΣ, στο οποίο η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέρχεται σε 4,1 δισ. EUR, αναμένεται να κινητοποιήσει άνω των 44 δισ. EUR σε επενδύσεις έως το 2020. Το χρηματοδοτικό μέσο για το ΕΕΣ είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), το οποίο αποτελείται από: α) την εγγύηση του ΕΤΒΑ, αξίας 1,5 δισ. EUR και β) 2,6 δισ. EUR από τους μηχανισμούς συνδυασμένης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Επενδυτικής Διευκόλυνσης για την Αφρική (AfIF) και του Ταμείου Επενδύσεων Γειτονίας (NIF). Οι πόροι προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Το ΕΤΒΑ είναι ανοικτό στις συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ, των χωρών ΕΖΕΣ και άλλων εταίρων. Εάν οι συνεισφορές αυτές συμβαδίσουν με τη συνεισφορά της ΕΕ, θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε μέχρι και 88 δισ. EUR έως το 2020.

Πώς φθάσατε στο ποσό των 44 δισ. EUR;

Αναμένουμε ότι η συνεισφορά μας ύψους 4,1 δισ. EUR θα κινητοποιήσει συνολικά 44 δισ. EUR. Το ποσό αυτό βασίζεται σε υπολογισμένες παραδοχές και στην εμπειρία των τελευταίων δέκα ετών σε δραστηριότητες συνδυασμένης χρηματοδότησης στις χώρες εταίρους μας. Επίσης, βασίζεται στην αποκτηθείσα πείρα στην Ευρώπη μέσω του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη (το «σχέδιο Γιούνκερ»). Ωστόσο, η εκτίμησή μας όσον αφορά τον συντελεστή μόχλευσης στις χώρες εταίρους είναι πιο συντηρητική και συνετή από την αντίστοιχη στην Ευρώπη.

Αναμένετε ότι τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν; Με ποιον τρόπο;

Ναι, το ταμείο είναι ανοικτό στις συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ, των χωρών ΕΖΕΣ και άλλων εταίρων. Εάν οι συνεισφορές αυτές συμβαδίσουν με τη συνεισφορά της ΕΕ, θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε έως και 88 δισ. EUR. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο ΕΕΣ με τη μορφή άμεσων χρηματοδοτικών συνεισφορών ή εγγύησης δευτερεύουσας ζημίας. Αυτό σημαίνει ότι η παρέμβασή τους θα ζητηθεί μόνον κατά το δεύτερο στάδιο, εφόσον η εγγύηση της ΕΕ έχει εξαντληθεί πλήρως.

Στις συνεισφορές των κρατών μελών θα παρέχονται όλα τα πλεονεκτήματα του ΕΕΣ, όπως μεγαλύτερη συνοχή, βελτίωση της πρόσβασης σε βιώσιμη χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια και εστιασμένη προσπάθεια για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τι σημαίνει «επενδυτικό σκέλος» και ποια επενδυτικά σκέλη προβλέπετε;

Τα επενδυτικά σκέλη είναι τομείς στους οποίους στοχεύουν οι επενδύσεις, με αναμενόμενη γεωγραφική και/ή τομεακή εστίαση των δραστηριοτήτων τους. Το ΕΕΣ έχει θέσει ως στόχο να στηρίξει τους τομείς στους οποίους δεν θα πραγματοποιούνταν διαφορετικά επενδύσεις. Τα πέντε πρώτα επενδυτικά σκέλη είναι τα εξής: «Βιώσιμη ενέργεια και συνδεσιμότητα», «Χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», «Βιώσιμη γεωργία, επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα και αγροτικές επιχειρήσεις», «Βιώσιμες πόλεις» και «Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης». Στο μέλλον ίσως δημιουργηθούν νέα επενδυτικά σκέλη.

Ποιοι είναι οι όροι για να δοθεί στήριξη στο πλαίσιο του ΕΕΣ;

Τα έργα πρέπει να υλοποιηθούν στην Αφρική ή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και να έχουν σαφή βιώσιμο αναπτυξιακό στόχο. Πρέπει να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες. Οι επενδυτικές προτάσεις πρέπει να παρέχουν επαρκή επιμερισμό των κινδύνων, να είναι οικονομικά, δημοσιονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες, να μην προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά και να αντιμετωπίζουν ανεπάρκειες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές, διαφορετικά δεν θα διατίθεται χρηματοδότηση, και θα πρέπει να αποφεύγεται η στρέβλωση της αγοράς και ο παραγκωνισμός της εμπορικής χρηματοδότησης.

Ποιοι θα μπορούν να λάβουν στήριξη μέσω του ΕΕΣ;

Η χρηματοδότηση της Επιτροπής από το ΕΕΣ θα πρέπει να χορηγείται στο πλαίσιο επενδυτικού σκέλους ειδικού για επιλέξιμους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν αξιολογηθεί από την Επιτροπή, π.χ. τις αναπτυξιακές τράπεζες. Επί του παρόντος, στα επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνονται: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB), η Agence Française de Développement (AFD), η Casa di Depositi i Prestiti (CDP), η Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), η Deutsche Investitions- und WED (DEG), η Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), η Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), η Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), η Promotion et Participation pour la Coopération Economique (PROPARCO).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν από το ΕΕΣ καλούνται να επικοινωνήσουν με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται τα επενδυτικά σκέλη προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα για το έργο τους μέσα ή για να ρωτήσουν εάν αυτά ενδιαφέρονται να επενδύσουν.

Πώς μπορεί μια μεμονωμένη εταιρεία να υποβάλει ένα έργο;

Η διαδικτυακή πύλη και η γραμματεία που έχουν μελετηθεί ειδικά για το ΕΕΣ θα αρχίσουν να λειτουργούν μετά την έναρξη εφαρμογής και θα διαθέτουν «μονοαπευθυντική θυρίδα» για όποιον ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με το ΕΕΣ. Οι εταιρείες θα μπορούν επίσης να ζητούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και εγγύηση για επενδυτικό έργο απευθείας στη γραμματεία του ΕΕΣ, η οποία θα τις φέρνει σε επαφή με επιλέξιμο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση που το έργο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για το ΕΤΒΑ, η Γραμματεία θα προτείνει στην εταιρεία έναν κατάλογο των σχετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην αντίστοιχη περιοχή.

Πώς μπορούν να επωφεληθούν από το ΕΕΣ οι εταιρείες που εδρεύουν στην Αφρική και τη Γειτονία; Με ποιον τρόπο μπορούν να επωφεληθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις;

Η στήριξη του ΕΤΒΑ θα υλοποιείται κυρίως μέσω επιλέξιμων συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (βλ. ανωτέρω). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο συμπράξεων βάσει έργων με φορείς του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρους. Η αύξηση της προβολής των επενδυτικών ευκαιριών εκτός της ΕΕ, σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους θα είναι επίσης προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων.

Η αύξηση των επενδύσεων θα συνοδεύεται από επικεντρωμένη δράση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του επενδυτικού κλίματος στις χώρες εταίρους, καθώς και από σημαντική τεχνική βοήθεια. Κατʼ αυτόν τον τρόπο θα ωφεληθούν όλες οι πλευρές: ο τοπικός ιδιωτικός τομέας που θα καταστεί περισσότερο δραστήριος, αλλά και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε αναπτυσσόμενες και σε γειτονικές χώρες.

Θα επιδιωχθεί επίσης άμεση διάδραση με επιχειρήσεις και με τις ενώσεις τους μέσω διαλόγου προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και οι βασιζόμενες στην αγορά λύσεις στους τομείς της βιώσιμης γεωργίας και των αγροτικών επιχειρήσεων, της βιώσιμης ενέργειας, των υποδομών, καθώς και στον κοινωνικό τομέα.

Τι είδους έργα θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εγγύησης του ΕΤΒΑ; Μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα;

Η εγγύηση του ΕΤΒΑ μπορεί να καλύψει ειδικούς κινδύνους σε επενδυτικά έργα και, επομένως, να ενθαρρύνει τους επενδυτές να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εγγύηση του ΕΤΒΑ μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των βραχυπρόθεσμων προβλημάτων ρευστότητας και με τον τρόπο αυτό να ενθαρρύνει τους επενδυτές να συμμετάσχουν σε αυτά.

Επιτυχημένο παράδειγμα έργου που υποστηρίχθηκε κατά το παρελθόν από την Επιτροπή στον τομέα της ενέργειας είναι η πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση της ηλεκτροδότησης ή ElectriFI. Αντιμετωπίζοντας την έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια εκκίνησης και σε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κεφάλαια, το έργο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αξιόπιστες, οικονομικά προσιτές και βιώσιμες υπηρεσίες ηλεκτρισμού και ενέργειας για πληθυσμούς σε αγροτικές και υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

Ένα παρόμοιο έργο στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι το Ταμείο SANAD, το οποίο παρέχει δάνεια, δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, εγγυήσεις και χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια σε τοπικά ιδρύματα εταίρους για τη χορήγηση δανείων σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας κατʼ αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξή τους στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 60 % του ΑΕΠ και το 70 % της απασχόλησης, έχουν καθοριστική σημασία για μία δυναμική οικονομία και αγορά εργασίας. Επιπλέον, μια τεχνική διευκόλυνση, η οποία συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ με 2 εκατ. EUR, ενισχύει την ανάπτυξη ικανοτήτων και παρέχει στήριξη σε ιδιωτικές χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες, αυξάνοντας κατʼ αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητα της συνολικής προσέγγισης.

Η πρωτοβουλία «Boost Africa» χρησιμοποιεί συνδυασμό επενδυτικών εργαλείων, την τεχνική βοήθεια και την κατάρτιση των επιχειρηματιών, ώστε να προσελκύσει επενδυτές και να αναπτύξει αποδοτική επιχειρηματική υποδομή μεγιστοποιώντας τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα και πιο επικίνδυνα στάδια της ανάπτυξής τους.

Το έργο EURIZ βοηθά τις οικονομικά υποεξυπηρετούμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (οικολογικές επιχειρήσεις, γεωργικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες, νεοσύστατες επιχειρήσεις κ.λπ.) να λάβουν δάνεια για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας με παροχή εγγυήσεων.

Το Ταμείο για την Πράσινη Ανάπτυξη (GGF) είναι εξειδικευμένο ταμείο που ίδρυσαν η ΕΤΕπ και η KfW με σκοπό την προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Τουρκία, και την Ευρωπαϊκή Γειτονία. Το Ταμείο για την Πράσινη Ανάπτυξη αναχρηματοδοτεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στους τομείς της ενέργειας και πραγματοποιεί επίσης απευθείας επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επωφελείται επίσης από μηχανισμό τεχνικής βοήθειας. Η συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε 70 εκατ. EUR με τη μορφή συμμετοχών.

Η Climate Investor One είναι επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζεται η FMO και το οποίο έχει ως στόχο την επίτευξη βιώσιμης ενέργειας σε προσιτές τιμές στις αναδυόμενες αγορές. Το εν λόγω ταμείο στηρίζει ενεργειακά έργα από την αρχή μέχρι το τέλος και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες αδυναμίες της αγοράς και τις ανεπάρκειες σε κάθε στάδιο του έργου. Η συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε 30 εκατ. EUR με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου ύψους 25 εκατ. EUR και επιστρεπτέας τεχνικής βοήθειας ύψους 5 εκατ. EUR.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσανατολιστεί σε θετικά παραδείγματα όπως αυτά και, με τη βοήθεια του ΕΕΣ, θα επιδιώξει την επανάληψη παρόμοιων έργων. Έργα στο πλαίσιο του ΕΕΣ θα επικεντρώνονται σε βασικούς τομείς που έχουν προσδιοριστεί ως απαραίτητοι για τη δημιουργία αξιοπρεπών, βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την ανάπτυξη των οικονομιών των εταίρων και την ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια οικονομία. Παραδείγματα τέτοιων τομέων είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έργα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η στήριξη των τοπικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. ʼλλοι τομείς, όπως η γεωργία, θα μπορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν.

Πώς θα εξασφαλιστεί ότι το σχέδιο θα οδηγήσει πράγματι σε βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο του ΕΕΣ. Θα υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες του ΕΕΣ. Η έκθεση θα παρουσιάζεται επίσης στο κοινό και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών.

Σύμφωνα με τις πολιτικές διαφάνειας της ΕΕ, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς θα δημοσιοποιούν ενεργά και συστηματικά πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των εμπιστευτικών και ευαίσθητων από εμπορικής απόψεως πληροφοριών. Η Επιτροπή θα επικοινωνεί με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη με όλα τα μέσα, μεταξύ άλλων και μέσω του ιστοτόπου της και της ειδικής διαδικτυακής πύλης του ΕΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοινωθέν τύπου για την κατάρτιση των πρώτων πέντε επενδυτικών σκελών

Ανακοίνωση με τίτλο «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Προς τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και προς ένα νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο» (14/09/2016)

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο

MEMO/17/3484

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar