Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι προτείνει η Επιτροπή;

Με τον κανονισμό για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστεί μια νέα αρχή που καταργεί τις απαιτήσεις γεωγραφικού περιορισμού των δεδομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών για τον κανονιστικό έλεγχο.

Σε συνδυασμό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίστηκαν με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), τα νέα μέτρα δημιουργούν έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων - βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης;

Ο κανονισμός θα αντιμετωπίσει τους φραγμούς που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στο εσωτερικό της ΕΕ για τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες διοικήσεις και τους πολίτες:

α) Υποστηρίζει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα εντός της ΕΕ. Καταργεί αδικαιολόγητους ή δυσανάλογους εθνικούς κανόνες που εμποδίζουν ή περιορίζουν τις εταιρείες στην επιλογή ενός τόπου για αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε νέα ή υφιστάμενη απαίτηση γεωγραφικού περιορισμού των δεδομένων.

β) Εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε άλλο κράτος μέλος, ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τη ρυθμιστική τους εντολή, όπως ακριβώς και όταν τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στη δική τους επικράτεια.

γ) Ενθαρρύνει την ανάπτυξη αυτορρυθμιστικών κωδίκων συμπεριφοράς, ώστε να διευκολυνθεί η αλλαγή παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, π.χ. με την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα τους εκτός του περιβάλλοντος πληροφορικής τους.

δ) Θεσπίζει ένα ενιαίο σημείο επαφής ανά κράτος μέλος για τη διασύνδεση με τα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων κανόνων για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα.

Γιατί είναι αναγκαία η άρση των φραγμών στην κινητικότητα των δεδομένων;

Η καινοτομία που στηρίζεται στα δεδομένα αποτελεί καταλύτη για την ανάπτυξη και την απασχόληση και έχει τις δυνατότητες να ενισχύσει σημαντικά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά. Προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο η οικονομία των δεδομένων, είναι απαραίτητο να μπορούν τα δεδομένα να κυκλοφορούν διασυνοριακά και να χρησιμοποιούνται πέρα από εθνικά σύνορα.

Η άρση του γεωγραφικού περιορισμού των δεδομένων θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας για την απελευθέρωση του δυναμικού της οικονομίας των δεδομένων και την αύξησή της στα 739 δισ. ευρώ το 2020, δηλαδή στον διπλασιασμό της αξίας της, στο 4 % του ΑΕΠ.

Επιπλέον, η κατάργηση των υφιστάμενων μέτρων γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων θα μειώσει το κόστος των υπηρεσιών δεδομένων, θα παράσχει στις εταιρείες μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την οργάνωση της διαχείρισης και της ανάλυσης των δεδομένων τους, με παράλληλη αύξηση της χρήσης τους και της επιλογής παρόχων. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 8 δισ. ευρώ ετησίως.

Ποια εμπόδια υπάρχουν σήμερα στην ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα;

Σήμερα, οι γεωγραφικοί περιορισμοί που επιβάλλουν οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών και τα εμπόδια στην κυκλοφορία των δεδομένων μεταξύ συστημάτων πληροφορικής, τα λεγόμενα φαινόμενα εγκλωβισμού σε συγκεκριμένο πάροχο (vendor lock-in), δεν αφήνουν τις επιχειρήσεις και τους φορείς της ΕΕ να εκμεταλλευτούν τις οικονομικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η ανασφάλεια δικαίου και η έλλειψη εμπιστοσύνης συνιστούν πρόσθετους φραγμούς στην ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση μπορεί να μην είναι ή να μην νιώθει ελεύθερη να κάνει πλήρη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, να επιλέξει τους πλέον αποδοτικούς οικονομικά τόπους για τους πόρους πληροφορικής, να αλλάξει πάροχο υπηρεσιών ή να επαναπατρίσει δεδομένα στα δικά της συστήματα πληροφορικής. Αν εφαρμοστεί η αρχή της ελεύθερης ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αποφεύγουν τη διπλή διατήρηση δεδομένων σε διάφορους τόπους, θα νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να εισέλθουν σε νέες αγορές και θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πιο εύκολα.

Τι αποτελεί παράδειγμα γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων;

Η Επιτροπή εντόπισε πολλούς περιορισμούς όσον αφορά τον τόπο αποθήκευσης ή επεξεργασίας δεδομένων μέσα από μελέτες, συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δημόσιες διαβουλεύσεις. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί δεδομένων, που είτε άμεσα είτε έμμεσα περιορίζουν την κινητικότητα των δεδομένων, έχουν διάφορες μορφές και υπάρχουν σε διάφορους τομείς, όπως π.χ. στον δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Οι αρχές εποπτείας, που συμβουλεύουν τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε τοπικό επίπεδο·
  • Οι κανόνες επαγγελματικού απορρήτου (π.χ. στον τομέα της υγείας), που συνεπάγονται τοπική αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων·
  • Γενικές ρυθμίσεις που απαιτούν τοπική αποθήκευση των πληροφοριών που παράγονται από τον δημόσιο τομέα, ανεξαρτήτως βαθμού ευαισθησίας των πληροφοριών.

Μπορεί μεν οι γεωγραφικοί περιορισμοί δεδομένων να είναι δικαιολογημένοι και αναλογικοί σε συγκεκριμένα πλαίσια (π.χ. λόγοι δημόσιας ασφάλειας), ωστόσο υπάρχει μια τάση επιβολής αδικαιολόγητων απαιτήσεων γεωγραφικού περιορισμού των δεδομένων τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό συχνά βασίζεται στην εσφαλμένη αντίληψη ότι οι γεωγραφικά περιορισμένες υπηρεσίες είναι «εξ ορισμού» ασφαλέστερες από τις διασυνοριακές υπηρεσίες.

Για ποιο λόγο αφορά η πρόταση μόνο τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα;

Το νέο πλαίσιο για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα συμπληρώνει την ήδη ισχύουσα νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ) διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προβλέποντας ήδη, παράλληλα, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της ΕΕ. Η επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του και τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν γεωγραφικούς περιορισμούς στα δεδομένα για λόγους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το νέο πλαίσιο για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα αποφεύγει τις επαναλήψεις και διασφαλίζει τη συνοχή με τις ισχύουσες νομικές πράξεις της ΕΕ. Αποσκοπεί να θεσπίσει τους ίδιους κανόνες ελεύθερης κυκλοφορίας στην αποθήκευση και την επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ. Μαζί με τον ΓΚΠΔ, τα νέα μέτρα θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση για την ελεύθερη κυκλοφορία και τη φορητότητα των δεδομένων στην ΕΕ.

Καλύπτονται επίσης οι ροές δεδομένων με τρίτες χώρες;

Όχι, ο κανονισμός για τη θέσπιση πλαισίου ελεύθερης ροής των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει μόνο την κινητικότητα δεδομένων εντός της ΕΕ.

Πότε θα έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές σε δεδομένα αποθηκευμένα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ;

Ως ζήτημα αρχής, η αποθήκευση ή άλλη επεξεργασία δεδομένων στο εξωτερικό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την άρνηση της πρόσβασης σε δεδομένα σε εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να επιτρέπεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μια εθνική ρυθμιστική αρχή είναι νομικά εξουσιοδοτημένη να τη ζητήσει από συγκεκριμένο κάτοχο των δεδομένων, και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων της ρυθμιστικής αρχής.

Αφού η ρυθμιστική αρχή εξαντλήσει όλα τα μέσα για να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα απευθείας από τον κάτοχο των δεδομένων, μπορεί να βασιστεί σε υφιστάμενο ειδικό μηχανισμό συνεργασίας και να ζητήσει τη συνδρομή άλλου κράτους μέλους. Εάν δεν υπάρχει ή δεν εφαρμόζεται ειδικός μηχανισμός συνεργασίας, ο κανονισμός προβλέπει έναν εναλλακτικό μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα είναι υποχρεωμένοι οι πάροχοι υπηρεσιών να παράσχουν δεδομένα σε αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ;

Ένα κράτος μέλος που καλείται να βοηθήσει ρυθμιστική αρχή άλλου κράτους μέλους να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα της εν λόγω αρχής μόνο αν αυτό αντιβαίνει στην εσωτερική του δημόσια τάξη. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν όλα τα ισχύοντα δικαιώματα και τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπει η νομοθεσία, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα άσκησης πραγματικής δικαστικής προσφυγής και κάθε απαίτηση έκδοσης προηγούμενης δικαστικής άδειας για την πρόσβαση στους χώρους.

Με ποιο τρόπο θα υποστηρίξει η Επιτροπή κώδικες δεοντολογίας για τη διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου υπηρεσιών δεδομένων;

Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει την ανάπτυξη αυτορρυθμιστικών κωδίκων συμπεριφοράς για να διευκολύνει την αλλαγή παρόχου και για να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω πάροχοι παρέχουν αρκετά·ακριβείς, σαφείς και διαφανείς πληροφορίες στους επαγγελματίες χρήστες σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις πριν από τη σύναψη σύμβασης για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορες πτυχές που αφορούν τις διεργασίες, τις τεχνικές απαιτήσεις, τις προθεσμίες και τις λοιπές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να ισχύουν σε περίπτωση αλλαγής παρόχου. Οι πτυχές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τις διεργασίες και τον τόπο που φυλάσσονται τυχόν εφεδρικά δεδομένα (back-up), τα διαθέσιμα μορφότυπα και υποθέματα δεδομένων, τις απαιτούμενες ρυθμίσεις πληροφορικής και το ελάχιστο εύρος ζώνης δικτύου· τον χρόνο που απαιτείται πριν ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς και τον χρόνο κατά τον οποίο τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα για τη μεταφορά· τέλος, τις εγγυήσεις για πρόσβαση στα δεδομένα σε περίπτωση πτώχευσης του παρόχου.

Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε οι πάροχοι να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τους σχετικούς κώδικες συμπεριφοράς σε ένα χρόνο από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης κατά πόσον συμμορφώνονται οι πάροχοι με τις απαιτήσεις διαφάνειας. Εάν η Επιτροπή κρίνει ανεπαρκή τη συμμόρφωση αυτή, μπορεί να προτείνει πρόσθετα μέτρα.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την ασφάλεια των δεδομένων;

Ο νέος κανονισμός καθιστά σαφές ότι όλες οι απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν σήμερα για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και όταν αυτές επιλέξουν να αποθηκεύουν ή να επεξεργάζονται τα δεδομένα σε άλλο κράτος μέλος ή να χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός ευαισθητοποιεί τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις ευθύνες τους σχετικά με την ασφάλεια της αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων σε διασυνοριακό πλαίσιο.

Τα νέα μέτρα στηρίζονται στην εφαρμογή των μηχανισμών που προβλέπονται στην οδηγία για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών και αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, στον κυβερνοχώρο, της διασυνοριακής αποθήκευσης και άλλης επεξεργασίας δεδομένων. Μαζί με το παρόν σχέδιο κανονισμού, η Επιτροπή προτείνει κλιμάκωση της αντίδρασης της ΕΕ σε κυβερνοεπιθέσεις, υποβάλλοντας ένα νέο πλαίσιο κυβερνοασφάλειας για περισσότερη ετοιμότητα, καλύτερη αντιμετώπιση και εξουδετέρωση των απειλών στον κυβερνοχώρο. Προτείνει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που θα υποστηρίζει τη διασυνοριακή προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και άλλων υπηρεσιών δεδομένων, ώστε το σύστημα να καταστεί πιο διαφανές και πιο αποτελεσματικό.

Πώς θα επηρεάσει ο παρών κανονισμός τους πολίτες της ΕΕ;

Ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα αφορά δεδομένα άλλα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό, επηρεάζει κατεξοχήν τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες χρήστες υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων ή άτομα που ενεργούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα. Ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα είναι μέρος σειράς προτάσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Άλλες προτάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τους πολίτες πιο άμεσα. Για παράδειγμα, οι κανόνες για τις ψηφιακές συμβάσεις ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών για την καταγγελία συμβάσεων με προμηθευτές ψηφιακού περιεχομένου, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ή για την ανάκτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από προμηθευτές ψηφιακού περιεχομένου. Για να αποφευχθεί αλληλεπικάλυψη μ' αυτή την πράξη και με άλλες πράξεις της ΕΕ, ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα δεν αφορά άμεσα τους πολίτες. Ωστόσο, οι πολίτες αναμένεται να επωφεληθούν έμμεσα από τον παρόντα κανονισμό, επειδή θα δημιουργηθεί πιο ανταγωνιστική και ανοικτή ενιαία αγορά για υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων στην ΕΕ.

Τι έχει πράξει η Επιτροπή για την υποστήριξη της οικονομίας δεδομένων της ΕΕ;

Το 2014, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα», η Επιτροπή πρότεινε μέτρα για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα, ιδίως για να αναπτύξει ένα οικοσύστημα δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ και να προωθήσει την καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα. Η αντιμετώπιση των εμποδίων που παρακωλύουν την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα είναι επίσης μία από τις βασικές δράσεις που εξαγγέλθηκαν στην ενδιάμεση ανασκόπηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει τα μέτρα για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων που δρομολογήθηκαν τον Ιανουάριο του 2017, με τα οποία η Επιτροπή σκόπευε να προωθήσει την αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του δυναμικού των ψηφιακών δεδομένων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας· αξιολογούσε τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και άλλες αναδυόμενες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία των δεδομένων.

Επιπλέον, η πρόταση βασίζεται στη δέσμη μέτρων για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας του Απριλίου του 2016, που περιλάμβανε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος για μια λύση υπολογιστικού νέφους μεγάλης δυναμικότητας με σκοπό την αποθήκευση, την ανταλλαγή και την επαναχρησιμοποίηση επιστημονικών δεδομένων. Στηρίζεται επίσης στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας για την καλύτερη ψηφιακή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών και υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα, αποτελεί επίσης έναν από τους στόχους της ολιστικής στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική η οποία παρουσιάστηκε χθες.

Ποια άλλα μέτρα προτίθεται να διερευνήσει η Επιτροπή;

Με σκοπό να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με αναδυόμενα ζητήματα της οικονομίας των δεδομένων - όπως η πρόσβαση σε δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ επιχειρήσεων και οι νέες τεχνολογίες, μεταξύ άλλων, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), η προηγμένη ρομποτική και τα αυτόνομα συστήματα - η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας των δεδομένων, από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 2017. Η πλήρης έκθεση έχει πλέον δημοσιευθεί μαζί με τον κανονισμό για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα μεταξύ επιχειρήσεων, πολλά ενδιαφερόμενα μέρη είναι υπέρ της αύξησης της ανταλλαγής δεδομένων. Τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη πιστεύουν ότι το κανονιστικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να αλλάξει την παρούσα χρονική στιγμή και υποστηρίζουν τη θέσπιση μη κανονιστικών μέτρων. Η Επιτροπή εξετάζει τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να εφαρμόσει στην πράξη τα εν λόγω αποτελέσματα. Όσον αφορά τα ζητήματα ευθύνης στο πλαίσιο των αναδυόμενων τεχνολογιών, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συγκεντρώνει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία και θα διεξαγάγει περαιτέρω έρευνες πριν εξαγγείλει δράση.

MEMO/17/3191

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar