Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Tillståndet i unionen, demokratipaketet – Frågor & svar om det europeiska medborgarinitiativet och finansieringen av politiska partier

Bryssel den 15 september 2017

.

1

Vad är det europeiska medborgarinitiativet?

Det europeiska medborgarinitiativet är ett verktyg för deltagande på unionsnivå och fastställande av EU:s politiska dagordning och det gör det möjligt för en miljon EU-medborgare att uppmana kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag. De nuvarande reglerna för medborgarinitiativet grundar sig på bestämmelserna i Lissabonfördraget och genomförs enligt förordningen om det europeiska medborgarinitiativet som trädde i kraft den 1 april 2012.

Ett medborgarinitiativ lanseras av en kommitté som består av minst sju EU-medborgare från minst sju olika medlemsstater. Organisatörerna lägger fram sitt förslag till kommissionen för registrering. Innan det registreras bedömer kommissionen om förslaget är juridiskt tillåtligt. Kommissionen analyserar inte innehållet i detta skede.

När ett initiativ har registrerats har organisatörerna ett år på sig att samla in stödförklaringar. Om tröskelvärdet på en miljon stödförklaringar från minst sju medlemsstater har uppnåtts, kan organisatörerna lämna in sitt initiativ till kommissionen. De uppmanas då att träffa kommissionen och delta i en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Kommissionen ska inom tre månader besluta om man ska hörsamma begäran eller inte. I båda fallen måste den motivera sitt beslut ­ i ett meddelande.

Vad har uppnåtts under de första fem åren som det europeiska medborgarinitiativet funnits?

Sedan april 2012 har 47 initiativ registrerats, och organisatörerna har uppskattningsvis samlat in åtta miljoner stödförklaringar. Tre initiativ har uppnått tröskelvärdet på en miljon underskrifter. Ett fjärde initiativ har också uppnått detta tröskelvärde och underskrifterna håller för närvarande på att kontrolleras innan det kan lämnas in. Två av de tre framgångrika initiativen behandlas i nuläget av kommissionen – Right2Water och Stop Vivisection.

Hur har kommissionen stött medborgarinitiativen?

För att stödja organisatörer av initiativ har kommissionen vidtagit ett antal konkreta åtgärder när det gäller restriktionerna i den nuvarande förordningen. Kommissionen erbjuder värdtjänster för insamlingssystem via internet på sina egna servrar och hjälper organisatörerna att få sina system godkända av den ansvariga nationella myndigheten.

Kommissionen har också gradvis förbättrat stödet till organisatörerna under utarbetandet av initiativ, förbättrat sin programvara för insamling via internet, bland annat genom insamling på mobila enheter, och tillåtit delvis registrering av initiativ för att minska andelen avslag.

Även om ett antal initiativ med framgång har slutförts , vilket visar att förordningen fungerar tekniskt sett, har verktyget ännu inte uppnått sin fulla potential. Förordningen behöver ses över för att undanröja ytterligare hinder.

Hur kommer den nya förordningen att hjälpa organisatörerna att lyckas med att registrera sitt initiativ och samla in stödförklaringar?

Organisatörerna ska kunna ställa sina frågor direkt till kommissionen före registrering och rådgöra med andra organisatörer på en samarbetsplattform som kommissionen kommer att tillhandahålla. De kommer också att kunna be om råd lokalt i sina medlemsländer där kontaktpunkter kommer att inrättas. Det kommer också att finnas möjlighet till delvis registrering.

I förslaget förtydligas också att delvis registrering är möjlig om endast en del eller delar av initiativet uppenbart faller utanför kommissionens befogenheter och om dessa delar inte inbegriper de huvudsakliga målen.

Insamlingsperioden kommer även i fortsättningen att vara 12 månader. En nyhet är dock att organisatörerna själva kan välja startdatum inom tre månader efter registreringen.

Organisatörerna kommer att kunna använda ett centralt system för insamling via internet som administreras av kommissionen. Systemet kommer att göras tillgängligt kostnadsfritt för organisatörerna och göra det möjligt att stödja initiativ med hjälp av e-legitimation, lägga in inskannade stödförklaringar och överföra stödförklaringar digitalt till medlemsländernas behöriga myndigheter för kontroll. Kommissionen kommer att ha ansvaret för behandlingen av personuppgifter genom detta system och därmed begränsas organisatörernas ansvar. Om organisatörerna vill kan de ändå inrätta ett eget system och få det godkänt.

Organisatörerna och kommissionen får också samla in e-postadresserna från dem som undertecknar ett medborgarinitiativ, om de fått deras samtycke. Detta gör man för att hålla dem underrättade om initiativet och/eller om eventuella uppföljningsåtgärder.

Hur kommer den nya förordningen att göra det lättare för medborgarna att stödja initiativen?

Enligt de nya reglerna ska kommissionen översätta alla initiativ till EU:s samtliga officiella språk för att öka delaktigheten och förbättra kommunikationen.

Kommissionen föreslår också att minimiåldern för att få stödja ett initiativ ska harmoniseras och därmed sänkas från 18 till 16 år. Denna förändring påverkar omgående omkring tio miljoner unga européer och ger också alla EU-medborgare möjlighet att stödja ett initiativ oavsett i vilket land de är bosatta.

Enligt förslaget behöver inte medborgarna lämna lika många personuppgifter som tidigare. Beroende på medlemsland måste de lämna antingen förnamn, efternamn, födelsedatum och adress eller förnamn, efternamn och de fyra sista siffrorna i ID-numret.

Genom att deltagandet i det nya systemet grundas på nationalitet (och inte en blandning av nationalitet och bosättning, vilket tidigare var fallet) säkerställer de nya reglerna att alla EU-medborgare som bor utanför sitt hemland kan utnyttja sin rätt att stödja medborgarinitiativ.

Hur kommer den nya förordningen att förbättra diskussionen om lyckade initiativ?

Granskningsskedet förlängs från tre till fem månader för att ge mer tid för diskussion. Kommissionen träffar organisatörerna inom en månad från det att initiativet lämnats in, och den offentliga utfrågningen i Europaparlamentet hålls inom tre månader och kommer att möjliggöra en balanserad representation av alla berörda parter samt andra EU-institutioner och rådgivande organ. Kommissionen kommer inom fem månader, i stället för tre månader i dagsläget, att anta ett meddelande som svar på initiativet.

Vilken roll har de europeiska politiska partierna?

Demokrati är ett av de grundläggande värden som EU bygger på. För att säkerställa en fungerande representativ demokrati på unionsnivå, fastställs det i fördragen att medborgarna ska företrädas direkt i Europaparlamentet, och denna punkt betonas i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser får därför finansiering från EU:s budget.

Ett europeiskt politiskt parti kan bildas under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda, i synnerhet att det följer de värden som unionen bygger på enligt artikel 2 i EU-fördraget.

Varför föreslår ni ändringar i den aktuella förordningen om europeiska politiska partier?

Trots vissa framsteg gör kriteriet att uppfylla kravet på representation i minst en fjärdedel av medlemsstaterna i praktiken det möjligt att bilda partier med en konstgjord europeisk dimension, som huvudsakligen består av enskilda politiker och domineras av en eller två nationella politiska partier. Väljarna har ingen insyn i dem och de får en oproportionerligt stor andel av EU:s finansiering i förhållande till deras demokratiska representation. Kommissionen föreslår därför följande lagändringar:

  • För att säkerställa att de europeiska politiska partierna får en genuint europeisk dimension och för att förhindra att samma nationella parti eller enskilda personer på konstgjord väg sponsrar flera europeiska politiska partier, bör endast politiska partier och inte längre enskilda personer beaktas vid bedömningen av kraven på representation för att få bilda ett parti.

  • Finansieringen av europeiska politiska partier bör bättre återspegla den faktiska andelen röster för varje parti i valet till Europaparlamentet. I dag fördelas 15 % av den totala budgeten lika mellan alla partier oavsett hur stor eller liten andel av rösterna de har. Kommissionen har därför föreslagit att man ska förbättra den demokratiska legitimiteten för EU:s finansiering av politiska partier genom att på ett tydligare sätt koppla den till deras representation i Europaparlamentet och anslå 95 % av den sammanlagda budgeten utifrån andelen röster i valet till Europaparlamentet.

  • Medborgarna har rätt att få veta på vem och på vad de röstar i valet till Europaparlamentet. För att skapa större öppenhet och stärka europeiska politiska partiers demokratiska ansvarstagande föreslår kommissionen också att partierna ska se till att deras medlemspartier offentliggör sina program och logotyper på sina webbplatser, samtidigt som de ska ange den aktuella könsfördelningen bland sina ledamöter i Europaparlamentet.

Vilka förändringar föreslår ni när det gäller finansieringen av politiska partier och stiftelser?

Vårt förslag kommer att göra det möjligt för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser att få en större andel av den befintliga finansiering som tilldelats dem i EU:s budget.

För att komma till rätta med de politiska partiernas och stiftelsernas svårigheter att uppfylla det nuvarande medfinansieringskravet på 15 % bör det sänkas så att en större andel av de befintliga offentliga medel som avsatts för partier och stiftelser går till det de är avsedda för, t.ex. valkampanjerna 2019. Kommissionen föreslår att man ska sänka medfinansieringskravet till 10 % för europeiska politiska partier och 5 % för europeiska politiska stiftelser.

Hur kommer dessa nya regler att tillämpas så att skattebetalarnas pengar används på ett bättre sätt?

För att garantera rättssäkerheten och öppenheten ska det uttryckligen föreskrivas att om ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse, på grund av förändrade omständigheter, inte längre uppfyller villkoren för registrering eller om partiet eller stiftelsen har lämnat falska eller ofullständiga uppgifter bör det eller den strykas ur registret.

Man stärker skyddet av EU:s ekonomiska intressen genom att effektivisera återbetalning av finansiering från dem som brutit mot reglerna. Felaktigt utbetald finansiering kommer att drivas in, även från fysiska personer som är ansvariga för den aktuella överträdelsen.

Läs mer:

Talet om tillståndet i unionen 2017

Broschyren om tillståndet i unionen 2017

Förslag till förordning: Ändring av förordningen om medborgarinitiativet

Förslag till förordning: Ändring av stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Pressmeddelande: Reform av medborgarinitiativet och finansieringen av politiska partier

MEMO/17/3168

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar