Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Stanje v Uniji – Sveženj ukrepov za demokracijo: vprašanja in odgovori o evropski državljanski pobudi in financiranju političnih strank

Bruselj, 15. septembra 2017

.

1

Kaj je evropska državljanska pobuda?

Evropska državljanska pobuda je orodje za udeležbo in sooblikovanje delovnega programa na ravni EU, ki enemu milijonu državljanov EU omogoča, da Komisijo pozovejo k predložitvi zakonodajnega predloga. Sedanja pravila, ki urejajo državljansko pobudo, temeljijo na določbah Lizbonske pogodbe in se izvajajo v okviru uredbe o evropski državljanski pobudi, ki se uporablja od 1. aprila 2012.

Pobudo mora organizirati odbor, ki je sestavljen iz vsaj sedmih državljanov EU, ki prihajajo iz vsaj sedmih različnih držav članic. Organizatorji morajo za namene prijave predlog pobude predložiti Komisiji. Komisija mora oceniti pravno dopustnost predloga, preden ga prijavi. Komisija v tej fazi vsebine ne analizira.

Organizatorji imajo po prijavi pobude eno leto časa za zbiranje izjav o podpori. Če dosežejo prag, tj. zberejo milijon izjav o podpori iz vsaj sedmih držav članic, lahko svojo uspešno pobudo predložijo Komisiji. Organizatorji so nato pozvani, da se sestanejo s Komisijo in se udeležijo javne predstavitve v Evropskem parlamentu. Komisija mora v roku treh mesecev odločiti, ali naj zahtevek upošteva, v vsakem primeru pa mora obrazložiti ­ svojo odločitev v sporočilu Komisije.

Kakšni so dosežki v prvih petih letih evropske državljanske pobude?

Od aprila 2012 je bilo prijavljenih 47 pobud, organizatorji pa so po ocenah zbrali osem milijonov izjav o podpori. Prag v višini enega milijona podpisov so dosegle tri pobude. Trenutno se preverjajo podpisi četrte pobude, ki je dosegla prag, nato pa bo predložena Komisiji. Komisija se je odzvala na dve od treh uspešnih pobud, in sicer na pobudi „Right2Water“ in „Stop Vivisection“.

Kako je Komisija podprla državljansko pobudo?

Komisija je znotraj omejitev veljavne uredbe sprejela mnoge praktične ukrepe, da bi podprla organizatorje pobud. Komisija omogoča gostovanje sistemov spletnega zbiranja na svojih strežnikih ter pomaga organizatorjem pri potrjevanju njihovega sistema, ki ga opravi ustrezni nacionalni organ.

Komisija je prav tako postopno izboljšala podporo, ki jo organizatorjem zagotavlja pri oblikovanju pobud, izboljšala svojo programsko opremo za spletno zbiranje podatkov, tudi za zbiranje prek mobilnih naprav, ter dovolila delno prijavo pobud, da se zmanjša stopnja zavrnitev.

Čeprav so bile mnoge pobude uspešno izvedene, kar kaže, da uredba v tehničnem smislu deluje, ta instrument še ni dosegel polnega potenciala. Za odpravo nadaljnjih ovir je potrebna revizija uredbe.

Kako bo nova uredba organizatorjem pomagala, da uspešno prijavijo svoje pobude in zberejo podporo?

Organizatorji bodo pred prijavo svoja vprašanja lahko zastavili neposredno Komisiji, posvetovali pa se bodo lahko tudi z drugimi organizatorji na sodelovalni platformi, ki jo bo Komisija dala na razpolago. Nasvete bodo lahko prejeli tudi v državah članicah, kjer bodo na lokalni ravni vzpostavljene kontaktne točke. Omogočena bo tudi delna prijava.

V predlogu je pojasnjeno tudi, da je delna prijava možna, če pobuda očitno presega pristojnosti Komisije le v nekaterih delih, ki ne zajemajo glavnih ciljev te pobude.

Obdobje zbiranja bo še naprej trajalo 12 mesecev. Kot novost pa bodo organizatorji lahko izbrali datum začetka zbiranja znotraj trimesečnega obdobja po prijavi.

Organizatorji bodo lahko uporabili centralni sistem spletnega zbiranja, ki ga upravlja Komisija. Sistem bo organizatorjem dan na voljo brezplačno in bo omogočal podporo pobudam z uporabo elektronske identifikacije, nalaganje skeniranih različic izjav o podpori v papirni obliki ter digitalni prenos izjav o podpori pristojnim organom v državah članicah, da jih ti preverijo. Za obdelavo osebnih podatkov prek tega sistema bo odgovorna Komisija, s čimer bo odgovornost organizatorjev omejena. Ne glede na to lahko organizatorji vzpostavijo svoj sistem in ga certificirajo, če to želijo.

Organizatorji in Komisija lahko s soglasjem podpisnikov državljanske pobude zberejo tudi njihove elektronske naslove, da jih lahko obvestijo o tem, kako pobuda napreduje, in/ali o morebitnih nadaljnjih ukrepih.

Kako bo nova uredba državljanom olajšala, da pobude podprejo?

V skladu z novimi pravili bo Komisija prevedla vse pobude v vse uradne jezike EU, da se izboljša vključenost in komuniciranje.

Komisija predlaga tudi, da se starostna meja za podporo pobudi uskladi in zniža z 18 na 16 let. Ta sprememba bo nemudoma vplivala na približno 10 milijonov mladih Evropejcev, prav tako pa bo vsem državljanom EU omogočila, da podprejo pobudo, ne glede na svojo državo prebivališča.

Na podlagi predloga bo zmanjšana tudi količina osebnih podatkov, ki jih morajo predložiti državljani. Državljani bodo morali glede na državo članico navesti: ime, priimek, datum rojstva in naslov ali ime, priimek in zadnje štiri števke osebne identifikacijske številke.

Nazadnje, ker bo udeležba v novem sistemu temeljila na državljanstvu (in ne na kombinaciji državljanstva in prebivališča kot prej), bo cilj novih pravil zagotoviti, da bodo vsi državljani EU, ki živijo zunaj svoje države državljanstva, lahko uporabili svojo pravico do podpore državljanskim pobudam.

Kako bo nova uredba izboljšala razpravo o uspešnih pobudah?

Faza pregleda se bo s treh podaljšala na pet mesecev, da bo na voljo več časa za razpravo. Komisija se bo z organizatorji sestala v roku enega meseca od predložitve pobude, javna predstavitev v Evropskem parlamentu pa bo organizirana v roku treh mesecev in bo omogočala uravnoteženo zastopanost vseh zainteresiranih strani ter drugih institucij in posvetovalnih organov EU. Komisija bo v roku petih mesecev, zdaj ta rok traja tri mesece, sprejela sporočilo v odgovor na pobudo.

Kakšna je vloga evropskih političnih strank?

Demokracija je ena od temeljnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Pogodbi za zagotovitev delovanja predstavniške demokracije na evropski ravni določata, da so državljani Evropske unije neposredno zastopani v Evropskem parlamentu, to načelo pa je okrepljeno tudi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Na podlagi tega evropske politične stranke in fundacije prejemajo sredstva iz proračuna EU.

Evropska politična stranka se lahko oblikuje pod pogojem, da je izpolnjenih več meril, zlasti mora spoštovati vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so zapisane v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji.

Zakaj se predlagajo spremembe v zvezi s sedanjo uredbo o evropskih političnih strankah?

Kljub določenemu napredku je v praksi merilo, v skladu s katerim je treba izpolniti zahtevo o zastopanosti v vsaj eni četrtini držav članic, omogočilo ustanavljanje strank z umetno evropsko razsežnostjo, ki jih v glavnem sestavljajo posamezni politiki, dominantno vlogo pa v njih prevzemata ena ali dve nacionalni politični stranki, pri čemer te stranke z vidika volivcev niso pregledne in prejemajo nesorazmeren delež sredstev EU glede na njihovo demokratično zastopanost. Komisija zato predlaga naslednje zakonodajne spremembe:

  • pri izračunu v zvezi z izpolnjevanjem zahteve o zastopanosti pri ustanavljanju stranke bi bilo treba upoštevati samo politične stranke in ne več posameznikov, da se zagotovi pristna evropska razsežnost evropskih političnih strank in prepreči, da bi ista nacionalna politična stranka ali posamezniki umetno sponzorirali več evropskih političnih strank;

  • financiranje evropskih političnih strank bi moralo bolje odražati resnični delež glasov posamezne stranke na evropskih volitvah. Trenutno se 15 % celotnega proračuna enakomerno razdeli vsem strankam, ne glede na to, kako velik ali majhen je njihov delež glasov. Komisija je zato predlagala, da se izboljša demokratična legitimnost financiranja EU za politične stranke, tako da bi bila iz financiranja teh strank bolj jasno razvidna njihova zastopanost v Evropskem parlamentu, pri čemer bi se 95 % celotnega proračuna dodelilo na podlagi deleža glasov, pridobljenih na evropskih volitvah;

  • državljani imajo pravico, da vedo, za koga ali kaj glasujejo na evropskih volitvah. Komisija z namenom zagotavljanja večje preglednosti in krepitve demokratične odgovornosti evropskih političnih strank predlaga tudi, naj evropske politične stranke zagotovijo, da njihove stranke članice objavijo njihov program in logotip na svojih spletiščih, hkrati pa navedejo tudi trenutno uravnoteženo zastopanost spolov med poslanci, ki stranko zastopajo v Evropskem parlamentu.

Kakšne so še druge spremembe, ki so predlagane v zvezi s financiranjem političnih strank in fundacij?

Naši predlogi bodo evropskim političnim strankam in fundacijam omogočili, da absorbirajo večji del obstoječih namenskih sredstev, ki so jim dodeljena v okviru proračuna Evropske unije.

Da bi se odpravile težave, ki jih imajo evropske politične stranke in fundacije pri doseganju trenutnega praga za sofinanciranje, ki znaša 15 %, bi bilo treba ta prag znižati, tako bi se lahko večji del obstoječega javnega financiranja, ki je predvideno za evropske stranke in fundacije, ustrezno uporabil, na primer med kampanjo za evropske volitve leta 2019. Komisija predlaga, da se zahteva v zvezi s sofinanciranjem zniža na 10 % za evropske politične stranke in na 5 % za evropske politične fundacije.

Kako se bodo nova pravila izvrševala za namene boljšega upravljanja davkoplačevalskega denarja?

Za namene pravne varnosti in preglednosti bo izrecno določeno, da bo evropska politična stranka ali politična fundacija odstranjena iz registra, če zaradi spremembe okoliščin ne bo več izpolnjevala pogojev za registracijo ali če je predložila napačne ali nepopolne informacije.

Zaščita finančnih interesov EU bo okrepljena z določitvijo učinkovitejše izterjave sredstev v primeru kršitve pravil. Neupravičeno izplačana sredstva bodo izterjana, tudi od fizičnih oseb, odgovornih za posamezno kršitev.

Več informacij:

Govor o stanju v Uniji 2017

Brošura o stanju v Uniji 2017

Predlog uredbe: revizija uredbe o evropski državljanski pobudi

Predlog uredbe: sprememba statuta in financiranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Sporočilo za medije: reforma državljanske pobude in financiranja političnih strank

MEMO/17/3168

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar