Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Stav Únie – Demokratický balík: Otázky a odpovede o európskej iniciatíve občanov a financovaní politických strán

Brusel 15. september 2017

.

1

Čo je to európska iniciatíva občanov?

Európska iniciatíva občanov je nástroj účasti občanov na formovaní politickej agendy na úrovni EÚ, ktorý ponúka možnosť miliónu občanov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh. Súčasné pravidlá, ktorými sa riadi európska iniciatíva občanov, sú založené na ustanoveniach Lisabonskej zmluvy a vykonávajú sa prostredníctvom nariadenia o európskej iniciatíve občanov, ktoré sa uplatňuje od 1. apríla 2012.

Iniciatívu môže začať výbor pozostávajúci z najmenej siedmich občanov EÚ z najmenej siedmich rôznych členských štátov. Organizátori musia svoju navrhovanú iniciatívu predložiť Komisii na registráciu. Pred zaregistrovaním musí Komisia posúdiť právnu prípustnosť návrhu. V tomto štádiu Komisia neanalyzuje jeho obsah.

Po tom, ako je iniciatíva zaregistrovaná, organizátori majú rok na zber vyhlásení o podpore. Po zozbieraní jedného milióna vyhlásení o podpore z najmenej siedmich členských štátov môžu organizátori predložiť svoju iniciatívu Komisii. Organizátori sú pozvaní, aby sa stretli so zástupcami Komisie a zúčastnili na verejnom vypočutí v Európskom parlamente. Komisia musí do troch mesiacov rozhodnúť o tom, či sa bude ďalej žiadosťou zaoberať alebo nie, a v oboch prípadoch je povinná uviesť dôvody svojho rozhodnutia­ v oznámení Komisie.

Čo sa dosiahlo za prvých päť rokov existencie európskej iniciatívy občanov?

Od apríla 2012 bolo zaregistrovaných 47 iniciatív a odhaduje sa, že organizátori získali osem miliónov vyhlásení o podpore. Tri iniciatívy dosiahli hraničnú hodnotu milióna podpisov. Štvrtá iniciatíva takisto dosiahla túto hraničnú hodnotu a v súčasnosti sa overujú podpisy, aby mohla byť oficiálne predložená. Z troch úspešných iniciatív už Komisia koná v dvoch – ,Right2Water‘ a ,Stop Vivisection‘.

Akým spôsobom podporuje Komisia iniciatívy občanov?

Na podporu organizátorov iniciatív podnikla Komisia niekoľko praktických krokov v rámci vymedzení súčasného nariadenia. Komisia ponúka priestor na svojich vlastných serveroch online systému na zber vyhlásení a pomáha organizátorom pri získavaní osvedčení od príslušného vnútroštátneho orgánu.

Komisia takisto postupne zlepšila podporu, ktorú poskytuje organizátorom pri vypracúvaní ich iniciatív, ako aj softvér pre online systém na zber vyhlásení vrátane zberu prostredníctvom mobilných zariadení a zaviedla možnosť čiastočnej registrácie iniciatívy s cieľom znížiť mieru zamietnutých žiadostí.

Aj keď boli mnohé iniciatívy úspešne ukončené a preukázalo sa, že po technickej stránke nariadenie funguje, tento nástroj ešte nebol naplno využitý. Na odstránenie ďalších prekážok je potrebná revízia nariadenia.

Ako pomôže nové nariadenie organizátorom pri úspešnej registrácii ich iniciatív a zbere vyhlásení?

Organizátori budú mať možnosť, aby svoje otázky položili priamo Komisii a požiadali o radu iných organizátorov prostredníctvom kolaboratívnej platformy, ktorú sprístupní Komisia. Taktiež budú mať možnosť požiadať o poradenstvo vo svojich členských štátoch, kde budú zriadené kontaktné miesta. Bude existovať aj možnosť čiastočnej registrácie.

V návrhu sa takisto objasňuje, že čiastočná registrácia je možná v prípadoch, keď iba časť (časti) iniciatívy je zjavne mimo rámca právomocí Komisie, a keď tieto časti nezahŕňajú hlavné ciele.

Lehota na zber vyhlásení zostáva 12 mesiacov. Novinkou však je, že do troch mesiacov od registrácie si organizátori budú môcť zvoliť dátum začiatku tejto lehoty.

Organizátori budú môcť využiť centrálny online systém na zber, ktorý spravuje Komisia. Tento systém bude pre organizátorov k dispozícii bezplatne, pričom bude umožňovať podporu iniciatív prostredníctvom elektronickej identifikácie, nahrávanie digitalizovaných vyhlásení o podpore z papierových verzií a odosielanie vyhlásení o podpore príslušným orgánom v členských štátoch na overenie. Za spracovanie osobných údajov v rámci tohto systému bude zodpovedná Komisia, čím sa obmedzí zodpovednosť organizátorov. Ak by sa organizátori tak rozhodli, mohli by si vytvoriť svoj vlastný systém a nechať si ho osvedčiť.

Organizátori a Komisia môžu tiež zhromažďovať e-mailové adresy signatárov iniciatívy občanov, avšak len s ich súhlasom, aby ich informovali o dosiahnutom pokroku iniciatívy a/alebo akýchkoľvek následných opatreniach.

Ako uľahčí nové nariadenie občanom proces podpory iniciatívy?

V týchto nových pravidlách sa predpokladá, že Komisia bude prekladať všetky iniciatívy do všetkých úradných jazykov EÚ, aby tak posilnila inkluzívny rozmer iniciatív a zlepšila komunikáciu smerom k občanom.

Komisia takisto navrhuje zosúladenie minimálneho veku na podporu iniciatívy, a to znížením z 18 rokov na 16 rokov. Táto zmena sa okamžite dotkne približne 10 miliónov mladých Európanov, a zároveň umožní všetkým občanom EÚ, aby podporili iniciatívu, bez ohľadu na krajinu ich pobytu.

Návrhom sa tiež znižuje objem osobných údajov, ktoré musia občania poskytnúť. V závislosti od členského štátu by občania mali poskytnúť: meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu, alebo meno a priezvisko a posledné štyri číslice ich osobného identifikačného čísla.

Keďže účasť je podľa nového systému založená na štátnej príslušnosti (a nie na kombinácii štátnej príslušnosti a pobytu, ako to bolo v minulosti) cieľom nových pravidiel je napokon zabezpečiť, aby všetci občania EÚ, ktorí žijú mimo krajiny ich štátnej príslušnosti, mohli využiť svoje právo podporiť iniciatívu občanov.

Ako zlepší nové nariadenie diskusiu o úspešných iniciatívach?

Fáza posúdenia sa predlžuje z troch na päť mesiacov s cieľom poskytnúť viac času na diskusiu. Komisia sa stretne s organizátormi do jedného mesiaca od predloženia iniciatívy a do troch mesiacov sa uskutoční verejné vypočutie v Európskom parlamente, ktoré umožní vyvážené zastúpenie všetkých zúčastnených strán a iných inštitúcií EÚ či poradných orgánov. Do piatich mesiacov, namiesto súčasných troch, Komisia prijme oznámenie v reakcii na iniciatívu.

Akú úlohu zohrávajú európske politické strany?

Demokracia je jednou zo základných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. S cieľom zabezpečiť fungovanie zastupiteľskej demokracie na európskej úrovni sa v zmluvách stanovuje, že občania Európskej únie sú priamo zastúpení v Európskom parlamente, zásada, ktorá je posilnená v Charte základných práv Európskej únie. Európske politické strany a nadácie dostávajú ako také finančné prostriedky z rozpočtu EÚ.

Európska politická strana môže byť založená, ak spĺňa niekoľko kritérií, a to najmä, že dodržiava hodnoty, na ktorých je založená Únia, ako je uvedené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii.

Prečo navrhujete zmeniť súčasné nariadenie o európskych politických stranách?

Hoci došlo v tomto smere k určitému pokroku, kritérium zastúpenia najmenej v jednej štvrtine členských štátov v praxi umožňovalo vytvoriť strany so zdanlivým európskym rozmerom, ktoré boli zložené hlavne z jednotlivých politikov a ktorým dominovala jedna alebo dve národné politické strany. Tieto subjekty neboli transparentné voči svojim voličom, pričom vzhľadom na svoje demokratické zastúpenie získavali neúmerný podiel financovania z EÚ. Komisia preto navrhuje tieto legislatívne zmeny:

  • S cieľom zabezpečiť skutočný európsky rozmer európskych politických strán a predísť tomu, aby tá istá národná politická strana alebo jednotlivci umelo sponzorovali viaceré európske politické strany, by sa pri výpočte požiadaviek zastúpenia pri zakladaní politickej strany už nemali brať do úvahy jednotlivci, ale len politické strany.

  • Financovanie európskych politických strán by malo lepšie odzrkadľovať skutočný podiel hlasov každej strany vo voľbách do Európskeho parlamentu. V súčasnosti sa 15 % z celkového rozpočtu rovnomerne rozdeľuje medzi všetky strany, bez ohľadu na ich podiel hlasov. Komisia preto navrhla zlepšiť demokratickú legitimitu financovania politických strán z prostriedkov EÚ tým, že toto financovanie jasnejšie prepojila so zastúpením politických strán v Európskom parlamente. Výsledkom je prideľovanie 95 % z celkového rozpočtu na základe podielu hlasov v európskych voľbách.

  • Občania majú právo vedieť, koho a čo volia v európskych voľbách. V záujme väčšej transparentnosti a posilnenia demokratickej zodpovednosti európskych politických strán Komisia takisto navrhuje, aby európske politické strany zabezpečili, aby ich členské strany uverejnili ich program a logo na svojich webových sídlach a zároveň uviedli aj počet ich poslancov v Európskom parlamente, pokiaľ ide o rodovú vyváženosť.

Aké ďalšie zmeny na financovanie politických strán a nadácií navrhujete?

Naše návrhy umožnia európskym politickým stranám a nadáciám absorbovať väčšiu časť existujúcich finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené v rámci rozpočtu Európskej únie.

S cieľom vyriešiť ťažkosti európskych politických strán a nadácií pri dosahovaní súčasnej hraničnej hodnoty spolufinancovania vo výške 15 % by sa táto hodnota mala znížiť, čo by umožnilo vhodne nasmerovať väčšiu časť verejných finančných prostriedkov vyčlenených pre európske strany a nadácie, a to napríklad do volebnej kampane v roku 2019. Komisia navrhuje znížiť požadovanú mieru spolufinancovania na 10 % v prípade európskych politických strán a na 5 % v prípade európskych politických nadácií.

Ako sa budú nové pravidlá presadzovať, aby boli finančné prostriedky daňových poplatníkov lepšie spravované?

Z dôvodu právnej istoty a transparentnosti sa výslovne stanoví, že ak európska politická strana alebo politická nadácia v dôsledku zmeny okolností už nespĺňa podmienky pre zápis do registra, alebo ak strana alebo nadácia poskytla nepravdivé alebo neúplné informácie, mala by byť vymazaná z registra.

Ochrana finančných záujmov EÚ sa posilní vďaka zabezpečeniu účinnejšieho vymáhania finančných prostriedkov v prípade porušenia pravidiel. Neoprávnene vyplatené finančné prostriedky sa budú vymáhať, a to aj od fyzických osôb zodpovedných za predmetné porušenie.

Ďalšie informácie:

Správa o stave Únie 2017

Správa o stave Únie 2017 – brožúra

Návrh nariadenia: revízia nariadenia o európskej iniciatíve občanov

Návrh nariadenia: zmena štatútu a financovania európskych politických strán a európskych politických nadácií

Tlačová správa: Reforma iniciatívy občanov a financovania politických strán

MEMO/17/3168

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar