Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Starea Uniunii – Pachetul privind democrația: întrebări & răspunsuri privind inițiativa cetățenească europeană și finanțarea partidelor politice

Bruxelles, 15 septembrie 2017

.

1

Ce este inițiativa cetățenească europeană?

Inițiativa cetățenească europeană este un instrument de participare și de stabilire a agendei de lucru la nivelul UE, care oferă unui număr de un milion de cetățeni ai UE posibilitatea de a invita Comisia să prezinte o propunere legislativă. Normele actuale care reglementează inițiativa cetățenească se bazează pe dispozițiile Tratatului de la Lisabona și sunt puse în aplicare prin intermediul Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care este în vigoare de la 1 aprilie 2012.

Este necesar ca o inițiativă să fie lansată de un comitet format din cel puțin șapte cetățeni ai UE din cel puțin șapte state membre diferite. Organizatorii trebuie să depună propunerea de inițiativă la Comisie pentru a fi înregistrată. Comisia trebuie să evalueze admisibilitatea juridică a propunerii înainte de înregistrare. Comisia nu analizează conținutul inițiativei în această etapă.

După înregistrarea inițiativei, organizatorii au la dispoziție un an pentru a colecta declarațiile de susținere. Dacă se atinge pragul de un milion de semnături de susținere din cel puțin șapte state membre, organizatorii pot depune inițiativa reușită la Comisie. Organizatorii sunt invitați să participe la o întâlnire cu Comisia și la o audiere publică la sediul Parlamentului European. În termen de trei luni, Comisia trebuie să decidă dacă dă curs cererii sau nu și, în ambele cazuri, să explice motivele care stau la baza deciziei sale­ prin intermediul unei comunicări a Comisiei.

Ce s-a realizat în cursul primilor cinci ani de existență a inițiativei cetățenești europene?

Începând din aprilie 2012 au fost înregistrate 47 de inițiative și au fost colectate de către organizatori circa opt milioane de declarații de susținere. Trei inițiative au atins pragul de un milion de semnături. O a patra inițiativă a atins, de asemenea, acest prag și, în prezent, sunt verificate semnăturile înainte de depunerea acesteia. Comisia a dat curs la două dintre cele trei inițiative reușite – „Right2Water” și „Stop Vivisection”.

Cum a sprijinit Comisia inițiativele cetățenești?

Comisia a luat o serie de măsuri practice pentru a sprijini organizatorii inițiativelor, în limitele permise de actualul regulament. Comisia oferă posibilitatea găzduirii sistemelor de colectare online pe serverele sale și îi ajută pe organizatori să își certifice sistemele la autoritatea națională competentă.

De asemenea, Comisia și-a îmbunătățit treptat sprijinul acordat organizatorilor în elaborarea inițiativelor, și-a extins software-ul de colectare online, pentru a permite, printre altele, și colectarea pe dispozitive mobile, și a permis înregistrarea parțială a inițiativelor, pentru a reduce rata de refuz.

Cu toate că o serie de inițiative au fost finalizate cu succes, ceea ce demonstrează că regulamentul funcționează din punct de vedere tehnic, instrumentul nu și-a atins încă potențialul maxim. Pentru a se elimina alte obstacole, este necesară o revizuire a regulamentului.

Cum va ajuta noul regulament organizatorii să își înregistreze cu succes inițiativele și să colecteze semnăturile de susținere necesare?

Organizatorii vor avea posibilitatea de a-și adresa întrebările direct Comisiei înainte de înregistrare și de a se consulta cu alți organizatori prin intermediul unei platforme de colaborare pe care Comisia o va pune la dispoziție. De asemenea, vor putea să ceară sfaturi pe plan local în propriile state membre în care vor fi create puncte de contact. Va exista, de asemenea, posibilitatea unei înregistrări parțiale a inițiativelor.

În propunere se precizează, de asemenea, faptul că înregistrarea parțială este posibilă dacă numai una sau câteva din părțile inițiativei se află vădit în afara cadrului de competențe ale Comisiei și dacă în părțile respective nu este vorba de principalele obiective.

Perioada de colectare rămâne de 12 luni. O noutate este însă faptul că organizatorii vor avea posibilitatea de a alege data începerii colectării, în termen de 3 luni de la înregistrare.

Organizatorii vor putea utiliza un sistem centralizat de colectare online gestionat de către Comisie. Sistemul va fi pus gratuit la dispoziția organizatorilor și va permite susținerea inițiativelor cu ajutorul identificării electronice, încărcarea versiunii scanate a declarațiilor de susținere exprimate pe hârtie și transmiterea declarațiilor de susținere în format digital către autoritățile competente din statele membre pentru verificare. Comisia va fi responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui sistem, limitându-se astfel răspunderea organizatorilor. Organizatorii pot în continuare să își creeze propriul sistem și să îl supună certificării, în cazul în care doresc acest lucru.

Organizatorii și Comisia pot, de asemenea, să colecteze adresele de e-mail ale semnatarilor unei inițiative a cetățenilor, cu consimțământul acestora, în scopul informării lor cu privire la evoluția inițiativei și/sau la eventualele acțiuni ulterioare.

Cum va facilita noul regulament susținerea inițiativelor de către cetățeni?

Noile norme prevăd că toate inițiativele vor fi traduse de către Comisie în toate limbile oficiale ale UE, pentru o mai mare incluziune și o mai bună comunicare.

Comisia propune, de asemenea, armonizarea vârstei minime pentru susținerea unei inițiative, prin reducerea acesteia de la 18 la 16 ani. Această schimbare se va răsfrânge imediat asupra a aproximativ 10 milioane de tineri europeni și, de asemenea, va permite tuturor cetățenilor UE să susțină o inițiativă, indiferent de țara lor de reședință.

Mai mult, propunerea va reduce volumul de date cu caracter personal pe care cetățenii trebuie să le furnizeze. În funcție de statul membru, cetățenii vor trebui să furnizeze: prenumele, numele de familie, data nașterii și adresa sau prenumele, numele de familie și ultimele patru caractere ale numărului de identificare personală.

În cele din urmă, întrucât în noul sistem participarea se bazează pe cetățenie (și nu pe o combinație între cetățenie și locul de reședință, cum era cazul în trecut), noile norme ar trebui să asigure că toți cetățenii UE care locuiesc în afara țării de cetățenie își pot exercita dreptul de a sprijini inițiativele cetățenești.

Cum va îmbunătăți noul regulament dezbaterile privind inițiativele reușite?

Etapa de examinare va fi extinsă de la trei la cinci luni pentru a se acorda mai mult timp de dezbatere. Comisia se va întâlni cu organizatorii în termen de o lună de la depunerea inițiativei, iar audierea publică de la Parlamentul European va fi organizată în termen de trei luni și va permite o reprezentare echilibrată a tuturor părților interesate și a altor instituții și organisme consultative ale UE. În termen de cinci luni, în loc de trei luni în prezent, Comisia va adopta o comunicare ca răspuns la inițiativa prezentată.

Care este rolul partidelor politice europene?

Democrația este una dintre valorile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene. Pentru a garanta funcționarea unei democrații reprezentative la nivel european, tratatele stabilesc că cetățenii Uniunii Europene sunt direct reprezentați în Parlamentul European, acest aspect fiind consolidat în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, partidele și fundațiile politice europene primesc finanțare de la bugetul UE.

Un partid politic european poate fi înființat sub rezerva îndeplinirii mai multor criterii, în special respectarea valorilor pe care se întemeiază Uniunea, astfel cum sunt formulate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

De ce sunt propuse modificări ale regulamentului actual privind partidele politice europene?

În practică, în ciuda anumitor progrese, criteriul reprezentării în cel puțin un sfert din statele membre a permis înființarea de partide cu o dimensiune europeană artificială, alcătuite în special din politicieni individuali și dominate de unul sau două partide politice naționale, care nu sunt transparente față de alegători și care obțin o cotă disproporționată de fonduri din partea UE în raport cu reprezentarea lor democratică. Prin urmare, Comisia propune următoarele modificări legislative:

  • pentru a asigura o dimensiune europeană veritabilă a partidelor politice europene și pentru a preveni ca același partid național sau aceleași persoane să sprijine în mod artificial mai multe partide politice europene, la calcularea cerințelor în materie de reprezentare pentru înființarea unui partid nu ar mai trebui luate în considerare persoanele, ci numai partidele politice;

  • finanțarea partidelor politice europene ar trebui să reflecte mai bine proporția reală a voturilor primite de fiecare partid la alegerile europene. În prezent, 15 % din bugetul total este distribuit în mod egal tuturor partidelor, indiferent de proporția voturilor primite de acestea. Prin urmare, Comisia a propus îmbunătățirea legitimității democratice a finanțării de către UE a partidelor politice, prin stabilirea unui raport mai clar cu reprezentativitatea acestora în Parlamentul European, alocând 95 % din bugetul total pe baza ponderii voturilor primite la alegerile europene;

  • cetățenii au dreptul să știe cu cine și pentru ce votează la alegerile europene. În vederea sporirii transparenței și a consolidării răspunderii democratice a partidelor politice europene, Comisia propune, de asemenea, ca partidele politice europene să se asigure că partidele lor membre își publică programele și sigla pe paginile lor de internet, indicând, în același timp, distribuția pe sexe a deputaților acestora din Parlamentul European.

Ce alte schimbări sunt propuse cu privire la finanțarea partidelor și a fundațiilor politice?

Propunerile noastre vor permite partidelor și fundațiilor politice europene să absoarbă o parte mai mare din fondurile existente care le sunt alocate deja din bugetul Uniunii Europene.

Pentru a remedia dificultățile cu care se confruntă partidele și fundațiile politice europene în respectarea actualului prag de cofinanțare de 15 %, acesta ar trebui să fie redus, astfel încât o parte mai mare din fondurile publice existente rezervate pentru partidele și fundațiile politice europene să fie direcționată în mod corespunzător, de exemplu în campania pentru alegerile europene din 2019. Comisia propune reducerea la 10 % a cerinței de cofinanțare pentru partidele politice europene și la 5 % pentru fundațiile politice europene.

Cum vor fi puse în aplicare aceste noi norme pentru a gestiona mai bine banii contribuabililor?

Din motive de securitate juridică și de transparență, va fi prevăzut în mod explicit că ar trebui eliminate din registru partidele sau fundațiile politice europene care, din cauza unei modificări a circumstanțelor, nu mai îndeplinesc condițiile pentru înregistrare sau care au furnizat informații false sau incomplete.

Protecția intereselor financiare ale UE va fi consolidată prin recuperarea mai eficientă a finanțării în cazul încălcării normelor. Vor fi recuperate fondurile plătite în mod necuvenit, inclusiv de la persoanele fizice responsabile pentru încălcarea în cauză.

Pentru informații suplimentare:

Discursul privind starea Uniunii – 2017

Broșura privind starea Uniunii – 2017

Propunere de regulament: Site-ul internet consacrat revizuirii Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană

Propunere de regulament: Modificarea statutului și a finanțării partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

Comunicat de presă: reforma inițiativei cetățenești și a finanțării partidelor politice

MEMO/17/3168

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar