Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Stanje Unije – paket o demokraciji: pitanja i odgovori o europskoj građanskoj inicijativi i financiranju političkih stranaka

Bruxelles, 15. rujna 2017.

.

1

Što je europska građanska inicijativa?

Europska građanska inicijativa instrument je s pomoću kojeg građani mogu sudjelovati i utjecati na politički program na razini EU-a i koji nudi mogućnost da jedan milijun građana pozove Komisiju da podnese prijedlog zakonodavnog akta. Postojeća pravila o građanskoj inicijativi temelje se na odredbama Ugovora iz Lisabona, a provode se u okviru Uredbe o građanskoj inicijativi, koja se primjenjuje od 1. travnja 2012.

Inicijativu može pokrenuti skupina od barem sedam građana EU-a iz barem sedam različitih država članica. Organizatori svoj prijedlog inicijative moraju podnijeti Komisiji na registraciju. Komisija prije registracije mora ocijeniti pravnu prihvatljivost prijedloga, ona u toj fazi ne analizira sadržaj prijedloga.

Nakon registracije inicijative organizatori imaju godinu dana vremena za prikupljanje izjava o potpori. Ako je prag od jednog milijuna izjava o potpori iz barem sedam država članica dosegnut, organizatori mogu svoju uspješnu inicijativu podnijeti Komisiji. Organizatori se pozivaju na sastanak s Komisijom i sudjelovanje u javnom saslušanju u Europskom parlamentu. U roku od tri mjeseca Komisija mora odlučiti hoće li udovoljiti zahtjevu i obvezna je putem komunikacije Komisije obrazložiti svoju odluku­, bila ona pozitivna ili negativna.

Što je postignuto u prvih pet godina postojanja instrumenta europske građanske inicijative?

Od travnja 2012. registrirano je 47 inicijativa i procjenjuje se da su organizatori prikupili ukupno osam milijuna izjava o potpori. Tri inicijative dosegle su prag od jednog milijuna potpisa. Još jedna inicijativa također je dosegla taj prag i za nju je u tijeku provjera potpisâ prije podnošenja. Dvije od tri uspješne inicijative, „Pravo na vodu” i „Ne vivisekciji”, predmet su Komisijina daljnjeg postupanja.

Kakvu je potporu Komisija dala građanskim inicijativama?

Komisija je poduzela niz praktičnih koraka, u okvirima postojeće Uredbe, kako bi dala potporu organizatorima inicijativa. Komisija nudi udomljavanje sustavâ internetskog prikupljanja potpisa na svojim poslužiteljima i pomaže organizatorima pri dobivanju potvrde za njihov sustav od nadležnog nacionalnog tijela.

Komisija je također postupno poboljšala potporu koju organizatorima daje pri oblikovanju njihovih inicijativa, poboljšala je svoj softver za internetsko prikupljanje potpisa uključujući i prikupljanje potpisa putem mobilnih uređaja te je dopustila djelomičnu registraciju inicijativa kako bi se smanjio postotak odbijenih inicijativa.

Iako je niz inicijativa uspješno završen, što pokazuje da postojeća Uredba u tehničkom smislu funkcionira, instrument građanske inicijative još nije dosegao svoj puni potencijal. Kako bi se uklonile daljnje prepreke, potrebna je revizija postojeće Uredbe.

Kako će se novom uredbom pomoći organizatorima da uspješno registriraju svoje inicijative i prikupe potporu?

Prijedlog predviđa mogućnost da organizatori prije registracije mogu postavljati pitanja izravno Komisiji i da se mogu posavjetovati s drugim organizatorima na internetskoj platformi za suradnju koju bi Komisija stavila na raspolaganje. Savjete bi mogli zatražiti i lokalno, u svojim državama članicama, u kojima bi se uspostavile kontaktne točke. Prijedlog predviđa i mogućnost djelomične registracije.

U prijedlogu je također razjašnjeno da je djelomična registracija moguća ako su samo dijelovi inicijative očito izvan nadležnosti Komisije i ako ti dijelovi ne uključuju glavne ciljeve inicijative.

Trajanje razdoblja prikupljanja ostalo bi 12 mjeseci. Međutim novina je u prijedlogu mogućnost da organizatori odaberu datum početka prikupljanja, koji mora biti unutar razdoblja od tri mjeseca nakon registracije.

Organizatori bi mogli koristiti središnji sustav internetskog prikupljanja kojim upravlja Komisija. Taj bi sustav organizatorima bio stavljen na raspolaganje besplatno i uključivao bi mogućnost davanja potpore inicijativama uz uporabu e-identifikacije, učitavanje skenirane verzije papirnatih izjava o potpori te digitalni prijenos izjava o potpori nadležnim tijelima u državama članicama u svrhu provjere. Za obradu osobnih podataka putem tog sustava bila bi odgovorna Komisija, čime bi se ograničila odgovornost organizatora. Ako žele, organizatori bi i dalje mogli uspostaviti vlastiti sustav i zatražiti njegovo potvrđivanje.

Organizatori i Komisija mogli bi i prikupljati adrese e-pošte potpisnika građanske inicijative, uz njihovu suglasnost, kako bi ih mogli informirati o napredovanju inicijative i/ili svojem daljnjem djelovanju.

Kako bi se novom uredbom građanima olakšalo davanje potpore inicijativama?

Novim pravilima predviđeno je da će Komisija prevesti sve inicijative na sve službene jezike EU-a u cilju poboljšanja uključivosti i komunikacije.

Komisija također predlaže da se minimalna starosna dob za podržavanje inicijative s dosadašnjih 18 smanji na 16 godina. Ta bi izmjena odmah utjecala na 10 milijuna mladih Europljana i svim građanima EU-a omogućila da daju potporu inicijativama bez obzira na državu boravišta.

Prijedlogom se također želi smanjiti količina osobnih podataka koje građani moraju dati. Ovisno o državi članici, građani bi morali dati sljedeće podatke: ime, prezime, datum rođenja i adresu, ili ime, prezime i četiri posljednje znamenke svog OIB-a.

Konačno, prijedlogom da se u novom sustavu sudjelovanje temelji na nacionalnosti (a ne kao u postojećem sustavu na kombinaciji nacionalnosti i boravišta) novim se pravilima želi osigurati da svi građani EU-a koji žive izvan svoje zemlje mogu ostvarivati svoje pravo na davanje potpore građanskim inicijativama.

Kako bi nova uredba poboljšala raspravu o uspješnim inicijativama?

Predloženo je produljenje faze ispitivanja sa tri na pet mjeseci kako bi se omogućilo više vremena za raspravu. Prijedlog predviđa sastanak Komisije s organizatorima u roku od mjesec dana nakon podnošenja inicijative te organiziranje javnog saslušanja u Europskom parlamentu u roku od tri mjeseca, uz uravnoteženu zastupljenost svih dionika, drugih institucija EU-a i savjetodavnih tijela. Rok u kojem Komisija mora donijeti komunikaciju s odgovorom na inicijativu bio bi pet mjeseci, umjesto tri mjeseca prema postojećoj Uredbi.

Koja je uloga europskih političkih stranaka?

Demokracija je jedna od temeljnih vrijednosti na kojima se temelji Europska unija. Kako bi se osiguralo funkcioniranje predstavničke demokracije na razini EU-a, Ugovorima je utvrđeno da su njezini građani izravno zastupljeni u Europskom parlamentu, što je potkrijepljeno i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Kao takve, europske političke stranke i zaklade dobivaju sredstva iz proračuna EU-a.

Europska politička stranka može se osnovati ako zadovoljava nekoliko kriterija, osobito kriterij da poštuje vrijednosti na kojima se temelji Unija, kao što je izraženo u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji.

Zašto predlažete izmjene postojeće Uredbe o europskim političkim strankama?

U praksi, unatoč određenom napretku, kriterij zastupljenosti u barem jednoj četvrtini država članica omogućio je osnivanje stranaka s umjetnom europskom dimenzijom u kojima dominiraju jedna ili dvije nacionalne političke stranke, sastavljenih uglavnom od pojedinih političara i netransparentnih prema glasačima, koje dobivaju neproporcionalno velik udio financijskih sredstava EU-a u odnosu na njihovu demokratsku zastupljenost. Komisija stoga predlaže sljedeće izmjene zakonodavstva:

  • Kako bi se osigurala istinska europska dimenzija europskih političkih stranaka i spriječilo da jedna nacionalna stranka ili pojedinci na umjetan način sponzoriraju nekoliko europskih političkih stranaka, pri izračunu jesu li za osnivanje stranke zadovoljeni zahtjevi u pogledu zastupljenosti u obzir se više ne bi uzimali pojedinci nego samo političke stranke.

  • Financiranje europskih političkih stranaka trebalo bi bolje odražavati istinski udio glasova koji svaka pojedina stranka dobije na europskim izborima. Trenutačno se 15 % ukupnih sredstava ravnomjerno raspodjeljuje na sve stranke, bez obzira na to koliki su udio glasova dobile. Komisija je zato predložila da se demokratska legitimnost financiranja političkih stranaka sredstvima EU-a poboljša jasnijim povezivanjem tog financiranja sa njihovom zastupljenošću u Europskom parlamentu, tako što bi se 95 % od ukupno raspoloživih sredstava dodjeljivalo na temelju dobivenog udjela glasova na europskim izborima.

  • Građani imaju pravo znati za koga i za što glasaju na europskim izborima. Kako bi se postigla veća transparentnost i ojačala demokratska odgovornost europskih političkih stranaka, Komisija predlaže i da svaka europska politička stranka osigurava da stranke koje su joj pridružene na svojim internetskim stranicama objavljuju njezin program i logotip, a također i trenutačnu zastupljenost spolova među njihovim zastupnicima u Europskom parlamentu.

Koje druge izmjene predlažete u pogledu financiranja političkih stranaka i zaklada?

Naši bi prijedlozi omogućili europskim političkim strankama i zakladama da apsorbiraju veći dio postojećih namjenskih sredstava koja su za njih izdvojena u proračunu Europske unije.

Kako bi se riješile poteškoće europskih političkih stranaka i zaklada u dosezanju postojećeg praga sufinanciranja od 15 %, taj je prag potrebno sniziti, čime bi se omogućilo da se više javnih sredstava izdvojenih za europske stranke i zaklade primjereno usmjeri, na primjer u kampanji za europske izbore 2019. Komisija predlaže da se zahtjev u pogledu sufinanciranja snizi na 10 % za europske političke stranke i na 5 % za europske političke zaklade.

Kako će se ta nova pravila provoditi u cilju boljeg upravljanja novcem poreznih obveznika?

U cilju pravne sigurnosti i transparentnosti prijedlog izričito predviđa da bi se europska politička stranka ili politička zaklada trebala brisati iz registra ako zbog promijenjenih okolnosti više ne ispunjava uvjete za registraciju ili ako je dala pogrešne ili nepotpune informacije.

Zaštita financijskih interesa EU-a ojačala bi se propisivanjem učinkovitijeg povrata financijskih sredstava u slučaju kršenja pravila. Prekomjerno isplaćena sredstva bila bi povraćena, uključujući i od fizičkih osoba odgovornih za predmetno kršenje.

Dodatne informacije:

Govor o stanju Unije 2017.

Brošura o stanju Unije 2017.

Prijedlog uredbe: Revizija Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi

Prijedlog uredbe: Izmjena statuta i financiranja europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

Priopćenje za medije: Reforma građanske inicijative i financiranja političkih stranaka

MEMO/17/3168

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar