Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Unionin tila – demokratiapaketti: Kysymyksiä ja vastauksia eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja poliittisten puolueiden rahoituksesta

Bryssel 15. syyskuuta 2017

.

1

Mikä on eurooppalainen kansalaisaloite?

Eurooppalainen kansalaisaloite on väline, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua EU:n politiikan kehittämiseen ja jonka avulla miljoona unionin kansalaista voi pyytää komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen. Kansalaisaloite perustuu Lissabonin sopimukseen, ja sen säännöt vahvistetaan eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa. Nykyistä asetusta on sovellettu 1. huhtikuuta 2012 alkaen.

Kansalaisaloitteen käynnistää kansalaistoimikunta, jossa on oltava vähintään seitsemän EU-kansalaista vähintään seitsemästä EU:n jäsenvaltiosta. Kansalaistoimikunnan (eli aloitteen järjestäjien) on toimitettava ehdotuksensa komissiolle rekisteröitäväksi. Komissio arvioi ehdotuksen oikeudellisen hyväksyttävyyden ennen sen rekisteröintiä. Komissio ei arvioi ehdotuksen sisältöä tässä vaiheessa.

Kun aloite on rekisteröity, järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä tarvittavat tuenilmaukset. Jos ehdotus saa vaaditut miljoona tuenilmausta vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta, järjestäjät voivat toimittaa kansalaisaloitteen komissiolle. Järjestäjät kutsutaan tapaamaan komission edustajia ja osallistumaan julkiseen kuulemiseen Euroopan parlamentissa. Komission on päätettävä kolmen kuukauden aikana, toteuttaako se aloitteen pohjalta toimia, ja perusteltava päätöksensä­ komission tiedonannossa.

Mitä on saavutettu eurooppalaisen kansalaisaloitteen ensimmäisten viiden vuoden aikana?

Huhtikuun 2012 jälkeen on rekisteröity 47 aloitetta, ja järjestäjät ovat keränneet noin 8 miljoonaa tuenilmausta. Kolme aloitetta on onnistunut saamaan vaaditut miljoona allekirjoitusta. Neljäskin aloite on saanut vaaditut allekirjoitukset, joita tarkistetaan parhaillaan ennen aloitteen toimittamista komissiolle. Kolmesta ehdotuksesta kaksi, ”Right2Water” ja Stop Vivisection”, on päässyt komission käsittelyyn ja johtanut jatkotoimiin.

Miten komissio on tukenut kansalaisaloitteita?

Komissio on toteuttanut lukuisia käytännön toimia nykyisen asetuksen puitteissa tukeakseen eri aloitteiden järjestäjiä. Komissio antaa palvelimia käytettäväksi online-keruujärjestelmien alustoina ja auttaa järjestäjiä saamaan järjestelmille asianomaisten kansallisten viranomaisten hyväksynnän.

Komissio on myös parantanut asteittain tukea, jota se tarjoaa järjestäjille aloitteiden laatimiseen. Se on parantanut tuenilmausten keruujärjestelmiä varten luomaansa ohjelmistoa niin, että se toimii myös mobiililaitteilla. Lisäksi se on antanut luvan joidenkin kansalaisaloitteiden osittaiseen rekisteröintiin vähentääkseen aloitteiden hylkäämisastetta.

Useita kansalaisaloitteita on saatu onnistuneesti tehtyä. Se osoittaa, että asetus toimii teknisesti, vaikka väline ei ole vielä saavuttanut koko potentiaaliaan. Asetusta on muutettava ja esteet poistettava.

Miten uusi asetus auttaa järjestäjiä onnistumaan aloitteen rekisteröinnissä ja tuen keruussa?

Järjestäjät voivat esittää kysymyksiä suoraan komissiolle ennen rekisteröintiä ja keskustella muiden järjestäjien kanssa yhteistyöalustalla, jonka komissio antaa niiden käyttöön. Järjestäjät voivat myös saada neuvoja omassa kotimaassaan sen jälkeen, kun jäsenvaltioihin on perustettu yhteyspisteet. Lisäksi aloitteiden osittainen rekisteröinti tulee mahdolliseksi.

Asetusehdotuksessa täsmennetään, että aloitteen osittainen rekisteröinti on mahdollista silloin, kun siinä on vain joitakin osia, jotka eivät selvästikään kuulu komission toimivaltaan, eivätkä ehdotuksen päätavoitteet sisälly kyseisiin osiin.

Tuenilmausten keruuaika on jatkossakin 12 kuukautta. Uutta on kuitenkin se, että järjestäjät voivat valita keruun alkamispäivän. Keruu on aloitettava kolmen kuukauden kuluessa rekisteröinnistä.

Järjestäjät voivat maksutta käyttää komission hallinnoimaa keskitettyä online-keruujärjestelmää. Kansalaiset voivat ilmaista tukensa kansalaisaloitteelle sähköistä henkilökorttia käyttäen. Lisäksi paperiset tuenilmauslomakkeet voi ladata järjestelmään skannattuina ja siirtää digitaalisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tarkistusta varten. Henkilötietojen käsittely tässä keruujärjestelmässä on komission vastuulla, mikä rajoittaa järjestäjien vastuuta. Järjestäjät voivat halutessaan edelleen perustaa oman keruujärjestelmänsä ja pyytää sille kansallisten viranomaisten hyväksynnän.

Järjestäjät ja komissio saavat myös kerätä kansalaisaloitteen allekirjoittajien sähköpostiosoitteet allekirjoittajien suostumuksella, jotta heille voidaan tiedottaa aloitteen etenemisestä ja mahdollisista jatkotoimista.

Millä tavoin uusi asetus helpottaa tuen antamista aloitteille?

Uusien sääntöjen mukaan komissio kääntää kaikki kansalaisaloitteet kaikille EU:n virallisille kielille. Tavoitteena on lisätä kansalaisten osallistumista ja parantaa tiedotusta.

Komissio ehdottaa myös kansalaisaloitteen tukemiseen vaadittavan vähimmäisiän yhdenmukaistamista eli alentamista 18 vuodesta 16 vuoteen. Tämä muutos koskee välittömästi noin 10:tä miljoonaa nuorta eurooppalaista.

Lisäksi ehdotuksella vähennetään vaadittavien henkilötietojen määrää. Jäsenvaltiosta riippuen kansalaisten on vastedes ilmoitettava ainoastaan joko etu- ja sukunimensä, syntymäaikansa ja osoitteensa tai etu- ja sukunimensä sekä henkilötunnuksensa viimeiset neljä merkkiä.

Uusien sääntöjen mukaan osallistuminen perustuu kansalaisuuteen (eikä sekä kansalaisuuteen että asuinmaahan, kuten aikaisemmin). Näin pyritään varmistamaan, että kaikki EU:n kansalaiset, jotka asuvat kansalaisuusmaansa ulkopuolella, voivat käyttää oikeuttaan tukea kansalaisaloitteita.

Miten uudella asetuksella parannetaan keskustelua onnistuneista aloitteista?

Tutkintavaihe pidennetään kolmesta viiteen kuukauteen, mikä antaa lisää aikaa keskustelulle. Komissio tapaa järjestäjät kuukauden kuluessa aloitteen toimittamisesta. Julkinen kuulemistilaisuus Euroopan parlamentissa järjestetään kolmen kuukauden kuluessa. Tilaisuuteen voivat osallistua tasapuolisesti kaikki sidosryhmät ja EU:n muiden toimielinten ja neuvoa-antavien elinten edustajat. Komissio antaa viiden (nykyisin kolmen) kuukauden kuluessa vastauksen tiedonannon muodossa.

Mikä on Euroopan tason poliittisten puolueiden rooli?

Demokratia on yksi EU:n perusarvoista. Perussopimuksissa pyritään turvaamaan edustuksellinen demokratia Euroopan tasolla määräämällä, että EU:n kansalaiset ovat suoraan edustettuina Euroopan parlamentissa. Tämä vahvistetaan lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Sen vuoksi Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt saavat rahoitusta EU:n budjetista.

Euroopan tason poliittisen puolueen perustaminen edellyttää useiden vaatimusten täyttämistä. Puolueen on erityisesti kunnioitettava unionin perusarvoja sellaisina kuin ne ilmaistaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa.

Miksi komissio ehdottaa Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä annetun asetuksen muuttamista?

Vaatimus Euroopan tason edustuksesta (puolueella on oltava edustajia vähintään yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioista) on käytännössä johtanut siihen, että on perustettu Euroopan tason puolueita, jotka koostuvat lähinnä yksittäisistä poliitikoista ja joissa yksi tai kaksi kansallista puoluetta ovat määräävässä asemassa. Nämä puolueet, jotka eivät ole aidosti eurooppalaisia, eivät ole olleet avoimia äänestäjiä kohtaan ja ne ovat saaneet suhteettoman suuren osuuden EU-rahoituksesta verrattuna niiden demokraattiseen edustukseen. Näistä syistä komissio ehdottaa seuraavia muutoksia lainsäädäntöön:

  • Varmistetaan, että Euroopan tason poliittisilla puolueilla on aidosti Euroopan tasoinen edustus. Estetään yhtä kansallista puoluetta tai henkilöä tukemasta useita Euroopan tason puolueita. Vastedes vain puolueet (eivät enää yksityishenkilöt) voivat tukea Euroopan tason poliittisen puolueen perustamista.

  • Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksessa olisi otettava paremmin huomioon todellinen äänimäärä, jonka puolue on saanut Euroopan parlamentin vaaleissa. Tällä hetkellä 15 prosenttia käytettävissä olevasta kokonaisrahoituksesta jaetaan tasan kaikille puolueille niiden äänimäärästä riippumatta. Sen vuoksi komissio ehdottaa, että vahvistetaan EU:n poliittisille puolueille annettavan rahoituksen demokraattista oikeutusta. Tämä tapahtuu yhdistämällä rahoitus selkeämmin puolueiden edustukseen Euroopan parlamentissa ja myöntämällä vastedes 95 prosenttia kokonaisrahoituksesta niiden Euroopan parlamentin vaaleissa saaman ääniosuuden perusteella.

  • Kansalaisilla on oikeus tietää, ketä ja mitä he äänestävät Euroopan parlamentin vaaleissa. Komissio pyrkii lisäämään avoimuutta ja vahvistamaan Euroopan tason poliittisten puolueiden demokraattista vastuuvelvollisuutta. Sen vuoksi se pyytää Euroopan tason poliittisia puolueita varmistamaan, että niiden jäsenpuolueet julkaisevat verkkosivustoillaan emopuolueen logon ja ohjelman. Lisäksi on esitettävä tiedot puoluetta edustavien Euroopan parlamentin jäsenten sukupuolijakaumasta.

Mitä muita muutoksia poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitukseen ehdotetaan?

Ehdotuksen ansiosta Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt pystyvät hyödyntämään suuremman osan niille EU:n budjetista osoitetuista määrärahoista.

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden ongelmat saada kokoon nykyisin vaadittu 15 prosentin omarahoitusosuus olisi ratkaistava alentamalla tätä osuutta. Tällä tavoin suurempi osa niitä varten varatusta julkisesta rahoituksesta voitaisiin kohdentaa asianmukaisella tavalla, esimerkiksi Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2019. Komissio ehdottaa vaaditun omarahoitusosuuden alentamista 10 prosenttiin Euroopan tason poliittisten puolueiden kohdalla ja 5 prosenttiin Euroopan tason poliittisten säätiöiden kohdalla.

Miten uusilla säännöillä varmistetaan veronmaksajien varojen parempi hallinnointi?

Oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi uusissa säännöissä todetaan nimenomaisesti, että Euroopan tason poliittinen puolue tai säätiö on poistettava rekisteristä, jos se ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä tai jos se on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

EU:n taloudellisten etujen suojaa vahvistetaan säätämällä myönnetyn rahoituksen aiempaa tuloksellisemmasta takaisinperinnästä tapauksissa, joissa sääntöjä on rikottu. Aiheettomasti maksetut määrät peritään takaisin myös luonnollisilta henkilöiltä, jotka ovat vastuussa kyseisestä rikkomisesta.

Lisätietoja:

Puhe unionin tilasta 2017

Esite unionin tilaa koskevasta puheesta 2017

Asetusehdotus: eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen tarkistaminen

Asetusehdotus: Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännön ja rahoituksen muuttaminen

Lehdistötiedote: Uudistetaan kansalaisaloite ja poliittisten puolueiden rahoitus

MEMO/17/3168

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar