Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Teabeleht

Euroopa Liidu olukord – demokraatia pakett: vastused Euroopa kodanikualgatust ja erakondade rahastamist käsitlevatele küsimustele

Brüssel, 15. september 2017

.

1

Mis on Euroopa kodanikualgatus?

Euroopa kodanikualgatus on ELi tasandil osalemise ja tegevuskava koostamise vahend, mis annab ühele miljonile ELi kodanikule võimaluse kutsuda komisjoni üles esitama seadusandlik ettepanek. Kodanikualgatust reguleerivad kehtivad õigusnormid põhinevad Lissaboni lepingu sätetel, mida rakendatakse alates 1. aprillist 2012 kehtiva Euroopa kodanikualgatuse määruse alusel.

Algatuse peab tegema komitee, kuhu kuulub vähemalt seitse ELi kodanikku, kes on pärit vähemalt seitsmest liikmesriigist. Korraldajad peavad esitama oma algatuse ettepaneku registreerimiseks komisjonile. Komisjon peab enne ettepaneku registreerimist hindama selle õiguslikku vastuvõetavust. Komisjon ei analüüsi selles etapis algatuse sisu.

Kui algatus on registreeritud, siis on korraldajatel aasta aega, et koguda sellele toetusavaldusi. Kui korraldajad saavad algatusele nõutavad üks miljon toetusavaldust vähemalt seitsmest liikmesriigist, siis võivad nad esitada oma eduka algatuse komisjonile. Korraldajad kutsutakse komisjoniga kohtuma ja osalema Euroopa Parlamendis avalikul kuulamisel. Komisjon peab kolme kuu jooksul otsustama, kas võtta algatusega seoses meetmeid või mitte, ning ta peab seda mõlemal juhul komisjoni teatises põhjendama­.

Mida on Euroopa kodanikualgatuse valdkonnas esimese viie aasta jooksul saavutatud?

Alates 2012. aasta aprillist on registreeritud 47 algatust ja korraldajad on neile kogunud hinnanguliselt kaheksa miljonit toetusavaldust. Kolm algatust on saanud nõutavad üks miljon allkirja. Ka neljas algatus on jõudnud selle allkirjade arvuni. Neid allkirju kontrollitakse praegu enne algatuse esitamist. Komisjon on otsustanud võtta meetmeid kolmest edukast algatusest kahe – „Right2Water“ ja „Stop Vivisection“ – puhul.

Kuidas on komisjon kodanikualgatusi toetanud?

Komisjon on võtnud kehtiva määruse raamistikus mitu praktilist meedet, et algatuste korraldajaid toetada. Komisjon pakub veebipõhistele toetusavalduste kogumise süsteemidele veebimajutust oma serverites ja aitab korraldajatel saada neile süsteemidele asjaomaste riigi ametiasutuste tõend.

Komisjon on ka järk-järgult parandanud korraldajatele algatuste koostamisel antavat toetust ja oma veebipõhist toetusavalduste kogumise tarkvara, sealhulgas võimaldades koguda toetusavaldusi mobiilseadmete abil, ning lubanud algatusi osaliselt registreerida, et vähendada keeldumiste määra.

Kuigi mitu algatust on edukalt lõpule viidud, mis näitab määruse tehnilist toimimist, ei ole see vahend veel saavutanud oma täielikku potentsiaali. Edasiste takistuste kõrvaldamiseks on vaja määrust muuta.

Kuidas aitab uus määrus korraldajatel oma algatused edukalt registreerida ja toetusavaldusi koguda?

Korraldajad saavad küsida oma küsimused enne registreerimist otse komisjonilt ja konsulteerida teiste korraldajatega komisjoni võimaldatava koostööplatvormi abil. Nad saavad ka küsida nõuandeid oma liikmesriikides kohapeal, kus luuakse kontaktpunktid. Samuti võimaldatakse osalist registreerimist.

Ettepanekus selgitatakse, et osaline registreerimine on võimalik juhul, kui ainult algatuse osa(d) on otseselt komisjoni pädevusalast väljas ja kui need osad ei hõlma selle põhieesmärke.

Toetusavalduste kogumise periood on ka edaspidi 12 kuud. Samas saavad korraldajad nüüd valida selle alguskuupäeva kolme kuu jooksul pärast registreerimist.

Korraldajad saavad kasutada veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi, mida haldab komisjon. Süsteem tehakse korraldajatele tasuta kättesaadavaks ja see võimaldab muu hulgas toetada algatusi elektroonilist identimist kasutades, laadida üles paberkandjal toetusavalduste skaneeritud versioone ning saata toetusavaldusi kontrollimise eesmärgil digitaalselt liikmesriikide pädevatele asutustele. Selle süsteemi abil isikuandmete töötlemise eest vastutab komisjon, millega piiratakse korraldajate vastutust. Kui korraldajad seda soovivad, siis võivad nad sellest hoolimata luua oma süsteemi ja hankida sellele tõendi.

Kui kodanikualgatusele allakirjutanud on sellega nõus, siis saavad korraldajad ja komisjon koguda ka nende e-posti aadresse, et teavitada allakirjutanuid algatuse edasisest käigust ja/või sellega seoses võetud järelmeetmetest.

Kuidas saavad kodanikud uue määruse abil lihtsamini algatusi toetada?

Uute õigusnormidega nähakse ette, et komisjon tõlgib kõik algatused kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse, et parandada kaasavust ja teabevahetust.

Komisjon teeb ka ettepaneku ühtlustada algatuse toetamise miinimumvanust, alandades selle 18 aastalt 16 aastale. See muudatus mõjutab kohe ligikaudu kümmet miljonit noort eurooplast ja võimaldab kõigil ELi kodanikel toetada algatust, olenemata nende elukohariigist.

Ettepanekuga vähendatakse ka kodanikelt küsitavate isikuandmete hulka. Olenevalt liikmesriigist peaksid kodanikud esitama kas oma eesnime, perekonnanime, sünniaja ja aadressi või oma eesnime, perekonnanime ja isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbri neli viimast kohta.

Uute õigusnormide eesmärk on tagada kodakondsusel põhinevat uut osalemise süsteemi (erinevalt varasemast kodakondsusel ja elukohal põhinevast süsteemist) kasutades, et kõik ELi kodanikud, kes ei ela oma kodakondsusjärgses riigis, saavad kasutada õigust toetada kodanikualgatusi.

Kuidas parandab uus määrus arutelu edukate algatuste teemal?

Läbivaatamise etappi pikendatakse kolmelt kuult viiele kuule, et arutelude jaoks jääks rohkem aega. Komisjon kohtub korraldajatega ühe kuu jooksul alates algatuse esitamisest ja sellest kolme kuu jooksul korraldatakse Euroopa Parlamendis avalik kuulamine, kus on tasakaalustatult esindatud kõik sidusrühmad ning teised ELi institutsioonid ja nõustamisorganid. Komisjon võtab algatust käsitleva teatise vastu praeguse kolme kuu asemel viie kuu jooksul.

Milline on Euroopa tasandi erakondade roll?

Demokraatia on üks nendest põhiväärtustest, millel Euroopa Liit põhineb. Selleks et tagada esindusdemokraatia toimimine Euroopa tasandil, on aluslepingutes ette nähtud, et Euroopa Liidu kodanikke esindab otseselt Euroopa Parlament. Seda põhimõtet kinnitab ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta. Seetõttu rahastatakse Euroopa tasandi erakondi ja sihtasutusi ELi eelarvest.

Euroopa tasandi erakonna loomiseks tuleb täita mitu tingimust. Eelkõige peab see järgima Euroopa Liidu alusväärtusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2.

Miks teete ettepaneku muuta kehtivat määrust Euroopa tasandi erakondade kohta?

Teatavatest edusammudest hoolimata võimaldas nõue olla esindatud vähemalt ühes neljandikus liikmesriikidest tegelikkuses luua kunstliku Euroopa mõõtmega erakonnad, kuhu kuulusid peamiselt sõltumatud poliitikud ja milles oli määrav tähtsus ühel või kahel riiklikul erakonnal. Need erakonnad ei olnud hääletajate jaoks läbipaistvad ja said oma demokraatliku esindatusega võrreldes ebaproportsionaalselt suure osa ELi rahastamisest. Komisjon teeb seega ettepaneku järgmiste seadusandlike muudatuste kohta.

  • Tagada Euroopa tasandi erakondade tõeline Euroopa mõõde ja selleks, et sama riiklik erakond või üksikisikud ei saaks kunstlikult toetada mitut Euroopa tasandi erakonda, tuleks erakonna loomise kontekstis esindatuse nõuete arvutamisel võtta arvesse ainult erakondi ja enam mitte üksikisikuid.

  • Euroopa tasandi erakondade rahastamine peaks paremini kajastama iga erakonna häälte tegelikku osakaalu Euroopa Parlamendi valimistel. Praegu jaotatakse kõigi erakondade vahel võrselt 15% kogueelarvest, olenemata sellest, kui suur või väike on nende häälte osakaal. Komisjon on seetõttu teinud ettepaneku parandada erakondadele antava ELi rahastamise demokraatlikku legitiimsust, seostades selle selgemalt nende esindatusega Euroopa Parlamendis ja eraldades 95% kogueelarvest lähtuvalt häälte osakaalust Euroopa Parlamendi valimistel.

  • Kodanikel on õigus teada, kelle ja mille toetuseks nad Euroopa Parlamendi valimistel oma hääle annavad. Selleks et suurendada Euroopa tasandi erakondade läbipaistvust ja tugevdada nende demokraatlikku aruandekohustust, teeb komisjon ka ettepaneku, mille kohaselt Euroopa tasandi erakonnad peavad tagama, et nende liikmeserakonnad avaldavad oma veebisaitidel oma programmi ja logo ning märgivad ära oma Euroopa Parlamendi liikmete soolise tasakaalu hetkeseisu.

Milliseid teisi muudatusettepanekuid teete erakondade ja sihtasutuste rahastamise valdkonnas?

Meie ettepanekud võimaldavad Euroopa tasandi erakondadel ja sihtasutustel kasutada ära suuremat osa neile Euroopa Liidu eelarvest eraldatud rahastamisest.

Et lahendada Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste raskused kehtiva 15% kaasrahastamise künnise saavutamisel, tuleks seda alandada. See võimaldaks suunata rohkem praegu Euroopa tasandi erakondadele ja sihtasutustele ette nähtud kindlasummalist riiklikku rahastamist asjakohasemalt, näiteks 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniates. Komisjon teeb ettepaneku vähendada kaasrahastamise nõuet Euroopa tasandi erakondade puhul 10%-le ja Euroopa tasandi sihtasutuste puhul 5%-le.

Kuidas tagatakse nende uute õigusnormide täitmine, et hallata paremini maksumaksjate raha?

Õiguskindluse ja läbipaistvuse kaalutlustel sätestatakse sõnaselgelt, et kui Euroopa tasandi erakond või sihtasutus ei täida olukorra muutumise tõttu enam registreerimise tingimusi või kui erakond või sihtasutus on esitanud vale või mittetäielikku teavet, siis tuleks ta registrist eemaldada.

ELi finantshuvide kaitset tugevdatakse, tagades, et õigusnormide rikkumise korral nõutakse rahalised vahendid tõhusamalt sisse. Põhjendamatult välja makstud summad nõutakse sisse, sealhulgas rikkumise eest vastutavatelt füüsilistelt isikutelt.

Lisateave:

2017. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus

Brošüür „Euroopa Liidu olukord 2017. aastal“

Ettepanek võtta vastu määrus, millega muudetakse Euroopa kodanikualgatuse määrust

Ettepanek võtta vastu määrus, millega muudetakse Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist käsitlevat määrust

Pressiteade: kodanikualgatuse ja erakondade rahastamise reformimine

MEMO/17/3168

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar