Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Stav Unie – Demokracie: Evropská občanská iniciativa a financování politických stran – otázky a odpovědi

Brusel 15. září 2017

.

1

Co se skrývá pod pojmem „evropská občanská iniciativa“?

Pomocí evropské občanské iniciativy je možné se spolupodílet na utváření politického programu Unie. Evropským občanům umožňuje, aby vyzvali Komisi k předložení návrhu právního předpisu (svůj podpis pod takovou výzvu musí připojit minimálně jeden milion obyvatel). Současná pravidla, jimiž se občanská iniciativa řídí, se opírají o ustanovení Lisabonské smlouvy a jsou prováděna nařízením o občanské iniciativě, které platí od 1. dubna 2012.

Iniciativu musí připravit výbor složený alespoň ze sedmi občanů EU z minimálně sedmi různých členských států. Tito organizátoři musí poté zaslat návrh iniciativy s žádostí o jeho registraci Komisi. Komise nejprve posoudí, zda je návrh z právního hlediska přípustný a může být zaregistrován. Komisi v této fázi neprovádí analýzu podstaty návrhu.

Jakmile je iniciativa zaregistrována, začíná organizátorům běžet lhůta jednoho roku na shromáždění potřebného počtu prohlášení o podpoře. Pokud se jim podaří získat minimálně jeden milion prohlášení o podpoře z alespoň sedmi členských států, mohou svoji iniciativu předložit Komisi. Organizátoři se posléze sejdou se zástupci Komise a také se zúčastní veřejného slyšení v Evropském parlamentu. Komise musí do tří měsíců rozhodnout, zda se bude předmětem iniciativy dále zabývat, či ne. V obou případech musí své rozhodnutí formou sdělení zdůvodnit­.

Jaké jsou výsledky prvních pěti let fungování evropské občanské iniciativy?

Od dubna 2012 bylo zaregistrováno 47 iniciativ a organizátoři shromáždili odhadem osm milionů prohlášení o podpoře. Třem iniciativám se podařilo získat více než jeden milion podpisů. U čtvrté iniciativy, která tohoto limitu také dosáhla, se nyní podpisy ověřují. U dvou z těchto tří iniciativ, již Komise podnikla první kroky. Jedná se o iniciativy Right2Water a Stop Vivisection.

Jak Komise občanské iniciativy podporuje?

Ve snaze organizátorům iniciativ pomoci přijala Komise řadu praktických kroků, jež jí omezené možnosti stávajícího nařízení dovolily. Komise nabízí hosting online systémů pro sběr prohlášení na svých serverech a je organizátorům nápomocna, když si nechávají své systémy certifikovat příslušnými vnitrostátními orgány.

Komise postupně zdokonalovala poradenství, které organizátorům poskytuje při vytváření jejich iniciativ, optimalizovala svůj software pro online sběr prohlášení, takže je nyní možné jej používat i na mobilním zařízení, a umožnila také pouze částečnou registraci iniciativy, aby se snížil podíl těch zamítnutých.

I když bylo několik iniciativ úspěšně dokončeno, což dokazuje, že nařízení v podstatě plní svůj účel, nedosáhl zatím tento nástroj svého plného potenciálu. Proto je nutné provést revizi nařízení a odstranit z něj omezující prvky.

Jak nové nařízení organizátorům pomůže úspěšně zaregistrovat iniciativu a shromáždit prohlášení o podpoře?

Ještě před registrací iniciativy se organizátoři budou moci obracet s dotazy přímo na Komisi a rovněž se budou moci poradit s organizátory jiných iniciativ, a to díky platformě pro spolupráci, kterou Komise zprovozní. Poradenství jim bude poskytováno také v místech jejich bydliště, jelikož v jednotlivých státech vzniknou kontaktní místa. Bude možné provést i částečnou registraci.

Podle návrhu bude částečná registrace možná jen v případě, kdy bude zjevně mimo rámec pravomocí Komise pouze část iniciativy a v této části nebudou zahrnuty hlavní cíle iniciativy.

Lhůta na shromažďování prohlášení o podpoře se nemění – je stále 12 měsíců. Novinkou ovšem je, že si organizátoři budou moci zvolit datum, kdy tato lhůta začne běžet. Musí to ale být do 3 měsíců od registrace iniciativy.

Organizátoři budou moci používat centrální online systém pro sběr prohlášení spravovaný Komisí. Tento systém budou mít organizátoři k dispozici zdarma. Bude zahrnovat možnost podpořit iniciativu za pomoci elektronické identifikace, nahrát naskenovaná prohlášení o podpoře, která byla shromážděna v papírové formě, a digitálně předat prohlášení o podpoře příslušným orgánům v členských státech k ověření. Za zpracování osobních údajů prostřednictvím tohoto systému bude zodpovědná Komise, což sníží právní odpovědnost organizátorů. Organizátoři budou mít nicméně stále možnost vytvořit si svůj vlastní systém a nechat si ho certifikovat.

Organizátoři a Komise budou také moci za souhlasu signatářů iniciativ shromažďovat jejich e-mailové adresy a zasílat jim informace o tom, jak se iniciativa vyvíjí a zda již byly v návaznosti na ni podniknuty nějaké kroky.

Jak nové nařízení usnadní situaci občanům, kteří budou chtít některou z iniciativ podpořit?

Podle nových pravidel bude Komise překládat všechny iniciativy do všech úředních jazyků EU, aby zvýšila participativní rozměr tohoto nástroje a zlepšila komunikační aspekt.

Komise také navrhuje sjednotit minimální věk, od kterého bude možné iniciativu podpořit, tj. snížit jej z 18 na 16 let. Tato změna bude mít okamžitý dopad na přibližně 10 milionů mladých Evropanů. Rovněž všem občanům EU umožní podporovat iniciativu bez ohledu na zemi, ve které bydlí.

Návrh také snižuje objem osobních údajů, které budou od signatářů vyžadovány. V závislosti na členském státu budou muset poskytnout buď jméno, příjmení, datum narození a adresu, nebo jméno, příjmení a poslední čtyřčíslí svého identifikačního čísla.

V neposlední řadě se bude nový systém zakládat na státní příslušnosti (v minulosti šlo o kombinaci státní příslušnosti a místa bydliště) a tato nová pravidla zajistí, že občané EU žijící mimo stát své státní příslušnosti, budou moci využít svého práva občanskou iniciativu podpořit.

Jak nové nařízení zlepší diskusi o úspěšné iniciativě?

Lhůta pro posouzení iniciativy bude prodloužena ze tří na pět měsíců, což dá větší prostor k diskusi. Komise se s organizátory setká do jednoho měsíce od předložení iniciativy. Veřejné slyšení v Evropském parlamentu se uskuteční do 3 měsíců a umožní vyvážené zastoupení všech zúčastněných stran a dalších institucí a poradních orgánů EU. Do pěti měsíců (místo současných tří) Komise odpoví na iniciativu formou sdělení.

Jaká je úloha evropských politických stran?

Jednou ze základních hodnot, na níž je Evropská unie založena, je demokracie. Ve Smlouvách je fungování zastupitelské demokracie na evropské úrovni zajištěno tak, že občané Evropské unie jsou přímo zastoupeni v Evropském parlamentu. Tento princip byl ještě posílen Listinou základních práv Evropské unie. Evropské politické strany a nadace jako takové dostávají finanční prostředky z rozpočtu EU.

Založení evropské politické strany je podmíněno splněním řady kritérií, zejména musí tato strana ctít hodnoty, na nichž je Unie založena, jak je uvedeno v článku 2 Smlouvy o Evropské unii.

Proč je nutné současné nařízení o evropských politických stranách změnit?

I přes určitý pokrok, kritéria, která se musí splnit, aby se vyhovělo požadavku zastoupení v alespoň jedné čtvrtině členských států, v praxi umožnila, že byly založeny strany, jejichž evropský rozměr je uměle vytvořený, které jsou složeny především z individuálních politiků a jsou ovládány jednou nebo dvěma vnitrostátními stranami, které jsou pro voliče netransparentní a získávají objem finančních prostředků EU neúměrný k tomu, jakou část voličů demokraticky zastupují. Komise proto navrhuje tyto legislativní změny:

  • S cílem zajistit skutečný evropský rozměr evropských politických stran a zabránit tomu, aby táž vnitrostátní strana nebo titíž jednotlivci uměle sponzorovali několik evropských politických stran, budou pro výpočet požadavku na zastoupení při sestavování strany brány v úvahu pouze politické strany nikoli jednotlivci.

  • Financování evropských politických stran by mělo lépe odrážet skutečný počet hlasů, které jednotlivé strany získaly ve volbách do Evropského parlamentu. V současné době se 15 % celkového rozpočtu rozděluje rovnoměrně mezi všechny strany bez ohledu na to, zda od voličů získaly hodně nebo málo hlasů. Komise proto navrhuje zvýšit demokratickou legitimitu unijního financování politických stran tím, že toto financování bude jasněji navázáno na zastoupení v Evropském parlamentu a že 95 % celkového rozpočtu bude rozdělováno na základě výsledku ve volbách do Evropského parlamentu.

  • Občané mají právo vědět, pro kterého kandidáta a pro jaký program ve volbách do Evropského parlamentu hlasují. V zájmu zvýšení transparentnosti a zvýšení demokratické odpovědnosti evropských politických stran Komise také navrhuje, aby každá evropská politická strana zajistila, že její členské strany zveřejní její program a logo na svých internetových stránkách a uvedou, jaká je současná genderová vyváženost poslanců dané strany v Evropském parlamentu.

Jaké další změny ve financování politických stran a nadací jsou navrhovány?

Díky našim návrhům získají evropské politické strany a nadace větší část ze stávajících finančních prostředků, které jsou pro ně z rozpočtu EU vyčleněny.

Ve snaze ulehčit situaci evropským politickým stranám a nadacím, které mají potíže dodržet současný limit spolufinancování ve výši 15 %, by měl být tento limit snížen, aby mohla být větší část veřejných finančních prostředků vyčleněných na evropské strany a nadace použita vhodným způsobem, například na kampaně ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. Komise navrhuje snížit požadavek na spolufinancování na 10 % pro evropské politické strany a na 5 % pro evropské politické nadace.

Jak budou tato nová pravidla uplatňována, aby se zajistilo lepší hospodaření s penězi daňových poplatníků?

Z důvodu právní jistoty a transparentnosti bude výslovně stanoveno, že pokud evropská politická strana nebo politická nadace z důvodu změny okolností již nebude splňovat podmínky registrace nebo pokud strana nebo nadace poskytne nepravdivé nebo neúplné informace, bude vyškrtnuta z rejstříku.

Ochrana finančních zájmů EU bude posílena tím, že bude v případě porušení pravidel efektivněji zajištěno navrácení finančních prostředků. Neoprávněně vyplacené finanční částky budou vymáhány, a to i od fyzických osob odpovědných za předmětné porušení předpisů.

Další informace:

Projev o stavu Unie 2017

Projev o stavu Unie 2017 – brožura

Návrh nařízení: revize nařízení o evropské občanské iniciativě

Návrh nařízení: změna statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Tisková zpráva: Reforma občanské iniciativy a financování politických stran

MEMO/17/3168

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar