Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Състояние на Съюза — Пакет за демокрация: въпроси и отговори относно европейската гражданска инициатива и финансирането на политическите партии

Брюксел, 15 септември 2017 r.

.

1

Какво представлява европейската гражданска инициатива?

Европейската гражданска инициатива е инструмент за участие и за определяне на дневния ред на равнището на ЕС, който предлага възможност на един милион граждани на ЕС да приканят Комисията да представи законодателно предложение. Настоящите правила, уреждащи гражданската инициатива, се основават на разпоредбите на Договора от Лисабон и се изпълняват посредством Регламента относно европейската гражданска инициатива, който се прилага от 1 април 2012 г.

Всяка инициатива трябва да бъде стартирана от комитет, съставен от поне седем граждани на ЕС от поне седем различни държави членки. Организаторите трябва да представят предложената от тях инициатива на Комисията, за да бъде регистрирана. Комисията трябва да оцени правната допустимост на предложението, преди да регистрира инициативата. На този етап Комисията не анализира съдържанието.

След като дадена инициатива бъде регистрирана, организаторите разполагат с една година за събиране на изявления за подкрепа. Ако бъде достигнат прагът от един милион изявления за подкрепа от поне седем държави членки, организаторите могат да внесат успешната си инициатива в Комисията. На организаторите се изпраща покана за среща с Комисията и за участие в публично изслушване в Европейския парламент. В срок от три месеца Комисията трябва да реши дали да предприеме или да не предприеме действия въз основа на искането, като и в двата случая тя трябва да представи мотивите за своето решение­ в съобщение на Комисията.

Какво бе постигнато през първите пет години от въвеждането на европейската гражданска инициатива?

От април 2012 г. насам са регистрирани 47 инициативи и организаторите са събрали приблизително осем милиона изявления за подкрепа. Три инициативи достигнаха прага от един милион подписа. Този праг бе достигнат и от четвърта инициатива, като понастоящем се проверяват подписите, преди тя да бъде внесена. Комисията е предприела действия по две от трите успешни инициативи — „Право на вода“ (Right2Water) и „Спрете вивисекцията“ (Stop Vivisection).

Как подкрепя Комисията гражданските инициативи?

За да подпомогне организаторите на инициативи, Комисията предприе набор от практически мерки в рамките на ограниченията, заложени в настоящия регламент. Комисията предлага хостинг на своите сървъри за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн и помага на организаторите системите им да бъдат сертифицирани от съответния национален орган.

Освен това Комисията постепенно подобри подкрепата за организаторите при изготвянето на техните инициативи, подобри софтуера си за събиране на изявления за подкрепа онлайн, включително чрез събиране на такива изявления с помощта на мобилни устройства, и даде възможност за частично регистриране на инициативите, за да се намали броят на отказите.

Въпреки че няколко инициативи приключиха успешно, което показва, че от техническа гледна точка Регламентът работи, инструментът все още не е достигнал пълния си потенциал. За да бъдат премахнати допълнителните пречки, Регламентът трябва да бъде преработен.

Как ще помага новият регламент на организаторите да регистрират успешно своите инициативи и да събират подкрепа?

Организаторите ще могат да отправят въпросите си директно към Комисията преди регистрацията, както и да се допитват до други организатори в рамките на платформа за сътрудничество, която ще бъде осигурена от Комисията. Те ще могат също така да потърсят съвет на местно равнище в своите държави членки, където ще бъдат създадени звена за контакт. Ще съществува и възможност за частично регистриране.

В предложението също така се пояснява, че частично регистриране е възможно, когато само част или части на инициативата излизат очевидно извън обхвата на компетенциите на Комисията и когато тези части не съдържат основните цели.

Срокът на събиране на изявления за подкрепа остава 12 месеца. Новост обаче е възможността организаторите да избират неговата начална дата, което те трябва да направят в срок от 3 месеца след регистрирането.

Организаторите ще могат да използват централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, управлявана от Комисията. Системата ще бъде предоставена на организаторите безплатно и ще включва възможност за подкрепа на инициативи чрез използване на електронна идентификация, за качване на сканирани изявления за подкрепа, които са на хартиен носител, и за изпращане на изявления за подкрепа по цифров път на компетентните органи в държавите членки за проверка. Обработването на лични данни посредством тази система ще бъде отговорност на Комисията, което ще ограничи отговорността на организаторите. Ако желаят, организаторите могат да създават своя собствена система, която да бъде сертифицирана.

Организаторите и Комисията могат също да събират адресите на електронна поща на поддръжниците на дадена гражданска инициатива, при условие че поддръжниците са дали съгласието си за това, за да ги държат в течение за хода на инициативата и/или за евентуални последващи действия.

По какъв начин ще улесни новият регламент подкрепата на гражданите за инициативи?

Според новите правила Комисията ще осигурява превод на всички инициативи на всички официални езици на ЕС с цел включване на повече хора и подобряване на комуникацията.

Комисията предлага също така да минималната възраст за подкрепяне на инициатива да бъде навсякъде 16 години (в момента тя е 18 години). Тази промяна ще има незабавни последици за приблизително 10 милиона млади европейци и също така ще предостави възможност на всички граждани на ЕС да подкрепят дадена инициатива, независимо от държавата им на пребиваване.

С предложението се намалява също количеството на личните данни, които гражданите трябва да предоставят. В зависимост от държавата членка гражданите ще трябва да предоставят или: своите собствени и фамилни имена, дата на раждане и адрес или своите собствени и фамилни имена и последните четири цифри от личния си идентификационен номер.

На последно място, като основават участието в новата система на гражданството (а не на националността и мястото на пребиваване както по-рано), новите правила имат за цел да се гарантира, че всички граждани на ЕС, които живеят извън държавата, на която са граждани, могат да се възползват от правото си да подкрепят граждански инициативи.

По какъв начин ще подобри новият регламент дебатите относно успешните инициативи?

Фазата на разглеждане ще бъде удължена от три на пет месеца, за да се осигури повече време за дебати. Комисията ще се среща с организаторите в срок от един месец от датата на внасяне на инициативата, а публичното изслушване в Европейския парламент ще се организира в срок от три месеца и ще осигурява възможност за балансирано представяне на всички заинтересовани страни и на други институции и консултативни органи на ЕС. В срок от пет месеца, вместо настоящите три месеца, Комисията ще приема съобщение в отговор на инициативата.

Каква е ролята на европейските политически партии?

Демокрацията е една от основните ценности, на които се основава Европейският съюз. За да се осигури функционирането на представителна демокрация на европейско равнище, Договорите постановяват, че гражданите на Съюза се представляват пряко в Европейския парламент — елемент, който беше подсилен в Хартата на основните права на Европейския съюз. Съответно европейските политически партии и фондации получават финансиране от бюджета на ЕС.

Европейска политическа партия може да бъде образувана, при условие че изпълнява няколко критерия, по-специално да зачита ценностите, на които се основава Съюзът и които са посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз.

Защо предлагате да внесете промени в действащия регламент за европейските политически партии?

На практика, въпреки че е постигнат известен напредък, критериите за изпълнение на изискването за представителство в най-малко една четвърт от държавите членки позволи създаването на партии с изкуствено европейско измерение, съставени предимно от отделни политици и доминирани от една или две национални политически партии. Тези партии не са прозрачни пред гласоподавателите и получават несъразмерно голям дял от финансирането от ЕС в сравнение с демократичното си представителство. Затова Комисията предлага следните законодателни промени:

  • За да се осигури истинско европейско измерение на европейските политически партии и за да не се позволява на една и съща национална партия или лица да спонсорират по изкуствен начин няколко европейски политически партии, при изчисляване на свързаните с представителството изисквания за образуване на партия отсега нататък следва да се вземат предвид само политическите партии, но не и физическите лица.

  • Финансирането на европейските политически партии следва да отразява по-добре действителния дял на гласовете, дадени за всяка партия при изборите за Европейски парламент. Понастоящем 15 % от общия бюджет се разпределят поравно между всички партии независимо от това колко гласове са получили. По тази причина Комисията предложи да се подобри демократичната легитимност на европейското финансиране за политическите партии, като то бъде обвързано по-ясно с тяхното представителство в Европейския парламент: 95 % от общия бюджет ще бъдат разпределяни въз основа на дела на гласовете в изборите за Европейски парламент.

  • Гражданите имат право да знаят за кого и за какво гласуват по време на европейски избори. С цел постигане на по-голяма прозрачност и укрепване на демократичната отчетност на европейските политически партии Комисията предлага също европейските политически партии да гарантират, че техните партии членки ще публикуват нейната програма и лого на своите уебсайтове, като същевременно посочват настоящото съотношение между половете сред своите членове на Европейския парламент.

Какви други промени предлагате за финансирането на политическите партии и фондации?

Предложенията ни ще позволят на европейските политически партии и фондации да усвоят по-голяма част от съществуващите специални средства, предназначени за тях в бюджета на Европейския съюз.

За да се помогне на европейските политически партии и фондации да се справят с трудностите, които изпитват по отношение на спазването на съществуващия праг от 15 % съфинансиране, този праг следва да бъде понижен. Това ще позволи по-голяма част от публичното финансиране за европейските партии и фондации да бъде използвана по подходящ начин, например за кампанията за европейските избори през 2019 г. Комисията предлага изискването за съфинансиране да бъде намалено на 10 % за европейските политически партии и на 5 % за европейските политически фондации.

Как ще се прилагат тези нови правила с цел по-добро управление на парите на данъкоплатците?

От съображения за правна сигурност и прозрачност ще бъде изрично предвидено, че ако поради промяна в обстоятелствата европейска политическа партия или политическа фондация вече не изпълнява условията за регистрация или ако съответната партия или фондация е предоставила невярна или непълна информация, тя следва да бъде заличена от регистъра.

Защитата на финансовите интереси на ЕС ще бъде засилена чрез по-ефективно събиране на финансирането в случай на нарушение на правилата. Недължимо платените средства ще бъдат събирани, включително от физическите лица, отговорни за съответното нарушение.

За повече информация:

Реч за състоянието на съюза за 2017 г.

Брошура за състоянието на съюза за 2017 г.

Предложение за регламент: Преразглеждане на Регламента относно европейската гражданска инициатива

Предложение за регламент: Изменение относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Съобщение за медиите: Реформа на гражданската инициатива и на финансирането на политическите партии

MEMO/17/3168

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar