Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Opatření EU ke snížení znečištění ovzduší automobily: Otázky a odpovědi

Brusel 31. srpna 2017

Otázky a odpovědi

Jaká jsou rizika spojená s emisemi vozidla?

Emise látek znečišťujících ovzduší jsou v EU nejvýznamnější environmentální příčinou předčasných úmrtí a způsobují onemocnění dýchacích cest, značné náklady na zdravotní péči a absence v práci. Nejnovější údaje ukazují, že jen tři látky znečišťující ovzduší (PM 2,5, NO2 a O3) mohou za 400 000 předčasných úmrtí v EU ročně, přičemž asi 70 000 z těchto úmrtí přímo souvisí s oxidem dusíku (NO2). Jedním z důvodů, proč jsou v mnoha městských oblastech překračovány limity znečištění ovzduší, je rovněž městská doprava.

Jak jsou emise znečišťujících látek z vozidel regulovány na úrovni EU?

Komise v posledních desetiletích řídí snahy EU směřující k postupnému snižování emisí látek znečišťujících ovzduší ze silničních vozidel, a to zlepšováním kvality paliv a ukládáním stále přísnějších limitů na emise pro nová vozidla.

A pokud jde konkrétně o emise NOx, Komise při několika příležitostech maximální mezní hodnoty emisí NOx pro osobní automobily s dieselovým motorem zpřísnila:

 • leden 2000: 500 mg/km (Euro 3)
 • leden 2005: 250 mg/km (Euro 4)
 • září 2009: 180 mg/km (Euro 5)
 • září 2014: 80 mg/km (Euro 6)

To však samo o sobě nestačí. Nedávný skandál s emisemi ukázal, že některá vozidla na silnici v současnosti tyto hodnoty v podmínkách reálného provozu nedodržují, což znamená, že se do vzduchu, který dýcháme, uvolňuje více znečišťujících látek.

Další zpřísnění pravidel představuje zavedení zkoušky emisí v reálném provozu, která bude kontrolovat emise oxidů dusíku (NOx) a ultrajemných částic (počet částic) z vozidel na silnicích a významně sníží stávající nesoulad mezi emisemi naměřenými v reálném provozu a emisemi naměřenými v laboratoři.

Kromě toho se Komise nadále zasazuje o to, aby se v EU v celém rozsahu plnily stávající cíle týkající se kvality ovzduší, a vypracovává ambiciózní iniciativy na podporu vozidel s nízkými emisemi.

Jak vypadají zkoušky emisí z automobilů?

Předtím, než může být vozidlo uvedeno na trh, musí být „typově schváleno“: vnitrostátní orgán musí osvědčit, že prototyp modelu splňuje veškeré požadavky EU týkající se bezpečnosti, ekologičnosti a shodnosti výroby, než povolí prodej daného typu vozidla v EU.

V současnosti se k měření emisí látek znečišťujících ovzduší u vozidla používá pouze laboratorní zkouška. Avšak u znečišťujících látek, jako jsou ultrajemné částice a NOx, hodnoty emisí u některých vozidel naměřené v reálném provozu podstatně převyšují hodnoty naměřené při laboratorním zkušebním cyklu, který se v současnosti uplatňuje (nový evropský jízdní cyklus – NEDC). K nápravě tohoto nedostatku Komise navrhla, a to již před emisním skandálem, který propukl v září 2015, měřit emise v podmínkách reálného provozu.

Co je zkouška emisí v reálném provozu?

Zkouška emisí v reálném provozu měří znečišťující emise – mimo jiné emise oxidů dusíku (NOx) a částic – prostřednictvím přenosného měřicího systému emisí (PEMS), který je připevněn na vozidle řízeném ve skutečných podmínkách silničního provozu. To znamená, že je vozidlo řízeno venku a ve skutečném provozu podle náhodných odchylek v parametrech, jako je zrychlení, zpomalení, teplota okolního vzduchu a různá zatížení.

Zkouška emisí v reálném provozu nenahrazuje, nýbrž doplňuje zkoušku laboratorní, která byla rovněž zdokonalena tak, aby lépe zohledňovala podmínky reálného provozu, a zejména aby udávala realističtější hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva.

Co jsou „akty RDE“?

Zkouška emisí v reálném provozu (zkouška RDE) byla zavedena ve čtyřech samostatných právních předpisech:

 • Akt RDE 1: Prvním krokem bylo stanovit samotný postup zkoušky. Ten byl odhlasován členskými státy v rámci Technického výboru pro motorová vozidla (TCMV) v květnu 2015 a vstoupil v platnost v roce 2016. V počáteční fázi, která byla zahájena na začátku roku 2016, se zkoušky emisí v reálném provozu prováděly jen pro účely monitorování, bez dopadu na skutečné schvalování typu, které se nadále udílí na základě laboratorních měření.
 • Akt RDE 2: Druhý krok stanovil postupné zavádění zkoušek emisí v reálném provozu, které budou mít skutečný dopad na schválení typu vydávaná vnitrostátními orgány. Dne 28. října 2015 se členské státy na zasedání Technického výboru – motorová vozidla (TCMV) dohodly na tom, že měření NOx v reálném provozu bude povinné pro nové modely automobilů od září 2017 a pro všechna nová vozidla od září 2019.
 • Akt RDE 3: Jako třetí krok přijaly členské státy na zasedání TCMV dne 20. prosince 2016 návrh Komise rozšířit zkoušky RDE tak, aby zahrnovaly i počet emitovaných částic (PN) u nových typů vozidel do září 2017 a pro všechna nová vozidla do září 2018. Tyto maličké, ale přesto karcinogenní částice se vyskytují u automobilů s dieselovým motorem i u automobilů s benzínovým motorem s technologií přímého vstřiku. V rámci aktu RDE 3 Komise rovněž doladila zkušební metody tak, aby zohledňovaly skutečnost, že většinu znečištění ve městě způsobují krátké přesuny, kdy se auto startuje se studeným motorem. Aby se zohlednilo širší spektrum podmínek, budou nyní zahrnuta i startování vozidel se zahřátým motorem. Tento akt navíc rovněž požaduje, aby byl výkon automobilu z hlediska skutečných emisí výrobcem jasně uveden v prohlášení o shodě pro každé vozidlo, tj. aby byly údaje o něm transparentní a byly k dispozici všem občanům a veřejným orgánům.
 • Akt RDE 4: Komise rovněž plánuje, že v následujících měsících předloží návrh, aby byly právní předpisy o RDE ještě více posíleny, zejména tím, že bude doplněna možnost, aby třetí strany mohly provádět nezávislé zkoušky pro kontrolu automobilů, které jsou již v provozu (zkoušky shodnosti vozidel v provozu), že budou zavedeny nové a reprezentativnější metody zkoušení hybridních vozidel a přizpůsobena ustanovení pro určité zvláštní typy vozidel.

Co je faktor shodnosti ve zkušebním postupu RDE?

Na rozdíl od předem definovaného cyklu laboratorních zkoušek způsobuje vliv inherentních vlastností zařízení pro měření PEMS u zkoušek RDE větší variabilitu a širší škálu kvantitativních výsledků emisí u jednotlivých jízd při zkouškách RDE. Pokud se technická a statistická nejistota měření RDE náležitě nezohlední, může se stát, že vozidla, která ve skutečnosti splňují normy, mohou u individuální zkoušky RDE selhat, nebo že vozidla, která ve skutečnosti normy nesplňují, u zkoušky obstojí.

Koncepce faktoru shodnosti pomáhá tento problém překonat. V případě faktoru shodnosti je důraz položen na průměrný soulad vozidla s emisními limity. Kupříkladu při jízdě do prudkého kopce mohou být regulační emisní limity překročeny, což však musí být kompenzováno hodnotami emisí pod regulačními emisními limity za jiných podmínek, např. při umírněné jízdě městem, aby průměrné emise při zvážení těchto podmínek podle jejich statistického výskytu nepřesahovalo dané limity.

Vzhledem k novosti měření v rámci zkoušek emisí v reálném provozu a k technickým omezením, která stojí v cestě rychlému zlepšení výkonu současně vyráběných automobilů s dieselovým motorem z hlediska skutečných emisí, se členské státy v říjnu 2015 dohodly stanovit období pro postupné snížení rozdílnosti mezi regulační mezní hodnotou naměřenou v laboratorních podmínkách a hodnotami získanými postupem měření emisí v reálném provozu. Tato dohoda předpokládá postup ve dvou krocích:

 1. v první fázi budou muset výrobci (aby se přizpůsobili novým požadavkům) snížit rozdílnost na faktor shodnosti v hodnotě nejvýše 2,1 (tj. 168 mg/km NOx místo 80 mg/km) u nových modelů do září 2017 (do září 2019 u všech nových vozidel);
 2. v druhé fázi bude tato rozdílnost dále snížena na faktor o hodnotě 1,5 (tj. 120 mg/km NOx místo 80 mg/km), při zohlednění technické tolerance chyby, do ledna 2020 u všech nových modelů (do ledna 2021 u všech nových vozidel). Aby byl zohledněn budoucí vývoj v oblasti technologie měření, bude tento faktor počínaje rokem 2017 podrobován každoročním přezkumům a s technologickými zlepšeními bude faktor shodnosti dále snížen s cílem dosáhnout co nejdříve úrovně 1, a to nejpozději do roku 2023. Výrobci automobilů by tedy již nyní měli začít navrhovat vozidla, která budou v souladu s faktorem shodnosti blížícím se hodnotě 1 (= 80 mg/km NOx).

A co zkoušky emisí CO2?

Komise rovněž zavedla nový, realističtější zkušební laboratorní postup – celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP) pro měření emisí CO2 a spotřeby paliva u osobních a dodávkových vozidel. WLTP je celosvětově harmonizovaný zkušební postup vyvinutý v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) za podpory Evropské komise.

WLTP nahrazuje nový evropský jízdní cyklus (NEDC), který již dostatečně neodráží současné podmínky provozu ani technologie vozidel. WLTP bude udávat hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2, které jsou reprezentativnější z hlediska podmínek reálného provozu, což bude výhodné pro spotřebitele a regulační orgány na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Posílí se tím i motivace k zavedení palivově úsporných a nízkouhlíkových technologií.

Nová zkouška WLTP byla přijata Komisí dne 1. června 2017 a bude povinná pro všechny nové modely vozidel od září 2017 a pro všechny nové automobily od září 2018.

Co ještě dělá Komise pro to, aby byl systém schvalování typu spolehlivější?

Nové zkušební postupy zpřesní měření emisí, přiblíží jejich výsledky realitě a do značné míry sníží riziko podvodů s odpojovacími zařízeními. Současný systém schvalování typu je však nezbytné rozsáhleji přepracovat.

Proto Komise v lednu 2016 navrhla nové nařízení s cílem přepracovat současný systém schvalování typu. Cílem tohoto návrhu je posílit nezávislost a kvalitu technických zkušeben určených pro zkoušky a kontroly souladu vozidel s požadavky EU na schvalování typu, zavést účinný systém dozoru nad trhem, v jehož rámci se bude kontrolovat soulad vozidel, která jsou již v provozu, a posílit evropský dohled. Tento návrh zahrnuje také možnost, aby Komise pozastavila, omezila nebo odňala určení technické zkušebně, která uplatňuje pravidla nedostatečně a příliš laxně. Komise by rovněž mohla provádět ověřovací zkoušky ex-post (prostřednictvím Společného výzkumného střediska) a v případě nutnosti iniciovat stažení z trhu. Komisi by také bylo umožněno ukládat finanční sankce, což odradí výrobce a technické zkušebny od toho, aby umožnily vstup nevyhovujících vozidel na trh.

Návrh Komise zachovává současný zákaz odpojovacích zařízení, na nějž jsou vnitrostátní orgány dlouhodobě povinny dohlížet a prosazovat ho, ale jde ještě o krok dál. Podle návrhu nařízení bude muset výrobce poskytnout přístup k softwarovým protokolům vozidla. Toto opatření doplňuje balíček pro zkoušky emisí v reálném provozu, který velmi ztíží obcházení požadavků na emise a zahrnuje povinnost výrobců informovat o své strategii ke snižování emisí, jako je tomu v USA.

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby nyní urychleně dokončily jednání o tomto návrhu.

A co Komise udělá s dieselovými automobily, které jsou již v provozu a jsou zdrojem příliš velkého znečištění?

Komise již zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti osmi státům pro porušení právních předpisů EU o schvalování typu, a to v prosinci 2016 a květnu 2017, a nadále monitoruje, zda jsou právní předpisy EU v této oblasti řádně prosazovány. Komise rovněž zajistí, aby byla dodržována pravidla hospodářské soutěže, a bude nadále usilovat o zajištění spravedlivých podmínek pro spotřebitele.

Komise nedávno vyzvala členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření, jimiž zajistí, že budou všechny automobily nesplňující normy opraveny nebo staženy z provozu. Je mimořádně důležité, aby jakékoli opravy navržené výrobci automobilů schválily vnitrostátní orgány, aby se u těchto automobilů dosáhlo naprosté shody bez nepříznivých účinků na výkon vozidla, jeho životnost a jeho spotřebu pohonných hmot. To musí být provedeno co nejdříve, aby se rychle snížily emise oxidů dusíku u vozidel s dieselovým motorem, která jsou v současnosti v Evropě v provozu.

Komise vzala na vědomí, že některé členské státy a výrobci automobilů začali nedávno usilovat o řešení současné situace, a se zájmem očekává úplné informace o tom, jaká opatření byla na vnitrostátní úrovni přijata. Komise bude zejména zkoumat, zda budou navrhovaná opatření postačovat ke snížení emisí NOx v souladu se zákonnými požadavky, a přispějí tak ke zlepšení kvality ovzduší. Je rovněž připravena usnadnit výměnu těchto informací mezi členskými státy v zájmu konzistentnosti a účinnosti.

Co Komise dělá pro zlepšení kvality ovzduší?

Pravidla EU se neomezují pouze na emise automobilů, ale stanoví i cíle pro kvalitu ovzduší, které jsou neustále monitorovány a prosazovány. Místní normy pro kvalitu ovzduší (stanovení mezních a/nebo cílových hodnot pro řadu látek znečišťujících ovzduší, které nesmí být překročeny) jsou stanoveny podle směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší. Konkrétně pokud jde o NO2, většina členských států a více než 130 měst v těchto státech několik let opakovaně a soustavně mezní hodnoty nedodržují, takže jsou naléhavě zapotřebí účinná opatření.

Komise v prosinci 2013 přijala rovněž balíček předpisů o čistém ovzduší, který tvoří:

 • nové cíle politiky v oblasti kvality ovzduší na období do roku 2030;
 • revidovaná směrnice o národních emisních stropech (směrnice 2016/2284/EU) obsahující přísnější národní emisní stropy pro pět hlavních znečišťujících látek (oxid siřičitý (SO2), NOx, nemethanové těkavé organické sloučeniny, NH3 a tuhé znečišťující látky (PM2,5)). Díky provedení této nové směrnice se do roku 2030 sníží roční počet předčasných úmrtí v EU způsobených znečištěním ovzduší z 400 000 přibližně na polovinu;
 • nová směrnice (směrnice 2015/2193/EU) pro omezení znečištění ze středních spalovacích zařízení.

Komise bude usilovat o to, aby členské státy podpořila při řádném provádění, také za účasti místních a regionálních orgánů, aby ode dneška do roku 2030 přispívaly k dosažení plánovaných zlepšení.

Jak Komise podporuje automobily s nízkými a nulovými emisemi?

Jak je zdůrazněno ve sděleních Komise s názvem „Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu“ z července 2016 a „Evropa v pohybu“ z května 2017, EU musí urychlit přechod na mobilitu s nulovými emisemi tím, že odvětví dopravy bude energeticky účinné a dekarbonizované.

V rámci prvního balíčku opatření v oblasti mobility revidovala Komise směrnici o „eurovinětě“, mimo jiné za účelem propagace poplatků založených na výkonnosti vozidel z hlediska emisí.

V rámci druhého balíčku opatření v oblasti mobility pracuje Komise v současné době na řadě iniciativ, jež mají být předloženy do konce roku. V této souvislosti Komise v současnosti vyvíjí unijní normy CO2 pro osobní a dodávkové automobily, aby pomohla připravit technologicky neutrálním způsobem cestu pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi. Již probíhá posouzení dopadů a zvažují se různé možnosti. Komise rovněž provádí revizi „směrnice o čistých vozidlech“, aby podpořila pořizování čistších vozidel prostřednictvím veřejných zakázek.

Kromě toho má Komise rovněž v úmyslu předložit posouzení rámců politik členských států pro tržní rozvoj alternativních paliv a jejich infrastruktury. Tato zpráva bude vyplývat z požadavku stanoveného ve směrnici 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, která vyžaduje, aby členské státy do 18. listopadu 2016 oznámily Evropské komisi své vnitrostátní rámce politiky, pokud jde o rozvoj trhu s alternativními palivy, včetně zavedení nezbytné infrastruktury. Zpráva bude obsahovat akční plán, který se zaměří na konkrétní opatření a stanoví jasná doporučení ohledně způsobů, jak mohou členské státy odstranit stávající nedostatky, řešit zjištěné potřeby a připravit opatření pro mobilizaci finančních zdrojů.

Kromě toho Nástroj pro propojení Evropy již podporuje provádění strategie alternativních paliv prostřednictvím podpory energetické účinnosti, zavádění alternativních pohonných systémů, včetně systémů dodávek elektrické energie, a zajišťování odpovídající infrastruktury. Na období 2014–2020 je na Nástroj pro propojení Evropy v oblasti dopravy vyčleněna částka 24 miliard EUR.

Vozidla s nulovými emisemi jsou rovněž zvláštní prioritou skupiny na vysoké úrovni GEAR 2030 složené z oborníků z tohoto sektoru pod vedením komisařky Bieńkowské. Konečná zpráva této skupiny, která se očekává na podzim, by měla přinést doporučení pro podporu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu EU, a to zejména pokud jde o automobily s nulovými emisemi a automatizované automobily. Na tomto základě potom Komise předloží konkrétní návrhy do roku 2030.

Další informace

Tisková zpráva: Od 1. září jsou povinné nové, vylepšené zkoušky emisí z automobilů

Stockshots – videozáznamy zaměřené na konkrétní téma

Právní předpisy týkající se RDE:

Tisková zpráva týkající se návrhu přepracovaného schválení typu

Návrh nařízení o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi

Sdělení Komise „Evropa v pohybu“

 

 

MEMO/17/2821

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar