Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

CETA – trgovinski sporazum, ki določa nove standarde za svetovno trgovino

Strasbourg, 15. februarja 2017

Evropski parlament je 15. februarja podprl celovit gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA).

Sporazum bo prispeval k ustvarjanju novih priložnosti za evropska podjetja s spodbujanjem trgovine in krepitvijo gospodarskih odnosov. Olajšal bo poslovne stike s Kanado, odpravil carine, bistveno izboljšal dostop do javnih naročil, odprl nove sektorje kanadskega trga storitev, zagotavljal predvidljive pogoje za vlagatelje in zaščitil 143 evropskih visoko kakovostnih agroživilskih proizvodov EU, t. i. geografskih označb. Zaradi odprave dvojnega testiranja bodo imela koristi tudi podjetja iz različnih sektorjev, zlasti mala in srednja podjetja (MSP).

Hkrati bo sporazum zaradi svoje progresivnosti postavil nov globalni standard za poglavja o trajnosti v trgovinskih sporazumih, saj se EU in Kanada s sporazumom CETA zavezujeta zagotavljanju vzajemne podpore gospodarske rasti, socialnega razvoja in varstva okolja.

Znižanje tarif v vrednosti 500 milijonov evrov letno v korist tako velikim kot malim podjetjem

Sporazum CETA bo evropskim podjetjem prinesel oprijemljive koristi, saj bo odpravil skoraj 99 % tarif, večino od teh takoj, ko bo začel veljati. S prvim dnem izvajanja sporazuma bo Kanada odpravila dajatve za blago s poreklom iz EU v višini 400 milijonov evrov. Ob koncu prehodnega obdobja za odpravo dajatev bo ta številka narasla na 500 milijonov evrov na leto. Primeri podjetij, ki bodo imela prednosti od znižanja tarif, kot so poljski pridelovalci jabolk, španski in francoski vinarji ali italijanski izdelovalci kravat, so na voljo tukaj.

Večja izbira za 500 milijonov potrošnikov v EU ob ohranjanju evropskih standardov kakovosti

Odpiranje trgov bi lahko tudi ohranjalo nizko raven cen in potrošnikom zagotavljalo večjo izbiro. Hkrati prosta trgovina ne pomeni zniževanja ali spreminjanja standardov EU, ki varujejo zdravje in varnost ljudi, socialne pravice, pravice potrošnikov ali okolje. Ti standardi se ne bodo spremenili, iz Kanade uvoženo blago pa bo moralo brez izjem izpolnjevati vsa pravila in predpise EU. To pomeni, da se nadzor nad varnostjo hrane v EU, vključno s proizvodi iz GSO in prepovedjo hormonsko predelane govedine, zaradi sporazuma CETA ne bo spremenil.

Odpiranje kanadskega trga storitev in spodbujanje naložb

Sporazum CETA je najobsežnejši sporazum, kar jih je EU kdaj sklenila na področju storitev in naložb. Evropska podjetja bodo deležna novih prednosti pri naložbenih projektih v Kanadi. Imela bodo več priložnosti za izvajanje storitev, na primer specializiranih pomorskih storitev, kot so čiščenje in poglabljanje morskega dna, premeščanje praznih zabojnikov ali prevoz nekaterega tovora v Kanadi. V drugih storitvenih sektorjih, kot so okoljske storitve, telekomunikacije in finance, je zagotovljen dostop do trga na zvezni ravni, prvič pa tudi na ravni provinc. EU v sporazumu CETA – tako kot v vseh trgovinskih sporazumih – v celoti ščiti javne službe.

Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij

Sporazum zagotavlja okvir za priznavanje kvalifikacij v reguliranih poklicih, kot so arhitekti, računovodje in inženirji. Zadevna poklicna združenja v EU in Kanadi bodo morala skupaj določiti tehnične podrobnosti glede priznavanja kvalifikacij na podlagi tega okvira. Pristojni organi Kanade in EU bodo nato odobrili njihov prispevek in mu dali pravni učinek.

Manj omejitev glede začasnega dela na drugi strani Atlantika

Sporazum CETA bo zaposlenim v podjetjih in drugim strokovnjakom olajšal delo na drugi strani Atlantika, podjetja pa bodo svoje osebje lahko začasno premeščala med EU in Kanado. To bo evropskim podjetjem olajšalo poslovanje v Kanadi. Prav tako bodo drugi strokovnjaki lažje začasno zagotavljali pravne, računovodske, arhitekturne in podobne storitve.

Povečanje konkurenčnosti evropskih podjetij na kanadskem trgu

S sporazumom CETA bodo evropska podjetja konkurenčnejša na kanadskem trgu, saj bodo lažje zagotavljala poprodajne storitve. To jim bo v pomoč pri izvažanju opreme, strojev in programske opreme, saj bodo lahko poslala inženirje vzdrževalce in druge strokovnjake za zagotavljanje poprodajnih in povezanih storitev ter podpore.

Doslej največji dostop do javnih razpisov za podjetja EU

Kanada je javne razpise odprla za podjetja EU v večji meri kot za katero koli drugo trgovinsko partnerico. Podjetja EU se bodo lahko potegovala za zagotavljanje blaga in storitev na zvezni ravni, pa tudi kanadskim provincam in občinam; to bo prvič, da bodo do tega upravičena podjetja, ki niso kanadska. Trg javnih naročil kanadskih provinc je po ocenah dvakrat večji od trga na zvezni ravni. Kanada se je prav tako strinjala, da bo povečala preglednost z objavo vseh javnih razpisov na enem samem spletišču za javna naročila. Dostop do informacij je ena največjih ovir za manjša podjetja pri dostopu do mednarodnih trgov, zato bo to v veliko pomoč malim podjetjem v Evropi. Primeri podjetij, ki bodo lahko izkoristila ta, do zdaj največji dostop do javnih razpisov, kot je nemško podjetje za recikliranje, je na voljo tukaj.

Zmanjšanje stroškov podjetij brez zniževanja standardov

EU in Kanada sta se dogovorili, da bosta vzajemno sprejemali certifikate skladnosti za električne naprave, elektronsko in radijsko opremo, igrače, stroje in merilne naprave. To pomeni, da lahko organ za ugotavljanje skladnosti v EU pod določenimi pogoji preskuša izdelke EU za izvoz v Kanado na podlagi kanadskih pravil in obratno. S tem se bo preprečilo, da bi obe strani izvajali iste preskuse, s čimer bi se lahko stroški za podjetja in potrošnike močno zmanjšali. To je ugodno zlasti za manjša podjetja, ki si ne morejo privoščiti, da bi dvakrat plačevala za izvedbo istega preskusa.

Prenovljen sistem zaščite naložb

Sporazum CETA ščiti naložbe, hkrati pa zagotavlja pravico vlad do regulacije v javnem interesu, tudi takrat, ko ta regulacija vpliva na tuje naložbe. Običajno obliko reševanja sporov med vlagatelji in državo, kot jo določa mnogo sporazumov, ki so jih sklenile države članice (t. i. ISDS), je nadomestil nov in izboljšan sistem sodišč za naložbe (ICS).

Novi mehanizem bo javen in ne bo temeljil na ad hoc sodiščih. Razsojali bodo poklicni in neodvisni sodniki, ki jih bosta imenovali EU in Kanada, zanje pa bodo veljali najvišji etični standardi na podlagi strogega kodeksa ravnanja. Postopki bodo pregledni, tudi z odpiranjem zaslišanj za javnost in objavo dokumentov, ki bodo predloženi med obravnavo. Določbe glede naložb omejujejo primere, ko lahko vlagatelj toži državo, in ne nudijo nobene zaščite t. i. navideznim in slamnatim podjetjem – upravičena so samo podjetja z resnično gospodarsko povezavo. V nobenem primeru javnega subjekta ni mogoče prisiliti, da bi spremenil zakonodajo ali plačal kazensko odškodnino.

Prenovljeni sistem sodišč za naložbe je nova značilnost trgovinskih sporazumov in v mnogih državah članicah se javne razprave še niso zaključile. Zato so se države članice odločile, da se med začasno uporabo sporazuma CETA sistem sodišč za naložbe ne bo uporabljal, Komisija pa jih pri tej odločitvi podpira. Uporabljati se bo začel šele, ko bodo vse države članice zaključile nacionalne postopke ratifikacije. Kot predvideva sporazum, bo v tem času Komisija v sodelovanju s Kanado nadalje dorekla nekatere elemente novega sistema, na primer izbiro sodnikov, dostop malih in srednjih podjetij do novega sistema in mehanizem za pritožbe.

Nove priložnosti za kmete in proizvajalce hrane ob hkratni zaščiti t. i. geografskih označb v Evropi

Sporazum CETA bo ustvaril nove priložnosti za kmete in proizvajalce hrane, hkrati pa popolnoma zaščitil občutljiva področja EU. Odprte kvote EU za nekatere izdelke so omejene in umerjene ter se izravnavajo s kanadskimi odprtimi kvotami, ki izpolnjujejo pomembne evropske izvozne interese, na primer glede sira, vina in žganih pijač, sadja in zelenjave ter predelanih proizvodov in geografskih označb. Vse iz Kanade uvoženo blago mora brez izjeme izpolnjevati pravila in predpise EU. V EU se bo na primer uvažalo samo meso, ki ne vsebuje hormonov.

Sporazum CETA predstavlja tudi pomemben napredek za številna srednja in mala podjetja v podeželskih skupnostih, ki trgujejo s kmetijskimi proizvodi. Koristi jim bo prineslo soglasje Kanade glede zaščite 143 značilnih proizvodov z določenih geografskih območij v EU. Proizvodi, ki bodo zaščiteni v okviru sporazuma CETA, so prehrambni proizvodi in pijače iz EU, ki se najpogosteje izvažajo, na primer sir roquefort, balzamični kis iz Modene in nizozemski sir gavda. Od zdaj bodo ti Evropski proizvodi bodo zaščiteni pred ponarejanjem na ravni, primerljivi s pravom EU, s čimer se bo preprečilo, da bi se v Kanadi šteli za generične proizvode.

Zaščita evropskih inovatorjev in umetnikov

Sporazum CETA bo vzpostavil enakovrednejše pogoje med Kanado in EU na področju pravic intelektualne lastnine. Okrepil bo na primer zaščito avtorskih pravic z uskladitvijo kanadskih pravil za varstvo tehnoloških ukrepov in upravljanje digitalnih pravic s pravili EU. Izboljšal bo tudi način, kako kanadski sistem zaščite pravic intelektualne lastnine ščiti patente za farmacevtske izdelke iz EU. Prav tako bo spodbudil uveljavljanje pravic, saj je predvidena možnost uvedbe začasnih ukrepov in izdaje sodnih odredb za posrednike, udeležene v kršitvah. Kanada soglaša tudi s tem, da bo okrepila mejne ukrepe v boju proti blagu s ponarejeno blagovno znamko, piratskemu avtorskemu blagu in blagu s ponarejeno geografsko označbo.

Varstvo pravic na delovnem mestu in varstvo okolja

EU in Kanada v sporazumu potrjujeta zavezanost trajnostnemu razvoju. Strinjata se, da bi bilo treba hkrati s povečanjem obsega trgovine in naložb okrepiti tudi varstvo okolja in pravic delavcev, ne pa jih na račun tega povečanja zmanjševati. EU in Kanada sta se zavezali, da bo sporazum pripomogel k vzajemni podpori gospodarske rasti, socialnega razvoja in varstva okolja. Sporazum CETA vključuje obveznosti EU in Kanade, ki temeljijo na spoštovanju mednarodnih pravil o pravicah delavcev ter varstvu okolja in podnebja. Poleg tega daje pomembno vlogo civilni družbi v EU in Kanadi pri izvajanju zavez na navedenih področjih v okviru sporazuma CETA. Prav tako vzpostavlja postopek za reševanje sporov, vključno s posvetovanji na vladni ravni in s skupino strokovnjakov.

Sporazum vključuje ambiciozno in celovito poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, vključno s pravicami delavcev in okoljem. Te določbe so zavezujoče, kar pomeni, da določajo obveznosti, ki imajo enako pravno veljavnost kot vse druge obveznosti v sporazumu. So tudi izvršljive, saj zanje velja poseben mehanizem reševanja sporov z jasnim, obveznim in časovno omejenim postopkom za reševanje morebitnih težav v zvezi z njimi. Na ta način se bo povezalo sodelovanje vlad, zunanja ocena neodvisne skupine strokovnjakov, prispevek civilne družbe in strokovno znanje Mednarodne organizacije dela. Rezultati bodo javni in se bodo lahko uporabili za pritisk na kršitelja, naj ukrepa.

Ta mehanizem upošteva naravo obveznosti in je usmerjen v odpravljanje temeljnih vzrokov za težave, dokler se ne rešijo. Civilna družba, vključno s sindikati, je vključena v vse stopnje postopka reševanja sporov. Ta mehanizem odraža trenutno stališče EU o tej zadevi.

Skupni razlagalni instrument

Skupaj s sporazumom CETA sta EU in Kanada podpisali tudi skupni razlagalni instrument, dokument, ki bo imel pravno veljavo in bo na razumljiv in nedvoumen način še dodatno pojasnil, kaj sta se Kanada in Evropska unija dogovorili v številnih členih sporazuma (na primer glede novega sistema sodišč za naložbe, pravice do regulacije, javnih služb, zaščite pravic delavcev in varstva okolja).

Ozadje in naslednji ukrepi

EU in Kanada sta 30. oktobra podpisali trgovinski sporazum CETA, ki ga je Evropski parlament danes potrdil. Tako je tlakoval pot za njegovo začasno uporabo, ko Kanada dokonča svoj ratifikacijski postopek. Začasna uporaba sporazuma naj bi v skladu z dosedanjo prakso EU omogočila njegovo smiselno uporabo. Sporazum CETA bo v celoti ratificiran, ko ga bodo odobrili vsi parlamenti držav članic v skladu s svojimi nacionalnimi ustavnimi zahtevami.

Skupaj s sprejetjem sklepa o podpisu sporazuma CETA oktobra 2016 je Svet sprejel še en sklep, in sicer o tem, katere določbe so izključene iz začasne uporabe sporazuma. Gre predvsem za naslednja področja:

1) zaščito naložb,

2) dostop do naložbenega trga v zvezi s portfeljskimi naložbami,

3) sistem sodišč za naložbe.

Sklep Sveta v zvezi s trgovino in trajnostnim razvojem, pravicami delavcev ter okoljem vključuje besedilo, ki omogoča začasno uporabo navedenih poglavij, pri čemer se upošteva razporeditev pristojnosti med Unijo in državami članicami. 

Več informacij:

Sporočilo za medije: Začetek novega obdobja v odnosih med EU in Kanado

Posebno spletišče o sporazumu CETA: vključno s pregledom sporazuma in vodnikom po poglavjih

Spletišče CETA v vašem kraju: vključno z informativnimi pregledi po državah in prikazom podatkov o izvozu po državah članicah

Videoposnetek: Zakaj sporazum CETA? (intervjuji in primeri)

Publikacija: Koristi sporazuma CETA in zgodbe izvoznikov

Spletišče s konkretnimi primeri trgovinskih ugodnosti za evropska podjetja

Besedilo sporazuma

MEMO/17/271

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar