Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

CETA – tirdzniecības nolīgums, kas izvirza jaunus standartus pasaules tirdzniecībā

Strasbūrā, 2017. gada 15. februārī

Eiropas Parlaments 15. februārī balsojumā atbalstīja Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu ( CETA) starp ES un Kanādu.

Šī vienošanās radīs jaunas iespējas ES uzņēmumiem, veicinot tirdzniecību un stiprinot ekonomiskās attiecības. Pateicoties CETA, tiks atvieglota uzņēmējdarbība ar Kanādu, atcelti muitas nodokļi, ievērojami uzlabota piekļuve publiskā iepirkuma līgumiem, atvērtas jaunas nozares Kanādas pakalpojumu tirgū, piedāvāti paredzami nosacījumi ieguldītājiem un aizsargāti 143 augstas kvalitātes Eiropas lauksaimniecības produkti (pazīstami kā produkti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm). Uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), vairākās nozarēs gūs labumu arī no dubultas pārbaudes atcelšanas.

Vienlaikus CETA progresīvais raksturs izvirzīs jaunus globālus standartus tirdzniecības nolīgumos ietvertajām sadaļām par ilgtspēju. Tas notiek tāpēc, ka ES un Kanāda ir apņēmušās ar CETA nodrošināt, ka ekonomikas izaugsme, sociālā attīstība un vides aizsardzība savstarpēji papildina cita citu.

Tarifu samazināšana vērtībā virs 500 miljoniem eiro gadā būs ieguvums gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem

CETA sniegs reālus ieguvumus Eiropas uzņēmumiem, atbrīvojot tos no gandrīz 99 % tarifu – vairākumā gadījumu jau līdz ar nolīguma stāšanos spēkā. No nolīguma īstenošanas pirmās dienas Kanāda ES izcelsmes precēm atcels ievedmuitas nodokļus 400 miljonu eiro vērtībā. Beidzoties ievedmuitas nodokļu atcelšanai noteiktajam pārejas periodam, šis skaitlis pārsniegs 500 miljonus eiro gadā. Tādu uzņēmumu kā Polijas ābolu audzētāju, Spānijas un Francijas vīndaru vai Itālijas kaklasaišu ražotāju piemēri, kuri gūs priekšrocības no tarifu samazinājumiem, ir pieejami šeit.

Plašāka izvēle 500 miljoniem patērētāju ES, vienlaikus nostiprinot Eiropas standartus

Tirgu atvēršana paver arī iespēju saglabāt zemas cenas un piedāvā patērētājiem lielāku izvēli. Vienlaikus brīvā tirdzniecība nenozīmē to ES standartu samazināšanu vai mainīšanu, ar kuriem aizsargā cilvēku veselību un drošību, sociālās tiesības, patērētāju tiesības vai vidi. Šie standarti saglabāsies nemainīgi, un importam no Kanādas būs bez jebkādiem izņēmumiem jāatbilst visiem noteikumiem un regulējumam, ko piemēro ES ražojumiem. Tas nozīmē, ka CETA nemainīs to, kādā veidā ES tiek reglamentēts pārtikas nekaitīgums, tostarp ĢMO produkti vai aizliegums attiecībā uz liellopu gaļu, kuras audzēšanā izmantoti hormoni.

Kanādas pakalpojumu tirgus atvēršana un ieguldījumu veicināšana

CETA ir visvērienīgākā vienošanās, kādu ES jebkad noslēgusi pakalpojumu un ieguldījumu jomā. Eiropas uzņēmumi iegūs jaunas priekšrocības, cenšoties panākt ieguldījumu projektu apstiprināšanu Kanādā. Tāpat Eiropas uzņēmumiem būs vairāk iespēju sniegt pakalpojumus, piemēram, tādus specializētus jūras transporta pakalpojumus kā bagarēšana, tukšu konteineru pārvietošana vai konkrētu kravu pārvadāšana Kanādā. Citās pakalpojumu jomās, piemēram, vides pakalpojumi, telesakari un finanses, arī tiks nodrošināta piekļuve tirgum gan federālajā līmenī, gan pirmo reizi arī provinču līmenī. Ar CETA ES pilnībā aizsargā sabiedriskos pakalpojumus tāpat kā visos pārējos tās tirdzniecības nolīgumos.

Profesionālo kvalifikāciju savstarpēja atzīšana

Nolīgums paredz sistēmu, lai apstiprinātu reglamentēto profesiju, piemēram, grāmatvežu, arhitektu un inženieru, kvalifikāciju atzīšanu. Attiecīgajām profesionālajām organizācijām ES un Kanādā būs kopīgi jāizstrādā tehniskās detaļas to attiecīgo kvalifikāciju atzīšanai, pamatojoties uz izveidoto struktūru. Kanādas un ES kompetentās iestādes tad apstiprinās šā darba rezultātu un piešķirs tam juridisku spēku.

Mazāk ierobežojumu attiecībā uz pārcelšanos pāri Atlantijas okeānam pagaidu darba nolūkā

CETA uzņēmumu darbiniekiem un citiem profesionāļiem ļaus vieglāk uzsākt darbu Atlantijas okeāna otrā pusē, bet uzņēmumiem tas atvieglinās darbinieku pagaidu pārcelšanu starp ES un Kanādu. Tas palīdzēs Eiropas uzņēmumiem darboties Kanādā. Arī citiem profesionāļiem būs vieglāk pagaidu kārtā sniegt juridiskos, grāmatvedības, arhitektu vai līdzīgus pakalpojumus.

Eiropas uzņēmumu konkurētspējas palielināšana Kanādas tirgū

CETA padarīs Eiropas uzņēmumus konkurētspējīgākus Kanādas tirgū, atvieglinot tiem pēcpārdošanas pakalpojumu sniegšanu. Tas palīdzēs ES uzņēmumiem eksportēt aprīkojumu, iekārtas un programmatūru, ļaujot tiem nosūtīt apkopes inženierus un citus speciālistus, kas nodrošina pēcpārdošanas un ar to saistītus pakalpojumus un atbalstu.

ES uzņēmumu vēl nepieredzēta piekļuve pārvaldes iestāžu izsludinātiem iepirkuma konkursiem

Kanāda savus publiskā iepirkuma konkursus ES uzņēmumiem ir atvērusi lielākā mērā nekā jebkuram citam tirdzniecības partnerim. ES uzņēmumi varēs izteikt piedāvājumu piegādāt preces un sniegt pakalpojumus ne tikai federālā līmenī, bet arī Kanādas provincēm un pašvaldībām – tie būs pirmie ārvalstu uzņēmumi, kas varēs to darīt. Tiek lēsts, ka Kanādas provinču iepirkuma tirgus ir divas reizes lielāks nekā šis pats tirgus federālajā līmenī. Kanāda ir arī piekritusi pastiprināt pārredzamību, publicējot visus savus iepirkuma konkursus vienā iepirkuma tīmekļa vietnē. Piekļuve informācijai ir viens no lielākajiem šķēršļiem, kas mazākiem uzņēmumiem traucē piekļūt starptautiskiem tirgiem, tādēļ šī būs lieliska iespēja Eiropas mazajiem uzņēmumiem. Tādu uzņēmumu kā Vācijas otrreizējās pārstrādes uzņēmuma piemēri, kuri gūs priekšrocības no bezprecedenta piekļuves valdības izsludinātiem iepirkuma konkursiem, ir pieejami šeit.

Uzņēmumu izmaksu samazināšana, neskarot noteiktos standartus

ES un Kanāda ir vienojušās savstarpēji atzīt atbilstības novērtēšanas sertifikātus tādās jomās kā elektropreces, elektroniskās iekārtas un radioiekārtas, rotaļlietas, iekārtas un mēraparāti. Tas nozīmē, ka saskaņā ar zināmiem nosacījumiem atbilstības novērtēšanas struktūra ES var pārbaudīt ES ražojumus eksportam uz Kanādu saskaņā ar Kanādas noteikumiem un otrādi. Tas ļaus abām pusēm izvairīties no vienu un to pašu testu veikšanas un varētu arī ievērojami samazināt izmaksas uzņēmumiem un patērētājiem. Tas ir īpaši izdevīgi mazākiem uzņēmumiem, kuriem ir pārāk dārgi maksāt divreiz par vienu un to pašu testu.

Reformēta ieguldījumu aizsardzības sistēma

CETA nodrošina ieguldījumu aizsardzību, vienlaicīgi nostiprinot valdību tiesības reglamentēt sabiedrības interesēs, tostarp gadījumos, kad šāda reglamentēšana ietekmē ārvalstu ieguldījumus. Ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas tradicionālā metode (IVSI), kas ietverta daudzos dalībvalstu noslēgtos tirdzniecības nolīgumos, ir aizstāta ar jaunu un uzlabotu investīciju tiesu sistēmu (ITS).

Jaunais mehānisms darbosies publiskajā sektorā, nevis balstīsies uz ad hoc tribunāliem. Tā ietvaros ES un Kanāda iecels profesionālus un neatkarīgus tiesnešus, kuru darbam tiks izvirzīti visaugstākie ētikas standarti, piemērojot stingru rīcības kodeksu. Procedūras būs pārredzamas, tostarp paredzot atklātas tiesas sēdes un publiskojot lietu ietvaros iesniegtos dokumentus. Ieguldījumiem piemērojamajos noteikumos ir noteikts ierobežots skaits gadījumu, kad ieguldītājs var celt prasību pret valsti, un tie nesniedz nekādu aizsardzību tā sauktajiem pastkastītes uzņēmumiem – uz aizsardzību tiesīgi ir vienīgi uzņēmumi ar reālu ekonomisko saikni. Nekādā gadījumā publiskās iestādes nevarēs tikt piespiestas mainīt tiesību aktu vai veikt zaudējumu atlīdzību.

Reformētā ITS ir jauns elements tirdzniecības nolīgumos, un sabiedriskā apspriešana daudzās dalībvalstīs vēl nav pabeigta. Tāpēc dalībvalstu izvēle, kuru atbalsta Komisija, ir ITS izslēgt no CETA provizoriskās piemērošanas jomas, un tas nozīmē, ka ITS tiks īstenota tikai tad, kad visas dalībvalstis būs pabeigušas savas ratifikācijas procedūras. Šajā laikā, kā paredzēts nolīgumā, Komisija sadarbosies ar Kanādu nolūkā sīkāk izstrādāt dažus jaunās sistēmas parametrus, piemēram, tiesnešu izraudzīšanos, jaunās sistēmas pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem un pārsūdzības mehānismu.

Jaunas iespējas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem, vienlaikus aizsargājot Eiropas tā sauktās “ģeogrāfiskās izcelsmes norādes”

CETA radīs jaunas iespējas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem, vienlaikus pilnībā aizsargājot ES būtiskās intereses. ES radītās jaunās izdevības dažiem produktiem ir ierobežotas, pakāpeniskas un līdzsvarā ar atbilstošām izdevībām no Kanādas puses, kas apmierina svarīgas Eiropas eksportētāju intereses, piemēram, attiecībā uz sieru, vīniem un stipriem alkoholiskajiem dzērieniem, augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem produktiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Visam importam no Kanādas būs jāatbilst ES noteikumiem un regulējumam. Piemēram, ES varēs importēt vienīgi tādu gaļu, kuras audzēšanā nav izmantoti hormoni.

CETA turklāt ir nozīmīgs solis uz priekšu daudziem vidējiem un maziem uzņēmumiem lauku kopienās, kuri tirgojas ar lauksaimniecības produktiem. Tie tagad varēs gūt labumu no Kanādas piekrišanas aizsargāt 143 īpašus produktus no konkrētiem ES ģeogrāfiskajiem apgabaliem. Produkti, kas saskaņā ar CETA tiks aizsargāti, ir ES pārtikas produkti un dzērieni, kas no ES tiek visvairāk eksportēti – no Rokforas siera līdz Modenas balzama etiķim un nīderlandiešu Gaudas sieram. Tagad šie Eiropas produkti tiks aizsargāti pret atdarināšanu tādā līmenī, kas ir salīdzināms ar ES tiesībām, un tiks novērsts risks, ka to nosaukumu Kanādā varētu uzskatīt par sugas vārdu.

Eiropas izgudrotāju un mākslinieku aizsardzība

CETA radīs līdzvērtīgākus noteikumus starp Kanādu un ES intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Piemēram, tas stiprinās autortiesību aizsardzību, saskaņojot Kanādas noteikumus par tehnoloģisko pasākumu aizsardzību un digitālo tiesību pārvaldību ar attiecīgajiem ES noteikumiem. Tas arī uzlabos aizsardzību, ko Kanādas intelektuālā īpašuma tiesību sistēma nodrošina ES zāļu patentiem. Nolīgums arī veicinās izpildi, paredzot iespēju noteikt pagaidu pasākumus un tiesas rīkojumus attiecībā uz starpniekiem, kas iesaistīti nelikumīgās darbībās. Kanāda ir arī piekritusi pastiprināt savus pasākumus uz robežām, kuri vērsti pret viltotām precēm, pirātiskām autortiesību precēm un precēm ar viltotu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

Darba ņēmēju tiesību un vides aizsardzība

Ar CETA ES un Kanāda apstiprina savas saistības attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību. Abas puses ir vienisprātis, ka tirdzniecība un ieguldījumi ir jāpalielina, veicinot vides aizsardzību un darba tiesības, nevis uz to rēķina. ES un Kanāda ir apņēmušās ar CETA palīdzēt nodrošināt, ka ekonomikas izaugsme, sociālā attīstība un vides aizsardzība savstarpēji papildina cita citu. Nolīgumā ir iekļauti ES un Kanādas pienākumi saistībā ar starptautiskajiem noteikumiem par darba ņēmēju tiesībām un vides un klimata aizsardzību. CETA sniedz ievērojamas iespējas ES un Kanādas pilsoniskajai sabiedrībai iesaistīties saistību izpildē minētajās jomās. Ar CETA tiek arī izveidots process strīdu izšķiršanai, tostarp apspriešanās valdību līmenī un ekspertu grupa.

CETA ir iekļauta vērienīga un visaptveroša sadaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību, tostarp nodarbinātības un vides jomā. Šie noteikumi ir saistoši: tie rada pienākumus, kuriem ir tāda pati juridiskā vērtība kā visiem citiem pienākumiem nolīgumā. Šo noteikumu īstenošanu var arī panākt, jo uz tiem attiecas īpašs strīdu izšķiršanas mehānisms ar skaidru, obligātu un laikā ierobežotu procedūru, kas paredzēta, lai atrisinātu visas ar tiem saistītās noregulējuma problēmas. Tas apvieno valdības centienus, ārējo novērtējumu, ko veikusi neatkarīga ekspertu grupa, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos un Starptautiskās Darba organizācijas pieredzi. Rezultāti ir publiski pieejami, un tos var izmantot, lai izdarītu spiedienu uz “pārkāpēju” pusi, liekot tai veikt pasākumus.

Šajā mehānismā ņemta vērā pienākumu būtība; tas virzīts tā, lai novērstu problēmu sakni, līdz tās tiek atrisinātas. Pilsoniskā sabiedrība, tostarp arodbiedrības, ir iesaistīta visos šā strīdu izšķiršanas procesa posmos. Šis mehānisms atspoguļo pašreizējo ES nostāju šajā jautājumā.

Kopīgais interpretējošais instruments

Līdz ar CETA ES un Kanāda parakstīja Kopīgo interpretējošo instrumentu – dokumentu, kuram būs juridisks spēks un kurā skaidrā un nepārprotamā veidā sīkāk precizēts Kanādas un Eiropas Savienības vienošanās saturs vairākos CETA pantos (piemēram, par jaunas ieguldījumu tiesu sistēmas izveidi, par tiesībām regulēt, par sabiedriskajiem pakalpojumiem vai par darba un vides aizsardzību).

Pamatinformācija un turpmākie pasākumi

ES un Kanāda tirdzniecības nolīgumu parakstīja 30. oktobrī, un šodien Eiropas Parlaments deva tam savu piekrišanu. Tas paver ceļu, lai CETA stātos spēkā provizoriski, kad Kanāda būs pabeigusi ratifikācijas procedūras. Šā tirdzniecības nolīguma provizoriska piemērošana saskaņā ar līdzšinējo ES praksi ļaus jēgpilni piemērot nolīguma būtību. CETA tiks pilnībā ratificēts, kad visi dalībvalstu parlamenti to apstiprinās saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām.

Vienlaikus, kad tika pieņemts lēmums parakstīt CETA 2016. gada oktobrī, Padome pieņēma citu lēmumu, kas noteica, kuri noteikumi netiks provizoriski piemēroti. Tas lielākoties attiecas uz šādam jomām:

1) ieguldījumu aizsardzība;

2) piekļuve ieguldījumu tirgum attiecībā uz portfeļu ieguldījumiem;

3) ieguldījumu tiesu sistēma.

Attiecībā uz tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību, nodarbinātību un vidi Padomes lēmumā ietverti formulējumi, kas ļauj šīs nodaļas piemērot provizoriski, ievērojot kompetenču sadalījumu starp Savienību un dalībvalstīm. 

Sīkāka informācija:

Paziņojums presei: Jaunas ēras sākums ES un Kanādas attiecībās

CETA tīmekļa vietne: tostarp CETA skaidrojumi un atsevišķu nodaļu skaidrojumi

CETA jūsu pilsētas tīmekļa vietnē: tostarp faktu lapas par konkrētām valstīm un datu vizualizācija par eksportu uz Kanādu dalībvalstu dalījumā

Videoklips: Kāpēc CETA? (intervijas un piemēri)

Publikācija: CETA priekšrocības un eksportētāju stāsti

Tīmekļa vietne ar konkrētiem piemēriem par tirdzniecības ieguvumiem Eiropas uzņēmumiem

Nolīguma teksts

MEMO/17/271

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar