Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Frågor och svar: Systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF; Rapid Alert System for Food and Feed)

Bryssel den 10 augusti 2017

Vad är systemet för snabb varning för livsmedel och foder, RASFF?

Systemet för snabb varning för livsmedel och foder som upprättades för närmare fyra årtionden sedan 1979 är främst ett it-verktyg för snabbt utbyte av information mellan de nationella myndigheterna om hälsorisker i samband med livsmedel och foder.

Ett medlemsland i nätverket som upptäcker en hälsofara informerar de andra i nätverket om den berörda produkten och om vilka åtgärder som vidtagits för att hantera risken. Åtgärderna omfattar indragning, återkallande, beslagtagande eller avvisande av produkter. Tack var det snabba informationsutbytet är det möjligt för alla RASFF-medlemmar att i realtid kontrollera om de också är drabbade och om det krävs omedelbara åtgärder. Myndigheterna i berörda länder har ansvar för att vidta nödvändiga nödåtgärder, bl.a. att direkt informera allmänheten, återkalla produkter från marknaden och göra kontroller på plats.

Vilka är kriterierna för att ett medlemsland ska skicka en anmälan?

Medlemmar i RASFF (se frågan nedan) måste omedelbart underrätta kommissionen via systemet om de har information om en allvarlig hälsorisk orsakad av livsmedel eller foder. De särskilda kriterierna som utlöser anmälan fastställs i lagstiftningen[1].

Vilka är medlemmar i RASFF?

- alla EU:s medlemsländer      

- EES-länderna (Norge, Liechtenstein och Island) och Eftas sekretariat som samordnar inläggen från EES-länderna

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), och

Europeiska kommissionen i egenskap av förvaltare av systemet.

- enligt ett avtal som trädde i kraft den 1 januari 2009 är Schweiz delvis medlem av systemet när det gäller avvisningar av produkter av animaliskt ursprung vid gränskontrollen.

Varför behöver vi RASFF?

RASFF ligger till grund för det snabba utbytet av uppgifter mellan de offentliga hälsomyndigheterna om risker i samband med livsmedel och foder. Med detta verktyg kan alla RASFF-medlemmar vidta samordnade, enhetliga och samtidiga åtgärder för att säkerställa högsta möjliga konsumentskyddsnivå.

Hur fungerar systemet i praktiken?

Allting börjar med att en medlem i RASFF-nätverket skickar en anmälan om en allvarlig, direkt eller indirekt risk för folkhälsan orsakad av livsmedel eller foder. Denna information når Europeiska kommissionen (i egenskap av förvaltare av systemet) som i sin tur kontrollerar anmälan och omedelbart skickar informationen vidare till nätverkets övriga medlemmar.

Man använder en gemensam mall som ger all relevant och användbar information, bl.a. produktidentifiering, faror som upptäckts, åtgärd(er) som vidtagits och information om produktens spårbarhet.

Då de övriga medlemsländerna mottar informationen kontrollerar de om de är berörda. Om produkten finns på deras marknad kan de spåra den med hjälp av informationen i anmälan. De rapporterar tillbaka vad de har hittat och vilka åtgärder som vidtagits för att säkra transparent och ömsesidig information mellan alla RASFF-medlemmar. Om produkten härrör från EU rapporterar den medlemsstat från vilken produkten kommer också om resultatet av sina undersökningar vad gäller ursprung, distribution och orsak till problemet som fastställts. Det gör det möjligt för andra medlemsstater att vidta snabba åtgärder om och när så behövs.

Dessutom kan medlemsstaterna, efter att ha mottagit en anmälan, inom systemet begära förtydliganden när det gäller anmälans tidsplan, omfattning eller natur. Om det t.ex. finns belägg för att en incident skulle ha kunnat anmälas tidigare är det möjligt att begära en förklaring från det anmälande landet.

Vilken typ av anmälningar görs främst inom RASFF?

Ungefär hälften av anmälningarna gäller kontroller vid införselställen eller gränskontrollstationer vid EES yttre gränser[2] när ett parti inte godtagits för import (markerat ”gränskontroll – sändningen stoppad”) eller när ett prov tagits för analys vid gränsen (markerat ”säkerhetskontroll (screening)”) och sändningen har överlåtits i fri omsättning (markerat ”gränskontroll – sändningen övergår till fri omsättning”)

Näst mest anmälningar gäller officiella kontroller på den inre marknaden.

Anmälningar kan också göras med anledning av klagomål från konsumenter, anmälningar från företag om resultatet av kontroller de utfört för egen räkning eller fall av matförgiftning.

Vilka åtgärder kan kommissionen vidta om en medlemsstat underlåtit att göra en anmälan i tid?

Om en medlemsstat inte gör en anmälan i tid kan kommissionen inleda ett överträdelseförfarande mot medlemsstaten i fråga för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt unionsrätten.

Vem har befogenheter att vidta åtgärder när ett problem upptäcks?

När ett problem upptäcks är det de nationella livsmedels- och fodermyndigheternas uppgift att vidta åtgärder. Hit hör alla åtgärder som krävs för att omedelbart ta itu med risken men också att förhindra en liknande risk upprepas. En rad åtgärder vidtas och rapporteras tillbaka via RASFF: Tillbakadragande från marknaden eller återkallelse av produkter och deras eventuella förstöring, information till allmänheten, återsändning till ursprungsstället osv. Om nödfallsåtgärder behövs på EU-nivå kan kommissionen och EU-medlemsstaterna besluta om dessa åtgärder med ett snabbt förfarande[3]. Dessa åtgärder är bindande med omedelbar verkan.

Vad händer om en fråga om livsmedelssäkerhet som rapporterats via RASFF beror på bedrägeri?

EU-nätverket mot livsmedelsfusk (Food Fraud Network (FFN)) kan mobiliseras för att möjliggöra ett snabbt och effektivt samarbete i händelse av gränsöverskridande brott mot lagstiftningen. FFN upprättades i juli 2013 efter hästköttsskandalen och består av EU-medlemsstaternas nationella nätverk av kontaktpunkter för livsmedelsbedrägerier, Island, Norge och Schweiz samt Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.

FFN behandlar potentiella fall av livsmedelsbedrägerier som upptäckts genom en RASFF-anmälan eller efter en offentlig kontroll i ett RASFF-medlemsland när det finns tecken på att man eventuellt brutit mot livsmedelslagstiftningen för att uppnå ekonomisk eller finansiell vinning. FFN:s och kommissionens nationella kontaktpunkter upprätthåller ständig kontakt.

Sedan augusti 2016 finns det ett it-verktyg som ger medlemsländerna möjlighet att snabbt bekräfta en misstanke om bedrägeri. Med hjälp av detta verktyg kan de ansvariga myndigheterna samarbeta bilateralt (eller multilateralt) för att få upplysningar för att bygga upp ett mål som eventuellt kan leda till administrativa sanktioner eller rättsliga förfaranden.

Vad är skillnaden mellan RASFF och nätverket mot livsmedelsfusk FFN?

RASFF är ett centralt redskap för att säkra ett gränsöverskridande informationsflöde för att snabbt ingripande om risker för folkhälsan upptäcks i livsmedelskedjan medan FFN, som använder it-verktyget för administrativt stöd och samarbete (AAC), är ett nätverk där medlemsländerna kan samarbeta bilateralt (eller multilateralt) för att snabbt bekräfta en misstanke om bedrägeri.

Det är kommissionens uppgift att kontrollera RASFF-anmälningarna i RASFF-systemet och underrätta tredje länder medan FFN främst är ett sätt för medlemsländerna att utbyta information för att bygga upp ett mål som eventuellt kan leda till administrativa sanktioner eller rättsliga förfaranden.

Inom ramen för FFN befattar sig kommissionen vanligtvis inte i bilateralt utbyte av information via AAC. Dess roll är snarare att underlätta användningen av IT-verktyg genom att erbjuda helpdesk och utbildning och genom att säkra omsorgsfulla reaktioner från medlemsländerna och ändamålsenligt avslutande av ärenden, särskilt i fråga om skydd av personuppgifter. Det bör också noteras att fall av bedrägeri är mycket svårare att bedöma och en rad hinder kan leda till längre tid för medlemmarnas reaktioner.

Vad är iRASFF?

iRASFF är en ny nätapplikation genom vilken alla 32 RASFF medlemsländer kan förmedla nya anmälningar om produkter som utgör en risk eller uppdateringar av andra medlemmars tidigare anmälningar. Den fungerar som en interaktiv plattform online och har ett särskilt arbetsflöde för att göra det möjligt för medlemmarna i nätverket att samarbeta i fråga om anmälningarna på ett öppet sätt. Det är utformat så att det fungerar både nationellt och på EU-nivå. En annan fördel är att det effektivare länkar RASFF-meddelanden till andra system såsom Traces-systemet och it-systemet för livsmedelsbedrägerier.

Vad är RASFF-konsumentportalen och vad gör den?

RASFF-konsumentportalen, som inledde sin verksamhet den 13 juni 2014, ger praktisk information i god tid från RASFF om anmälningar om återkallande av produkter och offentliga varningar som utfärdats av myndigheterna för livsmedelssäkerhet och livsmedelsföretagare. Den kompletterar information som offentliggörs om RASFF-anmälningar – som i själva verket är endast en liten del av den information som förmedlas via nätverket.

Läs mer

Infografik

Website of RASFF

[1] Artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002, EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

[2]   Schweiz ingår i systemet sedan 2009.

[3] Artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002, EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

MEMO/17/2461

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar