Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri: Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF)

Bruxelles, 10 august 2017

Ce este Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF)?

Lansat în urmă cu aproape patru decenii, în 1979, Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) este, în principal, un instrument informatic destinat schimbului rapid de informații între autoritățile naționale cu privire la riscurile pentru sănătate determinate de alimente și de hrana pentru animale.

O țară membră a rețelei care identifică un pericol pentru sănătate informează restul membrilor sistemului cu privire la produsul în cauză și la măsurile luate pentru combaterea respectivului risc. Măsurile includ: retragerea, rechemarea, confiscarea sau respingerea produselor. Acest schimb rapid de informații permite tuturor membrilor RASFF să verifice în timp real dacă sunt și ei afectați și dacă sunt necesare măsuri urgente. Autoritățile din țările afectate au responsabilitatea de a lua măsurile de urgență necesare, incluzând oferirea de informații directe către public, retragerea de pe piață a produselor și efectuarea unor controale în teren.

Care sunt criteriile în funcție de care o țară membră transmite o notificare?

Membrii RASFF (a se vedea întrebarea de mai jos) trebuie să informeze imediat Comisia, prin intermediul sistemului, atunci când dețin informații privind un risc grav pentru sănătate determinat de alimente sau de hrana pentru animale. Criteriile specifice care declanșează o notificare sunt stabilite în legislația relevantă[1].

Cine sunt membrii RASFF?

- toate statele membre ale UE

- țările SEE (Norvegia, Liechtenstein și Islanda) și secretariatul AELS, care coordonează informațiile primite de la țările SEE

- Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și

- Comisia Europeană, în calitate de administrator al sistemului.

- în urma unui acord care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, Elveția este un membru parțial al sistemului în ceea ce privește respingerile la frontieră ale produselor de origine animală.

De ce avem nevoie de RASFF?

RASFF sprijină schimbul rapid de informații între autoritățile din domeniul sănătății publice privind riscurile aferente alimentelor și hranei pentru animale. Acest instrument permite tuturor membrilor RASFF să ia măsuri coordonate, coerente și simultane, cu scopul de a asigura cel mai înalt nivel posibil de protecție a consumatorilor.

Cum funcționează sistemul în practică?

Totul începe cu notificarea transmisă de un membru al rețelei RASFF prin care se semnalează existența unui risc grav, direct sau indirect, pentru sănătatea publică determinat de alimente sau de hrana pentru animale. Această informație ajunge la Comisia Europeană (în calitate de administrator al sistemului), care, la rândul ei, verifică notificarea și o transmite imediat celorlalți membri ai rețelei.

Pentru a furniza toate informațiile relevante și utile, inclusiv identitatea produsului, pericolul (pericolele) constatat(e), măsura (măsurile) luată (luate) și informațiile privind originea produsului este utilizat un model comun.

Imediat după ce primesc informațiile, alte țări membre verifică dacă sunt și ele afectate. În cazul în care produsul se află pe piața lor, ele sunt în măsură să-i identifice originea, utilizând informațiile conținute în notificare. Ele raportează prin intermediul sistemului constatările lor și măsurile pe care le-au luat, pentru informarea transparentă și reciprocă a tuturor membrilor RASFF. În cazul produselor provenite din UE, statul membru din care este originar produsul raportează, de asemenea, rezultatul investigațiilor sale cu privire la originea, amploarea și cauza problemei identificate. Acest fapt permite altor țări membre să ia rapid măsuri, dacă și atunci când este necesar.

În plus, în urma unei notificări transmise de un membru al RASFF, sistemul permite țărilor membre să solicite clarificări în ceea ce privește momentul, sfera de cuprindere sau natura notificării. De exemplu, atunci când există dovezi din care rezultă că un incident ar fi putut fi raportat mai devreme, este posibil să se solicite o explicație țării care a transmis notificarea.

Ce se notifică în principal în RASFF?

Aproximativ jumătate dintre notificări se referă la controale efectuate la frontierele exterioare ale SEE[2], la punctele de intrare sau la punctele de control la frontieră atunci când un transport nu a fost acceptat la import (marcate cu „control la frontieră – transport reținut”) sau atunci când s-a prelevat un eșantion pentru analiză la frontieră (marcate cu „screening”), iar transportul a fost pus în liberă circulație (marcate cu „control la frontieră – transport pus în liberă circulație”).

Urmează controalele oficiale privind piața internă.

În încheiere, alte notificări pot fi determinate de o reclamație a unui consumator, de o societate care comunică rezultatul unei verificări efectuate de ea din proprie inițiativă sau de un incident reprezentând o intoxicație alimentară.

Ce măsuri poate lua Comisia în cazul în care un stat membru al UE nu efectuează o notificare în timp util?

În cazul în care un stat membru al UE nu efectuează o notificare în timp util, Comisia poate lansa împotriva statului membru respectiv o procedură care se declanșează în caz de nerespectare a obligațiilor care îi revin în temeiul legislației UE.

Cine are competențe pentru a lua măsuri atunci când este detectată o problemă și care sunt aceste competențe?

În cazul în care este detectată o problemă, sarcina de a lua măsuri revine autorităților naționale responsabile de sectorul alimentelor și al hranei pentru animale. Măsurile includ orice acțiune necesară pentru a contracara imediat riscul, dar și pentru a preveni reapariția unui risc similar. O întreagă serie de măsuri sunt efectuate și raportate prin intermediul RASFF: retragerea sau rechemarea produselor și posibila distrugere a acestora, informarea publicului, reexpedierea la origine etc. Dacă la nivelul UE sunt necesare măsuri (de salvgardare) de urgență, Comisia și statele membre ale UE pot decide cu privire la aceste măsuri prin intermediul unei proceduri rapide[3]. Astfel de măsuri sunt obligatorii din punct de vedere juridic și au efect imediat.

Ce se întâmplă în cazul în care o problemă de siguranță alimentară raportată prin intermediul RASFF este rezultatul unei fraude?

Rețeaua UE împotriva fraudelor din sectorul alimentar (Food Fraud Network – FFN) poate fi mobilizată pentru a permite o cooperare rapidă și eficientă în cazurile de încălcări transfrontaliere ale legislației. Înființată în iulie 2013 în urma scandalului cărnii de cal, FFN are ca membri punctele de contact naționale ale statelor membre ale UE pentru combaterea fraudelor din sectorul alimentar, precum și Islanda, Norvegia, Elveția și Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene.

FFN se ocupă de cazurile de posibile fraude în sectorul alimentar, care sunt semnalate într­o notificare RASFF sau care apar ca urmare a unor controale oficiale efectuate într-o țară membră a RASFF, atunci când există indicii că este posibilă o încălcare a cerințelor legislației referitoare la alimente, motivată de perspectiva unor câștiguri economice sau financiare. Punctele naționale de contact ale FFN și Comisia Europeană sunt în contact permanent.

Începând cu luna august a anului 2016, un instrument informatic sprijină FFN oferind țărilor membre mijloacele pentru a confirma rapid o suspiciune de fraudă. Mulțumită acestui instrument, autoritățile responsabile pot lua legătura la nivel bilateral (sau multilateral) pentru a obține informații în vederea construirii unui caz care ar putea conduce la sancțiuni administrative sau la proceduri judiciare.

Care este diferența dintre RASFF și rețeaua UE împotriva fraudelor din sectorul alimentar?

RASFF este un instrument esențial pentru a asigura fluxul transfrontalier de informații necesare pentru a reacționa rapid în cazul în care în lanțul alimentar se detectează riscuri pentru sănătatea publică, în timp ce rețeaua UE împotriva fraudelor din sectorul alimentar (FFN), facilitată de instrumentul informatic pentru asistență și cooperare administrativă (ACA), permite țărilor membre să colaboreze la nivel bilateral (sau multilateral) pentru a confirma rapid o suspiciune de fraudă.

În cadrul RASFF, Comisia are rolul de a verifica notificările RASFF și de a informa țările terțe, în timp ce rețeaua UE împotriva fraudelor din sectorul alimentar este, în principal, un mijloc pentru țările membre de a face schimb de informații, pentru a le ajuta să construiască un caz care ar putea conduce la sancțiuni administrative sau la proceduri judiciare.

În ceea ce privește FFN, în cazurile normale, Comisia nu intervine în astfel de schimburi bilaterale de informații prin intermediul ACA. Rolul ei este mai mult de a facilita utilizarea instrumentului informatic prin intermediul asistenței de urgență și al instructajelor, asigurând răspunsuri adecvate din partea țărilor membre și închiderea corespunzătoare a cazurilor atunci când acestea au ajuns la final, în special în ceea ce privește aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal. Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că fraudele sunt mult mai dificil de evaluat, iar o varietate de obstacole ar putea duce la o perioadă mai lungă de reacție din partea membrilor.

Ce este iRASFF?

iRASFF este noua aplicație online prin care toate cele 32 de țări membre ale RASFF pot transmite notificări noi cu privire la produsele care prezintă un risc sau informații subsecvente notificărilor transmise anterior de către alți membri. Ea funcționează ca o platformă interactivă online și are un flux de lucru specific pentru a permite membrilor rețelei să colaboreze într-un mod transparent cu privire la notificări. Este concepută astfel încât să funcționeze atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Un alt beneficiu este faptul că ea conectează mai eficient notificările RASFF cu alte sisteme, cum ar fi Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES) și sistemul informatic pentru combaterea fraudelor în sectorul alimentar.

Ce este portalul RASFF pentru consumatori și ce rol are?

Lansat la 13 iunie 2014, portalul RASFF pentru consumatori oferă în timp util informații practice extrase din RASFF cu privire la notificările referitoare rechemările de la consumatori și la avertizările publice emise de autoritățile din domeniul siguranței alimentare și de operatorii economici. El completează informațiile publicate referitoare la notificările RASFF – care sunt, de fapt, doar o mică parte din informațiile transmise în cadrul rețelei.

Pentru informații suplimentare

Grafic informativ

Site-ul de internet al RASFF

[1] Articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

[2] Elveția este inclusă din anul 2009.

[3] Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

MEMO/17/2461

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar