Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Klausimai ir atsakymai. Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF)

Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 10 d.

Kas yra Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF)?

Beveik prieš keturis dešimtmečius (1979 m.) pradėta naudoti Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF) visų pirma yra informacinių technologijų priemonė, kuria naudodamosi nacionalinės valdžios institucijos gali skubiai keistis informacija apie pavojų sveikatai, susijusį su maistu ir pašarais.

Tinklui priklausanti valstybė narė, nustačiusi pavojų sveikatai, informuoja visą sistemos tinklą apie atitinkamą produktą ir priemones, kurių ėmėsi rizikai pašalinti. Minėtinos šios priemonės: produktų teikimo rinkai sustabdymas, produktų atšaukimas, konfiskavimas ar atmetimas. Šia skubaus keitimosi informacija priemone visos RASFF narės gali realiuoju laiku patikrinti, ar joms taip pat padarytas poveikis ir ar reikia imtis skubių veiksmų. Nukentėjusių šalių valdžios institucijos privalo imtis būtinų neatidėliotinų priemonių, be kita ko, teikti tiesioginę informaciją visuomenei, pašalinti produktus iš rinkos ir užtikrinti kontrolę vietoje.

Kokiais kriterijais vadovaudamasi valstybė narė turi siųsti pranešimą?

RASFF narės (žr. kitą klausimą), gavusios informacijos apie rimtą pavojų sveikatai, susijusį su maistu ar pašarais, privalo nedelsiant naudodamosi sistema pranešti apie tai Komisijai. Konkretūs pranešimų siuntimo kriterijai nustatyti teisės aktuose[1].

Kas yra RASFF narės?

- visos ES valstybės narės,     

- EEE šalys (Norvegija, Lichtenšteinas ir Islandija) ir iš jų gautą informaciją koordinuojantis ELPA sekretoriatas,

- Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir

- Europos Komisija – sistemos valdytoja.

- 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojus susitarimui Šveicarija tapo sistemos daline nare, kiek tai susiję su gyvūninių produktų atmetimu pasienyje.

Kodėl mums reikia RASFF?

RASFF palaiko visuomenės sveikatos institucijų skubų keitimąsi informacija apie riziką, susijusią su maistu ir pašarais. Naudodamosi šia priemone visos RASFF narės gali imtis suderintų, nuoseklių ir vienalaikių geresnę vartotojų apsaugą užtikrinančių veiksmų.

Kaip tai vyksta praktikoje?

Viskas prasideda, kai RASFF tinklo narė išsiunčia pranešimą apie rimtą tiesioginę arba netiesioginę su maistu arba pašarais susijusią riziką visuomenės sveikatai. Šią informaciją gauna Europos Komisija (sistemos valdytoja), kuri savo ruožtu patikrina pranešimą ir nedelsiant jį perduoda kitoms tinklo narėms.

Naudojamas bendras šablonas, kuriame pateikiama visa susijusi ir naudinga informacija, įskaitant produkto identifikavimo, nustatyto (-ų) pavojaus (-ų), priemonės (-ių), kurios (-ių) imtasi, ir produkto sekimo informaciją.

Gavusios informaciją valstybės narės patikrina, ar joms tai aktualu. Jei produktas yra jų rinkoje, jos gali jį susekti pagal pranešime pateiktą informaciją. Tam, kad informacija būtų skaidri ir abipusė, jos praneša apie nustatytus faktus ir priemones, kurių ėmėsi, visoms RASFF narėms. Jei produktas yra ES kilmės, produkto kilmės valstybė narė taip pat praneša apie kilmės, platinimo ir nustatytos problemos priežasties tyrimo rezultatus. Tokiu būdu kitos valstybės narės gali imtis skubių veiksmų, jeigu ir kai to reikės.

Be to, RASFF narei išsiuntus pranešimą, valstybės narės per sistemą gali prašyti paaiškinimo dėl pranešimo laiko, taikymo srities ar pobūdžio. Pavyzdžiui, jei yra įrodymų, kad apie įvykį galėjo būti pranešta anksčiau, pranešimą išsiuntusios šalies galima prašyti paaiškinimo.

Apie ką daugiausia pranešama RASFF?

Apie pusė pranešimų yra susiję su kontrole prie EEE išorės sienų[2], įvežimo punktuose ar pasienio kontrolės postuose, kai siuntos neleidžiama importuoti (pažymima „sienos kontrolė – siunta sulaikyta“) arba kai prie sienos mėginys paimamas analizei (pažymima „tikrinimas“) ir siunta išleidžiama (pažymima „sienos kontrolė – siunta išleista“).

Toliau vykdoma oficiali vidaus rinkos kontrolė.

Galiausiai kiti pranešimai gali būti gauti pasiskundus vartotojams, bendrovei pranešus apie patikros, kurią atliko savo nuožiūra, rezultatus arba įvykus apsinuodijimo maistu atvejams.

Kokių veiksmų gali imtis Komisija, jei ES valstybė narė laiku neišsiunčia pranešimo?

Jei ES valstybė narė laiku neišsiunčia pranešimo, Komisija gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl to, kad valstybė narė nesilaiko įsipareigojimų pagal ES teisę.

Kas turi įgaliojimų imtis veiksmų, kai nustatoma problema?

Kai problema nustatyta, veiksmų turi imtis nacionalinės maisto ir pašarų srities valdžios institucijos. Tai gali būti bet kokie veiksmai, kurių reikia imtis siekiant pašalinti riziką ir užkirsti kelią panašios rizikos pasikartojimui. Vykdomi įvairiausi veiksmai ir apie juos pranešama per RASFF: produktų pašalinimas arba atšaukimas iš rinkos ir jų galimas sunaikinimas, visuomenės informavimas, produktų išsiuntimas atgal į kilmės šalį ir kt. Jeigu reikia imtis neatidėliotinų (apsaugos) priemonių ES lygiu, Komisija ir ES valstybės narės gali skubos tvarka priimti sprendimą dėl šių priemonių[3]. Tokios priemonės įsigalioja nedelsiant.

Kas nutinka, jei maisto saugos problema, apie kurią pranešta per RASFF, kilo dėl sukčiavimo?

Tam, kad būtų galima greitai ir veiksmingai bendradarbiauti tarpvalstybinių teisės pažeidimų srityje, pasitelkiamas Europos kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklas. Europos kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklą, kuris buvo įkurtas 2013 m. liepos mėn. po arklienos skandalo, sudaro ES valstybių narių, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos nacionaliniai sukčiavimo maisto srityje informacijos centrai ir Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas.

Šis tinklas nagrinėja galimus sukčiavimo maisto srityje atvejus, apie kuriuos gauna informacijos iš RASFF pranešimų arba po oficialios kontrolės RASFF narėje, kai yra požymių, jog gali būti pažeidžiami maistą reglamentuojantys teisės aktai siekiant ekonominės ar finansinės naudos. Europos kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklo nacionaliniai informacijos centrai ir Europos Komisija nuolat palaiko ryšį.

Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. Europos kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklas naudoja informacinių technologijų priemonę, kuria valstybėms narėms suteikiama galimybė greitai patvirtinti įtarimus sukčiavimu. Naudodamosi šia priemone atsakingos valdžios institucijos gali bendradarbiauti dvišaliu (arba daugiašaliu) lygiu, kad gautų informacijos, kuria remiantis galima parengti veiksmus, dėl kurių galėtų būti nustatytos administracinės nuobaudos ar pradėtos teisminės procedūros.

Kuo skiriasi RASFF ir Europos kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklas?

RASFF yra viena svarbiausių priemonių siekiant užtikrinti tarpvalstybinį informacijos srautą, kad būtų galima skubiai reaguoti, kai maisto grandinėje nustatoma rizika visuomenės sveikatai, o Europos kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklas, kuriame naudojama administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo IT priemonė, sudaro sąlygas valstybėms narėms bendradarbiauti dvišaliu (arba daugiašaliu) lygiu, kad būtų greitai patvirtinti įtarimai sukčiavimu.

RASFF sistemoje Komisijos vaidmuo yra patikrinti RASFF pranešimus ir informuoti trečiąsias šalis, o Europos kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklas visų pirma yra priemonė valstybėms narėms keistis informacija, kuria remiantis būtų galima parengti veiksmus, dėl kurių būtų nustatytos galimos administracinės nuobaudos arba pradėtos teisminės procedūros.

Paprastai Komisija, Kalbant apie Europos kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklą, nesikiša į dvišalį keitimąsi informacija per administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo priemonę. Jos vaidmuo yra daugiau sudaryti palankesnes sąlygas naudotis IT priemone: teikti pagalbos tarnybos paslaugas, mokyti ir užtikrinti tinkamą valstybių narių reakciją ir gebėjimą tinkamai užbaigti atvejų nagrinėjimą, visų pirma atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos aspektus. Taip pat reikėtų pažymėti, kad sukčiavimo atvejus yra daug sunkiau įvertinti ir dėl įvairių trikdžių valstybių narių reakcijai gali prireikti daugiau laiko.

Kas yra iRASFF?

iRASFF yra nauja internetinė programa, kuria naudodamosi visos 32 RASFF valstybės narės gali teikti naujus pranešimus apie produktus, kurie kelia pavojų, arba teikti paskesnę informaciją, susijusią su anksčiau kitų narių pateiktais pranešimais. Ji veikia kaip internetinė interaktyvi platforma ir jos speciali darbo procedūra leidžia tinklo nariams skaidriai bendradarbiauti pranešimų srityje. Ši programa veikia tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu. Kita naudinga jos savybė yra tai, kad ji veiksmingiau susieja RASFF pranešimus su kitomis sistemomis, pavyzdžiui, Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistema (TRACES) ir kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje informacinių technologijų sistema.

Kas yra RASFF vartotojų portalas ir kaip jis veikia?

RASFF vartotojų portale, kuris pradėjo veikti 2014 m. birželio 13 d., pateikiama praktinė laiku iš RASFF gauta informacija apie maisto saugos valdžios institucijų ir verslo subjektų siunčiamus pranešimus vartotojams apie produktų atšaukimą ir įspėjimus visuomenei. Jis papildo informaciją, kuri viešai pateikiama RASFF pranešimuose, ir tai yra tik nedidelė tinklu siunčiamos informacijos dalis.

Daugiau informacijos

Vaizdinė informacija

RASFF interneto svetainė

[1] Reglamento (EB) Nr. 178/2002 (OL L 31, 2002 2 1, p. 1) 50 straipsnis.

[2]   Šveicarija įtraukta nuo 2009 m.

[3] Reglamento (EB) Nr. 178/2002 (OL L 31, 2002 2 1, p. 1) 53 straipsnis.

MEMO/17/2461

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar