Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Otázky a odpovědi: Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF)

Brusel 10. srpna 2017

Co je systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF)?

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), který byl spuštěn téměř před čtyřmi desítkami let (v roce 1979), je primárně elektronický nástroj, jehož prostřednictvím si vnitrostátní orgány mohou rychle vyměňovat informace o zdravotních rizicích týkajících se potravin a krmiv.

Země, která je členem této sítě a která identifikuje nějaké zdravotní riziko, informuje ostatní členy sítě o dotčeném produktu a opatřeních, která přijala za účelem odstranění tohoto rizika. Mezi taková opatření patří například stažení produktů z trhu nebo z oběhu, jejich zabavení či odmítnutí. Tato rychlá výměna informací umožňuje, že všichni členové systému RASFF mohou v reálném čase ověřit, zda se jich tento problém také týká a zda je třeba urychleně přijmout opatření. Orgány dotčených zemí jsou zodpovědné za přijetí nezbytných mimořádných opatření, například musí přímo informovat veřejnost, stáhnout dané produkty z trhu a provádět kontroly na místě.

Za jakých okolností musí členské země zasílat oznámení?

Členové systému RASFF (viz otázka níže) musí prostřednictvím systému neprodleně uvědomit Evropskou komisi v momentě, kdy mají k dispozici informace o vážném zdravotním riziku vyplývajícím z nějaké potraviny nebo krmiva. Konkrétní kritéria pro tato oznámení jsou stanovena v právních předpisech[1].

Kdo jsou členové systému RASFF?

– všechny členské státy EU    

– země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko a Island), přičemž příspěvky od zemí EHP koordinuje sekretariát ESVO

– Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a

– Evropská komise jakožto správce systému.

– V návaznosti na dohodu, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2009, je částečně členem systému i Švýcarsko, a sice pokud jde o odmítnutí produktů živočišného původu na hranicích.

Proč potřebujeme RASFF?

RASFF podporuje rychlou výměnu informací o rizicích souvisejících s potravinami a krmivy mezi orgány veřejného zdraví. Tento nástroj umožňuje členům RASFF jednat koordinovaně, soudržně a současně, aby se zajistila co nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele.

Jak systém funguje v praxi?

Vše začíná oznámením některého člena sítě RASFF o závažném (přímém či nepřímém) riziku pro veřejné zdraví v souvislosti s určitou potravinou nebo krmivem. Tuto informaci dostane Evropská komise (jakožto správce systému), která oznámení ověří a ihned je předá ostatním členům sítě.

Používá se společná šablona, aby byly uvedeny všechny důležité a užitečné informace včetně údajů o produktu, zjištěném riziku (rizicích), přijatých opatřeních a informací o vysledovatelnosti produktu.

Po obdržení těchto informací ověří ostatní země, které jsou členy systému, zda se jich toto riziko také týká. Pokud se produkt vyskytuje na jejich trhu, jsou schopny jej s použitím informací obsažených v oznámení vysledovat. Poté podají zprávu o tom, co zjistily a jaká opatření přijaly pro transparentní a vzájemné informování všech členů RASFF. V případě produktů z EU podává členský stát, z něhož produkt pochází, rovněž zprávu o výsledku svých šetření s ohledem na původ, distribuci a příčinu zjištěného problému. Ostatní země pak mohou neprodleně podniknout potřebné kroky.

V návaznosti na oznámení některého člena systému RASFF navíc systém umožňuje ostatním zemím požádat o vysvětlení, pokud jde o načasování, rozsah nebo povahu oznámení. Například pokud existují důkazy, že případný incident mohl být oznámen dříve, je možné požádat oznamující zemi o vysvětlení.

Jaké záležitosti se oznamují v systému RASFF nejčastěji?

Přibližně polovina oznámení se týká kontrol na vnějších hranicích EHP[2], na místech vstupu nebo na stanovištích hraniční kontroly, pokud zásilka nebyla přijata pro dovoz (takové oznámení je označeno jako „hraniční kontrola – zadržení zásilky“) nebo pokud byl na hranici odebrán vzorek pro analýzu (označeno jako „screening“) a zásilka byla propuštěna (označeno jako „hraniční kontrola – propuštění zásilky“).

Poté následují úřední kontroly na vnitřním trhu.

Jiná oznámení mohou vyplynout ze stížností spotřebitelů, z oznámení o výsledku kontroly, kterou provedl určitý podnik sám o sobě, nebo z případu otravy potravinami.

Jaké kroky může podniknout Evropská komise, pokud některý členský stát EU nezašle oznámení včas?

Pokud některý členský stát EU nezašle oznámení včas, může Evropská komise proti tomuto členskému státu zahájit řízení o nesplnění povinnosti z důvodu nedodržení jeho povinností vyplývajících z práva EU.

Kdo má pravomoci přijímat opatření v případě, že je zjištěn problém?

Pokud je zjištěn nějaký problém, musí opatření přijmout vnitrostátní orgány zodpovědné za oblast potravin a krmiv. Mezi taková opatření patří jakékoli kroky nezbytné k tomu, aby se na riziko okamžitě zareagovalo a rovněž aby se zabránilo opětovnému výskytu podobného rizika. Prostřednictvím systému RASFF se provádí celá řada kroků a podávají se o nich zprávy: stažení produktů z trhu nebo z oběhu a jejich případná likvidace, informování veřejnosti, odeslání produktů zpět do země původu atd. Pokud jsou zapotřebí mimořádná (ochranná) opatření na úrovni EU, mohou Evropská komise a členské státy EU rozhodnout o těchto opatřeních rychlým postupem[3]. Taková opatření jsou závazná a mají okamžitý účinek.

Co se stane, pokud je problém s bezpečností potravin oznámený prostřednictvím systému RASFF výsledkem podvodu?

Lze mobilizovat síť EU pro podvody s potravinami, která umožňuje rychlou a účinnou spolupráci v případech přeshraničního porušení právních předpisů. Tato síť byla vytvořena v červenci 2013 v návaznosti na skandál s koňským masem. Tvoří ji národní kontaktní místa pro podvody s potravinami jednotlivých členských států EU a Islandu, Norska a Švýcarska a Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin.

Řeší potenciální případy podvodů s potravinami, buď na základě oznámení RASFF, nebo v návaznosti na úřední kontroly u některého člena systému RASFF, pokud existuje důvod se domnívat, že by mohlo docházet k porušování požadavků potravinového práva, které je motivováno vyhlídkou na ekonomický nebo finanční prospěch. Národní kontaktní místa této sítě a Evropská komise udržují nepřetržitý kontakt.

Od srpna 2016 existuje v rámci této sítě nástroj IT, který členským zemím umožňuje rychle potvrdit podezření z podvodu. Díky tomuto nástroji mohou odpovědné orgány navázat dvoustrannou (či vícestrannou) spolupráci s cílem získat informace a zahájit postup, který může vést ke správním sankcím nebo soudnímu řízení.

Jaký je rozdíl mezi systémem RASFF a sítí pro podvody s potravinami?

Systém RASFF je klíčovým nástrojem pro zajištění přeshraničního toku informací, aby bylo možné urychleně reagovat v případech, kdy jsou zjištěna rizika pro veřejné zdraví v potravinovém řetězci, zatímco síť pro podvody s potravinami prostřednictvím zmíněného nástroje IT pro správní pomoc a spolupráci umožňuje členským státům navázat dvoustrannou (či vícestrannou) spolupráci, aby bylo možné rychle potvrdit podezření z podvodu.

V rámci systému RASFF je úlohou Evropské komise ověřovat oznámení RASFF a informovat třetí země, zatímco síť pro podvody s potravinami je především nástrojem pro výměnu takových informací mezi členskými zeměmi, které jim pomohou zahájit postup potenciálně vedoucí ke správním sankcím nebo soudnímu řízení.

Pokud jde o síť, Evropská komise v běžných případech do dvoustranné výměny informací prostřednictvím správní pomoci a spolupráce nezasahuje. Její úlohou je spíše usnadnit používání uvedeného nástroje IT prostřednictvím asistenční služby, školení, zajištění důsledné reakce členských zemí a řádného uzavření ukončeného případu, zejména s ohledem na aspekty ochrany osobních údajů. Je třeba rovněž uvést, že případy podvodů je mnohem obtížnější posoudit a že existuje řada překážek, které mohou způsobit delší reakci členské země.

Co je iRASFF?

iRASFF je nová internetová aplikace, jejímž prostřednictvím může všech 32 členských zemí RASFF předávat nová oznámení o produktech, které představují riziko, nebo informovat o dalším postupu v návaznosti na již dříve předaná oznámení od ostatních členů. Jedná se o interaktivní online platformu, jejíž specifický způsob fungování umožňuje členům sítě spolupracovat na oznámeních transparentním způsobem. Je navržena tak, aby fungovala na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Další výhodou je, že účinněji propojuje oznámení RASFF s ostatními systémy, jako je obchodní řídicí a expertní systém (TRACES) a systém IT pro podvody s potravinami.

Co je portál RASFF pro spotřebitele a k čemu slouží?

Portál RASFF pro spotřebitele, který byl spuštěn dne 13. června 2014, poskytuje praktické a včasné informace ze systému RASFF o stažení produktů a veřejná varování, která vydávají orgány pro bezpečnost potravin či podniky. Doplňuje zveřejňované informace o oznámeních RASFF, které ve skutečnosti tvoří pouze malou část informací předávaných v síti.

Další informace

Infografika

Internetové stránky RASFF

[1] Článek 50 nařízení (ES) č. 178/2002, Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[2] Od roku 2009 je zahrnuto i Švýcarsko.

[3] Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002, Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

MEMO/17/2461

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar