Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Въпроси и отговори: Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF)

Брюксел, 10 август 2017 r.

Какво представлява Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF)

Създадена преди близо четири десетилетия — в 1979 г., Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е ИТ инструмент, предназначен за бърз обмен на информация между националните власти по отношение на свързаните с храните и фуражите здравните рискове.

Ако някоя членуваща в мрежата страна установи наличие на опасност за здравето, тя информира останалите участници в мрежата за съответния продукт и за взетите мерки във връзка със здравния риск. Мерките включват: задържане, изтегляне, изземане или отхвърляне на продукти. Бързият обмен на информация дава възможност на всички членуващи в системата страни да проверяват в реално време дали и те са засегнати и дали са необходими спешни действия. Властите в засегнатите страни носят отговорност за предприемане на спешни мерки, включително предоставяне на пряка информация на обществеността, изтегляне на продукти от пазара и провеждане на проверки на място.

Какви са критериите за изпращане на уведомление от членуваща страна?

В случай, че членуващите в RASFF страни (вж. следващия въпрос) разполагат с информация за сериозен риск за здравето, дължащ се на храна или фураж, те трябва незабавно да уведомят Европейската комисия чрез системата RASFF. Конкретните критерии, показващи че е необходимо да се изпрати уведомление, са определени в нормативната уредба[1].

Кои членуват в RASFF?

- Всички държави членки на ЕС;           

- Страните от ЕИП (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия) и Секретариатът на Европейската асоциация за свободна търговия, който координира въвеждането на данни от страните от ЕИП;

- Европейският орган по безопасността на храните (EFSA); и

- Европейската комисия, действаща като мениджър на системата;

- След сключването на съответно споразумение, влязло в сила на 1 януари 2009 г., Швейцария има частично членство в системата, свързано с граничното отхвърляне на продукти от животински произход.

Защо се нуждаем от RASFF?

RASFF осигурява бърз обмен на информация между здравните публични власти относно рисковете, свързани с храни и фуражи. Този инструмент дава възможност на членуващите в RASFF страни да предприемат координирани, съгласувани и едновременни действия с цел осигуряване на възможно най-висока степен на защита на потребителите.

Как действа системата на практика?

Всичко започва с уведомление от членуваща в мрежата на RASFF страна за наличието на сериозен пряк или непряк риск за общественото здраве, свързан с храна или фураж. Тази информация достига до Европейската комисия (действаща като мениджър на системата), която на свой ред проверява уведомлението и незабавно го предава на останалите членуващи в мрежата страни.

Използва се общ образец за предоставяне на цялата съответстваща и полезна информация, включително идентификация на продукта, установена опасност (установени опасности), предприета мярка (предприети мерки) и информация за проследяване на продукта.

При получаване на информацията останалите членуващи страни проверяват дали тя ги засяга. Ако продуктът присъства на техния пазар, те могат да го проследят като използват информацията в уведомлението. На свой ред те докладват какво са установили и какви мерки са предприели, с оглед на постигане на прозрачно и взаимно информиране между всички членуващи в RASFF страни. В случай, че става въпрос за продукти от ЕС, държавата членка, от която произхожда съответният продукт, също докладва за резултата от своите разследвания във връзка с произхода, разпространението и причината за установения проблем. Това дава възможност на членуващите страни да предприемат бързо действие, ако и когато такова действие е необходимо.

Освен това, след като се получи уведомление от членуващата в RASFF страна, системата дава възможност на членуващите страни да поискат изяснения във връзка с момента във времето, обхвата или характера на уведомлението. Например, ако има данни, че е било възможно даден инцидент да се докладва по-рано, възможно е да бъде поискано обяснение от уведомяващата страна.

За какво най-често се отнасят уведомленията в RASFF?

Около половината от уведомленията се отнасят за проверки по външните граници на ЕИП[2], във входните точки или пунктовете за гранична инспекция, когато дадена пратка не е била приета за внос (което се маркира с означението „border control – consignment detained“ — „граничен контрол — задържана пратка“), или когато е взета проба за анализ на границата (което се маркира с означението „screening“ — „скрининг“) и пратката е била освободена (което се маркира с означението „border control - consignment released“ — „граничен контрол — освободена пратка“).

Следващи по брой са уведомленията за официални проверки на вътрешноевропейския пазар.

И накрая идват други видове уведомления, които могат да възникнат от оплакване на потребител, от съобщение на търговско дружество за резултата от проверка, която то е провело по собствено усмотрение, или относно инцидент с хранително отравяне.

Какво действие може да предприеме Европейската комисия, ако дадена държава членка на ЕС не изпрати своевременно уведомление?

Ако дадена държава членка на ЕС не изпрати своевременно уведомление, Европейската комисия може да започне производство за установяване на нарушение срещу тази държава членка заради неизпълнение на нейните задължения по законодателството на ЕС.

Кой има правомощия да предприема действия при установяване на проблем?

В случай на установяване на проблем, националните власти в областта на храните и фуражите са длъжни да предприемат действия. Това включва всякакви действия, необходими за незабавно реагиране на риска, но също и за предотвратяване на възникването на други подобни рискове. Изпълняват се и се докладват чрез RASFF широк набор от действия: изтегляне или изземване на продуктите и тяхното възможно унищожаване, информиране на обществеността, реекспедиране до изпращача и т.н. Ако съществува необходимост от спешни (защитни) мерки на равнището на ЕС, Европейската комисия и държавите членки на ЕС могат да вземат решение за такива мерки като използват бърза процедура[3]. Такива мерки са обвързващи и са с незабавно действие.

Какво се случва, ако даден проблем във връзка с безопасността на храните е в резултат от измама?

Може да бъде мобилизирана Европейската мрежа за борба с измамите с храни (FFN), която осигурява възможност за бързо и ефективно сътрудничество в случаи на трансгранични нарушения на нормативната уредба. Създадена през юли 2013 г. след скандала с конското месо, FFN включва национални контактни звена в областта на измамите с храни на държавите членки и на Исландия, Норвегия и Швейцария, както и Генералната дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия.

Мрежата има за задача да третира потенциални случаи на измами с храни, установени в резултат на уведомление чрез RASFF или вследствие на официални проверки от членуваща в RASFF страна, ако има признаци, че би могло да е налице възможно нарушение на изискванията на нормативната уредба в областта на храните, мотивирано от изгледи за икономическа или финансова печалба. Националните контактни звена на FFN и Европейската комисия са в постоянен контакт.

От август 2016 г. дейността на FFN се подпомага от ИТ инструмент, даващ възможност на държавите членки бързо да потвърдят евентуално подозрение за измама. Благодарение на този инструмент отговорните власти могат да се свързват двустранно (или многостранно) за получаване на информация, така че да могат да пристъпят към действие, потенциално водещо до административни санкции или съдебни процедури.

Каква е разликата между RASFF и Мрежата за борба с измамите с храни?

RASFF е ключов инструмент за осигуряване на трансграничния обмен на информация, необходим за бързо реагиране в случаите на установяване в хранителната верига на рискове за общественото здраве, а Мрежата за борба с измамите с храни, чието действие се улеснява от ИТ инструмента за административна помощ и сътрудничество (AAC), дава възможност на държавите членки да се свързват двустранно (или многостранно) за бързо потвърждаване на подозрение за измама.

В рамките на RASFF Европейската комисия има за задача да проверява уведомленията по RASFF и да информира трети страни, докато Мрежата за борба с измамите с храни е преди всичко средство за членуващите страни да обменят информация, която да им помогне да пристъпят към действие, потенциално водещо до административни санкции или съдебни процедури.

Що се отнася до FFN, в нормалните случаи Европейската комисия не се намесва в двустранния обмен на информация посредством AAC. Нейната роля по-скоро е да улеснява използването на ИТ инструмента чрез служба за техническа поддръжка (хелпдеск), обучение, осигуряване на бързи отговори от членуващите страни и правилно закриване на преписката когато съответният случай бъде приключен, по-специално от гледна точка на защитата на личните данни. Следва да се отбележи също, че случаите на измама са много по-трудни за оценяване и различни препятствия биха могли да доведат до по-дълги времеви периоди за отговор от страна на членуващите страни.

Какво е iRASFF?

iRASFF е ново онлайн приложение, чрез което всички 32 страни, членуващи в RASFF, могат да изпращат нови уведомления за рискови продукти или последваща информация във връзка с уведомления, които вече са изпратени от други членуващи страни. То функционира като интерактивна платформа и има специфичен работен порядък, даващ възможност на членуващите в мрежата страни да си сътрудничат по уведомленията по прозрачен начин. Предназначено е да функционира както на национално равнище, така и на равнището на ЕС. Друга полза от него е, че то свързва по-ефективно уведомленията по RASFF с други системи, като например със Системата за контрол на търговията (TRACES) и с ИТ системата в областта на измамите с храни.

Какво представлява порталът на RASFF за потребители и за какво служи той?

Пуснатият в действие на 13 юни 2014 г. портал на RASFF за потребители осигурява практическа и своевременна информация от RASFF за съобщения до потребителите за изтегляне на продукти и за предупрежденията до обществеността, издадени от органи за безопасност на храните и от стопански оператори. Той допълва публичната информация от уведомленията по RASFF — която е само малка част от предаваната по мрежата информация.

Допълнителна информация

Инфографика

Уебсайт на RASFF

[1] Член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002, ОВ L 60, 1.3.2002 г., стр. 70—80

[2]   От 2009 г. Швейцария е включена в тези проверки.

[3] Член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002, ОВ L 60, 1.3.2002 г., стр. 70 — 80

 

MEMO/17/2461

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar