Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Februarski sveženj kršitev: glavne odločitve

Bruselj, 15. februarja 2017

Februarski sveženj kršitev: glavne odločitve

Pregled po področjih

Evropska komisija v mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politike EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij.

Ključne odločitve Komisije (ki vključujejo 5 uradnih opominov, 50 obrazloženih mnenj, 7 zadev, predloženih Sodišču Evropske unije, in tri zaključke zadev) so v nadaljevanju predstavljene po področjih politik. Komisija poleg tega zaključuje 103 zadeve, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo v celotnem sporočilu za medije MEMO/12/12. Več informacij o vseh sprejetih odločitvah je v registru odločitev o kršitvah.

1. Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

(Več informacij: Christian Wigand - telefon: +32 22962253, Sara Soumillion – telefon: +32 22967094)

Obrazložena mnenja

Zdravje in varnost: Komisija poziva PORTUGALSKO, naj jo obvesti o prenosu direktive o elektromagnetnih poljih

Evropska komisija se je danes odločila, da Portugalski pošlje obrazloženo mnenje, ker je še ni obvestila o prenosu direktive o zaščiti delavcev pred elektromagnetnimi polji (Direktiva 2013/35/EU) v svojo nacionalno zakonodajo. Splošna načela o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev so določena v okvirni direktivi (Direktiva Sveta 89/391/EGS). Z direktivo o elektromagnetnih poljih pa so ta načela prilagojena posebnim tveganjem, ki jih povzročajo elektromagnetna polja. Direktiva bolj natančno določa zahteve za delodajalce, da ocenijo tveganja, povezana z izpostavljenostjo elektromagnetnim poljem na delovnem mestu, in po potrebi vzpostavijo preventivne in zaščitne ukrepe za odpravo teh tveganj ali njihovo zmanjšanje na minimum. Določa tudi posebne mejne vrednosti izpostavljenosti, ki ne smejo biti presežene. Zakoni in drugi predpisi držav članic, potrebni za uskladitev z direktivo o elektromagnetnih poljih, bi morali začeti veljati 1. julija 2016 in Komisija bi morala biti o tem nemudoma obveščena. Ker portugalski organi šele pripravljajo ukrepe, potrebne za prenos direktive, Komisije pa še niso obvestili o končnem sprejetju in začetku veljavnosti potrebnih ukrepov, se je Komisija odločila poslati obrazloženo mnenje. Če portugalski organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Prosto gibanje delavcev: Komisija poziva 8 držav članic, naj jo obvestijo o popolnem prenosu direktive, s katero bodo državljani EU lažje delali v tujini

Komisija se je odločila poslati obrazložena mnenja Avstriji, Cipru, Češki, Estoniji, Litvi, Luksemburgu, Portugalski in Romuniji, ker je še niso obvestili o prenosu direktive o pravici delavcev EU do dela v drugi državi članici (Direktiva 2014/54/EU) v svojo nacionalno zakonodajo. Cilj Direktive je pomagati tistim, ki so zaposleni v drugi državi EU ali ki tam iščejo zaposlitev, da lažje uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja, ki jo zagotavlja pravo EU. Predvideva ukrepe za podporo in zaščito mobilnih državljanov Unije, boljši dostop do informacij o pravici do prostega gibanja, odpravo diskriminacije glede na državljanstvo v zvezi z dostopom do zaposlitve, plačilom in drugimi delovnimi pogoji ter tudi za odpravo obstoječih neupravičenih ovir za prost pretok. Države članice bi morale to direktivo prenesti in Komisijo obvestiti o nacionalnih ukrepih za prenos do 21. maja 2016. Komisija se je po uradnih opominih, ki jih je poslala septembra 2016, odločila, da navedenim državam članicam pošlje obrazložena mnenja. Če organi teh držav članic v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Napotitev delavcev: Komisija poziva 9 držav članic, naj jo obvestijo o popolnem prenosu direktive o izvrševanju

Evropska komisija se je danes odločila, da Češki, Cipru, Španiji, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji, Švedski in Sloveniji pošlje obrazložena mnenja, ker jo te države še niso obvestile o popolnem prenosu Direktive 2014/67/EU v svojo nacionalno zakonodajo. Direktiva določa ukrepe in nadzorne mehanizme, potrebne za boljše in enotnejše izvajanje, uporabo in izvrševanje pravil glede napotitve delavcev v praksi, kakor to zahteva Direktiva 96/71/ES. Zakoni in drugi predpisi držav članic, potrebni za uskladitev z direktivo o izvrševanju pravil o napotitvi delavcev, bi morali začeti veljati 18. junija 2016 in Komisija bi morala biti o tem nemudoma obveščena. Ker organi teh držav članic Komisije še niso obvestili o sprejetju potrebnih ukrepov, se je Komisija odločila, da jim pošlje obrazložena mnenja. Če nacionalni organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

 

2. Energija

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 22956186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 22952589)

Obrazloženo mnenje

Komisija poziva LATVIJO, naj svojo zakonodajo v celoti uskladi z direktivo o energetski učinkovitosti stavb

Evropska komisija je Latvijo pozvala, naj v nacionalno zakonodajo pravilno prenese vse zahteve iz direktive o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU). V EU stavbe porabijo 40 % energije in ustvarijo 36 % emisij CO2. Pravilno izvajanje Direktive je ključnega pomena za doseganje energetskih in podnebnih ciljev EU ter tudi za povečanje udobja potrošnikov in zagotavljanje pomoči potrošnikom pri varčevanju z denarjem, ki ga plačujejo za porabo energije. Države članice morajo določiti in izpolnjevati minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti novih in obstoječih stavb, zagotoviti energetsko certificiranje stavb ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Poleg tega Direktiva zahteva, da države članice zagotovijo, da so od leta 2021 dalje vse nove stavbe „s skoraj nično porabo energije“. Komisija meni, da niso bile izpolnjene vse zahteve Direktive. Problematično je zlasti, da energetske izkaznice, ki se morajo izdati, kadar se stavba gradi, prodaja ali oddaja novim najemnikom, v Latviji niso obvezne, temveč se izdajo le na zahtevo kupca, najemnika ali zakupnika. Direktiva tudi zahteva, da so v stavbah, v katerih se pogosto zadržuje javnost, energetske izkaznice na vidnem mestu, medtem ko nacionalna zakonodaja omejuje to obveznost na stavbe, ki so v javni lasti. Poleg tega obstaja več izjem, kot jih je predvidenih v Direktivi, prav tako pa ni vzpostavljenega nobenega učinkovitega mehanizma izvrševanja, da bi se zagotovilo spoštovanje zahtev Direktive. Latvija ima na voljo dva meseca, da Evropsko komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo tega stanja. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

 

3. Okolje

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Iris Petsa – telefon: +32 22993321)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Odpadki: Komisija proti IRSKI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi neizvedene nadgradnje infrastrukture za čiščenje odpadne vode

Evropska komisija se je odločila, da proti Irski sproži postopek pred Sodiščem EU, ker ni zagotovila ustreznega zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode v 38 aglomeracijah po vsej državi, da bi preprečila resno tveganje za zdravje ljudi in okolje. Po zakonodaji EU (Direktiva Sveta 91/271/EGS) morajo mesta komunalno odpadno vodo zbirati in čistiti, saj lahko neočiščena odpadna voda ogrozi zdravje ljudi in onesnaži jezera, reke, tla, obalno vodo in podtalnico. 38 aglomeracij (majhna in velika mesta, naselja) z neustrezno infrastrukturo za čiščenje odpadne vode so: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakily, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal in Waterford City. V predložitveni odločbi so izraženi tudi dodatni pomisleki glede neizdaje ustreznega delovnega dovoljenja za čistilne naprave v aglomeracijah Arklow in Castlebridge. Komisija je septembra 2013 proti Irski sprožila postopek za ugotavljanje kršitev, septembra 2015 in septembra 2016 pa je poslala opozorili. Glede na nedavno poročilo Komisije o izvajanju okoljske politike ter zakonodaje EU v državah članicah, je glede na nujnost naložb v infrastrukturo za odpadne vode, eden največjih izzivov, s katerim se sooča Irska, ohranitev pomembnih naložb, potrebnih za storitve upravljanja z vodo. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

Odlagališča: Komisija proti ROMUNIJI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi nezakonitih odlagališč

Evropska komisija je proti Romuniji sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker ni zaprla in sanirala 68 nezakonitih odlagališč, ki pomenijo resno tveganje za zdravje ljudi in okolje. Kljub preteklim opozorilom Komisije Romunija ni sprejela ukrepov proti 68 odlagališčem, ki ne izpolnjujejo določb direktive EU o odlagališčih (Direktiva Sveta 1999/31/ES). V skladu z Direktivo morajo države članice predelati in odstraniti odpadke na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja, ter prepovedati puščanje, odmetavanje ali nenadzorovano odstranjevanje odpadkov. Romunija je bila dolžna do 16. julija 2009 zapreti in sanirati navedena občinska in industrijska odlagališča, ki ne izpolnjujejo standardov. Zaradi nezadostnega napredka pri reševanju tega vprašanja je Komisija septembra 2015 poslala dodatno obrazloženo mnenje, s katerim je pozvala romunske oblasti, naj ustrezno uredijo 109 nenadzorovanih odlagališč, ki kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Določen napredek je sicer bil dosežen, vendar potrebni ukrepi za 68 odlagališč, tj. njihovo očiščenje in zaprtje, do decembra 2016 še zmeraj niso bili dokončno izvedeni. V prizadevanju, da Romunija pospeši postopek, je Komisija proti Romuniji sprožila postopek pred Sodiščem EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

 

Obrazložena mnenja

Odpadki: Komisija poziva AVSTRIJO k prenosu pravil EU o odpadkih

Evropska komisija poziva Avstrijo, naj svojo nacionalno zakonodajo v celoti uskladi s pravili EU o odpadkih (Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 o spremembi okvirne direktive o odpadkih, Direktive 2008/98/ES). Namen okvirne direktive o odpadkih je zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje. Usmerjena je tudi v zmanjšanje uporabe virov ter preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo ponovno uporabo in recikliranje, kar prispeva k bolj krožnemu gospodarstvu. Države članice so bile dolžne do 31. julija 2016 sprejeti ukrepe, potrebne za uskladitev z direktivo. Potem ko je Avstrija zamudila prvotni rok, ji je Evropska komisija septembra 2016 poslala uradni opomin. Avstrija je sprejela določene ukrepe, vendar je v regulativnem okviru še vedno več neskladnosti, kot so določbe glede enačbe za izračun energetske učinkovitosti in pridobivanja energije iz odpadkov v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki. Komisija zdaj pošilja obrazloženo mnenje. Avstrija ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo teh pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njej sproži postopek pred Sodiščem EU.

Odpadki: Komisija poziva BELGIJO, naj spremeni ukrepe za ravnanje z odpadki in preprečevanje nastajanja odpadkov

Komisija poziva Belgijo, naj sprejme in posodobi načrte za preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanje z odpadki v skladu s cilji zakonodaje EU o odpadkih (Direktiva 2008/98/ES) in krožnega gospodarstva. Namen takih načrtov in programov je zmanjšati vpliv odpadkov na zdravje ljudi in okolje ter izboljšati učinkovito rabo virov po vsej EU. Države članice morajo najmanj vsakih 6 let ponovno oceniti svoje načrte ravnanja z odpadki in jih po potrebi spremeniti. Belgija ni spremenila, razširila ali nadomestila obstoječega načrta ravnanja z odpadki za regijo Valonijo (Obzorje 2010), prav tako pa ni izboljšala njegove vsebine glede preprečevanja nastajanja odpadkov. Ker Belgija zaostaja z dopolnitvijo in ker naj bi se novi dokumenti o odpadkih sprejeli šele pozneje v tem letu, Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Če Belgija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Hrup: Komisija poziva MADŽARSKO, naj sprejme ukrepe o okoljskem hrupu

Evropska komisija poziva Madžarsko, naj v skladu s pravili EU za zmanjšanje onesnaževanja s hrupom v EU (direktiva o hrupu, Direktiva 2002/49/ES) pripravi potrebne strateške karte hrupa in akcijske načrte. Okoljski hrup, ki ga povzročajo cestni in železniški promet, letališča, industrija, gradbeništvo in nekatere druge dejavnosti na prostem, je za onesnaženim zrakom drugi najpogostejši vzrok za prezgodnjo smrt. Direktiva o hrupu od držav članic zahteva, da vsakih pet let pripravijo in objavijo karte hrupa in akcijske načrte obvladovanja hrupa za večja mestna območja ter pomembnejše ceste, železnice in letališča. Komisija je aprila 2016 Madžarski poslala uradni opomin. Čeprav je bil dosežen določen napredek, madžarski organi še vedno niso pripravili in Komisiji predložili zahtevanih strateških kart hrupa za aglomeracijo mesta Budimpešta ter zahtevanih akcijskih načrtov za pomembnejše ceste in železnice v državi. Komisija se je zato odločila, da Madžarski pošlje obrazloženo mnenje. Če Madžarska v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Dobrobit živali: Komisija poziva ITALIJO, naj izvede ukrepe o zaščiti laboratorijskih živali

Evropska komisija poziva Italijo, naj svojo nacionalno zakonodajo v celoti uskladi s pravili EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (Direktiva 2010/63/EU). Ta direktiva, ki naj bi bila prenesena v nacionalno zakonodajo do 10. novembra 2012, zagotavlja visoko raven dobrobiti živali in hkrati ščiti nemoteno delovanje notranjega trga. Njen cilj je tudi čim bolj zmanjšati število živali, uporabljenih v poskusih, in zahteva uporabo alternativnih možnosti, kadar je to mogoče. Italija je Direktivo sprejela marca 2014, vendar mora odpraviti številne neskladnosti. Glede nekaterih vidikov italijanski zakon še vedno ne dosega standardov dobrobiti živali, določenih v Direktivi, obenem pa se Italija sklicuje na domnevno višje standarde glede drugih vprašanj, ki lahko ovirajo pravilno delovanje notranjega trga. Aprila 2016 je Komisija poslala uradni opomin. Ker še vedno obstajajo velike težave s skladnostjo, Komisija zdaj pošilja obrazloženo mnenje. Če italijanski organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Odpadki: Komisija poziva ITALIJO, naj sprejme in spremeni regionalne ukrepe za ravnanje z odpadki

Komisija poziva Italijo, naj sprejme in posodobi načrte za ravnanje z odpadki v skladu s cilji zakonodaje EU o odpadkih (Direktiva 2008/98/ES) in krožnega gospodarstva. Namen takih načrtov je zmanjšati vpliv odpadkov na zdravje ljudi in okolje ter izboljšati učinkovito rabo virov po vsej EU. Države članice morajo najmanj vsakih 6 let ponovno oceniti svoje načrte ravnanja z odpadki in jih po potrebi spremeniti. Več italijanskih regij (Abruzzo, Basilicata, avtonomna pokrajina Bolzano, Emilija – Romanja, Furlanija-Julijska krajina, Ligurija, Piemont, Sardinija in Sicilija) ni spremenilo svojih načrtov za ravnanje z odpadki, ki so bili sprejeti v letu 2008 ali prej. Zato Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Če italijanski organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Onesnaženost zraka: Komisija opozarja NEMČIJO, FRANCIJO, ŠPANIJO, ITALIJO in ZDRUŽENO KRALJESTVO zaradi stalnih kršitev mejnih vrednosti onesnaženosti zraka

Evropska komisija pošilja končna opozorila Nemčiji, Franciji, Španiji, Italiji in Združenemu kraljestvu zaradi neobravnave ponavljajočih se kršitev mejnih vrednosti onesnaženosti zraka z dušikovim dioksidom (NO2). Onesnaženje z NO2 predstavlja resno tveganje za zdravje. Večino emisij povzroča cestni promet. Evropska komisija navedenih pet držav članic poziva, naj ukrepajo, da bi zagotovile dobro kakovost zraka in varovanje javnega zdravja. V EU vsako leto zaradi slabe kakovosti zraka prezgodaj umre več kot 400 000 državljanov. Več milijonov jih trpi zaradi bolezni dihal in srčno-žilnih bolezni, ki jih povzroča onesnaženost zraka. Zaradi vztrajno visokih ravni dušikovega dioksida (NO2) je bilo v letu 2013 v Evropi skoraj 70 000 prezgodnjih smrti, kar je skoraj trikrat več od števila smrti zaradi prometnih nesreč v istem letu. Zakonodaja EU o kakovosti zunanjega zraka (Direktiva 2008/50/ES) določa mejne vrednosti za onesnaževala zraka, vključno z dušikovim dioksidom. V primeru preseganj teh mejnih vrednosti se od držav članic zahteva, da sprejmejo in izvajajo načrte za kakovost zraka, ki določajo ustrezne ukrepe za čim hitrejšo odpravo tega stanja. Današnje obrazloženo mnenje zadeva vztrajno preseganje mejnih vrednoti NO2 v: Nemčiji (28 območij kakovosti zraka, vključno z Berlinom, Hamburgom, Münchnom in Kölnom); Franciji (19 območij kakovosti zraka, med njimi Pariz, Marseille in Lyon); Združenem kraljestvu (16 območij kakovosti zraka, med njimi London, Birmingham, Leeds in Glasgow); Italiji (12 območij kakovosti zraka, vključno z Rimom, Milanom in Torinom); Španiji (3 območja kakovosti zraka, eno od teh je Madrid, dve pa pokrivata mesto Barcelona). Čeprav lahko organi držav članic sami določijo ustrezne ukrepe za obravnavo preseganj mejnih vrednosti NO2, je na lokalni, regionalni in nacionalni ravni potrebno vložiti veliko več truda, da bi se izpolnile obveznosti iz pravil EU in zagotovilo varovanje javnega zdravja. Če države članice v dveh mesecih ne bodo ukrepale, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

 

4. Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Letizia Lupini – telefon: +32 22951958)

Revizije: Komisija poziva CIPER, ESTONIJO, HRVAŠKO, POLJSKO, ROMUNIJO in SLOVENIJO, naj uporabljajo predpise EU o reviziji

Evropska komisija je pozvala Ciper, Estonijo, Hrvaško, Poljsko, Romunijo in Slovenijo, da v celoti izvedejo nova pravila EU o reviziji. Direktiva o revizijah (Direktiva 2014/56/EU o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze) določa pogoje za odobritev in registracijo oseb, ki izvajajo obvezne revizije. Določa tudi pravila o neodvisnosti, nepristranskosti in poklicni etiki, ki veljajo za te osebe, ter okvir za javni nadzor nad njimi. Z njo se spreminja predhodna direktiva o revizijah (Direktiva 2006/43/ES), novi predpisi pa omogočajo večjo preglednost in predvidljivost zahtev, ki veljajo za osebe, ki opravljajo revizije. S spremembami se povečata neodvisnost in nepristranskost tistih, ki opravljajo revizije. Države članice bi morale ta pravila prenesti v nacionalno zakonodajo do 17. junija 2016. Ker so zamudile prvotni rok, je Komisija tem državam članicam konec julija 2016 poslala uradni opomin. Države članice so se na te opomine odzvale in se zavezale, da bodo hitro sprejele novo zakonodajo. Ker tega še niso storile, Komisija danes pošilja obrazloženo mnenje. Če Ciper, Estonija, Hrvaška, Poljska, Romunija in Slovenija v dveh mesecih ne bodo ustrezno ukrepali, lahko Komisija proti njim začne postopek pred Sodiščem EU.

Poročanje o kršitvah: Komisija poziva POLJSKO, NIZOZEMSKO, ŠPANIJO in PORTUGALSKO, naj uporabljajo predpise EU o žvižgačih

Komisija je leta 2015 sprejela izvedbeno direktivo glede poročanja pristojnim organom o dejanskih ali morebitnih kršitvah uredbe o zlorabi trga (direktiva o „žvižgačih“; Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2015/2392). Ta direktiva je del pravil o zlorabi trga in od držav članic zahteva, da vzpostavijo učinkovite mehanizme, s katerimi bodo omogočile poročanje o kršitvah uredbe o zlorabi trga. Vsebuje določbe za zaščito oseb, ki poročajo o takšnih kršitvah, in podrobneje opredeljuje postopke za zaščito žvižgačev in prijavljenih oseb, vključno z nadaljnjimi ureditvami glede poročil žvižgačev in varstvom osebnih podatkov. Države članice bi morale ta pravila prenesti v nacionalno zakonodajo do 3. julija 2016. Ker so zamudile prvotni rok, so Poljska, Nizozemska, Španija in Portugalska septembra 2016 prejele uradni opomin. Ker Komisija ni seznanjena s prenosom pravil v nacionalno zakonodajo, je Poljski, Nizozemski, Španiji in Portugalski poslala obrazložena mnenja, v katerih jih poziva, naj uskladijo svojo zakonodajo o žvižgačih s pravom EU. Če v dveh mesecih ne bodo ustrezno ukrepale, lahko Komisija proti tem državam članicam začne postopek pred Sodiščem EU.

 

5. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (MSP)

(Več informacij: Lucia Caudet – telefon: +32 22956182, Mirna Talko – telefon: +32 22987278)

Uradni opomini

Prosti pretok blaga: Komisija začenja postopka za ugotavljanje kršitev proti MADŽARSKI in ROMUNIJI glede maloprodaje kmetijskih in prehrambenih proizvodov

Komisija se je danes odločila, da Madžarski in Romuniji pošlje uradna opomina, ker so njuni nacionalni predpisi o maloprodaji kmetijskih in prehrambenih proizvodov v nasprotju s pravom EU. Na Madžarskem nov zakon trgovce na drobno obvezuje, da uporabljajo enake profitne marže za domače in uvožene kmetijske in prehrambene proizvode, kljub temu da je cena uvoženih izdelkov odvisna od sprememb menjalnega tečaja valute. To bi trgovce lahko odvrnilo od prodaje uvoženih kmetijskih in prehrambenih proizvodov v primerjavi z domačimi. Komisija je izrazila pomisleke na podlagi načela prostega pretoka blaga (člen 34 Pogodbe o delovanju EU (PDEU)). V Romuniji se od velikih trgovcev na drobno zahteva, da vsaj 51 % kmetijskih in prehrambenih proizvodov kupijo pri lokalnih proizvajalcih. To vzbuja pomisleke glede prostega pretoka blaga. Isti zakon tudi določa, da trgovci na drobno spodbujajo prodajo izdelkov romunskega porekla, kar omejuje njihovo poslovno odločitev, katere izdelke naj ponujajo, kar je v nasprotju s svobodo ustanavljanja (člen 49 PDEU).V skladu s pravom EU so omejitve teh svoboščin dovoljene le, če obstaja utemeljena potreba, da se zaščiti prevladujoči javni interes, kot je javno zdravje, in da ni mogoče sprejeti ukrepov, ki bi bili manj omejevalni. Niti Madžarska niti Romunija nista predložili dokazov, da so njuni nacionalni ukrepi upravičeni in sorazmerni. Madžarski in romunski organi imajo zdaj na voljo dva meseca, da se odzovejo na argumente Komisije.

 

Uradni opomini, obrazloženo mnenje in zaključek zadeve

Zamude pri plačilih: Komisija poziva 4 države članice, naj spoštujejo direktivo o zamudah pri plačilih ter zaščitijo poslovanje malih in srednjih podjetij

Evropska komisija sprejema nadaljnje korake v svojih postopkih za ugotavljanje kršitev proti Grčiji, Italiji, Slovaški in Španiji, da bi zagotovila pravilno uporabo direktive o zamudah pri plačilih (Direktiva 2011/7/EU) in preprečila izgube za podjetja – zlasti mala in srednja podjetja (MSP) – v teh državah. Zamujena plačila negativno vplivajo na podjetja, saj vplivajo na njihovo likvidnost in denarni tok, otežujejo njihovo finančno poslovanje in jim preprečujejo razvoj. Direktiva o zamudah pri plačilih upnikom daje več pravic, saj določa roke za plačila za podjetja in javne organe, ko naročajo blago ali storitve. Če se plačilni roki ne upoštevajo, so podjetja upravičena do pravičnega nadomestila. Javna uprava ima pri odvračanju od vsesplošne plačilne nediscipline posebno pomembno vlogo, saj lahko daje zgled s takojšnjim in preglednim plačilom svojim dobaviteljem. Komisija prosi za ukrepanje držav članic zaradi naslednjih razlogov: Grčija: nova zakonodaja, ki odpravlja pravice upnikov do obresti in nadomestil (dodatni uradni opomin); Italija: prekomerne zamude javnih organov pri plačilih (obrazloženo mnenje); Slovaška: prekomerne zamude pri plačilih v javnem zdravstvu (uradni opomin); Španija: zakonodaja sistematično podaljšuje zakonski plačilni rok za 30 dni (uradni opomin). Te 4 države članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih za odpravo tega stanja. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da zadevo, zaradi katere je Italiji izdala obrazloženo mnenje, predloži Sodišču EU. Komisija se je prav tako odločila, da bo zaključila postopek proti Portugalski, saj je država svojo nacionalno zakonodajo uskladila z Direktivo. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

 

Obrazložena mnenja

Enotni trg: Komisija pozvala 4 države članice, naj prenesejo nova pravila glede plovil in njihovih sestavnih delov

Komisija se je danes odločila, da Cipru, Finski, Irski in Romuniji pošlje obrazložena mnenja, v katerih jih je pozvala, naj v svojo nacionalno zakonodajo prenesejo direktivo o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih (Direktiva 2013/53/EU). Direktiva o plovilih za rekreacijo obravnava vprašanja izdelave, varnosti in drugih zahtev za plovila za šport ali prosti čas. V nacionalno zakonodajo bi jo države članice morale v celoti prenesti do 18. januarja 2016. Zadevne štiri države članice Komisiji še niso sporočile, da so to direktivo v celoti prenesle v nacionalno zakonodajo. Zdaj imajo na voljo dva meseca, da Komisijo obvestijo o popolnem prenosu Direktive, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njim začne postopek pred Sodiščem EU.

 

Zaključek zadeve

AVSTRIJA spremenila področno zakonodajo o prepovedi vožnje na avtocesti A 12 v dolini reke Inn – Komisija zaključila postopek za ugotavljanje kršitve

Komisija se je danes odločila zaključiti postopek za ugotavljanje kršitve proti Avstriji v zvezi z nacionalno zakonodajo, ki določenim težkim tovornim vozilom prepoveduje vožnjo na odseku avtoceste A 12 v dolini reke Inn. Komisija je v uradnem dopisu, ki ga je Avstriji poslala julija 2016, menila, da bi ta ukrep lahko v praksi omejeval prost tranzit in s tem prost pretok blaga (člen 34 PDEU). Čeprav mora Avstrija v skladu z direktivo o kakovosti zunanjega zraka (Direktiva 2008/50/ES) uvesti ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka v dolini reke Inn, je Komisija menila, da so za dosego tega cilja na voljo manj omejujoči ukrepi. Avstrija je posledično spremenila svojo zakonodajo oktobra 2016. Komisija pozdravlja spremembo in lahko zato zdaj zaključi postopek za ugotavljanje kršitve.

 

6. Pomorske zadeve in ribištvo

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Iris Petsa – telefon: +32 22993321)

Obrazloženo mnenje

Komisija poziva ROMUNIJO, naj svojo zakonodajo uskladi z načelom enakega dostopa do voda in virov EU v Črnem morju

Komisija poziva Romunijo, naj svojo zakonodajo uskladi z načelom enakega dostopa do voda in virov Unije v Črnem morju. V obrazloženem mnenju, ki je bilo danes poslano Romuniji, Komisija meni, da Romunija ni zagotovila enakega dostopa do voda in virov EU, razlog za takšno mnenje pa so številni incidenti, ki zadevajo plovila, ki plujejo pod zastavo Bolgarije. Načelo enakega dostopa je ključno načelo skupne ribiške politike EU (SRP). Ribiška plovila EU imajo enak dostop do voda in virov v vseh vodah EU, kot je določeno v členu 5(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Države članice morajo zagotoviti, da lahko plovila, ki plujejo pod zastavo drugih držav EU, prosto dostopajo do voda pod njihovo jurisdikcijo, v katerih nameravajo opravljati ribolovne dejavnosti. Države članice morajo tudi zagotoviti, da nacionalni organi, odgovorni za nadzor ribištva, ta plovila obravnavajo nediskriminatorno. Romunija ima dva meseca časa, da Evropsko komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo neskladnosti. Po tem obdobju se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

 

7. Migracije, notranje zadeve in državljanstvo

(Več informacij: Tove Ernst – telefon: +32 22986764, Katarzyna Kolanko - telefon: +32 22963444)

Obrazložena mnenja

Migracije: Komisija poziva BELGIJO, naj v celoti izvaja pravila o enotnem dovoljenju

Komisija se je odločila, da pošlje dodatno obrazloženo mnenje, v katerem poziva Belgijo, naj v celoti prenese direktivo o enotnem dovoljenju (Direktiva 2011/98/EU), ki so jo morale vse države članice prenesti v svojo zakonodajo do 25. decembra 2013. Direktiva uvaja enotni postopek obravnavanja vloge za izdajo enotnega dovoljenja za državljane tretjih držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju države članice EU, ter skupen niz pravic (vključno z enakim obravnavanjem v primerjavi z državljani navedene države) za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici. Belgija je do roka za prenos Direktivo prenesla le delno. Komisija je zato Belgiji zaradi nesporočanja marca 2014 poslala uradni opomin, aprila 2015 pa obrazloženo mnenje, nazadnje pa je novembra 2015 proti Belgiji sprožila postopek pred Sodiščem EU. Belgija je nato Komisijo obvestila o tekočih zakonodajnih postopkih, vključno s tistimi na regionalni ravni, in predložitev zadeve Sodišču je bila začasno odložena. Vendar je bila Direktiva v nacionalno zakonodajo prenesena le delno, zanesljiv časovni razpored za dokončen prenos pa ni pripravljen. Zato se je Komisija odločila, da belgijskim oblastem pošlje dodatno obrazloženo mnenje. Te imajo zdaj dva meseca časa, da Komisijo obvestijo o ukrepih za uskladitev svoje nacionalne zakonodaje s pravom EU. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Belgiji začne postopek pred Sodiščem EU.

Varnostna unija: Komisija poziva CIPER, FRANCIJO in ROMUNIJO, naj v celoti izvedejo evropska pravila o predhodnih sestavinah za eksplozive

Evropska komisija poziva Ciper, Francijo in Romunijo, da zagotovijo popolno izvajanje Uredbe (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive. Uredba je začela veljati 2. septembra 2014 in je pomemben zakonodajni akt, ki omejuje in nadzira dostop do različnih nevarnih kemikalij, ki bi jih teroristi lahko uporabili za izdelavo doma narejenih eksplozivov. Ciper, Francija in Romunija še niso določili potrebnih pravil o kaznih, ki se uporabijo v primeru kršitve Uredbe. Komisija zato tem trem državam članicam pošilja obrazložena mnenja in jih poziva, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo izvajanje kazni v skladu z Uredbo. Poleg tega sta Francija in Romunija prejeli opozorilo, da morata zagotoviti redno razširjanje smernic o predhodnih sestavinah za eksplozive med gospodarskimi subjekti (tj. trgovci na drobno). Če Ciper, Francija in Romunija v naslednjih dveh mesecih ne bodo ustrezno ukrepale, lahko Komisija te zadeve predloži Sodišču EU. Pravilno izvajanje uredbe o predhodnih sestavinah za eksplozive je pomemben element evropske agende za varnost in sporočila Komisije o utiranju poti k varnostni uniji.

 

Zaključek zadeve

Komisija je zaključila postopek za ugotavljanje kršitev proti NEMČIJI glede izvajanja Zakonika o schengenskih mejah

Komisija se je danes odločila, da zaključi postopek za ugotavljanje kršitev proti Nemčiji v zvezi s pravnim okvirom za policijski nadzor na območjih notranjih mej. Nemški organi so sprejeli posvetovalni odlok, s katerim so zagotovili potrebno pravno varnost v zvezi s to zadevo. Komisija lahko zato zdaj zaključi postopek za ugotavljanje kršitev. Komisija na splošno spodbuja države članice, da izkoristijo možnost izvajanja policijskega nadzora na obmejnih območjih, ki jo zagotavlja Zakonik o schengenskih mejah.

 

8. Mobilnost in promet

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 22956186, Alexis Perier – telefon: +32 22969143)

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Promet: Komisija proti HRVAŠKI, NIZOZEMSKI, PORTUGALSKI in ŠVEDSKI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi nepravilnega izvajanja pravil EU o vozniških dovoljenjih

Evropska komisija se je odločila, da proti Hrvaški, Nizozemski, Portugalski in Švedski sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi nepravilnega prenosa pravil EU o vozniških dovoljenjih (Direktiva 2006/126/ES). Komisija je ugotovila več pomanjkljivosti pri prenosu Direktive, vključno z naslednjimi: Nizozemska ne izvaja pravilno usklajenih obdobij veljavnosti dovoljenj; Portugalska ni zagotovila, da ima ena oseba lahko le eno dovoljenje; Švedska ni pravilno prenesla zahtev glede zdravstvene sposobnosti, zlasti voznikov, ki so odvisni od alkohola. Evropska komisija se je odločila pred Sodiščem EU sprožiti postopek tudi proti Hrvaški, ker se ta ni vključila v omrežje EU za vozniška dovoljenja (RESPER), kot to zahteva Direktiva 2006/126/ES. RESPER lahko državam članicam pomaga pri medsebojnem sodelovanju in zagotavljanju, da so dovoljenja izdana v skladu s pravili EU. Izmenjava informacij prek omrežja RESPER bi se morala začeti 19. januarja 2013. Komisija je postopke za ugotavljanje kršitev začela oktobra 2015, junija 2016 pa je zadevnim državam članicam poslala obrazloženo mnenje. Ker še vedno niso izpolnile svojih obveznosti iz Direktive 2006/126/ES, se je Komisija odločila, da zadeve predloži Sodišču. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

 

9. Obdavčenje in carinska unija

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – telefon: +32 22987183)

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Obdavčenje: Komisija proti GRČIJI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi znižane stopnje trošarin za pijači „Tsipouro“ in „Tsikoudià“

Evropska komisija je proti Grčiji sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker v nacionalni zakonodaji ni določila splošne trošarinske stopnje za alkoholni pijači „Tsipouro“ in „Tsikoudià“. V skladu s pravom EU bi se morala enaka trošarinska stopnja uporabljati za vse alkoholne pijače, proizvedene z etilnim alkoholom, razen če veljajo izjeme ali odstopanja. Vendar Grčija nima odobrenega odstopanja za žgani pijači Tsipouro in Tsikoudià ter trenutno uporablja obdavčitev po nižji trošarinski stopnji (50 %) za pijači Tsipouro in Tsikoudià ter dodatno znižano stopnjo (približno 6 %) za proizvodnjo obeh žganih pijač, kadar sta proizvedeni v tako imenovanih „dvodnevnih“ destilarnah. Z uporabo teh znižanih stopenj Grčija krši predpise EU, saj daje prednost žganim pijačam, proizvedenim v državi. To je v nasprotju z načelom, ki prepoveduje notranje obdavčevanje, s katerim so neposredno zaščiteni domači proizvodi ali omogočeno dodatno obdavčevanje podobnih proizvodov iz drugih držav članic. Poleg tega, čeprav so lahko male destilarne pod določenimi pogoji upravičene do znižane trošarinske stopnje, ta ne sme biti nižja od 50 % standardne nacionalne trošarinske stopnje. Grška shema z uporabo dodatno znižane stopnje za dvodnevne destilarne teh pogojev ne izpolnjuje. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.

 

Obrazloženo mnenje

Obdavčenje: Komisija poziva ŠPANIJO, naj zagotovi, da bodo njeni predpisi o premoženju v tujini sorazmerni

Evropska komisija je danes Španiji poslala obrazloženo mnenje, v katerem je državo članico pozvala, naj spremeni predpise o premoženju v drugih državah članicah EU ali v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora („Modelo 720“) . Čeprav Komisija meni, da ima Španija pravico, da od davčnih zavezancev zahteva, da španskim organom posredujejo informacije o nekaterih vrstah premoženja v tujini, so kazni za neizpolnjevanje obveznosti nesorazmerne. Ker so kazni precej višje od kazni v primeru, ko ni prijavljeno nacionalno premoženje, lahko podjetja in posameznike odvrnejo, da bi premoženja vlagali ali premikali prek meja v okviru enotnega trga. Take določbe so zato diskriminatorne in v nasprotju s temeljnimi svoboščinami v EU. Če se španski organi v dveh mesecih ne bodo zadovoljivo odzvali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

MEMO/17/234

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar