Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Februárový súbor prípadov porušenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Brusel 15. február 2017

Februárový súbor prípadov porušenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou (vrátane šiestich formálnych výziev, 50 odôvodnených stanovísk, siedmich podaní na Súdny dvor Európskej únie a troch prípadov zastavenia konania) sú uvedené ďalej v texte a zoskupené podľa oblastí politiky. Komisia okrem toho zastavuje konanie v 103 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať.

Viac informácií o konaní EÚ o porušení povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o porušení povinnosti.

1. Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

(pre viac informácií kontaktujte: Christian Wigand – tel.: +32 2 296 2253, Sara Soumillion – tel.: +32 2 296 7094)

Odôvodnené stanoviská

Zdravie a bezpečnosť: Komisia vyzýva PORTUGALSKO, aby oznámilo transpozíciu smernice o elektromagnetických poliach

Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Portugalsku vo veci neoznámenia transpozície smernice o ochrane pracovníkov pred elektromagnetickými poliami (smernica 2013/35/EÚ) do vnútroštátneho práva. Všeobecné zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov sú stanovené v rámcovej smernici (smernica Rady 89/391/EHS). V smernici o ochrane pracovníkov pred elektromagnetickými poliami sa tieto zásady prispôsobili osobitným rizikám, ktoré sú dôsledkom elektromagnetických polí. V smernici sa ďalej špecifikujú požiadavky na zamestnancov, ktoré spočívajú v posudzovaní rizík vyplývajúcich z vystavenia elektromagnetickým poliam na pracovisku a, v prípade potreby, v zavedení preventívnych a ochranných opatrení na odstránenie takýchto rizík alebo ich zníženie na minimum. Takisto sa v nej stanovujú konkrétne limitné hodnoty vystavenia, ktoré by sa nemali prekročiť. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou o ochrane pracovníkov pred elektromagnetickými poliami, mali nadobudnúť účinnosť do 1. júla 2016 a Komisia o nich mala byť ihneď informovaná. Keďže portugalské orgány len pripravujú potrebné transpozičné opatrenia, avšak ešte neinformovali Komisiu o konečnom prijatí potrebných opatrení a o nadobudnutí ich účinnosti, Komisia rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska. Ak portugalské orgány do dvoch mesiacov nebudú konať, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Voľný pohyb pracovníkov: Komisia vyzýva osem členských štátov, aby oznámili úplnú transpozíciu smernice, ktorej účelom je uľahčiť občanom EÚ pracovať v zahraničí

Komisia rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Cypru, Českej republike, Estónsku, Litve, Luxembursku, Portugalsku, Rakúsku a Rumunsku vo veci neoznámenia úplnej transpozície smernice týkajúcej sa práva občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte (smernica 2014/54/EÚ) do ich vnútroštátneho práva. Cieľom tejto smernice je uľahčiť ľuďom pracujúcim alebo hľadajúcim prácu v inej krajine EÚ výkon svojho práva na voľný pohyb, ktoré je zakotvené v práve EÚ. Predpokladajú sa v ňom opatrenia na pomoc mobilným občanom Únie a ich ochranu v záujme zabezpečenia lepšieho prístupu k informáciám o právach na voľný pohyb, boja proti diskriminácii na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu a mzdové a iné pracovné podmienky, ako aj prekonania existujúcich neodôvodnených prekážok voľnému pohybu. Členské štáty mali povinnosť túto smernicu transponovať túto smernicu a oznámiť Komisii vnútroštátne transpozičné opatrenia do 21. mája 2016. Po zaslaní formálnych výziev v septembri 2016 Európska komisia rozhodla o tom, že im zašle odôvodnené stanoviská. Ak orgány týchto členských štátov do dvoch mesiacov nebudú konať, vec sa môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Vysielanie pracovníkov: Komisia vyzýva deväť členských štátov, aby oznámili úplnú transpozície smernice o presadzovaní

Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Cypru, Českej republike, Chorvátsku, Luxembursku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku a Švédsku vo veci neoznámenia úplnej transpozície smernice (smernica 2014/67/EÚ), v ktorej sa stanovujú opatrenia a kontrolné mechanizmy potrebné na účely lepšej a jednotnejšej implementácie, uplatňovania a presadzovania v praxi v oblasti vysielania pracovníkov, ako sa vyžaduje v smernici 96/71/ES. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, potrebné na dosiahnutie súladu s vykonávacou smernicou o vysielaní pracovníkov, mali nadobudnúť účinnosť do 18. júna 2016 a Komisia o nich mala byť ihneď informovaná. Keďže orgány uvedených členských štátov ešte neinformovali Komisiu o prijatí potrebných opatrení, Komisia rozhodla o tom, že im zašle odôvodnené stanoviská. Ak vnútroštátne orgány do dvoch mesiacov nebudú konať, vec sa môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

 

2. Energetika

(pre viac informácií kontaktujte: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 2 295 6186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 2 295 2589)

Odôvodnené stanovisko

Komisia vyzýva LOTYŠSKO, aby zabezpečilo úplný súlad so smernicou o energetickej hospodárnosti budov

Európska komisia vyzvala Lotyšsko, aby do svojho vnútroštátneho práva správne transponovalo všetky požiadavky stanovené v smernici o energetickej hospodárnosti budov (smernica 2010/31/EÚ). V EÚ pripadá na budovy 40 % spotreby energie a 36 % emisií CO2. Správne vykonanie smernice je nevyhnutné na to, aby sa dosiahli energetické a klimatické ciele EÚ a aby sa zvýšil komfort spotrebiteľov a pomáhalo sa im pri šetrení na spotrebe energie. Členské štáty musia stanoviť a uplatňovať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových a existujúcich budov, zabezpečiť jej certifikáciu a požadovať pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov. Okrem toho musia členské štáty podľa tejto smernice zabezpečiť, aby od roku 2021 mali všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie. Nie všetky požiadavky stanovené v smernici boli podľa Komisie splnené. Konkrétne, energetické certifikáty, ktoré sa musia vydať pri výstavbe alebo predaji budovy, alebo jej prenájme novému nájomcovi, nie sú v Lotyšsku povinné, ale mali by sa vydať len na žiadosť kupujúceho, užívateľa alebo nájomcu. V smernici sa ďalej vyžaduje, aby sa certifikáty vystavili na viditeľnom mieste v budovách často navštevovaných verejnosťou, zatiaľ čo podľa vnútroštátnych právnych predpisov sa tieto povinnosti vzťahujú len na budovy vo vlastníctve štátu. Napokon, existuje viac výnimiek, než sa v smernici povoľuje, pričom sa nezaviedli dostatočné vykonávacie mechanizmy na zabezpečenie súladu s požiadavkami podľa smernice. Lotyšsko má dva mesiace na to, aby informovalo Európsku komisiu o opatreniach prijatých na nápravu tejto situácie, inak môže Komisia rozhodnúť o zažalovaní lotyšských orgánov na Súdnom dvore EÚ.

 

3. Životné prostredie

(pre viac informácií kontaktujte: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

Podania na Súdny dvor Európskej únie

Odpad: Komisia žaluje ÍRSKO na Súdnom dvore za to, že nemodernizovalo infraštruktúru na čistenie odpadových vôd

Európska komisia žaluje Írsko na Súdnom dvore EÚ za to, že nezabezpečilo náležitý zber a čistenie komunálnych odpadových vôd v 38 aglomeráciách po celej krajine, a to s cieľom predísť závažným rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie. Podľa práva EÚ (smernica Rady 91/271/EHS) sú mestá a veľkomestá povinné zbierať a čistiť svoje komunálne odpadové vody, pretože znečistené odpadové vody môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie a znečistiť jazerá, rieky, pôdu, pobrežné a podzemné vody. Medzi 38 aglomerácií (obce, mestá, osídlenia) s nevhodnou infraštruktúrou pre odpadové vody patria: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakily, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Pasage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal a Waterford City. V rozhodnutí o predložení veci sú vyjadrené aj ďalšie obavy vyplývajúce z toho, že sa nezabezpečilo vydanie riadnej prevádzkovej licencie na čističky slúžiace aglomeráciám Arklow a Cestlebridge. V septembri 2013 Komisia začala proti Írsku konanie o porušení povinnosti, po čom nasledovali v septemberi 2015 a septembri 2016 varovania. Podľa nedávnej správy Komisie o vykonávaní politiky a práva EÚ v oblasti životného prostredia v členských štátoch jedna z hlavných výziev, ktorým Írsko čelí, spočíva v pokračovaní potrebných významných investícií do vodárenských služieb, a to vzhľadom na naliehavú potrebu investovať do vodárenskej infraštruktúry. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Skládky odpadov: Komisia podáva na Súdny dvor EÚ žalobu proti RUMUNSKU za nezákonné skládky odpadov

Európska komisia žaluje Rumunsko na Súdnom dvore EÚ za to, že neuzatvorilo a neasanovalo 68 nezákonných skládok odpadov, ktoré predstavujú závažné riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Napriek predchádzajúcim varovaniam zo strany Komisie Rumunsko neprijalo príslušné opatrenia proti 68 skládkam nespĺňajúcim štandardy, ako sa vyžaduje v smernici EÚ o skládkach odpadov (smernica Rady 1999/31/ES). Podľa smernice musia členské štáty zhodnocovať a zneškodňovať odpad spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie a životné prostredie, a zakázať ponechávanie, ukladanie alebo nekontrolované zneškodňovanie odpadov. Rumunsko bolo povinné uzatvoriť a asanovať tieto obecné a priemyselné skládky odpadov nespĺňajúce štandardy do 16. júla 2009. Z dôvodu nedostatočného pokroku pri riešení tohto problému Komisia zaslala v septembri 2015 dodatočné odôvodnené stanovisko, v ktorom vyzvala rumunské orgány, aby zodpovedajúcim spôsobom riešili 109 nekontrolovaných skládok, ktoré stále predstavujú hrozbu pre ľudské zdravie a životné prostredie, aj keď nie sú v prevádzke. Určitý pokrok sa dosiahol, avšak do decembra 2016 sa stále nevykonali potrebné opatrenia týkajúce sa 68 skládok odpadov zamerané na ich vyčistenie a uzatvorenie. V snahe donútiť Rumunsko, aby daný proces urýchlilo, Komisia žaluje rumunské orgány na Súdnom dvore EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Odpad: Komisia vyzýva RAKÚSKO, aby vykonalo pravidlá EÚ týkajúce sa odpadov

Európska komisia vyzýva Rakúsko, aby plne zosúladilo svoje vnútroštátne právo s pravidlami EÚ týkajúcimi sa odpadov, konkrétne so smernicou Komisie (EÚ) 2015/1127, ktorou sa mení rámcová smernica o odpadoch (smernica 2008/98/ES). Cieľom rámcovej smernice o odpadoch je minimalizovať negatívny účinok tvorby odpadov a nakladania s nimi na ľudské zdravie a životné prostredie. Takisto sa ňou má obmedziť využívanie zdrojov, pričom sa zameriava na prevenciu, opätovné využívanie a recykláciu, čím prispieva k intenzívnejšiemu obehovému hospodárstvu. Členské štáty mali povinnosť prijať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. júla 2016. Po tom, čo Rakúsko pôvodnú lehotu nedodržalo, mu Komisia v septembri 2016 zaslala formálnu výzvu. Rakúsko určité opatrenia prijalo, avšak stále existujú viaceré prípady nesúladu právneho rámca, ako sú napríklad ustanovenia týkajúce sa vzorca energetickej účinnosti a energetického zhodnocovania odpadu v súlade s odpadovou hierarchiou. Komisia teraz zasiela odôvodnené stanovisko. Rakúsko má dva mesiace na to, aby informovalo Komisiu o opatreniach prijatých na riešenie nedostatkov, inak sa môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Odpad: Komisia vyzýva BELGICKO, aby revidovalo regionálne opatrenia týkajúce sa nakladania s odpadom a predchádzania vzniku odpadu

Komisia vyzýva Belgicko, aby prijalo a aktualizovalo plány na predchádzanie vzniku odpadu a nakladanie s ním v súlade s cieľmi právnych predpisov EÚ v oblasti odpadov (smernica 2008/98/ES) a obehového hospodárstva. Účelom takýchto plánov a programov je zníženie vplyvu odpadu na ľudské zdravie a životné prostredie a zvýšenie účinnosti využívania zdrojov v EÚ. Členské štáty sú povinné prehodnotiť svoje programy odpadového hospodárstva aspoň raz za šesť rokov a podľa potreby ich revidovať. Belgicko nerevidovalo, nerozšírilo ani nenahradilo existujúci program odpadového hospodárstva pre Valónsky región (Horizont 2010) a nezlepšilo jeho časť týkajúcu sa predchádzania vzniku odpadu. Vzhľadom na oneskorenie Belgicka s aktualizáciou a vzhľadom na to, že prijatie nových dokumentov o odpade sa očakáva až neskôr v tomto roku, Komisia zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Belgicko nebude do dvoch mesiacov konať, vec sa môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Hluk: Komisia vyzýva MAĎARSKO, aby prijalo opatrenia týkajúce sa environmentálneho hluku

Európska komisia vyzýva Maďarsko, aby prijalo strategické hlukové mapy a akčné plány vyžadované v pravidlách EÚ (smernicu o hluku, smernica 2002/49/ES) na zníženie znečistenia hlukom v EÚ. Environmentálny hluk, ktorý je spôsobovaný cestnou, železničnou a leteckou dopravou, priemyslom, výstavbou a niektorými ďalšími činnosťami, je druhou hlavnou príčinou predčasných úmrtí po znečistení vzduchu. V smernici o hluku sa od členských štátov vyžaduje, aby pripravili a každých päť rokov zverejnili hlukové mapy a akčné plány riadenia hluku pre väčšie mestské oblasti, väčšie cesty, železnice a letiská. Komisia zaslala v apríli 2016 Maďarsku formálnu výzvu. Aj keď sa určitý pokrok dosiahol, maďarské orgány stále nespracovali a neoznámili Komisii požadované strategické hlukové mapy pre budapeštiansku aglomeráciu a požadované akčné plány pre väčšie cesty a väčšie železničné trate v krajine. Komisia sa preto rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. Ak Maďarsko nebude do dvoch mesiacov konať, vec sa môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Dobré životné podmienky zvierat: Komisia vyzýva TALIANSKO, aby prijalo opatrenia na ochranu laboratórnych zvierat

Európska komisia vyzýva Taliansko, aby plne zosúladilo svoje vnútroštátne právo s pravidlami EÚ týkajúcimi sa ochrany zvierat používaných na vedecké účely (smernica 2010/63/EÚ). Touto smernicou, ktorá sa mala transponovať do vnútroštátneho práva do 10. novembra 2012, sa zabezpečuje vysoká úroveň dobrých životných podmienok zvierat pri zachovaní riadneho fungovania vnútorného trhu. Jej cieľom je takisto minimalizovať počet zvierat využívaných na pokusy a vyžaduje sa v nej využívanie alternatív vždy, keď je to možné. Taliansko smernicu transponovalo v marci 2014, je však potrebné vyriešiť celý rad prípadov nesúladu s ňou. V určitých smeroch taliansky zákon stále nedosahuje štandardy pre dobré životné podmienky zvierat stanovené v smernici, pričom Taliansko poukazuje na svoje údajne vyššie štandardy v iných otázkach, čo môže narušiť riadne fungovanie vnútorného trhu. Komisia v apríli 2016 zaslala formálnu výzvu. Keďže zásadné problémy súvisiace so zabezpečovaním súladu stále pretrvávajú, Komisia teraz zasiela odôvodnené stanovisko. Ak talianske orgány do dvoch mesiacov nebudú konať, vec sa môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Odpad: Komisia vyzýva TALIANSKO, aby prijalo a revidovalo regionálne opatrenia týkajúce sa nakladania s odpadom

Komisia vyzýva Taliansko, aby prijalo a aktualizovalo plány na nakladenie s odpadom v súlade s cieľmi právnych predpisov EÚ týkajúcich sa odpadu (smernica 2008/98/ES) a obehového hospodárstva. Účelom takých plánov je zníženie vplyvu odpadu na ľudské zdravie a životné prostredie a zvýšenie účinnosti využívania zdrojov v EÚ. Členské štáty sú povinné prehodnotiť svoje programy odpadového hospodárstva aspoň raz za šesť rokov a podľa potreby ich revidovať. Niekoľko talianskych regiónov (Abruzzi, Basilicata, autonómna provincia Bolzano, Emilia-Romagna, Furlansko-Júlske Benátky, Ligúria, Piemont, Sardínia a Sicília) nerevidovali svoje programy odpadového hospodárstva prijaté v roku 2008 alebo skôr. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko. Ak talianske orgány do dvoch mesiacov nebudú konať, vec sa môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Znečistenie ovzdušia: Komisia adresuje varovanie FRANCÚZSKU, NEMECKU, SPOJENÉMU KRÁĽOVSTVU, ŠPANIELSKU a TALIANSKU pre pretrvávajúce prekračovanie limitov pre znečistenie ovzdušia

Európska komisia zasiela konečné varovania Francúzsku, Nemecku, Spojenému kráľovstvu, Španielsku a Taliansku pre neriešenie opakovaných prekročení limitov pre znečistenie ovzdušia oxidom dusičitým (NO2). Znečistenie NO2 predstavuje závažné zdravotné riziko. Väčšina emisií je spôsobovaná cestnou dopravou. Európska komisia vyzýva päť členských štátov, aby prijali opatrenia na zabezpečenie dobrej kvality ovzdušia a ochranu verejného zdravia. V dôsledku zlej kvality ovzdušia predčasne umiera v EÚ každý rok vyše 400 000 občanov. Milióny ďalších trpia na respiračné a srdcovo-cievne ochorenia spôsobené znečisteným ovzduším. Pretrvávajúce vysoké úrovne oxidu dusičitého (NO2) boli v Európe v roku 2013 príčinou takmer 70 000 predčasných úmrtí, čo bolo takmer trikrát viac ako počet úmrtí v dôsledku dopravných nehôd v tom istom roku. V právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa kvality okolitého ovzdušia (smernica 2008/50/ES) sa stanovujú limitné hodnoty pre látky znečisťujúce ovzdušie vrátane oxidu dusičného.V prípade prekročenia týchto limitných hodnôt sú členské štáty povinné prijať a vykonať plány kvality ovzdušia, v ktorých sa stanovia vhodné opatrenia s cieľom čo najskôr túto situáciu zvrátiť. Dnešné odôvodnené stanovisko sa týka pretrvávajúcich prekročení limitných hodnôt NO2 v týchto krajinách: Francúzsko (19 zón kvality ovzdušia, medzi ktorými sú Paríž, Marseille a Lyon), Nemecko (28 zón kvality ovzdušia vrátane Berlína, Mníchova, Hamburgu a Kolína), Spojené kráľovstvo (16 zón kvality ovzdušia, medzi ktorými sú Londýn, Birmingham, Leeds a Glasgow), Španielsko (tri zóny kvality ovzdušia, z toho jedna v Madride a dve pokrývajúce Barcelonu) a Taliansko (12 zón kvality ovzdušia, vrátane Ríma, Milána a Turína). Zatiaľ čo úlohou orgánov členských štátov je zvoliť vhodné opatrenia na riešenie prekročení limitných hodnôt NO2, potrebné je oveľa väčšie úsilie na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni s cieľom splniť si povinnosti vyplývajúce z pravidiel EÚ a chrániť verejné zdravie. Ak členské štáty do dvoch mesiacov nebudú konať, Komisia môže rozhodnúť o predložení veci Súdnemu dvoru EÚ. Viac informácie nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

4. Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov

(pre viac informácií kontaktujte: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Letizia Lupini – tel.: +32 2 295 1958)

Audit: Komisia vyzýva CYPRUS, ESTÓNSKO, CHORVÁTSKO, POĽSKO, RUMUNSKO a SLOVINSKO, aby uplatňovali pravidlá EÚ v oblasti auditu

Európska komisia vyzvala Cyprus, Estónsko, Chorvátsko,Poľsko, Rumunsko a Slovinsko, aby plne vykonali nové pravidlá EÚ v oblasti auditu. Smernicou o audite (smernica 2014/56/EÚ o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok) sa stanovujú podmienky schvaľovania a registrácie osôb vykonávajúcich štatutárny audit. Takisto sa v nej stanovujú pravidlá nezávislosti, objektívnosti a profesijnej etiky, ktoré sa uplatňujú na uvedené osoby, a rámec pre verejný dohľad nad nimi. Novými pravidlami, ktorými sa mení predchádzajúca smernica o audite (smernica 2006/43/ES), sa zabezpečuje väčšia transparentnosť a predvídateľnosť požiadaviek vzťahujúcich sa na osoby vykonávajúce audit. Zmenami sa posilňuje nezávislosť a objektívnosť osôb vykonávajúcich audit. Členské štáty mali transponovať tieto pravidlá do svojho vnútroštátneho práva do 17. júna 2016. Po tom, čo týchto šesť členských štátov nedodržalo pôvodnú lehotu, sa im na konci júla 2016 zaslali formálne výzvy. Vo svojich odpovediach na tieto výzvy sa zaviazali urýchlene prijať nové právne predpisy. Keďže tak neurobili, dnešná výzva má formu odôvodneného stanoviska. Ak Cyprus, Estónsko, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko a Slovinsko do dvoch mesiacov nebudú konať, ich veci sa môžu predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Nahlasovanie porušení: Komisia vyzýva HOLANDSKO, POĽSKO, PORTUGALSKO a ŠPANIELSKO, aby uplatňovali pravidlá EÚ týkajúce sa informátorov

V roku 2015 Komisia prijala vykonávaciu smernicu, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení nariadenia o zneužívaní trhu [smernica o nahlasovaní porušení; vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392)]. Táto smernica je súčasťou súboru pravidiel upravujúcich oblasť zneužívania trhu, pričom sa v nej od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli účinné mechanizmy s cieľom umožniť nahlasovanie porušení nariadenia o zneužívaní trhu. Obsahuje ustanovenia na ochranu tých, ktorí takéto porušenia nahlasujú, a podrobnejšie sa v nej vymedzujú postupy na ochranu informátorov a nahlásených osôb, a to vrátane nadväzujúcich opatrení týkajúcich sa nahlasovania zo strany informátorov a ochrany osobných údajov. Členské štáty mali transponovať tieto pravidlá do svojho vnútroštátneho práva do 3. júla 2016. Po tom, čo Holandsko, Poľsko, Portugalsko a Španielsko nedodržali pôvodnú lehotu, sa im v septembri 2016 zaslali formálne výzvy. Keďže Komisia nemá vedomosť o transpozícii pravidiel do vnútroštátneho práva, vydáva odôvodnené stanovisko určené Holandsku, Poľsku, Portugalsku a Španielsku, v ktorom ich vyzýva na zosúladenie ich právnych predpisov týkajúcich sa nahlasovania porušení s právom EÚ. Ak tieto členské štáty do dvoch mesiacov nebudú konať, ich veci sa môžu predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

 

5. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(pre viac informácií kontaktujte: Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 6182, Mirna Talko – tel.: +32 2 298 7278)

Formálne výzvy

Voľný pohyb tovaru: Komisia začala konanie o porušení povinnosti proti MAĎARSKU a RUMUNSKU v súvislosti s maloobchodným predajom poľnohospodárskych a potravinových výrobkov

Komisia dnes rozhodla o zaslaní formálnych výziev Maďarsku a Rumunsku z dôvodu, že ich vnútroštátne predpisy o maloobchodnom predaji poľnohospodárskych a potravinových výrobkoch sú v rozpore s právom EÚ. V Maďarsku nový zákon zaväzuje maloobchodných predajcov, aby uplatňovali rovnaké ziskové rozpätia na domáce a dovážané poľnohospodárske a potravinové výrobky, a to napriek skutočnosti, že na náklady na dovážané výrobky vplývajú fluktuácie meny a výmenného kurzu. Výsledkom môže byť znevýhodnenie predaja dovážaných poľnohospodárskych a potravinových výrobkov v porovnaní s domácimi výrobkami. Komisia vyjadrila obavy na základe zásady voľného pohybu tovaru (článok 34 Zmluvy o fungovaní EÚ, ZFEÚ). V Rumunsku majú veľkí maloobchodníci povinnosť nakupovať minimálne 51 % potravinových a poľnohospodárskych výrobkov od miestnych výrobcov. Táto skutočnosť vedie k obavám v súvislosti s voľným pohybom tovaru. V tom istom zákone sa od maloobchodných predajcov ďalej vyžaduje, aby podporovali výrobky rumunského pôvodu, čím sa obmedzuje ich obchodné rozhodnutie o tom, ktorý výrobok zaradiť do ponuky, čo je zasa v rozpore so slobodou usadiť sa (článok 49 ZFEÚ).Podľa práva EÚ sú obmedzenia týchto slobôd prípustné len v prípade, že existuje odôvodnená potreba chrániť prevažujúci verejný záujem, ako je napríklad verejné zdravie, a nemožno prijať žiadne menej obmedzujúce opatrenia. Maďarsko ani Rumunsko nepredložili žiadne dôkazy o tom, že by ich vnútroštátne opatrenia boli opodstatnené a primerané. Maďarské a rumunské orgány majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na tvrdenia Komisie.

 

Formálne výzvy, odôvodnené stanovisko a zastavenie konania

Oneskorená platba: Komisia vyzýva štyri členské štáty, aby zabezpečili súlad so smernicou o oneskorených platbách na ochranu MSP v rámci svojich obchodných vzťahov

Európska komisia podniká ďalšie kroky proti Grécku, Slovensku, Španielsku a Taliansku s cieľom zaručiť správne uplatňovanie smernice o oneskorených platbách (smernica 2011/7/EÚ) a predísť stratám podnikateľov, najmä malých a stredných podnikov (MSP), v uvedených krajinách. Oneskorené platby majú na podniky negatívne účinky z hľadiska vplyvu na ich likviditu a peňažný tok, pričom komplikujú ich finančné hospodárenie a bránia im v raste. V smernici o oneskorených platbách sa veriteľom priznávajú posilnené práva, pretože sa v nej stanovujú lehoty na vykonanie platby, ktoré musia podniky a verejné orgány pri zaobstarávaní tovaru alebo služieb dodržiavať. V prípade nedodržania lehoty na platbu majú podniky nárok na spravodlivé odškodnenie. Pri boji proti zvyku oneskorených platieb zohrávajú orgány verejnej správy osobitne dôležitú úlohu tým, že sú dobrým príkladom a platby svojim dodávateľom uskutočňujú včas a transparentne. Komisia od členských štátov vyžaduje kroky z týchto dôvodov: Grécko: novým právnym predpisom sa rušia práva veriteľov na úrok a náhradu (doplňujúca formálna výzva), Slovensko: príliš oneskorené platby v sektore verejného zdravotníctva (formálna výzva), Španielsko: právny predpis, ktorým sa systematicky predlžuje zákonná lehota splatnosti o 30 dní (formálna výzva), Taliansko: príliš oneskorené platby zo strany orgánov verejnej moci (odôvodnené stanovisko). Tieto štyri členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby informovali Komisiu o opatreniach prijatých na nápravu situácie. V opačnom prípade môže Európska komisia podať na Súdny dvor EÚ žalobu proti Taliansku, ktorému zaslala odôvodnené stanovisko. Komisia rozhodla aj o zastavení konania proti Portugalsku, keďže krajina zosúladila svoje vnútroštátne právo so smernicou. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Jednotný trh: Komisia vyzýva štyri členské štáty, aby transponovali nové pravidlá týkajúce sa plavidiel a komponentov plavidiel

Komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodnených stanovísk Cypru, Fínsku, Írsku a Rumunsku, v ktorých ich vyzýva na transpozíciu smernice o rekreačných plavidlách a vodných skútroch (smernica 2013/53/EÚ). Smernicou o rekreačných plavidlách sa upravuje konštrukcia a bezpečnosť a stanovujú sa v nej ďalšie požiadavky na plavidlá určené na šport alebo voľný čas. Smernica sa mala do vnútroštátneho práva členských štátov plne transponovať do 18. januára 2016. Štyri dotknuté členské štáty ešte Komisiu neinformovali o úplnej transpozícii uvedenej smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto štyri členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby informovali Komisiu o úplnej transpozícii smernice, v opačnom prípade Komisia môže rozhodnúť, o podaní žalôb proti nim na Súdny dvor EÚ.

 

Zastavenie konania

RAKÚSKO zmenilo zákaz jazdy na diaľnici A12 v údolí rieky Inn – Komisia zatvára prípad porušenia povinností

Komisia sa dnes rozhodla zatvoriť konanie o porušení povinnosti proti Rakúsku v súvislosti s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa zakazuje jazda na úseku diaľnice A12 v údolí rieky Inn určitými ťažkými nákladnými vozidlami. Komisia vo formálnej výzve, ktorú Rakúsku zaslala v júli 2016, posúdila riziko, ktoré by toto opatrenie mohlo v praxi predstavovať vzhľadom na obmedzenie voľného tranzitu, a teda aj na voľný pohyb tovaru (článok 34 ZFEÚ). Rakúsko má podľa smernice o kvalite okolitého ovzdušia (smernice 2008/50/ES) povinnosť zaviesť opatrenia na zníženie mierny znečistenia ovzdušia v údolí rieky Inn, Komisia sa však domnieva, že na dosiahnutie tohto cieľa sú k dispozícii menej reštriktívne opatrenia. Rakúsko v októbri 2016 zmenilo príslušné právne predpisy. Komisia víta túto zmenu a vďaka nej môže teraz uzatvoriť konanie o porušení povinnosti.

 

6. Námorné záležitosti a rybárstvo

(pre viac informácií kontaktujte: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

Odôvodnené stanovisko

Komisia vyzýva RUMUNSKO, aby dodržiavalo zásadu rovnakého prístupu do vôd a k zdrojom EÚ v Čiernom mori

Komisia vyzýva Rumunsko, aby dodržiavalo zásadu rovnakého prístupu do vôd a k zdrojom EÚ v Čiernom mori. V odôvodnenom stanovisku, ktoré sa dnes zaslalo Rumunsku, Komisia dospela k záveru, že Rumunsko neumožnilo rovnaký prístup do vôd a k zdrojom EÚ, a to po niekoľkých incidentoch s plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Bulharska. Režim rovnakého prístupu je základnou zásadou spoločnej rybárskej politiky EÚ (SRP). Rybárske plavidlá EÚ majú mať rovnaký prístup do vôd a k zdrojom vo všetkých vodách EÚ, ako sa stanovuje v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Členské štáty musia zabezpečiť, aby plavidlá plaviace sa pod vlajkou iných krajín EÚ mali voľný prístup k vodám v ich jurisdikcii, aby mohli vykonávať rybolovné činnosti. Členské štáty musia ďalej zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány zodpovedné za kontrolu rybárstva zaobchádzali s týmito plavidlami nediskriminačným spôsobom. Rumunsko má dva mesiace na to, aby Komisiu informovalo o opatreniach prijatých na nápravu situácie, a po uplynutí tejto lehoty môže Komisia rozhodnúť o predložení veci Súdnemu dvoru EÚ.

 

7. Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo

(Viac informácii poskytnú: Tove Ernst – tel.: +32 2 298 6764, Katarzyna Kolanko – tel.: +32 2 296 3444)

Odôvodnené stanoviská

Migrácia: Komisia vyzýva BELGICKO, aby plne vykonalo pravidlá týkajúce sa jednotného povolenia

Komisia rozhodla o zaslaní doplňujúceho odôvodneného stanoviska Belgicku, v ktorom ho vyzýva, aby plne transponovalo smernicu o jednotnom povolení (smernica 2011/98/EÚ), ktorú mali všetky členské štáty transponovať do 25. decembra 2013. Smernicou sa zavádza jednotný postup vybavovania žiadostí o vydanie jednotných povolení na pobyt a zamestnanie na území členského štátu EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj spoločný súbor práv (vrátane rovnakého zaobchádzania v porovnaní so štátnymi príslušníkmi v dotknutej krajine) pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte. Belgicko v lehote na transpozíciu transponovalo smernicu len čiastočne. Preto Komisia zaslala Belgicku v marci 2014 formálnu výzvu pre neoznámenie a v apríli 2015 odôvodnené stanovisko, pričom v novembri 2015 napokon podala proti Belgicku žalobu na Súdny dvor EÚ. Belgicko následne informovalo Komisiu o prebiehajúcom legislatívnom procese, a to aj na regionálnej úrovni, a predloženie veci Súdnemu dvoru sa dočasne odložilo. Smernica je však stále transponovaná len čiastočne a neexistuje žiadny dôveryhodný časový plán na dokončenie transpozície. Komisia preto rozhodla o zaslaní dodatočného odôvodneného stanoviska belgickým orgánom, ktoré majú teraz dva mesiace na to, aby oznámili Komisii opatrenia prijaté na zosúladenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov s právom EÚ. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o podaní žaloby proti Belgicku na Súdny dvor EÚ.

Bezpečnostná únia: Komisia vyzýva CYPRUS, FRANCÚZSKO a RUMUNSKO, aby úplne vykonali európske pravidlá týkajúce sa prekurzorov výbušnín

Európska komisia vyzýva Cyprus, Francúzsko a Rumunsko, aby zabezpečili úplné vykonanie nariadenia (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní. Nariadenie nadobudlo účinnosť 2. septembra 2014 a je dôležitou súčasťou právnych predpisov, ktorých cieľom je obmedziť a kontrolovať prístup k niekoľkým nebezpečným chemikáliám, ktoré by teroristi mohli využiť na domácu výrobu výbušnín. Cyprus, Francúzsko a Rumunsko ešte neprijali požadované pravidlá, v ktorých by sa stanovovali pokuty pre prípad porušenia nariadenia. Komisia preto týmto trom členským štátom zasiela odôvodnené stanoviská, v ktorých ich vyzýva, aby prijali všetky opatrenia potrebné na zavedenie pokút v súlade s nariadením. Okrem toho sa Francúzsku a Rumunsku pripomína, že musia zabezpečiť pravidelné šírenie usmernení o prekurzoroch medzi hospodárske subjekty (t. j. maloobchodných predajcov). Ak Cyprus, Francúzsko a Rumunsko nenapravia situáciu v lehote najbližších dvoch mesiacov, Komisia môže rozhodnúť o predložení týchto vecí Súdnemu dvoru EÚ. Správne vykonávanie nariadenia o prekurzoroch výbušnín je dôležitým prvkom Európskeho programu v oblasti bezpečnosti a oznámenia Komisie o ceste k skutočnej bezpečnostnej únii.

 

Zastavenie konania

Komisia zastavuje konanie o porušení povinnosti pri vykonávaní Kódexu schengenských hraníc proti NEMECKU

Komisia sa dnes rozhodla zatvoriť konanie o porušení povinnosti proti Nemecku v súvislosti s právnym rámcom policajných kontrol v rámci vnútorných hraničných pásiem. Nemecké orgány prijali usmerňovací výnos, ktorý poskytuje dostatočnú právnu istotu v tejto otázke. Preto môže Komisia v súčasnosti uzatvoriť konanie o porušení povinnosti. Komisia vo všeobecnosti nabáda členské štáty, aby využívali možnosť vykonávať policajné kontroly v pohraničných oblastiach podľa Kódexu schengenských hraníc.

 

8. Mobilita a doprava

(pre viac informácií kontaktujte: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 2 295 6186, Alexis Perier – tel.: +32 2 296 9143)

Podania na Súdny dvor Európskej únie

Preprava: Komisia podáva na Súdny dvor žaloby proti HOLANDSKU, CHORVÁTSKU, PORTUGALSKU a ŠVÉDSKU pre nesprávne vykonanie pravidiel EÚ týkajúcich sa vodičských preukazov

Európska komisia rozhodla o podaní žalôb proti Holandsku, Chorvátsku, Portugalsku a Švédsku na Súdny dvor EÚ pre nesprávnu transpozíciu európskych pravidiel týkajúcich sa vodičských preukazov (smernica 2006/126/ES). Medzi nedostatky pri transpozícii smernice, ktoré Komisia identifikovala, patria tieto: Holandsko nesprávne transponovalo harmonizované obdobie platnosti preukazov, Portugalsko nezabezpečilo, aby bola jedna osoba držiteľom iba jedného preukazu, a Švédsko nesprávne transponovalo požiadavky týkajúce sa zdravotnej spôsobilosti, najmä v prípade vodičov závislých od alkoholu. Okrem toho Európska komisia rozhodla o podaní žaloby na Súdny dvor proti Chorvátsku z dôvodu nepripojenia sa do siete vodičských preukazov EÚ (RESPER), ako sa vyžaduje v smernici 2006/126/ES. RESPER môže členským štátom pomôcť navzájom spolupracovať a zabezpečiť, aby boli preukazy vydávané v súlade s pravidlami EÚ. Výmena informácií prostredníctvom siete RESPER sa mala začať 19. januára 2013. Komisia začala predmetné konania o porušení povinnosti v októbri 2015, pričom dotknutým členským štátom zaslala odôvodnené stanoviská v júni 2016. Keďže si svoje povinnosti na základe smernice 2006/126/ES stále nesplnili, Komisia rozhodla o predložení týchto vecí Súdnemu dvoru. Viac informácie nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

9. Dane a colná únia

(pre viac informácií kontaktujte: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 2 298 7183)

Podanie na Súdny dvor Európskej únie

Dane: Komisia podáva na Súdny dvor žalobu proti GRÉCKU pre zníženú sadzbu spotrebnej dane uplatňovanej na nápoje Tsipouro a Tsikoudià

Európska komisia podáva na Súdny dvor EÚ žalobu proti Grécku z dôvodu, že na dva špecifické alkoholické nápoje Tsipouro a Tsikoudià neuplatňuje bežnú sadzbu spotrebnej dane. Podľa práva EÚ by sa rovnaká sadzba spotrebnej dane mala uplatňovať na etylalkohol použitý pri výrobe alkoholických nápojov, pokiaľ neexistujú výnimky alebo odchýlky. Grécko však žiadnu odchýlku v prípade liehovín Tsipouro ani Tsikoudià nemá a v súčasnosti na ne uplatňuje zníženú sadzbu spotrebnej dane (50 %), ako aj osobitne zníženú sadzbu (približne 6 %) na výrobu tejto istej liehoviny malými výrobcami, tzv. dvojdňovými liehovarmi. Uplatňovaním týchto znížených sadzieb Grécko porušuje pravidlá EÚ, pretože uprednostňuje liehoviny vyrábané na svojom území. Je to v rozpore so zásadou zákazu vnútroštátneho zdaňovania, ktorým by sa umožnila nepriama ochrana domácich výrobkov alebo uloženie vnútroštátnej dane na výrobky iných členských štátov presahujúcej sadzbu vzťahujúcu sa na podobné domáce výrobky. Navyše, aj keď malé liehovary môžu mať za určitých podmienok prospech zo zníženej sadzby spotrebnej dane, táto nemôže byť nižšia ako 50 % štandardnej vnútroštátnej sadzby. V dôsledku uplatňovania osobitne zníženej sadzby nie je grécky režim pre dvojdňové liehovary v súlade s týmito podmienkami. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanovisko

Dane: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby zabezpečilo primeranosť svojich pravidiel týkajúcich sa majetku držaného v cudzine

Európska komisia dnes zaslala Španielsku odôvodnené stanovisko, v ktorom ho vyzýva na zmenu pravidiel týkajúcich sa majetku držaného v iných členských štátoch EÚ alebo v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) („Modelo 720“). Zatiaľ čo Španielsko má podľa názoru Komisie právo od daňovníkov požadovať, aby príslušným orgánom poskytli informácie o určitom majetku držanom v zahraničí, pokuty ukladané za nedodržanie tejto povinnosti sú neprimerané. Keďže pokuty sú oveľa vyššie ako pokuty uplatňované vo výhradne vnútroštátnej situácii, pravidlá môžu odradiť podnikateľov a jednotlivcov od cezhraničného investovania alebo pohybu na jednotnom trhu. Takéto ustanovenia sú preto diskriminačné a v rozpore so základnými slobodami v EÚ. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď do dvoch mesiacov, môže španielske orgány zažalovať na Súdnom dvore EÚ.

MEMO/17/234

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar