Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w lutym

Bruksela, 15 lutego 2017 r.

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w lutym

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym 5 wezwań do usunięcia uchybienia, 50 uzasadnionych opinii, 7 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 3 decyzje o zamknięciu sprawy), pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 103 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.

Dodatkowe informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka prasowa MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

1. Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

(Więcej informacji: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

Uzasadnione opinie

Zdrowie i bezpieczeństwo: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do zgłoszenia transpozycji dyrektywy w sprawie pól elektromagnetycznych

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Portugalii uzasadnionej opinii w związku z brakiem powiadomienia o transpozycji do prawa krajowego dyrektywy dotyczącej ochrony pracowników przed polami elektromagnetycznymi ( dyrektywa 2013/35/UE). Ogólne zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników określone są w dyrektywie ramowej (dyrektywa Rady 89/391/EWG). Dyrektywa w sprawie pól elektromagnetycznych dostosowuje te zasady do specyficznych zagrożeń związanych z polami elektromagnetycznymi. Dyrektywa ta wymaga także, by pracodawcy oceniali zagrożenia związane z narażeniem na pola elektromagnetyczne w miejscu pracy oraz w razie potrzeby wprowadzali środki zapobiegawcze i ochronne, aby wyeliminować takie zagrożenia lub ograniczyć je do minimum. W dyrektywie ustalono dopuszczalne wartości narażenia, których nie można przekraczać. Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich konieczne do zapewnienia zgodności z dyrektywą w sprawie pól elektromagnetycznych musiały wejść w życie najpóźniej dnia 1 lipca 2016 r. i należało niezwłocznie o tym powiadomić Komisję. Biorąc pod uwagę fakt, że władze portugalskie dopiero przygotowują stosowne środki transpozycji, lecz nie powiadomiły jeszcze Komisji o ostatecznym przyjęciu ani wejściu w życie niezbędnych środków, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii. Jeżeli władze portugalskie nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Swobodny przepływ pracowników: Komisja wzywa osiem państw członkowskich do zgłoszenia pełnej transpozycji dyrektywy mającej ułatwić podejmowanie przez obywateli UE pracy za granicą

Komisja postanowiła skierować uzasadnione opinie do Austrii, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Luksemburga, Portugalii i Rumunii w związku z brakiem powiadomienia o pełnej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy dotyczącej prawa obywateli UE do podejmowania pracy w innych państwach członkowskich (dyrektywa 2014/54/UE). Dyrektywa ta ma ułatwiać osobom, które pracują lub poszukują pracy w innym państwie UE, wykonywanie prawa do swobodnego przemieszczania się zagwarantowanego w prawie Unii. Środki określone w dyrektywie mają na celu wspomaganie i ochronę mobilnych obywateli Unii, zapewnienie lepszego dostępu do informacji na temat prawa do swobodnego przemieszczania się, zwalczanie dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w odniesieniu do dostępu do zatrudnienia, płacy i innych warunków pracy, a także przezwyciężanie nieuzasadnionych przeszkód w swobodnym przemieszczaniu się. Państwa członkowskie miały obowiązek transpozycji tej dyrektywy i zgłoszenia Komisji krajowych środków transpozycji do 21 maja 2016 r. We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska przesłała wymienionym państwom wezwania do usunięcia uchybienia, teraz zaś podjęła decyzję o wystosowaniu do nich uzasadnionych opinii. Jeżeli władze tych państw członkowskich nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Delegowanie pracowników: Komisja wzywa dziewięć państw członkowskich do zgłoszenia pełnej transpozycji dyrektywy o egzekwowaniu

Komisja postanowiła dziś skierować uzasadnione opinie do Republiki Czeskiej, Cypru, Hiszpanii, Chorwacji, Luksemburga, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Słowenii w związku z brakiem powiadomienia o pełnej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy (dyrektywa 2014/67/UE) ustanawiającej środki i mechanizmy kontroli niezbędne do sprawniejszego i bardziej jednolitego wdrażania, stosowania i egzekwowania w praktyce przepisów dotyczących delegowania pracowników zgodnie z wymogami dyrektywy 96/71/WE. Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich konieczne do zapewnienia zgodności z dyrektywą o egzekwowaniu dotyczącą delegowania pracowników musiały wejść w życie najpóźniej dnia 18 czerwca 2016 r. i należało niezwłocznie o tym powiadomić Komisję. Biorąc pod uwagę fakt, że władze tych państw członkowskich jeszcze nie powiadomiły Komisji o ostatecznym przyjęciu niezbędnych środków, Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu do nich uzasadnionych opinii. Jeżeli władze tych państw nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

2. Energia

(Więcej informacji: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Uzasadniona opinia

Komisja wzywa ŁOTWĘ do zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Komisja Europejska wezwała Łotwę do prawidłowej transpozycji do prawa krajowego wszystkich wymogów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE). Budynki odpowiadają za 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji CO2 w UE. Prawidłowe wdrożenie dyrektywy jest niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w zakresie klimatu i energii. Poprawi to także komfort konsumentów i pomoże im obniżyć wydatki na energię. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w dyrektywie zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia, by, począwszy od 2021 r., wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Zdaniem Komisji nie wszystkie wymogi dyrektywy zostały spełnione. W szczególności świadectwa charakterystyki energetycznej, które powinny być wystawiane dla budynków wznoszonych, sprzedawanych lub wynajmowanych nowemu najemcy, nie są na Łotwie obowiązkowe, lecz wystawia się je tylko na wniosek nabywcy, najemcy lub dzierżawcy. Dyrektywa wymaga również, by świadectwa charakterystyki energetycznej były eksponowane w widocznym miejscu w często odwiedzanych budynkach, tymczasem prawo krajowe ogranicza ten obowiązek tylko do budynków publicznych. Wreszcie, łotewskie prawo przewiduje więcej wyjątków niż określono w dyrektywie. Nie wprowadzono także wystarczających mechanizmów egzekwowania prawa, które by zapewniły zgodność z wymogami określonymi w dyrektywie. Łotwa ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji Europejskiej o środkach przyjętych w celu naprawy tej sytuacji; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

3. Środowisko

(Więcej informacji: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Odpady: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko IRLANDII w związku z brakiem modernizacji infrastruktury oczyszczania ścieków

Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Irlandii w związku z tym, że państwo to nie zapewniło, by ścieki komunalne w 38 aglomeracjach w całym kraju były odpowiednie odprowadzane i oczyszczane celem zapobiegania poważnym zagrożeniom dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Zgodnie z prawem UE (dyrektywa Rady 91/271/EWG) miasta i miejscowości mają obowiązek odprowadzać i oczyszczać swoje ścieki komunalne, gdyż nieoczyszczone ścieki mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także zanieczyszczać jeziora, rzeki, glebę oraz wody gruntowe i przybrzeżne. 38 aglomeracji (miast, miejscowości i osad) z nieodpowiednią infrastrukturą oczyszczania ścieków to: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakily, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Pasage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal i Waterford City. W decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału podniesiono także dodatkowe zarzuty związane z tym, że Irlandia nie dopilnowała, by oczyszczalnie ścieków obsługujące aglomeracje Arklow i Castlebridge otrzymały właściwe zezwolenia na prowadzenie działalności. We wrześniu 2013 r. Komisja wszczęła przeciwko Irlandii postępowanie w sprawie uchybienia, a następnie przesłała ostrzeżenia we wrześniu 2015 r. i wrześniu 2016 r. Według ostatniego sprawozdania Komisji na temat wdrażania przez państwa członkowskie polityki i prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska jednym z głównych problemów, z którymi boryka się Irlandia, jest utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji w usługi wodne, niezbędnych ze względu na pilne potrzeby dotyczące infrastruktury wodnej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Składowiska odpadów Komisja pozywa RUMUNIĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie nielegalnych składowisk odpadów

Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Rumunii w związku z tym, że państwo to nie doprowadziło do zamknięcia i rekultywacji 68 nielegalnych składowisk odpadów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń Komisji Rumunia nie podjęła działań w sprawie 68 niezgodnych z wymogami składowisk odpadów, do czego zobowiązuje ją dyrektywa UE w sprawie składowania odpadów (dyrektywa Rady 1999/31/WE). Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek odzyskiwania i usuwania odpadów w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi ani dla środowiska. Zakazane jest porzucanie, składowanie lub niekontrolowany zbyt odpadów. Rumunia była zobowiązana do zamknięcia i rekultywacji niespełniających wymogów składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych do 16 lipca 2009 r. Wobec niewystarczających postępów w tej sprawie Komisja przesłała dodatkową uzasadnioną opinię we wrześniu 2015 r., wzywając władze rumuńskie do odpowiedniego postępowania ze 109 niekontrolowanymi składowiskami, które – choć nie są już użytkowane – wciąż stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Odnotowano pewne postępy, jednak w przypadku 68 składowisk do grudnia 2016 r. nie zakończono jeszcze niezbędnych działań, tj. nie oczyszczono ich i nie zamknięto. Aby zmobilizować Rumunię do przyspieszenia tego procesu, Komisja pozywa rumuńskie władze do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Odpady: Komisja wzywa AUSTRIĘ do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie odpadów

Komisja Europejska wzywa Austrię do pełnego dostosowania prawa krajowego do przepisów UE dotyczących odpadów (dyrektywa Komisji (UE) 2015/1127 zmieniająca dyrektywę ramową w sprawie odpadów, dyrektywa 2008/98/WE). Celem dyrektywy ramowej w sprawie odpadów jest ograniczenie negatywnych skutków wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Ma ona również zmniejszyć zużycie zasobów, zapobiegać produkowaniu odpadów oraz promować ich ponowne wykorzystywanie i recykling, sprzyjając tym samym tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Państwa członkowskie miały przyjąć środki konieczne do dostosowania się do niniejszej dyrektywy do 31 lipca 2016 r. Jako że Austria nie dotrzymała pierwotnego terminu, we wrześniu 2016 r. Komisja Europejska skierowała do niej wezwanie do usunięcia uchybienia. Austria przyjęła pewne środki, ale niektóre przepisy wciąż są niezgodne z prawem UE, np. te dotyczące wzoru na efektywność energetyczną i odzysku energii z odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Komisja kieruje obecnie do Austrii uzasadnioną opinię. Austria ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu usunięcia nieprawidłowości. W przeciwnym razie sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odpady: Komisja wzywa BELGIĘ do zmiany regionalnych środków dotyczących gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów

Komisja Europejska wzywa Belgię do przyjęcia i aktualizacji planów zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami zgodnie z celami określonymi w przepisach UE dotyczących odpadów (dyrektywa 2008/98/WE) i celami gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie plany i programy mają na celu ograniczenie wpływu odpadów na zdrowie ludzi i na środowisko oraz poprawę efektywności gospodarowania zasobami na terenie UE. Państwa członkowskie muszą dokonywać ponownej oceny swoich planów gospodarki odpadami przynajmniej co sześć lat, a także odpowiednio je zmieniać. Belgia nie zmieniła ani nie przedłużyła obecnego planu gospodarki odpadami dla regionu Walonii (Horizon 2010), nie uchwaliła nowego planu ani nie poprawiła elementów planu dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów. Ze względu na to, że Belgia zwleka z aktualizacją planu, a nowe dokumenty dotyczące gospodarowania odpadami mają zostać przyjęte dopiero pod koniec bieżącego roku, Komisja wystosowuje uzasadnioną opinię. Jeżeli Belgia nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Hałas: Komisja wzywa WĘGRY do przyjęcia środków dotyczących hałasu w środowisku

Komisja Europejska wzywa Węgry do sporządzenia strategicznych map hałasu i planów działania zgodnie z wymogami prawa UE (dyrektywa dotycząca hałasu, dyrektywa 2002/49/WE) w celu ograniczenia zanieczyszczenia hałasem w UE. Hałas w środowisku, powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, przemysł, budownictwo i inne rodzaje działalności, jest drugą – po zanieczyszczeniu powietrza – główną przyczyną przedwczesnych zgonów. Dyrektywa dotycząca hałasu zobowiązuje państwa członkowskie do sporządzania i publikowania co pięć lat map hałasu i planów działania w zakresie zarządzania hałasem dla większych obszarów miejskich, głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk. Komisja przesłała do władz węgierskich wezwanie do usunięcia uchybienia w kwietniu 2016 r. Odnotowano pewne postępy, jednak władze węgierskie nie opracowały jeszcze ani nie przekazały Komisji wymaganych strategicznych map hałasu dla aglomeracji budapeszteńskiej ani wymaganych planów działania dotyczących głównych dróg i głównych linii kolejowych w kraju. Komisja podjęła zatem decyzję o skierowaniu do Węgier uzasadnionej opinii. Jeżeli Węgry nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dobrostan zwierząt: Komisja wzywa WŁOCHY do przyjęcia środków dotyczących ochrony zwierząt laboratoryjnych

Komisja Europejska wzywa Włochy do pełnego dostosowania prawa krajowego do przepisów UE dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (dyrektywa 2010/63/UE). Dyrektywa ta, która powinna była zostać wdrożona do prawa krajowego do 10 listopada 2012 r., zapewnia wysoki poziom dobrostanu zwierząt, zabezpieczając jednocześnie właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ma ona także ograniczyć do minimum liczbę zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń naukowych, wymaga bowiem stosowania rozwiązań alternatywnych tam, gdzie to tylko możliwe. Włochy transponowały dyrektywę w marcu 2014 r, należy jednak wyeliminować liczne przypadki niezgodności. Pod pewnymi względami włoskie prawo nie spełnia standardów wyznaczonych w dyrektywie, podczas gdy, jak twierdzą Włochy, w innych aspektach wprowadza wyższe wymagania, co może zakłócać prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W kwietniu 2016 r. Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponieważ nadal nie zapewniono zgodności z przepisami prawa UE w pewnych istotnych względach, Komisja przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Jeżeli władze włoskie nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odpady: Komisja wzywa WŁOCHY do przyjęcia i zmiany regionalnych środków dotyczących gospodarowania odpadami

Komisja Europejska wzywa Włochy do przyjęcia i aktualizacji planów gospodarowania odpadami zgodnie z celami określonymi w przepisach UE dotyczących odpadów (dyrektywa 2008/98/WE) i celami gospodarki o obiegu zamkniętym. Plany te mają na celu ograniczenie wpływu odpadów na zdrowie ludzi i na środowisko oraz poprawę efektywności gospodarowania zasobami na terenie UE. Państwa członkowskie muszą dokonywać ponownej oceny swoich planów gospodarki odpadami przynajmniej co sześć lat, a także odpowiednio je zmieniać. Niektóre regiony Włoch (Abruzzi, Basilicata, Autonomiczna Prowincja Bolzano, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Liguria, Piemont, Sardynia i Sycylia) nie zmieniły planów gospodarki odpadami przyjętych do 2008 r. Komisja kieruje zatem do Włoch uzasadnioną opinię. Jeżeli władze włoskie nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zanieczyszczenie powietrza: Komisja ostrzega NIEMCY, FRANCJĘ, HISZPANIĘ, WŁOCHY i ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO w związku ze stałym przekraczaniem limitów zanieczyszczenia powietrza

Komisja wysyła ostateczne ostrzeżenia do Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch i Zjednoczonego Królestwa w związku z brakiem reakcji na wielokrotne przekroczenia limitów zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu (NO2). Zanieczyszczenie NO2 jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Za emisję tej substancji w największym stopniu odpowiada ruch drogowy. Komisja Europejska wzywa pięć wymienionych państw członkowskich do podjęcia działań w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza i ochrony zdrowia publicznego. Co roku w UE przedwcześnie umiera ponad 400 tys. osób wskutek złej jakości powietrza. Miliony ludzi chorują na choroby układu oddechowego i układu krążenia wywołane zanieczyszczeniem powietrza. Stale utrzymujące się wysokie poziomy dwutlenku azotu (NO2) spowodowały prawie 70 tys. przedwczesnych zgonów w Europie w 2013 r., czyli prawie trzy razy tyle, ile w tym samym roku wyniosła liczba ofiar wypadków drogowych. W unijnych przepisach dotyczących jakości powietrza (dyrektywa 2008/50/WE) ustanowiono wartości dopuszczalne dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza, w tym dwutlenku azotu.W razie przekroczenia tych wartości państwa członkowskie muszą przyjąć i wdrożyć plany w zakresie ochrony powietrza, w których określa się środki pozwalające na jak najszybsze zakończenie tej sytuacji. Wystosowana w dniu dzisiejszym uzasadniona opinia dotyczy uporczywego przekraczania wartości dopuszczalnych NO2 w: Niemczech (28 stref kontroli jakości powietrza, w tym Berlin, Monachium, Hamburg i Kolonia); Francji (19 stref kontroli jakości powietrza, w tym Paryż, Marsylia i Lyon); Zjednoczonym Królestwie (16 stref kontroli jakości powietrza, w tym Londyn, Birmingham, Leeds i Glasgow); Włoszech (12 stref kontroli jakości powietrza, w tym Rzym, Mediolan i Turyn); Hiszpanii (3 strefy kontroli jakości powietrza, w tym jedna obejmująca Madryt i dwie w Barcelonie). Wybór sposobów obniżenia poziomu NO2 należy do władz państw członkowskich, konieczne są jednak dużo intensywniejsze działania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, aby wypełnić zobowiązania wynikające z przepisów UE i zapewnić ochronę zdrowia publicznego. Jeżeli władze państw członkowskich nie podejmą stosownych działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

4. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Więcej informacji: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Badanie sprawozdań finansowych: Komisja wzywa CHORWACJĘ, CYPR, ESTONIĘ, POLSKĘ, RUMUNIĘ i SŁOWENIĘ do stosowania unijnych przepisów dotyczących badania sprawozdań finansowych

Komisja Europejska wezwała Chorwację, Cypr, Estonię, Polskę, Rumunię i Słowenię do pełnego wdrożenia nowych przepisów UE dotyczących badania sprawozdań finansowych. W dyrektywie w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dyrektywa 2014/56/UE) określono warunki zatwierdzania i rejestracji osób prowadzących badania ustawowe. Ustanowiono w niej również stosujące się do tych osób zasady niezależności, obiektywizmu i etyki zawodowej, jak również ramy publicznego nadzoru nad tymi osobami. Zmieniając poprzednią dyrektywę w sprawie badania sprawozdań finansowych (dyrektywa 2006/43/WE), nowe przepisy zapewniają większą przejrzystość oraz przewidywalność wymogów w stosunku do osób przeprowadzających tego rodzaju badania. Zmiany jeszcze bardziej zwiększają niezależność i obiektywność osób przeprowadzających badania. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 17 czerwca 2016 r. Wymienionych sześć państw członkowskich nie dotrzymało tego terminu, w związku z czym pod koniec lipca 2016 r. skierowano do nich wezwania do usunięcia uchybienia. Udzieliły one odpowiedzi na te pisma, zobowiązując się do szybkiego wprowadzenia w życie nowych przepisów. Ponieważ tego nie uczyniły, dzisiejszy wniosek ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli Chorwacja, Cypr, Estonia, Polska, Rumunia i Słowenia nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zgłaszanie naruszeń: Komisja wzywa POLSKĘ, NIDERLANDY, HISZPANIĘ i PORTUGALIĘ do stosowania unijnych przepisów dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia

W 2015 r. Komisja przyjęła dyrektywę wykonawczą dotyczącą zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (dyrektywa w sprawie zgłaszania naruszeń; Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2015/2392). Dyrektywa ta jest częścią zbioru przepisów dotyczących nadużyć na rynku i zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia skutecznych mechanizmów umożliwiających zgłaszanie naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Zawiera ona przepisy chroniące osoby, które zgłaszają takie naruszenia, i szczegółowo określają procedury ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, w tym rozwiązania dotyczące dalszych działań związanych ze zgłoszeniami przypadków naruszenia i ochroną danych osobowych. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 3 lipca 2016 r. Polska, Niderlandy, Hiszpania i Portugalia nie dotrzymały tego terminu, w związku z czym we wrześniu 2016 r. skierowano do nich wezwania do usunięcia uchybienia. Ponieważ Komisja nie dysponuje wiedzą na temat transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego, kieruje ona uzasadnione opinie do Polski, Niderlandów, Hiszpanii i Portugalii, wzywając je do dostosowania do prawa UE przepisów krajowych dotyczących zgłaszania naruszeń. Jeżeli wymienione państwa członkowskie nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

5. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Więcej informacji: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: +32 229 87278)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Swobodny przepływ towarów: Komisja wszczyna postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko WĘGROM i RUMUNII w odniesieniu do handlu detalicznego produktami rolnymi i spożywczymi

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu wezwań do usunięcia uchybienia Węgrom i Rumunii, ponieważ ich przepisy krajowe dotyczące handlu detalicznego produktami rolnymi i spożywczymi są sprzeczne z prawem UE. Na Węgrzech nowe przepisy zobowiązują sprzedawców detalicznych do stosowania tych samych marż zysku w odniesieniu do krajowych i importowanych produktów rolnych i spożywczych, mimo że koszt importowanych produktów podlega wahaniom kursów wymiany walut. Może to zachęcać bardziej do sprzedaży krajowych produktów rolnych i spożywczych niż produktów importowanych. Komisja wyraziła obawy dotyczące naruszenia zasady swobodnego przepływu towarów (art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, TFUE). W Rumunii duzi sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do zakupu co najmniej 51 proc. produktów rolnych i spożywczych od producentów lokalnych. Budzi to obawy w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów. To samo prawo zobowiązuje również sprzedawców detalicznych do promowania produktów pochodzenia rumuńskiego, ograniczając ich decyzję handlową dotyczącą wyboru oferowanych produktów, co z kolei jest sprzeczne ze swobodą przedsiębiorczości (art. 49 TFUE). Zgodnie z prawem UE ograniczenia tych swobód są dozwolone jedynie w przypadku uzasadnionej potrzeby ochrony nadrzędnego interesu publicznego, np. zdrowia publicznego, i jeżeli nie można zastosować mniej restrykcyjnych środków. Węgry ani Rumunia nie dostarczyły dowodów na to, że ich środki krajowe są uzasadnione i proporcjonalne. Władze węgierskie i rumuńskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia, uzasadniona opinia i decyzja o zamknięciu sprawy

Opóźnienia w płatnościach: Komisja wzywa cztery państwa członkowskie do wykonania dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach, aby chronić MŚP w ich stosunkach handlowych

Komisja Europejska rozpoczyna kolejne etapy postępowania przeciwko Grecji, Włochom, Słowacji i Hiszpanii w celu zapewnienia prawidłowego stosowania dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach (dyrektywa 2011/7/UE) i zapobiegania stratom dla przedsiębiorstw – w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – w tych państwach. Opóźnienia w płatnościach mają negatywny wpływ na przedsiębiorstwa, wpływając na ich płynność i przepływy pieniężne, komplikując zarządzanie finansami i uniemożliwiając im wzrost. Dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach daje wierzycielom większe prawa, wprowadzając terminy płatności za towary lub usługi zamawiane przez przedsiębiorstwa i organy publiczne. W przypadku niedotrzymania terminów płatności uprawnia ona przedsiębiorstwa do godziwej rekompensaty. W kwestii zniechęcania do opóźniania płatności organy administracji publicznej odgrywają szczególnie ważną rolę, dając dobry przykład, gdy płacą swoim dostawcom szybko i w przejrzysty sposób. Komisja domaga się działania państw członkowskich z następujących powodów: Grecja: nowe przepisy znoszące prawa wierzycieli do odsetek oraz rekompensaty (uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia); Włochy: nadmierne opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez organy publiczne (uzasadniona opinia); Słowacja: nadmierne opóźnienia w płatnościach w sektorze zdrowia publicznego (wezwanie do usunięcia uchybienia); Hiszpania: przepisy systematycznie przedłużające ustawowy termin płatności o 30 dni (wezwanie do usunięcia uchybienia). Te cztery państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji środków przyjętych w celu naprawy tej sytuacji. Ewentualnie Komisja Europejska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Włochom, która otrzymuje uzasadnioną opinię, do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja postanowiła również zamknąć postępowanie przeciwko Portugalii, ponieważ kraj ten dostosował prawo krajowe do wymogów dyrektywy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Jednolity rynek: Komisja wzywa cztery państwa członkowskie do dokonania transpozycji nowych przepisów dotyczących jednostek pływających i ich części

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Cypru, Finlandii, Irlandii i Rumunii uzasadnione opinie, wzywając je do transpozycji dyrektywy w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (dyrektywa 2013/53/UE). Dyrektywa w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających reguluje budowę, bezpieczeństwo i inne wymogi dotyczące jednostek pływających przeznaczonych do celów sportowych lub rekreacyjnych. Państwa członkowskie powinny były dokonać pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego do dnia 18 stycznia 2016 r. Wymienione cztery państwa członkowskie nie poinformowały jednak jeszcze Komisji o pełnej transpozycji tych dyrektyw do prawa krajowego. Państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji dyrektyw; w przeciwnym razie Komisja Europejska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Decyzja o zamknięciu sprawy

AUSTRIA zmienia sektorowy zakaz ruchu pojazdów na autostradzie A12 w dolinie Inn – Komisja zamyka postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

W dniu dzisiejszym Komisja podjęła decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Austrii dotyczącego przepisów krajowych przewidujących zakaz ruchu niektórych pojazdów ciężarowych na odcinku autostrady A12 w dolinie Inn. W wezwaniu do usunięcia uchybienia skierowanym do Austrii w lipcu 2016 r. Komisja rozpatrywała kwestię ryzyka, jakie środek ten mógłby w praktyce stanowić dla ograniczenia swobodnego tranzytu, a tym samym swobodnego przepływu towarów (art. 34 TFUE). Chociaż Austria jest zobowiązana do wprowadzenia środków ograniczających zanieczyszczenie powietrza w dolinie Inn zgodnie z dyrektywą w sprawie jakości powietrza (dyrektywa 2008/50/WE), Komisja uznała, że dostępne są mniej restrykcyjne środki umożliwiające osiągnięcie tego celu. W rezultacie w październiku 2016 r. Austria dokonała zmiany tych przepisów. Komisja z zadowoleniem przyjmuje tę zmianę i może w związku z tym zamknąć obecnie postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

6. Gospodarka morska i rybołówstwo

(Więcej informacji: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Uzasadniona opinia

Komisja wzywa RUMUNIĘ do przestrzegania zasady równego dostępu do wód i zasobów UE na Morzu Czarnym

Komisja wzywa Rumunię do przestrzegania zasady równego dostępu do wód i zasobów Unii na Morzu Czarnym. W uzasadnionej opinii skierowanej dziś do Rumunii Komisja stwierdza, że Rumunia nie zapewniła równego dostępu do wód i zasobów UE po serii incydentów z udziałem statków podnoszących banderę Bułgarii. System równego dostępu stanowi podstawową zasadę wspólnej polityki rybołówstwa UE (WPRyb). Unijne statki rybackie mają równy dostęp do wód i zasobów na wszystkich wodach Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Państwa członkowskie muszą zapewnić, by statki podnoszące banderę innych krajów UE miały wolny dostęp do wód podlegających ich jurysdykcji w celu prowadzenia działalności połowowej. Państwa członkowskie muszą również zapewnić traktowanie takich statków w sposób niedyskryminujący przez władze krajowe odpowiedzialne za kontrolę rybołówstwa. Rumunia ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu poprawienia tej sytuacji, po czym Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

7. Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

(Więcej informacji: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko - tel.: +32 229 63444)

Uzasadnione opinie

Migracja: Komisja wzywa BELGIĘ do pełnego wdrożenia przepisów dotyczących „jednego zezwolenia”

Komisja postanowiła skierować uzupełniającą uzasadnioną opinię, wzywając Belgię do pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia (dyrektywa 2011/98/UE), którą wszystkie państwa członkowskie miały transponować do dnia 25 grudnia 2013 r. W dyrektywie wprowadzono procedurę jednego wniosku o wydanie jednego zezwolenia dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego UE oraz wspólny zbiór praw (obejmujący równe traktowanie w stosunku do obywateli danego kraju) dla pracowników spoza UE, którzy legalnie przebywają w państwie członkowskim. W terminie wyznaczonym na transpozycję Belgia dokonała tylko częściowej transpozycji dyrektywy. W związku z tym w marcu 2014 r. Komisja przesłała Belgii wezwanie do usunięcia uchybienia ze względu na brak zgłoszenia transpozycji, w kwietniu 2015 r. uzasadnioną opinię, a wreszcie w listopadzie 2015 r. skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Belgia poinformowała później Komisję o toczących się procedurach legislacyjnych, w tym również na szczeblu regionalnym, i czasowo wstrzymano postępowanie przed Trybunałem. Transpozycja dyrektywy pozostaje jednak w dalszym ciągu częściowa i brak jest wiarygodnego harmonogramu jej finalizacji. W związku z tym Komisja postanowiła skierować dodatkową uzasadnioną opinię do władz belgijskich, które mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania prawodawstwa krajowego do prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Unia bezpieczeństwa: Komisja wzywa CYPR, FRANCJĘ i RUMUNIĘ do całkowitego wdrożenia europejskich przepisów w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych

Komisja Europejska zwraca się do Cypru, Francji i Rumunii o zapewnienie pełnego wykonania rozporządzenia (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 2 września 2014 r. i jest ważnym elementem prawodawstwa w zakresie ograniczania i kontroli dostępu do szeregu niebezpiecznych substancji chemicznych, które mogą być wykorzystywane przez terrorystów do produkcji materiałów wybuchowych domowymi sposobami. Cypr, Francja i Rumunia nie ustanowiły jeszcze niezbędnych przepisów określających sankcje stosowane w przypadku naruszenia tego rozporządzenia. W związku z tym Komisja kieruje uzasadnione opinię do tych trzech państw członkowskich, wzywając je do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia wdrożenia tych sankcji zgodnie z rozporządzeniem. Ponadto przypomina się Francji i Rumunii, że muszą zapewnić regularne rozpowszechnianie wytycznych dotyczących prekursorów wśród podmiotów gospodarczych (tj. sprzedawców detalicznych). Jeżeli Cypr, Francja i Rumunia nie zaradzą w ciągu najbliższych dwóch miesięcy istniejącej sytuacji, Komisja może skierować przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Właściwe wdrożenie rozporządzenia w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych jest istotnym elementem zarówno Europejskiej agendy bezpieczeństwa, jak również komunikatu Komisji w sprawie torowania drogi ku unii bezpieczeństwa.

 

Decyzja o zamknięciu sprawy

Komisja zamyka postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące wdrożenie kodeksu granicznego Schengen przez NIEMCY

W dniu dzisiejszym Komisja podjęła decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Niemcom, dotyczącego ram prawnych regulujących kontrole policyjne w wewnętrznych strefach przygranicznych. Władze niemieckie przyjęły dekret doradczy zapewniający niezbędną pewność prawa w tej kwestii. Komisja może zatem teraz zamknąć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja zachęca zasadniczo państwa członkowskie do korzystania z przewidzianej w kodeksie granicznym Schengen możliwości przeprowadzania kontroli policyjnych na obszarach przygranicznych.

 

8. Mobilność i transport

(Więcej informacji: Anna-Kaisa Itkonen– tel.: +32 229 56186, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Transport: Komisja pozywa CHORWACJĘ, NIDERLANDY, PORTUGALIĘ i SZWECJĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowego wdrożenia przepisów UE w sprawie praw jazdy

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Chorwacji, Niderlandów, Portugalii i Szwecji do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji przepisów UE w sprawie praw jazdy (dyrektywa 2006/126/WE). Komisja stwierdziła istnienie kilku braków w transpozycji dyrektywy, obejmujących: brak prawidłowego wdrożenia przez Niderlandy przepisów dotyczących zharmonizowanych okresów ważności praw jazdy; niezapewnienie przez Portugalię, aby jedna osoba posiadała tylko jedno prawo jazdy; i brak prawidłowej transpozycji przez Szwecję wymagań dotyczących stanu zdrowia, szczególnie w odniesieniu do kierowców uzależnionych od alkoholu. Komisja Europejska podjęła również decyzję o skierowaniu do Trybunału sprawy przeciwko Chorwacji, ponieważ kraj ten nie dopełnił obowiązku połączenia z unijną siecią praw jazdy („RESPER”), jak tego wymagają przepisy dyrektywy 2006/126/WE. Sieć RESPER wspiera współpracę między państwami członkowskimi i czuwa nad tym, aby prawa jazdy były wydawane zgodnie z przepisami UE. Wymiana informacji za pośrednictwem RESPER powinna była się rozpocząć w dniu 19 stycznia 2013 r. W październiku 2015 r. Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zaś w czerwcu 2016 r. wystosowała uzasadnioną opinię do państw członkowskich, których sprawa ta dotyczy. Ponieważ nadal nie wywiązały się ze swoich zobowiązań wynikających z dyrektywy 2006/126/WE, Komisja zdecydowała o skierowaniu sprawy do Trybunału. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

9. Podatki i unia celna

(Więcej informacji: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Podatki: Komisja pozywa GRECJĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku obniżoną stawką akcyzy stosowaną do „Tsipouro” i „Tsikoudià”

Komisja Europejska pozywa Grecję do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niestosowaniem standardowej stawki akcyzy do dwóch napojów alkoholowych „Tsipouro” i „Tsikoudià”. Zgodnie z prawem UE do alkoholu etylowego stosowanego do produkcji napojów alkoholowych należy stosować taką samą stawkę akcyzy, chyba że zastosowanie mają wyjątki lub odstępstwa. Grecja nie jest jednak objęta odstępstwem w odniesieniu do napojów spirytusowych Tsipouro ani Tsikoudià, a obecnie stosuje obniżoną stawkę akcyzy (50 proc.) do Tsipouro i Tsikoudià oraz znacznie obniżoną stawkę (ok. 6 proc.) na produkcję tych samych napojów spirytusowych przez drobnych producentów, tzw. „dwudniowe gorzelnie”. Stosując te obniżone stawki, Grecja narusza przepisy UE, ponieważ promuje wyroby spirytusowe produkowane we własnym kraju. Jest to sprzeczne z zasadą, która zakazuje nakładania podatków wewnętrznych stanowiących pośrednią ochronę produktów krajowych lub nakładania na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych wyższych od nakładanych na podobne produkty krajowe. Ponadto, mimo że małe gorzelnie mogą pod pewnymi warunkami korzystać z obniżonej stawki akcyzy, nie może ona być niższa niż 50 proc. standardowej stawki krajowej. Stosując znacznie obniżoną stawkę, grecki system dla „dwudniowych gorzelni” nie spełnia tych warunków. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadniona opinia

Podatki: Komisja wzywa HISZPANIĘ do zapewnienia proporcjonalności przepisów dotyczących aktywów posiadanych za granicą

Komisja Europejska skierowała dziś do Hiszpanii uzasadnioną opinię, wzywając do zmiany przepisów dotyczących aktywów posiadanych w innym państwie członkowskim UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) („Modelo 720”). Chociaż Komisja jest zdania, że Hiszpania ma prawo wymagać od podatników dostarczania jej organom informacji na temat określonych aktywów posiadanych za granicą, grzywny nakładane za nieprzestrzeganie tych przepisów są nieproporcjonalne. Ponieważ grzywny są znacznie wyższe niż kary stosowane w czysto krajowych okolicznościach, przepisy te mogą zniechęcać przedsiębiorstwa i osoby prywatne do inwestowania lub mobilności transgranicznej w ramach jednolitego rynku. Przepisy te są zatem dyskryminacyjne i sprzeczne z podstawowymi wolnościami UE. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciwko władzom hiszpańskim do Trybunału Sprawiedliwości UE.

MEMO/17/234

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar