Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Paket o povredama propisa za veljaču: ključne odluke

Bruxelles, 15. veljače 2017.

Paket o povredama propisa za veljaču: ključne odluke

Pregled prema područjima politika

U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Europska komisija pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući šest službenih opomena, 50 obrazloženih mišljenja, sedam upućivanja Sudu Europske unije i tri zaključenja) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 103 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Dodatne informacije o postupku EU-a zbog povrede propisa: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa.

1. Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

(Dodatne informacije: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

Obrazložena mišljenja

Zdravlje i sigurnost: Komisija poziva PORTUGAL da dostavi obavijest o prenošenju Direktive o elektromagnetskim poljima

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Portugalu zbog neobavješćivanja o prenošenju Direktive o zaštiti radnika od elektromagnetskih polja (Direktiva 2013/35/EU) u svoje nacionalno zakonodavstvo. Opća načela zaštite zdravlja i sigurnosti radnika utvrđena su u Okvirnoj direktivi (Direktiva Vijeća 89/391/EEZ). Direktivom o elektromagnetskim poljima ta se načela prilagođavaju posebnim rizicima koji proizlaze iz elektromagnetskih polja. U Direktivi se dodatno utvrđuju zahtjevi kojima se od poslodavaca traži da procijene rizike koji proizlaze iz izloženosti elektromagnetskim poljima na radnome mjestu i, prema potrebi, da uspostave preventivne i zaštitne mjere za uklanjanje tih rizika ili njihovo smanjenje na najmanju moguću mjeru. Njome se utvrđuju i posebne granične vrijednosti izloženosti koje se ne smiju prekoračiti. Države članice morale su donijeti zakone i ostale propise za usklađivanje s Direktivom o elektromagnetskim poljima do 1. srpnja 2016. i o tome su trebale odmah obavijestiti Komisiju. Budući da portugalska tijela tek pripremaju potrebne mjere za prenošenje, ali još nisu obavijestila Komisiju o konačnom donošenju i stupanju na snagu potrebnih mjera, Komisija je odlučila poslati obrazloženo mišljenje. Ako portugalska tijela ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

Slobodno kretanje radnika: Komisija od osam država članica zahtijeva da dostave obavijesti o potpunom prenošenju Direktive u cilju lakšeg rada građana EU-a u inozemstvu

Komisija je odlučila poslati obrazložena mišljenja Austriji, Cipru, Češkoj, Estoniji, Litvi, Luksemburgu, Portugalu i Rumunjskoj zbog neobavješćivanja o potpunom prenošenju Direktive o pravima građana EU-a da rade u drugim državama članicama (Direktiva 2014/54/EU) u svoja nacionalna zakonodavstva. Cilj je te Direktive pomoći ljudima koji rade ili traže posao u nekoj drugoj državi članici EU-a da lakše ostvaruju pravo na slobodno kretanje koje im je dodijeljeno zakonodavstvom Unije. Njome se predviđaju mjere za pomoć i zaštitu građana koji mijenjaju državu zaposlenja, osiguravanje boljeg pristupa informacijama, uklanjanje diskriminacije na temelju državljanstva u odnosu na pristup zaposlenju, plaću i ostale radne uvjete te za uklanjanje postojećih neopravdanih prepreka slobodnom kretanju. Države članice bile su obvezne prenijeti tu Direktivu i obavijestiti Komisiju o nacionalnim mjerama prenošenja do 21. svibnja 2016. Nastavno na službene opomene koje je Komisija poslala u rujnu 2016., Europska komisija odlučila im je poslati obrazložena mišljenja. Ako tijela tih država članica ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

Upućivanje radnika: Komisija poziva devet država članica da dostave obavijesti o potpunom prenošenju Direktive o provedbi

Komisija je danas odlučila uputiti obrazložena mišljenja Češkoj, Cipru, Španjolskoj, Hrvatskoj, Luksemburgu, Portugalu, Rumunjskoj, Švedskoj i Sloveniji zbog neobavješćivanja o potpunom prenošenju Direktive (Direktiva 2014/67/EU) u svoja nacionalna zakonodavstva. Tom se Direktivom uspostavljaju mjere i kontrolni mehanizmi potrebni za bolju i ujednačeniju praktičnu provedbu i primjenu upućivanja radnika, kako se zahtijeva u skladu s Direktivom 96/71/EZ. Države članice morale su donijeti zakone i ostale propise za usklađivanje s Direktivom o provedbi upućivanja radnika do 18. lipnja 2016. i o tome su trebale odmah obavijestiti Komisiju. Budući da tijela tih država članica još nisu obavijestila Komisiju o donošenju potrebnih mjera, Komisija im je odlučila poslati obrazložena mišljenja. Ako nacionalna tijela ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

 

2. Energija

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Obrazloženo mišljenje

Komisija zahtijeva od LATVIJE da u potpunosti uskladi svoje propise s Direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada

Europska komisija zahtijeva od Latvije da pravilno prenese sve zahtjeve iz Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (Direktiva 2010/31/EU) u nacionalno zakonodavstvo. Zgrade predstavljaju 40 % potrošnje energije i 36 % emisija CO2 u EU-u. Pravilna provedba Direktive ključna je za postizanje energetskih i klimatskih ciljeva EU-a te za pružanje veće koristi i pomoć potrošačima da uštede na računima za energiju. Države članice moraju utvrditi i primjenjivati minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti za nove i postojeće zgrade, osigurati certifikaciju energetske učinkovitosti zgrada i zahtijevati redovite preglede sustava grijanja i klimatizacije. Osim toga, Direktivom se od država članica zahtijeva da osiguraju da su od 2021. godine sve nove zgrade „približno nulte energije”. Stav je Komisije da nisu ispunjeni svi zahtjevi Direktive. Konkretno, energetski certifikati koji se moraju izdati prilikom izgradnje, prodaje ili iznajmljivanja zgrade novom stanaru nisu obvezni u Latviji, već bi ih trebalo izdati samo na zahtjev kupca, stanara ili najmoprimca. Direktivom se zahtjeva i da se energetski certifikati objave na vidljivom mjestu u zgradama koje javnost često posjećuje, dok se nacionalnim zakonodavstvom te obveze ograničavaju na zgrade u javnom vlasništvu. Konačno, ima više izuzeća od onih predviđenih u Direktivi i nema dovoljno provedbenih mehanizama kako bi se osiguralo poštovanje zahtjeva iz Direktive. Latvija ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela za rješavanje tog pitanja; u protivnom, Komisija može odlučiti uputiti latvijska nadležna tijela Sudu Europske unije.

 

3. Okoliš

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Upućivanja Sudu Europske unije

Otpad: Komisija upućuje IRSKU Sudu jer nije nadogradila infrastrukturu za pročišćavanje otpadnih voda

Europska komisija upućuje Irsku Sudu Europske unije zbog toga što nije osigurala da se komunalne otpadne vode u 38 aglomeracija širom zemlje prikupljaju i pročišćavaju na odgovarajući način radi sprečavanja opasnosti po ljudsko zdravlje i okoliš. U skladu s pravom EU-a (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ), manji i veći gradovi moraju prikupljati i pročišćavati svoje komunalne otpadne vode jer nepročišćene otpadne vode mogu ugroziti zdravlje ljudi i onečistiti jezera, rijeke, tlo te obalne i podzemne vode. Tih su 38 aglomeracija (gradovi i naselja) čija infrastruktura za obradu otpadnih voda nije odgovarajuća: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakily, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Pasage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal i Waterford City. U odluci o upućivanju izražava se i zabrinutost zbog propusta da se osigura izdavanje odgovarajuće dozvole za rad za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracija Arklow i Castlebridge. Komisija je u rujnu 2013. protiv Irske pokrenula postupak zbog povrede propisa, a u rujnu 2015. i u rujnu 2016. uputila joj je upozorenja. Prema nedavnom izvješću Komisije o provedbi politike i propisa EU-a o okolišu u državama članicama, jedan je od glavnih izazova s kojima se suočava Irska održavanje važnih ulaganja potrebnih za vodne usluge, zbog prijeko potrebnih ulaganja u infrastrukturu za otpadne vode. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

Odlagališta otpada: Komisija upućuje RUMUNJSKU Sudu Europske unije zbog nezakonitih odlagališta

Europska komisija upućuje Rumunjsku Sudu Europske unije zbog toga što nije zatvorila ni sanirala 68 ilegalnih odlagališta otpada, što predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi i za okoliš. Unatoč prethodnim upozorenjima Komisije Rumunjska nije poduzela mjere protiv 68 neusklađenih odlagališta otpada, kako je propisano Direktivom o odlagalištima (Direktiva Vijeća 1999/31/EZ). U skladu s tom Direktivom države članice moraju prikupljati i odlagati otpad na način kojim se ne ugrožavaju zdravlje ljudi i okoliš te se zabranjuje ostavljanje otpada, divlje odlaganje ili nekontrolirano zbrinjavanje otpada. Rumunjska je bila dužna zatvoriti i sanirati ta neodgovarajuća komunalna i industrijska odlagališta otpada do 16. srpnja 2009. Zbog nedovoljnog napretka u rješavanju tog pitanja Komisija je u rujnu 2015. uputila dodatno obrazloženo mišljenje u kojem poziva rumunjska tijela da na odgovarajući način riješe pitanje 109 nekontroliranih odlagališta koja i dalje predstavljaju prijetnju za ljudsko zdravlje i okoliš iako više nisu u funkciji. Postignut je određen napredak, no za 68 odlagališta potrebne mjere za čišćenje i zatvaranje još nisu bile završene do prosinca 2016. U nastojanju da potakne Rumunjsku da ubrza taj proces Komisija upućuje rumunjska tijela Sudu Europske unije. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

Obrazložena mišljenja

Otpad: Komisija poziva AUSTRIJU da prenese propise EU-a o otpadu

Europska komisija zahtijeva od Austrije da svoje nacionalno zakonodavstvo u potpunosti uskladi s propisima EU-a o otpadu (Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 o izmjeni Okvirne direktive o otpadu, Direktiva 2008/98/EZ). Okvirnom direktivom o otpadu nastoje se na najmanju moguću mjeru svesti negativni učinci stvaranja otpada i gospodarenja otpadom na ljudsko zdravlje i okoliš. Direktivom se također nastoji smanjiti iskorištavanje resursa uz stavljanje naglaska na sprečavanje, ponovnu uporabu i recikliranje, čime se postiže bolje kružno gospodarstvo. Države članice morale su do 31. srpnja 2016. donijeti mjere potrebne za usklađivanje s tom Direktivom. Nakon što je Austrija propustila prvotni rok, Europska komisija poslala je službenu opomenu u rujnu 2016. Austrija je donijela određene mjere, ali i dalje postoji nekoliko točaka neusklađenosti regulatornog okvira, kao što su odredbe koje se odnose na formulu za energetsku učinkovitost i energetsku oporabu otpada u skladu s hijerarhijom otpada. Komisija je stoga odlučila poslati obrazloženo mišljenje. Austrija ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o mjerama koje je poduzela za rješavanje tog pitanja. U protivnom, Komisija može predmet uputiti Sudu Europske unije.

Otpad: Komisija zahtijeva od BELGIJE da revidira regionalne mjere gospodarenja otpadom i sprečavanja stvaranja otpada

Komisija zahtijeva od Belgije da donese i ažurira planove za sprječavanje stvaranja otpada i gospodarenje otpadom te ih uskladi s ciljevima zakonodavstva EU-a o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ) i načelima kružnog gospodarstva. Svrha je tih planova i programa smanjiti utjecaj otpada na okoliš i ljudsko zdravlje te poboljšati učinkovitost iskorištavanja resursa u cijeloj Uniji. Države članice trebaju svoje planove gospodarenja otpadom preispitati barem svakih šest godina i prema potrebi ih revidirati. Belgija nije revidirala, proširila niti zamijenila postojeći plan gospodarenja otpadom za Valonsku regiju (Obzor 2010.) te nije poboljšala njegovu komponentu o sprečavanju stvaranja otpada. S obzirom na to da Belgija zaostaje s ažuriranjem te se očekuje da će se novi dokumenti o otpadu donijeti tek kasnije ove godine, Komisija je odlučila poslati obrazloženo mišljenje. Ako Belgija ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

Buka: Komisija zahtijeva od MAĐARSKE da donese mjere o buci iz okoliša

Europska komisija poziva Mađarsku da izradi propisane strateške karte buke i akcijske planove čija se izrada zahtijeva propisima EU-a (Direktiva o buci, Direktiva 2002/49/EZ) kako bi se smanjilo onečišćenje bukom u EU-u. Buka iz okoliša, koja nastaje zbog cestovnog, željezničkog i zračnog prometa, industrije, izgradnje i drugih aktivnosti na otvorenom, nakon onečišćenja zraka drugi je glavni razlog za preranu smrt. Direktivom o buci propisuje se da države članice pripreme i objave svakih pet godina karte buke i akcijske planove za upravljanje bukom za veća naseljena područja, glavne ceste, željezničke putove i zračne luke. Komisija je u travnju 2016. poslala Mađarskoj službenu opomenu. Iako je postignut određeni napredak, mađarska tijela ipak nisu izradila propisane karte buke za aglomeraciju Budimpešte ni propisane akcijske planove za glavne ceste i glavne mađarske željezničke putove niti su o tome obavijestila Komisiju. Komisija je stoga odlučila uputiti obrazloženo mišljenje. Ako Mađarska ne postupi u skladu s navedenim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

Dobrobit životinja: Komisija zahtijeva od ITALIJE da donese mjere o zaštiti laboratorijskih životinja

Europska Komisija poziva Italiju da svoje nacionalno zakonodavstvo u potpunosti uskladi s propisima EU-a o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (Direktiva 2010/63/EU). Tom Direktivom, koja se trebala prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 10. studenoga 2012., omogućuje se visoka razina dobrobiti životinja te se istodobno osigurava pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Njome se želi i smanjiti na najmanju mjeru broj životinja koje se koriste u pokusima te se u njoj propisuje upotreba alternativnih pristupa ako je moguće. Italija je prenijela Direktivu u ožujku 2014. Međutim, potrebno je nešto poduzeti u pogledu nekoliko točaka neusklađenosti. Standardi povezani s dobrobiti životinja, koji su utvrđeni Direktivom, u određenim su aspektima u talijanskom zakonodavstvu ispod propisane razine, a Italija se poziva na svoje navodno više standarde u pogledu drugih pitanja, čime se može poremetiti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Komisija je u travnju 2016. poslala službenu opomenu. S obzirom na to da i dalje postoje ozbiljni problemi s usklađenošću, Komisija je odlučila poslati obrazloženo mišljenje. Ako talijanska tijela ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

Otpad: Komisija poziva ITALIJU da donese i revidira regionalne mjere gospodarenja otpadom

Komisija zahtijeva od Italije da donese i ažurira planove gospodarenja otpadom te ih uskladi s ciljevima zakonodavstva EU-a o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ) i s načelima kružnog gospodarstva. Svrha je tih planova smanjiti utjecaj otpada na okoliš i ljudsko zdravlje te poboljšati učinkovitost iskorištavanja resursa u cijeloj Uniji. Države članice trebaju svoje planove gospodarenja otpadom preispitati barem svakih šest godina i prema potrebi ih revidirati. Nekoliko talijanskih regija (Abruzzo, Basilicata, Autonomna pokrajina Bolzano, Emilia-Romagna, Furlanija-Julijska krajina, Ligurija, Pijemont, Sardinija i Sicilija) nije revidiralo svoje planove gospodarenja otpadom donesene 2008. ili ranije. Komisija je stoga odlučila poslati obrazloženo mišljenje. Ako talijanska tijela ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

Onečišćenje zraka: Komisija upozorava NJEMAČKU, FRANCUSKU, ŠPANJOLSKU, ITALIJU i UJEDINJENU KRALJEVINU o trajnim prekoračenjima razina onečišćenja zraka

Europska komisija šalje posljednja upozorenja Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Italiji i Ujedinjenoj Kraljevini zato što nisu ništa poduzele u pogledu opetovanih prekoračenja graničnih vrijednosti za dušikov dioksid (NO2) povezanih s onečišćenjem zraka. Onečišćenje dušikovim dioksidom predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje. Većina emisija potječe iz cestovnog prometa. Europska komisija zahtijeva od pet država članica da poduzmu mjere za osiguranje dobre kvalitete zraka i zaštitu javnog zdravlja. Svake godine više od 400 000 građana EU-a prerano umre zbog loše kvalitete zraka, a milijuni njih imaju respiratorne i kardiovaskularne bolesti uzrokovane onečišćenjem zraka. Trajno visoke razine dušikova dioksida (NO2) uzrokovale su gotovo 70 000 slučajeva prerane smrti u Europi 2013., što je gotovo triput više od broja smrtnih slučajeva u prometnim nesrećama u toj godini. Zakonodavstvom EU-a o kvaliteti zraka (Direktiva 2008/50/EZ) propisuju se granične vrijednosti za onečišćujuće tvari u zraku, uključujući dušikov dioksid.U slučaju prekoračenja tih graničnih vrijednosti od država članica zahtijeva se da donesu i provedu planove za kvalitetu zraka u kojima se utvrđuju odgovarajuće mjere kako bi se ta situacija što prije okončala. Današnje se obrazloženo mišljenje odnosi na stalna prekoračenja graničnih vrijednosti za dušikov dioksid u: Njemačkoj (28 područja kvalitete zraka, uključujući Berlin, München, Hamburg i Köln); Francuskoj (19 područja kvalitete zraka, među ostalim Pariz, Marseille i Lyon); Ujedinjenoj Kraljevini (16 područja kvalitete zraka, među ostalim London, Birmingham, Leeds i Glasgow); Italiji (12 područja kvalitete zraka, uključujući Rim, Milano i Torino); Španjolskoj (3 područja kvalitete zraka, od kojih je jedno Madrid, a preostala dva obuhvaćaju Barcelonu). Dok tijela država članica trebaju odabrati odgovarajuće mjere za rješavanje problema prekoračenja graničnih vrijednosti za dušikov dioksid, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini treba uložiti još veći napor kako bi se ispunile obveze iz propisa EU-a i zaštitilo javno zdravlje. Ako države članice ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti predmet uputiti Sudu EU-a. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

4. Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

Revizije: Komisija zahtijeva od HRVATSKE, CIPRA, ESTONIJE, POLJSKE, RUMUNJSKE i SLOVENIJE da primijene pravila EU-a o reviziji

Europska komisija zatražila je od Hrvatske, Cipra, Estonije, Poljske, Rumunjske i Slovenije da u potpunosti primijene nova pravila EU-a o reviziji. U Direktivi o reviziji (Direktiva 2014/56/EU o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja) utvrđuju se uvjeti za izdavanje odobrenja i registraciju osoba koje obavljaju zakonske revizije. U njoj se utvrđuju i pravila za neovisnost, objektivnost i profesionalnu etiku koja se odnose na te osobe i okvir za njihov javni nadzor. Izmjenjujući prethodnu Direktivu o revizijama (Direktiva 2006/43/EZ), nova pravila omogućuju veću transparentnost i predvidljivost zahtjeva koji se odnose na osobe koje obavljaju revizije. Izmjenama se dodatno jačaju neovisnost i objektivnost osoba koje obavljaju revizije. Države članice morale su prenijeti ta pravila u nacionalno zakonodavstvo do 17. lipnja 2016. Budući da su propustile izvorni rok, navedenim državama članicama poslane su službene opomene krajem srpnja 2016. Na te su opomene odgovorile obvezujući se da će uskoro donijeti novo zakonodavstvo. Budući da to nisu učinile, današnji je zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Ako Hrvatska, Cipar, Estonija, Poljska, Rumunjska i Slovenija ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmeti protiv njih mogu se uputiti Sudu EU-a.

Izvješća o povredama: Komisija poziva POLJSKU, NIZOZEMSKU, ŠPANJOLSKU i PORTUGAL da primjene pravila EU-a o zviždačima

Komisija je 2015. donijela Provedbenu direktivu u pogledu prijavljivanja stvarnih ili potencijalnih povreda Uredbe o zlouporabi tržišta nadležnim tijelima (Direktivu o zviždačima; Provedbena direktiva Komisije (EU) 2015/2392). Ta je Direktiva dio pravilnika o zlouporabi tržišta i njome se od država članica zahtijeva da uspostave djelotvorne mehanizme radi izvješćivanja o povredama Uredbe o zlouporabi tržišta. Direktiva sadržava odredbe kojima se štite osobe koje prijavljuju te povrede i u njoj se detaljnije navode postupci za zaštitu zviždača i prijavljenih osoba, uključujući daljnja postupanja na temelju prijava koje su podnijeli zviždači i mjere zaštite osobnih podataka. Države članice morale su prenijeti ta pravila u nacionalno zakonodavstvo do 3. srpnja 2016. Budući da Poljska, Nizozemska, Španjolska i Portugal nisu to učinili u predviđenom roku, u rujnu 2016. upućena im je službena opomena. Budući da nema saznanja o prenošenju pravila u nacionalno zakonodavstvo, Komisija Poljskoj, Nizozemskoj, Španjolskoj i Portugalu upućuje obrazloženo mišljenje u kojem od njih zahtijeva da usklade svoje zakonodavstvo o zviždačima s europskim zakonodavstvom. Ako ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu EU-a.

 

5. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća

(Dodatne informacije: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: +32 229 87278)

Službene opomene

Slobodno kretanje robe: Komisija pokreće postupke protiv MAĐARSKE i RUMUNJSKE zbog povrede propisa u području maloprodajne trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Komisija je danas odlučila poslati službene opomene Mađarskoj i Rumunjskoj zbog toga što su njihovi nacionalni propisi o maloprodajnoj trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u suprotnosti s pravom EU-a. U Mađarskoj su trgovci na malo novim zakonom obvezani primjenjivati iste profitne marže na domaće i uvozne poljoprivredne i prehrambene proizvode, unatoč činjenici da na cijenu uvezenih proizvoda utječu promjene tečajne stope stranih valuta. Time bi se moglo odvraćati od prodaje uvezenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u usporedbi s domaćim proizvodima. Komisija je izrazila zabrinutost na temelju načela slobodnog kretanja robe (članak 34. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, UFEU). U Rumunjskoj se od velikih trgovačkih lanaca zahtijeva da najmanje 51 % prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda kupuju od lokalnih proizvođača. To izaziva zabrinutost u pogledu slobodnog kretanja robe. Istim se zakonom od trgovaca na malo zahtijeva i da promiču proizvode rumunjskog porijekla, ograničavajući njihovo odlučivanje o tome koje proizvode staviti u ponudu, što je u suprotnosti sa slobodom poslovnog nastana (članak 49. UFEU)-a.U skladu s pravom EU-a ograničenja tih sloboda dopuštena su samo ako postoji opravdana potreba za zaštitom prevladavajućeg javnog interesa, kao što je javno zdravlje, što se ne može postići manje ograničavajućim mjerama. Ni Mađarska ni Rumunjska nisu dostavile dokaze o tome da su njihove nacionalne mjere opravdane i razmjerne. Mađarska i rumunjska nadležna tijela imaju rok od dva mjeseca za odgovor na argumente koje je iznijela Komisija.

 

Službene opomene, obrazloženo mišljenje i zaključenje

Kašnjenje u plaćanju: Komisija poziva četiri države članice da se usklade s Direktivom o kašnjenju u plaćanju radi zaštite malih i srednjih poduzeća u njihovim poslovnim odnosima

Europska komisija poduzima daljnje korake protiv Grčke, Italije, Slovačke i Španjolske kako bi osigurala pravilnu primjenu Direktive o kašnjenju u plaćanju (Direktiva 2011/7/EU) te spriječila nastanak gubitaka za svoja poduzeća, posebice mala i srednja poduzeća u navedenim zemljama. Kašnjenja u plaćanju negativno utječu na likvidnost i novčane tokove poduzeća, otežavaju njihovo financijsko upravljanje te ih onemogućuju u rastu. Direktivom o kašnjenju u plaćanju vjerovnicima se daju veća prava utvrđivanjem rokova plaćanja za poduzeća i javna tijela pri nabavi robe ili usluga. Ako rokovi plaćanja nisu ispoštovani, poduzećima se jamči pravedna naknada. Kako bi se stalo na kraj raširenoj pojavi kašnjenja u plaćanju, osobito je važno da javne uprave pružaju primjer brzim i transparentnim plaćanjem svojih dobavljača. Komisija od država članica zahtijeva da poduzmu mjere s obzirom na: Grčka: novo zakonodavstvo kojim se ukidaju prava vjerovnika na kamate i naknadu (dopunska službena opomena); Italija: izrazita kašnjenja u plaćanju koja izvršavaju javna tijela (obrazloženo mišljenje); Slovačka: izrazita kašnjenja u plaćanju u sektoru javnog zdravstva (službena opomena); Španjolska: zakonodavstvom se sustavno produljuje zakonski rok plaćanja za 30 dana (službena opomena). Navedene četiri države članice sada imaju rok od dva mjeseca kako bi obavijestile Komisiju o mjerama koje su poduzele za rješavanje tog pitanja. U protivnom, Komisija može predmet protiv Italije, koja je primila obrazloženo mišljenje, uputiti Sudu Europske unije. Komisija je odlučila zaključiti predmet protiv Portugala jer je uskladio svoje nacionalno zakonodavstvo s Direktivom. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

Obrazložena mišljenja

Jedinstveno tržište: Komisija od četiri države članice zahtijeva da prenesu nova pravila o plovilima i komponentama plovila

Komisija je danas odlučila uputiti obrazložena mišljenja Cipru, Finskoj, Irskoj i Rumunjskoj, zahtijevajući od njih da prenesu Direktivu o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon (Direktiva 2013/53/EU). Direktivom o rekreacijskim plovilima uređeni su izgradnja, sigurnost i drugi zahtjevi u pogledu brodova namijenjenih za sport ili razonodu. Države članice navedenu su Direktivu trebale prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 18. siječnja 2016. Navedene četiri države članica još nisu obavijestile Komisiju o potpunom prenošenju te Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Te države članice sada imaju rok od dva mjeseca kako bi obavijestile Komisiju o potpunom prenošenju direktiva. U protivnom, Europska komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu EU-a.

 

Zaključenje

AUSTRIA izmjenjuje sektorsku zabranu vožnje na autocesti A12 u dolini Inna – Komisija zaključuje predmet zbog povrede

Komisija je danas odlučila zaključiti postupak protiv Austrije zbog povrede u vezi s nacionalnim zakonodavstvom kojim se određenim teškim teretnim vozilima zabranjuje vožnja dijelom autoceste A12 u dolini Inna. Komisija je u službenoj opomeni koju je poslala Austriji u srpnju 2016. razmotrila rizik koji bi ta mjera mogla predstavljati u odnosu na ograničavanje slobodnog tranzita, a time i na slobodno kretanje robe (članak 34. UFEU-a). Iako je Austrija dužna u okviru Direktive o kvaliteti zraka (Direktiva 2008/50/EZ) uvesti mjere za smanjenje atmosferskog onečišćenja u dolini Inna, Komisija je smatrala da postoje manje restriktivne mjere za postizanje tog cilja. Austrija je naknadno izmijenila taj propis u listopadu 2016. Komisija pozdravlja te izmjene i sada je u mogućnosti zaključiti postupak zbog povrede.

 

6. Pomorstvo i ribarstvo

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Obrazloženo mišljenje

Komisija poziva RUMUNJSKU da se pridržava načela jednakog pristupa vodama Unije i resursima u Crnom moru

Komisija poziva Rumunjsku da se pridržava načela jednakog pristupa vodama Unije i resursima u Crnom moru. Nakon niza incidenata u kojima su bila uključena plovila pod bugarskom zastavom Komisija je u obrazloženom mišljenju koje je danas poslala Rumunjskoj izrazila mišljenje da je Rumunjska propustila osigurati jednak pristup vodama i resursima EU-a. Režim ravnopravnog pristupa temeljno je načelo zajedničke ribarstvene politike EU-a. U skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ribarski brodovi EU-a imaju jednak pristup vodama i resursima u svima vodama EU-a. Države članice moraju osigurati da plovila pod zastavom drugih država EU-a imaju slobodan pristup vodama koje potpadaju pod njihovu jurisdikciju za potrebe ribarenja. Uz to, države članice moraju osigurati da nacionalna nadležna tijela za nadzor ribarenja prema tim plovilima postupaju na nediskriminirajućoj osnovi. Rumunjska ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela za rješavanje tog pitanja. Nakon toga Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

 

7. Migracije, unutarnji poslovi i građanstvo

(Dodatne informacije: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko - tel.: +32 229 63444)

Obrazložena mišljenja

Migracije: Komisija poziva BELGIJU da u potpunosti provede pravila o jedinstvenoj dozvoli za boravak i rad

Komisija je odlučila Belgiji poslati dopunsko obrazloženo mišljenje pozivajući je da u potpunosti prenese Direktivu o jedinstvenoj dozvoli za boravak i rad (Direktiva 2011/98/EU), koju su sve države članice trebale prenijeti u svoje zakonodavstvo do 25. prosinca 2013. Tom se Direktivom uvodi jedinstveni postupak obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na području države članice EU-a te zajednički skup prava (uključujući jednako postupanje u odnosu na državljane te zemlje) za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici. Do isteka roka za prenošenje Belgija je samo djelomično prenijele Direktivu u nacionalno zakonodavstvo. Komisija je stoga Belgiji u ožujku 2014. poslala službenu opomenu zbog neizvješćivanja o prenošenju, a u travnju 2015. i obrazloženo mišljenje, nakon čega je predmet protiv Belgije u studenome 2015. uputila Sudu Europske unije. Belgija je naknadno obavijestila Komisiju o zakonodavnim postupcima u tijeku, uključujući i na regionalnoj razini, pa je upućivanje predmeta Sudu privremeno odgođeno. Međutim, Direktiva je i dalje samo djelomično prenesena i ne postoji pouzdan vremenski okvir za okončanje tog postupka. Komisija je stoga odlučila belgijskim nadležnim tijelima poslati dopunsko obrazloženo mišljenje. Belgija ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela za usklađivanje svojeg nacionalnog zakonodavstva s pravom EU-a. U protivnom, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv Belgije Sudu Europske unije.

Sigurnosna unija: Komisija poziva CIPAR, FRANCUSKU i RUMUNJSKU da u potpunosti provedu europska pravila o prekursorima eksploziva

Europska komisija zahtijeva od Cipra, Francuske i Rumunjske da osiguraju punu provedbu Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva. Uredba, koja je stupila na snagu 2. rujna 2014., važan je dio zakonodavstva kojim se ograničuje i kontrolira pristup nizu opasnih kemikalija kojima bi se mogli koristiti teroristi za proizvodnju eksploziva kućne izrade. Cipar, Francuska i Rumunjska još uvijek nisu definirali potrebna pravila o utvrđivanju kazni koje se primjenjuju za povredu Uredbe. Komisija je stoga odlučila poslati obrazložena mišljenja navedenim državama članicama pozivajući ih da poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurale da se kazne primjenjuju u skladu s Uredbom. Uz to, Francuska i Rumunjska podsjećaju se da moraju osigurati redovitu distribuciju smjernica o prekursorima gospodarskim subjektima (odnosno trgovcima na malo). Ako Cipar, Francuska i Rumunjska u roku od dva mjeseca ne isprave tu situaciju, Komisija može odlučiti uputiti te predmete Sudu EU-a. Pravilna provedba Uredbe o prekursorima eksploziva važan je čimbenik Europskog programa sigurnosti i Komunikacije Komisije o napretku k istinskoj sigurnosnoj Uniji.

 

Zaključenje

Komisija zaključuje postupak protiv NJEMAČKE zbog povrede u vezi s provedbom Zakonika o schengenskim granicama

Komisija je danas odlučila zaključiti postupke zbog povrede protiv Njemačke u vezi sa zakonodavnim okvirom za policijske provjere u unutarnjim graničnim područjima. Njemačka su tijela donijela savjetodavnu odluku kojom se pruža potrebna pravna sigurnost u tom području. Stoga Komisija sada može zaključiti postupak zbog povrede. Komisija općenito potiče države članice da iskoriste mogućnost na temelju Zakonika o schengenskim granicama da obavljaju policijske provjere u pograničnim područjima.

 

8. Mobilnost i promet

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen– tel.: +32 229 56186, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Upućivanja Sudu Europske unije

Promet: Komisija upućuje HRVATSKU, NIZOZEMSKU, PORTUGAL i ŠVEDSKU Sudu Europske unije zbog nepravilne provedbe propisa EU-a o vozačkim dozvolama

Europska komisija odlučila je uputiti Hrvatsku, Nizozemsku, Portugal i Švedsku Sudu Europske unije zbog nepravilnog prenošenja propisa EU-a o vozačkim dozvolama (Direktiva 2006/126/EZ). Komisija je utvrdila nekoliko nedostataka u prenošenju Direktive uključujući: nepravilno prenošenje usklađenih razdoblja valjanosti dozvola u Nizozemskoj, propust Portugala da osigura da jedna osoba ima samo jednu dozvolu te propust Švedske da pravilno prenese uvjete o zdravstvenoj podobnosti, posebno za vozače ovisne o alkoholu. Uz to, Europska komisija odlučila je Sudu uputiti Hrvatsku zbog nepovezivanja s mrežom vozačkih dozvola EU-a („RESPER”) kako se zahtijeva Direktivom 2006/126/EZ. Mrežom RESPER olakšava se međusobna suradnja država članica i osigurava da se dozvole izdaju u skladu s propisima EU-a. Razmjena informacija putem te mreže trebala je započeti 19. siječnja 2013. Komisija je u listopadu 2015. pokrenula spomenute postupke zbog povrede slanjem obrazloženog mišljenja predmetnim državama članicama u lipnju 2016. Budući da one još uvijek nisu ispunile svoje obveze u skladu s Direktivom 2006/126/EZ, Komisija je odlučila uputiti te predmete Sudu. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

9. Oporezivanje i carinska unija

(Dodatne informacije: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Upućivanje Sudu Europske unije

Oporezivanje: Komisija upućuje GRČKU Sudu EU-a zbog primjene snižene stope trošarine na proizvode „Tsipouro” i „Tsikoudià”

Europska komisija upućuje Grčku Sudu EU-a zbog neprimjenjivanja standardne stope trošarine na dva posebna alkoholna pića, „Tsipouro” i „Tsikoudià”. U skladu s pravom EU-a, na etilni alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji alkoholnih pića trebalo bi primjenjivati jednaku stopu trošarina, osim u slučaju izuzeća i odstupanja. Međutim, Grčka nema odstupanje za jaka alkoholna pića Tsipouro ili Tsikoudià te trenutačno primjenjuje sniženu stopu trošarine (50 %) na proizvodnju pića Tsipouro i Tsikoudià i znatno smanjenu stopu (oko 6 %) na proizvodnju tih istih alkoholnih pića u tzv. „dvodnevnim distilerijama” malih proizvođača. Primjenom tih sniženih stopa Grčka povređuje propise EU-a štiteći jaka alkoholna pića proizvedena u zemlji. To je u suprotnosti s načelom kojim se zabranjuje unutarnje oporezivanje koje omogućuje posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili uvođenje bilo kakvog unutarnjeg oporezivanja za proizvode iz drugih država članica koje je veće od onog uvedenog za slične domaće proizvode. Uz to, iako male distilerije uz određene uvjete mogu imati koristi od snižene stope trošarine, ona ne smije biti niža od 50 % od uobičajene nacionalne stope. Primjenom znatno smanjene stope, grčkim programom za dvodnevne distilerije ne poštuju se ti uvjeti. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

 

Obrazloženo mišljenje

Oporezivanje: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da osigura razmjernost propisa o imovini u inozemstvu

Europska komisija danas je Španjolskoj poslala obrazloženo mišljenje u kojem od nje traži da izmijeni propise o imovini koja se drži u drugoj državi članici EU-a ili državi članici Europskoga gospodarskog prostora (EGP) („Modelo 720”). Iako Komisija smatra da Španjolska ima pravo zahtijevati od poreznih obveznika da nadležnim tijelima dostave informacije o određenoj imovini u inozemstvu, na neispunjavanje tih propisa primjenjuju se nerazmjerne kazne. Budući da su kazne mnogo više od onih koje se primjenjuju na nacionalne predmete, tim bi se propisima moglo odvraćati poduzeća i pojedince od ulaganja ili seljenja preko granica na jedinstvenom tržištu. Takve su odredbe stoga diskriminirajuće i u suprotnosti s temeljnim slobodama EU-a. Ako u roku od dva mjeseca Španjolska ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može uputiti Španjolsku Sudu EU-a.

MEMO/17/234

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar