Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Únorové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí

Brusel 15. února 2017

Únorové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí

Přehled podle oblastí politiky

Evropská komise ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí se týkají různých odvětví a politik EU a usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU v zájmu občanů a podniků.

Hlavní rozhodnutí přijatá Komisí (včetně šesti výzev, 50 odůvodněných stanovisek, sedmi případů postoupení věci Soudnímu dvoru Evropské unie a tří uzavřených případů) jsou uvedena níže podle jednotlivých oblastí politiky. Komise rovněž uzavírá 103 případů, kde záležitosti s dotčenými členskými státy byly vyřešeny, aniž by Komise musela pokračovat v řízení.

Další informace o řízení EU o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12. Podrobnější informace o všech rozhodnutích o nesplnění povinnosti naleznete zde.

1. Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

(Další informace: Christian Wigand – tel.: +32 22962253, Sara Soumillion – tel.: +32 22967094)

Odůvodněná stanoviska

Zdraví a bezpečnost: Komise vyzývá PORTUGALSKO, aby oznámilo provedení směrnice o elektromagnetických polích

Evropská komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Portugalsku, jelikož neoznámilo provedení směrnice o ochraně pracovníků před účinky elektromagnetických polí (směrnice 2013/35/EU) ve svých právních předpisech. Obecné zásady ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků jsou stanoveny v rámcové směrnici (směrnice Rady 89/391/EHS). Směrnice o elektromagnetických polích přizpůsobuje tyto zásady zvláštním rizikům spojeným s elektromagnetickými poli. Směrnice rovněž dále specifikuje požadavky pro zaměstnavatele, kteří musí vyhodnotit rizika vyplývající z expozice elektromagnetickým polím na pracovišti a v případě potřeby zavést preventivní a ochranná opatření za účelem odstranění těchto rizik nebo jejich snížení na minimum. Stanoví také specifické nejvyšší přípustné hodnoty, které by se neměly překračovat. Své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí o elektromagnetických polích měly členské státy uvést v účinnost do 1. července 2016 a měly o tom bez prodlení uvědomit Komisi. Vzhledem k tomu, že portugalské orgány nezbytná prováděcí opatření teprve připravují, ale ještě neoznámily Komisi jejich konečné přijetí a vstup v platnost, Komise se rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko. Jestliže portugalské orgány nezareagují do dvou měsíců, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

Volný pohyb pracovníků: Komise žádá osm členských států, aby oznámily úplné provedení směrnice, jež má občanům EU usnadnit výkon práce v zahraničí

Komise se rozhodla zaslat odůvodněná stanoviska Rakousku, Kypru, České republice, Estonsku, Litvě, Lucembursku, Portugalsku a Rumunsku, jelikož tyto země neoznámily úplné provedení směrnice týkající se práva občanů EU pracovat v jiném členském státě (směrnice 2014/54/EU) ve svých vnitrostátních právních předpisech. Cílem této směrnice je pomoci lidem pracujícím nebo hledajícím práci v jiné zemi EU snadněji vykonávat právo na volný pohyb, které jim zaručuje právo EU. Směrnice stanoví opatření na podporu a ochranu občanů Unie využívajících mobility, aby jim zajistila lepší přístup k informacím o právu na volný pohyb, ochranu před diskriminací na základě státní příslušnosti, pokud jde o přístup k zaměstnání, podmínky týkající se odměňování a jiné pracovní podmínky, a rovněž aby odstranila neodůvodněné překážky pro volný pohyb. Členské státy měly povinnost tuto směrnici provést a sdělit Komisi opatření k jejímu provedení ve vnitrostátním právu do 21. května 2016. V návaznosti na výzvy zaslané Komisí v září 2016 se Evropská komise rozhodla zaslat jim odůvodněná stanoviska. Jestliže orgány těchto členských států nezareagují do dvou měsíců, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

Vysílání pracovníků: Komise žádá devět členských států, aby oznámily úplné provedení směrnice o prosazování práva

Evropská komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněná stanoviska České republice, Kypru, Španělsku, Chorvatsku, Lucembursku, Portugalsku, Rumunsku, Švédsku a Slovinsku, jelikož tyto země neoznámily úplné provedení směrnice (směrnice 2014/67/EU) ve svých vnitrostátních právních předpisech; tato směrnice stanoví opatření a kontrolní mechanismy nezbytné pro lepší a jednotnější provádění, uplatňování a praktické prosazování práv v oblasti vysílání pracovníků, jak požaduje směrnice 96/71/ES. Své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí o prosazování předpisů v oblasti vysílání pracovníků měly členské státy uvést v účinnost do 18. června 2016 a měly o tom bez prodlení uvědomit Komisi. Vzhledem k tomu, že orgány těchto členských států dosud Komisi o přijetí nezbytných opatření neuvědomily, Komise se rozhodla jim zaslat odůvodněná stanoviska. Jestliže vnitrostátní orgány nezareagují do dvou měsíců, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

 

2. Energetika

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

Odůvodněné stanovisko

Komise žádá LOTYŠSKO, aby zajistilo plný soulad se směrnicí o energetické náročnosti budov

Evropská komise požádala Lotyšsko, aby náležitě provedlo veškeré požadavky směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU) ve vnitrostátním právu. V EU připadá na budovy 40 % spotřeby energie a 36 % emisí CO2. Správné provedení směrnice má zásadní význam pro dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu, jakož i pro zlepšení pohodlí, a spotřebitelům pomůže šetřit peníze za účty za energie. Členské státy musí zavést a uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost nových a stávajících budov, zajistit certifikaci energetické náročnosti budov a zavést povinné pravidelné inspekce topných soustav a klimatizačních systémů. Členské státy mají podle směrnice navíc zajistit, aby od roku 2021 měly všechny nové budovy „téměř nulovou spotřebu energie“. Podle názoru Komise však dosud nebyly splněny všechny požadavky směrnice. Zejména certifikáty energetické náročnosti, které musí být vydány při výstavbě, prodeji nebo pronájmu budovy novému nájemci, nejsou v Lotyšsku povinné, ale mají se vydávat pouze na žádost nabyvatele nebo nájemce. Směrnice rovněž požaduje, aby byly v budovách často navštěvovaných veřejností certifikáty energetické náročnosti vystaveny na viditelném místě, avšak vnitrostátní právní předpisy omezují tyto povinnosti na budovy ve veřejném vlastnictví. Kromě toho také existuje více výjimek, než jak stanoví uvedená směrnice, a nejsou zavedeny dostatečné donucovací mechanismy, které by zajišťovaly soulad s požadavky směrnice. Lotyšsko má dva měsíce na to, aby Evropské komisi oznámilo opatření, jež přijalo za účelem zjednání nápravy. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že případ lotyšských orgánů postoupí Soudnímu dvoru EU.

 

3. Životní prostředí

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 22993321)

Postoupení případů Soudnímu dvoru Evropské unie

Odpady: Komise žaluje IRSKO u Soudního dvora, protože nezajistilo modernizaci infrastruktury pro čištění odpadních vod

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru EU případ Irska, jelikož tato země nezajistila, že se budou městské odpadní vody v 38 aglomeracích v celé zemi shromažďovat a zpracovávat odpovídajícím způsobem, aby se předešlo vážným rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí. Podle práva EU (směrnice Rady 91/271/EHS) musí obce a města odvádět a čistit městské odpadní vody, protože nečištěné odpadní vody mohou ohrozit lidské zdraví a znečišťovat jezera, řeky, půdu a pobřežní a podzemní vody. Jedná se o těchto 38 aglomerací (města a sídla) s nedostatečnou infrastrukturou pro odpadní vody: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakily, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Pasage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal a Waterford City. V rozhodnutí o postoupení tohoto případu byly rovněž vyjádřeny další obavy ohledně toho, že nebylo zajištěno vydání řádné provozní licence pro čistírny odpadních vod, které obsluhují aglomerace Arklow a Castlebridge. Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti Irsku v září 2013, po němž následovala v září 2015 a září 2016 upozornění. Podle nedávné zprávy Komise o provádění politiky v oblasti životního prostředí a práva EU v členských státech je jedním z největších problémů, kterým Irsko čelí, zachování důležitých investic nutných pro vodohospodářské služby, a to s ohledem na naléhavou potřebu investovat do vodohospodářské infrastruktury. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

Skládky: Komise předkládá Soudnímu dvoru EU případ RUMUNSKA kvůli nelegálním skládkám

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru EU případ Rumunska kvůli tomu, že neuzavřelo a nesanovalo 68 nelegálních skládek, které představují vážné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Navzdory dřívějším varováním ze strany Komise Rumunsko nepřijalo opatření proti 68 nevyhovujícím skládkám, jak to vyžaduje směrnice EU o skládkách odpadů (směrnice Rady 1999/31/ES). Tato směrnice stanoví, že členské státy musí využívat a odstraňovat odpad způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, a zakazuje svévolné vyhazování, vysypávání nebo nekontrolované odstraňování odpadů. Rumunsko mělo povinnost uzavřít a sanovat tyto nevyhovující komunální a průmyslové skládky do 16. července 2009. V důsledku nedostatečného pokroku při řešení tohoto problému zaslala Komise v září 2015 další odůvodněné stanovisko, v němž naléhavě vyzvala rumunské orgány, aby řádně vyřešily 109 nekontrolovaných skládek, které – přestože nejsou v provozu – stále představují hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí. Došlo k určitému pokroku, ale v případě 68 skládek nebyla do prosince 2016 stále ještě přijata nezbytná opatření k jejich vyčištění a uzavření. Ve snaze donutit Rumunsko k urychlení tohoto procesu Komise nyní předkládá případ rumunských orgánů Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Odůvodněná stanoviska

Odpady: Komise vyzývá RAKOUSKO, aby provedlo pravidla EU pro nakládání s odpady

Evropská komise žádá Rakousko, aby plně sladilo svou právní úpravu s pravidly EU pro nakládání s odpady (směrnice Komise (EU) 2015/1127, kterou se mění rámcová směrnice o odpadech, směrnice 2008/98/ES). Cílem směrnice o odpadech je minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Směrnice dále usiluje o snížení spotřeby zdrojů a zaměřuje se na předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a recyklaci, čímž přispívá k rozvoji oběhového hospodářství. Členské státy měly povinnost přijmout opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. července 2016. Poté, co Rakousko nedodrželo původní lhůtu, zaslala mu Komise v září 2016 výzvu. Rakousko přijalo určitá opatření, ale řada nesrovnalostí v regulačním rámci stále přetrvává – jedná se například o ustanovení týkající se vzorce energetické účinnosti a využívání energie z odpadů v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko. Rakousko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření přijatá k nápravě nedostatků. V opačném případě může být případ postoupen Soudnímu dvoru EU.

Odpady: Komise žádá BELGII, aby revidovala regionální opatření pro nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů

Komise vyzývá Belgii, aby přijala a aktualizovala plány týkající se nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů v souladu s cíli právních předpisů EU o odpadech (směrnice 2008/98/ES) a oběhového hospodářství. Tyto plány a programy mají zmírnit dopad odpadů na lidské zdraví a životní prostředí a zlepšit účinnost využívání zdrojů v celé EU. Členské státy musí přinejmenším jednou za šest let nově zhodnotit své plány týkající se nakládání s odpady a náležitě je zrevidovat. Belgie nezrevidovala, neprodloužila ani nenahradila stávající plán nakládání s odpady pro region Valonsko (Horizont 2010) a nezdokonalila tu část plánu, která se týká předcházení vzniku odpadů. Vzhledem k tomu, že Belgie má zpoždění s aktualizací a očekává se, že nové dokumenty ohledně odpadů budou přijaty až v průběhu tohoto roku, Komise zasílá odůvodněné stanovisko. Jestliže Belgie nezareaguje do dvou měsíců, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

Hluk: Komise žádá MAĎARSKO, aby přijalo opatření týkající se hluku ve venkovním prostředí

Evropská komise vyzývá Maďarsko, aby vytvořilo požadované strategické hlukové mapy a akční plány, jak požadují pravidla EU (směrnice o hluku, směrnice 2002/49/ES) pro účely omezení hlukového znečištění v EU. Hluk v životním prostředí způsobený silniční, železniční a leteckou dopravou, průmyslem, stavebnictvím a některými jinými venkovními činnostmi je hned po znečištění ovzduší druhou hlavní příčinou předčasných úmrtí. Směrnice o hluku vyžaduje, aby členské státy pro větší městské oblasti, hlavní silnice, železniční tratě a letiště vypracovávaly a každých pět let zveřejňovaly hlukové mapy a akční plány pro řešení problémů s hlukem. Komise zaslala Maďarsku v dubnu 2016 výzvu. I když bylo dosaženo určitého pokroku, maďarské orgány stále ještě nevypracovaly a nesdělily Komisi požadované strategické hlukové mapy pro aglomeraci Budapešť a požadované akční plány pro hlavní silnice a hlavní železniční trati v zemi. Komise se proto rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko. Jestliže Maďarsko nezareaguje do dvou měsíců, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

Dobré životní podmínky zvířat: Komise vyzývá ITÁLII, aby přijala opatření na ochranu laboratorních zvířat

Evropská komise vyzývá Itálii, aby plně sladila svou právní úpravu s pravidly EU pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely (směrnice 2010/63/EU). Tato směrnice, která měla být ve vnitrostátním právu provedena do 10. listopadu 2012, zajišťuje vysokou úroveň dobrých životních podmínek zvířat a současně zajišťuje řádné fungování vnitřního trhu. Jejím cílem je rovněž snížit na minimum počet zvířat používaných při pokusech a vyžaduje použít alternativy tam, kde je to možné. Itálie směrnici provedla v březnu 2014. Je však třeba vyřešit řadu nesrovnalostí. V některých aspektech zachovává italské právo nižší normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, než jsou normy stanovené směrnicí, zatímco na jiné aspekty uplatňuje Itálie své údajně vyšší normy, což může narušit řádné fungování vnitřního trhu. V dubnu 2016 zaslala Komise výzvu. Jelikož nadále přetrvávají zásadní problémy se souladem, Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko. Jestliže italské orgány nezareagují do dvou měsíců, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

Odpady: Komise vyzývá ITÁLII, aby přijala a revidovala regionální opatření pro nakládání s odpady

Komise vyzývá Itálii, aby přijala a aktualizovala plány týkající se nakládání s odpady v souladu s cíli právních předpisů EU o odpadech (směrnice 2008/98/ES) a oběhového hospodářství. Tyto plány mají zmírnit dopad odpadů na lidské zdraví a životní prostředí a zlepšit účinnost využívání zdrojů v celé EU. Členské státy musí přinejmenším jednou za šest let nově zhodnotit své plány týkající se nakládání s odpady a náležitě je zrevidovat. Několik italských regionů (Abruzzi, Basilicata, samosprávná provincie Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Ligurie, Piedmont, Sardinie a Sicílie) nerevidovalo své plány pro nakládání s odpady přijaté v roce 2008 nebo dříve. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko. Jestliže italské orgány nezareagují do dvou měsíců, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

Znečištění ovzduší: Komise varuje NĚMECKO, FRANCII, ŠPANĚLSKO, ITÁLII a SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ kvůli soustavnému překračování limitů znečištění ovzduší

Evropská komise zasílá poslední varování Německu, Francii, Španělsku, Itálii a Spojenému království, jelikož tyto země nevyřešily opakované porušování limitů znečištění ovzduší v případě oxidu dusičitého (NO2). Znečištění NO2 představuje vážné zdravotní riziko. Většina jeho emisí pochází ze silniční dopravy. Evropská komise vyzývá těchto pět členských států, aby přijaly opatření pro zajištění dobré kvality ovzduší a ochranu veřejného zdraví. V EU každoročně předčasně umírá v důsledku špatné kvality ovzduší více než 400 000 občanů. Další miliony lidí trpí nemocemi dýchacího ústrojí a kardiovaskulárními nemocemi způsobenými znečištěním ovzduší. Trvale vysoké úrovně oxidu dusičitého (NO2) způsobily v Evropě v roce 2013 téměř 70 000 předčasných úmrtí, což je číslo téměř třikrát vyšší, než byl počet úmrtí při dopravních nehodách v témže roce. Právní předpisy EU o kvalitě vnějšího ovzduší (směrnice 2008/50/ES) stanoví mezní hodnoty pro látky znečišťující ovzduší, včetně oxidu dusičitého.V případě překročení těchto mezních hodnot se od členských států vyžaduje, aby přijaly a provedly plány kvality ovzduší, které stanoví vhodná opatření, jež mají tuto situaci co nejdříve ukončit. Dnešní odůvodněné stanovisko se týká soustavného překračování mezních hodnot NO2 v těchto zemích: Německo (28 zón kvality ovzduší, včetně Berlína, Mnichova, Hamburku a Kolína nad Rýnem); Francie (19 zón kvality ovzduší, mimo jiné Paříž, Marseille a Lyon); Spojené království (16 zón kvality ovzduší, mimo jiné Londýn, Birmingham, Leeds a Glasgow); Itálie (12 zón kvality ovzduší, včetně Říma, Milána a Turína); Španělsko (tři zóny kvality ovzduší: jedna v Madridu a zbylé dvě v Barceloně). I když si orgány členských států mohou samy zvolit vhodná opatření pro řešení překračování mezních hodnot NO2, je na místní, regionální a celostátní úrovni zapotřebí vyvinout mnohem více úsilí pro splnění povinností vyplývajících z předpisů EU a pro ochranu veřejného zdraví. Jestliže členské státy nezareagují do dvou měsíců, může se Komise rozhodnout postoupit případ Soudnímu dvoru EU. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

4. Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Letizia Lupini – tel.: +32 22951958)

Audity: Komise vyzývá CHORVATSKO, KYPR, ESTONSKO, POLSKO, RUMUNSKO a SLOVINSKO, aby uplatňovaly pravidla EU o auditu

Evropská komise požádala Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko, aby v úplnosti provedly nová pravidla EU o auditu. Směrnice o auditu (směrnice 2014/56/EU o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek) stanoví podmínky pro schvalování a registraci osob odpovědných za provádění povinného auditu. Stanoví také pravidla týkající se nezávislosti, objektivity a profesní etiky, která se na tyto osoby vztahují, a rámec pro jejich veřejnou kontrolu. Tato nová pravidla, kterými se mění předchozí směrnice o auditu (směrnice 2006/43/ES), umožňují větší transparentnost a předvídatelnost požadavků týkajících se osob provádějících audity. Tyto změny ještě více posilují nezávislost a objektivitu osob provádějících audity. Členské státy měly povinnost tato nová pravidla provést ve vnitrostátním právu do 17. června 2016. Jelikož těchto šest členských států nedodrželo původní lhůtu, byly jim na konci července 2016 zaslány výzvy. Členské státy odpověděly na tyto výzvy závazkem, že urychleně přijmou nové právní předpisy. Jelikož tak neučinily, je dnešní žádost odůvodněným stanoviskem. Pokud Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko nezareagují do dvou měsíců, může být tento případ postoupen Soudnímu dvoru EU.

Zprávy o porušení předpisů: Komise žádá POLSKO, NIZOZEMSKO, ŠPANĚLSKO a PORTUGALSKO, aby uplatňovalo pravidla EU týkající se informátorů („whistleblowers“)

V roce 2015 přijala Komise prováděcí směrnici, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení nařízení o zneužívání trhu příslušným orgánům (směrnice o „whistleblowingu“: prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392). Tato směrnice je součástí souboru pravidel o zneužívání trhu a vyžaduje, aby členské státy zavedly účinné mechanismy, které umožní oznamování porušení nařízení o zneužívání trhu. Obsahuje ustanovení na ochranu osob, které takové porušení oznamují, a specifikuje postupy ochrany oznamovatelů a nahlášených osob, včetně následných opatření na základě oznámení ze strany oznamovatelů a ochranu osobních údajů. Členské státy měly povinnost tato nová pravidla provést ve vnitrostátním právu do 3. července 2016. Jelikož Polsko, Nizozemsko, ŠpanělskoPortugalsko tuto původní lhůtu nedodržely, byla jim v září 2016 zaslána výzva. Jelikož Komise nebyla informována o provedení těchto pravidel do vnitrostátního práva, vydává odůvodněné stanovisko pro Polsko, Nizozemsko, Španělsko a Portugalsko, v němž žádá, aby tyto státy uvedly své právní předpisy o whistleblowingu do souladu s právem EU. Jestliže tyto členské státy nezareagují do dvou měsíců, může Komise jejich případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

 

5. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

(Další informace: Lucia Caudet – tel.: +32 22956182, Mirna Talko – tel.: +32 22987278)

Výzvy

Volný pohyb zboží: Komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti proti MAĎARSKU a RUMUNSKU ve věci maloobchodního prodeje zemědělských a potravinářských produktů

Komise se dnes rozhodla zaslat výzvu MaďarskuRumunsku, jelikož vnitrostátní pravidla těchto zemí týkající se maloobchodního prodeje zemědělských a potravinářských produktů jsou v rozporu s právem EU. V Maďarsku ukládá nový zákon maloobchodníkům povinnost uplatňovat tatáž zisková rozpětí na domácí i dovážené zemědělské a potravinářské produkty, a to navzdory skutečnosti, že cena dovážených produktů je podmíněna kolísáním měny a směnných kurzů. To může odrazovat od prodeje dovážených zemědělských a potravinářských produktů ve prospěch domácích produktů. Komise vyjádřila znepokojení na základě zásady volného pohybu zboží (článek 34 Smlouvy o fungování Evropské unie, SFEU). V Rumunsku mají velcí maloobchodníci mají povinnost nakupovat nejméně 51 % potravinářských a zemědělských produktů od místních producentů. Tato situace vzbuzuje znepokojení, pokud jde o svobodu pohybu zboží. Tentýž zákon také vyžaduje, aby maloobchodníci propagovali produkty rumunského původu, což omezuje jejich obchodní rozhodnutí o tom, které produkty budou nabízet, a to je v rozporu se svobodou usazování (článek 49 SFEU).Podle práva EU je omezení těchto svobod povoleno pouze tehdy, když existují oprávněné důvody pro ochranu převažujícího veřejného zájmu, jako je například veřejné zdraví, a nelze přijmout méně omezující opatření. Ani Maďarsko, ani Rumunsko neposkytly důkazy, že jejich vnitrostátní opatření jsou odůvodněná a přiměřená. Maďarské a rumunské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly na argumenty předložené Komisí.

 

Výzvy, odůvodněné stanovisko a uzavření případu

Opožděná platba: Komise vyzývá čtyři členské státy, aby zajistily soulad se směrnicí o opožděných platbách s cílem chránit malé a střední podniky při jejich obchodních vztazích

Evropská komise podniká další kroky proti Řecku, Itálii, Slovensku a Španělsku, aby zajistila správné uplatňování směrnice o opožděných platbách (směrnice 2011/7/EU) a zabránila ztrátám pro podniky – zejména malé a střední podniky – v těchto zemích. Opožděné platby mají negativní dopad na podniky, neboť ovlivňují jejich likviditu a peněžní tok, komplikují jejich finanční řízení a zabraňují jim v růstu. Směrnice o opožděných platbách posiluje práva věřitelů tím, že zavádí lhůty pro platby ze strany podniků a veřejných orgánů při nákupech zboží nebo služeb. Pokud nejsou lhůty pro platby dodrženy, přiznává podnikům nárok na spravedlivou náhradu. Při odrazování od opožděných plateb hrají mimořádně důležitou úlohu orgány veřejné správy, které mají jít příkladem a rychle a transparentně platit svým dodavatelům. Komise žádá o opatření ze strany členských států z těchto důvodů: Řecko: nové právní předpisy odstraňují práva věřitelů na úrok a náhradu (doplňující výzva); Itálie: nepřiměřeně opožděná platba ze strany veřejných orgánů (odůvodněné stanovisko); Slovensko: nepřiměřeně opožděné platby ve veřejném zdravotnictví (výzva); Španělsko: právní předpis, který systematicky prodlužuje zákonnou platební lhůtu o 30 dnů (výzva). Tyto čtyři členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření, jež přijaly za účelem zjednání nápravy. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že případ Itálie, která obdržela odůvodněné stanovisko, postoupí Soudnímu dvoru EU. Komise se rovněž rozhodla ukončit řízení proti Portugalsku, neboť tato země uvedla své vnitrostátní právo do souladu se zmíněnou směrnicí. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Odůvodněná stanoviska

Jednotný trh: Komise žádá čtyři členské státy, aby provedly nová pravidla týkající se lodí a lodního příslušenství

Komise se dnes rozhodla zaslat odůvodněná stanoviska Kypru, Finsku, Irsku a Rumunsku, v nichž žádá, aby provedly směrnici o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (směrnice 2013/53/EU). Směrnice o rekreačních plavidlech se zaměřuje na konstrukci, bezpečnost a jiné požadavky na lodě určené pro sportovní nebo rekreační účely. Směrnice měla být ve vnitrostátním právu členskými státy plně provedena do 18. ledna 2016. Čtyři dotčené členské státy Komisi dosud neoznámily úplné provedení těchto směrnic ve svém vnitrostátním právu. Tyto členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily plné provedení směrnic. V opačném případě se Komise může rozhodnout, že případ postoupí Soudnímu dvoru EU.

 

Uzavření případu

RAKOUSKO mění odvětvový zákaz jízdy na dálnici A12 v údolí Innu – Komise uzavírá řízení o nesplnění povinnosti

Komise se dnes rozhodla ukončit řízení o nesplnění povinnosti proti Rakousku ohledně vnitrostátní právní úpravy, která zakazuje jízdu určitých těžkých nákladních vozidel na jednom úseku dálnice A12 v údolí Innu. Komise ve výzvě, kterou zaslala Rakousku v červenci 2016, zvážila riziko, které by toto opatření mohlo v praxi představovat pro omezení volného tranzitu, a tudíž i volný pohyb zboží (článek 34 SFEU). Rakousko sice musí podle směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší (směrnice 2008/50/ES) zavést opatření ke snížení znečištění ovzduší v údolí Innu, ale Komise se domnívala, že k dosažení tohoto cíle byla k dispozici i méně omezující opatření. Rakousko poté v říjnu 2016 tyto právní předpisy změnilo. Komise tuto změnu vítá, a proto nyní může řízení o nesplnění povinnosti ukončit.

 

6. Námořní záležitosti a rybolov

(Další informace: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 22993321)

Odůvodněné stanovisko

Komise žádá RUMUNSKO, aby zajistilo soulad se zásadou rovného přístupu do vod a ke zdrojům EU v Černém moři

Komise žádá Rumunsko, aby zajistilo soulad se zásadou rovného přístupu do vod a ke zdrojům Unie v Černém moři. V odůvodněném stanovisku zaslaném dnes Rumunsku Komise uvádí, že Rumunsko nezajistilo rovný přístup do vod a ke zdrojům Unie, v návaznosti na řadu situací, které nastaly v souvislosti s plavidly plujícími pod vlajkou Bulharska. Režim rovného přístupu je základní zásadou společné rybářské politiky EU. Rybářská plavidla EU musí mít rovný přístup do vod a ke zdrojům ve všech vodách Unie, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013. Členské státy musí zajistit, aby plavidla plující pod vlajkou jiné země EU měla svobodný přístup do vod spadajících pod jejich jurisdikci za účelem provádění rybolovných činností. Členské státy musí rovněž zajistit, že vnitrostátní orgány odpovědné za kontrolu rybolovu budou s těmito plavidly zacházet nediskriminačním způsobem. Rumunsko má dva měsíce na to, aby informovalo Komisi o opatřeních, jež přijalo za účelem zjednání nápravy, jinak se Evropská komise může rozhodnout, že případ postoupí Soudnímu dvoru EU.

 

7. Migrace, vnitřní věci a občanství

(Další informace: Tove Ernst – tel.: +32 22986764, Katarzyna Kolanko – tel.: +32 22963444)

Odůvodněná stanoviska

Migrace: Komise vyzývá BELGII, aby plně provedla pravidla o jednotném povolení

Komise se rozhodla zaslat Belgii doplňující odůvodněné stanovisko vyzývající k úplnému provedení „směrnice o jednotném povolení“ (směrnice 2011/98/EU), kterou měly všechny členské státy provést nejpozději do 25. prosince 2013. Tato směrnice zavádí jednotný postup vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu EU pro státní příslušníky třetích zemí a společný soubor práv (včetně rovného zacházení ve srovnání se státními příslušníky dané země) pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě. Do vypršení lhůty pro provedení Belgie tuto směrnici provedla pouze částečně. V důsledku toho Komise zaslala Belgii v březnu 2014 výzvu kvůli neoznámení prováděcích opatření a v dubnu 2015 odůvodněné stanovisko a v listopadu 2015 nakonec postoupila případ Belgie Soudnímu dvoru EU. Belgie následně informovala Komisi o právě probíhajících legislativních postupech, a to i na regionální úrovni, a postoupení případu Soudnímu dvoru bylo dočasně pozastaveno. Provedení směrnice je však stále neúplné a neexistuje žádný spolehlivý harmonogram pro jeho dokončení. Komise se proto rozhodla zaslat další odůvodněné stanovisko belgickým orgánům, které mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření přijatá za účelem sladění jejich vnitrostátních právních předpisů s právem EU. Pokud tak neučiní, Komise se může rozhodnout, že případ Belgie postoupí Soudnímu dvoru EU.

Bezpečnostní unie: Komise vyzývá KYPR, FRANCII a RUMUNSKO, aby v úplnosti provedly evropské předpisy o prekurzorech výbušnin

Evropská komise žádá Kypr, FranciiRumunsko, aby zajistily úplné provedení nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 2. září 2014 a je důležitým právním předpisem, který omezuje a kontroluje přístup k několika nebezpečným chemickým látkám, jež mohou teroristé využít ke zhotovování podomácku vyrobených výbušnin. Kypr, Francie a Rumunsko dosud nestanovily požadovaná pravidla ohledně sankcí, které se použijí v případě porušení tohoto nařízení. Komise proto těmto třem členským státům zasílá odůvodněné stanovisko a vyzývá je, aby přijaly veškerá opatření nezbytná k tomu, aby se tyto sankce uplatňovaly v souladu s nařízením. Kromě toho se FrancieRumunsko upozorňují na to, že musí zajistit pravidelné šíření pokynů o prekurzorech mezi hospodářskými subjekty (tj. maloobchodníky). Pokud Kypr, Francie a Rumunsko nepřijmou opatření ke zjednání nápravy do dvou měsíců, může Komise jejich případ postoupit Soudnímu dvoru EU. Správné provádění tohoto nařízení je důležitým prvkem Evropského programu pro bezpečnost i sdělení Komise o položení základů skutečné bezpečnostní unie.

 

Uzavření případu

Komise ukončuje řízení o nesplnění povinnosti při provádění Schengenského hraničního kodexu týkající se NĚMECKA

Komise se dnes rozhodla ukončit řízení o nesplnění povinnosti proti Německu, pokud jde o právní rámec pro účely policejních kontrol v příhraničních oblastech u vnitřních hranic. Německé orgány přijaly poradní výnos poskytující potřebnou právní jistotu ohledně této záležitosti. Komise proto nyní může řízení o nesplnění povinnosti ukončit. Obecně Komise vyzývá členské státy k tomu, aby k provádění policejních kontrol v příhraničních oblastech využily možnosti podle Schengenského hraničního kodexu.

 

8. Mobilita a doprava

(Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Alexis Perier – tel.: +32 22969143)

Postoupení případů Soudnímu dvoru Evropské unie

Doprava: Komise předkládá Soudnímu dvoru EU případy CHORVATSKA, NIZOZEMSKA, PORTUGALSKA a ŠVÉDSKA, jelikož neprovedly správně pravidla EU o řidičských průkazech

Evropská komise se rozhodla postoupit Soudnímu dvoru EU případy Chorvatska, Nizozemska, PortugalskaŠvédska, jelikož tyto země neprovedly správně evropská pravidla o řidičských průkazech (směrnice 2006/126/ES). Komise identifikovala několik nedostatků v provádění této směrnice, mimo jiné: Nizozemsko správně neprovedlo harmonizované doby platnosti řidičských průkazů, Portugalsko nezajistilo, aby jedna osoba byla držitelem pouze jednoho řidičského průkazu a Švédsko neprovedlo správně požadavky na zdravotní způsobilost, zejména u řidičů, kteří jsou závislí na alkoholu. Evropská komise se kromě toho rozhodla postoupit Soudnímu dvoru EU případ Chorvatska, které se nepřipojilo k síti řidičských průkazů EU („RESPER“), jak to vyžaduje směrnice 2006/126/ES. RESPER pomáhá členským státům při vzájemné spolupráci a při zajišťování toho, aby byly řidičské průkazy vydávány v souladu s pravidly EU. Výměna informací prostřednictvím sítě RESPER měla začít 19. ledna 2013. Komise zahájila tato řízení o nesplnění povinnosti v říjnu 2015 a v červnu 2016 byla dotčeným členským států zaslána odůvodněná stanoviska. Vzhledem k tomu, že tyto státy dosud nesplnily své povinnosti podle směrnice 2006/126/ES, rozhodla se Komise postoupit tyto případy Soudnímu dvoru. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

9. Daně a celní unie

(Další informace: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 22987183)

Postoupení případu Soudnímu dvoru Evropské unie

Daně: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ ŘECKA kvůli snížené sazbě spotřební daně na nápoje „Tsipouro“ a „Tsikoudià“

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru EU případ Řecka, jelikož tato země neuplatňuje na dva konkrétní alkoholické nápoje „Tsipouro“ a „Tsikoudià“ standardní sazbu spotřební daně. Podle práva EU by se měla na ethanol používaný při výrobě alkoholických nápojů uplatňovat stejná sazba spotřební daně, pokud se nepoužijí výjimky nebo odchylky. Řecko však nemá pro nápoje Tsipouro ani Tsikoudià výjimku a v současné době uplatňuje sníženou sazbu spotřební daně (50 %) na nápoje Tsipouro a Tsikoudià a supersníženou sazbu (přibližně 6 %) na výrobu týchž lihovin malými výrobci, tzv. „dvoudenními palírnami“. Uplatňováním těchto snížených sazeb Řecko porušuje pravidla EU, jelikož upřednostňuje lihoviny vyráběné ve vlastní zemi. To je v rozporu se zásadou, jež zakazuje ukládat vnitrostátní zdanění, které poskytuje nepřímou ochranu domácím produktům, nebo jakékoli vnitrostátní zdanění na výrobky jiných členských států vyšší než zdanění, jemuž jsou podrobeny podobné domácí výrobky. Kromě toho, ačkoli malé palírny mohou za určitých podmínek využívat sníženou sazbu spotřební daně, tato sazba nesmí být nižší než 50 % základní vnitrostátní sazby. Tím, že se uplatňuje supersnížená sazba, řecký systém pro dvoudenní palírny tyto podmínky nesplňuje. Další informace jsou uvedeny v úplné tiskové zprávě.

 

Odůvodněné stanovisko

Daně: Komise žádá ŠPANĚLSKO, aby zajistilo přiměřenost svých pravidel pro aktiva držená v zahraničí

Evropská komise zaslala dnes odůvodněné stanovisko Španělsku, v němž žádá, aby tato země změnila svá pravidla pro aktiva držená v jiném členském státě EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) („Modelo 720“). Komise sice zastává názor, že Španělsko má právo vyžadovat od daňových poplatníků, aby poskytovali španělským orgánům informace o některých aktivech držených v zahraničí, avšak pokuty za nedodržení těchto požadavků jsou nepřiměřené. Jelikož jsou tyto pokuty mnohem vyšší než sankce, které se uplatňují v čistě vnitrostátním kontextu, mohou tato pravidla odradit podniky a soukromé osoby od investování nebo přeshraničního pohybu v rámci jednotného trhu. Tato ustanovení jsou tedy diskriminační a jsou v rozporu se základními svobodami v EU. Pokud Komise do dvou měsíců neobdrží uspokojivou odpověď, může případ španělských orgánů postoupit Soudnímu dvoru EU.

MEMO/17/234

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar