Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Júlový súbor prípadov porušenia povinnosti – časť 1: kľúčové rozhodnutia

Brusel 13. júl 2017

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

V tomto dokumente sa predstavujú kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou, ktoré sú zoskupené podľa oblasti politiky. Komisia zároveň zastavuje konanie v 122 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať.

Komisia sa dnes okrem toho rozhodla zaslať niekoľko formálnych výziev. Podrobné informácie o nich nájdete v časti 2: MEMO/17/1936.

Viac informácií o konaní EÚ o porušení povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o porušení povinnosti.

1. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(pre viac informácií kontaktujte: Daniel Rosario – tel.: +32 2 295 6185, Clémence Robin – tel.: +32 2 295 2509)

Odôvodnené stanoviská:

Komisia vyzýva CYPRUS, TALIANSKO a SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby transponovali opatrenia o obchodných normách pre určité mliečne výrobky

Komisia sa rozhodla zaslať Cypru, Taliansku a Spojenému kráľovstvu odôvodnené stanoviská, keďže Komisii neoznámili vnútroštátne opatrenia na transpozíciu obchodných noriem pre určité mliečne výrobky – konkrétne kazeíny a kazeináty [smernica (EÚ) 2015/2203]. Cieľom pravidiel označovania stanovených v tejto smernici je vysoká miera ochrany zdravia, zosúladenie potravinárskej legislatívy EÚ s medzinárodnými normami a uľahčenie voľného pohybu týchto produktov pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Členské štáty mali smernicu transponovať do vnútroštátnej legislatívy a informovať o daných opatreniach Komisiu do 22. decembra 2016. Kazeíny, ktoré sa nachádzajú v mlieku a v mnohých odvetviach sa môžu nezávisle používať ako spojivo, sa využívajú na rôznorodé účely – napríklad je to jedna z hlavných zložiek syra, ale aj prídavná látka v potravinách. Kazeináty majú významné výživové charakteristiky, obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny a využívajú sa najmä v syrárstve, proteínových doplnkoch a na výrobu práškovej smotany do kávy. Žiadosti Komisie majú podobu odôvodneného stanoviska a prichádzajú po formálnych výzvach, ktoré Komisia zaslala v januári 2017. Spomenuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby si splnili svoje povinnosti. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ.

 

2. Hospodárska súťaž

(pre viac informácií kontaktujte: Ricardo Cardoso – tel.: +32 2 298 0100, Yizhou Ren – tel.: +32 2 299 4889)

Odôvodnené stanoviská:

Komisia žiada BULHARSKO, CYPRUS, ČESKÚ REPUBLIKU, GRÉCKO, LOTYŠSKO, MALTU a PORTUGALSKO, aby implementovali smernicu o žalobách o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia antitrustových pravidiel

Európska komisia požiadala Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Grécko, Lotyšsko, Maltu a Portugalsko, aby do vnútroštátneho práva úplne premietli smernicu o žalobách o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia antitrustových pravidiel (smernica 2014/104/EÚ). Smernica pomáha občanom a spoločnostiam domáhať sa náhrady škody, ak sú poškodení porušovaním antitrustových právnych predpisov EÚ, napr. kartelmi alebo zneužívaním dominantného postavenia na trhu. Poškodeným okrem iného zjednodušuje prístup k dôkazom, ktoré potrebujú na preukázanie vzniknutej ujmy, a poskytuje im viac času na uplatnenie nároku. Táto smernica je teda kľúčovým nástrojom presadzovania práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Členské štáty mali povinnosť premietnuť ju do vnútroštátneho práva do 27. decembra 2016. Komisia dnes zasiela odôvodnené stanoviská Bulharsku, Cypru, Českej republike, Grécku, Lotyšsku, Malte a Portugalsku, keďže Komisii neoznámili svoje vnútroštátne transpozičné opatrenia. Uvedených sedem členských štátov má teraz dva mesiace na to, aby informovali Komisiu o opatreniach prijatých na zohľadnenie smernice. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ.

 

3. Hospodárske a finančné záležitosti

(pre viac informácií kontaktujte: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Barbara Ochotnicka – tel.: +32 2 291 3754)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Komisia postupuje Súdnemu dvoru EÚ prípad SLOVINSKA týkajúci sa transpozície rozpočtových pravidiel

Európska komisia sa rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Slovinska, ktoré neoznámilo opatrenia na transpozíciu smernice stanovujúcej požiadavky na rozpočty členských štátov. Podľa smernice o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov (smernica Rady 2011/85/EÚ) mali členské štáty transponovať ustanovenia danej smernice do svojich právnych systémov do 31. decembra 2013 a znenie príslušných vnútroštátnych predpisov oznámiť Komisii. Slovinsko doposiaľ predložilo iba čiastočné oznámenie takýchto opatrení. Komisia sa preto dnes rozhodla postúpiť prípad Slovinska na Súdny dvor EÚ pre neúplné oznámenie jeho transpozičných opatrení. Spomínaná smernica je jedným z balíka šiestich legislatívnych aktov o správe hospodárskych záležitostí, ktorý bol prijatý v roku 2011 na posilnenie správy hospodárskych záležitostí v EÚ. Jej cieľom je zaistiť, aby členské štáty viedli zdravé rozpočtové politiky, a posilniť ich fiškálnu politiku. Na tento účel smernica od členských štátov vyžaduje prijatie súboru opatrení ako včasné zverejňovanie spoľahlivých a podrobných fiškálnych údajov, zavedenie národných numerických fiškálnych pravidiel, posilnenie strednodobého rozpočtového plánovania, ale aj zlepšenie spoľahlivosti a transparentnosti makroekonomických a rozpočtových prognóz. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

4. Jednotný digitálny trh

(pre viac informácií kontaktujte: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 2 296 7083, Johannes Bahrke (+32 2 295 8615)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Znižovanie nákladov na širokopásmové pripojenie: Komisia sa rozhodla postúpiť prípady troch členských štátov na Súdny dvor

Európska komisia dnes prijala rozhodnutie o postúpení prípadov Belgicka, Chorvátska a Slovenska na Súdny dvor EÚ pre omeškanie transpozície smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie (smernica 2014/61/EÚ). Členské štáty mali smernicu transponovať do vnútroštátnej legislatívy do 1. januára 2016. Komisia vyzve Súdny dvor, aby týmto trom členským štátom uložil penále z omeškania za každý deň od prijatia rozsudku, až kým nebude smernica uplatnená vo vnútroštátnom práve. Konanie o nesplnení povinnosti v tejto veci bolo voči Belgicku, Chorvátsku a Slovensku začaté v marci 2016 a odôvodnené stanoviská sa zaslali v septembri 2016. Dané krajiny odvtedy Komisiu neinformovali o prijatí všetkých opatrení potrebných na transpozíciu smernice. V prípade Chorvátska Komisia medzitým dostala uistenie, že posledný chýbajúci transpozičný prvok sa formálne prijme v piatok. Smernica o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie môže ušetriť až 30 % nákladov na zavádzanie vysokorýchlostného internetového pripojenia. Zahŕňa pravidlá ako využívanie existujúcej fyzickej infraštruktúry verejných služieb na účely vysokorýchlostného pripojenia. Zároveň sa táto smernica zameriava na koordináciu rôznych stavebno-inžinierskych prác vrátane telekomunikácií, energetiky, odpadových vôd, dopravy a iných infraštruktúrnych odvetví. Tieto opatrenia vytvárajú podmienky na efektívnejšie zavádzanie novej fyzickej infraštruktúry, aby sa siete dali vybudovať lacnejšie. Stavebno-inžinierske práce, ako sú výkopy na cestách pri ukladaní optických káblov, tvoria až 80 % nákladov na zavedenie širokopásmových sietí. Pravidlá boli prijaté s cieľom sprístupniť vysokorýchlostný internet väčšiemu počtu obyvateľov EÚ. Implementácia je veľmi dôležitá aj z globálneho pohľadu dokončovania jednotného digitálneho trhu v EÚ a zvyšovania prepojiteľnosti. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

5. Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

(pre viac informácií kontaktujte: Christian Wigand – tel.: +32 2 296 2253, Sara Soumillion – tel.: +32 2 296 7094)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Komisia postupuje Súdnemu dvoru prípad CHORVÁTSKA, ktoré neoznámilo vnútroštátne opatrenia na transpozíciu pravidiel EÚ v oblasti presadzovania smernice o vysielaní pracovníkov

Európska komisia postupuje Súdnemu dvoru EÚ prípad Chorvátska, ktoré neoznámilo opatrenia prijaté v jeho vnútroštátnej legislatíve na transpozíciu práva EÚ o presadzovaní smernice o vysielaní pracovníkov (smernica 2014/67/EÚ), a to už takmer rok po transpozičnej lehote. Smernica 2014/67/EÚ, známa aj ako „smernica o presadzovaní“ poskytuje kľúčové nástroje na boj proti obchádzaniu a zneužívaniu pravidiel EÚ v oblasti vysielania pracovníkov, ako aj na zlepšenie administratívnej spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi na tento účel. Správna a včasná transpozícia smernice o presadzovaní je preto nevyhnutná na boj proti podvodom a zneužívaniu pravidiel v oblasti vysielania pracovníkov a je v záujme všetkých členských štátov, firiem i pracovníkov. Smernica o presadzovaní sa mala transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 18. júla 2016. Transpozičné opatrenia Komisii okrem Chorvátska oznámili všetky členské štáty. Na základe toho Komisia posudzuje, či bola smernica o presadzovaní implementovaná správne. Hoci Komisia v septembri 2016 zaslala formálnu výzvu a vo februári 2017 odôvodnené stanovisko, kde Chorvátsko žiadala o oznámenie transpozičných opatrení, chorvátske orgány tak doposiaľ neurobili. Preto na základe postupu stanoveného v článku 260 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Komisia požiada Súdny dvor, aby Chorvátsku uložil penále za každý deň, kým sa smernica úplne netransponuje do jeho vnútroštátnej legislatívy. Komisia sa zameriava prioritne na tie členské štáty, ktoré svoje transpozičné opatrenia neoznámia, keďže toto oznamovanie je nevyhnutné aj na to, aby mohla posúdiť súlad transpozičných opatrení, a tak zaistiť správne a jednotné uplatňovanie smernice o presadzovaní. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

6. Energetika

(pre viac informácií kontaktujte: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 2 295 6186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 2 295 2589)

Odôvodnené stanoviská:

Jadrová energia: Komisia žiada RAKÚSKO, CHORVÁTSKO, ČESKÚ REPUBLIKU, TALIANSKO a PORTUGALSKO o úplný súlad so smernicou o rádioaktívnom odpade

Komisia požiadala Rakúsko, Chorvátsko, Českú republiku, Taliansko a Portugalsko o zabezpečenie úplného súladu so smernicou o rádioaktívnom odpade (smernica Rady 2011/70/Euratom) – najmä aby oznámili Komisii svoje vnútroštátne programy nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Smernica stanovuje rámec na zabezpečenie zodpovedného a bezpečného nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií. Od členských štátov smernica vyžaduje, aby stanovili vhodné vnútroštátne opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Cieľom je chrániť pracovníkov a širokú verejnosť pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia. Rádioaktívny odpad vzniká pri výrobe elektriny v jadrových elektrárňach alebo pri použití rádioaktívnych materiálov na lekárske, výskumné, priemyselné a poľnohospodárske účely, ktoré nesúvisia s elektrickou energiou. Rádioaktívny odpad teda produkujú všetky krajiny EÚ. Členské štáty mali svoje vnútroštátne programy oznámiť do 23. augusta 2015. Príslušné členské štáty majú dva mesiace na to, aby si splnili svoje povinnosti. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ.

 

7. Životné prostredie

(pre viac informácií kontaktujte: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Komisia vyzýva na okamžité zastavenie ťažby dreva v POĽSKOM Bielovežskom pralese

Európska komisia sa rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Poľska za zintenzívnenie ťažby dreva v Bielovežskom pralese, ktorý je chráneným územím sústavy Natura 2000. Keďže ťažobné operácie sa začali vykonávať vo veľkom rozsahu, Komisia zároveň žiada Súdny dvor o predbežné opatrenia, aby Poľsko práce zastavilo okamžite. Poľské orgány 25. marca 2016 prijali rozhodnutie, ktorým povolili trojnásobné zvýšenie ťažby dreva v oblasti Bielovežského pralesa, ako aj výrub v oblastiach, ktoré boli doposiaľ z akejkoľvek intervencie vylúčené. Tieto opatrenia, ktoré zahŕňajú výrub storočných stromov, sú pre integritu tejto lokality sústavy Natura 2000 veľkou hrozbou. Lokalita je útočiskom druhov a biotopov závislých od charakteristík pralesa vrátane dostupnosti odumretého dreva. Pre niektoré z týchto druhov je Bielovežský prales najvýznamnejším alebo dokonca posledným zvyšujúcim miestom v Poľsku. Z dostupných dôkazov vyplýva, že tieto opatrenia nie sú v súlade s ochrannými cieľmi lokality a prekračujú rámec potrebný na zaistenie udržateľného využívania daného lesa. Spomínanému rozhodnutiu navyše predchádzalo neprimerané posúdenie vplyvov opatrení na danú lokalitu Natura 2000. Komisia vydala v apríli 2017 odôvodnené stanovisko, v ktorom vyzývala Poľsko, aby sa zdržalo rozsiahleho výrubu. Lehota na vyhovenie žiadosti bola jeden mesiac. Poľsko však aj napriek tomu začalo svoj plán realizovať. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská:

Plastové tašky: Komisia žiada ŠPANIELSKO, aby prijalo pravidlá EÚ o ľahkých plastových taškách

Komisia vyzýva Španielsko, aby dokončilo transpozíciu právnych predpisov EÚ o odpadoch do svojej vnútroštátnej legislatívy. V záujme boja proti plytvaniu zdrojmi a znečisťovaniu odpadom mali verejné správy v EÚ prijať do 27. novembra 2016 opatrenia na zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek v súlade so smernicou o plastových taškách [smernica (EÚ) 2015/720]. Vlády členských štátov si môžu na dosiahnutie spoločne dohodnutých cieľov vybrať zo zoznamu opatrení. Patria medzi ne hospodárske nástroje ako spoplatnenie ľahkých plastových tašiek. Ďalšou možnosťou sú vnútroštátne ciele zníženia spotreby: členské štáty musia zabezpečiť, aby do konca roka 2019 neprekročila spotreba takýchto tašiek 90 na osobu ročne. Do konca roka 2025 by tento počet mal klesnúť na najviac 40 tašiek na osobu. Obe možnosti sa dajú dosiahnuť buď povinnými opatreniami alebo dohodami s hospodárskymi odvetviami. Takisto sa dajú tašky celkom zakázať, pokiaľ taký zákaz nejde nad rámec obmedzení stanovených v smernici, aby sa zachoval voľný pohyb tovaru na európskom jednotnom trhu. Komisia prednostne overuje, či si členské štáty splnili povinnosť transponovať túto smernicu. Po prijatí odôvodneného stanoviska bude mať teraz Španielsko dva mesiace na splnenie svojich povinností – po uplynutí tejto lehoty sa Komisia môže rozhodnúť postúpiť prípad Súdnemu dvoru EÚ.

Odpad: Komisia dáva ŠPANIELSKU posledné varovanie pre nesplnenie povinností v oblasti vypracovania a preskúmania programov odpadového hospodárstva vo viacerých regiónoch

Komisia vyzýva Španielsko na vypracovanie programov odpadového hospodárstva na celom jeho území v súlade s cieľmi právnych predpisov EÚ o odpadoch (smernica 2008/98/ES) a obehového hospodárstva. Programy odpadového hospodárstva sú kľúčovým nástrojom pri zmierňovaní nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s ním na ľudské zdravie a životné prostredie, ako aj pri zefektívňovaní využívania zdrojov. Členské štáty sú povinné prehodnocovať svoje programy odpadového hospodárstva aspoň raz za šesť rokov a podľa potreby ich revidovať. Vzhľadom na význam týchto programov Komisia iniciovala konanie o nesplnení povinnosti proti 7 členským štátom vrátane Španielska. Španielsky národný program odpadového hospodárstva bol v roku 2015 revidovaný, aby sa prispôsobil novým požiadavkám rámcovej smernice o odpade. Keďže však majú v zmysle španielskych zákonov v oblasti odpadového hospodárstva hlavnú právomoc regióny – autonómne samosprávy a mestá – musia si vypracovať vlastné programy odpadového hospodárstva tie. Keďže vhodný program odpadového hospodárstva neprijali všetky regióny, Komisia zaslala v novembri 2016 formálnu výzvu, v ktorej Španielsko vyzvala na prijatie potrebných dokumentov o odpade. Program odpadového hospodárstva dodnes nemajú autonómne oblasti Baleárskych ostrovov, Kanárskych ostrovov, Madrid a autonómne mesto Ceuta. Autonómne oblasti Aragónsko a Katalánsko by navyše mali svoje programy odpadového hospodárstva zrevidovať, keďže boli prijaté pred viac než šiestimi rokmi. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Španielsko do dvoch mesiacov nebude reagovať, Komisia môže vec postúpiť na Súdny dvor EÚ.

 

8. Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov

(pre viac informácií kontaktujte: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Letizia Lupini – tel.: +32 2 295 1958)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Komisia postupuje Súdnemu dvoru prípad CHORVÁTSKA, ktoré nezmenilo zákon o privatizácii energetickej spoločnosti INA-Industrija Nafte, d.d. (INA)

Európska komisia sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru EÚ prípad CHORVÁTSKA, ktoré nezosúladilo zákon z roku 2002 o privatizácii spoločnosti INA-Industrija Nafte, d.d. („zákon o INA“) s pravidlami EÚ v oblasti voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. INA-Industrija Nafte, d.d. (INA, d.d.) je hlavnou chorvátskou energetickou spoločnosťou v čiastočnom štátnom vlastníctve. Zákon o INA dáva štátu v tejto spoločnosti osobitné právomoci vrátane možnosti vetovať rozhodnutia spoločnosti INA spojené s predajom akcií alebo aktív nad určitou hodnotou. Zároveň môže štát zamietnuť dôležité manažérske rozhodnutia, ako je napríklad zmena činností spoločnosti, udeľovania koncesií alebo povolení alebo umiestnenia sídla. To, že štát má právomoc odmietnuť schválenie významných rozhodnutí, ktoré by boli v záujme spoločnosti, môže mať negatívny vplyv na akcie spoločnosti INA a znížiť jej atraktívnosť pre investorov. Komisia sa domnieva, že osobitné právomoci štátu v zmysle zákona o INA neprimerane obmedzujú voľný pohyb kapitálu a slobodu usadiť sa. Uznáva, že cieľ ochrany bezpečnosti dodávok energie je legitímnym verejným záujmom, ktorý má aj EÚ, a mohol by odôvodniť obmedzenia slobôd uvedených v ZFEÚ. Takéto obmedzenia však musia byť primerané. V tomto prípade dáva zákon o INA Chorvátsku ako štátu právomoc oponovať dôležitým rozhodnutiam spoločnosti bez toho, aby sa takéto veto muselo podložiť z hľadiska potenciálneho ohrozenia bezpečnosti dodávok alebo inej verejnej politiky, či verejného záujmu. Podľa názoru Komisie presahuje toto bezpodmienečné právo veta rámec potrebný na ochranu bezpečnosti dodávok energie, takže je neprimerané. Komisia napriek dnešnému rozhodnutiu zostáva otvorená snahám chorvátskych orgánov nájsť riešenie tohto prípadu. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Komisia postupuje Súdnemu dvoru prípad ŠPANIELSKA, ktoré neimplementovalo pravidlá EÚ v oblasti nahlasovania porušení („whistle blowing“)

Komisia sa dnes rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru EÚ prípad Španielska, keďže neoznámilo opatrenia na úplnú implementáciu pravidiel EÚ o nahlasovaní porušení. V roku 2015 Komisia prijala vykonávaciu smernicu o nahlasovaní porušení [vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392], ktorá sa týka nahlasovania skutočných alebo možných porušení nariadenia o zneužívaní trhu. Smernica je súčasťou súboru pravidiel v oblasti zneužívania trhu a od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli účinné mechanizmy umožňujúce nahlasovanie porušení nariadenia o zneužívaní trhu. Obsahuje ustanovenia na ochranu osôb, ktoré takéto porušenia nahlasujú, a bližšie sa v nej vymedzujú postupy na ochranu informátorov a nahlásených osôb vrátane nadväzujúcich opatrení týkajúcich sa nahlasovania zo strany informátorov a ochrany osobných údajov. Členské štáty mali tieto pravidlá transponovať do vnútroštátneho práva do 3. júla 2016. Viacero členských štátov vrátane Španielska tento termín nestihlo, a preto boli v septembri 2016 požiadané, aby prijali kroky na zaistenie úplného súladu s novými pravidlami nahlasovania porušení. Komisia odvtedy nebola informovaná o úplnom premietnutí pravidiel do vnútroštátneho práva. Prípad Španielska preto postupuje Súdnemu dvoru EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Formálne výzvy a odôvodnené stanoviská:

Finančné služby: Komisia žiada CHORVÁTSKO, ČESKÚ REPUBLIKU, ÍRSKO a HOLANDSKO, aby vykonali pravidlá EÚ týkajúce sa poistenia

Komisia sa rozhodla zaslať odôvodnené stanoviská Českej republike, Írsku a Holandsku, v ktorých ich žiada, aby v plnej miere implementovali smernicu Solventnosť II (smernica 2009/138/ES) a smernicu Omnibus II (smernica 2014/51/EÚ). Cieľom týchto smerníc, ktoré nahrádzajú 14 smerníc o poistení a zaistení, predtým známych ako „Solventnosť I“, je zabezpečiť finančné zdravie poisťovacích spoločností počas finančne náročných období. Smernice sa začali v plnom rozsahu uplatňovať od 1. januára 2016 a termín ich implementácie do vnútroštátneho práva bol 31. marca 2015. Česká republika, Írsko a Holandsko však Komisii neoznámili všetky opatrenia potrebné na úplnú implementáciu týchto pravidiel do svojho vnútroštátneho práva. Žiadosti Komisie majú podobu odôvodneného stanoviska a prichádzajú po formálnych výzvach, ktoré Komisia zaslala v máji 2015. Aj po zvážení odpovedí týchto členských štátov Komisia naďalej zastáva názor, že transpozícia týchto smerníc v nich ešte nie je dokončená. Ak Česká republika, Írsko a Holandsko nebudú do dvoch mesiacov konať, môže byť podaný návrh na Súdny dvor EÚ. V tej istej záležitosti sa Komisia takisto rozhodla zaslať formálnu výzvu Chorvátsku, v ktorej jeho orgány žiada, aby do vnútroštátnej legislatívy v plnej miere transponovali smernicu Solventnosť II (smernica 2009/138/ES) a smernicu Omnibus II (smernica 2014/51/EÚ). Ak Chorvátsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia mu môže v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

 

9. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(pre viac informácií kontaktujte: Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 6182, Mirna Talko – tel.: +32 2 298 7278)

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie:

Služby: Komisia postupuje Súdnemu dvoru EÚ prípad BELGICKA týkajúci sa obmedzení v oblasti účtovníckych služieb

Európska komisia sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru EÚ prípad Belgicka, pretože jeho obmedzenia účtovníkov ponúkajúcich služby v súvisiacich odboroch nie sú v súlade so smernicou o službách (smernica 2006/123/ES). Belgická legislatíva nepovoľuje účtovníkovi poskytovať služby realitných agentov a sprostredkovateľov poistenia, ani vykonávať činnosti vo finančnej sfére. Komisia je toho názoru, že tento zákaz nie je v súlade so smernicou o službách (článok 25 o viacodborových činnostiach), a je presvedčená, že nezávislosť, nestrannosť a profesionálna etika sa dá dosiahnuť aj menej reštriktívnymi prostriedkami. Komisia svoje výhrady vyjadrila už v novembri 2016 v odôvodnenom stanovisku, ktorým Belgicko žiadala o nápravu porušenia práva EÚ. Keďže belgické orgány trvali na svojom postoji, Komisia sa rozhodla vec postúpiť Súdnemu dvoru EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Formálne výzvy:

Emisie z automobilov: Komisia žiada od piatich členských štátov bližšie právne objasnenie

Komisia sa dnes rozhodla zaslať dodatočné formálne výzvy Nemecku, Grécku, Luxembursku, Španielsku a Spojenému kráľovstvu, v ktorých žiada bližšie informácie o ich uplatňovaní pravidiel EÚ pre typové schvaľovanie vozidiel (smernica 2007/46/ES). Po dôkladnom posúdení odpovedí Nemecka, Luxemburska, Španielska a Spojeného kráľovstva na formálne výzvy z decembra 2016 Komisia žiada o podrobnejšie objasnenie toho, prečo tieto členské štáty neuplatnili sankcie voči výrobcovi automobilov používajúcemu rušiace zariadenia, ktoré právo EÚ zakazuje. Komisia zároveň žiada Grécko o bližšie informácie k vnútroštátnemu systému sankcií zriadenému v súlade s legislatívou EÚ o typovom schvaľovaní. Komisia dnes uzavrela prípad vedený voči Litve, keďže dospela k záveru, že zavedený systém sankcií je v súlade s legislatívou EÚ.

 

Odôvodnené stanoviská:

MAĎARSKO: Komisia prijíma ďalší krok postupu v prípade porušenia povinnosti v otázke zákona o vysokoškolskom vzdelávaní

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Maďarsku odôvodnené stanovisko vo veci zlučiteľnosti vysokoškolského zákona v znení zmien zo 4. apríla 2017 s právom EÚ. Komisia sa rozhodla zaslať Maďarsku odôvodnené stanovisko, lebo zákon v súčasnom znení nie je zlučiteľný so slobodou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania poskytovať služby a usadiť sa kdekoľvek v EÚ. Komisia navyše trvá na názore, že nová legislatíva odporuje právu akademickej slobody, právu na vzdelanie a slobode podnikania v zmysle Charty základných práv Európskej únie a právnych záväzkov Únie vyplývajúcich z medzinárodného obchodného práva. Po dôkladnej analýze odpovede Maďarska na formálnu výzvu Komisie z 27. apríla Komisia trvá na záveroch z hĺbkového právneho posúdenia a diskusií kolégia z 12. a 26 apríla 2017, ktoré viedli k začatiu postupu v prípade porušenia povinnosti. Maďarsko má teraz mesiac na to, aby Komisii oznámilo opatrenia na nápravu situácie. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Maloobchod: Komisia žiada Maďarsko o odstránenie obmedzení maloobchodníkov

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Maďarsku odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada o zrušenie obmedzení stratových podnikov v maloobchodnom sektore. Maďarská legislatíva zakazuje maloobchodníkom predávajúcim tovar s rýchlym obratom, ako potraviny, pokračovať v podnikaní v Maďarsku, ak majú dva roky po sebe stratu. Podľa Komisie je takéto opatrenie v rozpore so slobodou usadiť sa a zásadou nediskriminácie (článok 49 ZFEÚ), ako aj so zásadou voľného pohybu kapitálu (článok 63 ZFEÚ) a nemožno ho odôvodniť nadradeným všeobecným záujmom. Maďarsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia na nápravu situácie. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ.

Voľný pohyb tovaru: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO na zabezpečenie voľného pohybu výživových doplnkov

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Španielsku odôvodnené stanovisko, v ktorom nalieha na odstránenie diskriminačných praktík ovplyvňujúcich umiestňovanie výživových doplnkov na trh. V zmysle španielskej legislatívy majú pri prvom uvedení výživového doplnku na španielsky trh firmy so sídlom v Španielsku upovedomiť miestne orgány, zatiaľ čo spoločnosti z iných krajín EÚ musia žiadať o povolenie španielsku agentúru potravinovej bezpečnosti a výživy (AECOSAN), čo vedie k vyšším nákladom. Komisia preto zastáva názor, že španielske požiadavky obmedzujú voľný pohyb tovaru (článok 34 ZFEÚ), keďže diskriminujú podniky so sídlom v inej krajine EÚ. Španielsko má teraz k dispozícii dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia na nápravu situácie. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ.

Rádiové zariadenia: Komisia žiada tri členské štáty o transpozíciu pravidiel pre rádiové zariadenia

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Cypru, Grécku a Spojenému kráľovstvu odôvodnené stanoviská, v ktorých ich vyzýva na transpozíciu smernice o rádiových zariadeniach (smernica 2014/53/EÚ). V smernici sa vymedzujú základné požiadavky v oblasti zdravia a bezpečnosti, elektromagnetickej kompatibility a efektívneho využívania rádiového frekvenčného spektra. Zároveň tvorí základ pre ďalšiu úpravu núdzových volaní, interoperability a prostriedkov ochrany súkromia a osobných údajov. Okrem toho sa v nej stanovujú postupy, ktoré sa majú uplatniť, a povinnosti, ktoré treba splniť, kým možno rádiové zariadenia uviesť na vnútorný trh EÚ, a posilňuje sa dohľad nad trhom. Členské štáty mali smernicu plne transponovať do vnútroštátnej legislatívy do 12. júna 2016. Grécko a Spojené kráľovstvo zatiaľ Komisii neoznámili transpozíciu tejto smernice do vnútroštátneho práva; Cyprus oznámil iba čiastočnú transpozíciu. Tieto tri členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby upovedomili Komisiu o úplnej transpozícii danej smernice. V opačnom prípade môže Európska komisia rozhodnúť o postúpení ich prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

 

10. Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť

(pre viac informácií kontaktujte: Christian Wigand – tel.: +32 2 296 2253, Melanie Voin – tel.: +32 2 295 8659)

Formálna výzva:

MAĎARSKO: Komisia začala postup v prípade porušenia povinnosti pre zákon o mimovládnych organizáciách so zahraničným financovaním

Európska komisia sa dnes rozhodla poslať Maďarsku formálnu výzvu pre jeho nový zákon o mimovládnych organizáciách financovaných zo zahraničia, ktorý bol prijatý 13. júna. Nový zákon ukladá určitým kategóriám mimovládnych organizácií so zahraničným financovaním v ročnom objeme nad 7,2 milióna HUF (približne 24 000 EUR) novú povinnosť registrovať a označovať sa vo všetkých svojich publikáciách, na webových stránkach a v tlačovinách ako „organizácie podporované zo zahraničia“ a podávať o tomto zahraničnom financovaní konkrétne informácie maďarským orgánom. Ak si dané organizácie nové povinnosti v oblasti nahlasovania a transparentnosti nesplnia, hrozia im sankcie. Európska komisia dospela k záveru, že tento zákon nie je v súlade s právom Únie, a to z týchto dôvodov: 1) Zákon neprimerane zasahuje do základných práv zakotvených v Charte základných práv Európskej únie – najmä do práva na slobodu združovania sa. Nový zákon by mohol mimovládnym organizáciám brániť v získavaní prostriedkov a obmedzil by ich schopnosť vykonávať svoju prácu. 2) Zákon zároveň zavádza neopodstatnené a neprimerané obmedzenia voľného pohybu kapitálu v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Obsahuje požiadavky na registráciu, poskytovanie a uverejňovanie informácií, ktoré sú diskriminačné a dané organizácie zaťažujú administratívne i z hľadiska reputácie. Tieto opatrenia môžu odrádzať od prideľovania prostriedkov zo zahraničia, čím príslušným mimovládnym organizáciám sťažujú získavanie týchto prostriedkov. 3) Zákon vyvoláva obavy aj z hľadiska práva na ochranu súkromného života a osobných údajov. Nezabezpečuje spravodlivú rovnováhu medzi záujmami transparentnosti a právom darcov a príjemcov na ochranu ich osobných údajov. Týka sa to najmä požiadavky poskytovať maďarským orgánom presné sumy transakcií, ako aj podrobné informácie o darcoch, ktoré tieto orgány následne uverejňujú. Komisia preto dospela k záveru, že Maďarsko si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmlúv EÚ a z Charty základných práv Európskej únie. Preto sa dnes Komisia rozhodla zaslať Maďarsku formálnu výzvu, pričom dáva maďarským orgánom jeden mesiac na reakciu. Komisia je pripravená podporiť maďarské orgány a pomôcť im pri riešení problému. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

11. Námorné záležitosti a rybárstvo

(pre viac informácií kontaktujte: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

Odôvodnené stanoviská:

Námorné priestorové plánovanie: Komisia vyzýva päť členských štátov, aby oznámili vnútroštátne opatrenia na transpozíciu smernice o námornom priestorovom plánovaní

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Bulharsku, Chorvátsku, Cypru, Fínsku a Grécku odôvodnené stanoviská pre neoznámenie úplnej transpozície pravidiel EÚ o zriadení rámca námorného priestorového plánovania (smernica 2014/89/EÚ) do vnútroštátnych právnych predpisov. Členské štáty mali smernicu transponovať do vnútroštátnej legislatívy a informovať o daných opatreniach Komisiu do 18. septembra 2016. Záujem o námorný priestor – pokiaľ ide o zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie, rybolov a akvakultúru, cestovný ruch, získavanie surovín, námorné dopravné trasy a iné účely využitia – poukázal na potrebu koherentnejšieho riadenia európskych vôd. Námorné priestorové plánovanie pôsobí cezhranične a naprieč odvetviami, aby zaistilo efektivitu, bezpečnosť a udržateľnosť ľudskej činnosti na mori a zároveň aby sa naplnili rôzne ekologické, hospodárske a sociálne ciele. V spomínanej smernici sa stanovuje spoločný prístup krajín EÚ a minimálne požiadavky na plánovanie v námorných oblastiach. Dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na splnenie svojich povinností a po uplynutí tejto lehoty sa Komisia môže rozhodnúť postúpiť ich prípady Súdnemu dvoru EÚ.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014L0089

 

12. Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo

(pre viac informácií kontaktujte: Natasha Bertaud – tel.: +32 2 296 7456; Tove Ernst – tel.: +32 2 298 6764; Markus Lammert – tel.: +32 2 295 8602)

 

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Legálna migrácia: Komisia postupuje súdnemu dvoru EÚ prípad BELGICKA, ktoré nezabezpečilo spoločné pravidlá pre pracovníkov z krajín mimo EÚ

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Belgicka z dôvodu neúplnej transpozície smernice o jednotnom povolení (smernica 2011/98/EÚ). Smernica je určená na uľahčenie legálnej migrácie a zavádza zjednodušené postupy a spoločný súbor práv pre pracovníkov z krajín mimo EÚ. Belgicko nedodržalo pôvodný transpozičný termín 25. decembra 2013 a doposiaľ smernicu v plnej miere neimplementovalo. Komisia sa dnes preto rozhodla postúpiť prípad Belgicka Súdnemu dvoru EÚ. Členské štáty mali túto smernicu plne transponovať do 25. decembra 2013. Do uvedeného dátumu Belgicko transponovalo nové pravidlá iba sčasti. Komisia teda zaslala Belgicku v marci 2014 formálnu výzvu a následne v apríli 2015 odôvodnené stanovisko. V novembri 2015 Komisia prípad Belgicka postúpila na Súdny dvor EÚ. Toto postúpenie bolo v apríli 2016 pozastavené po tom, ako belgické orgány poskytli dodatočné informácie. Belgicko však dodnes neoznámilo Komisii úplnú transpozíciu smernice do svojho vnútroštátneho práva. Komisia sa preto rozhodla prípad opäť postúpiť na Súdny dvor EÚ. V rámci postúpenia prípadu Belgicka na Súdny dvor EÚ Komisia navrhuje denné penále vo výške 70 828,80 EUR. Suma penále zohľadňuje závažnosť porušenia, dĺžku jeho trvania a odrádzajúci účinok, ktorý sa odráža v schopnosti platby tohto členského štátu. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská a zastavenie konaní:

Legálna migrácia: Komisia žiada BELGICKO, CHORVÁTSKO, FÍNSKO a ŠVÉDSKO o zabezpečenie úplnej implementácie smernice o sezónnych pracovníkoch a uzatvára v tejto veci prípady ESTÓNSKA, LUXEMBURSKA a RUMUNSKA

Komisia sa dnes venuje nedostatkom v transpozícii smernice o sezónnych pracovníkoch (smernica 2014/36/EÚ). Smernica o sezónnych pracovníkoch bola prijatá 26. februára 2014 a určuje podmienky vstupu a pobytu sezónnych pracovníkov z krajín mimo EÚ, ako aj práva takýchto pracovníkov. Členské štáty mali smernicu transponovať do vnútroštátnej legislatívy do 30. septembra 2016. Dnes sa Európska komisia zamerala na odôvodnené stanoviská zaslané Chorvátsku a Fínsku za neoznámenie vnútroštátnych opatrení na transpozíciu smernice o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci. Komisia sa zároveň zamerala na odôvodnené stanoviská zaslané Belgicku a Švédsku, ktoré vnútroštátne opatrenia na transpozíciu tejto smernice oznámili len sčasti. Komisia 24. novembra 2016 zaslala formálne výzvy Belgicku, Chorvátsku, Estónsku, Fínsku, Luxembursku, Rumunsku a Švédsku za neúplnú transpozíciu smernice o sezónnych pracovníkoch. Chorvátsko a Fínsko stále neoznámili žiadne opatrenie na transpozíciu smernice a Komisia zastáva názor, že opatrenia, ktoré oznámilo Belgicko a Švédsko, netransponujú do vnútroštátnej legislatívy všetky ustanovenia smernice v plnej miere. Belgicko, Chorvátsko, Fínsko a Švédsko majú dva mesiace na to, aby Komisiu informovali o všetkých opatreniach prijatých na zaistenie úplnej implementácie smernice, a po uplynutí tejto lehoty môže Komisia rozhodnúť o predložení ich prípadov Súdnemu dvoru EÚ. Po preskúmaní opatrení, ktoré oznámilo Estónsko, Luxembursko a Rumunsko, sa Komisia rozhodla uzavrieť konania vedené voči týmto členským štátom.

 

13. Mobilita a doprava

(pre viac informácií kontaktujte: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Alexis Perier – tel.: +32 2 296 9143)

Formálna výzva a odôvodnené stanoviská:

Udržateľná doprava: Komisia vyzýva sedem členských štátov na plnú transpozíciu pravidiel o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá*

Komisia dnes zaslala odôvodnené stanovisko Grécku, Írsku, Malte, Rumunsku, Slovinsku a Spojenému kráľovstvu, v ktorom ich žiada, aby oznámili svoje národné politické rámce v zmysle pravidiel EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (smernica 2014/94/EÚ). Národné politické rámce sú hlavným nástrojom smernice na zabezpečenie vybudovania dostatočnej infraštruktúry pre alternatívne palivá vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a čerpacích staníc zemného plynu a vodíka, ako aj na zabránenie fragmentácii vnútorného trhu. Urýchlenie zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá je nevyhnutným predpokladom ekologickej a konkurencieschopnej mobility pre všetkých Európanov, ako Komisia uvádza vo svojom balíku Európa v pohybe prijatom v máji 2017. Uvedených sedem členských štátov má teraz dva mesiace na to, aby si splnili povinnosti, ktoré im smernica ukladá. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ. Komisia sa okrem toho rozhodla zaslať formálnu výzvu Švédsku za oznámenie národného politického rámca, ktorý neobsahuje minimálne prvky vyžadované smernicou.

* Aktualizované 14. 7. 2017 (odstránenie nesprávne uvedeného odkazu na Poľsko).

 

Odôvodnené stanovisko:

Práva cestujúcich: Komisia vyzýva GRÉCKO, aby v plnej miere uplatnilo pravidlá pre cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave

Komisia dnes požiadala Grécko o plnohodnotné uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti práv cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave v EÚ (nariadenie 1177/2010). Grécka vnútroštátna legislatíva v súčasnosti bráni cestujúcim v plnom užívaní práv, ktoré im toto nariadenie priznáva, v prípade zrušenia alebo omeškania dopravy. Grécko má teraz k dispozícii dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia na správne uplatňovanie uvedeného nariadenia. V opačnom prípade môže Komisia prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

 

14. Zdravie a bezpečnosť potravín

(pre viac informácií kontaktujte: Anca Paduraru – tel.: +32 2 299 1269, Aikaterini Apostola – tel.: +32 2 298 7624)

Odôvodnené stanovisko:

Komisia vyzýva Taliansko, aby vykonalo opatrenia potrebné na zastavenie šírenia baktérie Xylella fastidiosa

Komisia dnes zasiela Taliansku odôvodnené stanovisko, keďže jeho orgánom sa nedarí zastaviť postupovanie škodlivého organizmu Xylella fastidiosa. Po vypuknutí ohniska výskytu baktérie Xylella fastidiosa v regióne Apúlia mali talianske orgány zaistiť plný súlad s pravidlami EÚ o organizmoch škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a o boji proti ich šíreniu v EÚ [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/789 a smernica Rady 2000/29/ES]. Patrí sem odstraňovanie napadnutých rastlín na ich území okamžite po prvom potvrdení výskytu baktérie Xylella fastidiosa. Oznámené však boli aj ďalšie ohniská a harmonogram, ktorý Taliansko predložilo, nebol účinný na zaistenie okamžitého odstránenia napadnutých stromov, ako vyžaduje legislatíva EÚ. Xylella fastidiosa je jednou zo svetovo najnebezpečnejších baktérií napádajúcich rastliny a spôsobuje mnohé ochorenia s obrovským ekonomickým dosahom na poľnohospodárstvo. Členské štáty musia prijať všetky potrebné opatrenia na zničenie baktérie Xylella fastidiosa a zabránenie jej šíreniu vo všetkých členských štátoch. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska a prichádza po formálnej výzve, ktorú Komisia zaslala v decembri 2015. Komisia následne talianskym orgánom v júli 2016 zaslala dodatočnú formálnu výzvu. Taliansko má teraz dva mesiace na to, aby si splnilo povinnosti. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť postúpiť prípad Talianska na Súdny dvor EÚ.

 

15. Dane a colná únia

(pre viac informácií kontaktujte: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 2 298 7183)

Odôvodnené stanovisko:

Zdaňovanie: Komisia vyzýva FRANCÚZSKO, aby zastavilo nepriaznivé zaobchádzanie s daňovníkmi, ktorí majú príjmy zo zahraničných zdrojov

Komisia požiadala Francúzsko, aby upravilo niektoré ustanovenia o spôsobe výpočtu dane z príjmov fyzických osôb. Podľa platných francúzskych pravidiel daňovníci s pobytom vo Francúzsku, u ktorých časť príjmov pochádza z iného členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), nemajú rovnaké osobné a rodinné daňové výhody, ako sa vzťahujú na príjmy z Francúzska. V zmysle francúzskych pravidiel takýto daňovník zároveň nemá v prípade straty nárok na žiadne vrátenie dane alebo odloženie zápočtu dane pri príjmoch zo zahraničia. Zachovávaním týchto ustanovení Francúzsko porušuje svoje záväzky v zmysle článkov Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a Dohody o EHP, ktoré sa týkajú voľného pohybu pracovníkov, práva usadiť sa a voľného pohybu kapitálu. Ak francúzske orgány do dvoch mesiacov nebudú konať, môže sa prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

 

Odôvodnené stanoviská a zastavenie konaní:

Zdaňovanie: Komisia vyzýva BULHARSKO, CYPRUS a PORTUGALSKO, aby transponovali nové pravidlá transparentnosti pri výmene informácií o záväzných stanoviskách

Komisia sa rozhodla zaslať odôvodnené stanoviská Bulharsku, Cypru a Portugalsku, keďže tieto členské štáty neoznámili transpozíciu nových opatrení o automatickej výmene záväzných stanovísk medzi daňovými orgánmi EÚ [smernica Rady (EÚ) 2015/2376]. Členské štáty mali tieto opatrenia transponovať do 31. decembra 2016. Účelom nových pravidiel je podporiť boj proti cezhraničným praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, agresívnemu daňovému plánovaniu a škodlivej daňovej konkurencii, pričom prvá výmena informácií medzi daňovými orgánmi EÚ sa má začať v septembri tohto roka. Komisia uvedeným trom krajinám stanovila na odpoveď lehotu dva mesiace. Ak nedostane uspokojivú odpoveď, môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ. Komisia zároveň uvítala transpozíciu týchto opatrení Českou republikou, Gréckom, Maďarskom a Poľskom a dnes sa rozhodla príslušné konania vo veci nesplnenia povinnosti uzavrieť. V druhom kroku Komisia posúdi, či je legislatíva všetkých členských štátov v súlade so všetkými požiadavkami v rámci nových pravidiel.

 

MEMO/17/1935

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar