Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru luna iulie – partea 1: principalele decizii

Bruxelles, 13 iulie 2017

Prezentare generală pe domenii de politică

Prin pachetul lunar de decizii privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie sunt prezentate mai jos, fiind grupate pe domenii de politică Comisia închide, de asemenea, 122 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

În plus, Comisia a decis astăzi să trimită o serie de scrisori de punere în întârziere. Puteți găsi detalii în partea 2: MEMO/17/1936.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

1. Agricultură și dezvoltare rurală

(Pentru informații suplimentare: Daniel Rosario - tel.: +32 229 56185, Clémence Robin – telefon: +32 229 52509)

Avize motivate:

Comisia invită CIPRUL, ITALIA și REGATUL UNIT să transpună măsurile privind standardele de comercializare a anumitor produse lactate

Comisia a decis să trimită avize motivate Ciprului, Italiei și Regatului Unit deoarece aceste țări nu au comunicat Comisiei măsurile naționale de transpunere privind standardele de comercializare a anumitor produse lactate, și anume cazeinele și cazeinații [Directiva (UE) 2015/2203]. Normele de etichetare prevăzute de această Directivă urmăresc să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății, aliniind legislația UE privind produsele alimentare la standardele internaționale și facilitând libera circulație a acestor produse pentru operatorii din sectorul alimentar. Statele membre au avut obligația de a transpune directiva în legislația națională și de informa Comisia în legătură cu aceste măsuri până la data de 22 decembrie 2016. Cazeinele se găsesc în lapte și pot fi folosite independent ca liant în multe sectoare, având multiple utilizări. Printre altele, este o componentă majoră a brânzei și un aditiv alimentar. Cazeinații au proprietăți nutriționale importante, conțin toții aminoacizii esențiali și se utilizează în special la fabricarea brânzei, în suplimentele proteice și în pudra de lapte pentru cafea. Solicitările Comisiei iau forma unui aviz motivat și urmează scrisorilor de punere în întârziere trimise de Comisie în ianuarie 2017. Statele membre au la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE.

 

2. Concurență

(Pentru informații suplimentare: Ricardo Cardoso - tel.: +32 229 80100, Yizhou Ren – telefon: +32 229 94889)

Avize motivate:

Comisia solicită BULGARIEI, CIPRULUI, GRECIEI, LETONIEI, MALTEI, PORTUGALIEI ȘI REPUBLICII CEHE să transpună Directiva privind acțiunile în despăgubire în cazul încălcării dispozițiilor legislației în materie de concurență

Comisia Europeană a solicitat Bulgariei, Ciprului, Greciei, Letoniei, Maltei, Portugaliei și Republicii Cehe să transpună integral în legislația națională Directiva privind acțiunile în despăgubire în cazul încălcării dispozițiilor legislației în materie de concurență [Directiva 2014/104/UE]. Această directivă îi ajută pe cetățeni și societățile să ceară despăgubiri în cazul în care sunt victimele unor încălcări ale normelor antitrust ale UE, precum cartelurile sau abuzurile de poziție dominantă pe piață. Printre altele, facilitează accesul victimelor la informațiile de care au nevoie pentru a dovedi daunele suferite și le oferă mai mult timp pentru a-și formula cererile. Prin urmare, Directiva privind acțiunile în despăgubire în cazul încălcării dispozițiilor legislației în materie de concurență contribuie în mod esențial la asigurarea respectării legislației UE în materie de concurență. Statele membre au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la data de 27 decembrie 2016. Comisia trimite astăzi avize motivate Bulgariei, Ciprului, Greciei, Letoniei, Maltei, Portugaliei și Republicii Cehe pentru că nu au notificat Comisiei măsurile lor de transpunere în legislația națională. Cele 7 state membre au acum la dispoziție două luni pentru a informa Comisia în legătură cu măsurile luate pentru transpunerea directivei. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să le trimită în fața Curții de Justiție a UE.

 

3. Afaceri economice și financiare

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – telefon: +32 229 56194, Barbara Ochotnicka – telefon: +32 229 13754)

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia trimite SLOVENIA în fața Curții de Justiție în legătură cu transpunerea normelor bugetare

Comisia Europeană a decis să trimită Slovenia în fața Curții de Justiție a UE pentru necomunicarea măsurilor de transpunere legate de o directivă care stabilește cerințele pentru bugetele statelor membre. Directiva privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre [Directiva 2011/85/UE a Consiliului] prevede că statele membre trebuie să transpună dispozițiile acestei directive în sistemele lor juridice naționale până la 31 decembrie 2013 și să comunice Comisiei textele legislative respective. Până în prezent, Slovenia a comunicat doar parțial măsurile pe care le-a adoptat. În consecință, Comisia a decis astăzi să trimită Slovenia în fața Curții de Justiție a UE pentru necomunicarea integrală a măsurilor sale de transpunere. Directiva este una din cele șase măsuri legislative cunoscute sub numele de „Pachetul de șase”, adoptate în 2011 pentru consolidarea guvernanței economice în UE. Ea urmărește să garanteze că statele membre aplică politici bugetare sănătoase și să consolideze politica lor fiscală. În acest scop, directiva le solicită statelor membre să adopte o serie de măsuri, printre care publicarea la timp a unor date fiscale detaliate și fiabile, introducerea unor norme fiscale numerice naționale, consolidarea planificării bugetare pe termen mediu și îmbunătățirea fiabilității și a transparenței previziunilor macroeconomice și bugetare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

4. Piața unică digitală

(Pentru informații suplimentare: Nathalie Vandystadt - telefon: +32 229 67083, Johannes Bahrke (+32 229 58615)

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Reducerea costurilor cu tehnologiile în bandă largă: Comisia decide să trimită 3 state membre în fața Curții de Justiție

Comisia Europeană a adoptat astăzi decizia de a trimite Belgia, Croația și Slovacia în fața Curții de Justiție a UE pentru întârzierea transpunerii Directivei privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă [Directiva 2014/61/UE]. Statele membre trebuiau să transpună directiva în legislația lor națională până la data de 1 ianuarie 2016. Comisia va solicita Curții să impună celor trei state membre plata unei penalități zilnice cu începere de la data pronunțării hotărârii până la intrarea în vigoare a directivei în dreptul național. În martie 2016 au fost introduse proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Belgiei, Croației și Slovaciei, iar avizele motivate aferente procedurilor au fost trimise în septembrie 2016. De atunci, Comisia nu a primit încă nicio comunicare din partea acestor țări cu privire la adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea transpunerii directivei, În cazul Croației, Comisia a primit între timp reasigurarea că ultimul element care lipsește din transpunere va fi adoptat oficial vineri. Aplicarea Directivei privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă poate conduce la economisirea a până la 30 % din costurile de dare în folosință a internetului de mare viteză. Ea include reguli precum reutilizarea infrastructurii fizice existente a serviciilor publice pentru internetul de mare viteză. Directiva acoperă, de asemenea, coordonarea lucrărilor publice între sectoare, inclusiv telecomunicațiile, energia, apa uzată, transportul și alte sectoare de infrastructură. Aceste măsuri creează condițiile necesare pentru o implementare mai eficientă a noii infrastructuri fizice, astfel încât rețelele să poată fi date în folosință cu costuri mai mici. Lucrările de construcții, cum ar fi săpăturile pentru instalarea rețelelor în bandă largă de mare viteză, reprezintă până la 80 % din costul de instalare a rețelelor. Normele au fost adoptate pentru a le oferi mai multor cetățeni europeni acces la internet de mare viteză. Punerea în aplicare este foarte importantă și din perspectiva mai amplă a finalizării pieței unice digitale și a îmbunătățirii conectivității. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

5. Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand - telefon: +32 229 62253, Sara Soumillion -– telefon: +32 229 67094)

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia trimite CROAȚIA în fața Curții, pentru necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a normelor UE de punere în aplicare a Directivei privind detașarea lucrătorilor

Comisia Europeană trimite Croația în fața Curții de Justiție a UE pentru necomunicarea măsurilor adoptate în vederea transpunerii în dreptul său național a legislației UE de punere în aplicare a Directivei privind detașarea lucrătorilor [Directiva 2014/67/UE], la aproape un an de la expirarea termenului de transpunere. Directiva 2014/67/UE, cunoscută și sub numele de „Directiva de punere în aplicare”, oferă instrumente esențiale pentru combaterea eludării și încălcării normelor UE referitoare la detașarea lucrătorilor, precum și pentru îmbunătățirea cooperării administrative și a schimbului de informații în acest sens între statele membre. Transpunerea corectă și la timp a Directivei de punere în aplicare este, prin urmare, esențială pentru combaterea fraudei și a abuzurilor în domeniul detașării lucrătorilor, în interesul tuturor statelor membre, al întreprinderilor și al lucrătorilor. Directiva de punere în aplicare trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 18 iulie 2016. Cu excepția Croației, toate statele membre au comunicat Comisiei măsurile de transpunere pe care le-au adoptat. Pe baza acestora, Comisia evaluează dacă Directiva de punere în aplicare a fost corect implementată. Deși Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere în septembrie 2016 și un aviz motivat în februarie 2017 prin care solicita Croației să comunice măsurile sale de transpunere, autoritățile croate nu au răspuns încă. Prin urmare, pe baza procedurii stabilite la articolul 260 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia va solicita Curții de Justiție să impună Croației plata unei penalități zilnice până când directiva este transpusă în totalitate în legislația națională. Statele membre care nu își comunică măsurile de transpunere sunt urmărite cu prioritate de către Comisie. Comunicarea este crucială și pentru că, pe baza acesteia, Comisia poate evalua conformitatea măsurilor de transpunere și poate asigura, astfel, aplicarea corectă și uniformă a Directivei de punere în aplicare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

6. Energie

(Pentru informații suplimentare: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 229 52589)

Avize motivate:

Energie nucleară: Comisia solicită AUSTRIEI, CROAȚIEI, ITALIEI, PORTUGALIEI și REPUBLICII CEHE să respecte în totalitate Directiva privind deșeurile radioactive

Comisia a solicitat Austriei, Croației, Italiei, Portugaliei și Republicii Cehe să asigure deplina conformitate cu cerințele Directivei privind deșeurile radioactive [Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului] și, in mod special, să notifice Comisiei programele lor naționale de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Directiva instituie un cadru pentru a asigura gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a evita impunerea de sarcini inutile generațiilor următoare. Directiva solicită statelor membre să instituie măsuri naționale adecvate pentru atingerea unui nivel ridicat de securitate a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Obiectivul este de a proteja lucrătorii și publicul larg de pericolele asociate radiațiilor ionizante. Deșeurile radioactive sunt generate de producerea energiei electrice în centralele nucleare sau de utilizarea materialelor radioactive fără a apela la energia electrică în scopuri medicale, industriale, agricole și de cercetare. Asta înseamnă că toate țările UE generează deșeuri radioactive. Statelor membre li s-a cerut să își comunice programele naționale până la data de 23 august 2015. Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE.

 

7. Mediu

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Iris Petsa – telefon: +32 229 93321)

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia solicită suspendarea imediată a activităților de exploatare a pădurii Bialowieza din POLONIA

Comisia Europeană a decis să trimită Polonia în fața Curții de Justiție a UE pentru exploatarea din ce în ce mai masivă a pădurii Białowieża, care este un sit Natura 2000 protejat. Deoarece operațiunile de exploatare au început să fie desfășurate la scară mare, Comisia solicită, de asemenea, Curții să dispună măsuri provizorii prin care să oblige Polonia la suspendarea imediată a acestor activități. La data de 25 martie 2016, autoritățile poloneze au adoptat o decizie prin care au autorizat o creștere de trei ori a operațiunilor de exploatare în sectorul forestier Bialowieza, precum și exploatarea în zone care au fost până în prezent exceptate de la orice intervenție. Aceste măsuri – care includ tăierea de arbori centenari – reprezintă o amenințare majoră la adresa integrității acestui sit Natura 2000. Siturile Natura 2000 protejează specii și habitate care depind de pădurile seculare, inclusiv de existența lemnului mort. Pentru unele dintre aceste specii, pădurea Bialowieza este cel mai important sau ultimul sit de acest tip care mai există în Polonia. Dovezile disponibile arată că aceste măsuri nu sunt compatibile cu obiectivele de conservare a sitului și că depășesc măsurile necesare pentru a asigura exploatarea durabilă a pădurii. În plus, decizia a fost precedată de o evaluare necorespunzătoare a impactului măsurilor asupra sitului Natura 2000. În aprilie 2017, Comisia a emis un aviz motivat prin care a somat Polonia să înceteze exploatarea masivă, acordându-i o lună pentru a se conforma. Cu toate acestea, Polonia a început să își pună în aplicare planul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Avize motivate:

Pungi din plastic: Comisia solicită SPANIEI să aplice normele UE privind pungile de transport din plastic subțiri

Comisia somează Spania să finalizeze transpunerea legislației UE în materie de deșeuri în legislația sa națională. În vederea soluționării problemelor legate de risipirea resurselor și de aruncarea de gunoaie pe domeniul public, guvernele statelor membre ale UE trebuiau să adopte măsuri pentru a reduce consumul de pungi de transport din plastic subțiri, astfel cum este prevăzut de Directiva privind pungile de plastic [Directiva (UE) 2015/720], până la data de 27 noiembrie 2016. Guvernele naționale au la dispoziție o serie de măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite de comun acord. Printre acestea se numără instrumente economice, cum ar fi stabilirea unui preț pentru pungile de transport din plastic subțiri. O altă opțiune este introducerea unor obiective naționale de reducere a consumului: statele membre trebuie să se asigure că nu se consumă mai mult de 90 de pungi pe cap de locuitor pe an până la sfârșitul anului 2019. Până la sfârșitul anului 2025, acest număr trebuie redus până la maximum 40 de pungi de persoană. Ambele obiective pot fi atinse fie prin măsuri obligatorii, fie prin acorduri cu sectoarele economice. Este, de asemenea, posibil să se interzică pungile, cu condiția ca aceste interdicții să nu depășească limitele stabilite de directivă pentru a menține libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței unice europene. Comisia verifică în mod prioritar dacă statele membre și-au îndeplinit obligația de a transpune această directivă. Spania va avea la dispoziție două luni de la primirea avizului motivat pentru a se conforma obligațiilor care îi revin, după care Comisia poate decide să o trimită în fața Curții de Justiție a UE.

Deșeuri: Comisia trimite un ultim avertisment SPANIEI pentru a nu fi elaborat și revizuit planuri de gestionare a deșeurilor pentru mai multe regiuni

Comisia somează Spania să elaboreze planuri de gestionare a deșeurilor pentru întregul său teritoriu, în conformitate cu obiectivele normelor prevăzute de legislația UE privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) și ale economiei circulare. Planurile de gestionare a deșeurilor sunt instrumente esențiale pentru reducerea impactului negativ al generării de deșeuri asupra sănătății umane și asupra mediului și pentru gestionarea acestora și pentru utilizarea mai eficientă a resurselor. Statele membre trebuie să își reevalueze planurile de gestionare a deșeurilor cel puțin o dată la șase ani și să le revizuiască după caz. Dată fiind importanța acestor planuri, Comisia a inițiat acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 7 state membre, inclusiv împotriva Spaniei. Planul Spaniei de gestionare a deșeurilor a fost revizuit în 2015 pentru a fi adaptat la noile cerințe ale Directivei-cadru privind deșeurile. Însă cum regiunile - comunitățile autonome și orașele - sunt principalele entități competente în domeniul gestionării deșeurilor, acestea trebuie să adopte propriile planuri de gestionare a deșeurilor, conform legislației spaniole. Deoarece nu toate regiunile au adoptat un plan valid de gestionare a deșeurilor, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere în noiembrie 2016, invitând Spania să adopte documentele necesare în materie. Până la această dată nu s-au primit planuri de gestionare a deșeurilor din partea Comunităților Autonome Insulele Baleare, Insulele Canare, Madrid și Orașul Autonom Ceuta. În același timp, Comunitățile Autonome Aragon și Catalonia ar trebui să își revizuiască planurile de gestionare a deșeurilor, deoarece acestea au fost adoptate cu peste șase ani în urmă. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. Dacă Spania nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

 

8. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – telefon: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia trimite CROAȚIA în fața Curții pentru nemodificarea legislației privind privatizarea societății producătoare de energie INA-Industrija Nafte, d.d. (INA)

Comisia Europeană a decis să trimită CROAȚIA în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a alinia legea din 2002 privind privatizarea INA-Industrija Nafte, d.d. („Legea INA”) la normele UE referitoare la libera circulație a capitalurilor și la libertatea de stabilire. INA-Industrija Nafte, d.d. (INA, d.d.) este principala societate producătoare de energie din Croația, fiind deținută parțial de guvernul croat. Legea INA conferă statului prerogative speciale în legătură cu această societate, inclusiv dreptul de veto asupra deciziilor INA referitoare la vânzarea de acțiuni sau active peste o anumită valoare. Statul se poate opune, de asemenea, unor decizii importante de management, cum ar fi cele referitoare la modificări ale obiectului de activitate al societății, la acordarea de concesii sau autorizații și la amplasamentul sediului său social. Faptul că statul croat poate refuza să aprobe decizii importante care ar fi în interesul societății poate avea un impact negativ asupra acțiunilor societății și o poate face să fie mai puțin atractivă pentru investitori. Comisia consideră că prerogativele speciale acordate statului prin legea INA restricționează în mod nejustificat libera circulație a capitalurilor și libertatea de stabilire. Ea confirmă faptul că obiectivul de a proteja securitatea aprovizionării cu energie este un obiectiv de interes public legitim la care UE aderă și care ar putea să justifice restricționarea libertăților prevăzute de TFUE. Totuși, aceste restricții trebuie să fie proporționate. În cazul de față, legea INA conferă statului croat dreptul de a se opune unor decizii importante ale societății fără a trebui să justifice exercitarea dreptului său de veto din perspectiva amenințărilor la adresa securității aprovizionării sau a altor politici publice ori a interesului public. În opinia Comisiei, acest drept necondiționat de veto depășește ceea ce este necesar pentru protejarea securității aprovizionării cu energie fiind, prin urmare, disproporționat. Comisia rămâne receptivă la eforturile autorităților croate de a găsi o soluție în acest caz, în pofida deciziei de astăzi. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Comisia trimite SPANIA în fața Curții de Justiție pentru neîndeplinirea obligației de a pune în aplicare normele UE privindu-i pe denunțători

Comisia a decis astăzi să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu și-a îndeplinit obligația de a notifica măsurile de punere integrală în aplicare a normelor UE privind denunțurile. În 2015, Comisia a adoptat o directivă de punere în aplicare [Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/2392, așa-numita Directivă privind „denunțarea”] referitoare la raportarea către autoritățile competente a încălcărilor efective sau potențiale ale Regulamentului privind abuzul de piață. Directiva face parte din cadrul de reglementare privind abuzul de piață și prevede că statele membre trebuie să instituie mecanisme eficace pentru a permite raportarea cazurilor de încălcare a Regulamentului privind abuzul de piață. Ea conține dispoziții care îi protejează pe cei care raportează astfel de cazuri de încălcare și specifică proceduri pentru protejarea denunțătorilor și a persoanelor incriminate, inclusiv urmarea dată rapoartelor efectuate de denunțători și protecția datelor cu caracter personal. Statele membre trebuiau să transpună aceste norme în dreptul lor național până la data de 3 iulie 2016. Deoarece nu au respectat termenul inițial, mai multor state membre, printre care și Spania, li s-a cerut, în septembrie 2016, să ia măsuri pentru a asigura deplina conformitate cu noile norme în materie de denunțare. De atunci, Comisia nu a fost informată în legătură cu transpunerea integrală a normelor în legislația națională. În consecință, trimite Spania în fața Curții de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Scrisori de punere în întârziere și avize motivate:

Servicii financiare: Comisia solicită CROAȚIEI, IRLANDEI, REPUBLICII CEHE și ȚĂRILOR DE JOS să pună în aplicare normele UE privind asigurările

Comisia a decis să trimită avize motivate Irlandei, Republicii Cehe și Țărilor de Jos, solicitând acestor țări să transpună integral Directiva Solvabilitate II (Directiva 2009/138/CE) și Directiva Omnibus II(Directiva 2014/51/UE). Aceste directive - care înlocuiesc 14 directive privind asigurările și reasigurările, cunoscute anterior sub denumirea de „Solvabilitate I” - au drept scop să asigure soliditatea financiară a societăților de asigurări în perioadele dificile din punct de vedere financiar. Directivele menționate au devenit aplicabile integral la 1 ianuarie 2016, iar termenul-limită pentru punerea lor în aplicare în legislația națională a fost 31 martie 2015. Cu toate acestea, Irlanda, Republica Cehă și Țările de Jos nu au notificat Comisiei toate măsurile necesare pentru punerea integrală în aplicare a acestor norme în legislația lor națională. Solicitările Comisiei iau forma unui aviz motivat și urmează scrisorilor de punere în întârziere trimise de Comisie în mai 2015. După ce a examinat răspunsurile oferite de cele trei țări, Comisia este de părere că transpunerea directivelor nu este încă finalizată în aceste state membre. În cazul în care Irlanda, Republica Cehă și Țările de Jos nu iau măsuri în următoarele două luni, ele pot fi trimise în fața Curții de Justiție a UE. În aceeași chestiune, Comisa a decis, de asemenea, să trimită scrisori de punere în întârziere Croației , prin care solicită autorităților croate să transpună integral în legislația națională Directiva „Solvabilitate II”(Directiva 2009/138/CE) și Directiva „Omnibus II”(Directiva 2014/51/UE). În cazul în care Croația nu acționează în următoarele două luni, Comisia îi poate trimite avize motivate cu privire la această chestiune.

 

9. Piață internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

(Pentru informații suplimentare: Lucia Caudet – telefon: +32 229 56182, Mirna Talko – telefon: +32 229 87278)

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene:

Servicii: Comisia trimite BELGIA în fața Curții de Justiție a UE pentru restricțiile asupra contabililor

Comisia Europeană a decis să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a UE pe motiv că restricțiile pe care le aplică contabililor care oferă servicii în discipline conexe sunt incompatibile cu Directiva privind serviciile (Directiva 2006/123/CE). Legislația belgiană nu îi permite unui contabil să presteze servicii ca agent imobiliar sau ca broker de asigurare și nici să desfășoare activități financiare. Comisia consideră că această interdicție contravine Directivei privind serviciile (dispozițiilor articolului 25 referitor la activitățile multidisciplinare) și că există mijloace mai puțin restrictive prin care se poate garanta independența, imparțialitatea și respectarea eticii profesionale. Comisia și-a exprimat anterior îngrijorarea într-un aviz motivat din noiembrie 2016, în care a solicitat Belgiei să remedieze încălcarea legislației UE. Deoarece autoritățile belgiene și-au menținut poziția, Comisia a decis să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Scrisori de punere în întârziere:

Emisii generate de automobile: Comisia solicită clarificări juridice suplimentare de la 5 state membre

Comisia a decis astăzi să trimită scrisori suplimentare de punere în întârziere Germaniei, Greciei, Luxemburgului, Spaniei și Regatului Unit, în care le solicită informații suplimentare cu privire la aplicarea, de către acestea, a normelor UE referitoare la omologarea de tip (Directiva 2007/46/CE). După o evaluare atentă a răspunsurilor Germaniei, Luxemburgului, Spaniei și Regatului Unit la scrisorile de punere în întârziere trimise în decembrie 2016, Comisia solicită clarificări suplimentare în legătură cu motivele pentru care aceste state membre nu au sancționat un producător de automobile care a utilizat dispozitive de manipulare interzise de legislația UE. De asemenea, Comisia solicită informații suplimentare Greciei cu privire la sistemul național de sancțiuni instituit în conformitate cu legislația UE privind omologarea de tip. Tot astăzi, Comisia a închis cazul împotriva Lituaniei, considerând că sistemul de sancțiuni introdus este compatibil cu legislația UE.

 

Avize motivate:

UNGARIA: Comisia trece la a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul Legii privind învățământul superior

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Ungariei în legătură cu compatibilitatea cu legislația UE a Legii privind învățământul superior, astfel cum a fost modificată la data de 4 aprilie 2017. Comisia a decis să trimită Ungariei un aviz motivat deoarece varianta modificată a legii nu este compatibilă cu libertatea pe care ar trebui să o aibă instituțiile de învățământ superior de a furniza servicii și de a se stabili oriunde în UE. În plus, Comisia rămâne la părerea că noua legislație contravine dreptului la libertate academică, dreptului la educație și la libertatea de a desfășura o activitate comercială, stipulate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de obligațiile juridice ale Uniunii în temeiul dreptului comercial internațional. După o analiză temeinică a răspunsului Ungariei la scrisoarea Comisiei de punere în întârziere din 27 aprilie, Comisia menține concluziile analizei juridice aprofundate și ale discuțiilor Colegiului din 12 și 26 aprilie 2017 care au condus la inițierea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Ungaria are acum la dispoziție o lună pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Comerțul cu amănuntul: Comisia solicită UNGARIEI să elimine restricțiile impuse vânzătorilor cu amănuntul

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Ungariei prin care îi solicită să elimine restricțiile impuse întreprinderilor din sectorul comerțului cu amănuntul care înregistrează pierderi. Legislația maghiară le interzice vânzătorilor cu amănuntul care comercializează produse de larg consum, cum ar fi articolele de băcănie, să își continue activitatea în Ungaria dacă funcționează în pierdere timp de doi ani consecutivi. Comisia consideră că o asemenea măsură contravine libertății de stabilire și principiului nediscriminării (articolul 49 din TFUE) și liberei circulații a capitalurilor (articolul 63 din TFUE) și nu poate fi justificată de motive imperative de interes general. Ungaria are acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru remedierea situației. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Libera circulație a mărfurilor: Comisia solicită SPANIEI să asigure libera circulației a suplimentelor alimentare

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Spaniei prin care o somează să elimine practicile discriminatorii care afectează comercializarea suplimentelor alimentare. Potrivit legislației spaniole, când un supliment alimentar este introdus pentru prima dată pe piața din Spania, întreprinderile cu sediul în Spania trebuie să notifice acest lucru autorităților locale, în timp ce întreprinderile din alte țări ale UE trebuie să depună o cerere la Agenția Spaniolă pentru Siguranță Alimentară și Nutriție (AECOSAN), trebuind să suporte astfel costuri mai mari. Prin urmare, Comisia consideră că cerințele legislației spaniole restricționează libera circulație a mărfurilor (articolul 34 din TFUE), fiind discriminatorii pentru întreprinderile care își au sediul în altă țară din UE. Spania are acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vederea remedierii situației; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Echipamente radio: Comisia solicită unui număr de 3 state membre să transpună noile norme privind echipamentele radio

Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate Ciprului, Greciei și Regatului Unit invitându-le să transpună Directiva privind echipamentele radio (RED, Directiva 2014/53/UE). Directiva privind echipamentele radio definește cerințele esențiale cu privire la sănătate și siguranță, la compatibilitatea electromagnetică și la utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio și oferă bazele pentru alte reglementări legate de apelurile de urgență, interoperabilitate și garanții pentru protejarea confidențialității și a datelor cu caracter personal. Ea stabilește, de asemenea, procedurile care trebuie aplicate și obligațiile care trebuie îndeplinite înainte de introducerea pe piața internă a UE a echipamentelor radio și consolidează supravegherea pieței. Statele membre ar fi trebuit să transpună integral directiva în legislația lor națională până la 12 iunie 2016. Grecia și Regatul Unit nu au comunicat până acum Comisiei transpunerea acestei directive în legislația lor națională, în timp ce Ciprul a comunicat doar transpunerea parțială. Cele 3 state membre au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei transpunerea completă a Directivei. În caz contrar, Comisia poate decide să le aducă în fața Curții de Justiție a UE.

 

10. Justiție, consumatori și egalitate de gen

(Pentru informații suplimentare: Christian Wigand - telefon: +32 229 62253, Melanie Voin – telefon: +32 229 58659)

O scrisoare de punere în întârziere:

UNGARIA: Comisia inițiază procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru legea privind ONG-urile finanțate din străinătate

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Ungariei, pentru noua sa lege cu privire la ONG-urile finanțate din străinătate, adoptată la data de 13 iunie. Legea maghiară introduce noi obligații pentru unele categorii de ONG-uri care sunt finanțate anual din străinătate cu sume de peste 7,2 milioane HUF (aproximativ 24 000 EUR), și anume de a se înregistra și autointitula în toate publicațiile, materialele de presă și pe toate site-urile care le aparțin ca „organizații sprijinite din străinătate” și de a raporta autorităților maghiare informații specifice cu privire la fondurile pe care le primesc din străinătate. Aceste organizații pot fi sancționate dacă nu își îndeplinesc noile obligații în materie de raportare și de transparență. Comisia Europeană a conchis că această lege nu respectă legislația UE din următoarele motive: 1) Interferează în mod nejustificat cu drepturile fundamentale consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special cu dreptul la libertatea de asociere. Noua lege ar putea împiedica ONG-urile să colecteze fonduri și ar putea restricționa capacitatea acestora de a-și desfășura activitatea. 2) Introduce, de asemenea, restricții privind libera circulație a capitalurilor care sunt, din perspectiva Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, nejustificate și disproporționate. Noile cerințe cu privire la înregistrare, raportare și publicitate prevăzute de lege sunt discriminatorii și generează o sarcină administrativă împovărătoare pentru aceste organizații, afectându-le, în egală măsură, reputația. Aceste măsuri ar putea descuraja alocarea de fonduri din străinătate, iar ONG-urilor le-ar fi mai greu să le primească. 3) Legea ridică totodată semne de întrebare în legătură cu respectarea dreptului la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. Ea nu stabilește un echilibru corect între interesele legate de transparență și dreptul donatorilor și al beneficiarilor de a-și proteja datele cu caracter personal. Acest lucru iese în evidență în mod special în cazul cerinței de a furniza autorităților maghiare sumele exacte tranzacționate și informații detaliate despre donatori, care sunt apoi făcute publice de către autorități. De aceea, Comisia a conchis că Ungaria nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor tratatelor UE și ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Ungariei, dându-le autoritățile maghiare o lună pentru a răspunde. Comisia este gata să sprijine și să asiste autoritățile maghiare în soluționarea acestei probleme. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

11. Afaceri maritime și pescuit

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Iris Petsa – telefon: +32 229 93321)

Avize motivate:

Amenajarea spațiului maritim: Comisia invită 5 state membre să comunice măsurile naționale de transpunere a Directivei privind amenajarea spațiului maritim

Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate Bulgariei, Croației, Ciprului, Finlandei și Greciei pentru necomunicarea transpunerii integrale în legislațiile lor naționale a normelor UE de instituire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim (Directiva 2014/89/UE). Statele membre au avut obligația de a transpune directiva în legislația națională și de informa Comisia în legătură cu aceste măsuri până la data de 18 septembrie 2016. Concurența pentru spațiul maritim – pentru echipamente pentru energie regenerabilă, pescuit și acvacultură, turism, extracția materiilor prime, rutele de transport pe mare și alte utilizări – a evidențiat necesitatea gestionării mai coerente a apelor europene. Amenajarea spațiului maritim operează la nivel transfrontalier și transsectorial pentru a garanta că activitățile umane pe mare se desfășoară într-un mod eficient, sigur și sustenabil, precum și pentru a asigura îndeplinirea diferitelor obiective ecologice, economice și sociale. Directiva stabilește abordarea comună și a țărilor UE și cerințele minime pentru planificarea zonelor maritime. Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile, după care Comisia poate decide să le trimită în fața Curții de Justiție a UE.

 

12. Migrație, afaceri interne și cetățenie

(Pentru informații suplimentare: Natasha Bertaud – telefon: +32 229 67456; Tove Ernst – telefon: +32 229 86764; Markus Lammert – telefon: +32 229 58602)

 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Migrația legală: Comisia trimite BELGIA în fața Curții de Justiție pe motiv că aceasta nu a furnizat norme comune pentru lucrătorii din afara UE

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a UE pentru nepunerea integrală în aplicare a Directivei privind permisul unic de ședere (Directiva 2011/98/UE). Destinată să faciliteze migrația legală, directiva introduce proceduri simplificate și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe. Belgia nu a respectat termenul inițial prevăzut pentru transpunere (25 decembrie 2013) și nu a pus în aplicare încă integral directiva. În consecință, Comisia a decis astăzi să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a UE. Statele membre au avut obligația de a transpune integral această directivă până la data de 25 decembrie 2013. Până la acea dată, Belgia transpusese noile norme doar parțial. În consecință, Comisia a trimis Belgiei o scrisoare de punere în întârziere în martie 2014 și, ulterior, un aviz motivat în aprilie 2015. În noiembrie 2015, Comisia a trimis Belgia în fața Curții de Justiție a UE. Sesizarea a fost suspendată temporar în aprilie 2016, după ce autoritățile belgiene au furnizat informații suplimentare. Cu toate acestea, până în prezent, Belgia nu a notificat Comisiei transpunerea integrală a directivei în legislația sa națională. Prin urmare, Comisia a decis să sesizeze din nou Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. În sesizarea Curții de Justiție a UE în privința Belgiei, Comisia propune o penalitate zilnică de 70 828,80 EUR. Cuantumul penalității a fost calculat ținând cont de gravitatea, durata încălcării și efectul disuasiv reflectat de capacitatea de plată a statului membru. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Avize motivate și închideri de cazuri:

Migrația legală: Comisia solicită BELGIEI, CROAȚIEI, FINLANDEI ȘI SUEDIEI să asigure punerea integrală în aplicare a Directivei privind lucrătorii sezonieri și închide cazurile împotriva ESTONIEI, LUXEMBURGULUI și ROMÂNIEI

Comisia abordează astăzi deficiențele de transpunere a Directivei privind lucrătorii sezonieri (Directiva 2014/36/UE). Directiva privind lucrătorii sezonieri, adoptată la 26 februarie 2014, stabilește condițiile de intrare și de ședere a lucrătorilor sezonieri din afara UE și definește drepturile acestor lucrători. Statele membre ar fi trebuit să transpună directiva în legislația lor națională până la 30 septembrie 2016. Astăzi, Comisia Europeană a trimis avize motivate Croației și Finlandei pentru necomunicare măsurilor naționale pe care le-au luat pentru a transpune Directiva privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri. Comisia a trimis avize motivate și Belgiei și Suediei pentru comunicarea parțială a măsurilor naționale de transpunere a Directivei pe care le-au luat. La 24 noiembrie 2016, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Belgiei, Croației, Estoniei, Finlandei, Luxemburgului, României și Suediei pentru netranspunerea integrală a Directivei privind lucrătorii sezonieri. Croația și Finlanda nu au notificat, până în prezent, nicio măsură de transpunere a Directivei, iar Comisia consideră că măsurile comunicate de Belgia și Suedia nu transpun integral toate dispozițiile directivei în legislația lor națională. Belgia, Croația, Finlanda și Suedia au acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei toate măsurile luate pentru a asigura punerea integrală în aplicare a directivei, după care Comisia poate decide să aducă aceste cazuri în fața Curții de Justiție a UE. După ce a examinat măsurile comunicate de Estonia, Luxemburg și România, Comisia a decis să închidă procedurile împotriva acestor state membre.

 

13. Mobilitate și transport

(Pentru informații suplimentare: Enrico Brivio – telefon: +32 229 56172, Alexis Perier – telefon: +32 229 69143)

O scrisoare de punere în întârziere și avize motivate:

Transporturi sustenabile: Comisia somează 7 state membre să transpună integral normele privind instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi*

Comisia a trimis astăzi un aviz motivat Greciei, Irlandei, Maltei, României, Sloveniei și Regatului Unit , solicitându-le să își notifice cadrul național de politică bazat pe normele UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi (Directiva 2014/94/UE). Cadrul național de politică este principalul instrument prevăzut de directivă pentru a asigura crearea unor infrastructuri suficiente pentru combustibili alternativi, inclusiv a unor puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice și a unor puncte de realimentare cu gaz natural și hidrogen, și pentru a evita fragmentarea pieței interne. Accelerarea instalării infrastructurii pentru combustibili alternativi este într-adevăr esențială pentru a le oferi tuturor europenilor o mobilitate ecologică și competitivă, așa cum a stabilit Comisia în pachetul „Europa în mișcare”, adoptat în mai 2017. Aceste 7 state membre au acum la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul directivei; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. În plus, Comisia a decis, de asemenea, să trimită o scrisoare de punere în întârziere Suediei, care a notificat un cadru național de politică ce nu conține elementele minime cerute de directivă.

* Actualizare din 14/07/2017 (a fost eliminată o trimitere incorectă la Polonia)

 

Un aviz motivat:

Drepturile pasagerilor: Comisia solicită GRECIEI să aplice integral normele privind pasagerii care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare

Astăzi, Comisia a solicitat Greciei să aplice integral normele UE privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căile navigabile interioare din UE (Regulamentul 1177/2010). În prezent, legislația Greciei îi împiedică pe pasageri să beneficieze pe deplin de drepturile conferite de acest regulament în cazul anulării sau al întârzierii în furnizarea serviciului maritim către pasageri. Grecia are acum la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru aplicarea corectă a regulamentului; în caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

 

14. Sănătate și siguranță alimentară

(Pentru informații suplimentare: Anca Paduraru – telefon: +32 229 91269, Aikaterini Apostola – telefon: +32 229 87624)

Un aviz motivat:

Comisia solicită Italiei să pună în aplicare măsurile necesare pentru a stopa răspândirea bacteriei „Xylella fastidiosa”

Comisia trimite astăzi un aviz motivat Italiei, deoarece autoritățile nu reușesc să stopeze proliferarea organismului dăunător xylella fastidiosa. În urma epidemiei de xylella fastidiosa în regiunea Apulia, autoritățile italiene au trebuit să se conformeze pe deplin normelor UE cu privire la organismele dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în UE [Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 a Comisiei și Directiva 2000/29/CE a Consiliului]. Acest lucru a implicat îndepărtarea imediată a plantelor infectate de pe teritoriul Italiei, după prima confirmare a prezenței bacteriei xylella fastidiosa. Cu toate acestea, au fost notificate noi focare în Italia, iar calendarul comunicat de aceasta nu a putut asigura îndepărtarea imediată a copacilor infectați, așa cum prevede legislația UE. Xylella fastidiosa este una dintre cele mai periculoase bacterii vegetale din lume, care cauzează o serie de boli, cu un impact economic uriaș asupra agriculturii. Statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a eradica bacteria Xylella fastidiosa și pentru a împiedica răspândirea acesteia în toate statele membre. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat și urmează unei scrisori de punere în întârziere trimise de Comisie în decembrie 2015. Ulterior, Comisia a trimis autorităților italiene o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, în iulie 2016. Italia are la dispoziție două luni pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Italia în fața Curții de Justiție a UE.

 

15. Impozitare și uniune vamală

(Pentru informații suplimentare: Vanessa Mock – telefon: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – telefon: +32 229 87183)

Un aviz motivat:

Fiscalitate: Comisia solicită FRANȚEI să pună capăt tratamentului nefavorabil aplicat contribuabililor care obțin venituri din alte state

Comisia a solicitat Franței să modifice unele prevederi legate de calcularea impozitului pe veniturile persoanelor fizice. Potrivit normelor în vigoare în Franța, contribuabilii cu reședința în Franța și care obțin o parte din venituri în alt stat membru al Spațiului Economic European (SEE) nu pot beneficia de aceleași avantaje fiscale acordate gospodăriilor și familiilor care obțin veniturile pe teritoriul Franței. Conform legislației franceze, contribuabilul nu poate beneficia nici de rambursări, nici de amânări în cazul creditelor fiscale pentru venituri obținute din surse străine atunci când înregistrează un deficit. Menținând aceste dispoziții, Franța își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul articolelor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al Acordului privind SEE referitoare la libera circulație a lucrătorilor, la dreptul de stabilire și la libera circulație a capitalurilor. Dacă autoritățile franceze nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE.

 

Avize motivate și închideri de cazuri:

Fiscalitate: Comisia solicită BULGARIEI, CIPRULUI și PORTUGALIEI să transpună noile norme privind transparența în cazul schimbului de informații referitoare la decizii fiscale

Comisia a decis să trimită avize motivate Bulgariei, Ciprului și Portugaliei, deoarece aceste state membre nu au comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat referitor la deciziile fiscale între autoritățile fiscale din UE [Directiva (UE) 2015/2376 a Consiliului]. Statele membre trebuiau să transpună aceste măsuri până la data de 31 decembrie 2016. Noile norme sunt menite să contribuie la combaterea practicilor transfrontaliere de evitare a obligațiilor fiscale, a planificării fiscale agresive și a concurenței fiscale dăunătoare. Primul schimb de informații între toate autoritățile fiscale din UE este prevăzut să aibă loc până în luna septembrie a acestui an. Termenul de răspuns stabilit de Comisie pentru aceste 3 țări este de două luni. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a UE. În același timp, Comisia a salutat transpunerea acestor măsuri de către Grecia, Polonia, Republica Cehă și Ungaria și a decis astăzi să închidă cazurile respective de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Într-o a doua etapă, Comisia va evalua dacă legislația tuturor statelor membre respectă toate cerințele prevăzute de noile norme.

 

MEMO/17/1935

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar