Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Część 1: główne decyzje podjęte w lipcu

Bruksela, 13 lipca 2017 r.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 122 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Ponadto Komisja postanowiła dzisiaj przesłać szereg wezwań do usunięcia uchybienia. Szczegóły można znaleźć w części 2: MEMO/17/1936.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

1. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

(Więcej informacji: Daniel Rosario - tel.: +32 229 56185, Clémence Robin – tel.: +32 229 52509)

Uzasadnione opinie:

Komisja wzywa CYPR, WŁOCHY i ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do transpozycji środków dotyczących norm handlowych dla niektórych przetworów mlecznych

Komisja podjęła decyzję o przesłaniu uzasadnionych opinii do władz Cypru, Włoch i Zjednoczonego Królestwa ponieważ państwa te nie zgłosiły Komisji krajowych środków transpozycji dotyczących norm handlowych dla niektórych przetworów mlecznych, tj. kazein i kazeinianów (dyrektywa (UE) 2015/2203). Zasady etykietowania przewidziane w tej dyrektywie mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, dostosowanie przepisów UE dotyczących żywności do norm międzynarodowych oraz ułatwienie swobodnego przewozu tych produktów przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego i powiadomić Komisję o wprowadzeniu takich środków do dnia 22 grudnia 2016 r. Kazeiny, które występują w mleku i mogą być wykorzystywane niezależnie w wielu gałęziach przemysłu jako środek wiążący, posiadają wiele zastosowań, począwszy od ich wykorzystywania jako istotny składnik sera do stosowania jako dodatek do żywności. Kazeiniany mają istotne właściwości odżywcze, zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy i używa się ich zwłaszcza przy wyrobie serów, w suplementach białkowych i zabielaczach w proszku do kawy. Wnioski Komisji mają formę uzasadnionych opinii, przesłanych po wystosowaniu przez Komisję wezwania do usunięcia uchybienia w styczniu 2017 r. Wspomniane państwa członkowskie mają dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

2. Konkurencja

(Więcej informacji: Ricardo Cardoso - tel.: +32 229 80100, Yizhou Ren – tel.: +32 229 94889)

Uzasadnione opinie:

Komisja wzywa BUŁGARIĘ, CYPR, REPUBLIKĘ CZESKĄ, GRECJĘ, ŁOTWĘ, MALTĘ i PORTUGALIĘ do wdrożenia dyrektywy w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Komisja Europejska wezwała Bułgarię, Cypr, Republikę Czeską, Grecję, Łotwę, Maltę i Portugalię do pełnego wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (dyrektywa 2014/104/UE). Dyrektywa ta pomaga obywatelom i przedsiębiorcom wnosić roszczenia o odszkodowania, jeżeli są ofiarami naruszenia unijnych przepisów w zakresie konkurencji, np. kartelu lub nadużycia dominującej pozycji rynkowej. Dzięki temu ofiary uzyskują, między innymi, łatwiejszy dostęp do dowodów niezbędnych do wykazania poniesionej szkody oraz więcej czasu, aby dochodzić swoich roszczeń. Dyrektywa sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji stanowi w związku z tym zasadniczy element egzekwowania prawa konkurencji UE. Państwa członkowskie były zobowiązane do jej wdrożenia do prawa krajowego do dnia 27 grudnia 2016 r. W dniu dzisiejszym Komisja prześle uzasadnione opinie Bułgarii, Cyprowi, Republice Czeskiej, Grecji, Łotwie, Malcie i Portugalii w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia Komisji krajowych środków transpozycji. Tych 7 państw członkowskie ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu wdrożenia dyrektywy. Jeżeli wymienione państwa członkowskie nie udzielą zadowalających wyjaśnień, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

3. Sprawy gospodarcze i finansowe

(Więcej informacji: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Barbara Ochotnicka – tel.: +32 229 13754)

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Komisja pozywa SŁOWENIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z transpozycją przepisów budżetowych

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Słowenii do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji związanych z dyrektywą, która określa wymogi dla budżetów państw członkowskich. Dyrektywa w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych państw członkowskich (dyrektywa Rady 2011/85/UE) stanowi, że państwa członkowskie powinny dokonać transpozycji jej przepisów do swoich krajowych systemów prawnych do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz przekazać Komisji tekst tych przepisów krajowych. Do tej pory Słowenia dokonała jedynie częściowej notyfikacji tych środków. W związku z tym Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Słowenii do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej notyfikacji środków transpozycji. Dyrektywa jest jednym z sześciu aktów ustawodawczych znanych jako „sześciopak”, które zostały przyjęte w 2011 r. w celu wzmocnienia zarządzania gospodarczego w UE. Jej celem jest zapewnienie prowadzenia przez państwa członkowskie rozważnej polityki budżetowej i poprawa odporności ich polityki fiskalnej. Dyrektywa zobowiązuje w tym celu państwa członkowskie do przyjęcia szeregu środków, takich jak terminowe publikowanie szczegółowych i wiarygodnych danych fiskalnych, wprowadzenie krajowych numerycznych reguł fiskalnych, wzmocnienie średniookresowego planowania budżetowego oraz poprawa wiarygodności i przejrzystości prognoz makroekonomicznych i budżetowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

4. Jednolity rynek cyfrowy

(Więcej informacji: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 229 67083, Johannes Bahrke (+32 229 58615)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Ograniczenie kosztów sieci szerokopasmowych: Komisja postanawia wnieść sprawę przeciwko 3 państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu spraw przeciwko Belgii, Chorwacji i Słowacji do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z opóźnieniem w transpozycji dyrektywy w sprawie ograniczenia kosztów sieci szerokopasmowych (dyrektywa 2014/61/UE). Państwa członkowskie były zobowiązane przetransponować dyrektywę do prawodawstwa krajowego do dnia 1 stycznia 2016 r. Komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie dziennej kary pieniężnej na te trzy państwa członkowskie od dnia wydania wyroku aż do momentu wejścia dyrektywy w życie w prawie krajowym. W marcu 2016 r. wszczęto przeciwko Belgii, Chorwacji i Słowacji postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a uzasadnione opinie przesłano w tych postępowaniach we wrześniu 2016 r. Od tamtej pory kraje te nie powiadomiły jeszcze Komisji o przyjęciu wszystkich środków niezbędnych do transpozycji tej dyrektywy. W przypadku Chorwacji Komisja otrzymała w międzyczasie zapewnienie, że ostatni brakujący element transpozycji zostanie oficjalnie przyjęty w piątek. Dyrektywa w sprawie ograniczenia kosztów sieci szerokopasmowych umożliwia zaoszczędzenie nawet 30 proc. kosztów rozwoju infrastruktury szybkiego internetu. Obejmuje ona zasady takie jak ponowne wykorzystywanie istniejącej infrastruktury fizycznej w odniesieniu do usług szybkiego Internetu. Dyrektywa dotyczy również międzysektorowej koordynacji prac budowlanych, obejmującej sektory telekomunikacji, energii, ścieków, transportu i pozostałej infrastruktury. Środki te tworzą warunki dla bardziej efektywnego wdrażania nowej infrastruktury fizycznej w celu zmniejszenia kosztów związanych z wprowadzaniem takich sieci. Prace inżynieryjno-budowlane, takie jak roboty ziemne w pasie drogowym związane z instalacją szybkich łączy szerokopasmowych, stanowią do 80 proc. kosztów budowy sieci szerokopasmowych. Przepisy te przyjęto, aby więcej osób w UE miało dostęp do szybkiego internetu. Wdrożenie dyrektywy jest również bardzo ważne z ogólnej perspektywy ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w UE oraz poprawy jakości sieci połączeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

5. Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

(Więcej informacji: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja pozywa CHORWACJĘ do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia krajowych środków transponujących przepisy UE w zakresie egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników

Komisja Europejska pozywa Chorwację do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków przyjętych w celu transpozycji do prawa krajowego przepisów UE w sprawie egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (dyrektywa 2014/67/UE), niemal rok po terminie jej transpozycji. Dyrektywa 2014/67/UE, znana również jako „dyrektywa o egzekwowaniu”, zapewnia najważniejsze instrumenty do zwalczania obchodzenia i nadużywania unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników, a także do usprawniania współpracy administracyjnej i wymiany informacji w tym zakresie między państwami członkowskimi. Prawidłowa i terminowa transpozycja dyrektywy o egzekwowaniu ma zatem zasadnicze znaczenie w zwalczaniu oszustw i nadużyć w obszarze delegowania pracowników, w interesie wszystkich państw członkowskich, przedsiębiorstw i pracowników. Transpozycji dyrektywy o egzekwowaniu do prawa krajowego należało dokonać do 18 lipca 2016 r. Z wyjątkiem Chorwacji wszystkie państwa członkowskie zgłosiły Komisji swoje środki transpozycji. Na tej podstawie Komisja ocenia, czy dyrektywa o egzekwowaniu została prawidłowo wdrożona. Chociaż Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia we wrześniu 2016 r. i uzasadnioną opinię w lutym 2017 r., wzywając Chorwację do zgłoszenia środków transpozycji, chorwackie władze jeszcze tego nie uczyniły. W związku z tym, na podstawie procedury określonej w art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Komisja zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Chorwację dziennej kary pieniężnej do czasu pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Państwa członkowskie, które nie dopełniają obowiązku zgłoszenia swoich środków transpozycji, są ścigane przez Komisję w trybie priorytetowym. Zgłoszenie to ma również zasadnicze znaczenie dla Komisji w celu oceny zgodności środków transpozycji, a co za tym idzie, zapewnienia prawidłowego i jednolitego stosowania dyrektywy o egzekwowaniu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

6. Energia

(Więcej informacji: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Uzasadnione opinie:

Energia jądrowa: Komisja wzywa AUSTRIĘ, CHORWACJĘ, REPUBLIKĘ CZESKĄ, WŁOCHY i PORTUGALIĘ do pełnego przestrzegania dyrektywy w sprawie odpadów promieniotwórczych

Komisja Europejska wezwała Austrię, Chorwację, Republikę Czeską, Włochy i Portugalię do zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie odpadów promieniotwórczych (dyrektywa Rady 2011/70/Euratom), a w szczególności do zgłoszenia Komisji swoich krajowych programów w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Dyrektywa ta ustanawia ramy służące zapewnieniu odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, aby uniknąć nadmiernego obciążania przyszłych pokoleń. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich rozwiązań krajowych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Jej celem jest ochrona pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego. Wytwarzanie odpadów radioaktywnych jest związane z produkcją energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych lub wykorzystaniem materiałów promieniotwórczych do celów niezwiązanych z pozyskiwaniem energii – w medycynie, badaniach naukowych, przemyśle i rolnictwie. Oznacza to, że wszystkie kraje UE wytwarzają odpady promieniotwórcze. Państwa członkowskie były zobowiązane do zgłoszenia swoich programów krajowych do dnia 23 sierpnia 2015 r. Wspomniane państwa członkowskie mają dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

7. Środowisko

(Więcej informacji: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Komisja wzywa POLSKĘ do niezwłocznego wstrzymania wycinek w Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000.Jako że rozpoczęto już wyrąb na znaczną skalę, Komisja zwraca się do Trybunału również z wnioskiem o wprowadzenie środków tymczasowych zmuszających Polskę do niezwłocznego wstrzymania prac. W dniu 25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję pozwalającą na trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna w Nadleśnictwie Białowieża, jak również na wyrąb na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod wszelkiej interwencji. Działania te – obejmujące usuwanie stuletnich drzew – stanowią poważne zagrożenie dla integralności tego obszaru Natura 2000. Obszar Natura 2000 chroni gatunki i siedliska, do których istnienia niezbędne są stare drzewostany, w tym martwe drewno. Dla niektórych z tych gatunków Puszcza Białowieska jest najważniejszym lub nawet ostatnim miejscem w Polsce. Dostępne dowody wskazują, że działania te są niezgodne z założeniami ochrony tego obszaru i wykraczają poza środki niezbędne do zapewnienia zrównoważonego użytkowania puszczy. Ponadto decyzję o wycince poprzedziła niewłaściwa ocena wpływu działań na obszar Natura 2000. W kwietniu 2017 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię wzywającą Polskę do wstrzymania się od pozyskiwania drewna na dużą skalę, dając jej miesiąc na zastosowanie się do tego wezwania. Mimo to Polska zaczęła realizować swój plan. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie:

Torby plastikowe: Komisja wzywa HISZPANIĘ do wprowadzenie w życie przepisów UE dotyczących lekkich plastikowych toreb na zakupy

Komisja wzywa Hiszpanię do zakończenia wprowadzania unijnych przepisów dotyczących odpadów do prawa krajowego. Aby zaradzić problemowi marnowania zasobów i zaśmiecania, rządy UE były zobowiązane do przyjęcia do dnia 27 listopada 2016 r. środków w celu zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie plastikowych toreb (dyrektywa (UE) 2015/720). Władze krajowe mogą dokonać wyboru z wykazu środków w celu osiągnięcia wspólnie uzgodnionych celów. Środki te obejmują instrumenty ekonomiczne, takie jak wprowadzenie płatnych lekkich plastikowych toreb na zakupy. Inną możliwością jest wyznaczenie krajowych celów w zakresie zmniejszania zużycia. Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby z końcem 2019 r. zużycie tych toreb nie przekraczało 90 sztuk na osobę rocznie. Do końca 2025 r. liczbę tę należy obniżyć do nie więcej niż 40 toreb na osobę. Obydwa cele można osiągnąć dzięki wprowadzeniu środków obowiązkowych albo porozumień z sektorami gospodarki. Możliwe jest również wprowadzenie zakazu stosowania toreb, pod warunkiem że zakaz taki nie wykracza poza limity ustanowione przez dyrektywę, co zapewni zachowanie swobodnego przepływu towarów na jednolitym rynku europejskim. Komisja sprawdza w pierwszej kolejności, czy państwa członkowskie wypełniły obowiązek transpozycji tej dyrektywy. Po otrzymaniu uzasadnionej opinii Hiszpania będzie miała dwa miesiące na wypełnienie swoich zobowiązań, po czym Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko temu państwu członkowskiemu do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odpady: Komisja kieruje do HISZPANII ostateczne ostrzeżenie w związku z niedopełnieniem obowiązku stworzenia i przeglądu planów gospodarowania odpadami dla kilku regionów

Komisja Europejska wzywa Hiszpanię do stworzenia planów gospodarowania odpadami obejmującymi całe jej terytorium zgodnie z celami przepisów UE dotyczących odpadów (dyrektywa 2008/98/WE) i celami gospodarki o obiegu zamkniętym. Plany gospodarowania odpadami są kluczowym narzędziem służącym zmniejszeniu negatywnych skutków wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz poprawie efektywności gospodarowania zasobami. Państwa członkowskie muszą dokonywać ponownej oceny swoich planów gospodarki odpadami przynajmniej co sześć lat, a także odpowiednio je zmieniać. Biorąc pod uwagę znaczenie tych planów, Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 7 państwom członkowskim, w tym Hiszpanii. Hiszpański krajowy plan gospodarowania odpadami został zmieniony w 2015 r. pod kątem dostosowania do nowych wymogów wynikających z dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Jednak ze względu na to, że odpowiedzialność w dziedzinie gospodarki odpadami spoczywa w pierwszym rzędzie na regionach (wspólnotach autonomicznych i miastach), muszą one przyjąć własne plany gospodarowania odpadami zgodnie z prawem hiszpańskim. Ponieważ nie wszystkie regiony przyjęły ważny plan gospodarowania odpadami, Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia w listopadzie 2016 r., wzywając Hiszpanię do przyjęcia niezbędnych dokumentów dotyczących odpadów. Do tej pory nadal brakuje planów gospodarowania odpadami wspólnot autonomicznych Balearów, Wysp Kanaryjskich, Madrytu i autonomicznego miasta Ceuta. Ponadto wspólnoty autonomiczne Aragonia i Katalonia powinny dokonać przeglądu swoich planów gospodarki odpadami, ponieważ plany te zostały przyjęte ponad sześć lat temu. Komisja kieruje zatem do Hiszpanii uzasadnioną opinię. Jeżeli Hiszpania nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

8. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Więcej informacji: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja pozywa CHORWACJĘ do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku zmiany ustawy dotyczącej prywatyzacji przedsiębiorstwa energetycznego INA-Industrija Nafte, d.d. (INA)

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu CHORWACJI do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedostosowaniem ustawy z 2002 r. dotyczącej prywatyzacji przedsiębiorstwa INA-Industrija Nafte, d.d. („ustawa dotycząca INA”) do przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości. INA-Industrija Nafte, d.d. (INA, d.d.) jest głównym chorwackim przedsiębiorstwem energetycznym, pozostającym częściowo własnością rządu chorwackiego. Ustawa dotycząca INA przyznaje państwu chorwackiemu szczególne uprawnienia w tej spółce, w tym prawo do wetowania decyzji spółki związanych ze sprzedażą udziałów lub aktywów powyżej pewnej wartości. Państwo ma także prawo sprzeciwu wobec ważnych decyzji dotyczących zarządzania, takich jak zmiany w działalności przedsiębiorstwa, wykonywania uprawnień z koncesji lub zezwoleń, oraz miejsca zarejestrowanej siedziby spółki. Fakt, że chorwackie państwo może odmówić zatwierdzenia ważnych decyzji, które byłyby w interesie spółki, może mieć negatywny wpływ na jej udziały i zmniejszyć atrakcyjność INA dla inwestorów. Komisja uważa, że specjalne uprawnienia państwa przewidziane w ustawie dotyczącej INA nadmiernie ograniczają swobodę przepływu kapitału i swobodę przedsiębiorczości. Przyznaje, że cel polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii stanowi uzasadniony interes publiczny podzielany przez UE, który mógłby uzasadniać ograniczenie swobód wymienionych w TFUE. Ograniczenia takie muszą być jednak zgodne z zasadą proporcjonalności. W przedstawionej sprawie ustawa dotycząca INA uprawnia państwo chorwackie do sprzeciwu wobec ważnych decyzji przedsiębiorstwa bez konieczności uzasadniania swojego weta potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa dostaw lub innej polityki publicznej lub interesami porządku publicznego. Zdaniem Komisji takie bezwarunkowe prawo weta wykracza poza to, co jest niezbędne do ochrony bezpieczeństwa dostaw energii, a zatem jest nieproporcjonalne. Komisja pozostaje otwarta na wysiłki władz chorwackich na rzecz znalezienia rozwiązania tej sprawy, niezależnie od dzisiejszej decyzji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Komisja pozywa HISZPANIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedopełnieniem obowiązku wdrożenia unijnych przepisów dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Hiszpanii w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków służących pełnemu wdrożeniu unijnych przepisów dotyczących osób zgłaszających przypadki naruszenia . W 2015 r. Komisja przyjęła dyrektywę wykonawczą (dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2015/2392, tzw. dyrektywa w sprawie zgłaszania naruszeń) dotyczącą zgłaszania właściwym organom faktycznych lub potencjalnych naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Dyrektywa ta jest częścią zbioru przepisów dotyczących nadużyć na rynku i zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia skutecznych mechanizmów umożliwiających zgłaszanie naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Zawiera ona przepisy chroniące osoby, które zgłaszają takie naruszenia, i szczegółowo określa procedury ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, w tym rozwiązania dotyczące dalszych działań związanych ze zgłoszeniami przypadków naruszenia i ochroną danych osobowych. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 3 lipca 2016 r. Po upływie tego pierwotnego terminu kilka państw członkowskich, w tym Hiszpania, zostało wezwanych we wrześniu 2016 r. do podjęcia działań mających na celu zapewnienie pełnej zgodności z nowymi przepisami dotyczącymi zgłaszania naruszeń. Od tamtej pory Komisja nie została poinformowana o pełnym wdrożeniu przedmiotowych przepisów do prawa krajowego. W związku z tym Komisja kieruje sprawę przeciwko Hiszpanii do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym..

 

Wezwania do usunięcia uchybienia i uzasadnione opinie:

Usługi finansowe: Komisja zwróciła się do CHORWACJI, REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI IRLANDII I NIDERLANDÓW o wdrożenie unijnych przepisów dotyczących ubezpieczeń

Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu wobec Republiki Czeskiej, Irlandii i Niderlandów uzasadnionej opinii, w której zwraca się do tych państw o pełne wdrożenie przepisów dyrektywy Wypłacalność II (dyrektywa 2009/138/WE) oraz dyrektywy Omnibus II (dyrektywa 2014/51/UE). Wspomniane dyrektywy – które zastępują 14 dyrektyw dotyczących ubezpieczeń i reasekuracji, znanych wcześniej jako Wypłacalność I – mają na celu zapewnienie dobrej kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń w okresach trudności finansowych. Dyrektywy te weszły w pełni w życie w dniu 1 stycznia 2016 r., a termin ich wdrożenia do przepisów krajowych upłynął 31 marca 2015 r. Jednakże Republika Czeska, Irlandia i Niderlandy nie powiadomiły Komisji o wszystkich środkach koniecznych do pełnego wdrożenia tych przepisów do prawa krajowego. Wnioski Komisji mają formę uzasadnionych opinii i zostały poprzedzone wezwaniami do usunięcia uchybienia przesłanymi przez Komisję w maju 2015 r. Po uwzględnieniu otrzymanych odpowiedzi Komisja w dalszym ciągu jest zdania, że transpozycja dyrektyw w tych państwach członkowskich nie została jeszcze ukończona. Jeżeli władze Republiki Czeskiej, Irlandii i Niderlandów nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE. W tej samej sprawie Komisja zdecydowała również o wystosowaniu wobec Chorwacji wezwania do usunięcia uchybienia, w którym wzywa władze tego państwa do pełnego wprowadzenia przepisów dyrektywy Wypłacalność II (dyrektywa 2009/138/WE) oraz dyrektywy Omnibus II (dyrektywa 2014/51/UE) do prawa krajowego. Jeżeli Chorwacja nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać jej uzasadnioną opinię w tej sprawie.

 

9. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Więcej informacji: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: +32 229 87278)

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Usługi: Komisja pozywa BELGIĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z ograniczeniami dotyczącymi księgowych

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Belgii do Trybunału Sprawiedliwości UE ze względu na to, że ograniczenia nałożone przez to państwo na księgowych w zakresie świadczenia usług w powiązanych dziedzinach są niezgodne z dyrektywą usługową (dyrektywa 2006/123/WE). Belgijskie prawodawstwo nie zezwala na świadczenie przez księgowych usług agenta nieruchomości bądź brokera ubezpieczeniowego ani też prowadzenia działalności finansowej. Komisja jest zdania, że zakaz ten nie jest zgodny z dyrektywą usługową (art. 25 dotyczący działalności wielodyscyplinarnej), oraz uważa, że istnieją mniej restrykcyjne środki mogące zagwarantować niezależność, bezstronność i etykę zawodową. Komisja uprzednio przedstawiła swoje zastrzeżenia w uzasadnionej opinii przesłanej w listopadzie 2016 r., wzywając Belgię do naprawienia naruszenia przepisów prawa unijnego. Ponieważ władze belgijskie podtrzymały swoje stanowisko, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu przeciwko Belgii sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym..

 

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Emisje pochodzące z samochodów osobowych: Komisja zwraca się do 5 państw członkowskich o doprecyzowanie kwestii prawnych

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu dodatkowych wezwań do usunięcia uchybienia do Niemiec, Grecji, Luksemburga, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa z prośbą o dalsze informacje na temat stosowania przepisów UE dotyczących homologacji typu pojazdu (dyrektywa 2007/46/WE). Po starannej ocenie odpowiedzi udzielonych przez Niemcy, Luksemburg, Hiszpanię i Zjednoczone Królestwo na wezwania do usunięcia uchybienia, wysłane w grudniu 2016 r., Komisja zwraca się o dodatkowe wyjaśnienia, dlaczego wspomniane państwa członkowskie nie nałożyły kar na producenta samochodów osobowych, który wykorzystywał zakazane na mocy prawa UE urządzenia ograniczające skuteczność działania. Komisja zwraca się również do Grecji o przekazanie dodatkowych informacji na temat krajowego systemu kar ustanowionego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi homologacji typu. Komisja zamknęła również w dniu dzisiejszym postępowanie przeciwko Litwie, uznając, że wprowadzony system sankcji jest zgodny z prawodawstwem UE.

 

Uzasadnione opinie:

WĘGRY: Komisja przechodzi do drugiego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z ustawą o szkolnictwie wyższym

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu do Węgier uzasadnionej opinii dotyczącej zgodności ustawy o szkolnictwie wyższym, zmienionej w dniu 4 kwietnia 2017 r., z prawem UE. Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu do Węgier uzasadnionej opinii ze względu na to, że zmieniona ustawa nie jest zgodna ze swobodą świadczenia usług oraz prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym miejscu w UE przez instytucje szkolnictwa wyższego. Ponadto Komisja jest również zdania, że nowe ustawodawstwo jest sprzeczne z prawem do wolności nauki, prawem do nauki oraz swobodą prowadzenia działalności gospodarczej, zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a także ze zobowiązaniami prawnymi Unii wynikającymi z międzynarodowego prawa handlowego. Po dokładnym przeanalizowaniu odpowiedzi Węgier na wezwanie do usunięcia uchybienia, wystosowane przez Komisję w dniu 27 kwietnia, Komisja podtrzymuje swoje wnioski płynące z dogłębnej analizy oraz dyskusji przeprowadzonych przez kolegium w dniach 12 kwietnia i 26 kwietnia 2017 r., które doprowadziły do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Węgry mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji środków zastosowanych w celu zaradzenia opisanej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym..

Handel detaliczny: Komisja wzywa WĘGRY do zniesienia ograniczeń nałożonych na sprzedawców detalicznych

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj skierować do Węgier uzasadnioną opinię, wzywając to państwo do usunięcia ograniczeń dotyczących przedsiębiorstw przynoszących straty w sektorze handlu detalicznego. Prawodawstwo węgierskie zakazuje sprzedawcom detalicznym prowadzącym sprzedaż towarów szybkiego obrotu, takich jak artykuły spożywcze, kontynuowania działalności na Węgrzech, jeżeli odnotowali oni stratę z działalności za dwa kolejne lata. Komisja uważa, że środek ten jest sprzeczny ze swobodą przedsiębiorczości i zasadą niedyskryminacji (art. 49 TFUE) oraz zasadą swobodnego przepływu kapitału (art. 63 TFUE) i nie można go uzasadnić nadrzędnymi względami interesu ogólnego. Węgry mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zastosowanych w celu zaradzenia opisanej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa HISZPANIĘ do zapewnienia swobodnego przepływu suplementów diety

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj skierować do Hiszpanii uzasadnioną opinię, wzywając to państwo do usunięcia dyskryminacyjnych praktyk dotyczących wprowadzania do obrotu suplementów diety. Zgodnie z hiszpańskim prawodawstwem – przy wprowadzaniu do obrotu po raz pierwszy suplementu diety na rynku hiszpańskim – przedsiębiorstwa mające siedzibę w Hiszpanii muszą powiadomić władze lokalne, natomiast przedsiębiorstwa z innych państw UE muszą wystąpić z wnioskiem do hiszpańskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia (AECOSAN), co prowadzi do zwiększenia kosztów. W związku z tym Komisja uważa, że hiszpańskie wymogi ograniczają swobodny przepływ towarów (art. 34 TFUE), ponieważ dyskryminują firmy z siedzibą w innym kraju UE. Hiszpania ma teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji środków zastosowanych w celu zaradzenia opisanej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Urządzenia radiowe: Komisja wzywa 3 państwa członkowskie do transpozycji przepisów dotyczących urządzeń radiowych

Komisja podjęła dzisiaj decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do Cypru, Grecji i Zjednoczonego Królestwa, wzywając te państwa do transpozycji dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (dyrektywa 2014/53/UE). Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych określa zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma radiowego, a także stanowi podstawę dla dalszych regulacji w zakresie zgłoszeń alarmowych, interoperacyjności i gwarancji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych. Określa ona również procedury, które należy stosować, oraz obowiązki, które należy spełnić przed wprowadzeniem urządzeń radiowych do obrotu na rynku wewnętrznym UE, a także wzmacnia nadzór rynku. Państwa członkowskie powinny były w pełni przetransponować dyrektywę do prawa krajowego do dnia 12 czerwca 2016 r. Grecja i Zjednoczone Królestwo nie zgłosiły jeszcze Komisji transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego, natomiast Cypr poinformował o dokonaniu jedynie częściowej transpozycji. Wspomniane 3 państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji przedmiotowej dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja Europejska może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

10. Sprawiedliwość, konsumenci i równouprawnienie płci

(Więcej informacji: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

Wezwanie do usunięcia uchybienia:

WĘGRY: Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z ustawą o organizacjach pozarządowych finansowanych z zagranicy

Komisja Europejska podjęła dzisiaj decyzję o wystosowaniu do Węgier wezwania do usunięcia uchybienia w związku z nową ustawą o organizacjach pozarządowych finansowanych z zagranicy, przyjętą w dniu 13 czerwca. Ustawa węgierska wprowadza nowe obowiązki względem niektórych kategorii organizacji pozarządowych otrzymujących finansowanie z zagranicy na poziomie powyżej 7,2 mln forintów rocznie (ok. 24 tys. euro), polegające na rejestracji oraz na określaniu się we wszystkich publikacjach, stronach internetowych i materiałach prasowych jako „organizacje wspierane z zagranicy”, a także na zgłaszaniu władzom węgierskim szczegółowych informacji o środkach finansowych otrzymywanych z zagranicy. Przedmiotowym organizacjom grożą sankcje w przypadku niewywiązania się z nowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości i przejrzystości. Komisja Europejska stwierdziła, że przedmiotowa ustawa nie jest zgodna z prawem UE z następujących względów: 1) koliduje z podstawowymi prawami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z prawem do wolności zrzeszania się. Nowa ustawa może uniemożliwić organizacjom pozarządowym zbieranie funduszy i ograniczyć ich zdolność do prowadzenia działalności; 2) wprowadza nieuzasadnione i nieproporcjonalne ograniczenia swobodnego przepływu kapitału, określonego w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przewidziane w ustawie nowe wymogi w zakresie rejestracji, sprawozdawczości i nagłaśniania mają charakter dyskryminacyjny i tworzą obciążenia administracyjne i wizerunkowe tych organizacji. Wspomniane środki mogą mieć efekt odstraszający, jeśli chodzi o przydzielanie funduszy z zagranicy, oraz utrudniać organizacjom pozarządowym ich uzyskiwanie; 3) budzi wątpliwości odnośnie do poszanowania prawa do ochrony życia osobistego i danych osobowych. Ustawa nie zapewnia właściwej równowagi między interesami dotyczącymi przejrzystości a prawem darczyńców i beneficjentów do ochrony ich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności wymogu przekazywania władzom węgierskim dokładnych kwot transakcji i szczegółowych informacji o darczyńcach, które są następnie upubliczniane przez władze. W związku z tym Komisja stwierdza, że Węgry nie wypełniają swoich zobowiązań wynikających z traktatów UE oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W rezultacie Komisja podjęła dzisiaj decyzję o wystosowaniu do Węgier wezwania do usunięcia uchybienia, wyznaczając władzom węgierskim termin jednego miesiąca na udzielenie odpowiedzi. Komisja jest gotowa wesprzeć władze węgierskie i pomóc im w rozwiązaniu tej kwestii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

 

11. Gospodarka morska i rybołówstwo

(Więcej informacji: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Uzasadnione opinie:

Planowanie przestrzenne obszarów morskich: Komisja wzywa 5 państw członkowskich do zgłoszenia krajowych środków transponujących dyrektywę w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich

Komisja podjęła dzisiaj decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Finlandii i Grecji w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji do prawa krajowego przepisów UE ustanawiających ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (PPOM; dyrektywa 2014/89/UE). Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego i powiadomić Komisję o wprowadzeniu takich środków do dnia 18 września 2016 r. Konkurowanie o przestrzeń morską – na potrzeby urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, rybołówstwa i akwakultury, turystyki, wydobywania surowców, morskich szlaków transportowych i innych zastosowań – uwidoczniło konieczność bardziej spójnego zarządzania wodami europejskimi. Planowanie przestrzenne obszarów morskich ma charakter transgraniczny i międzysektorowy, co ma zapewnić wydajną, bezpieczną i zrównoważoną działalność człowieka na morzu, a także realizację różnych celów ekologicznych, gospodarczych i społecznych. Dyrektywa określa wspólne podejście państw członkowskich UE i minimalne wymogi w zakresie planowania obszarów morskich. Wspomniane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków, po czym Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw przeciwko tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

12. Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

(Więcej informacji: Natasha Bertaud – tel.: +32 22967456; Tove Ernst – tel.: +32 22986764; Markus Lammert – tel.: +32 229 58602)

 

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Legalna migracja: Komisja pozywa BELGIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewdrożeniem wspólnych przepisów w odniesieniu do pracowników spoza UE

Komisja Europejska podjęła dzisiaj decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Belgii w związku z niepełnym wdrożeniem dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia (dyrektywa 2011/98/UE). W celu ułatwienia legalnej migracji dyrektywa wprowadza uproszczone procedury oraz wspólny zbiór praw dla pracowników spoza UE. Belgia, która nie dotrzymała pierwotnego terminu transpozycji wyznaczonego na 25 grudnia 2013 r., nadal nie dokonała pełnego wdrożenia dyrektywy. W rezultacie Komisja podjęła dzisiaj decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Belgii do Trybunału Sprawiedliwości UE. Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania pełnej transpozycji dyrektywy do dnia 25 grudnia 2013 r. Do tego dnia Belgia dokonała jedynie częściowej transpozycji nowych przepisów. W związku z tym Komisja przesłała Belgii wezwanie do usunięcia uchybienia w marcu 2014 r., a następnie uzasadnioną opinię w kwietniu 2015 r.. W listopadzie 2015 r. Komisja skierowała sprawę przeciwko Belgii do Trybunału Sprawiedliwości UE. Postępowanie zostało wstrzymane w kwietniu 2016 r. po tym, jak władze belgijskie przekazały dodatkowe informacje. Jak dotąd jednak Belgia wciąż nie powiadomiła Komisji o dokonaniu pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. W związku z tym Komisja postanowiła skierować ponownie sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Kierując sprawę przeciwko Belgii do Trybunału Sprawiedliwości UE, Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 70 828,80 euro. Kwota kary została obliczona z uwzględnieniem wagi, czasu trwania naruszenia i skutku odstraszającego odzwierciedlającego zdolność płatniczą danego państwa członkowskiego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym..

 

Uzasadnione opinie i zamknięcie spraw:

Legalna migracja: Komisja wzywa BELGIĘ, CHORWACJĘ, FINLANDIĘ i SZWECJĘ do zapewnienia pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie pracowników sezonowych oraz zamyka postępowania przeciwko ESTONII, LUKSEMBURGOWI i RUMUNII

Komisja analizuje obecnie braki w transpozycji dyrektywy w sprawie pracowników sezonowych (dyrektywa 2014/36/UE). Dyrektywa w sprawie pracowników sezonowych, przyjęta w dniu 26 lutego 2014 r., określa warunki wjazdu i pobytu pracowników sezonowych z państw trzecich i określa prawa tych pracowników. Państwa członkowskie powinny były przetransponować dyrektywę do prawa krajowego do dnia 30 września 2016 r. W dniu dzisiejszym Komisja Europejska skierowała uzasadnione opinie do Chorwacji i Finlandii w związku z brakiem zawiadomienia o środkach krajowych wprowadzonych w celu transpozycji dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Komisja skierowała uzasadnione opinie do Belgii i Szwecji w związku z częściową notyfikacją środków krajowych wprowadzonych w celu transpozycji tej dyrektywy. W dniu 24 listopada 2016 r. Komisja wysłała wezwania do usunięcia uchybienia do Belgii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Luksemburga, Rumunii i Szwecji w związku z brakiem pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie pracowników sezonowych. Chorwacja i Finlandia nadal nie zgłosiły żadnego środka transponującego tę dyrektywę. Komisja uważa ponadto, iż środki, o których powiadomiły Belgia i Szwecja, nie dokonują pełnej transpozycji wszystkich przepisów dyrektywy do prawa krajowego. Belgia, Chorwacja, Finlandia i Szwecja mają teraz dwa miesiące, aby poinformować Komisję o wszystkich środkach wprowadzonych w celu zapewnienia pełnego wdrożenia dyrektywy, po czym Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE. Po przeanalizowaniu środków zgłoszonych przez Estonię, Luksemburg i Rumunię Komisja podjęła decyzję o zamknięciu postępowań przeciwko tym państwom członkowskim.

 

13. Mobilność i transport

(Więcej informacji: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Wezwanie do usunięcia uchybienia i uzasadnione opinie:

Zrównoważony transport: Komisja wzywa 7 państw członkowskich do dokonania pełnej transpozycji przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych*

W dniu dzisiejszym Komisja przesłała uzasadnione opinie do Grecji, Irlandii, Malty, Rumunii, Słowenii i Zjednoczonego Królestwa, wzywając te państwa do zgłoszenia ich krajowych ram polityki wynikających z przepisów UE dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE). Krajowe ramy polityki są głównym instrumentem, który przewidziano w dyrektywie, aby zapewnić budowę wystarczającej infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru, a także aby uniknąć rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Przyśpieszenie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest faktycznie niezbędne do zapewnienia wszystkim Europejczykom czystej i konkurencyjnej mobilności, jak wskazała Komisja w pakiecie „Europa w ruchu”, przyjętym w maju 2017 r. 7 wspomnianych państw członkowskich ma teraz dwa miesiące na wywiązanie się z obowiązków wynikających z dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto Komisja postanowiła również wystosować wezwanie do usunięcia uchybienia do Szwecji w związku ze zgłoszeniem krajowych ram polityki, które nie zawierają minimalnych elementów wymaganych na mocy dyrektywy.

* Zaktualizowano 14/07/2017 (usunięto niewłaściwe odniesienie do Polski).

 

Uzasadniona opinia:

Prawa pasażerów: Komisja wzywa GRECJĘ do pełnego zastosowania przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową

W dniu dzisiejszym Komisja wezwała Grecję do pełnego zastosowania unijnych przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową w UE (rozporządzenie 1177/2010). Obecnie greckie przepisy krajowe uniemożliwiają pasażerom pełne korzystanie z praw przyznanych na mocy tego rozporządzenia w przypadku, gdy usługa przewozu pasażerskiego drogą morską zostaje odwołana lub opóźniona. Grecja ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zastosowanych w celu wykonania rozporządzenia. W przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

14. Zdrowie i Bezpieczeństwa Żywności

(Więcej informacji: Anca Paduraru – tel.: +32 229 91269, Aikaterini Apostola – tel.: +32 229 87624)

Uzasadniona opinia:

Komisja wzywa Włochy do wdrożenia działań niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzenia się organizmu „Xylella fastidiosa”

Komisja przesyła w dniu dzisiejszym Włochom uzasadnioną opinię, ponieważ władzom tego państwa nie udaje się powstrzymać inwazji organizmu szkodliwego Xylella fastidiosa. W następstwie pojawienia się organizmu Xylella fastidiosa w regionie Apulia władze włoskie musiały zastosować w pełni przepisy UE dotyczące organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych oraz zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się w UE (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/789 i dyrektywa Rady 2000/29/WE). Obejmowało to usuwanie zakażonych roślin na przedmiotowym terytorium natychmiast po pierwszym potwierdzeniu obecności Xylella fastidiosa. Zgłoszono jednak pojawienie się we Włoszech nowych ognisk, a zgłoszony harmonogram działań był nieskuteczny, jeśli chodzi o zapewnienie natychmiastowej eliminacji zakażonych drzew, czego wymagają przepisy UE. Xylella fastidiosa jest jedną z najgroźniejszych bakterii roślinnych na świecie, wywołującą szereg chorób o ogromnych skutkach ekonomicznych dla rolnictwa. Państwa członkowskie muszą wprowadzić wszelkie niezbędne środki, aby wyeliminować Xylella fastidiosa oraz zapobiec rozprzestrzenieniu się tego organizmu we wszystkich państwach członkowskich. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i został poprzedzony wezwaniem do usunięcia uchybienia przesłanym przez Komisję w grudniu 2015 r. Komisja wysłała następnie do władz włoskich dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia w lipcu 2016 r.. Włochy mają teraz dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o pozwaniu Włoch do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

15. Podatki i unia celna

(Więcej informacji: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Uzasadniona opinia:

Podatki: Komisja wzywa FRANCJĘ do zaprzestania niekorzystnego traktowania podatników, którzy uzyskują dochody ze źródeł zagranicznych

Komisja wezwała Francję do zmiany niektórych przepisów dotyczących sposobu obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie obowiązujące przepisy francuskie stanowią, że podatnicy będący rezydentami we Francji i uzyskujący część swoich dochodów w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie mogą korzystać z tych samych indywidualnych i rodzinnych przywilejów podatkowych jak te, które mają zastosowanie do dochodu osiągniętego we Francji. Zgodnie z francuskimi przepisami podatnik nie może również korzystać z jakichkolwiek refundacji ani odroczeń ulg podatkowych w odniesieniu do dochodów ze źródeł zagranicznych, jeżeli wykazuję stratę. Utrzymując w mocy te przepisy, Francja narusza swoje zobowiązania wynikające z postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Porozumienia EOG dotyczących swobodnego przepływu pracowników, prawa przedsiębiorczości oraz swobodnego przepływu kapitału. Jeżeli władze francuskie nie podejmą działań w terminie dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Uzasadnione opinie i zamknięcie spraw:

Podatki: Komisja wzywa BUŁGARIĘ, CYPR i PORTUGALIĘ do transpozycji nowych przepisów dotyczących przejrzystości w zakresie wymiany interpretacji indywidualnych prawa podatkowego

Komisja postanowiła skierować uzasadnione opinie do Bułgarii, Cypru i Portugalii, ponieważ państwa te nie dokonały zgłoszenia transpozycji nowych środków w zakresie automatycznej wymiany interpretacji indywidualnych prawa podatkowego między organami podatkowymi UE (dyrektywa Rady (UE) 2015/2376). Państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji tych środków do dnia 31 grudnia 2016 r. Nowe przepisy mają służyć ukróceniu zjawisk transgranicznego unikania opodatkowania, agresywnego planowania podatkowego oraz szkodliwej konkurencji podatkowej, zaś pierwsza wymiana informacji między wszystkimi organami podatkowymi UE ma nastąpić we wrześniu bieżącego roku. Komisja wyznaczyła tym trzem państwom termin dwóch miesięcy na udzielenie odpowiedzi. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. W międzyczasie Komisja przyjęła również z zadowoleniem transpozycję tych środków przez Republikę Czeską, Grecję, Węgry oraz Polskę i podjęła dzisiaj decyzję o zamknięciu odnośnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W drugiej kolejności Komisja oceni, czy prawodawstwa wszystkich państw członkowskich spełniają wszystkie wymogi nowych przepisów.

 

MEMO/17/1935

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar